23.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 137/15


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/829 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. március 14.)

a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló, a tagállamok számára hatósági vizsgálatok, tudományos vagy oktatási célok, kísérletek, fajtaszelekció vagy nemesítés tekintetében ideiglenes eltéréseket engedélyező (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (5) bekezdésére és 48. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/2031 rendelet értelmében a tagállamok – kérelem alapján – ideiglenesen engedélyezhetik hatósági vizsgálati, tudományos vagy oktatási célra, illetve kísérletek, fajtaszelekció vagy nemesítés céljára az uniós zárlati károsítóknak vagy az említett rendelet 30. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedések hatálya alá tartozó károsítóknak a területükre való behozatalát, a területükön belüli szállítását, tartását és szaporítását. Továbbá a tagállamok – kérelem alapján – ideiglenesen engedélyezhetik a hatósági vizsgálati, tudományos vagy oktatási célra, illetve kísérletek, fajtaszelekció vagy nemesítés céljára használt növényeknek, növényi eredetű termékeknek és egyéb áruknak a területükre való behozatalát és a területükön belüli szállítását.

(2)

Az (EU) 2016/2031 rendeletet ki kell egészíteni a tagállamok és a Bizottság közötti, az érintett növényeknek, növényi termékeknek vagy egyéb anyagoknak az Unió területére való behozatalára és azon belüli szállítására vonatkozó információcserére, az egyes engedélyek megadására vonatkozó eljárásokra és feltételekre, a megfelelés ellenőrzésére vonatkozó követelményekre és a meg nem felelés esetén meghozandó intézkedésekre vonatkozó szabályok elfogadása révén.

(3)

Annak érdekében, hogy a meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó növényegészségügyi kockázatokat megszüntessék vagy elfogadható szintre csökkentsék, a meghatározott anyagok Unióba történő behozatalának és az Unión belüli szállításának engedélyezését bizonyos feltételekhez kell kötni, amelyek biztosítják a teljes és megfelelő kérelem benyújtását, a meghatározott tevékenységek jellegének és céljainak vizsgálatát, annak megerősítését, hogy a meghatározott tevékenységeket karanténállomásokon vagy elszigetelt létesítményekben végzik, valamint a szennyezett anyagok megsemmisítését és biztonságos eltávolítását.

(4)

Az érintett meghatározott anyag nyomon követésének és nyomon követhetőségének biztosítása, valamint a kapcsolódó növényegészségügyi kockázatok haladéktalan kezelése érdekében helyénvaló, hogy az engedély megadását követően azon tagállam illetékes hatósága, amelyben a jóváhagyott meghatározott tevékenységet folytatni kell, hatósági levelet adjon ki, amelynek mindig kísérnie kell az érintett meghatározott anyagot.

(5)

A hatósági levél formátumának hasonlónak kell lennie a 2008/61/EK bizottsági irányelv (2) II. mellékletében meghatározott formátumhoz, mivel annak végrehajtása hatékonynak és következetesnek bizonyult.

(6)

A meghatározott tevékenységek tárgyát képező meghatározott anyagok Unióba történő többszöri behozatala és Unión belüli szállítása esetén, valamint a különleges feltételeknek megfelelően egyetlen hatósági levelet kell alkalmazni az ilyen behozatalok és szállítások arányos és hatékony keretének biztosítása érdekében.

(7)

A hatósági vizsgálatokat gyakrabban végzik, mint a többi meghatározott tevékenységet. Ezért hatékonyabb lenne, ha a hatósági vizsgálatok számára rugalmasabb keretet biztosítanak, mint a többi meghatározott tevékenység számára.

(8)

Szabályokat kell megállapítani az illetékes hatóságok által az e rendelet rendelkezéseinek be nem tartása esetén meghozandó intézkedésekre vonatkozóan, a korrekciós intézkedések mielőbbi biztosítása érdekében. Ezeknek az intézkedéseknek kötelezettségeket kell tartalmazniuk a meghatározott tevékenységekért felelős személy számára.

(9)

A jogbiztonság és az egyértelműség érdekében a 2008/61/EK irányelvet hatályon kívül kell helyezni.

(10)

E rendeletet az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) 48. cikke értelmében elfogadott, a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített árukra vonatkozó szabályok sérelme nélkül kell alkalmazni.

(11)

Az engedélyezett tevékenységek zökkenőmentes lezárásának lehetővé tétele érdekében indokolt kiterjeszteni e tevékenységek jóváhagyásának érvényességét egy meghatározott időszakra.

(12)

A jogbiztonság érdekében e rendeletet ugyanazon naptól indokolt alkalmazni, mint az (EU) 2016/2031 rendeletet.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet az (EU) 2016/2031 rendeletben foglalt egyes rendelkezésektől való eltérés feltételeit állapítja meg, amelyek mellett az e rendelet 2. cikkében meghatározott specifikus növénykárosítók, növények, növényi termékek vagy egyéb anyagok behozhatók, szállíthatók, tarthatók, szaporíthatók vagy használhatók az Unió területén és annak védett övezetein belül hatósági vizsgálati, tudományos vagy oktatási célra, illetve kísérletek, fajtaszelekció vagy nemesítés céljára. Ez a rendelet különösen az (EU) 2016/2031 rendelet alábbi rendelkezéseitől való eltéréseket határozza meg:

a)

Az 5. cikk (1) bekezdése, az uniós zárlati károsítók behozatalának, szállításának, tartásának, szaporításának vagy kiengedésének tilalmáról;

b)

A 30. cikk (1) bekezdése az uniós zárlati károsítóként fel nem sorolt, de az említett jegyzékbe való felvétel feltételeit potenciálisan teljesítő károsítókra elfogadott uniós intézkedésekről;

c)

A 32. cikk (2) bekezdése, a védett zónás zárlati károsítóknak az Unió területének védett zónáiba történő behozatalának, illetve az Unió területének védett zónáiban történő szállításának, tartásának, szaporításának és kiengedésének tilalmáról;

d)

A 40. cikk (1) bekezdése egyes növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak harmadik országból vagy területről, vagy egyes harmadik országokból vagy területekről az Unió területére történő behozatalára vonatkozó tilalomról;

e)

A 41. cikk (1) bekezdése egyes növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak harmadik országokból az Unió területére történő behozatalára és szállítására vonatkozó különleges vagy egyenértékű előírásokról.

f)

A 42. cikk (2) bekezdése egyes magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak harmadik országokból az Unió területére történő behozatalára vonatkozó tilalomról;

g)

A 49. cikk (1) bekezdése a harmadik országokból származó növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak az Unió területére való behozatalára és azon belüli szállítására vonatkozó átmeneti intézkedésekről;

h)

Az 53. cikk (1) bekezdése harmadik országokból vagy az Unió területéről származó növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak az Unió területének védett zónáiba történő bevitelének tilalmáról.

i)

Az 54. cikk (1) bekezdése a növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak az Unió területén lévő védett zónákba történő behozatalára vonatkozó különleges előírásokról.

Ez a rendelet különösen a következőket állapítja meg:

a)

a tagállamok és a Bizottság közötti információcserére vonatkozó szabályok a meghatározott károsítóknak vagy növényeknek, növényi termékeknek és egyéb áruknak az Unió és annak védett övezetei területére való behozatalával, az Unión és annak védett övezetein belüli szállításával, tartásával, szaporításával és használatával kapcsolatban;

b)

A meghatározott tevékenységek elvégzésére a tagállamok által adott ideiglenes engedély feltételei és eljárása;

c)

a megfelelés ellenőrzésére vonatkozó követelményekre és a meg nem felelés esetén meghozandó intézkedésekre vonatkozó szabályok.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)   „meghatározott károsítók”:

i.

az (EU) 2016/2031 rendelet 5. cikke alapján jegyzékbe vett uniós zárlati károsítók,

ii.

az említett rendelet 30. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedések hatálya alá tartozó károsítók,

iii.

az említett rendelet 32. cikkének (3) bekezdése alapján jegyzékbe vett védett övezeti zárlati károsítók,

b)   „növények, növényi termékek vagy egyéb áruk”: a 30. cikk (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedések hatálya alá tartozó és az (EU) 2016/2031 rendelet 40. cikkének (2) és (3) bekezdése, 41. cikkének (2) és (3) bekezdése, 42. cikkének (2) és (3) bekezdése, 49. cikkének (1) bekezdése, 53. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 54. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján jegyzékbe vett növények, növényi termékek vagy egyéb áruk;

c)   „meghatározott anyag”: bármely az e rendelet értelmében engedélyköteles meghatározott károsító, növény, növényi termék és egyéb áru;

d)   „meghatározott tevékenységek”: bármely személy – beleértve az illetékes hatóságokat, a tudományos és kutatási intézményeket vagy a vállalkozókat – által végzett bármely, a hatósági vizsgálatokkal, tudományos vagy oktatási célokkal, kísérletekkel, fajtaszelekcióval vagy nemesítéssel kapcsolatos tevékenység, amely magában foglalja bármely meghatározott anyagnak az Unióba és annak védett övezetébe történő behozatalát, illetve az Unió területén és annak védett övezetén belüli szállítását, tartását, szaporítását vagy felhasználását.

3. cikk

Információcsere a tagállamok és a Bizottság között

(1)   A tagállamok igazgatási együttműködést folytatnak bármely meghatározott anyagnak az Unióba és annak védett övezetébe történő behozatalára, illetve az Unió területén és annak védett övezetén belüli szállítására, tartására, szaporítására vagy felhasználására vonatkozó, a tagállamok és a Bizottság közötti információcsere terén.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában a tagállamok minden év március 31-ig megküldik a Bizottságnak és a többi tagállamnak a következő információkat:

a)

az e rendelet értelmében engedélyezett, az előző naptári évben az Unióba behozott vagy az Unión belül szállított, meghatározott anyagok típusait és mennyiségét tartalmazó jegyzék;

b)

az e rendelet alapján nem engedélyezett károsítók jelenlétéről és bármely más, az illetékes hatóság által az Unió számára kockázatosnak ítélt, a meghatározott tevékenységek során felderített károsítóról szóló jelentés.

c)

meg nem felelés esetén hozott intézkedések

d)

Az e rendelet alkalmazásában használt karanténállomások és elszigetelt létesítmények jegyzéke.

(3)   A meghatározott anyagoknak az 5. cikk alapján engedélyezett meghatározott tevékenységek céljából az Unióban történő szállítását és az Unióba történő behozatalát a vonatkozó engedéllyel együtt rögzíteni kell – az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet 131. cikkében említett – hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerében.

4. cikk

Alkalmazás

Adott esetben az (EU) 2016/2031 rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével és 48. cikkének (1) bekezdésével összhangban a meghatározott anyagnak az Unió területére való bármely behozatalát, a területén belüli szállítását, tartását és szaporítását megelőzően kérelmet kell benyújtani az illetékes hatóságokhoz.

A kérelem tartalmának meg kell felelnie az e rendelet I. mellékletében meghatározott követelményeknek.

5. cikk

Az engedély biztosításának feltételei

Adott esetben az (EU) 2016/2031 rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével és 48. cikkének (1) bekezdésével összhangban a meghatározott anyagnak az Unió területére való behozatalára, a területén belüli szállítására, tartására és szaporítására vonatkozó engedélyt a tagállamok korlátozott időtartamra biztosítják, és csak abban az esetben, ha a következő feltételek teljesülnek:

a)

megállapítást nyert, hogy a kérelem megfelel e rendelet 4. cikkének;

b)

az illetékes hatóság megvizsgálta a kérelemben javasolt meghatározott tevékenységek jellegét és célkitűzéseit, és megállapította, hogy azok megfelelnek az e rendelet 2. cikkében szereplő meghatározott tevékenységek fogalommeghatározásának;

c)

megerősítést nyert, hogy a meghatározott tevékenységeket a kérelemben megjelölt és az illetékes hatóság által az (EU) 2016/2031 rendelet 60. és 61. cikkének megfelelően kijelölt karanténállomásokon vagy elszigetelt létesítményekben végezték;

d)

biztosították, hogy az engedély által érintett meghatározott tevékenység befejezését követően a meghatározott anyagot megsemmisítették és biztonságosan eltávolították, vagy az (EU) 2016/2031 rendelet 64. cikkével összhangban megfelelő feltételek mellett további felhasználás céljából tárolták.

6. cikk

Az engedélyezést követő hatósági levél

(1)   Az 5. cikkben említett engedély megadását követően annak a tagállamnak az illetékes hatósága, amelyben a jóváhagyott meghatározott tevékenységet végre kívánják hajtani, hatósági levelet ad ki. Ez a hatósági levél minden esetben kíséri az érintett meghatározott anyagot.

(2)   Abban az esetben, ha a meghatározott anyag az Unióból származik, a hatósági levélnek meg kell felelnie a II. melléklet A. részében meghatározott formátumnak. A levelet hivatalosan el kell fogadnia a származási tagállamnak az érintett meghatározott anyag karanténban, vagy elzárt feltételek mellett történő szállításához.

(3)   Abban az esetben, ha a meghatározott anyag harmadik országból származik, a hatósági levélnek meg kell felelnie a II. melléklet B. részében meghatározott formátumnak. A levelet hivatalosan el kell fogadnia a származási tagállamnak az érintett meghatározott anyag karanténban, vagy elzárt feltételek mellett történő behozatalához.

(4)   Egy meghatározott anyag bizonyos típusának az Unióba történő többszöri behozatala vagy az Unión belüli többszöri szállítása esetében az illetékes hatóság egyetlen, valamennyi behozatalra és szállításra vonatkozó hatósági levelet adhat ki az első szállítás elindításának időpontjában amennyiben az összes alábbi feltétel teljesül:

a)

a behozatalok vagy szállítások évente több alkalommal történnek;

b)

a meghatározott anyagra azonos csomagolási feltételek vonatkoznak;

c)

a meghatározott anyag ugyanattól a szállítótól származik, valamint ugyanannak, a jóváhagyott tevékenységekért felelős személynek küldik.

Az illetékes hatóság a II. melléklet A. és B. részében szereplő minta 10. rovatában kifejezetten feltünteti, hogy a hatósági levél az adott meghatározott anyag Unióba történő többszöri behozatalára vagy Unión belüli többszöri szállítására terjed ki. Ez a hatósági levél legfeljebb a kibocsátás időpontjától számított egy évig tart.

7. cikk

A hatósági vizsgálatokra vonatkozó különleges rendelkezések

A 4., 5. és 6. cikktől eltérve a tagállamok engedélyezik a hatósági vizsgálatnak az illetékes hatóságok által, vagy az illetékes hatóságok felügyelete mellett vállalkozók által történő elvégzését, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a)

a jóváhagyott tevékenységekért felelős személy értesítette az illetékes hatóságot a hatósági vizsgálatról annak elvégzése előtt;

b)

az értesítés tartalmazza a hatósági vizsgálat jellegét és célkitűzéseit;

c)

az értesítés tartalmazza annak megerősítését, hogy a hatósági vizsgálatot az 5. cikk c) pontjában említett karanténállomásokon vagy elszigetelt létesítményekben végzik;

d)

a hatósági vizsgálatot úgy végzik el, hogy a meghatározott anyag kezelése és szállítása során a hatósági vizsgálat előtt, alatt és után ne kerüljön sor meghatározott károsítók terjedésére.

8. cikk

A megfelelés ellenőrzésére vonatkozó általános rendelkezések

Az illetékes hatóság figyelemmel kíséri a meghatározott tevékenységeket annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi alábbi követelmény teljesüljön:

a)

a tevékenységekért felelős személy haladéktalanul értesíti az illetékes hatóságot a meghatározott anyagnak az e rendelet alapján nem engedélyezett, meghatározott károsítók által okozott bármilyen fertőzéséről, vagy bármely más, az Unió számára kockázatot jelentő károsító által okozott, és a meghatározott tevékenységek során felderített fertőzésről. Amennyiben az anyag önmagában meghatározott károsító, az ellenőrzésnek ki kell terjednie az anyagnak egyéb, e rendelet alapján nem engedélyezett meghatározott károsító általi fertőzöttségére vagy bármely egyéb károsítóra, amelyet az illetékes hatóság az Unióra nézve kockázatot jelentő károsítónak tekint és amelyet a meghatározott tevékenységek során felderítettek;

b)

minden olyan eseményt, amely az a) pontban említett károsítók környezetbe történő kiszabadulását eredményezi, a tevékenységekért felelős személy haladéktalanul bejelenti az illetékes hatóságnak.

9. cikk

Meg nem felelés esetén meghozandó intézkedések

(1)   Az illetékes hatóság előírhatja a tevékenységekért felelős személy számára, hogy haladéktalanul vagy meghatározott időn belül korrekciós intézkedéseket hajtson végre az e rendeletben foglalt rendelkezések betartásának biztosítása érdekében.

(2)   Amennyiben az illetékes hatóság arra a következtetésre jut, hogy a tevékenységekért felelős személy nem tesz eleget az e rendeletben foglalt rendelkezéseknek, a hatóság haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az említett rendelkezéseknek való meg nem felelés ne folytatódjon. Ezek az intézkedések magukban foglalhatják az 5. cikkben említett engedély visszavonását vagy ideiglenes felfüggesztését.

(3)   Amennyiben az illetékes hatóság a (2) bekezdés szerint nem azt az intézkedést hozta, hogy visszavonja az engedélyt, és az e rendeletnek való meg nem felelés továbbra is fennáll, a hatóság haladéktalanul visszavonja az engedélyt.

10. cikk

A 2008/61/EK irányelv hatályon kívül helyezése és a jóváhagyott tevékenységeinek végrehajtására szolgáló átmeneti időszak

A 2008/61/EK irányelv hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozásokat e rendeletre való hivatkozásoknak kell tekinteni, és a III. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

A tevékenységeknek az említett irányelv 2. cikke alapján történő jóváhagyása 2020. december 31-én jár le.

11. cikk

Hatálybalépés és az alkalmazás kezdőnapja

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 317., 2016.11.23., 4. o.

(2)  A Bizottság 2008/61/EK irányelve (2008. június 17.) a 2000/29/EK tanácsi irányelv I–V. mellékletében szereplő károsító szervezetek, növények, növényi eredetű termékek és egyéb áruk kísérlet vagy tudományos célú tevékenység, valamint fajtaszelekciós munka céljából a Közösség területére, vagy annak egyes védett övezeteibe történő beléptetésére vagy ezeken belüli mozgatására vonatkozó feltételek megállapításáról (HL L 158., 2008.6.18., 41. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1. o.).


I. MELLÉKLET

1.   

A 4. cikkben említett kérelemnek legalább a következő elemeket kell tartalmaznia:

a)

A kérelmező neve, címe, e-mail-címe és telefonszáma, valamint a meghatározott tevékenységért felelős személy(ek) neve, címe, e-mail-címe és telefonszáma, beleértve a meghatározott tevékenységek céljából szerzett tudományos és műszaki képesítéseiket is;

b)

a meghatározott anyag típusa, a meghatározott anyag tudományos elnevezése vagy neve, valamint adott esetben a közzétett referenciák, beleértve a lehetséges vektorokra vonatkozó információk;

c)

a meghatározott anyag mennyisége, a küldések száma és többszöri küldés esetén a küldésenkénti mennyiség az érintett meghatározott tevékenység céljának megfelelően és a karanténállomás vagy az elszigetelt létesítmény befogadóképessége szerint;

d)

a meghatározott anyag származási helye, beleértve a feladó és a szolgáltató nevét, címét, e-mail-címét és telefonszámát, valamint megfelelő okirati bizonyíték arra az esetre, ha a meghatározott anyagot harmadik országból kívánják behozni;

e)

a meghatározott tevékenység időtartama, a meghatározott tevékenység jellegének és célkitűzéseinek összefoglalása, és ezen túlmenően, kísérletek esetén a termékleírás, valamint a fajtaszelekcióval kapcsolatban végzett tudományos vagy oktatási munkák;

f)

azok a csomagolási feltételek, amelyek mellett a meghatározott anyagot szállítják vagy importálják;

g)

a karanténállomás vagy elszigetelt létesítmény neve, címe és leírása;

h)

a meghatározott anyag végső felhasználása a meghatározott tevékenység befejezésekor, pl.: ártalmatlanítás, begyűjtés vagy tárolás;

i)

adott esetben a meghatározott anyag ártalmatlanításának vagy kezelésének módja a meghatározott tevékenység befejezésekor.

2.   

Egyéb tájékoztatás vagy pontosítás az illetékes hatóság kérésére történik.


II. MELLÉKLET

A.   A 6. cikk (2) bekezdésében említett, a károsítók, növények, növényi termékek és egyéb anyagok tudományos vagy oktatási célból, illetve kísérletek, fajtaszelekció vagy nemesítés céljából az Unión belüli szállításához kiadott hatósági levél mintája

Cím: Hatósági levél

 

1.

A származási tagállam [feladó]/[növényvédelmi szervezete]* neve, címe és telefonszáma

2.

A kiállító tagállam felelős szervének elnevezése

3.

A meghatározott tevékenységekért felelős személy neve, címe, e-mail-címe és telefonszáma

4.

A [karanténállomás]/[elszigetelt létesítmény] neve és címe*

5.

Adott esetben a meghatározott anyag tudományos elnevezése vagy neve, beleértve az érintett meghatározott károsító tudományos nevét.

6.

A meghatározott anyag mennyisége

7.

A meghatározott anyag típusa

8.

Csomagolási és szállítási feltételek*

Határozza meg az alábbi feltételek egyikét:

8.1.

postai/kézbesítő vállalat/személyszállító/egyéb, pontosítva

8.2.

közút/vonat/repülőgép/hajó/egyéb, pontosítva

8.3.

egyéb

9.

További információk

Ez a meghatározott anyag az (EU)…/… rendelet [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be az e rendeletre való utalást] alapján szállításra kerül az Unió területén belül.

10.

Többszöri küldés: [igen]/[nem]*

Ha a válasz igen:

Kibocsátás kelte:

A küldés nyilvántartási száma:

A küldések száma és a meghatározott anyag mennyisége küldésenként:

11.

Végső felhasználás

Ártalmatlanítás/begyűjtés vagy tárolás*;

12.

A meghatározott anyag származási tagállamának illetékes hatóság általi jóváhagyása

13.

Aláírás és bélyegző, vagy az illetékes hatóság elektronikus bélyegzője és elektronikus aláírása

A jóváhagyás helye:

 

Dátum:

Kiállítás helye:

A jogosult tisztviselő neve és aláírása:

Kibocsátás kelte:

Lejárati dátum

A jogosult tisztviselő neve és aláírása:

14.

IMSOC referencia

 

*

A nem kívánt rész törlendő.

B.   A 6. cikk (3) bekezdésében említett, a károsítók, növények, növényi termékek és egyéb anyagok tudományos vagy oktatási célból, illetve kísérletek, fajtaszelekció vagy nemesítés céljából az Unió területére való behozatalára kiadott hatósági levél mintája

Cím: Hatósági levél

 

1.

A származási harmadik ország [feladója]/[növényvédelmi szervezete]* neve, címe, e-mail-címe és telefonszáma

2.

A kiállító tagállam felelős szervének elnevezése

3.

A meghatározott tevékenységekért felelős személy neve, címe, e-mail-címe és telefonszáma

4.

A [karanténállomás]/[elszigetelt létesítmény]* neve és címe

5.

Adott esetben a meghatározott anyag neve vagy tudományos elnevezése, beleértve az érintett meghatározott károsító tudományos nevét.

6.

A meghatározott anyag mennyisége

7.

A meghatározott anyag típusa

8.

Csomagolási és behozatali feltételek*

Határozza meg az alábbi feltételek egyikét:

8.1.

postai/kézbesítő vállalat/személyszállító/egyéb, pontosítva

8.2.

közút/vonat/repülőgép/hajó/egyéb, pontosítva

8.3.

egyéb

9.

További információk

Ez a meghatározott anyag az (EU)…/… rendelet [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be az e rendeletre való utalást] alapján behozatalra kerül az Unió területére.

10.

Többszöri küldés: [igen]/[nem]*

Ha a válasz igen:

Kibocsátás kelte:

A küldés nyilvántartási száma:

A küldések száma és a meghatározott anyag mennyisége küldésenként:

11.

Végső felhasználás

Ártalmatlanítás/begyűjtés vagy tárolás*;

12.

A meghatározott anyagnak a származási harmadik ország nemzeti növényvédelmi szervezete (NPPO) általi jóváhagyása.

12.

Aláírás és bélyegző, vagy az illetékes hatóság elektronikus bélyegzője és elektronikus aláírása

A jóváhagyás helye:

 

Dátum:

Kiállítás helye:

A jogosult tisztviselő neve és aláírása:

Kiállítás kelte:

Lejárat napja:

A jogosult tisztviselő neve és aláírása:

13.

IMSOC referencia

 

*

A nem kívánt rész törlendő.

III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

2008/61/EK irányelv

Ez a rendelet

1. cikk (1) bekezdés

4. cikk

1. cikk (2) bekezdés

4. cikk, I. melléklet

2. cikk (1) bekezdés első albekezdés

5. cikk

2. cikk (1) bekezdés, második albekezdés

9. cikk (2) bekezdés

2. cikk (2) bekezdés

A 6. cikk és a II. melléklet

2. cikk (3) bekezdés

8. cikk

2. cikk (4) bekezdés

__

3. cikk

__

4. cikk

__

5. cikk

__

6. cikk

11. cikk

7. cikk

__

Az I. melléklet 1. pontja

5. cikk

Az I. melléklet 2. pontja

__

II. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

__

IV. melléklet

__

V. melléklet

III. melléklet