5.6.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 146/57


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/913 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. május 29.)

a lantán-karbonát-oktahidrát macskák takarmány-adalékanyagaként való engedélyezésének megújításáról, valamint a 163/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (az engedély jogosultja: Bayer HealthCare AG)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, valamint az engedélyek megadásának vagy megújításának feltételeiről és eljárásairól.

(2)

A lantán-karbonát-oktahidrát macskák takarmány-adalékanyagaként történő felhasználását a 163/2008/EK bizottsági rendelet (2) engedélyezte 10 évre.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 14. cikkének megfelelően az említett engedély jogosultja kérelmet nyújtott be a lantán-karbonát-oktahidrát macskák takarmány-adalékanyagaként való engedélyezésének megújítására, kérelmezve, hogy az adalékanyagot az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” kategóriába sorolják. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2018. november 29-i véleményében (3) azt a következtetést vonta le, hogy a kérelmező által szolgáltatott adatok alapján az adalékanyag megfelel az engedélyezés feltételeinek.

(5)

A lantán-karbonát-oktahidrát értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó adalékanyagra megadott engedélyt az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint meg kell újítani.

(6)

A lantán-karbonát-oktahidrát takarmány-adalékanyagként való engedélyezésének az e rendelet mellékletében megállapított feltételek szerinti megújítása következtében a 163/2008/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és az „egyéb állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” funkcionális csoportba tartozó adalékanyagra megadott engedély a mellékletben meghatározott feltételek mellett megújításra kerül.

2. cikk

A 163/2008/EK rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. május 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  A Bizottság 163/2008/EK rendelete (2008. február 22.) a lantán-karbonát-oktahidrát (Lantharenol) készítmény takarmányadalékként való engedélyezéséről (HL L 50., 2008.2.23., 3. o.).

(3)  EFSA Journal 2018;16(12):5542.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedély lejárta

mg/kg adalékanyag a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok. Funkcionális csoport: egyéb állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok (a foszfor vizelettel történő kiválasztásának csökkenése)

4d1

Bayer HealthCare AG

Lantán-karbonát-oktahidrát

Az adalékanyag összetétele

Lantán-karbonát-oktahidrát készítmény

Legalább 85 % lantán-karbonát-oktahidrát hatóanyagot tartalmaz

A hatóanyag jellemzése

Lantán-karbonát-oktahidrát

La2(CO3)3*8H2O

CAS-szám: 6487-39-4

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban található karbonát mennyiségének meghatározására:

Közösségi módszer (152/2009/EK rendelet – III-O. melléklet)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányokban található lantán-karbonát-oktahidrát mennyiségének meghatározására:

Induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria (ICP-AES)

Macskák

1 500

7 500

1.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket és a hőkezeléssel szembeni stabilitást.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a használatból fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet felszámolni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközzel, többek között védőmaszkkal kell használni.

3.

Az adalékanyag használati utasításában fel kell tüntetni a következőket:

„kerülje a magas foszfortartalmú takarmánnyal való egyidejű alkalmazást.”

2029. június 25.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports