21.6.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 165/8


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1013 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. április 16.)

az Unióba belépő, bizonyos állat- és árukategóriákba tartozó szállítmányok érkezésére vonatkozó előzetes értesítésről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 58. cikke első bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/625 rendelet az emberek, az állatok és a növények egészségének védelme, az állatjólét biztosítása, valamint – a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) és a növényvédő szerek vonatkozásában – a környezet védelme érdekében meghatározza többek között a harmadik országokból az Unióba beléptetett állatokkal és árukkal kapcsolatos, az uniós jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzésére irányuló hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek végrehajtásának kereteit. Ezek a keretek magában foglalják a harmadik országokból az Unióba beléptetett állatokon és árukon a kijelölt határállomásokon végzett hatósági ellenőrzéseket.

(2)

Az (EU) 2017/625 rendelet előírja az Unióba beléptetett bizonyos szállítmányokért felelős vállalkozók számára a szállítmányok beérkezésének helye szerinti határállomás illetékes hatóságainak előzetes értesítését. Annak érdekében, hogy az említett hatóságok megfelelő időben és hatékony módon elvégezhessék hatósági ellenőrzéseiket, helyénvaló a szállítmányok beérkezését megelőző egy munkanapban rögzíteni az előzetes értesítés határidejét.

(3)

Ugyanakkor a szállítással kapcsolatos logisztikai okok miatt bizonyos esetekben nem lehetséges az előzetes értesítés szállítmányok beérkezését megelőző egy munkanapos határidejének betartása. Ez például olyan esetben fordulhat elő, amikor a szállítmányt a feladás helyéről 24 óránál kevesebb időn belül szállítják a határállomáshoz, és az (EU) 2017/625 rendelet 56. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerint az előzetes értesítéshez előírt közös egészségügyi beléptetési okmány vonatkozó részeinek kitöltéséhez szükséges információk nem állnak rendelkezésre a szállítmány berakodását megelőzően. Az említett esetekben a tagállamoknak meg kell adni azt a lehetőséget, hogy előírják, hogy az előzetes értesítést legalább négy órával a szállítmány érkezése előtt kell megtenni, hogy ilyen körülmények között is biztosítható legyen a hatósági ellenőrzések megfelelő időben történő és hatékony elvégzése.

(4)

A (EU) 2019/1012 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy mentesítsenek bizonyos feldolgozatlan farönkök, fűrészelt vagy aprított fa behozatala tekintetében kijelölendő határállomásokat bizonyos minimumkövetelmények teljesítése alól a sajátos földrajzi korlátok figyelembevétele érdekében. Az említett rendelet azt is előírja, hogy a fent említett áruk ellenőrzésére kijelölt határállomásokon a hatósági ellenőrzéseket és más hatósági tevékenységeket mobil hatósági ellenőrző csoport is elvégezheti. Ezért annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az említett határállomásokon a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek megszervezésére, e rendeletben rögzíteni kell a szállítmányok érkezésére vonatkozó előzetes értesítés minimális határidejétől való eltérésre vonatkozó szabályokat.

(5)

mivel az (EU) 2017/625 rendelet 2019. december 14-től alkalmazandó, ezt a rendeletet is attól a naptól kezdve kell alkalmazni.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A szállítmányok érkezésére vonatkozó előzetes értesítés

(1)   Az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikkének (1) bekezdésében említett állat- és árukategóriákba tartozó szállítmányokért felelős vállalkozó előzetesen, a szállítmány várható érkezését legalább egy munkanappal megelőzően értesíti az Unióba való első megérkezés szerinti határállomás illetékes hatóságát a szállítmány érkezéséről.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben logisztikai okok miatt nem lehetséges az említett bekezdésben rögzített határidőnek való megfelelés, a határállomás illetékes hatóságai a szállítmány várható megérkezését legalább négy órával megelőző előzetes értesítési határidőt alkalmazhatnak.

(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve a (EU) 2019/1012 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 4. cikke szerint a feldolgozatlan farönkök, fűrészelt vagy aprított fa behozatala céljából kijelölt határállomások illetékes hatóságai a szállítmány várható megérkezését legfeljebb öt munkanappal megelőző előzetes értesítési határidőt alkalmazhatnak.

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A rendelet 2019. december 14-től alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. április 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2019/1012 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 12.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ellenőrző pontok kijelölésére vonatkozó szabályoktól, valamint a határállomásokra vonatkozó minimumkövetelményektől való eltéréssel történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 4. oldalát).