28.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 140/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/856 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. február 26.)

a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az innovációs alap működése tekintetében való kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Unión belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 10a. cikke (8) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1)

Részletes szabályokat kell megállapítani az innovációs alap működésére vonatkozóan, figyelembe véve a 2003/87/EK irányelv alapján létrehozott és a 2010/670/EU bizottsági határozat (2) alapján végrehajtott NER 300 programból levont tanulságokat, különös tekintettel a számvevőszéki jelentés (3) következtetéseire.

(2)

A támogatható projektek hagyományos technológiákhoz képest alacsonyabb jövedelmezőségének és magasabb technológiai kockázatainak fedezésére az innovációs alapból származó finanszírozás jelentős részét vissza nem térítendő támogatás formájában kell biztosítani. Ezért ki kell dolgozni a vissza nem térítendő támogatások folyósítására vonatkozó részletes szabályokat.

(3)

mivel a támogatható projektek kockázatai és jövedelmezősége ágazatonként és e projektek tevékenységei szerint eltérhet, illetve idővel változhat is, indokolt lehetővé tenni, hogy az innovációs alap támogatásának egy részét az uniós beruházástámogatási eszköz vegyesfinanszírozási műveleteihez nyújtott hozzájárulások, valamint az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (4) (költségvetési rendelet) lefektetett egyéb támogatási formák révén biztosítsák.

(4)

Indokolt a támogatható projekt teljes költségei és a hagyományos technológiát használó egyenértékű projekt teljes költségei közti különbséget tekinteni az innovációs alap keretében történő finanszírozás céljából releváns költségeknek. Ugyanakkor a kis léptékű projektekre rótt túlzott adminisztratív terhek elkerülése és az ilyen projektek finanszírozáshoz való hozzáférése terén tapasztalható nehézségek kezelése érdekében a kis léptékű projektek esetében a teljes tőkekiadási költség képezi a projekt releváns költségeit.

(5)

Abból a célból, hogy a megfelelő pénzügyi erőforrások kellő időben elérhetővé váljanak a támogatható projektek számára, a támogatások folyósítását meghatározott mérföldkövek eléréséhez kell kötni. A mérföldkövek között valamennyi projekt esetében szerepelnie kell a pénzügyi megállapodásnak és a működésbe lépésnek. Mivel lehetséges, hogy egyes projektek esetében a támogatást más időpontban szükséges folyósítani, célszerű lehetőséget teremteni további mérföldkövek meghatározására a szerződéses dokumentációban.

(6)

Annak érdekében, hogy nagyobb valószínűséggel lehessen sikeres projekteket végrehajtani, lehetőséget kell teremteni arra, hogy a támogatás egy részét a projekt működésbe lépését megelőzően folyósítsák. A támogatások folyósításának elvben a pénzügyi megállapodáskor kell kezdődnie, és a projekt fejlesztése és működése közben is folytatódnia kell.

(7)

Az innovációs alap támogatásának jelentős részét az üvegházhatásúgáz-kibocsátás hitelesen igazolt elkerülésétől kell függővé tenni. Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás tervezett elkerülésének jelentős alulteljesítése ezért – az elkerülés típusától függően – a támogatási összeg csökkentését és visszafizettetését eredményezi. A csökkentési és visszafizettetési mechanizmusnak tehát kellően rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy figyelembe vegye az innovációs alap által támogatott projektek innovatív jellegét.

(8)

Az innovációs alap keretében biztosított vissza nem térítendő támogatásokat versenyeztetéses kiválasztási eljárást követően, pályázati felhívások útján kell odaítélni. A projekt-előterjesztők adminisztratív terheinek csökkentése érdekében kétszakaszos kérelmezési eljárást kell létrehozni, amely egy szándéknyilatkozatból és a teljes értékű kérelemből áll.

(9)

Az innovációs alap támogatását igénylő projekteket mennyiségi és minőségi kritériumok alapján kell értékelni. E kritériumok kombinációjának biztosítania kell, hogy a projektértékelés a technológiai és üzleti potenciál szempontjából teljeskörű legyen. A tisztességes és érdemeken alapuló kiválasztás biztosítása érdekében a projekteket azonos kiválasztási kritériumok alapján kell szelektálni, de először az azonos ágazatban benyújtott egyéb projektekhez, majd ezt követően a más ágazatokon belüli projektekhez viszonyítva kell értékelni és rangsorolni.

(10)

A tervezés, üzleti modell, továbbá pénzügyi és jogi struktúra tekintetében nem kellőképpen kiforrottnak tűnő projektek – különös tekintettel az érintett tagállamtól várható támogatás vagy a szükséges nemzeti engedélyek esetleges hiányára – nem választhatók ki az innovációs alap támogatására. Ugyanakkor az ilyen projektek ígéretesek lehetnek. Ezért meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy az ilyen projektek fejlesztési támogatásban részesüljenek. A projektfejlesztési támogatásnál különösen a kis léptékű projekteket és az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező tagállamokban megvalósuló projekteket kell előnyben részesíteni, az innovációs alapból származó támogatások földrajzilag kiegyensúlyozott megoszlása érdekében.

(11)

Fontos az innovációs alapból származó támogatások földrajzilag kiegyensúlyozott megoszlásának biztosítása. Annak elkerülésére, hogy az alap egyes tagállamokat ne fedjen le kellőképpen, lehetőséget kell teremteni további kiválasztási kritériumok meghatározására, melyek célja egy második vagy azt követő pályázati felhívásban a földrajzi egyensúly megteremtése.

(12)

A Bizottság biztosítja az innovációs alap végrehajtását. A Bizottság számára azonban lehetővé kell tenni, hogy egyes végrehajtási intézkedéseket – például a pályázati felhívás megszervezését, a projektek előzetes kiválasztását vagy a vissza nem térítendő támogatások szerződéses irányítását – végrehajtó szervekre ruházza át.

(13)

Az innovációs alap bevételeit, ideértve az 1031/2010/EU bizottsági rendelet (5) értelmében a közös aukciós platformon értékesített kibocsátási egységekből származó bevételeket, a 2003/87/EK irányelvvel összhangban kell kezelni. A Bizottságnak ezért magának kell ezt a feladatot elvégezni, de lehetőséget kell biztosítani számára, hogy e feladatot az Európai Beruházási Bankra átruházza.

(14)

Az innovációs alap végrehajtási módjától függően a Bizottságnak eltérő szabályokat kell alkalmaznia. Amennyiben az innovációs alap végrehajtása közvetlen irányítás keretében történik, e rendelet előírásait teljes mértékben össze kell hangolni a költségvetési rendelet előírásaival.

(15)

A tagállamoknak fontos szerepet kell játszaniuk az innovációs alap végrehajtásában. A Bizottságnak különösen a végrehajtással kapcsolatos kulcsfontosságú döntések, valamint az innovációs alap fejlesztése tekintetében kell konzultálnia a tagállamokkal.

(16)

Az innovációs alap végrehajtása során a költségvetési rendeletben meghatározott hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveivel összhangban kell eljárni.

(17)

Világos jelentéstételt, elszámoltathatóságot és pénzügyi ellenőrzési intézkedéseket kell előírni annak biztosítása érdekében, hogy a Bizottság teljeskörű és időszerű tájékoztatást kapjon az innovációs alap által támogatott projektek előrehaladásáról, valamint hogy az innovációs alapot kezelő jogalanyok a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveit alkalmazzák és a tagállamokat időben értesítsék az innovációs alap végrehajtásáról,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. cikk

A rendelet tárgya

E rendelet meghatározza a 2003/87/EK irányelvet kiegészítő szabályokat az alábbiak tekintetében:

a)

a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (8) bekezdése által létrehozott innovációs alap operatív célkitűzései;

b)

az innovációs alap keretében biztosított támogatási formák;

c)

az innovációs alap támogatásának kérelmezésére irányuló eljárás;

d)

az innovációs alap projektkiválasztási eljárásai és kritériumai;

e)

az innovációs alap támogatásának folyósítása;

f)

az innovációs alap irányítása;

g)

az innovációs alap működésével kapcsolatos jelentéstétel, nyomon követés, értékelés, ellenőrzés és a nyilvánosság tájékoztatása.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

1.   „pénzügyi megállapodás”: a projektfejlesztési ciklus azon pillanata, amikor valamennyi projekt- és finanszírozási megállapodás aláírásra került, és az azokban foglalt valamennyi szükséges feltétel teljesült;

2.   „működésbe lépés”: a projektfejlesztési ciklus azon pillanata, amikor a projekt működéséhez szükséges valamennyi alkotóelem és rendszer tesztelése lezárult, és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának tényleges elkerülését eredményező tevékenységek megkezdődtek;

3.   „kis léptékű projekt”: legfeljebb 7 500 000 EUR összegű teljes tőkekiadással járó projekt.

3. cikk

Operatív célkitűzések

Az innovációs alap az alábbi operatív célkitűzésekkel rendelkezik:

a)

a kiemelkedően innovatív technológiákat, eljárásokat és termékeket demonstráló, kellően kiforrott és az üvegházhatást okozó gázok csökkentése terén jelentős potenciállal rendelkező projektek támogatása;

b)

a piaci igényekhez és a támogatható projektek kockázati profiljaihoz szabott pénzügyi támogatás nyújtása, további köz- és magánforrások bevonásával;

c)

az innovációs alap bevételeinek a 2003/87/EK irányelv célkitűzéseivel összhangban történő kezelése.

4. cikk

Az innovációs alap támogatási formái

Az innovációs alap projekteknek nyújtott támogatásai az alábbi formákat ölthetik:

a)

vissza nem térítendő támogatások;

b)

az uniós beruházástámogatási eszköz vegyesfinanszírozási műveleteihez nyújtott hozzájárulások;

c)

amennyiben a 2003/87/EK irányelv célkitűzéseinek eléréséhez szükséges, az (EU, Euratom) 2018/1046 rendeletben (költségvetési rendelet) lefektetett egyéb támogatási formák, különösen pénzdíjak és közbeszerzések.

II. FEJEZET

A vissza nem térítendő támogatásokra alkalmazandó különös rendelkezések

5. cikk

Releváns költségek

(1)   A 2003/87/EK irányelv 10a. cikke (8) bekezdése harmadik albekezdésének negyedik mondata alkalmazásában a releváns költségek a projektelőterjesztők által az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésével vagy elkerülésével kapcsolatos innovatív technológia alkalmazása következtében viselt többletköltségeknek felelnek meg. A releváns költségek a teljes tőkekiadásra, a működési költségek nettó jelenértékére és a projekt működésbe lépését követő 10 éven belül megvalósuló előnyökre vonatkozó legjobb becslés, valamint a vonatkozó végtermék tényleges előállítása tekintetében azonos kapacitással rendelkező hagyományos gyártás esetében elvégzett azonos számítás eredménye közötti különbségként kerülnek kiszámításra.

Amennyiben az első albekezdésben említett hagyományos gyártás nem létezik, a releváns költségek a teljes tőkekiadásra és a működési költségek nettó jelenértékére és a projekt működésbe lépését követő 10 éven belül megvalósuló előnyökre vonatkozó legjobb becslésnek felelnek meg.

(2)   A kis léptékű projektek releváns költségei a projektek teljes tőkekiadási költségének felelnek meg.

6. cikk

A vissza nem térítendő támogatások folyósítása

(1)   Az innovációs alap vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtott támogatásait az előre meghatározott mérföldkövek elérésekor folyósítják.

(2)   Az (1) bekezdésben említett mérföldkövek valamennyi projekt esetében a projektfejlesztési cikluson alapulnak és legalább az alábbiakat tartalmazzák:

a)

pénzügyi megállapodás;

b)

működésbe lépés.

(3)   Az alkalmazott technológiát és az alkalmazás szerinti ágazat vagy ágazatok egyedi körülményeit figyelembe véve a szerződéses dokumentumokban további mérföldkövek határozhatók meg.

(4)   Az innovációs alapból az egyes projektnek biztosított támogatások – a projektfejlesztési támogatást is beleértve – teljes összegének legfeljebb 40 %-a folyósítható a pénzügyi megállapodáskor vagy a pénzügyi megállapodást megelőző egyedi mérföldkő elérésekor, amennyiben a (3) bekezdéssel összhangban ilyen mérföldkő került megállapításra.

(5)   Amennyiben az innovációs alapból egy adott projektnek a (4) bekezdésnek megfelelően biztosított támogatás teljes összegét nem folyósították, ezen összeg a pénzügyi megállapodást követően kerül folyósításra. A támogatás részlegesen a működésbe lépést megelőzően, és éves részletekben a működésbe lépést követően is folyósítható.

(6)   E cikk (4) és (5) bekezdésének alkalmazásában az innovációs alapból egy adott projektnek biztosított támogatás magában foglalja a 13. cikknek megfelelően az innovációs alapból projektfejlesztési támogatás formájában biztosított támogatás összegét.

7. cikk

Általános visszafizettetési szabályok

(1)   A Bizottság megfelelő intézkedéseket hoz, amelyek csalás, korrupció és egyéb jogellenes tevékenységek elleni megelőző intézkedések, hatékony ellenőrzések, valamint szabálytalanságok észlelése esetén a jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetése, illetve adott esetben hatékony, arányos és visszatartó erejű közigazgatási és pénzügyi szankciók révén biztosítják az innovációs alap pénzügyi érdekeinek védelmét az e rendelet alapján finanszírozott tevékenységek végrehajtása során.

(2)   A visszafizettetések a költségvetési rendeletnek megfelelően történnek.

(3)   A visszafizettetés indokai, valamint a visszafizettetési eljárások részletesebben a szerződéses dokumentációban kerülnek meghatározásra.

8. cikk

Különleges visszafizettetési szabályok

(1)   A 6. cikk (5) bekezdésének megfelelően a pénzügyi megállapodást követően az innovációs alapból folyósított támogatás összege az üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak a projektelőterjesztő által a működésbe lépést követő 3–10 év között benyújtott éves jelentések alapján hitelesített elkerülésétől függ. A projektelőterjesztő által benyújtott éves zárójelentés tartalmazza az üvegházhatásúgáz-kibocsátás elkerülésének a teljes jelentéstételi időszak során megvalósult összmennyiségét.

(2)   Amennyiben a teljes jelentéstételi időszak során elkerült üvegházhatásúgáz-kibocsátás összmennyisége kevesebb az elkerülni tervezett kibocsátások összmennyiségének 75 %-ánál, a projekt-előterjesztőnek kifizetett vagy kifizetendő összeget a 6. cikk (5) bekezdésének megfelelően arányosan vissza kell fizettetni vagy csökkenteni kell.

(3)   Amennyiben a projekt az előre meghatározott időpontig nem lép működésbe vagy a projektelőterjesztő nem tudja bizonyítani az üvegházhatást okozó gázok tényleges elkerülését, a pénzügyi megállapodást követően kifizetett összeget a 6. cikk (5) bekezdésének megfelelően teljes mértékben vissza kell fizettetni.

(4)   Amennyiben a (2) és (3) bekezdésben említett helyzetek a projektelőterjesztő által nem befolyásolható kivételes körülmények miatt álltak elő, és a projektelőterjesztő demonstrálja a projektben rejlő potenciált az üvegházhatásúgáz-kibocsátás bejelentett mennyiségnél nagyobb mértékű elkerülésére, vagy amennyiben a projektelőterjesztő demonstrálja, hogy a projekt a dekarbonizációt célzó innováció terén jelentős előnyök biztosítására alkalmas, a Bizottság dönthet úgy, hogy nem alkalmazza a (2) és (3) bekezdés szerinti visszafizettetési mechanizmusokat.

(5)   A visszafizettetés indoka és a visszafizettetési eljárások részletesebben a szerződéses dokumentációban kerülnek meghatározásra.

(6)   Az e cikk (3) és (4) bekezdésében meghatározott szabályok nem érintik a 7. cikkben meghatározott általános visszafizettetési szabályokat.

9. cikk

Pályázati felhívások

(1)   A projektek előterjesztői a Bizottság által meghirdetett nyilvános pályázati felhívások keretében nyújthatják be az innovációs alap támogatása iránti kérelmüket.

A pályázati felhívás közzétételére vonatkozó határozat meghozatalát megelőzően a Bizottság konzultál a tagállamokkal a határozattervezetről.

(2)   A pályázati felhívás közzétételére vonatkozó bizottsági határozat legalább az alábbiakat tartalmazza:

a)

az innovációs alap felhívása keretében elérhető támogatás teljes összege;

b)

az innovációs alap támogatásának projektfejlesztési támogatás céljából elérhető maximális összege;

c)

a megcélzott projektek vagy ágazatok típusa;

d)

a kérelmezési eljárás leírása és a kérelmezési eljárás valamennyi szakaszában benyújtandó információk és dokumentációk részletes listája;

e)

a kiválasztási eljárásra vonatkozó részletes információk, ideértve az értékelés és rangsorolás módszertanát;

f)

amennyiben a 10. cikk (4) bekezdése és a 12. cikk (6) bekezdése értelmében egyedi kérelmezési és kiválasztási eljárásokat alkalmaznak a kis léptékű projektek esetében, az ilyen egyedi eljárásokra vonatkozó szabályok;

g)

amennyiben a Bizottság a felhívás keretében az innovációs alapból elérhető támogatás egy részét kis léptékű projektek számára tartja fenn, e rész összege;

h)

amennyiben a 11. cikk (2) bekezdésével összhangban az innovációs alapból nyújtott támogatás földrajzilag kiegyensúlyozott megoszlásának elérése céljából további kiválasztási kritériumokat alkalmaznak, ezen kritériumok ismertetése.

10. cikk

Kérelmezési eljárás

(1)   A végrehajtó szerv összegyűjti a kérelmeket és az alábbi két, egymást követő szakaszban megszervezi a kérelmezési eljárást:

a)

részvételi szándéknyilatkozat;

b)

teljeskörű pályázat.

(2)   A részvételi szándéknyilatkozat benyújtásának szakaszában a projektelőterjesztő köteles a vonatkozó pályázati felhívásban foglalt követelményekkel összhangban a kulcsfontosságú projektjellemzők leírását benyújtani, ideértve a projekt hatékonyságának, innovációs szintjének és kiforrottságának a 11. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontja szerinti leírását.

(3)   A teljeskörű pályázat benyújtásának szakaszában a projektelőterjesztő köteles a projekt részletes leírását és valamennyi támogató dokumentumot benyújtani, ideértve a tudásmegosztási tervet.

(4)   Egyszerűsített kérelmezési eljárás alkalmazható a kis léptékű projektek esetében.

11. cikk

Kiválasztási kritériumok

(1)   A projekteket az alábbi kritériumok alapján választják ki az innovációs alap támogatására:

a)

az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának elkerülésével kapcsolatos potenciál tekintetében mért hatékonyság, adott esetben a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (2) bekezdésében említett referenciaértékekhez viszonyítva;

b)

a projektek innovációs szintje a technikai jelenlegi állásához képest;

c)

a projekt kiforrottsága a tervezés, az üzleti modell, valamint a pénzügyi és jogi struktúra tekintetében, valamint a pénzügyi megállapodás elérésének esélye egy előre meghatározott időtartamon belül, amely nem haladhatja meg a támogatás odaítélését követő négy évet;

d)

a széles körű alkalmazással vagy replikációval, illetve jövőbeli költségcsökkentésekkel kapcsolatos műszaki és piaci potenciál;

e)

a projektelőterjesztő hozzájárulásaival csökkentett releváns projektköltségek költséghatékonysága, elosztva a működést követő első 10 éven belül elkerülendő üvegházhatásúgáz-kibocsátás, vagy az előállítandó vagy tárolandó energia, vagy tárolandó CO2 tervezett összmennyiségével.

(2)   A projektkiválasztás során alkalmazni lehet az innovációs alapból származó támogatás földrajzilag kiegyensúlyozott megoszlásának elérését célzó további kritériumokat is.

12. cikk

Kiválasztási eljárás

(1)   A végrehajtó szerv a részvételi szándéknyilatkozat benyújtásának szakaszában beérkezett kérelmek alapján, a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (8) bekezdésével összhangban értékeli valamennyi projekt támogathatóságát. A végrehajtó szerv ezt követően az e cikk (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint folytatja a támogatható projektek kiválasztását.

(2)   A részvételi szándéknyilatkozat benyújtásának szakaszában beérkezett kérelmek alapján a végrehajtó szerv összeállítja a 11. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában megállapított kiválasztási kritériumoknak eleget tevő projektek listáját, és felkéri az érintett projektek előterjesztőit a teljeskörű pályázat benyújtására.

Amennyiben a végrehajtó szerv megállapítja, hogy a projekt megfelel a 11. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában megállapított kiválasztási kritériumoknak, de nem felel meg a 11. cikk (1) bekezdésének c) pontjában megállapított kritériumoknak, a végrehajtó szerv értékeli, hogy a projekt továbbfejlesztése esetén képes lehet-e eleget tenni valamennyi kiválasztási kritériumnak. Amennyiben a projekt rendelkezik ilyen potenciállal, a végrehajtó szerv projektfejlesztési támogatást ítélhet az érintett projektnek vagy, amennyiben a Bizottság hajtja végre e feladatot, azt javasolhatja a Bizottságnak, hogy azoknak nyújtson projektfejlesztési támogatást.

(3)   A végrehajtó szerv az e cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott teljeskörű pályázat alapján folytatja a projektek értékelését és rangsorolását, a 11. cikkben megállapított kiválasztási kritériumok alapján. A végrehajtó szerv ezen értékelés céljából összehasonlítja a projekteket az azonos ágazatban működő projektekkel, valamint az egyéb ágazatokban működő projektekkel, és összeállítja az előzetesen kiválasztott projektek listáját.

(4)   Az előzetesen kiválasztott projektek (3) bekezdésben említett listájáról és adott esetben a (2) bekezdés második albekezdésében említett javaslatról értesítést kell küldeni a Bizottságnak, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:

a)

a támogathatósági és kiválasztási kritériumok teljesítésének megerősítése;

b)

a projekt értékelésére és rangsorolására vonatkozó részletek;

c)

a projekt euróban kifejezett teljes költsége és 5. cikk szerinti releváns költségei;

d)

az innovációs alapból származó támogatás iránti kérelem euróban kifejezett teljes összege,

e)

az elkerülendő üvegházhatásúgáz-kibocsátás tervezett mennyisége;

f)

az előállítandó vagy tárolandó energia tervezett mennyisége;

g)

a tárolandó CO2 tervezett mennyisége;

h)

az innovációs alap projektelőterjesztő által kért támogatásának jogi formájára vonatkozó információ.

(5)   Az e cikk (4) bekezdése értelmében nyújtott tájékoztatás alapján a Bizottság a 21. cikk (2) bekezdésével összhangban, a tagállamokkal lefolytatott konzultációt követően elfogadja az odaítélésről szóló döntést, melyben meghatározza a kiválasztott projekteknek biztosított támogatást és adott esetben tartaléklistát állít össze.

(6)   Egyedi kiválasztási eljárás alkalmazható a kis léptékű projektek esetében.

13. cikk

Projektfejlesztési támogatás

(1)   A Bizottság a tagállamokkal lefolytatott konzultációt követően a 21. cikk (2) bekezdésének c) pontjával összhangban meghatározza az innovációs alap támogatásának projektfejlesztési támogatás céljából elérhető maximális összegét.

(2)   A 12. cikk (2) bekezdésével összhangban a Bizottság vagy a végrehajtó szerv vissza nem térítendő támogatás formájában ítéli oda a projektfejlesztési támogatást.

(3)   Projektfejlesztési támogatás útján az alábbi tevékenységek támogathatók:

a)

a projektdokumentáció vagy a projektterv alkotóelemeinek javítása vagy továbbfejlesztése a projekt kellő kiforrottságának elérése érdekében;

b)

a projekt megvalósíthatóságának értékelése, ideértve a műszaki és gazdasági tanulmányokat;

c)

a projekt pénzügyi és jogi struktúrájával kapcsolatos tanácsadás;

d)

a projekt előterjesztőjének kapacitásépítése.

(4)   A projektfejlesztési támogatás alkalmazásában a projekt fejlesztéséhez kapcsolódó összes költség releváns költséget képez. Az innovációs alap a releváns költségek 100 %-áig nyújthat támogatást.

III. FEJEZET

Az innovációs alap vissza nem térítendő támogatásoktól eltérő támogatási formái esetében alkalmazandó különös rendelkezések

14. cikk

Az innovációs alapból az uniós beruházástámogatási eszköz vegyesfinanszírozási műveleteihez nyújtott hozzájárulások révén biztosított támogatás

(1)   Amennyiben a Bizottság úgy határoz, hogy az innovációs alapból származó támogatást az uniós beruházástámogatási eszköz vegyesfinanszírozási műveleteihez nyújtott hozzájárulások révén folyósítja, az innovációs alap támogatásának megvalósítására az uniós beruházástámogatási eszközre alkalmazandó szabályok irányadók. A projektek támogathatóságának értékelése ugyanakkor a 2003/87/EK irányelv 10a. cikke (8) bekezdésének megfelelően történik.

(2)   A Bizottság a tagállamokkal folytatott konzultációt követően határozatot fogad el, amelyben megállapítja, hogy a vegyesfinanszírozási műveletekhez nyújtott hozzájárulást vissza nem térítendő támogatás, visszafizettetendő támogatás vagy mindkettő formájában biztosítja-e, továbbá feltünteti az innovációs alap támogatásának az uniós beruházástámogatási eszköz révén történő folyósítás céljából elérhető összegét.

15. cikk

Az innovációs alapból a költségvetési rendeletben megállapított egyéb támogatási formák útján biztosított támogatás

(1)   Amennyiben a Bizottság úgy határoz, hogy az innovációs alap támogatását a költségvetési rendeletben megállapított egyéb, a vissza nem térítendő támogatásoktól eltérő támogatási formában folyósítja, a Bizottság a tagállamokkal folytatott konzultációt követően határozatot fogad el, melyben feltünteti az innovációs alap támogatásának e támogatási formában való folyósítás céljából elérhető összegét, valamint az ilyen támogatás alkalmazása, a projektek kiválasztása és a támogatás folyósítása tekintetében alkalmazandó szabályokat.

(2)   Az innovációs alap támogatásában e cikk alapján részesülő projekteknek meg kell felelniük az uniós állami támogatási szabályoknak.

IV. FEJEZET

Irányítás

16. cikk

Az innovációs alap végrehajtása

(1)   A Bizottság az innovációs alap végrehajtását a költségvetési rendelet 125–153. cikkének vonatkozó rendelkezéseivel összhangban közvetlen irányítással vagy közvetett irányítással, a költségvetési rendelet 62. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett szervek révén látja el.

(2)   Az innovációs alap végrehajtási tevékenységeivel kapcsolatban felmerült költségeket, ideértve az adminisztratív és irányítási költségeket, az innovációs alapból finanszírozzák.

17. cikk

A végrehajtó szervek kijelölése

(1)   Amennyiben a Bizottság úgy határoz, hogy az innovációs alap végrehajtásával kapcsolatos bizonyos feladatokat egy végrehajtó szervre ruház át, a Bizottság határozatot fogad el, melyben kijelöli a végrehajtó szervet.

A Bizottság és a kijelölt végrehajtó szerv megállapodást köt, melyben megállapítják azokat az egyedi feltételeket, amelyek alapján a végrehajtó szerv ellátja feladatait.

(2)   Amennyiben a Bizottság az innovációs alap végrehajtását közvetlen irányítással látja el, és úgy határoz, hogy bizonyos végrehajtási feladatokat végrehajtó szervre ruház át, a Bizottság végrehajtó szervként kijelöl egy végrehajtó ügynökséget.

(3)   Amennyiben a Bizottság az innovációs alapot közvetett irányítással hajtja végre, a Bizottság végrehajtó szervként kijelöli a költségvetési rendelet 62. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett szervet.

(4)   Amennyiben az innovációs alap végrehajtásával kapcsolatos feladatokat nem ruházza át egy végrehajtó szervre, a Bizottság maga látja el ezeket a feladatokat.

18. cikk

A végrehajtó szerv feladatai

A 17. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt végrehajtó szerv megbízatása a pályázati felhívások teljes irányítására, az innovációs alap támogatásának folyósítására, illetve a kiválasztott projektek végrehajtásának nyomon követésére terjedhet ki. A végrehajtó szervet e célból a következő feladatokkal lehet megbízni:

a)

a pályázati felhívás megszervezése;

b)

a kérelmezési eljárás megszervezése, ideértve a kérelmek összegyűjtését és valamennyi támogató dokumentum kielemzését;

c)

a projektek kiválasztásának megszervezése, ideértve a projektek kiértékelését vagy az átvilágítást és rangsorolást;

d)

a Bizottság számára nyújtott tanácsadás arra vonatkozóan, hogy mely projekteknek ítéljék oda az innovációs alap támogatását, illetve mely projektek kerüljenek fel a tartaléklistára;

e)

projektfejlesztési támogatás odaítélése vagy a projektfejlesztés segítése;

f)

a támogatási megállapodás és egyéb szerződések aláírása, az innovációs alap támogatási formájától függően;

g)

a támogatásban részesülő projektekkel kapcsolatos szerződéses dokumentáció előkészítése és kezelése;

h)

annak ellenőrzése, hogy teljesültek-e a finanszírozás feltételei, valamint az innovációs alap bevételeinek folyósítása a projekt előterjesztőinek;

i)

a projekt végrehajtásának nyomon követése;

j)

a projekt előterjesztőivel való kommunikáció;

k)

a Bizottság felé történő jelentéstétel, ideértve az innovációs alap továbbfejlesztésének általános irányvonalát;

l)

pénzügyi jelentéstétel;

m)

információs, kommunikációs és promóciós intézkedések, ideértve promóciós anyagok készítését és az innovációs alap logójának kidolgozását;

n)

a tudásmegosztás irányítása;

o)

az innovációs alap népszerűsítésére irányuló tagállami erőfeszítések támogatása és a projekt előterjesztőivel való kommunikáció;

p)

az innovációs alap végrehajtásával kapcsolatos bármely egyéb feladat

19. cikk

Az innovációs alap közvetlen irányítás mellett történő végrehajtása esetén alkalmazandó különös rendelkezések

(1)   Amennyiben e rendelet 17. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Bizottság végrehajtó szervként egy végrehajtó ügynökséget nevez ki, az érintett bizottsági határozat az 58/2003/EK tanácsi rendelet (6) 3. cikke szerinti költség-haszon elemzés eredményének függvénye, és az e rendelet 17. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett megállapodás az 58/2003/EK rendelet szerinti felhatalmazó okirat formáját ölti.

(2)   Amennyiben a közvetlen irányítás útján folyósított összegeket e rendelet 7. és 8. cikke értelmében vissza kell fizettetni, a visszafizettetett összegek a költségvetési rendelet 21. cikkének megfelelően címzett bevételt képeznek, és az innovációs alap műveleteinek finanszírozására használhatók fel.

(3)   A Bizottság, vagy adott esetben a végrehajtó ügynökség által elvégzett valamennyi végrehajtási feladat tekintetében az innovációs alap bevételei külső címzett bevételt képeznek a költségvetési rendelet 21. cikke (1) és (5) bekezdésének értelmében. A címzett bevétel fedezi az innovációs alap végrehajtásával kapcsolatos valamennyi adminisztratív költséget is. A Bizottság az innovációs alap keretének legfeljebb 5 %-át fordíthatja az irányítási költségek fedezésére.

(4)   Az innovációs alap keretében támogatásban részesült projekt kaphat hozzájárulást bármely más uniós programból is, többek között a megosztott irányítás alá tartozó alapokból, amennyiben a hozzájárulások nem ugyanazokat a költségeket fedezik. A kumulatív finanszírozás összege nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségeit, és a különböző uniós programokból nyújtott támogatásokat arányosan kell kiszámítani.

20. cikk

Az innovációs alap bevételeinek kezelése

(1)   A Bizottság biztosítja, hogy az innovációs alapnak juttatott kibocsátási egységeket a 2003/87/EK irányelv 10. cikkének (4) bekezdésében meghatározott elvekkel és rendelkezésekkel összhangban bocsátják árverésre, és az innovációs alap bevételeit a 2003/87/EK irányelv célkitűzéseivel összhangban kezeli.

(2)   A Bizottság biztosítja, hogy az (1) bekezdésben említett bevételeket időben továbbítják a végrehajtó szervnek a végrehajtási tevékenységekkel kapcsolatos költségek finanszírozása és a támogatásban részesült projektek részére történő folyósításuk céljából.

(3)   A Bizottság átruházhatja a kibocsátási egységek értékesítését és az innovációs alap bevételeinek kezelését az Európai Beruházási Bankra (EBB). Átruházás esetén a Bizottság és az EBB megállapodást köt, melyben megállapítják azokat az egyedi feltételeket, amelyek mellett az EBB ellátja az innovációs alap bevételeinek kezelésével kapcsolatos feladatait.

(4)   A 2003/87/EK irányelv rendelkezéseire figyelemmel a támogatott projektek támogathatósági időszakának végén az innovációs alapban fennmaradó bevételek a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (8) bekezdésében meghatározott támogathatósági kritériumoknak eleget tevő új projektek támogatására kerülnek felhasználásra, amíg minden bevételt az innovációs alap célkitűzéseire nem fordítottak. Az új projektek a 9. cikknek megfelelően új pályázati felhívások útján kerülnek kiválasztásra, vagy pedig a 14. vagy 15. cikknek megfelelően részesülnek támogatásban.

21. cikk

A tagállamok szerepe

(1)   Az innovációs alap végrehajtása során a Bizottság konzultál a tagállamokkal, és a tagállamok segítik a Bizottság munkáját.

(2)   A Bizottság az alábbiak tekintetében folytat konzultációt a tagállamokkal:

a)

a támogatás odaítélését megelőzően az előzetesen kiválasztott projektek listájáról, ideértve a tartaléklistát és a 12. cikk (2) bekezdésével összhangban projektfejlesztési támogatásra javasolt projektek listáját;

b)

a 9. cikk (1) bekezdésében, a 14. cikk (2) bekezdésében és a 15. cikk (1) bekezdés eben említett bizottsági határozattervezetekről;

c)

az innovációs alap támogatásának projektfejlesztési támogatás céljából elérhetővé tett maximális összegéről;

(3)   A tagállamok a Bizottság felkérésére az alábbiak tekintetében adhatnak tanácsokat és nyújthatnak segítséget a Bizottságnak:

a)

az innovációs alap általános irányának meghatározása;

b)

létező vagy felmerülő projektmegvalósítási problémák kezelése;

c)

a projekt végrehajtásával kapcsolatos bármely egyéb kérdés kezelése.

(4)   A Bizottság jelentést tesz a tagállamoknak az e rendelet végrehajtásában elért előrehaladásról, különös tekintettel a 12. cikk (5) bekezdésében említett odaítélési határozatok végrehajtására.

22. cikk

Az érdekelt felek szerepe

A Bizottság bevonhatja az érdekelt feleket az innovációs alap végrehajtásával kapcsolatos megbeszélésekbe, ideértve a 21. cikk (3) bekezdésében felsorolt kérdéseket.

V. FEJEZET

Nyomon követés, jelentéstétel és értékelés

23. cikk

Nyomon követés és jelentéstétel

(1)   A végrehajtó szerv nyomon követi az innovációs alap működését, ideértve az innovációs alapból folyósított támogatás összegeit.

(2)   Annak biztosítása érdekében, hogy a nyomon követéshez szükséges, (1) bekezdésben említett adatokat hatékonyan, eredményesen és időben összegyűjtsék, arányos jelentéstételi követelményeket lehet előírni a projektek előterjesztői számára. A projektek előterjesztőinek jelentései a 27. cikknek megfelelően tartalmazzák a tudás megosztására irányuló fellépéseket.

(3)   A végrehajtó szerv rendszeresen jelentést tesz a Bizottságnak feladatai ellátásáról.

(4)   A végrehajtó szerv a támogatás folyósításának teljes ciklusáról jelentést tesz a Bizottságnak, különös tekintettel a pályázati felhívások megszervezésére és a szerződések projektelőterjesztők általi aláírására.

(5)   A Bizottság valamennyi pályázati felhívás befejezését követően jelentést tesz a tagállamoknak a pályázati felhívás végrehajtásáról.

(6)   A Bizottság évente jelentés tesz a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az innovációs alap végrehajtásának előrehaladásáról.

(7)   A végrehajtó ügynökségektől eltérő végrehajtó szervek, valamint azok a jogalanyok, amelyekre a 20. cikk (3) bekezdése értelmében átruházták az innovációs alap bevételeinek kezelését, az alábbi információkat nyújtják be a Bizottságnak:

a)

február 15-ig az előző, január 1-jétől december 31-ig tartó pénzügyi évre vonatkozó auditálatlan pénzügyi kimutatások az e végrehajtó szervekre és jogalanyokra átruházott tevékenységek tekintetében;

b)

az auditálatlan pénzügyi kimutatások továbbítási évének március 15-éig az előző, január 1-jétől december 31-ig tartó pénzügyi évre vonatkozó auditált pénzügyi kimutatások az e végrehajtó szervekre és jogalanyokra átruházott tevékenységek tekintetében.

Az első albekezdés szerint rendelkezésre bocsátott pénzügyi kimutatások alapján a Bizottság valamennyi, január 1-jétől december 31-ig tartó pénzügyi évre vonatkozóan elkészíti az innovációs alap éves beszámolóját. E beszámolókat független külső ellenőrzésnek kell alávetni.

Az e bekezdésben előírt pénzügyi kimutatásokat és beszámolókat a költségvetési rendelet 80. cikkében említett számviteli szabályokkal összhangban kell elkészíteni.

24. cikk

Értékelés

(1)   A Bizottság 2025-ben és azt követően ötévente értékelést készít az innovációs alap működéséről. Az értékelés elsősorban, de nem kizárólagosan az innovációs alap és egyéb releváns uniós programok közötti szinergiák értékelésére, valamint az innovációs alap támogatásának folyósítási eljárására összpontosít.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében említett értékelések eredményei alapján a Bizottság adott esetben javaslatokat készít annak biztosítására, hogy az innovációs alap a 2003/87/EK irányelvben és e rendelet 3. cikkében előírt célkitűzéseinek megvalósítása felé haladjon.

(3)   A Bizottság az innovációs alap végrehajtásának lezárulásakor, de legkésőbb 2035-ben elkészíti az innovációs alap működésének végső értékelését.

(4)   A Bizottság az (1), (2) és (3) bekezdések alapján elvégzett értékelések eredményeit nyilvánosan hozzáférhető formában közzéteszi.

VI. FEJEZET

Ellenőrzések, nyilvánosság és tudásmegosztás

25. cikk

Ellenőrzések

(1)   Az innovációs alap felhasználásának tekintetében a 26. cikk szerinti általános megbízhatóság alapját független – köztük az uniós intézmények vagy szervek által megbízottaktól eltérő – külső ellenőrök által végzett ellenőrzések képezik.

(2)   Az innovációs alap támogatásában részesülő bármely személy vagy jogalany írásban nyilatkozik arról, hogy biztosítja a költségvetési rendelet 129. cikkében meghatározott jogokat és hozzáférést.

26. cikk

Az ellenőrzési eredmények átvétele

További ellenőrzések változatlanul fennálló lehetőségeinek sérelme nélkül, amennyiben független ellenőr már elvégezte az uniós hozzájárulás felhasználásával kapcsolatos pénzügyi kimutatások és jelentések megalapozott bizonyosságot nyújtó, nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardokon alapuló ellenőrzését, akkor ez az ellenőrzés képezi az adott esetben ágazatspecifikus szabályokban részletesebben meghatározott általános megbízhatóság alapját, feltéve, hogy megfelelő bizonyíték áll rendelkezésre az ellenőr függetlenségére és kompetenciájára vonatkozóan. A független ellenőr jelentését és a hozzá kapcsolódó ellenőrzési dokumentációt kérésre az Európai Parlament, a Bizottság, a Számvevőszék és a tagállami ellenőrző hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

27. cikk

Kommunikáció, tudásmegosztás és nyilvánosság

(1)   A projekt előterjesztői proaktív és szisztematikus módon nyilvánosan elérhetővé teszik honlapjaikon az e rendelet keretében támogatott projektekkel kapcsolatos információkat. E tájékoztatások egyértelmű hivatkozást tartalmaznak az innovációs alapból kapott támogatásra.

(2)   A projekt előterjesztői biztosítják az innovációs alapból kapott támogatásról szóló koherens, hatékony és célzott információk eljuttatását többféle közönséghez, ideértve a médiát és a nyilvánosságot is.

(3)   Az innovációs alap logóját vagy a szerződéses dokumentációban megkövetelt egyéb promóciós elemeket valamennyi kommunikációs és tudásmegosztási tevékenység során fel kell tüntetni, illetve a nyilvánosság számára jól látható helyen lévő hirdetőtáblákon is meg kell jeleníteni.

(4)   A projekt előterjesztői a 10. cikk (3) bekezdésével összhangban benyújtott tudásmegosztási tervben részletes tájékoztatást nyújtanak az e cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban tervezett fellépéseikről.

(5)   A végrehajtó szerv az innovációs alap támogatásával és eredményeivel kapcsolatos információs, kommunikációs és promóciós intézkedéseket hajt végre. A végrehajtó szerv speciális szemináriumokat és munkaértekezleteket, illetve adott esetben egyéb típusú tevékenységeket szervez egyrészt a projektek megtervezésével, előkészítésével és végrehajtásával, másrészt a projektfejlesztési támogatáson keresztül nyújtott segítség hatékonyságával kapcsolatos tapasztalat, tudás és bevált gyakorlatok cseréjének megkönnyítése érdekében.

VII. FEJEZET

Záró rendelkezések

28. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. február 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

(2)  A Bizottság 2010/670/EU határozata (2010. november 3.) a szén-dioxid környezetvédelmi szempontból biztonságos leválasztására és geológiai tárolására irányuló kereskedelmi demonstrációs projekteknek, valamint a megújuló energiaforrások hasznosítására alkalmazott innovatív technológiák demonstrációs projektjeinek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Unión belüli, a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel létrehozott kereskedelmi rendszere keretében történő finanszírozására vonatkozó kritériumok és intézkedések meghatározásáról (HL L 290., 2010.11.6., 39. o.).

(3)  2018. szeptember 5-i 24/2018. sz. különjelentés: a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás, valamint az innovatív megújuló energiák kereskedelmi léptékű demonstrálása az Európai Unióban: a múlt évtizedben nem sikerült elérni a kívánt eredményeket, elérhető a Számvevőszék honlapján az alábbi címen: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_HU.pdf

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

(5)  A Bizottság 1031/2010/EU rendelete (2010. november 12.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezéséről, lebonyolításáról és egyéb vonatkozásairól (HL L 302., 2010.11.18., 1. o.).

(6)  A Tanács 58/2003/EK rendelete (2002. december 19.) a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról (HL L 11., 2003.1.16., 1. o.).