29.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 142/43


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/888 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. március 13.)

az (EU) 2018/956 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a tagállamok és a gyártók által nyomon követendő és bejelentendő, új nehézgépjárművekre vonatkozó adatok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/956 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (1) bekezdésének a) pontjára.

mivel:

(1)

Az (EU) 2018/956 rendelet I. mellékletének A. része meghatározza a tagállamok által nyomon követendő és bejelentendő, az Unióban először nyilvántartásba vett új nehézgépjárművekre vonatkozó adatokat.

(2)

Az (EU) 2018/956 rendelet I. melléklete B. részének 2. pontja meghatározza a nehézgépjármű-gyártók által nyomon követendő és bejelentendő, az egyes nehézgépjárművekre vonatkozó adatokat.

(3)

2019. július 1-jétől az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) és annak végrehajtási intézkedései értelmében a járműgyártók kiegészítő adatokat határoznak meg és jelentenek be az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátására és tüzelőanyag-fogyasztására vonatkozóan. A nehézgépjárművek CO2-kibocsátására vonatkozó jogszabályok eredményes végrehajtása érdekében fontos biztosítani, hogy az uniós nehézgépjárműpark összetételével, időbeli alakulásával és a CO2-kibocsátásra gyakorolt lehetséges hatásával kapcsolatos adatok gyűjtése átfogóan, átláthatóan és megfelelően történjen A nehézgépjármű-gyártóknak ezért ezeket az adatokat nyomon kell követniük és be kell jelenteniük a Bizottságnak.

(4)

Annak érdekében, hogy az ilyen kiegészítő adatokat – különösen a különleges felépítményű gépjárművek azonosítása céljából – alaposan elemezni lehessen, helyénvaló az is, hogy az illetékes tagállami hatóságok kiegészítő nyilvántartásba vételi információkat kövessenek nyomon és jelentsenek be.

(5)

Az (EU) 2018/956 rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2018/956 rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 173., 2018.7.9., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 595/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, a járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférésről, a 715/2007/EK rendelet és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 80/1269/EGK, a 2005/55/EK és a 2005/78/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 188., 2009.7.18., 1. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2018/956 rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az A. rész a következőképpen módosul:

a)

a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

a 2019. december 31-ig nyilvántartásba vett járművek esetében, amennyiben rendelkezésre áll, illetve a 2020. január 1-jétől nyilvántartásba vett valamennyi jármű esetében a megfelelőségi nyilatkozat 38. pontjában feltüntetett karosszériakód, beleértve adott esetben a 2007/46/EK irányelv II. mellékletének 2. függelékében említett kiegészítő számokat is;”

b)

a szöveg a következő f) ponttal egészül ki:

„f)

a 2020. január 1-jétől nyilvántartásba vett járművek esetében a megfelelőségi nyilatkozat 29. pontjában feltüntetett legnagyobb járműsebesség.”

2.

A B. rész 2. pontja a következőképpen módosul:

a)

az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

Szám

Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének I. része, ha nincs másképpen jelezve

Leírás

„5

A tengely tanúsítványszáma

1.7.2

A tengely adatai”;

b)

a 15. pont helyébe a következő szöveg lép:

Szám

Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének I. része, ha nincs másképpen jelezve

Leírás

„15

Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve)

A jármű adatai”;

c)

a 21. pont helyébe a következő szöveg lép:

Szám

Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének I. része, ha nincs másképpen jelezve

Leírás

„21

Tüzelőanyag-típus (dízel CI/CNG PI/LNG PI …)

1.2.7

A motor adatai”;

d)

a 73. pont helyébe a következő szöveg lép:

Szám

Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének I. része, ha nincs másképpen jelezve

Leírás

„73

A gyártói nyilvántartási dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény

3.1.4

Szoftverinformációk”;

e)

a szöveg az alábbi 79–100. ponttal egészül ki:

Szám

Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének I. része, ha nincs másképpen jelezve

Leírás

„79

Járműmodell

1.1.2

A jármű adatai

80

Különleges felépítményű gépjármű (igen/nem)

1.1.9

81

Kibocsátásmentes nehézgépjármű (igen/nem)

1.1.10

82

Hibrid elektromos nehézgépjármű (igen/nem)

1.1.11

83

Vegyes üzemű jármű (igen/nem)

1.1.12

84

Hálóhelyes vezetőfülke (igen/nem)

1.11.13

85

Motormodell (*1)

1.2.1

A motor adatai

86

A sebességváltó modellje (*1)

1.3.1

A sebességváltó adatai

87

A lassítófék modellje (*1)

1.4.1

A lassítófék adatai

88

A lassítófék tanúsítványszáma

1.4.2

89

A veszteségi jelleggörbe előállításához használt tanúsítási opció (standard értékek/mérés)

1.4.3

90

A nyomatékátalakító modellje (*1)

1.5.1

A nyomatékátalakító adatai

91

A nyomatékátalakító tanúsítványszáma

1.5.2

92

A veszteségi jelleggörbe előállításához használt tanúsítási opció (standard értékek/mérés)

1.5.3

93

Szöghajtási modell (*1)

1.6.1

A szöghajtás adatai

94

A szöghajtás tanúsítványszáma

1.6.2

95

A tengely modellje (*1)

1.7.1

A tengely adatai

96

A légellenállás modellje (*1)

1.8.1

Aerodinamika

97

A motor leállítása-újraindítása (stop-start) a jármű megállása alatt (igen/nem)

1.12.1

Fejlett gépjárművezetés-támogató rendszerek (ADAS)

98

Eco-roll stop-start rendszer nélkül (igen/nem)

1.12.2

99

Eco-roll stop-start rendszerrel (igen/nem)

1.12.3

100

Prediktív sebességtartó (igen/nem)

1.12.4


(*1)  A 85., 86., 87., 90., 93., 95. és 96. számú adatok nem tehetők nyilvánosan hozzáférhetővé a nehézgépjárművek központi nyilvántartásában.”.