3.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 179/12


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1131 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. július 2.)

az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 14a. cikkének és az (EU) 2016/1037 európai parlamenti és tanácsi rendelet 24a. cikkének végrehajtására szolgáló vámeszköz létrehozásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14a. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1037 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 24a. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/1036 rendelet és az (EU) 2016/1037 rendelet lehetővé teszi, hogy egyes termékekre dömpingellenes és/vagy kiegyenlítő vámot alkalmazzanak és szedjenek be egy tagállam kontinentális talapzatán vagy egy tagállam által az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezménye (3) alapján kizárólagos gazdasági övezetként bejelentett övezetben.

(2)

Ha az érintett terméket az Unió vámterületéről hozzák be valamely tagállam kontinentális talapzatán vagy kizárólagos gazdasági övezetében lévő mesterséges szigetre, rögzített vagy úszó létesítményre vagy bármilyen más struktúrára, a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) újrakiviteli árunyilatkozat, újrakiviteli értesítés vagy kilépési gyűjtő árunyilatkozat használatát írja elő az ilyen termék indulása előtt történő bejelentésére. Annak biztosítására, hogy a dömpingellenes és/vagy kiegyenlítő vám fizetési kötelezettségének meghatározásához szükséges információk a vámhatóságok rendelkezésére álljanak, illetve az (EU) 2016/1036 rendelet 14. cikkének (5), (5a) és (6) bekezdése, valamint az (EU) 2016/1037 rendelet 24. cikkének (5), (5a) és (6) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséhez a címzettnek átvételi nyilatkozatot kell benyújtania azon tagállam illetékes vámhatóságához, ahol az újrakiviteli árunyilatkozatot elfogadták vagy ahol az újrakiviteli értesítést vagy a kilépési gyűjtő árunyilatkozatot nyilvántartásba vették az érintett termék kontinentális talapzaton vagy kizárólagos gazdasági övezetben lévő mesterséges szigeten, rögzített vagy úszó létesítményen vagy bármilyen más struktúrán történő átvételét követő 30 napon belül.

(3)

A 952/2013/EU rendelet által előírt eszközöket nem lehet alkalmazni, ha az érintett terméket közvetlenül az Unió vámterületéről kívülről hozták be az Unió valamely tagállamának kontinentális talapzatán vagy kizárólagos gazdasági övezetében lévő mesterséges szigetre, rögzített vagy úszó létesítményre vagy bármilyen más struktúrára. Annak biztosítására, hogy a dömpingellenes és/vagy kiegyenlítő vám fizetési kötelezettségének meghatározásához szükséges információk a vámhatóságok rendelkezésére álljanak, illetve az (EU) 2016/1036 rendelet 14. cikkének (5), (5a) és (6) bekezdése, valamint az (EU) 2016/1037 rendelet 24. cikkének (5), (5a) és (6) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséhez az érintett terméket egy átvételi nyilatkozaton be kell jelenteni, amelyet a címzett az érintett terméknek a kontinentális talapzaton vagy kizárólagos gazdasági övezetben lévő mesterséges szigeten, rögzített vagy úszó létesítményen vagy bármilyen más struktúrán történő átvételét követő 30 napon belül benyújt. Mivel az a tagállam tud a legmegfelelőbben ellenőrzéseket végezni, amelyhez a kontinentális talapzat vagy a kizárólagos gazdasági övezet tartozik, ezért a nyilatkozatot azon tagállam illetékes vámhatóságánál kell benyújtani.

(4)

A vámhatóságok által e rendelet keretében lefolytatandó ellenőrzések egyszerűsítése érdekében az adós fogalmát főszabályként az olyan engedélyek birtokosaira kell korlátozni, akik/amelyek számára engedélyezték a kereskedelmi ügyletek folytatását a tagállamok kontinentális talapzatán vagy kizárólagos gazdasági övezetben, és akik átveszik az érintett terméket a mesterséges szigeten, rögzített vagy úszó létesítményen vagy bármilyen más struktúrán a kontinentális talapzaton vagy a kizárólagos gazdasági övezetben, függetlenül attól, hogy honnan hozták be az érintett terméket. Különleges helyzetekben azonban az engedélybirtokosoktól eltérő személyek is lehetnek adósok.

(5)

A dömpingellenes és/vagy kiegyenlítő vám esetleges kijátszásának elkerülése érdekében különleges szabályra van szükség azon esetek tekintetében, amikor az érintett terméket aktív feldolgozási eljárás alá vonják az Unió valamely tagállamának kontinentális talapzatán vagy kizárólagos gazdasági övezetében lévő mesterséges szigetre, rögzített vagy úszó létesítményre vagy bármilyen más struktúrára történő szállítást megelőzően.

(6)

Az ebben a rendeletben meghatározott keret hatékony működésének lehetővé tétele érdekében a 952/2013/EU rendeletben már meghatározott vonatkozó eljárásokat kell alkalmazni a vámtartozás kiszámítása, közlése, beszedése, visszafizetése, elengedése és megszűnése, valamint biztosíték nyújtása tekintetében, amennyiben azon eljárások e rendelet szempontjából relevánsak.

(7)

mivel a 952/2013/EU rendeletben előírt vámellenőrzésekre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók az Unió vámterületén kívül, speciális szabályokat kell megállapítani a vámellenőrzésekre vonatkozóan e rendeletben.

(8)

Annak érdekében, hogy a vámhatóságok számára elegendő idő álljon rendelkezésre az átvételi nyilatkozatok feldolgozására való felkészüléshez, e rendelet rendelkezéseinek alkalmazását el kell halasztani.

(9)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2016/1036 rendelet 15. cikkének (1) bekezdésében és az (EU) 2016/1037 rendelet 25. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza valamely tagállam kontinentális talapzatán vagy kizárólagos gazdasági övezetében lévő mesterséges szigetre, rögzített vagy úszó létesítményre vagy bármilyen más struktúrára behozott termékekre vonatkozó dömpingellenes és/vagy kiegyenlítő vám kivetésének feltételeit, valamint az ilyen termékek értesítésére és bejelentésére, valamint az ilyen vámok kifizetésére vonatkozó eljárásokat, amennyiben ezek a termékek az alábbiak valamelyikének hatálya alá tartoznak:

a)

értesítés dömpingellenes eljárás vagy szubvencióellenes vizsgálat megindításáról,

b)

a Bizottság végrehajtási rendelete a behozatalok nyilvántartásba vételi kötelezettségéről,

c)

a Bizottság végrehajtási rendelete ideiglenes vagy végleges dömpingellenes vám vagy kiegyenlítő vám kivetéséről.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.   „vámhatóságok”: a tagállamoknak e rendelet és a 952/2013/EU rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében meghatározott vámjogszabályok alkalmazásáért felelős vámigazgatási szervei;

2.   „kontinentális talapzat”: az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezményében meghatározott kontinentális talapzat;

3.   „kizárólagos gazdasági övezet”: az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezményében meghatározott kizárólagos gazdasági övezet és amelyet valamely tagállam az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezménye szerint kizárólagos gazdasági övezetnek nyilvánított;

4.   „érintett termék”: a következők bármelyikének hatálya alá tartozó áruk:

a)

értesítés dömpingellenes eljárás vagy szubvencióellenes vizsgálat megindításáról,

b)

a Bizottság végrehajtási rendelete a behozatalok nyilvántartásba vételi kötelezettségéről,

c)

a Bizottság végrehajtási rendelete ideiglenes vagy végleges dömpingellenes vám vagy kiegyenlítő vám kivetéséről,

5.   „átvételi nyilatkozat”: a dömpingellenes vám és/vagy kiegyenlítő vám összegének beszedéséhez vagy az 1. cikk a) vagy b) pontjában említett aktussal összhangban lévő jelentéstételhez és/vagy nyilvántartásba vételhez szükséges adatelemeket tartalmazó aktus, amellyel a címzett az előírt formában és módon jelzi az érintett termékek átvételét az Unió valamely tagállamának kontinentális talapzatán vagy kizárólagos gazdasági övezetében lévő mesterséges szigeten, rögzített vagy úszó létesítményen vagy bármilyen más struktúrán,

6.   „tartozás”: valamely személynek az érintett termékre vonatkozó dömpingellenes és/vagy kiegyenlítő vám összegének megfizetésére vonatkozó kötelezettsége,

7.   „címzett”: az a személy, aki/amely valamely tagállam kontinentális talapzatán vagy a kizárólagos gazdasági övezetében folytatott üzleti tevékenység végzésére vonatkozó licencia vagy engedély birtokosa vagy aki/amely gondoskodik az érintett termék kontinentális talapzaton vagy kizárólagos gazdasági övezetben lévő mesterséges szigeten, rögzített vagy úszó létesítményen vagy bármilyen más struktúrán történő átvételéről,

8.   „adós”: a tartozás megfizetéséért felelős személy;

3. cikk

Az átvételi nyilatkozat benyújtása

(1)   A címzettnek átvételi nyilatkozaton kell bejelentenie az érintett termék valamely tagállam kontinentális talapzatán vagy kizárólagos gazdasági övezetében lévő mesterséges szigeten, rögzített vagy úszó létesítményen vagy bármilyen más struktúrán történő átvételét.

(2)   Az átvételi nyilatkozatot elektronikus adatfeldolgozási eljárás révén haladéktalanul és az érintett termék átvételét követő 30 napon belül, az alábbi vámhatóságokhoz kell benyújtani:

a)

ha az érintett terméket az Unió vámterületéről hozták be, azon tagállam vámhatóságához, ahol az újrakiviteli árunyilatkozatot elfogadták vagy ahol az újrakiviteli értesítést vagy a kilépési gyűjtő árunyilatkozatot nyilvántartásba vették;

b)

ha az érintett terméket nem az Unió vámterületéről hozták be, azon tagállam vámhatóságához, amelyhez a kontinentális talapzat vagy kizárólagos gazdasági övezet tartozik.

(3)   Az átvételi elismervény a melléklet I. részében meghatározott adatelemeket tartalmazza és az átvételi elismervényt ezen adatelemeket alátámasztó okmányoknak kell kísérniük.

(4)   A vámhatóság engedélyezheti, hogy az átvételi nyilatkozatot az elektronikus adatfeldolgozási eljárástól eltérő módon nyújtsák be. Ebben az esetben a címzett köteles benyújtani a melléklet II. részében meghatározott papíralapú formanyomtatvány eredeti és egy másolati példányát és a formanyomtatványon megadott adatelemeket alátámasztó bizonylatokkal. Az eredeti példányt a vámhatóság őrzi meg. A másolatot a vámhatóság visszajuttatja a címzettnek, miután nyilvántartásba vette az átvételi nyilatkozatot és elismerte annak átvételét.

(5)   A tagállamok az átvételi nyilatkozatban szereplő információkat használják fel abból a célból, hogy eleget tegyenek az (EU) 2016/1036 rendelet 14. cikkének (5) és (5a) bekezdésében és az (EU) 2016/1037 rendelet 24. cikkének (5) és (5a) bekezdésében szereplő nyilvántartásba vételi, valamint az (EU) 2016/1036 tanácsi rendelet 14. cikkének (6) bekezdésében és az (EU) 2016/1037 tanácsi rendelet 24. cikkének (6) bekezdésében szereplő, Bizottság felé történő jelentéstételi kötelezettségüknek.

4. cikk

Tartozás

(1)   Az alábbiak keletkeztetnek tartozást:

a)

újrakiviteli árunyilatkozat, újrakiviteli értesítés vagy egy kilépési gyűjtő árunyilatkozat benyújtása az érintett termék vonatkozásában – ideértve a 952/2013/EU rendeletben említett, az aktív feldolgozási eljárás keretében az érintett termékből előállított, feldolgozott terméket – annak az Unió vámterületéről valamely tagállam kontinentális talapzatán vagy kizárólagos gazdasági övezetében lévő mesterséges szigetre, rögzített vagy úszó létesítményre vagy bármilyen más struktúrára történő behozatala céljából,

b)

az Unió vámterületén kívülről valamely tagállam kontinentális talapzatán vagy kizárólagos gazdasági övezetében lévő mesterséges szigetre, rögzített vagy úszó létesítményre vagy bármilyen más struktúrára behozott érintett termék átvétele.

(2)   Az (1) bekezdés a) pontjában említett esetekben a tartozás az újrakiviteli árunyilatkozat elfogadásakor vagy az újrakiviteli értesítés vagy kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat nyilvántartásba vételekor keletkezik.

Az (1) bekezdés b) pontjában említett esetekben a tartozás az érintett termék átvételének időpontjában keletkezik.

(3)   A címzett tekintendő adósnak.

Ha az (1) bekezdés a) pontjában említett újrakiviteli árunyilatkozatot, újrakiviteli értesítést vagy egy kilépési gyűjtő árunyilatkozatot vagy a (4) bekezdésben említett átvételi nyilatkozatot olyan információ alapján készítik el, amely ahhoz vezet, hogy a dömpingellenes és/vagy kiegyenlítő vám egy részét vagy teljes egészét nem szedik be, az a személy, aki a nyilatkozat vagy értesítés elkészítéséhez szükséges információt nyújtotta, és tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy ez az információ valótlan, szintén adósnak tekintendő.

Ha több személy felel egyetlen tartozásnak megfelelő dömpingellenes vám és/vagy kiegyenlítő vám összegének megfizetéséért, ők egyetemlegesen felelősek az említett összeg megfizetéséért.

(4)   A címzett haladéktalanul, de legkésőbb az érintett termék átvételét követő 30 napon belül átvételi nyilatkozatot nyújt be. A 3. cikk (2), (3) és (4) bekezdése alkalmazandó.

(5)   Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazása céljából az újrakiviteli árunyilatkozat, újrakiviteli értesítés vagy kilépési gyűjtő árunyilatkozat információkat ad meg arról a tagállami kontinentális talapzatról vagy kizárólagos gazdasági övezetről, amelybe az érintett terméket be kívánják vinni, az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet (5) B. melléklete II. címének 2. pontjában szereplő 2/3 számú adatelemben meghatározott megfelelő kiegészítő hivatkozási kód feltüntetésével.

(6)   A tartozás azon a helyen keletkezik, ahol az átvételi nyilatkozatot benyújtották vagy ha azt nem nyújtották be a 3. cikk (2) bekezdésével vagy a 4. cikk (4) bekezdésével összhangban, azon a helyen, ahol az átvételi nyilatkozatot be kellett volna nyújtani.

5. cikk

A dömpingellenes és/vagy kiegyenlítő vám összegének kiszámítása

(1)   A dömpingellenes és/vagy kiegyenlítő vám kifizetendő összegének meghatározására értelemszerűen a 952/2013/EU rendeletnek az érintett termék után fizetendő behozatali vám kiszámítására vonatkozó azon szabályai alapján kerül sor, amelyek erre az érintett termékre a tartozás keletkezésének időpontjában vonatkoztak.

(2)   Abban az esetben, ha az érintett terméket a 952/2013/EU rendeletben említett aktív feldolgozási eljárás alá vonják, valamely tagállam kontinentális talapzatára vagy kizárólagos gazdasági övezetébe újra kivitt, érintett termékből előállított feldolgozott termékekre vonatkozó tartozás kiszámítása az érintett termékre vonatkozó vám-árunyilatkozat elfogadása időpontjában aktív feldolgozási eljárás alá vont, érintett termék tarifális besorolása, vámértéke, mennyisége, jellege és származása alapján történik.

6. cikk

Tartozás közlése, beszedése, megfizetése, visszafizetése, elengedése és megszűnése, valamint biztosíték nyújtása

A tartozás közlésére, beszedésére, megfizetésére, visszafizetésére, elengedésére és megszűnésére, valamint biztosíték nyújtására értelemszerűen a 952/2013/EU rendelet III. címének 2., 3. és 4. fejezete vonatkozik.

7. cikk

A vámhatóságok által végzett ellenőrzések

(1)   A vámhatóságok megvizsgálhatják az érintett terméket és/vagy mintát vehetnek, ha ez még kivitelezhető számukra, ellenőrizhetik az újrakiviteli árunyilatkozatban, az újrakiviteli értesítésben, a kilépési gyűjtő árunyilatkozatban vagy az átvételi nyilatkozatban szereplő információk pontosságát és teljességét, valamint ellenőrizhetik bármelyik alátámasztó okmány meglétét, hitelességét, pontosságát és érvényességét.

(2)   A vámhatóságok megvizsgálhatják az adós számláit és az érintett termékkel kapcsolatos ügyletekre vonatkozó vagy az ezt megelőző vagy az ezt követő, az érintett terméket érintő kereskedelmi ügyletekre vonatkozó számviteli és egyéb nyilvántartásait.

(3)   Ha bizonyíték van arra, hogy valamely személy nem teljesítette az e rendeletben megállapított valamely kötelezettségét, a vámhatóságok megvizsgálhatják az adott személy számláit és az érintett termékkel kapcsolatos ügyletekre vonatkozó vagy az ezt megelőző vagy az ezt követő, az érintett terméket érintő kereskedelmi ügyletekre vonatkozó számviteli és egyéb nyilvántartásait.

(4)   Az (1), (2) és (3) bekezdésekben említett ellenőrzéseket és vizsgálatokat el lehet végezni az áru birtokosa vagy annak képviselője, az említett műveletekben üzlettársi minőségben közvetlenül vagy közvetve érintett valamilyen más személy, vagy az említett dokumentumokat és adatokat üzleti célból birtokában tartó valamilyen más személy helyiségében.

8. cikk

Az okmányok és más információk megőrzése, valamint díjak és költségek

Az okmányok és más információk megőrzésére vonatkozóan értelemszerűen a 952/2013/EU rendelet 51. cikke alkalmazandó.

A díjakra és költségekre vonatkozóan értelemszerűen a 952/2013/EU rendelet 52. cikke alkalmazandó.

9. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A közzététel időpontjától számított négy hónap elteltével kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. július 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 176., 2016.6.30., 21. o.

(2)  HL L 176., 2016.6.30., 55. o.

(3)  HL L 179., 1998.6.23., 3. o.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 343., 2015.12.29., 558. o.).


MELLÉKLET

ÁTVÉTELI NYILATKOZAT

I. RÉSZ

Adatelemek

A címzett elektronikus úton köteles benyújtani az átvételi nyilatkozatot, amely a következő adatelemeket tartalmazza:

1.

A címzett neve, címe és EORI-száma

2.

A bejelentett érintett termék leírása, árukódja – TARIC-kód és (adott esetben) TARIC-kiegészítő kód – bruttó és nettó tömege, kiegészítő mértékegységben kifejezett mennyisége (adott esetben), a származási ország kódja és/vagy adott esetben a feladó ország kódja (1)

3.

Illetékes tagállam (lásd a 3. cikk (2) bekezdését és a 4. cikk (4) bekezdését)

4.

Az e nyilatkozatra vonatkozó rendelet(ek) vagy eljárás megindításáról szóló értesítés(ek) száma:

Alkalmazandó intézkedés:

Dömpingellenes/kiegyenlítő statisztikák

Eljárás megindításáról szóló értesítés

Nyilvántartásba vétel

Ideiglenes dömpingellenes vám

Ideiglenes kiegyenlítő vám

Végleges dömpingellenes vám

Végleges kiegyenlítő vám

5.

Költségmentesen a kontinentális talapzatra vagy a kizárólagos gazdasági övezet határparitáson számított nettó ár.

6.

Az ideiglenes és/vagy végleges dömpingellenes és/vagy kiegyenlítő vám összegének kiszámítása, adott esetben

7.

Az érintett termék és adott esetben az MRN átvételének napja

8.

Benyújtott okmányok, bizonylatok és engedélyek, kiegészítő hivatkozások (az érintett termék értékesítése esetén a számlát csatolni kell)

9.

Dátum, a címzett neve és aláírása

A vámhatóság engedélyezheti, hogy ezen adatelemeket ne elektronikus adatfeldolgozási eljárással nyújtsák be. Ebben az esetben a címzett az alábbi „Átvételi nyilatkozat” című papíralapú formanyomtatványt használja.

II. RÉSZ

Formanyomtatvány

Image 1 Szövege kép Image 2 Szövege kép

Megjegyzés:

Az átvételi nyilatkozat másolatán szereplő szöveg:

„Másolat

A címzett részére”.


(1)  Abban az esetben, ha a dömpingellenes vagy szubvencióellenes intézkedéseket kiterjesztették a kijátszásellenes vizsgálatot követő intézkedések által érintett országtól eltérő országban feladott termékekre.