22.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 134/16


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/823 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. május 17.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 57. cikke (4) bekezdésére és 58. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt bármilyen további albontással egészíti ki, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat (1) oszlopában leírt árukat a táblázat (2) oszlopában feltüntetett KN-kód alá kell besorolni a (3) oszlopban kifejtett indokok alapján.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében kibocsátott, de az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – meghatározott ideig továbbra is felhasználhatja. Ezt az időszakot három hónapban kell meghatározni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának (1) oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrában a táblázat (2) oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. május 17-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Stephen QUEST

főigazgató

Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság


(1)  HL L 269., 2013.10.10., 1. o.

(2)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Emberhajból készült árucikk, amely egy, a gyökérvégeknél összeragasztott, fésült emberhajsodratból áll. Az összeragasztott gyökérvégek miatt a sodrat bármilyen további feldolgozás nélkül alkalmas arra, hogy azt hő alkalmazásával az adott személy saját hajával összeillesszék.

Lásd a képet (*1).

6704 20 00

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1. és 6. általános szabály, valamint a 6704 és a 6704 20 00 KN-kód szövege határozza meg.

A gyökérvégeknél lévő ragasztás miatt az árucikket a 6703 vámtarifaszám alatt meghatározottakhoz képest továbbfeldolgozottnak kell tekinteni. Következésképpen a 6703 vámtarifaszám alá történő besorolása fésült, vékonyított, fehérített vagy másképpen megmunkált emberhajként kizárt.

A gyökérvégeknél lévő ragasztás és amiatt, hogy az árucikk további feldolgozás nélkül alkalmas arra, hogy azt az adott személy saját hajával összeillesszék, a 6704 vámtarifaszám alá tartozó hajpótlónak elkészített árucikknek kell tekinteni (lásd még a HR Magyarázat 6704 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázata (1) bekezdésének első albekezdését).

Az árucikket ezért a 6704 20 00 KN-kód alá kell besorolni emberhajból készült hamis copf és hasonló áruként.

Image 1


(*1)  A kép csupán tájékoztató jellegű.