9.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1170 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. július 8.)

az egységes európai égbolt keretében megvalósuló adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 29/2009/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 43. és 44. cikkére,

mivel:

(1)

A 29/2009/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja a két pont közötti levegő-föld adatkommunikációra épülő adatkapcsolat-szolgáltatások összehangolt bevezetéséhez szükséges követelményeket.

(2)

Az adatkapcsolat folyamatban lévő végrehajtása során felmerült problémákra és a meghozott korrekciós intézkedésekre tekintettel, továbbá figyelemmel arra a célkitűzésre, hogy a járatok legalább 75 %-án meg kell teremteni az adatkapcsolat lehetőségét, helyénvaló módosítani a mentességi kritériumokat. E kritériumoknak továbbra is hatásosaknak kell lenniük, anélkül, hogy indokolatlan gazdasági terhet rónának egyes olyan üzemeltetői kategóriákra, amelyek jelentősen kisebb arányt képviselnek a járatok teljes számán belül. E kategóriák magukban foglalják a FANS 1/A (Future Air Navigation Systems) rendszerrel felszerelt légi járművek, a régebbi légi járművek és a legfeljebb 19 utas szállítására tervezett légi járművek üzemeltetőit.

(3)

A 29/2009/EK rendelet naprakészen tartása érdekében indokolt módosítani a rendelet III. mellékletében az ICAO-egyezmény 10. mellékletére való hivatkozásokat, továbbá helyénvaló több elírást korrigálni.

(4)

Az (EU) 2015/310 bizottsági végrehajtási rendelet (3) módosította a 29/2009/EK rendelet 3. cikkét, azonban a módosítás nem jelent meg kielégítően a 29/2009/EK rendelet megfelelő 6. és 8. cikkében. E hiányosság miatt a szöveg helyesbítésre szorul.

(5)

Mivel e rendelet módosítja a 29/2009/EK rendelet 14. cikke szerinti mentességi kritériumokat, helyénvaló egyúttal az utóbbi rendeletben szereplő hivatkozást az (EU) 2018/1139 rendelet 127. cikkének (3) bekezdésére való hivatkozásra módosítani, amely bekezdésre a szóban forgó rendelet 44. cikke hivatkozik.

(6)

Ezért a 29/2009/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2018/1139 rendelet 127. cikkének (3) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 29/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A 2. bekezdés nem alkalmazandó:

a)

az első alkalommal 1995. január 1-je előtt kibocsátott egyedi légialkalmassági bizonyítvánnyal ellátott légi járművekre;

b)

az első alkalommal 2003. december 31. előtt kibocsátott egyedi légialkalmassági bizonyítvánnyal ellátott és az üzemelésüket az 1 cikk (3) bekezdésében meghatározott légtérben 2022. december 31. előtt befejező légi járművekre;

c)

az első alkalommal 2018. január 1-je előtt kibocsátott egyedi légialkalmassági bizonyítvánnyal ellátott és ezen időpontot megelőzően a III. melléklet 10. pontjában meghatározott Eurocae-dokumentumok egyikében szereplő követelményeknek megfelelő adatkapcsolati berendezéssel felszerelt légi járművekre;

d)

az első alkalommal 2020. február 5-e előtt kibocsátott egyedi légialkalmassági bizonyítvánnyal ellátott, legfeljebb 19 maximális engedélyezett ülésszámú és legfeljebb 45 359 kg (100 000 font) maximális engedélyezett felszállótömegű légi járművekre;

e)

az állami légi járművekre;

f)

az 1. cikk (3) bekezdésében meghatározott légtérben tesztelési, átadási vagy karbantartási célból repülést végző vagy a III. melléklet 1. pontjában előírt minimálisan szükséges berendezések alkalmazandó listáján (MEL) meghatározott feltételek mellett ideiglenesen üzemen kívüli adatkapcsolati rendszerelemekkel rendelkező légi járművekre.”

2.

A 6. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében a 3. cikk (2) és (3) bekezdésére való hivatkozás helyébe a 3. cikk (2) bekezdésére való hivatkozás lép.

3.

A 8. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében a 3. cikk (5) bekezdésére való hivatkozás helyébe a 3. cikk (4) bekezdésére való hivatkozás lép.

4.

A 14. cikk (2) bekezdésében „az 549/2004/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében” szövegrész helyébe „az (EU) 2018/1139 rendelet 127. cikkének (3) bekezdésében” szöveg lép.

5.

A 14. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az (1) bekezdésben említett kritériumok a következők:

a)

gyártási életciklusuk végére érő és már csak korlátozott számban gyártott légijárműtípus/modell-kombinációk; és

b)

olyan légijárműtípus/modell-kombinációk, amelyek régi kialakítása miatt az átalakítási költségek aránytalanul nagyok lennének.”

6.

A III. melléklet helyébe e rendelet mellékletének a szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. július 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 212., 2018.8.22., 1. o.

(2)  A Bizottság 29/2009/EK rendelete (2009. január 16.) az egységes európai égbolt keretében megvalósuló adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításáról (HL L 13., 2009.1.17., 3. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2015/310 végrehajtási rendelete (2015. február 26.) az egységes európai égbolt keretében megvalósuló adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 29/2009/EK rendelet módosításáról és a 441/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 56., 2015.2.27., 30. o.).


MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

1.   

A légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelmények és igazgatási eljárások meghatározásáról szóló, 2012. október 5-i 965/2012/EU bizottsági rendelet III. mellékletének ORO.MLR.105. pontja, vagy az ICAO-egyezmény 6. melléklete – A légi jármű üzemeltetése, I. rész, (Nemzetközi kereskedelmi légi közlekedés – Repülőgépek) (Tizenegyedik kiadás, 2018. július, a 43. módosítással együtt), vagy az ICAO-egyezmény 6. melléklete – A légi jármű üzemeltetése, II. rész (Nemzetközi általános célú légi közlekedés – Repülőgépek) (Tizedik kiadás, 2018. július, a 36. módosítással együtt).

2.   

3. fejezet – Légiforgalmi Távközlési Hálózat, 3.5.1.1. szakasz: „Kapcsolatkezelés” (CM), az ICAO-egyezmény 10. mellékletének a) és b) alkalmazási tételei – Légiforgalmi távközlés – III. kötet, I. rész (Digitális adatközlő rendszerek) (Második kiadás, 2007. július, a 70–82. módosítással együtt).

3.   

3. fejezet – Légiforgalmi Távközlési Hálózat, 3.5.2.2. szakasz: „A légiforgalmi irányító és a légijármű-vezető közötti adatkapcsolati összeköttetések” (CPDLC), az ICAO-egyezmény 10. mellékletének a) és b) alkalmazási tételei – Légiforgalmi távközlés – III. kötet, I. rész (Digitális adatközlő rendszerek) (Második kiadás, 2007. július, a 70–82. módosítással együtt).

4.   

3. fejezet – Légiforgalmi Távközlési Hálózat, az ICAO-egyezmény 10. mellékletének 3.3., 3.4. és 3.6. szakasza – Légiforgalmi távközlés – III. kötet, I. rész (Digitális adatközlő rendszerek) (Második kiadás, 2007. július, a 70–82. módosítással együtt).

5.   

6. fejezet – VHF-sávú, levegő-föld közötti digitális kapcsolat (VDL), az ICAO-egyezmény 10. melléklete – Légiforgalmi távközlés – III. kötet, I. rész (Digitális adatközlő rendszerek) (Második kiadás, 2007. július, a 90. módosítással együtt).

6.   

3. fejezet – A nemzetközi légiforgalmi távközlési szolgálatra vonatkozó általános eljárások, az ICAO-egyezmény 10. mellékletének 3.5.1.5. szakasza – Légiforgalmi távközlés – II. kötet (Összeköttetési eljárások, a PANS szerinti eljárásokat is beleértve) (Hetedik kiadás, 2016. július, a 40–90. módosítással együtt).

7.   

2. fejezet – Általános rész – az ICAO-egyezmény 11. mellékletének 2.26.3. szakasza – Légiforgalmi szolgálatok (Tizennegyedik kiadás, 2016. július, az 50-A módosítással együtt).

8.   

6. fejezet – ATS kommunikációs követelmények – az ICAO-egyezmény 11. mellékletének 6.1.1.2. szakasza – Légiforgalmi szolgálatok (Tizennegyedik kiadás, 2016. július, az 50-A módosítással együtt).

9.   

Eurocae ED-111, A CNS/ATM földi nyilvántartás funkcionális előírásai, 2002. július, a 2003. július 30-i 1. módosítással együtt).

10.   

Eurocae ED-100 (2000. szeptember) és ED-100A (2005. április), Az ARINC 622 adatközlést alkalmazó ATS-alkalmazásokra vonatkozó átjárhatósági követelmények.

11.   

Az Eurocae ED-120 biztonsági és teljesítményi követelményekre vonatkozó szabványai a kontinentális légtérben nyújtott légiforgalmi adatkapcsolat-szolgáltatásokra, 2004. májusi kiadás, a 2007 áprilisában közzétett 1. módosítással és a 2007 októberében közzétett 2. módosítással együtt.