29.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 143/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/815 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. december 17.)

a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egységes elektronikus beszámolási formátumot meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. december 15-i 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2004/109/EK irányelv előírja a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátói számára éves pénzügyi beszámolóik közzétételét.

(2)

A kibocsátóknak teljes egészében a bővíthető hipertextjelölő nyelven (XHTML) kell elkészíteniük az éves pénzügyi beszámolójukat. Az XHTML nyelven készített tartalom ember által olvasható formátumban való megjelenítéséhez nincs szükség külön mechanizmusra. Az XHTML nem védett, szabad felhasználású elektronikus beszámolási formátum.

(3)

Az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) előírása szerint azoknak a tagállamok joga által szabályozott vállalkozásoknak, amelyek értékpapírjait bármely tagállamban bevezették egy szabályozott piacra, konszolidált pénzügyi kimutatásaikat az 1606/2002/EK rendelet szerint elfogadott nemzetközi számviteli standardokkal – általános megnevezés szerint nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokkal (IFRS-ekkel) – összhangban kell elkészíteniük. A 2008/961/EK bizottsági határozat (3) rendelkezése szerint az Unióban jegyzett, harmadik országbeli kibocsátók a konszolidált pénzügyi kimutatásaikat a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) által kibocsátott IFRS-sel összhangban is elkészíthetik.

(4)

Az IFRS-ek bevezetésének és alkalmazásának célja, hogy biztosítsa a pénzügyi kimutatások nagy fokú átláthatóságát és összehasonlíthatóságát. Hozzáférhetőségük és összehasonlíthatóságuk javítása, valamint elemzésük megkönnyítése érdekében az éves pénzügyi beszámolókban található, az 1606/2002/EK rendelet szerint elfogadott nemzetközi számviteli standardokkal vagy az IASB által kibocsátott IFRS-ekkel összhangban elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásokat (a továbbiakban együttesen: IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatások) a bővíthető üzletibeszámoló-nyelv (XBRL) alkalmazásával meg kell jelölni. Az XBRL géppel olvasható jelölőnyelv, amely lehetővé teszi nagy mennyiségű információ automatizált felhasználását. Az XBRL kellően ismert, számos országban használt jelölőnyelv, amely jelenleg az egyetlen, amely alkalmas a pénzügyi kimutatások megfelelő jelölésére.

(5)

Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által elvégzett költség-haszon elemzés alátámasztotta, hogy az XHTML dokumentumokba Inline XBRL alkalmazásával célszerű beágyazni az XBRL jelöléseket. Ennek megfelelően szükséges az Inline XBRL technológia alkalmazása.

(6)

Az XBRL jelölőnyelv használata olyan taxonómia alkalmazásával jár, amellyel az ember által olvasható szöveg géppel olvasható információvá alakítható. Az IFRS Alapítvány által rendelkezésre bocsátott IFRS-taxonómia kellően ismert taxonómia, amelyet az IFRS szerinti közzétételek megjelölésére dolgoztak ki. Az IFRS-taxonómia használata a világ egészére kiterjedően összehasonlíthatóbbá teszi az IFRS szerint elkészített pénzügyi kimutatások jelöléseit. Ennek megfelelően az egységes elektronikus beszámolási formátumhoz az IFRS-taxonómián alapuló és azt kibővítő alaptaxonómiát kell használni.

(7)

Az 1606/2002/EK rendelet szerint a későbbiekben elfogadott IFRS-ek, az XBRL specifikáció módosításai és egyéb technikai fejlemények figyelembevétele, valamint az éves pénzügyi beszámolóban szereplő információk megjelölésére vonatkozó jogszabályi előírások kiterjesztése céljából az e rendeletben foglalt rendelkezéseket rendszeresen felül kell vizsgálni az ESMA által kidolgozott szabályozástechnikai standardtervezetek alapján.

(8)

Az XBRL jelölőnyelv használatához szükséges taxonómia elektronikus XBRL állományok (a továbbiakban: XBRL taxonómiaállományok) formájában hozzáférhető, amelyek strukturált formában leképezik az alaptaxonómia lényegi alkotóelemeit. Az elemek hierarchiáját, valamint a hozzájuk tartozó adattípusokat e rendeletben a felhasználók rendelkezésére kell bocsátani egyszerű, ember által olvasható formában. Annak érdekében, hogy az éves pénzügyi beszámolók a gyakorlatban jobban hozzáférhetők és összehasonlíthatók, valamint könnyebben elemezhetők legyenek, igen fontos, hogy a kibocsátók olyan XBRL taxonómiaállományokat használjanak, amelyek megfelelnek minden vonatkozó technikai és jogi előírásnak. E célkitűzés könnyebb megvalósítása érdekében az ESMA-nak a honlapján géppel olvasható és szabadon letölthető formátumban közzé kell tennie az XBRL taxonómiaállományokat.

(9)

Az átláthatóság, a hozzáférhetőség, az elemzés és az összehasonlíthatóság érdekében azokban az esetekben, ahol a tagállamok jogszabályai megengedik vagy előírják az éves pénzügyi beszámolóknak az azokban foglalt IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokon kívüli részeinek megjelölését, a kibocsátóknak az ilyen részek megjelölésére az XBRL jelölőnyelvet, valamint a bejegyzésük szerinti tagállam által e célból rendelkezésre bocsátott megfelelő taxonómiát kell használniuk.

(10)

Az átláthatóság, a hozzáférhetőség, az elemzés és az összehasonlíthatóság érdekében lehetővé kell tenni a kibocsátók számára, hogy az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásaikban foglalt közzétételeket a technikailag lehetséges legnagyobb részletességgel jelöljék meg. Ugyanezen okokból kötelező előírásokat kell rögzíteni a jelölés minimális részletezettségére vonatkozóan is. Az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokban foglalt elsődleges pénzügyi kimutatások esetében részletes címkézés előírásával kell biztosítani az elsődleges pénzügyi kimutatások teljeskörű megjelölését. Az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz fűzött megjegyzések esetében blokkcímkézés előírásával kell biztosítani a megjegyzések teljes szakaszainak egy-egy taxonómiaelemmel történő megjelölését. A blokkcímkézés előírása azonban nem korlátozhatja a kibocsátókat abban, hogy saját döntésük alapján nagyobb részletezettséggel jelöljék meg az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz fűzött megjegyzéseket.

(11)

Az egységes elektronikus beszámolási formátum eredményes bevezetésének megkönnyítése érdekében részletes rendelkezések szükségesek az Inline XBRL technológia használatára vonatkozóan. Az ESMA-nak az Inline XBRL példánydokumentumok előállítása során gyakran felmerülő problémákra vonatkozó útmutatással kell segítenie kell a kibocsátókat és a szoftvercégeket azon szoftverek fejlesztésében, amelyek az éves pénzügyi beszámolók e rendeletben foglalt jogszabályi követelményeknek megfelelő elkészítéséhez szükségesek.

(12)

A 2004/109/EK irányelv 4. cikkének (7) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően ezt a rendeletet a 2020. január 1-jén és az azt követően kezdődő pénzügyi évekre vonatkozó pénzügyi kimutatásokat tartalmazó éves pénzügyi beszámolók esetében kell alkalmazni. A géppel olvasható formátumú pénzügyi beszámolás zökkenőmentes megvalósítása érdekében, így különösen azért, hogy a kibocsátóknak elegendő idő álljon rendelkezésére az XBRL technológiára való átálláshoz, a pénzügyi kimutatásokhoz fűzött megjegyzések kötelező megjelölését csak a 2022. január 1-jén és az azt követően kezdődő pénzügyi évekre vonatkozó pénzügyi kimutatások esetében kell alkalmazni.

(13)

Ez a rendelet az ESMA által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeten alapul.

(14)

Az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezet kidolgozásakor az ESMA rendszeresen és szorosan együttműködött az Európai Bankhatósággal és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal a banki, pénzügyi közvetítési és biztosítási ágazatok sajátosságainak figyelembevétele érdekében a munka ágazatközi koherenciájának biztosítása, valamint közös álláspontok kialakítása céljából.

(15)

Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetről, elemezte az ezzel összefüggésben felmerülő, esetleges költségeket és hasznot, kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét, és helyszíni teszteket végzett,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a 2004/109/EK irányelv 4. cikkének (7) bekezdésében említett, a kibocsátók éves pénzügyi beszámolóinak elkészítéséhez használandó egységes elektronikus beszámolási formátumot határozza meg.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

(1)   „alaptaxonómia”: a VI. mellékletben meghatározott taxonómiaelemek, valamint az alábbi hivatkozásgyűjtemények együttese:

a)

bemutatási linkbázis, amely a taxonómiaelemeket csoportosítja;

b)

számítási linkbázis, amely a taxonómiaelemek közötti számtani kapcsolatokat fejezi ki;

c)

címkelinkbázis, amely az egyes taxonómiaelemeket írja le;

d)

definíciós linkbázis, amely az alaptaxonómia elemei közötti dimenzionális kapcsolatokat tükrözi;

(2)   „bővítő taxonómia”: a kibocsátó által létrehozott taxonómiaelemek, valamint alábbi hivatkozásgyűjtemények együttese:

a)

bemutatási linkbázis, amely a taxonómiaelemeket csoportosítja;

b)

számítási linkbázis, amely a taxonómiaelemek közötti számtani kapcsolatokat fejezi ki;

c)

címkelinkbázis, amely az egyes taxonómiaelemeket írja le;

d)

definíciós linkbázis, amely a bővítő taxonómiához viszonyítva biztosítja az eredményül kapott XBRL példánydokumentum dimenzionális érvényességét;

(3)   „IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatás”: az 1606/2002/EK rendelet szerint elfogadott nemzetközi számviteli standardokkal vagy a 2008/961/EK határozat 1. cikke első albekezdésének a) pontjában említett IFRS-ekkel összhangban elkészített konszolidált pénzügyi kimutatás.

3. cikk

Egységes elektronikus beszámolási formátum

A kibocsátók teljes egészében XHTML formátumban készítik el az éves pénzügyi beszámolójukat.

4. cikk

Az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatások megjelölése

(1)   Az éves pénzügyi beszámolóban a kibocsátók megjelölik az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokat.

(2)   A kibocsátók legalább a II. mellékletben meghatározott közzétételeket megjelölik, amennyiben azok szerepelnek az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokban.

(3)   A kibocsátók megjelölhetnek az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokban prezentált, a (2) bekezdésben meghatározottaktól eltérő közzétételeket is.

(4)   Az (1), (2) és (3) bekezdésben meghatározott jelölésekhez a kibocsátók az XBRL jelölőnyelvet használják, és olyan taxonómiát alkalmaznak, amelynek elemei megegyeznek az alaptaxonómiában meghatározott elemekkel. Ahol a IV. melléklet 4. pontjával összhangban az alaptaxonómia elemei nem használhatók, a kibocsátók a IV. melléklet rendelkezéseinek megfelelően bővítő taxonómiaelemeket hoznak létre.

5. cikk

Az éves pénzügyi beszámolók egyéb elemeinek megjelölése

(1)   A tagállamokban bejegyzett kibocsátók az éves pénzügyi beszámolójuk 4. cikkben meghatározott részei mellett annak valamennyi egyéb részét is megjelölhetik, ha ehhez az XBRL jelölőnyelvet, valamint kifejezetten az e részekre vonatkozó, az adott kibocsátó bejegyzése szerinti tagállam által rendelkezésre bocsátott taxonómiát használják.

(2)   A harmadik országban bejegyzett kibocsátók az éves pénzügyi beszámolójukban kizárólag az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokat jelölhetik meg.

6. cikk

A jelölésekre vonatkozó közös szabályok

A 4. és 5. cikkel összhangban elvégzett jelölések esetében a kibocsátók megfelelnek az alábbi előírásoknak:

a)

a kibocsátók XHTML formátumú éves pénzügyi beszámolóiban a jelöléseknek a III. mellékletben meghatározott Inline XBRL specifikációk használatával történő beágyazása;

b)

a IV. mellékletben meghatározott jelölési és benyújtási szabályok.

7. cikk

XBRL taxonómiaállományok

Az ESMA az alaptaxonómiára épülő, géppel olvasható és letölthető XBRL taxonómiaállományokat tehet közzé. Ezen állományoknak meg kell felelniük az V. mellékletben meghatározott követelményeknek.

8. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2020. január 1-jén és az azt követően kezdődő pénzügyi évekre vonatkozó pénzügyi kimutatásokat tartalmazó éves pénzügyi beszámolók esetében kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 390., 2004.12.31., 38. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1606/2002/EK rendelete (2002. július 19.) a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról (HL L 243., 2002.9.11., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2008/961/EK határozata (2008. december 12.) egyes harmadik országok nemzeti számviteli standardjainak és egyes nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak harmadik országbeli értékpapír-kibocsátók által a konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítésére való alkalmazásáról (HL L 340., 2008.12.19., 112. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).


I. MELLÉKLET

Magyarázat a II. melléklet 1. és 2. táblázatához, valamint a IV. és a VI. melléklet táblázataihoz

ADAT/ ATTRIBÚTUM TÍPUS/ELŐTAG

MEGHATÁROZÁS

text block

azt jelzi, hogy az elemtípus szövegtörzs; nagyobb információegységek, például megjegyzések, számviteli politikák, táblázatok megjelölésére szolgál; a szövegtörzsek nemnumerikus tételsorok

text

azt jelzi, hogy az elemtípus szöveg (alfanumerikus karaktersorozat); rövidebb magyarázó információegységek megjelölésére szolgál; a szövegelemek nemnumerikus tételsorok

yyyy-mm-dd

azt jelzi, hogy az elemtípus dátum; ezek az elemek tételsorok és nemnumerikusak

X

azt jelzi, hogy az elemtípus monetáris (megadott pénznemben kifejezett szám); ezek az elemek numerikus tételsorok

X.XX

azt jelzi, hogy az elemtípus értéke tizedes tört (például százalékos arány vagy egy részvényre jutó érték); ezek az elemek numerikus tételsorok

shares

azt jelzi, hogy az elemtípus bizonyos számú részvény; ezek az elemek numerikus tételsorok

table

olyan táblázatos formában megjelenő struktúra kezdetét jelzi, amelyben a sorok és oszlopok metszéspontja pénzügyi fogalmat határoz meg

axis

táblázatos struktúrán belüli dimenzionális jellemzőt jelez

member

egy tengely mentén meghatározott dimenzió elemét jelzi

guidance

a taxonómia tartalmának böngészését támogató elemet jelez

role

egy taxonómia szakaszának, pl. a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásnak, az eredménykimutatásnak, vagy az egyedi megjegyzéseknek megfelelő elemet jelez

abstract

csoportosító elemet, fejlécet jelez

instant vagy duration

azt jelzi, hogy a monetáris érték állományt (pillanatnyi állapotot) vagy áramlást (időtartamot) testesít meg

credit vagy debit

a közzététel „természetes” egyenlegét jelzi

esef_cor

a IV. és a VI. melléklet táblázataiban a http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_cor névtérben meghatározott elemek esetében alkalmazott előtag

esef_all

a VI. melléklet táblázatában a http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_all névtérben meghatározott elemek esetében alkalmazott előtag

esma_technical

a VI. melléklet táblázatában a http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical névtérben meghatározott elemek esetében alkalmazott előtag

ifrs-full

a IV. és a VI. melléklet táblázataiban a http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2017.3.9/ifrs-full névtérben meghatározott elemek esetében alkalmazott előtag


II. MELLÉKLET

Kötelező jelölések

1.

A kibocsátók a megadott pénznemben kifejezett valamennyi olyan számadatot megjelölik, amelyet az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokban közzétesznek a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban, az eredményre és az egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásban, a saját tőke változásainak kimutatásában, valamint a cash flow-k kimutatásában.

2.

A kibocsátók megjelölnek minden olyan, az e melléklet 1. táblázatában foglalt elemeknek megfelelő közzétételt, amelyet a 2020. január 1-jén és az azt követően kezdődő pénzügyi évekre vonatkozóan teljesítenek az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatások részeként, vagy a kimutatásokban az éves pénzügyi beszámoló más részeire történő kereszthivatkozás formájában.

3.

A kibocsátók megjelölnek minden olyan, az e melléklet 2. táblázatában foglalt elemeknek megfelelő közzétételt, amelyet a 2022. január 1-jén és az azt követően kezdődő pénzügyi évekre vonatkozóan teljesítenek az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatások részeként, vagy a kimutatásokban az éves pénzügyi beszámoló más részeire történő kereszthivatkozás formájában.

1. táblázat

Az alaptaxonómia 2020. január 1-jén és azt követően kezdődő pénzügyi évekre vonatkozóan kötelezően megjelölendő elemei

Címke

Adattípusok és egyéb jellemzők

IFRS-hivatkozások

Beszámolót készítő gazdálkodó egység neve vagy egyéb azonosító adatai

text

IAS 1 51 a

Beszámolót készítő gazdálkodó egység nevében vagy egyéb azonosító adataiban a megelőző beszámolási időszak vége óta bekövetkezett változás magyarázata

text

IAS 1 51 a

Gazdálkodó egység székhelye

text

IAS 1 138 a

Gazdálkodó egység jogi formája

text

IAS 1 138 a

Bejegyzés szerinti ország

text

IAS 1 138 a

Gazdálkodó egység bejegyzett székhelyének címe

text

IAS 1 138 a

Tevékenység elsődleges helye

text

IAS 1 138 a

Gazdálkodó egység működései és főbb tevékenységei jellegének ismertetése

text

IAS 1 138 b

Anyavállalat neve

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Csoport legfőbb anyavállalatának neve

text

IAS 24 13, IAS 1 138 c

2. táblázat

Az alaptaxonómia 2022. január 1-jén és azt követően kezdődő pénzügyi évekre vonatkozóan kötelezően megjelölendő elemei

Címke

Típus

IFRS-hivatkozások

Beszámolót készítő gazdálkodó egység neve vagy egyéb azonosító adatai

text

IAS 1 51 a

Beszámolót készítő gazdálkodó egység nevében vagy egyéb azonosító adataiban a megelőző beszámolási időszak vége óta bekövetkezett változás magyarázata

text

IAS 1 51 a

Gazdálkodó egység székhelye

text

IAS 1 138 a

Gazdálkodó egység jogi formája

text

IAS 1 138 a

Bejegyzés szerinti ország

text

IAS 1 138 a

Gazdálkodó egység bejegyzett székhelyének címe

text

IAS 1 138 a

Tevékenység elsődleges helye

text

IAS 1 138 a

Gazdálkodó egység működései és főbb tevékenységei jellegének ismertetése

text

IAS 1 138 b

Anyavállalat neve

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Csoport legfőbb anyavállalatának neve

text

IAS 24 13, IAS 1 138 c

Határozott időre létrehozott gazdálkodó egység időtartama

text

IAS 1 138 d

Nyilatkozat az IFRS-eknek való megfelelésről [text block]

text block

IAS 1 16

IFRS-től való eltérés magyarázata

text

IAS 1 20 b, IAS 1 20 c

IFRS-től való eltérés pénzügyi hatásának magyarázata

text

IAS 1 20 d

Gazdálkodó egység vállalkozás folytatására vonatkozó képességének bizonytalanságaira vonatkozó közzététel [text block]

text block

IAS 1 25

Azon ténynek, valamint a pénzügyi kimutatások készítésére vonatkozó alapnak a magyarázata, amikor az alapfeltételezés nem a vállalkozás folytatása

text

IAS 1 25

Annak magyarázata, hogy a gazdálkodó egység miért nem minősül folytatható vállalkozásnak

text

IAS 1 25

Hosszabb vagy rövidebb beszámolási időszak alkalmazására vonatkozó ok ismertetése

text

IAS 1 36 a

Azon tény ismertetése, hogy a pénzügyi kimutatásokban prezentált összegek nem teljes mértékben összehasonlíthatóak

text

IAS 1 36 b

Átsorolások és bemutatásban történt változások közzététele [text block]

text block

IAS 1 41

Becslési bizonytalanság olyan forrásainak magyarázata, amelyek esetében a lényeges módosítás jelentős kockázata áll fenn

text

IFRIC 14 10, IAS 1 125

Lényeges módosítás jelentős kockázatával érintett eszközök és kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1 125

Tulajdonosok közötti felosztásként megjelenített, egy részvényre jutó osztalék

X, duration

IAS 1 107

Pénzügyi kimutatások közzétételre történő jóváhagyását megelőzően javasolt vagy jóváhagyott osztalék, amelyet nem jelenítettek meg a tulajdonosok közötti felosztásként

X duration

IAS 10 13, IAS 1 137

Pénzügyi kimutatások közzétételre történő jóváhagyását megelőzően javasolt vagy jóváhagyott olyan osztalék egy részvényre jutó értéke, amelyet nem jelenítettek meg a tulajdonosok közötti felosztásként

X.XX duration

IAS 1 137 a

Számviteli mérlegelések és becslések közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Elhatárolt ráfordítások és egyéb kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Hitelezési veszteségek miatti értékvesztés közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Társult vállalkozások közzététele [text block]

text block

IFRS 12 B4 d, IAS 27 17 b, IAS 27 16 b

Könyvvizsgáló díjazásának közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Pénzügyi kimutatások jóváhagyásának közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Értékesíthető pénzügyi eszközök közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Konszolidáció alapjának közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Pénzügyi kimutatások elkészítési alapjának közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Biológiai eszközök, mezőgazdasági termékek betakarításkori értéke és biológiai eszközökhöz kapcsolódó állami támogatások közzététele [text block]

text block

IAS 41 „Közzététel”

Hitelfelvételek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Üzleti kombinációk közzététele [text block]

text block

IFRS 3 „Közzététel”

Pénzeszközök és a központi banknál vezetett számlák egyenlegeinek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Cash flow-kimutatás közzététele [text block]

text block

IAS 7 „A cash flow-k kimutatásának prezentálása”

Számviteli politikák változásainak közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Számviteli politikák, számviteli becslések változásai és hibák közzététele [text block]

text block

IAS 8 „Számviteli politikák”

Biztosítékok közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kárigények és kifizetett juttatások közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Elkötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Elkötelezettségek és függő kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Függő kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 37 86

Értékesítési költségek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Hitelkockázat közzététele [text block]

text block

Hatályba lép (2018.1.1.): IFRS 7 „Hitelkockázat”; IAS 1 10 e

Adósságinstrumentumok közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Halasztott bevétel közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Halasztott adók közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Bankoktól származó betétállomány közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Ügyfelektől származó betétállomány közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Értékcsökkenési és amortizációs leírás közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Származékos pénzügyi instrumentumok közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Megszűnt tevékenységek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Osztalék közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Egy részvényre jutó eredmény közzététele [text block]

text block

IAS 33 „Közzététel”

Közzététel az átváltási árfolyamok változásainak hatásáról [text block]

text block

IAS 21 „Közzététel”

Munkavállalói juttatások közzététele [text block]

text block

IAS 19 „Hatókör”

Gazdálkodó egység működési szegmenseinek közzététele [text block]

text block

IFRS 8 „Közzététel”

Beszámolási időszak vége utáni események közzététele [text block]

text block

IAS 10 „Közzététel”

Ráfordítások közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Ráfordítások közzététele jellegük szerint [text block]

text block

IAS 1 10 e

Feltárási és felmérési eszközök közzététele [text block]

text block

IFRS 6 „Közzététel”

Valós értéken történő értékelés közzététele [text block]

text block

IFRS 13 „Közzététel”

Pénzügyi instrumentumok valós értékének közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Díjbevétel (-ráfordítás) és jutalékbevétel (-ráfordítás) közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Pénzügyi ráfordítások közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Pénzügyi bevétel (ráfordítás) közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Pénzügyi bevétel közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Pénzügyi instrumentumok közzététele [text block]

text block

IFRS 7 „Hatókör”

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi instrumentumok közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kereskedési céllal tartott pénzügyi instrumentumok közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Pénzügyi kockázat kezelésének közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Első alkalmazás közzététele [text block]

text block

IFRS 1 „Bemutatás és közzététel”

Általános és igazgatási ráfordítás közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Általános információk közzététele a pénzügyi kimutatásokról [text block]

text block

IAS 1 51

Vállalkozás folytatásának közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Goodwill közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Állami támogatások közzététele [text block]

text block

IAS 20 „Közzététel”

Eszközök értékvesztésének közzététele [text block]

text block

IAS 36 „Közzététel”

Nyereségadó közzététele [text block]

text block

IAS 12 „Közzététel”

Információk közzététele a munkavállalókról [text block]

text block

IAS 1 10 e

Információk közzététele a kulcspozíciókban lévő vezetőkről [text block]

text block

IAS 1 10 e

Biztosítási szerződések közzététele [text block]

text block

IFRS 4 „Közzététel”

Biztosítási díjból származó bevétel közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Immateriális javak közzététele [text block]

text block

IAS 38 „Közzététel”

Immateriális javak és goodwill közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kamatráfordítás közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kamatbevétel közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kamatbevétel (-ráfordítás) közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Készletek közzététele [text block]

text block

IAS 2 „Közzététel”

Befektetési szerződésből eredő kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Befektetési célú ingatlan közzététele [text block]

text block

IAS 40 „Közzététel”

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tőkemódszerrel elszámolt befektetéseken kívüli befektetések közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Jegyzett tőke közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Közös vállalkozások közzététele [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 b, IAS 27 16 b

Lízingdíjelőlegek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Lízingek közzététele [text block]

text block

Hatályba lép (2019.1.1.): IFRS 16 „Bemutatás”; Hatályát veszti (2019.1.1.): IAS 17 „Lízingek a lízingbeadók pénzügyi kimutatásaiban”; Hatályát veszti (2019.1.1.): „Lízingek a lízingbevevők pénzügyi kimutatásaiban”; Hatályba lép (2019.1.1.): IFRS 16 „Közzététel”

Likviditási kockázat közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Bankoknak nyújtott kölcsönök és előlegek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és előlegek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Piaci kockázat közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Befektetési jegyek tulajdonosai rendelkezésére álló nettó eszközérték közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Nem ellenőrző részesedések közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt tevékenységek közzététele [text block]

text block

IFRS 5 „Bemutatás és közzététel”

Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tőkekezelésre vonatkozó célok, politikák és eljárások közzététele [text block]

text block

IAS 1 134

Egyéb eszközök közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Egyéb forgóeszközök közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Egyéb kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Egyéb befektetett eszközök közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Egyéb működési költség közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Egyéb működési bevétel (költség) közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Egyéb működési bevétel közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Előlegek és egyéb eszközök közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Működési tevékenységekből származó nyereség (veszteség) közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Ingatlanok, gépek és berendezések közzététele [text block]

text block

IAS 16 „Közzététel”

Céltartalékok közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Pénzügyi instrumentumok átsorolásának közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Beruházási szerződésekből származó, megjelenített bevétel közzététele [text block]

text block

Hatályát veszti (2018.1.1.): IAS 11 „Közzététel”

Viszontbiztosítás közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kapcsolt fél közzététele [text block]

text block

IAS 24 „Közzététel”

Visszavásárlási és fordított visszavásárlási megállapodások közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kutatási és fejlesztési ráfordítások közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Saját tőkében kimutatott tartalékok közzététele [text block]

text block

IAS 1 79 b

Korlátozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Bevétel közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e; Hatályát veszti (2018.1.1.): IAS 18 „Közzététel”

Szolgáltatási koncessziós megállapodások közzététele [text block]

text block

SIC 29 „Konszenzus”

Részvénytőke, tartalékok és egyéb tőkerészesedések közzététele [text block]

text block

IAS 1 79

Részvényalapú kifizetési megállapodások közzététele [text block]

text block

IFRS 2 44

Hátrasorolt kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Leányvállalatok közzététele [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 a, IAS 27 16 b

Jelentős számviteli politikák közzététele [text block]

text block

IAS 1 117

Adókövetelések és fizetendő adók közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Szállítói és egyéb kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Vevő- és egyéb követelések közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kereskedési bevétel (ráfordítás) közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Saját részvények közzététele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Értékesíthető pénzügyi eszközökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Biológiai eszközökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Hitelfelvételi költségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Hitelfelvételekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Üzleti kombinációkra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Üzleti kombinációkra és goodwillre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Cash flow-kra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Biztosítékra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Befejezetlen beruházásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Függő kötelezettségekre és függő követelésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Ügyfélszerzési költségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Ügyfélhűségprogramokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Leszerelési, helyreállítási és rehabilitációs céltartalékokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Halasztott nyereségadóra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Értékcsökkenési leírásra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Pénzügyi instrumentumok kivezetésére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Származékos pénzügyi instrumentumokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Származékos pénzügyi instrumentumokra és fedezeti ügyletekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összetevőinek meghatározására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 7 46

Megszűnt tevékenységekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Engedményekre és visszatérítésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Osztalékra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Egy részvényre jutó eredményre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kibocsátási jogokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Munkavállalói juttatásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Környezethez kapcsolódó ráfordításra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rendkívüli tételekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Ráfordításokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Feltárási és felmérési kiadásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IFRS 6 24 a

Valós értéken történő értékelésre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Díjbevételre és díjráfordításra, valamint jutalékbevételre és jutalékráfordításra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Pénzügyi ráfordításokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Pénzügyi bevételekre és költségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Pénzügyi eszközökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Pénzügyi garanciákra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Pénzügyi instrumentumokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Pénzügyi kötelezettségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Külföldi pénznem átszámítására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Franchisedíjakra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Funkcionális pénznemre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Goodwillre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Állami támogatásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 20 39 a

Fedezeti ügyletekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Lejáratig tartandó befektetésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Eszközök értékvesztésére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Pénzügyi eszközök értékvesztésére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Nem pénzügyi eszközök értékvesztésére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Nyereségadóra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Biztosítási szerződésekre és kapcsolódó eszközökre, kötelezettségekre, bevételre és ráfordításra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IFRS 4 37 a

Immateriális javakra és goodwillre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Immateriális javakra vonatkozó számviteli politika ismertetése, a goodwill kivételével [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kamatbevételre és kamatráfordításra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Társult vállalkozásokban lévő befektetésre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Társult és közös vállalkozásokban lévő befektetésre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Közös vállalkozásokban lévő befektetésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Befektetési célú ingatlanra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Befektetésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése, a tőkemódszerrel elszámolt befektetések kivételével [text block]

text block

IAS 1 117 b

Jegyzett tőkére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Lízingekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kölcsönökre és követelésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Készletek értékelésére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 2 36 a

Bányászati eszközökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Bányászati jogokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközökre vagy elidegenítési csoportokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközökre vagy elidegenítési csoportokra, valamint megszűnt tevékenységekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Pénzügyi instrumentumok beszámítására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Olaj- és gázeszközökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Programozási eszközökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Ingatlanokra, gépekre és berendezésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Céltartalékokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Pénzügyi instrumentumok átsorolására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

A kezdeti megjelenítéskori valós érték és az ügyleti ár közötti különbség eredményben történő elszámolására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IFRS 7 28 a

Bevétel elszámolására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

Hatályát veszti (2018.1.1.): IAS 18 35 a; IAS 1 117 b

Hatósági halasztott számlákra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Viszontbiztosításra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Javításra és karbantartásra vonatkozó számviteli politika [text block]

text block

IAS 1 117 b

Visszavásárlási és fordított visszavásárlási megállapodásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kutatási és fejlesztési ráfordításokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Korlátozás alatt álló pénzeszközökre és pénzeszköz-egyenértékesekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Szegmensek szerinti jelentésre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Szolgáltatási koncessziós megállapodásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Részvényalapú kifizetési ügyletekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Meddőeltakarítási költségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Leányvállalatokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Nyereségadótól eltérő adókra vonatkozó számviteli politika [text block]

text block

IAS 1 117 b

Végkielégítésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Szállítói és egyéb kötelezettségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Vevő- és egyéb követelésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kereskedésből származó bevételre és ráfordításra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Nem ellenőrző részesedésekkel folytatott ügyletekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kapcsolt felekkel folytatott ügyletekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Saját részvényekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b

Warrantokra vonatkozó számviteli politika [text block]

text block

IAS 1 117 b

Pénzügyi kimutatások megértéséhez releváns egyéb számviteli politikák ismertetése [text block]

text block

IAS 1 117 b


III. MELLÉKLET

Alkalmazandó Inline XBRL specifikációk

1.

A kibocsátók gondoskodnak arról, hogy az Inline XBRL példánydokumentum az Inline XBRL 1.1 specifikáció tekintetében érvényes legyen, és megfeleljen az XBRL egységleíró adatbázisának (Units Registry).

2.

A kibocsátók gondoskodnak arról, hogy XBRL bővítő taxonómiaállományaik az XBRL 2.1, valamint az XBRL Dimensions 1.0 specifikáció tekintetében érvényesek legyenek.

3.

Az egyes kibocsátók az Inline XBRL példánydokumentumot, valamint XBRL bővítő taxonómiaállományaikat egyetlen beszámolócsomagban nyújtják be, amely a taxonómiacsomagokra vonatkozó specifikációnak megfelelően csomagolt formátumban tartalmazza az XBRL taxonómiaállományokat.

4.

A kibocsátók gondoskodnak arról, hogy az Inline XBRL példánydokumentum, valamint bővítő taxonómiájuk megfeleljen a IV. mellékletben meghatározott jelölési és benyújtási szabályoknak.

IV. MELLÉKLET

Jelölési és benyújtási szabályok

1.

A kibocsátók gondoskodnak arról, hogy minden Inline XBRL példánydokumentum egy kibocsátó adatait tartalmazza, így a különböző összefüggésekben valamennyi jogalany-azonosító azonos tartalmú legyen.

2.

A kibocsátók az Inline XBRL példánydokumentumban úgy azonosítják magukat, hogy az XBRL-hez kapcsolódó jogalany-azonosítókban és sémákban az ISO 17442 szerinti jogalany-azonosítót adják meg.

3.

A közzétételek megjelölésekor a kibocsátók az alaptaxonómia azon elemét használják, amelynek számviteli jelentése a legközelebb áll a megjelölendő közzétételéhez. Ha az alaptaxonómia több eleme is megfelelő, akkor a kibocsátók a legszűkebb számviteli jelentésű és/vagy terjedelmű elemet választják.

4.

Ha az alaptaxonómia legközelebbi eleme tévesen mutatná be a 3. pont előírása szerint megjelölendő közzététel számviteli jelentését, a kibocsátók bővítő taxonómiaelemet hoznak létre, és azt használják az adott közzététel megjelöléséhez. A létrehozott bővítő taxonómiaelem:

(1)

nem kettőzheti meg az alaptaxonómia egyetlen elemének jelentését és terjedelmét sem;

(2)

azonosítja az elem létrehozóját;

(3)

megfelelő egyenleg-attribútumhoz kapcsolódik;

(4)

az éves pénzügyi beszámoló nyelvén megadott szabványos címkékkel rendelkezik. Ajánlott további nyelveken is megadni a címkéket. Minden címke megfelel az által leírt mögöttes gazdasági fogalom számviteli jelentésének és terjedelmének.

5.

A kibocsátók gondoskodnak arról, hogy az éves pénzügyi beszámolóban szereplő közzététel megjelöléséhez használt valamennyi bővítő taxonómiaelemet a bővítő taxonómia bemutatási linkbázisában és definíciós linkbázisában legalább egy hierarchia tartalmazza.

6.

A kibocsátók saját bővítő taxonómiájuk számítási linkbázisa segítségével dokumentálják az alap- és/vagy a bővítő taxonómia numerikus elemei közötti aritmetikai kapcsolatokat, így különösen az alap- és/vagy a bővítő taxonómia azon elemei közötti aritmetikai kapcsolatokat, amelyek a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásból, az eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásból, a saját tőke változásainak kimutatásából, valamint a cash flow-k kimutatásából származnak.

7.

Annak azonosításához, hogy a jelölések a pénzügyi kimutatások melyik részére vonatkoznak, a kibocsátók a bővítő taxonómiájuk bemutatási linkbázisában külön gyökérelemeket alkalmaznak a pénzügyi kimutatások megfelelő részeihez kapcsolódó kiindulópontként. A gyökérelemek megnevezését, címkéit és gyökérelemek előtagjait az 1. táblázat határozza meg.

Táblázat

A gyökérelemek megnevezése, címkéi és előtagjai

Előtag

Megnevezés

Címke

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

A pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás helyőrzője – kötelezően használandó elem a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás kiindulópontjaként

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Az eredménykimutatás helyőrzője – kötelezően használandó elem az eredménykimutatás kiindulópontjaként az eredménykimutatás elkülönített közzététele esetén

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Az átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás helyőrzője – kötelezően használandó elem az átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás kiindulópontjaként annak elkülönített közzététele esetén, vagy ha az eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatást összevont kimutatásban teszik közzé

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

A cash flow-k kimutatásának helyőrzője – kötelezően használandó elem a cash flow-k kimutatásának kiindulópontjaként

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

A saját tőke változásaira vonatkozó kimutatás helyőrzője – kötelezően használandó elem a saját tőke változásaira vonatkozó kimutatás kiindulópontjaként

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

A megjegyzések, a számviteli politikák és a kötelező alaptaxonómia-elemek helyőrzője – kötelezően használandó elem a pénzügyi kimutatásokhoz fűzött megjegyzésekben foglalt közzétételek jelöléseinek kiindulópontjaként

A taxonómia külön gyökérelemeit az ESMA által készített XBRL taxonómiaállományok is tartalmazzák.

8.

A kibocsátók a bővítő taxonómiájukban is az alaptaxonómia elemeinek címkéit és hivatkozásait használják. Az alaptaxonómia elemei kiegészíthetők kibocsátóspecifikus címkékkel.

9.

A kibocsátók gondoskodnak arról, hogy azok a bővítő taxonómiaelemek, amelyekkel az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásban a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatást, az eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatást, a saját tőke változásainak kimutatását és a cash flow-k kimutatását jelölik meg, az alaptaxonómia egy vagy több eleméhez kapcsolódjanak. Így különösen:

(a)

a kibocsátó a bővítő taxonómiaelemet az alaptaxonómia azon eleméhez kapcsolja, amelynek tágabb számviteli jelentése és/vagy terjedelme a legközelebb áll a kibocsátó adott bővítő taxonómiaeleméhez. A kibocsátó az adott bővítő taxonómiaelem és az alaptaxonómia adott eleme közötti kapcsolatot saját bővítő taxonómiájának definíciós linkbázisában határozza meg. A bővítő taxonómiaelemet a kapcsolat céljaként kell feltüntetni;

(b)

a kibocsátó a bővítő taxonómiaelemet az alaptaxonómia azon eleméhez vagy elemeihez kapcsolhatja, amelynek, illetve amelyeknek szűkebb számviteli jelentése és/vagy terjedelme a legközelebb áll az adott bővítő taxonómiaelemhez. A kibocsátó az adott bővítő taxonómiaelem és az alaptaxonómia adott eleme vagy elemei közötti kapcsolatot saját bővítő taxonómiájának definíciós linkbázisában határozza meg. A bővítő taxonómiaelemet a kapcsolat vagy kapcsolatok forrásaként kell feltüntetni. Ahol a bővítő taxonómiaelem az alaptaxonómia több elemét egyesíti, a kibocsátó az adott bővítő taxonómiaelemet az alaptaxonómia valamennyi érintett elemével összekapcsolja az alaptaxonómia azon elemeinek kivételével, amelyek indokoltan jelentéktelennek tekinthetők.

10.

A 9. pont ellenére a kibocsátóknak nem szükséges az alaptaxonómia más eleméhez kapcsolniuk azt a bővítő taxonómiaelemet, amelyet a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban, az eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásban, a saját tőke változásaira vonatkozó kimutatásban vagy a cash flow-k kimutatásában olyan közzététel megjelölésére használnak, amely az adott kimutatáson belül más közzététel részösszegeként szerepel.

11.

A kibocsátók gondoskodnak arról, hogy egy közzététel megjelöléséhez használt taxonómiaelem adattípusa és időszaktípusa tükrözze a megjelölt közzététel számviteli jelentését. A kibocsátók nem határozhatnak meg és nem alkalmazhatnak egyedi típust egy taxonómiaelemhez, ha az XBRL specifikáció vagy az XBRL adattípusleíró adatbázisa (Data Types Registry) már tartalmaz megfelelő típust.

12.

A közzétételek megjelölésekor a kibocsátók nem használhatnak numerikus taxonómiaelemet az adott összefüggés (gazdálkodó egység, időszak és dimenzió szerinti alábontás) különböző értékeinek megjelölésére, kivéve akkor, ha a különbözet azzal kapcsolatos kerekítés eredménye, hogy ugyanazt az információt más nagyságrendben az adott éves pénzügyi beszámolón belül több helyen is bemutatják.

13.

A közzétételek megjelölésekkor a kibocsátók a nemnumerikus taxonómiaelemeket úgy alkalmazzák, hogy a vonatkozó elem meghatározásának megfelelő valamennyi közzétételt megjelöljék. A kibocsátók nem alkalmazhatnak részleges vagy szelektív megjelölést.

14.

A kibocsátók gondoskodnak arról, hogy az Inline XBRL példánydokumentum ne tartalmazzon végrehajtható kódot.

V. MELLÉKLET

XBRL taxonómiaállományok

Az ESMA által kiadott XBRL taxonómiaállományok:

(a)

XBRL elem formájában azonosítják az alaptaxonómia minden elemét;

(b)

az I. melléklet szerinti típuselőírásnak megfelelően megadják az alaptaxonómia elemeinek jellemzőit;

(c)

megadják az alaptaxonómia elemeit dokumentáló, a VI. melléklet táblázatában meghatározott, ember által olvasható címkéket, valamint a rájuk vonatkozó hivatkozásokat;

(d)

olyan struktúrákat határoznak meg, amelyek megkönnyítik a taxonómia tartalmának böngészését, valamint az egyes alaptaxonómia-elemek meghatározásának az alaptaxonómia más elemeivel összefüggő értelmezését;

(e)

olyan kapcsolatokat határoznak meg, amelyek segítségével a kibocsátók az alaptaxonómia elemeihez kapcsolhatják a bővítő taxonómiaelemeket;

(f)

az Inline XBRL 2.1, valamint az XBRL Dimensions 1.0 specifikáció tekintetében érvényesek, továbbá a III. mellékletben meghatározott módon a taxonómiacsomagokra vonatkozó specifikációnak megfelelően csomagolt formátumban állnak rendelkezésre;

(g)

tartalmazzák azokat a technikai információkat, amelyek szükségesek a harmonizált éves pénzügyi beszámolók előállítását támogató információtechnológiai megoldások kifejlesztéséhez;

(h)

meghatározzák a vonatkozási időszakokat.


VI. MELLÉKLET

Az alaptaxonómia sémája

Táblázat

Az alaptaxonómia sémája az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatások megjelöléséhez

Előtag

Az elem megnevezéséhez / szerepéhez tartozó URI

Az elem típusa és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

Szokásostól eltérően nagy mértékű változások az eszközök árában, vagy az átváltási árfolyamokban [member]

Ez az elem a szokásostól eltérően nagy mértékű változásokat jelöli az eszközök árában, vagy az átváltási árfolyamokban.

példa: IAS 10 22 g

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Számviteli becslések [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Számviteli becslések [member]

Ez az elem egy eszköz, egy kötelezettség, vagy egy eszköz időszaki felhasználásának az értékét jelöli, amely az eszközök és kötelezettségek jelenlegi helyzetének értékelése, valamint az azokhoz kapcsolódó várható jövőbeni hasznok és kötelmek mérlegelése alapján módosulhat. További elem hiányában ezenkívül a „Számviteli becslések” tengely alapértékét is adja.

közzététel: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingProfit

X duration credit

Számviteli eredmény

Az időszakra vonatkozó, adóráfordítás levonása előtti eredmény. [Hivatkozás: Eredmény]

közzététel: IAS 12 81 c ii, közzététel: IAS 12 81 c i

ifrs-full

Accruals

X instant credit

Elhatárolások

Olyan áruk és szolgáltatások megfizetésére szóló kötelezettségek összege, amelyeket leszállítottak vagy teljesítettek, de amelyek kifizetése, leszámlázása vagy a szállítóval formális egyeztetése még nem történt meg, beleértve a munkavállalóknak járó összegeket.

általános gyakorlat: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant credit

Elhatárolások és halasztott bevételek

Az elhatárolások és a halasztott bevételek összege. [Hivatkozás: Elhatárolások; Halasztott bevételek]

általános gyakorlat: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAbstract

 

Elhatárolások és halasztott bevételek [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant credit

Rövid lejáratúként besorolt elhatárolások és halasztott bevételek

A rövid lejáratúként besorolt elhatárolások és halasztott bevételek összege. [Hivatkozás: Elhatárolások és halasztott bevételek]

általános gyakorlat: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrentAbstract

 

Rövid lejáratúként besorolt elhatárolások és halasztott bevételek [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Hosszú lejáratúként besorolt elhatárolások és halasztott bevételek

A hosszú lejáratúként besorolt elhatárolások és halasztott bevételek összege. [Hivatkozás: Elhatárolások és halasztott bevételek]

általános gyakorlat: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentAbstract

 

Hosszú lejáratúként besorolt elhatárolások és halasztott bevételek [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant credit

Rövid lejáratúként besorolt elhatárolások

A rövid lejáratúként besorolt elhatárolások összege. [Hivatkozás: Elhatárolások]

általános gyakorlat: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Hosszú lejáratúként besorolt elhatárolások

A hosszú lejáratúként besorolt elhatárolások összege. [Hivatkozás: Elhatárolások]

általános gyakorlat: IAS 1 78

ifrs-full

AccruedIncome

X instant debit

Elhatárolt bevételek

A megszolgált, de még be nem folyt bevételt megtestesítő eszköz összege.

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

AccumulatedAllowanceForUncollectibleMinimumLeasePaymentsReceivable

X instant credit

Minimális lízingfizetésekből származó behajthatatlan követelésekre elszámolt halmozott leírás

A minimális lízingfizetésekből származó behajthatatlan követelésekre elszámolt halmozott leírás összege. A minimális lízingfizetések a lízing futamideje alatt a lízingbevevő által fizetendő vagy tőle követelhető kifizetések, a függő bérleti díjak, a lízingbeadó által kifizetett és neki megtérített szolgáltatási díjak és adók kivételével, az alábbiakkal együtt: a) a lízingbevevő esetén a lízingbevevő vagy a vele kapcsolt viszonyban álló fél által garantált összegek; vagy b) a lízingbeadó esetén a lízingbeadó felé az alábbi személyek által garantált maradványérték: i. a lízingbevevő; ii. a lízingbevevővel kapcsolt viszonyban álló fél; vagy iii. a lízingbeadótól független harmadik személy, aki pénzügyileg képes teljesíteni a garancia alapján vállalt kötelmeit.

közzététel: IAS 17 47 d (hatályát veszti: 2019.1.1.)

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszköz valós értékében bekövetkezett halmozott növekedés (csökkenés), a pénzügyi eszközök hitelkockázata változásainak tulajdonítható érték

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközök valós értékének a pénzügyi eszközök hitelkockázatában bekövetkezett változásnak tulajdonítható növekedése (csökkenése), amely meghatározható: a) a valós értékében bekövetkezett azon változás összegeként, amely nem a piaci kockázatot keletkeztető piaci viszonyok változásainak tulajdonítható; vagy b) egy olyan alternatív módszer használatával, amely a gazdálkodó egység megítélése szerint hűebben tükrözi a valós értékében bekövetkezett azon változás összegét, amely az eszköz hitelkockázata változásainak tulajdonítható. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]; Piaci kockázat [member]; Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszköz valós értékében bekövetkezett növekedés (csökkenés), amely a pénzügyi eszközök hitelkockázata változásainak tulajdonítható]

közzététel: IFRS 7 9 c (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékében bekövetkezett halmozott növekedés (csökkenés)

Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékében bekövetkezett halmozott növekedés (csökkenés). [Hivatkozás: Származékos termékek [member]; Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékében bekövetkezett növekedés (csökkenés); Pénzügyi eszközök]

közzététel: IFRS 7 9 d (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant credit

Pénzügyi kötelezettség valós értékének halmozott növekedése (csökkenése), amely a kötelezettség hitelkockázata változásainak tulajdonítható

Pénzügyi kötelezettség valós értékének halmozott növekedése (csökkenése), amely a kötelezettség hitelkockázata változásainak tulajdonítható. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]; Piaci kockázat [member]; Pénzügyi kötelezettség valós értékének a kötelezettség hitelkockázata változásainak tulajdonítható növekedése (csökkenése)]

közzététel: IFRS 7 10 a, közzététel: IFRS 7 10A a (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Kölcsön vagy követelés valós értékének halmozott növekedése (csökkenése), amely a pénzügyi eszközök hitelkockázata változásainak tulajdonítható

Kölcsönök vagy követelések valós értékének halmozott növekedése (csökkenése), amely a pénzügyi eszközök hitelkockázata változásainak tulajdonítható, és amely meghatározható: a) a valós értékükben bekövetkezett azon változás összegeként, amely nem a piaci kockázatot keletkeztető piaci viszonyok változásainak tulajdonítható; vagy b) egy olyan alternatív módszer használatával, amely a gazdálkodó egység megítélése szerint hűebben tükrözi a valós értékében bekövetkezett azon változás összegét, amely az eszköz hitelkockázata változásainak tulajdonítható. [Hivatkozás: Piaci kockázat [member]]

közzététel: IFRS 7 9 c (hatályát veszti: 2018.1.1.)

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Kölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékének halmozott növekedése (csökkenése)

Kölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékének összevont növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Származékos termékek [member]; Kölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékének növekedése (csökkenése)]

közzététel: IFRS 7 9 d (hatályát veszti: 2018.1.1.)

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]

Ez az elem a halmozott értékcsökkenést, amortizációt és értékvesztést jelöli. [Hivatkozás: Értékvesztés miatti veszteség; Értékcsökkenési és amortizációs leírás]

közzététel: IAS 16 73 d, közzététel: IAS 16 75 b, közzététel: IAS 17 32 (hatályát veszti: 2019.1.1.), közzététel: IAS 38 118 c, közzététel: IAS 40 79 c, közzététel: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]

Ez az elem a halmozott értékcsökkenést és amortizációt jelöli. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás]

általános gyakorlat: IAS 16 73 d, közzététel: IAS 16 75 b, általános gyakorlat: IAS 17 32 (hatályát veszti: 2019.1.1.), általános gyakorlat: IAS 38 118 c, általános gyakorlat: IAS 40 79 c, általános gyakorlat: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant debit

Valósérték-fedezeti ügylet halmozott módosítása a könyv szerinti értékben szereplő fedezett tételhez kapcsolódóan – eszközök

A valósérték-fedezeti ügylet módosításának olyan fedezett tételhez kapcsolódó halmozott összege, amelyet tartalmaz a fedezett tétel könyv szerinti értéke, a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban eszközként megjelenített tétel. [Hivatkozás: Fedezett tételek [member]]

közzététel: IFRS 7 24B a ii (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant credit

Valósérték-fedezeti ügylet halmozott módosítása a könyv szerinti értékben szereplő fedezett tételhez kapcsolódóan – kötelezettségek

A valósérték-fedezeti ügylet módosításának olyan fedezett tételhez kapcsolódó halmozott összege, amelyet tartalmaz a fedezett tétel könyv szerinti értéke, a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban kötelezettségként megjelenített tétel. [Hivatkozás: Fedezett tételek [member]]

közzététel: IFRS 7 24B a ii (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant debit

A valósérték-fedezeti ügyletek módosításának a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban az olyan fedezett tételhez kapcsolódó fennmaradó halmozott összege, amelyet már nem módosítanak a fedezeti nyereséggel vagy veszteséggel – eszközök

A valósérték-fedezeti ügyletek módosításának a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban az olyan fedezett tételhez kapcsolódó fennmaradó halmozott összege, amely amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszköz, és amelyet már nem módosítanak a fedezeti nyereséggel vagy veszteséggel. [Hivatkozás: Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök; Fedezett tételek [member]]

közzététel: IFRS 7 24B a v (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant credit

A valósérték-fedezeti ügyletek módosításának a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban az olyan fedezett tételhez kapcsolódó fennmaradó halmozott összege, amelyet már nem módosítanak a fedezeti nyereséggel vagy veszteséggel – kötelezettségek

A valósérték-fedezeti ügyletek módosításának a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban az olyan fedezett tételhez kapcsolódó fennmaradó halmozott összege, amely amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettség, és amelyet már nem módosítanak a fedezeti nyereséggel vagy veszteséggel. [Hivatkozás: Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek; Fedezett tételek [member]]

közzététel: IFRS 7 24B a v (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

Halmozott értékvesztés [member]

Ez az elem a halmozott értékvesztést jelöli. [Hivatkozás: Értékvesztés miatti veszteség]

általános gyakorlat: IAS 16 73 d, általános gyakorlat: IAS 17 32 (hatályát veszti: 2019.1.1.), általános gyakorlat: IAS 38 118 c, általános gyakorlat: IAS 40 79 c, általános gyakorlat: IAS 41 54 f, közzététel: IFRS 3 B67 d, közzététel: IFRS 7 35H (hatályos: 2018.1.1.), példa: IFRS 7 35N (hatályos: 2018.1.1.), példa: IFRS 7 IG29 b (hatályát veszti: 2018.1.1.), példa: IFRS 7 37 b (hatályát veszti: 2018.1.1.)

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant credit

Halmozott egyéb átfogó jövedelem

A bevételi és ráfordítási tételek halmozott összege (ideértve az átsorolás miatti módosításokat is), amelyeket – az egyéb IFRS-ekben előírt vagy megengedett módon – nem jelenítenek meg az eredményben. [Hivatkozás: IFRS-ek [member]; Egyéb átfogó jövedelem]

általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

Halmozott egyéb átfogó jövedelem [member]

Ez az elem a halmozott egyéb átfogó jövedelmet jelöli. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

általános gyakorlat: IAS 1 108

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration debit

Biztosítási szerződéshez kapcsolódó szerzési és igazgatási költség

A biztosítási szerződéshez kapcsolódó szerzési és igazgatási költség összege. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [member]]

általános gyakorlat: IAS 1 85

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant credit

Közvetlenül az akvizíció időpontja előtt a felvásárló birtokában lévő, a felvásároltban fennálló tőkerészesedés akvizíció időpontjára vonatkozó valós értéke

Egy szakaszokban megvalósuló üzleti kombinációban a közvetlenül az akvizíció időpontja előtt a felvásárló birtokában lévő, a felvásároltban fennálló tőkerészesedés akvizíció időpontjára vonatkozó valós értéke. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

közzététel: IFRS 3 B64 p i

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant credit

Átadott ellenérték, akvizíció időpontjára vonatkozó valós értéken

Az üzleti kombináció során átadott ellenérték valós értéke az akvizíció időpontjában. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

közzététel: IFRS 3 B64 f

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

Átadott teljes ellenérték akvizíció időpontjára vonatkozó valós értéke [abstract]

 

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Olyan ügylethez kapcsolódó, akvizícióval kapcsolatos költségek, amelyet üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg

Az olyan ügyletekhez kapcsolódó, akvizícióval kapcsolatos költségek összege, amelyeket üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

közzététel: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Olyan ügylethez kapcsolódó, ráfordításként megjelenített, akvizícióval kapcsolatos költségek, amelyet üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg

Az olyan ügyletekhez kapcsolódó, ráfordításként megjelenített, akvizícióval kapcsolatos költségek összege, amelyeket üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

közzététel: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók – biológiai eszközök

A biológiai eszközök üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Biológiai eszközök]

közzététel: IAS 41 50 e

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók – biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek

A biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek]

általános gyakorlat: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration debit

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók – immateriális javak és goodwill

Az immateriális javak és goodwill üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Immateriális javak és goodwill]

általános gyakorlat: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók – immateriális javak a goodwill kivételével

A goodwilltől eltérő immateriális javak üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Immateriális javak a goodwill kivételével]

közzététel: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók – befektetési célú ingatlan

A befektetési célú ingatlan üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Befektetési célú ingatlan]

közzététel: IAS 40 76 b, közzététel: IAS 40 79 d ii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók – kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek

A kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek]

általános gyakorlat: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration credit

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók – egyéb céltartalékok

Az egyéb céltartalékok üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Egyéb céltartalékok]

általános gyakorlat: IAS 37 84

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók – ingatlanok, gépek és berendezések

Az ingatlanok, gépek és berendezések üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Ingatlanok, gépek és berendezések]

közzététel: IAS 16 73 e iii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók – viszontbiztosítási eszközök

A viszontbiztosítási eszközök üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Viszontbiztosítási eszközök]

általános gyakorlat: IFRS 4 37 e

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

Diszkontráták aktuáriusi feltételezése

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt diszkontráta. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]

általános gyakorlat: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

Diszkontráták aktuáriusi feltételezése [member]

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt diszkontrátákat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]

általános gyakorlat: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

Várható inflációs ráták aktuáriusi feltételezése

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt várható inflációs ráta. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok [member]; Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]

általános gyakorlat: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

Várható inflációs ráták aktuáriusi feltételezése [member]

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt várható inflációs rátákat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]

általános gyakorlat: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Nyugdíjemelések várható mértékeinek aktuáriusi feltételezése

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt várható nyugdíjemelési ráta. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok [member]; Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]

általános gyakorlat: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

Nyugdíjemelések várható mértékeinek aktuáriusi feltételezése [member]

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt várható nyugdíjemelési rátákat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]

általános gyakorlat: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Fizetésemelések várható mértékeinek aktuáriusi feltételezése

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt várható fizetésemelési ráta. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok [member]; Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]

általános gyakorlat: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Fizetésemelések várható mértékeinek aktuáriusi feltételezése [member]

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt várható fizetésemelési rátákat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]

általános gyakorlat: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement

 

Nyugdíjazás utáni várható élettartam aktuáriusi feltételezése

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt nyugdíjazás utáni várható élettartam. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]

általános gyakorlat: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

Nyugdíjazás utáni várható élettartam aktuáriusi feltételezése [member]

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt nyugdíjazás utáni várható élettartamot jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]

általános gyakorlat: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

Egészségügyi költségek tendenciáinak aktuáriusi feltételezése

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt egészségügyiköltség-tendencia. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]

általános gyakorlat: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

Egészségügyi költségek tendenciáinak aktuáriusi feltételezése [member]

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt egészségügyiköltség-tendenciákat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]

általános gyakorlat: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

 

Halálozási arányok aktuáriusi feltételezése

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt halálozási arány. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]

általános gyakorlat: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

Halálozási arányok aktuáriusi feltételezése [member]

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt halálozási arányokat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]

általános gyakorlat: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge

 

Nyugdíjazási kor aktuáriusi feltételezése

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt nyugdíjazási kor. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]

általános gyakorlat: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

Nyugdíjazási kor aktuáriusi feltételezése [member]

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt nyugdíjazási kort jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]

általános gyakorlat: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Aktuáriusi feltételezések [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Aktuáriusi feltételezések [member]

Ez az elem az összes aktuáriusi feltételezést jelöli. Az aktuáriusi feltételezések egy gazdálkodó egység elfogulatlan és kölcsönösen összeegyeztethető legjobb becslései azokról a demográfiai és pénzügyi változókról, amelyek a munkaviszony megszűnése utáni juttatások végső költségét meg fogják határozni. További elem hiányában ezenkívül az „Aktuáriusi feltételezések” tengely alapértékét is adja.

közzététel: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Demográfiai feltételezések változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) – nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)

Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) demográfiai feltételezések változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése), amelyek a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) újraértékelését eredményezik. A demográfiai feltételezések olyan dolgokkal foglalkoznak, mint például: a) halálozási arány; b) munkaerő-vándorlás, munkaképtelenség és korhatár előtti nyugdíjazás aránya; c) a programban részt vevő, olyan eltartottal rendelkező munkavállalóknak az aránya, akik jogosultak lesznek a juttatásokra; d) a programban részt vevő azon munkavállalók aránya, akik a program feltételei alapján rendelkezésre álló összes kifizetési formát kiválasztják; és e) az egészségügyi programok igénybevételi aránya. [Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)]

közzététel: IAS 19 141 c ii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Pénzügyi feltételezések változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) – nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)

Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) pénzügyi feltételezések változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése), amelyek a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) újraértékelését eredményezik. A pénzügyi feltételezések olyan dolgokkal foglalkoznak, mint például: a) diszkontráta; b) juttatási szintek, ide nem értve a juttatásoknak a munkavállalók által fizetendő költségét és a jövőbeni fizetést; c) az egészségügyi juttatások esetében a jövőbeni egészségügyi költségek, ideértve az igények kezelésének költségeit (vagyis azokat a költségeket, amelyek az igények feldolgozása és elintézése során felmerülnek, ideértve a jogi és a kárbecslői díjakat is); és d) a beszámolási fordulónap előtti szolgálattal kapcsolatos hozzájárulásokra vagy az említett szolgálatból eredő juttatásokra tekintettel a program által fizetendő adók. [Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)]

közzététel: IAS 19 141 c iii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Tapasztalati módosításokból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) – nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)

Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) tapasztalati módosításokból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése), amelyek a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) újraértékelését eredményezik. A tapasztalati módosítások a korábbi aktuáriusi feltételezések és a ténylegesen bekövetkezett események közötti különbözet hatásaival foglalkoznak. [Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)]

általános gyakorlat: IAS 19 141 c

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant credit

Ígért nyugdíjazási juttatások aktuáriusi jelenértéke

Egy nyugdíjazási juttatási programnak a jelenlegi és a korábbi munkavállalók részére a letöltött szolgálat után járó várható kifizetéseinek a jelenértéke.

közzététel: IAS 26 35 d

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Eredményben megjelenített további értékvesztés – pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési számlája

A pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeihez kapcsolódóan az eredményben megjelenített további veszteség összege. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési számlája]

általános gyakorlat: IFRS 7 16 (hatályát veszti: 2018.1.1.)

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

További közzétételek a megszerzett eszközök és az átvállalt kötelezettségek jelentősebb csoportjaira az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összegekről [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

További közzétételek a hatósági halasztott számlákkal kapcsolatban [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

További információk a gazdálkodó egység kockázati kitettségéről

További információk a gazdálkodó egység kockázati kitettségéről, ha a közzétett számszerűsített adatok nem reprezentatívak.

közzététel: IFRS 7 35

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

További információk az üzleti kombináció jellegéről és pénzügyi hatásáról

Az IFRS 3 standard céljai teljesítéséhez szükséges további információk az üzleti kombináció jellegéről és pénzügyi hatásáról. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

közzététel: IFRS 3 63

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

További információk a strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségekhez kapcsolódó kockázatok jellegéről és változásairól [text block]

További információk közzététele a strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségekhez kapcsolódó kockázatok jellegéről és változásairól.

közzététel: IFRS 12 B25

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

További információk a részvényalapú kifizetési megállapodásokról [text block]

Az IFRS 2 közzétételi követelményeinek teljesítéséhez szükséges további információk a részvényalapú kifizetési megállapodásokról. [Hivatkozás: Részvényalapú kifizetési megállapodások [member]]

közzététel: IFRS 2 52

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

További információk [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration credit

További kötelezettségek, üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek

Az üzleti kombinációkból származó további függő kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek; Üzleti kombinációk [member]; Függő kötelezettségek [member]]

közzététel: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

További kötelezettségek, üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant credit

További befizetett tőke

A gazdálkodó egység részvényeinek kibocsátásából a névértéken felül kapott vagy járó összeg, valamint a gazdálkodó egység részvényeit vagy részvényeseit érintő egyéb ügyletekből kapott összegek.

általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

További befizetett tőke [member]

Ez az elem a gazdálkodó egység részvényeinek kibocsátásából a névértéken felül kapott vagy járó összeget, valamint a gazdálkodó egység részvényeit vagy részvényeseit érintő egyéb ügyletekből kapott összegeket jelöli.

általános gyakorlat: IAS 1 108

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration credit

További céltartalékok – egyéb céltartalékok

A megképzett további egyéb céltartalékok összege. [Hivatkozás: Egyéb céltartalékok]

közzététel: IAS 37 84 b

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

További céltartalékok – egyéb céltartalékok [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration debit

További megjelenítés – goodwill

A megjelenített további goodwill összege, kivéve az olyan elidegenítési csoport részét képező goodwillt, amely az akvizíciókor megfelel az értékesítésre tartott minősítésnek az IFRS 5 standard szerint. [Hivatkozás: Goodwill; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]]

közzététel: IFRS 3 B67 d ii

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration debit

Növekedések akvizíciókból – befektetési célú ingatlan

A befektetési célú ingatlanok akvizíciókból eredő növekedésének összege. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]

közzététel: IAS 40 76 a, közzététel: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration debit

Növekedések vásárlásokból, biológiai eszközök

A biológiai eszközök vásárlásokból eredő növekedésének összege. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

közzététel: IAS 41 50 b

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration debit

Növekedések az eszközként elszámolt későbbi ráfordításokból, biológiai eszközök

A biológiai eszközök eszközként elszámolt későbbi ráfordításokból eredő növekedésének összege. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

általános gyakorlat: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration debit

Növekedések az eszközként elszámolt későbbi ráfordításokból – befektetési célú ingatlan

A befektetési célú ingatlan eszközként elszámolt későbbi ráfordításokból eredő növekedésének összege. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]

közzététel: IAS 40 76 a, közzététel: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

Növekedések – befektetési célú ingatlan [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések – kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek

A kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek üzleti kombinációkon kívüli növekedésekből adódó növekedése. [Hivatkozás: Kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek; Üzleti kombinációk [member]]

példa: IFRS 4 IG37 b, példa: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések – biológiai eszközök

A biológiai eszközök növekedésének összege az üzleti kombinációk során történő akvizíciók kivételével. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Biológiai eszközök]

általános gyakorlat: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések – biológiai eszközök [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések – immateriális javak a goodwill kivételével

A goodwilltől eltérő immateriális javak növekedésének összege az üzleti kombinációk során történő akvizíciók kivételével. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Immateriális javak a goodwill kivételével]

közzététel: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések – befektetési célú ingatlan

A befektetési célú ingatlan növekedésének összege az üzleti kombinációk során történő akvizíciók kivételével. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Befektetési célú ingatlan]

közzététel: IAS 40 76 a, közzététel: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések – ingatlanok, gépek és berendezések

Az ingatlanok, gépek és berendezések növekedésének összege az üzleti kombinációk során történő akvizíciók kivételével. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Ingatlanok, gépek és berendezések]

közzététel: IAS 16 73 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések – viszontbiztosítási eszközök

A viszontbiztosítási eszközök növekedésének összege az üzleti kombinációk során történő akvizíciók kivételével. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Viszontbiztosítási eszközök]

általános gyakorlat: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration debit

Befektetett eszközök növekedései a pénzügyi instrumentumok, halasztott adókövetelések, nettó meghatározott juttatási eszközök, és a biztosítási szerződésekből eredő jogok kivételével

A pénzügyi instrumentumok, halasztott adókövetelések, nettó meghatározott juttatási eszközök és a biztosítási szerződésekből eredő jogok kivételével a befektetett eszköz növekedéseinek összege. [Hivatkozás: Halasztott adókövetelések; Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]; Befektetett eszközök; Biztosítási szerződések típusai [member]]

közzététel: IFRS 8 24 b, közzététel: IFRS 8 28 e

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration debit

Használatijog-eszközök növekedése

A használatijog-eszközök növekedésének összege. [Hivatkozás: Használatijog-eszközök]

közzététel: IFRS 16 53 h (hatályos: 2019.1.1.)

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

Gazdálkodó egység bejegyzett székhelyének címe

Az a cím, amelyre a gazdálkodó egység székhelyét bejegyezték.

közzététel: IAS 1 138 a

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

Konszolidált pénzügyi kimutatások elérhetősége

Annak a helynek a címe, ahol a gazdálkodó egység legfőbb anyavállalata vagy valamely közbenső szintű anyavállalata által készített IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatások elérhetők. [Hivatkozás: Konszolidált [member]; IFRS-ek [member]]

közzététel: IAS 27 16 a

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Forgalomban lévő törzsrészvények számának módosított súlyozott átlaga

A forgalomban lévő törzsrészvények számának súlyozott átlaga azon törzsrészvények súlyozott átlagos számával együtt, amelyeket akkor bocsátottak volna ki, ha valamennyi hígító hatású potenciális törzsrészvényt törzsrészvénnyé alakítottak volna át. [Hivatkozás: Törzsrészvény [member]; Súlyozott átlag [member]]

közzététel: IAS 33 70 b

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration debit

Helyesbítések amortizációs ráfordítás miatt

Helyesbítések amortizációs ráfordítás miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény; Értékcsökkenési és amortizációs leírás]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X duration debit

Összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből és olyan nem pénzügyi eszköz (kötelezettség) könyv szerinti értékében szerepeltettek, amelyeknek beszerzése vagy felmerülése egy fedezett és nagyon valószínű, előre jelzett ügylet volt, adózás után

Azon összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből és olyan nem pénzügyi eszköz (kötelezettség) kezdeti bekerülési értékében vagy más könyv szerinti értékében szerepeltettek, amelyeknek beszerzése vagy felmerülése egy fedezett és nagyon valószínű, előre jelzett ügylet volt, adózás után. [Hivatkozás: Könyv szerinti érték [member]]

közzététel: IFRS 7 23 e (hatályát veszti: 2018.1.1.)

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration debit

Korábbi időszakok tényleges adóráfordításaira elszámolt módosítások

Az adóráfordítás (adóbevétel) olyan módosításai, amelyeket a tárgyidőszakban a korábbi időszakok tényleges adójára számoltak el.

példa: IAS 12 80 b

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration debit

Helyesbítések biológiai eszközök csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések biológiai eszközök csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Biológiai eszközök; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration debit

Helyesbítések származékos pénzügyi eszközök csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések származékos pénzügyi eszközök csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Származékos pénzügyi eszközök; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration debit

Helyesbítések kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök; Eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kereskedési céllal tartottként besorolt pénzügyi eszközök; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration debit

Helyesbítések készletek csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések készletek csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Készletek; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration debit

Helyesbítések bankoknak nyújtott kölcsönök és előlegek csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések bankoknak nyújtott kölcsönök és előlegek csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Bankoknak nyújtott kölcsönök és előlegek; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration debit

Helyesbítések ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és előlegek csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és előlegek csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és előlegek; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration debit

Helyesbítések egyéb eszközök csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések egyéb eszközök csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Egyéb eszközök; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration debit

Helyesbítések egyéb forgóeszközök csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések egyéb forgóeszközök csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Egyéb forgóeszközök; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration debit

Helyesbítések egyéb működési követelések csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések egyéb működési követelések csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration debit

Helyesbítések értékpapír-kölcsönvételhez kapcsolódó fordított visszavásárlási megállapodások és készpénzbiztosítékok csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések értékpapír-kölcsönvételhez kapcsolódó fordított visszavásárlási megállapodások és készpénzbiztosítékok csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Értékpapír-kölcsönvételhez kapcsolódó fordított visszavásárlási megállapodások és készpénzbiztosítékok; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration debit

Helyesbítések vevőkövetelések csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések vevőkövetelések csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Helyesbítések vevő- és egyéb követelések csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések vevő- és egyéb követelések csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Vevő- és egyéb követelések; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration debit

Helyesbítések halasztott adóráfordítás miatt

Helyesbítések halasztott adóráfordítás miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Halasztott adóráfordítás (-bevétel); Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration debit

Helyesbítések az előző időszakok halasztott adója miatt

Az adóráfordítás (adóbevétel) olyan módosításai, amelyeket a tárgyidőszakban a korábbi időszakok halasztott adójára számoltak el.

általános gyakorlat: IAS 12 80

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration debit

Helyesbítések értékcsökkenési és amortizációs leírás miatt

Helyesbítések értékcsökkenési és amortizációs leírás miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Helyesbítések az eredményben megjelenített értékcsökkenési és amortizációs leírás és értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt

Helyesbítések az értékcsökkenési és amortizációs leírás és értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Értékvesztés miatti veszteség; Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration debit

Helyesbítések értékcsökkenési leírás miatt

Helyesbítések értékcsökkenési leírás miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration credit

Helyesbítések osztalékbevétel miatt

Helyesbítések osztalékbevétel miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Osztalékbevétel; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration debit

Helyesbítések valósérték-csökkenés (növekedés) miatt

Helyesbítések valósérték-csökkenés (növekedés) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration debit

Helyesbítések pénzügyi ráfordítások miatt

Helyesbítések pénzügyi ráfordítások miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Pénzügyi ráfordítások; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20 c

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration credit

Helyesbítések pénzügyi bevételek miatt

Helyesbítések pénzügyi bevételek miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Pénzügyi bevételek; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration credit

Helyesbítések pénzügyi bevétel (ráfordítás) miatt

Helyesbítések pénzügyi bevétel (ráfordítás) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Pénzügyi bevétel (ráfordítás); Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration credit

Helyesbítések a leányvállalatokban, közös és társult vállalkozásokban lévő befektetések elidegenítéséből származó nyereség (veszteség) miatt

Helyesbítések a leányvállalatokban, közös és társult vállalkozásokban lévő befektetések elidegenítéséből származó nyereség (veszteség) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]; Közös vállalkozások [member]; Leányvállalatok [member]; Leányvállalatokban, közös és társult vállalkozásokban lévő befektetések; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration credit

Helyesbítések elidegenítésből származó nyereség (veszteség) miatt – ingatlanok, gépek és berendezések

Helyesbítések az ingatlanok, gépek és berendezések elidegenítéséből származó nyereség (veszteség) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény; Ingatlanok, gépek és berendezések; Elidegenítés – ingatlanok, gépek és berendezések]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration credit

Helyesbítések értékesítési költségekkel csökkentett valós érték változásából származó nyereség (veszteség) miatt – biológiai eszközök

Helyesbítések biológiai eszközök értékesítési költségekkel csökkentett valós értékének változásából származó nyereség (veszteség) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Biológiai eszközök; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration credit

Helyesbítések származékos termékek valósérték-változásából származó nyereség (veszteség) miatt

Helyesbítések származékos termékek valósérték-változásából származó nyereség (veszteség) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Valós értéken [member]; Származékos termékek [member]; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration credit

Helyesbítések valósérték-korrekcióból származó nyereségek (veszteségek) miatt – befektetési célú ingatlan

Helyesbítések befektetési célú ingatlan valósérték-változásából származó nyereség (veszteség) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan; Valósérték-korrekcióból származó nyereségek (veszteségek) – befektetési célú ingatlan; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration debit

Helyesbítések eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség miatt – goodwill

Helyesbítések goodwill után elszámolt és az eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Goodwill; Értékvesztés miatti veszteség; Eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt

Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség]

általános gyakorlat: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration debit

Helyesbítések az eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt – feltárási és felmérési eszközök

Helyesbítések feltárási és felmérési eszközök után az eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Feltárási és felmérési eszközök [member]; Értékvesztés miatti veszteség; Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt; Eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration debit

Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt – készletek

Helyesbítések készletek után az eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Készletek; Értékvesztés miatti veszteség; Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt; Eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration debit

Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt – kölcsönök és előlegek

Helyesbítések kölcsönök és előlegek után az eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt – ingatlanok, gépek és berendezések

Helyesbítések ingatlanok, gépek és berendezések után az eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt; Ingatlanok, gépek és berendezések]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt – vevő- és egyéb követelések

Helyesbítések vevő- és egyéb követelések után az eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Vevő- és egyéb követelések; Értékvesztés miatti veszteség; Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt; Eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration debit

Helyesbítések nyereségadó-ráfordítás miatt

Helyesbítések nyereségadó-ráfordítás miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

közzététel: IAS 7 35

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome

X duration debit

Helyesbítések a halasztott bevétel növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések a halasztott bevétel növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Halasztott bevételek; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration debit

Helyesbítések bankoktól származó betétállomány növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések bankoktól származó betétállomány növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Bankoktól származó betétállomány; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration debit

Helyesbítések ügyfelektől származó betétállomány növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések ügyfelektől származó betétállomány növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Ügyfelektől származó betétállomány; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration debit

Helyesbítések származékos pénzügyi kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések származékos pénzügyi kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Származékos pénzügyi kötelezettségek; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration debit

Helyesbítések a munkavállalói juttatási kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések a munkavállalói juttatási kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration debit

Helyesbítések kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek; Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek, amelyek megfelelnek a kereskedési céllal tartás fogalmának; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration debit

Helyesbítések a biztosítási, viszontbiztosítási és befektetési szerződésekből eredő kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések a biztosítási, viszontbiztosítási és befektetési szerződésekből eredő kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Befektetési szerződésből eredő kötelezettségek; Kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration debit

Helyesbítések az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration debit

Helyesbítések egyéb kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések egyéb kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Egyéb kötelezettségek; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration debit

Helyesbítések egyéb működési kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések egyéb működési kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration debit

Helyesbítések értékpapír-kölcsönadáshoz kapcsolódó visszavásárlási megállapodások és készpénzbiztosítékok növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések értékpapír-kölcsönadáshoz kapcsolódó visszavásárlási megállapodások és készpénzbiztosítékok növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Értékpapír-kölcsönadáshoz kapcsolódó visszavásárlási megállapodások és készpénzbiztosítékok; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration debit

Helyesbítések szállítói tartozások növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések szállítói tartozások növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration debit

Helyesbítések szállítói és egyéb tartozások növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések szállítói és egyéb tartozások növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Szállítói és egyéb kötelezettségek; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration debit

Helyesbítések az egyéb céltartalékok idő múlásából származó növekedése miatt

Helyesbítések az egyéb céltartalékok idő múlásából származó növekedése miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény; Egyéb céltartalékok [member]]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration debit

Helyesbítések kamatráfordítások miatt

Helyesbítések kamatráfordítások miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Kamatráfordítás; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration credit

Helyesbítések kamatbevételek miatt

Helyesbítések kamatbevételek miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Kamatbevétel; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration debit

Helyesbítések befektetett eszközök elidegenítéséből származó veszteségek (nyereségek) miatt

Helyesbítések befektetett eszközök elidegenítéséből származó veszteségek (nyereségek) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Befektetett eszközök; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 14

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration debit

Helyesbítések céltartalékok miatt

Helyesbítések céltartalékok miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Céltartalékok; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration debit

Helyesbítések az eredmény egyeztetéséhez

Helyesbítések az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

közzététel: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

Helyesbítések az eredmény egyeztetéséhez [abstract]

 

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration debit

Helyesbítések részvényalapú kifizetések miatt

Helyesbítések részvényalapú kifizetések miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X duration credit

Helyesbítések társult vállalkozások fel nem osztott nyeresége miatt

Helyesbítések társult vállalkozások fel nem osztott nyeresége miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration credit

Helyesbítések tőkemódszerrel elszámolt befektetések fel nem osztott nyeresége miatt

Helyesbítések tőkemódszerrel elszámolt befektetések fel nem osztott nyeresége miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Tőkemódszerrel elszámolt befektetések; Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration debit

Helyesbítések nem realizált árfolyamveszteségek (-nyereségek) miatt

Helyesbítések nem realizált árfolyamveszteségek (-nyereségek) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration debit

Helyesbítések az eredmény egyeztetéséhez a működő tőke változásainak kivételével

Helyesbítések a működő tőke változásainak kivételével az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant debit

Befektetések korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékeinek összesített helyesbítése

A leányvállalatokban, közös vállalkozásokban vagy társult vállalkozásokban lévő befektetéseknek a korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékéhez kapcsolódó módosítások összesített összege a gazdálkodó egység első IFRS szerinti pénzügyi kimutatásaiban. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]; Könyv szerinti érték [member]; Közös vállalkozások [member]; Korábbi számviteli szabályozás [member]; Leányvállalatok [member]; Leányvállalatokban, közös és társult vállalkozásokban lévő befektetések; IFRS-ek [member]]

közzététel: IFRS 1 31 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsAssets

X.XX duration

Megegyezésen alapuló piaci középár módosítása, jelentős nem megfigyelhető inputok – eszközök

Az eszközök jelentős, 3. szintű nem megfigyelhető inputjaként használt, megegyezésen alapuló (nem kötelező erejű) piaci középár módosítása. [Hivatkozás: A valósérték-hierarchia 3. szintje [member]]

példa: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsEntitysOwnEquityInstruments

X.XX duration

Megegyezésen alapuló piaci középár módosítása, jelentős nem megfigyelhető inputok – a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumainak jelentős, 3. szintű nem megfigyelhető inputjaként használt, megegyezésen alapuló (nem kötelező erejű) piaci középár módosítása. [Hivatkozás: A valósérték-hierarchia 3. szintje [member]; A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai [member]]

példa: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsLiabilities

X.XX duration

Megegyezésen alapuló piaci középár módosítása, jelentős nem megfigyelhető inputok – kötelezettségek

A kötelezettségek jelentős, 3. szintű nem megfigyelhető inputjaként használt, megegyezésen alapuló (nem kötelező erejű) piaci középár módosítása. [Hivatkozás: A valósérték-hierarchia 3. szintje [member]]

példa: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X duration debit

Eredmény helyesbítése az elsőbbségi részvények osztalékával

Az eredmény módosítása az elsőbbségi részvények osztalékával az anyavállalat törzsrészvényesei rendelkezésére álló eredmény kiszámításához. [Hivatkozás: Elsőbbségi részvények [member]; Eredmény]

példa: IAS 33 12. példa „Az egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értékének kiszámítása és bemutatása (általános példa); példa: IAS 33 70 a

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration debit

Igazgatási ráfordítások

A gazdálkodó egység által igazgatási célúként besorolt ráfordítások összege.

példa: IAS 1 103, közzététel: IAS 1 99, közzététel: IAS 26 35 b vi

ifrs-full

Advances

X instant credit

Kapott előlegek

A jövőben nyújtandó árukért vagy szolgáltatásokért kapott kifizetések összege.

általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

AdvancesReceivedForContractsInProgress

X instant credit

Folyamatban lévő szerződésekre kapott előlegek

Azon előlegek összege, amelyeket a gazdálkodó egység beruházási szerződés alapján még azelőtt megkap, hogy a vonatkozó munkát elvégezte volna.

közzététel: IFRIC 15 21 b (hatályát veszti: 2018.1.1.), közzététel: IAS 11 40 b (hatályát veszti: 2018.1.1.)

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration debit

Reklámkiadás

A reklámtevékenységből eredő kiadások összege.

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

Korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékek összesített helyesbítése [member]

Ez az elem a korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékekhez kapcsolódó módosítások összesített összegét jelöli. [Hivatkozás: Könyv szerinti érték [member]; Korábbi számviteli szabályozás [member]]

közzététel: IFRS 1 30 b

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

Folytatódó és megszűnt tevékenységek összevont értéke [member]

Ez az elem a folytatódó és megszűnt tevékenységek összevont értékét jelöli. További elem hiányában ezenkívül a „Folytatódó és megszűnt tevékenységek” tengely alapértékét is adja. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [member]; Folytatódó tevékenységek [member]]

közzététel: IFRS 5 „Bemutatás és közzététel”

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

A kezdeti megjelenítéskori valós érték és az ügyleti ár közötti, az eredményben még megjelenítendő összesített különbözet

A pénzügyi instrumentumok kezdeti megjelenítéskori valós értéke és ügyleti ára közötti összesített különbözet, amelyet az eredményben még nem jelenítettek meg. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]

közzététel: IFRS 7 28 b

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

Összesített, egyedileg nem lényeges társult vállalkozások [member]

Ez az elem az egyedileg nem lényeges társult vállalkozások összesítését jelöli. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]]

közzététel: IFRS 12 21 c ii, közzététel: IFRS 4 39M b (hatályos: az IFRS 9 első alkalmazásától)

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

Összesített, egyedileg nem lényeges üzleti kombinációk [member]

Ez az elem az egyedileg nem lényeges üzleti kombinációk összesítését jelöli. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

közzététel: IFRS 3 B65

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

Összesített, egyedileg nem lényeges közös vállalkozások [member]

Ez az elem az egyedileg nem lényeges közös vállalkozások összesítését jelöli. [Hivatkozás: Közös vállalkozások [member]]

közzététel: IFRS 12 21 c i, közzététel: IFRS 4 39M b (hatályos: az IFRS 9 első alkalmazásától)

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Összesített értékelés [member]

Ez az elem az összes értékeléstípust jelöli. További elem hiányában ezenkívül az „Értékelés” tengely alapértékét is adja.

közzététel: IAS 40 32A, közzététel: IAS 41 50, közzététel: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Összesített idősávok [member]

Ez az elem összesített idősávokat jelöl. További elem hiányában ezenkívül a „Lejárat” tengely alapértékét is adja.

közzététel: IAS 1 61, közzététel: IAS 17 31 b (hatályát veszti: 2019.1.1.), közzététel: IAS 17 35 a (hatályát veszti: 2019.1.1.), közzététel: IAS 17 47 a (hatályát veszti: 2019.1.1.), közzététel: IAS 17 56 a (hatályát veszti: 2019.1.1.), közzététel: IFRS 15 120 b i (hatályos: 2018.1.1.), közzététel: IFRS 16 97 (hatályos: 2019.1.1.), közzététel: IFRS 16 94 (hatályos: 2019.1.1.), példa: IFRS 7 B11, példa: IFRS 7 B35, közzététel: IFRS 7 23B a (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

Olyan pénztermelő egységek összesített értéke, amelyeknél a goodwill vagy a határozatlan hasznos élettartamú immateriális javak összege nem jelentős [member]

Ez az elem olyan pénztermelő egységek összesített értékét adja, amelyeknél a goodwill vagy a határozatlan hasznos élettartamú immateriális javak összege nem jelentős. [Hivatkozás: Pénztermelő egységek [member]; Goodwill; Immateriális javak a goodwill kivételével]

közzététel: IAS 36 135

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Valós értékek összesített összege [member]

Ez az elem a valós értékek összesített összegét jelöli. További elem hiányában ezenkívül a „Valós érték vélelmezett bekerülési értékként” tengely alapértékét is adja.

közzététel: IFRS 1 30 a

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Mezőgazdasági termék csoportonként [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

általános gyakorlat: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Mezőgazdasági termék, csoport [member]

Ez az elem a csoport szerint alábontott összes mezőgazdasági terméket jelöli. További elem hiányában ezenkívül a „Mezőgazdasági termék csoportonként” tengely alapértékét is adja. [Hivatkozás: Rövid lejáratú mezőgazdasági termék]

általános gyakorlat: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

Aircraft

X instant debit

Repülőgép

A gazdálkodó egység tevékenységéhez használt repülőgépeket magukban foglaló ingatlanok, gépek és berendezések összege.

példa: IAS 16 37 e

ifrs-full

AircraftMember

member

Repülőgép [member]

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan csoportját jelöli, amely a gazdálkodó egység tevékenységéhez használt repülőgépeket foglalja magában. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

példa: IAS 16 37 e

ifrs-full

AircraftUnderFinanceLeaseMember

member

Pénzügyi lízing keretében birtokolt repülőgép [member]

Ez az elem a gazdálkodó egység által pénzügyi lízing keretében tartott repülőgépeket jelöli. [Hivatkozás: Repülőgép [member]]

általános gyakorlat: IAS 16 37 e (hatályát veszti: 2019.1.1.)

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Repülőtér-használati jogok [member]

Ez az elem a repülőtér-használati jogokat jelöli.

általános gyakorlat: IAS 38 119

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member

A valósérték-hierarchia összes szintje [member]

Ez az elem a valósérték-hierarchia összes szintjét jelöli. További elem hiányában ezenkívül „A valósérték-hierarchia szintjei” tengely alapértékét is adja.

közzététel: IAS 19 142, közzététel: IFRS 13 93 b

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Minden egyéb szegmens [member]

Ez az elem a be nem mutatandó üzleti tevékenységeket és működési szegmenseket jelöli.

közzététel: IFRS 15 115 (hatályos: 2018.1.1.), közzététel: IFRS 8 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant credit

Pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési számlája

A pénzügyi eszközök hitelezési veszteség miatti értékvesztésének nyilvántartására használt értékvesztési számla összege. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

közzététel: IFRS 7 16 (hatályát veszti: 2018.1.1.)

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

Értékvesztés hitelezési veszteségek miatt [member]

Ez az elem a pénzügyi eszközök hitelezési veszteség miatti értékvesztésének nyilvántartására használt értékvesztési számlát jelöli.

általános gyakorlat: IAS 12 81 g

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration debit

Amortizáció, vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök

A vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök amortizációjának összege. [Hivatkozás: Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök; Amortizációs ráfordítás]

közzététel: IFRS 15 128 b (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration credit

Amortizáció, biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek

A biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségekre elszámolt amortizáció összege. [Hivatkozás: Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek; Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Biztosítási szerződések típusai [member]]

példa: IFRS 4 IG39 c, példa: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration debit

Amortizációs ráfordítás

Az amortizációs ráfordítás összege. Az amortizáció az immateriális eszközök értékcsökkenthető összegének szisztematikus elosztása az eszközök hasznos élettartamára.

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Amortizáció – immateriális javak a goodwill kivételével

A goodwilltől eltérő immateriális javak amortizációjának összege. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Immateriális javak a goodwill kivételével]

közzététel: IAS 38 118 e vi

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Amortizációs módszer – immateriális javak a goodwill kivételével

A határozott hasznos élettartamú, goodwilltől eltérő immateriális javaknál alkalmazott amortizációs módszer. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével; Értékcsökkenési és amortizációs leírás]

közzététel: IAS 38 118 b

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration debit

Viszontbiztosítás vásárlásából származó veszteségek (nyereségek) amortizációja

A viszontbiztosítás vásárlásával kapcsolatban keletkezett elhatárolt veszteségre (nyereségre) elszámolt amortizáció összege. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Viszontbiztosítás megvásárlásából származó, az eredményben megjelenített nyereségek (veszteségek)]

közzététel: IFRS 4 37 b ii

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Összeg, amellyel az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok csökkentik a maximális hitelkockázati kitettséget

Az az összeg, amellyel az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok csökkentik a maximális hitelkockázati kitettséget. [Hivatkozás: Kölcsönök és követelések; Hitelkockázat [member]; Származékos termékek [member]; Maximális hitelkockázati kitettség; Pénzügyi eszközök]

közzététel: IFRS 7 9 b (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Összeg, amellyel a kölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok csökkentik a maximális hitelkockázati kitettséget

Az az összeg, amellyel a kölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok csökkentik a maximális hitelkockázati kitettséget. [Hivatkozás: Kölcsönök és követelések; Hitelkockázat [member]; Maximális hitelkockázati kitettség; Származékos termékek [member]]

közzététel: IFRS 7 9 b (hatályát veszti: 2018.1.1.)

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant debit

Összeg, amellyel a hatósági halasztott számlák követel egyenlegét csökkentették, mivel az már nem teljesen visszaforgatandó

Összeg, amellyel a hatósági halasztott számlák követel egyenlegét csökkentették, mivel az már nem teljesen visszaforgatandó. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlák követel egyenlege]

közzététel: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant credit

Összeg, amellyel a hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegét csökkentették, mivel az már nem teljesen megtérülő

Összeg, amellyel a hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegét csökkentették, mivel az már nem teljesen megtérülő. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlák tartozik egyenlege]

közzététel: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant debit

Összeg, amellyel az egység megtérülő értéke meghaladja annak könyv szerinti értékét

Az az összeg, amellyel egy pénztermelő egység (egységcsoport) megtérülő értéke meghaladja annak könyv szerinti értékét. [Hivatkozás: Könyv szerinti érték [member]; Pénztermelő egységek [member]]

közzététel: IAS 36 134 f i, közzététel: IAS 36 135 e i

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

Összeg, amellyel a fő feltételezéshez rendelt értéknek változnia kell ahhoz, hogy az egység megtérülő értéke egyenlő legyen annak könyv szerinti értékével

Az az összeg, amellyel a fő feltételezéshez rendelt értéknek változnia kell ahhoz, hogy az egység megtérülő értéke egyenlő legyen annak könyv szerinti értékével. [Hivatkozás: Könyv szerinti érték [member]]

közzététel: IAS 36 134 f iii, közzététel: IAS 36 135 e iii

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration debit

A vezetést ellátó különálló gazdálkodó egység által nyújtott, kulcspozícióban lévő vezetői szolgáltatások nyújtása kapcsán a gazdálkodó egységnél felmerült összeg

A vezetést ellátó különálló gazdálkodó egység által nyújtott, kulcspozícióban lévő vezetői szolgáltatások nyújtása kapcsán a gazdálkodó egységnél felmerült összeg. [Hivatkozás: A gazdálkodó egység vagy az anyavállalat kulcspozícióban lévő vezetői [member]; Vezetést ellátó különálló gazdálkodó egységek [member]]

közzététel: IAS 24 18A

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

Átsorolások és bemutatásban történt változások összege

Az az összeg, amelyet a gazdálkodó egység átsorol a pénzügyi kimutatásain belüli besorolás vagy bemutatás megváltoztatásakor.

közzététel: IAS 1 41 b

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

Pénzügyi kötelezettségek kivezetésekor realizált, egyéb átfogó jövedelemben bemutatott összeg

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek kivezetésekor realizált, az egyéb átfogó jövedelemben bemutatott összeg. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

közzététel: IFRS 7 10 d (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration debit

Eredményből az egyéb átfogó jövedelembe való átsorolás összege átfedési megközelítés alkalmazásával

Az átfedési megközelítés alkalmazásával az eredményből az egyéb átfogó jövedelembe átsorolt, az eredményben külön soron bemutatott összeg.

közzététel: IFRS 4 35D a (hatályos: az IFRS 9 első alkalmazásától)

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration debit

Eredményből az egyéb átfogó jövedelembe átfedési megközelítés alkalmazásával átsorolt összeg, újonnan megjelölt pénzügyi eszközök

Az újonnan megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódóan az átfedési megközelítés alkalmazásával az eredményből az egyéb átfogó jövedelembe átsorolt összeg.

közzététel: IFRS 4 39L f i (hatályos: az IFRS 9 első alkalmazásától)

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration credit

Eredményből az egyéb átfogó jövedelembe átfedési megközelítés alkalmazásával átsorolt összeg, adózás előtt

Az eredményből az átfedési megközelítés alkalmazásával történő átsoroláskor az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített, adózás előtti összeg. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

közzététel: IFRS 4 35D b (hatályos: az IFRS 9 első alkalmazásától)

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration credit

Eredményből az egyéb átfogó jövedelembe átfedési megközelítés alkalmazásával átsorolt összeg, adózás után

Az eredményből az átfedési megközelítés alkalmazásával történő átsoroláskor az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített, adózás utáni összeg. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

közzététel: IFRS 4 35D b (hatályos: az IFRS 9 első alkalmazásától)

ifrs-full

AmountRecognisedAsIncomeFromArrangementInvolvingLegalFormOfLease

X duration credit

Lízing jogi formáját magában foglaló megállapodásból bevételként megjelenített összeg

A lízing jogi formáját magában foglaló megállapodásból bevételként megjelenített összeg.

közzététel: SIC 27 10 b (hatályát veszti: 2019.1.1.)

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant credit

Egyéb átfogó jövedelemben megjelenített és a saját tőkében felhalmozott, az értékesítésre tartott befektetett eszközökkel vagy elidegenítési csoportokkal kapcsolatos összeg

Az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített és a saját tőkében felhalmozott, az értékesítésre tartott befektetett eszközökkel vagy elidegenítési csoportokkal kapcsolatos összeg. [Hivatkozás: Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok; Egyéb tartalékok; Egyéb átfogó jövedelem; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]]

közzététel: IFRS 5 38, példa: IFRS 5 12. példa

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

Egyéb átfogó jövedelemben megjelenített és a saját tőkében felhalmozott, az értékesítésre tartott befektetett eszközökkel vagy elidegenítési csoportokkal kapcsolatos összeg [member]

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelzi, amely az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített és a saját tőkében felhalmozott, az értékesítésre tartott befektetett eszközökkel vagy elidegenítési csoportokkal kapcsolatos összegből adódik. [Hivatkozás: Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok; Egyéb átfogó jövedelem]

közzététel: IFRS 5 38, példa: IFRS 5 12. példa

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Cash flow-fedezeti ügyletek tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak

A cash flow-fedezeti ügyletek tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak. [Hivatkozás: Cash flow-fedezeti ügyletek tartaléka]

közzététel: IFRS 9 6.5.11 d i (hatályos: 2018.1.1.), közzététel: IFRS 7 24E a (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Devizafelárak értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak

A devizafelárak értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak. [Hivatkozás: Devizafelárak értékváltozási tartaléka]

közzététel: IFRS 9 6.5.16 (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Forwardszerződések határidős elemeinek értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak

A forwardszerződések határidős elemeinek értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak. [Hivatkozás: Forwardszerződések határidős elemeinek értékváltozási tartaléka]

közzététel: IFRS 9 6.5.16 (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Opciók időértékének értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak

Az opciók időértékének értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak. [Hivatkozás: Opciók időértékének értékváltozási tartaléka]

közzététel: IFRS 9 6.5.15 b i (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

Az eredményben az IFRS 9 standard alkalmazásával bemutatott összeg – pénzügyi eszközök, amelyekre az átfedési megközelítést alkalmazzák

Az eredményben az IFRS 9 standard alkalmazásával azon pénzügyi eszközök tekintetében bemutatott összeg, amelyekre az átfedési megközelítést alkalmazzák.

közzététel: IFRS 4 39L d i (hatályos: az IFRS 9 első alkalmazásától)

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

Biztosítási szerződésekből származó összegek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

általános gyakorlat: IFRS 4 „Közzététel”

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Felmerült összegek, biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek

A biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségeknek az e költségek összegéből adódó növekedése. [Hivatkozás: Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek]

példa: IFRS 4 IG39 b, példa: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant credit

Fizetendő összegek – kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

A kapcsolt felekkel folytatott ügyletekből eredően fizetendő összegek. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

közzététel: IAS 24 20, közzététel: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant credit

Átadott eszközök tekintetében az átvevőnek fizetett egyéb összegek

Az átadott pénzügyi eszközök tekintetében az átvevőnek fizetendő összegek, kivéve azokat a diszkontálatlan pénzeszköz-kiáramlásokat, amelyekre a kivezetett pénzügyi eszközök visszavásárlásához szükség lenne vagy lehet (például a kötési ár egy opciós megállapodásban). [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

közzététel: IFRS 7 42E d

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant debit

Követelések – kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

A kapcsolt felekkel folytatott ügyletekből eredő követelések. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

közzététel: IAS 24 20, közzététel: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

A megszerzett eszközök és az átvállalt kötelezettségek jelentősebb csoportjaiban az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összegek [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

Olyan ügylethez kapcsolódóan megjelenített összegek, amelyet üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg

Az olyan ügylethez kapcsolódóan megjelenített összegek, amelyet üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

közzététel: IFRS 3 B64 l iii

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X duration debit

Összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből, és az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből való átsoroláskor kiigazítottak a pénzügyi eszközök valós értékével szemben, adózás előtt

Azon összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből, és az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből való átsoroláskor kiigazítottak a pénzügyi eszközök valós értékével szemben, adózás előtt. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

közzététel: IFRS 9 5.6.5 (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X duration debit

Összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből, és az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből való átsoroláskor kiigazítottak a pénzügyi eszközök valós értékével szemben, adózás után

Azon összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből, és az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből való átsoroláskor kiigazítottak a pénzügyi eszközök valós értékével szemben, adózás után. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

közzététel: IFRS 9 5.6.5 (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X duration debit

Összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből és olyan nem pénzügyi eszköz (kötelezettség) könyv szerinti értékében szerepeltettek, amelyeknek beszerzése vagy felmerülése egy fedezett és nagyon valószínű, előre jelzett ügylet volt, adózás előtt

Azon összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből és olyan nem pénzügyi eszköz (kötelezettség) kezdeti bekerülési értékében vagy más könyv szerinti értékében szerepeltettek, amelyeknek beszerzése vagy felmerülése egy fedezett és nagyon valószínű, előre jelzett ügylet volt, adózás előtt. [Hivatkozás: Könyv szerinti érték [member]]

közzététel: IFRS 7 23 e (hatályát veszti: 2018.1.1.)

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant credit

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező összegek, amelyeket nem számítottak be pénzügyi eszközökkel szemben

Olyan érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező összegek, amelyeket nem számítottak be pénzügyi eszközökkel szemben. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

közzététel: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező összegek, amelyeket nem számítottak be pénzügyi eszközökkel szemben [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant debit

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező összegek, amelyeket nem számítottak be pénzügyi kötelezettségekkel szemben

Olyan érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező összegek, amelyeket nem számítottak be pénzügyi kötelezettségekkel szemben. [Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek]

közzététel: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező összegek, amelyeket nem számítottak be pénzügyi kötelezettségekkel szemben [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration debit

Összeg, amelyet a pénzügyi eszközök megjelölésének visszavonása nélkül az átfedési megközelítés alkalmazásával átsoroltak volna az eredményből az egyéb átfogó jövedelembe

Összeg, amelyet a pénzügyi eszközök megjelölésének az átfedési megközelítés köréből való visszavonása nélkül átsoroltak volna az eredményből az egyéb átfogó jövedelembe.

közzététel: IFRS 4 39L f ii (hatályos: az IFRS 9 első alkalmazásától)

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

Összeg, amelyet bemutattak volna az eredményben, ha az IAS 39 standardot alkalmazták volna – pénzügyi eszközök, amelyekre az átfedési megközelítést alkalmazzák

Az az összeg, amelyet a gazdálkodó egység az átfedési megközelítéssel érintett pénzügyi eszközök tekintetében akkor mutatott volna be az eredményben, ha az IFRS 39 standardot alkalmazta volna.

közzététel: IFRS 4 39L d ii (hatályos: az IFRS 9 első alkalmazásától)

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

Késedelmes, de nem értékvesztett pénzügyi eszközök korosságának elemzése [text block]

A késedelmes, de nem értékvesztett pénzügyi eszközök korosságának elemzése. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

közzététel: IFRS 7 37 a (hatályát veszti: 2018.1.1.)

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Hitelezési kitettségek elemzése külső hitelminősítési rendszer alkalmazásával [text block]

A hitelezési kitettségekről külső hitelminősítési rendszer alkalmazásával készített elemzés közzététele. [Hivatkozás: Hitelezési kitettség; Külső hitelminősítések [member]]

példa: IFRS 7 IG23 a (hatályát veszti: 2018.1.1.), példa: IFRS 7 36 c (hatályát veszti: 2018.1.1.)

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Hitelezési kitettségek elemzése belső hitelminősítési rendszer alkalmazásával [text block]

A hitelezési kitettségekről belső hitelminősítési rendszer alkalmazásával készített elemzés közzététele. [Hivatkozás: Hitelezési kitettség; Belső hitelminősítések [member]]

példa: IFRS 7 IG23 a (hatályát veszti: 2018.1.1.), példa: IFRS 7 36 c (hatályát veszti: 2018.1.1.)

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

Egyedileg értékvesztettnek minősített pénzügyi eszközök elemzése [text block]

Az egyedileg értékvesztettnek minősített pénzügyi eszközök elemzése azon tényezőkre kiterjedően, amelyeket a gazdálkodó egység figyelembe vett az eszközök értékvesztettségének megállapításakor. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

közzététel: IFRS 7 37 b (hatályát veszti: 2018.1.1.)

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

Bevétel és ráfordítás elemzése [abstract]

 

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

Tevékenység megszüntetésére vonatkozó terv bejelentése [member]

Ez az elem egy tevékenység megszüntetésére vonatkozó terv bejelentését jelöli.

példa: IAS 10 22 b

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

Jelentősebb átszervezés bejelentése vagy végrehajtásának megkezdése [member]

Ez az elem a jelentősebb átszervezés bejelentését vagy végrehajtásának megkezdését jelöli.

példa: IAS 10 22 e

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

Vonatkozó adókulcs

A vonatkozó nyereségadókulcs.

közzététel: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

area

Mezőgazdasági tevékenységre használt földterület

A gazdálkodó egység által mezőgazdasági tevékenységre használt földterület.

általános gyakorlat: IAS 41 46 b i

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseAxis

axis

Lízing jogi formáját magukban foglaló megállapodások [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: SIC 27 10 (hatályát veszti: 2019.1.1.)

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseMember

member

Lízing jogi formáját magukban foglaló megállapodások [member]

Ez az elem a lízing jogi formáját magában foglaló összes megállapodást jelöli. A gazdálkodó egység például eszközöket lízingelhet a befektetőnek és ugyanazokat az eszközöket visszlízingelheti, vagy jogilag értékesítheti az eszközöket, és ugyanazokat az eszközöket visszlízingelheti. Az egyes megállapodások formája, feltételei és kikötései nagymértékben különbözhetnek egymástól. További elem hiányában ezenkívül a „Lízing jogi formáját magukban foglaló megállapodások” tengely alapértékét is adja.

közzététel: SIC 27 10 (hatályát veszti: 2019.1.1.)

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Tartott eszközalapú adósságinstrumentumok

A gazdálkodó egység által tartott olyan adósságinstrumentumok összege, amelyekre mögöttes eszközök nyújtanak fedezetet. [Hivatkozás: Tartott adósságinstrumentumok]

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Eszközalapú finanszírozások [member]

Ez az elem az eszközalapú finanszírozásokat jelöli.

példa: IFRS 12 B23 b

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Eszközalapú értékpapírok, a program eszközeinek valós értékében való részesedés összege

A meghatározott juttatási program eszközeinek valós értékén belül a mögöttes eszközökkel fedezett értékpapírok összege. [Hivatkozás: Program eszközei, valós értéken; Meghatározott juttatási programok [member]]

példa: IAS 19 142 g

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant debit

Várható megtérülésként megjelenített eszköz – üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek

Az üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek várható megtérüléseként megjelenített eszközök összege. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]; Várható megtérülés – üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek; Üzleti kombinációk [member]]

közzététel: IFRS 3 B67 c, közzététel: IFRS 3 B64 j

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant debit

Várható megtérülésként megjelenített eszköz – egyéb céltartalékok

Az egyéb céltartalékok várható megtérüléseként megjelenített eszközök összege. [Hivatkozás: Várható megtérülés – egyéb céltartalékok; Egyéb céltartalékok]

közzététel: IAS 37 85 c

ifrs-full

Assets

X instant debit

Eszközök

Azon erőforrások összege: a) amelyek múltbeli események eredményeképpen a gazdálkodó egység ellenőrzése alatt állnak; valamint b) amelyekből a gazdálkodó egységnek várhatóan jövőbeli gazdasági hasznai származnak.

közzététel: IAS 1 55, közzététel: IFRS 13 93 a, közzététel: IFRS 13 93 b, közzététel: IFRS 13 93 e, közzététel: IFRS 8 28 c, közzététel: IFRS 8 23

ifrs-full

AssetsAbstract

 

Eszközök [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Eszközök és kötelezettségek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

Értékesítésre tartottá minősített eszközök és kötelezettségek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Értékesítésre tartottá minősített eszközök és kötelezettségek [member]

Ez az elem az értékesítésre tartottá minősített eszközöket és kötelezettségeket jelöli. [Hivatkozás: Értékesítésre tartott befektetett eszközök [member]; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba tartozó kötelezettségek; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]]

közzététel: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Eszközök és kötelezettségek [member]

Ez az elem az eszközöket és kötelezettségeket jelöli. További elem hiányában ezenkívül az „Eszközök és kötelezettségek” tengely alapértékét is adja. [Hivatkozás: Eszközök; Kötelezettségek]

közzététel: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Értékesítésre tartottá nem minősített eszközök és kötelezettségek [member]

Ez az elem az értékesítésre tartottá nem minősített eszközöket és kötelezettségeket jelöli. További elem hiányában ezenkívül az „Értékesítésre tartottá minősített eszközök és kötelezettségek” tengely alapértékét is adja. [Hivatkozás: Értékesítésre tartott befektetett eszközök [member]; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba tartozó kötelezettségek; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]]

közzététel: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant debit

Eszközök és hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegei

Az eszközök és a hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegeinek összege. [Hivatkozás: Eszközök; Hatósági halasztott számlák tartozik egyenlege]

közzététel: IFRS 14 21

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant debit

Ásványkincsek feltárásából és felméréséből származó eszközök

A következő tevékenységekből származó eszközök: az ásványkincsek (beleértve az ásványokat, a kőolajat, a földgázt és más hasonló, nem megújuló természeti erőforrásokat) azt követő kutatása, hogy a gazdálkodó egység jogszabály által biztosított jogot kapott az adott terület feltárására, valamint az ásványkincs kitermelése műszaki kivitelezhetőségének és gazdasági életképességének meghatározása.

közzététel: IFRS 6 24 b

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant debit

Biztosítási szerződésekből származó eszközök

A biztosítási szerződésekből származó, megjelenített eszközök összege. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [member]]

közzététel: IFRS 4 37 b

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant debit

Biztosíték tulajdonosa általi nemteljesítés hiányában is értékesíthető vagy újra megterhelhető, tartott biztosíték, valós értéken

A biztosíték tulajdonosa általi nemteljesítés hiányában is értékesíthető vagy újra megterhelhető, tartott biztosíték valós értéke. [Hivatkozás: Valós értéken [member]]

közzététel: IFRS 7 15 a

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

Finanszírozási tevékenységekből eredő kötelezettségek fedezeteként tartott eszközök [member]

Ez az elem a finanszírozási tevékenységekből eredő kötelezettségek fedezeteként tartott eszközöket jelöli. [Hivatkozás: Eszközök; Finanszírozási tevékenységekből eredő kötelezettségek]

példa: IAS 7 C „Finanszírozási tevékenységekből eredő kötelezettségek”, példa: IAS 7 44C

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant debit

Rövid lejáratú kötelezettségekkel csökkentett eszközök

Az eszközök rövid lejáratú kötelezettségekkel csökkentett összege.

általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

Rövid lejáratú kötelezettségekkel csökkentett eszközök [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant credit

Juttatási program eszközei (kötelezettségei)

A nyugdíjazási juttatási program eszközeinek az ígért nyugdíjazási juttatások aktuáriusi jelenértékétől eltérő kötelezettségekkel csökkentett összege.

közzététel: IAS 26 35 a

ifrs-full

AssetsObtained

X instant debit

Biztosíték birtokbavétele útján vagy egyéb hitelminőség-javítási lehetőségek lehívásán keresztül megszerzett eszközök

A gazdálkodó egység által a fedezetként tartott biztosíték birtokbavétele útján vagy egyéb hitelminőség-javítási lehetőségek (például garanciák) lehívásán keresztül megszerzett eszközök összege. [Hivatkozás: Garanciák [member]]

közzététel: IFRS 7 38 a

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant debit

Juttatási program eszközei

A nyugdíjazási juttatási program által tartott eszközök összege. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok [member]]

közzététel: IAS 26 35 a i

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration debit

Megszerzett vagy elidegenített leányvállalatban vagy üzleti tevékenységekben lévő pénzeszközökön és pénzeszköz-egyenértékeseken kívüli eszközök

Azon, a leányvállalatokban vagy más vállalkozásokban lévő pénzeszközökön és pénzeszköz-egyenértékeseken kívüli eszközök összege, amelyekben az ellenőrzést megszerezték vagy elvesztették. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]]

közzététel: IAS 7 40 d

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant debit

Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök

A vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök összege. A vevői szerződés megkötésével kapcsolatos költségek a szerződéskötés járulékos költségei, amelyek a szerződés megkötése nélkül nem merülnének fel a gazdálkodó egységnél. A vevői szerződés teljesítésével kapcsolatos költségek közvetlenül kapcsolódnak egy olyan szerződéshez vagy várt szerződéshez, amelyet a gazdálkodó egység konkrétan azonosítani tud.

közzététel: IFRS 15 128 a (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant debit

Gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaiban strukturált gazdálkodó egységekkel kapcsolatosan megjelenített eszközök

A gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaiban megjelenített, strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségeihez kapcsolódó eszközök összege. [Hivatkozás: Eszközök; Nem konszolidált strukturált gazdálkodó egységek [member]]

közzététel: IFRS 12 29 a

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant debit

Biztosíték tulajdonosa általi nemteljesítés hiányában értékesített vagy újra megterhelt biztosíték, valós értéken

Az olyan értékesített vagy újra megterhelt biztosíték valós értéke, amely a biztosíték tulajdonosa általi nemteljesítés hiányában is értékesíthető vagy újra megterhelhető volt. [Hivatkozás: Valós értéken [member]]

közzététel: IFRS 7 15 b

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant debit

Eszközök, amelyeket a gazdálkodó egység továbbra is megjelenít

Azon átadott pénzügyi eszközök összege, amelyeket a gazdálkodó egység továbbra is teljes mértékben megjelenít. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

közzététel: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant debit

Eszközök, amelyeket a gazdálkodó egység a folytatódó részvétel mértékéig továbbra is megjelenít

Azon átadott pénzügyi eszközök összege, amelyeket a gazdálkodó egység folytatódó részvétele mértékéig továbbra is megjelenít. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

közzététel: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant debit

Eszközök, amelyekre jelentős korlátozások vonatkoznak

A csoport konszolidált pénzügyi kimutatásokban található azon eszközeinek összege, amelyekre jelentős (például jogszabályon, szerződésen vagy felügyeleti intézkedésen alapuló) korlátozások vonatkoznak a gazdálkodó egység arra való képességét érintően, hogy hozzáférjen a csoport eszközeihez, illetve használja azokat.

közzététel: IFRS 12 13 c

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration credit

Strukturált gazdálkodó egységeknek átadott eszközök az átadás időpontjában

A szóban forgó strukturált gazdálkodó egységek részére átadott eszközök összege az átadás időpontjában fennálló értéken. [Hivatkozás: Nem konszolidált strukturált gazdálkodó egységek [member]]

közzététel: IFRS 12 27 c

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant debit

Kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből származó eszközök

A kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből származó eszközök összege. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [member]]

példa: IAS 1 55, példa: IFRS 4 IG20 b, példa: IFRS 4 37 b

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant debit

Igénybevett viszontbiztosításból származó eszközök

Olyan viszontbiztosítási szerződésekből származó eszközök összege, amelyekben a gazdálkodó egység a kötvénytulajdonos.

példa: IAS 1 55, példa: IFRS 4 IG20 c, példa: IFRS 4 37 b

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant debit

Eszközök, amelyeknél fennáll a következő pénzügyi évben bekövetkező lényeges módosítások jelentős kockázata

Az olyan feltételezéssel érintett eszközök összege, amelynél jelentős a kockázata annak, hogy lényeges módosítást idéz elő az eszközök értékében a következő pénzügyi év során.

közzététel: IAS 1 125 b

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant credit

Kapcsolódó kötelezettségek, amelyeket a gazdálkodó egység továbbra is megjelenít

Az átadott pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek összege, amelyeket a gazdálkodó egység továbbra is teljes mértékben megjelenít. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

közzététel: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant credit

Kapcsolódó kötelezettségek, amelyeket a gazdálkodó egység a folytatódó részvétel mértékéig továbbra is megjelenít

Az átadott pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek összege, amelyeket a gazdálkodó egység folytatódó részvétele mértékéig továbbra is megjelenít. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

közzététel: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssociatesMember

member

Társult vállalkozások [member]

Ez az elem azokat a gazdálkodó egységeket jelöli, amelyek felett a befektető jelentős befolyással rendelkezik.

közzététel: IAS 24 19 d, közzététel: IAS 27 17 b, közzététel: IAS 27 16 b, közzététel: IFRS 12 B4 d, közzététel: IFRS 4 39M a (hatályos: az IFRS 9 első alkalmazásától)

ifrs-full

AtCostMember

member

Bekerülési értéken [member]

Ez az elem a bekerülési értéken alapuló értékelést jelöli. A bekerülési érték egy eszköz megszerzéséért kifizetett pénzeszköz vagy pénzeszköz-egyenértékesek összege, vagy az eszköz megszerzéséért adott egyéb ellenérték valós értéke a megszerzés vagy a létrehozás időpontjában, vagy ahol alkalmazható, az eszközhöz a kezdeti megjelenítéskor más IFRS-ek konkrét előírásainak megfelelően hozzárendelt összeg.

közzététel: IAS 40 32A, közzététel: IAS 41 50, közzététel: IAS 41 55

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

Bekerülési értéken, vagy az IFRS 16 szerint valósérték-modellen belül [member]

Ez az elem az olyan értékelést jelöli, amelynek alapja a bekerülési érték, vagy az IFRS 16 standard olyan eszközcsoportoknál, amelyeket a gazdálkodó egység általánosan a valósérték-modellel értékel. [Hivatkozás: Bekerülési értéken [member]]

közzététel: IFRS 40 78 (hatályos: 2019.1.1.)

ifrs-full

AtCostWithinFairValueModelMember

member

Valósérték-modellen belül bekerülési értéken [member]

Ez az elem az olyan értékelést jelöli, amelynek alapja a bekerülési érték olyan eszközcsoportoknál, amelyeket a gazdálkodó egység általánosan a valósérték-modellel értékel. [Hivatkozás: Bekerülési értéken [member]]

közzététel: IAS 40 78 (hatályát veszti: 2019.1.1.)

ifrs-full

AtFairValueMember

member

Valós értéken [member]

Ez az elem a valós értéken alapuló értékelést jelöli. A valós érték az az ár, amelyet egy eszköz értékesítésekor kapnának, illetve egy kötelezettség átruházásakor kifizetnének egy piaci szereplők között létrejött szabályos ügylet alapján az értékelés időpontjában.

közzététel: IAS 40 32A, közzététel: IAS 41 50, közzététel: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration debit

Könyvvizsgáló díjazása

A gazdálkodó egység könyvvizsgálóinak fizetett vagy fizetendő díjak összege.

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

Könyvvizsgáló díjazása [abstract]

 

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration debit

Könyvvizsgáló díjazása könyvvizsgálati szolgáltatásokért

A gazdálkodó egység könyvvizsgálóinak könyvvizsgálati szolgáltatásokért fizetett vagy fizetendő díjak összege.

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration debit

Könyvvizsgáló díjazása egyéb szolgáltatásokért

A gazdálkodó egység könyvvizsgálóinak olyan szolgáltatásokért fizetett vagy fizetendő díjak összege, amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration debit

Könyvvizsgáló díjazása adózási szolgáltatásokért

A gazdálkodó egység könyvvizsgálóinak adózási szolgáltatásokért fizetett vagy fizetendő díjak összege.

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant credit

Engedélyezett tőkekötelezettségek, amelyekre nem kötöttek szerződést

Azon tőkekötelezettségek összege, amelyeket a gazdálkodó egység engedélyezett, de amelyekre nem kötött szerződést. [Hivatkozás: Tőkekötelezettségek]

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

Értékesíthető pénzügyi eszközök [abstract]

 

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X.XX duration

Átlagos effektív adókulcs

Az adóráfordítás (-bevétel) és a számviteli eredmény hányadosa. [Hivatkozás: Számviteli eredmény]

közzététel: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

Átlagos átváltási árfolyam

A gazdálkodó egység által alkalmazott átlagos átváltási árfolyam. Az átváltási árfolyam két pénznem átváltási aránya.

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

Munkavállalók átlagos létszáma

A gazdálkodó egység által adott időszakban foglalkoztatott munkavállalók átlagos száma.

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

Fedezeti instrumentum átlagára

Egy fedezeti instrumentum átlagára. [Hivatkozás: Fedezeti instrumentumok [member]]

közzététel: IFRS 7 23B b (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

Fedezeti instrumentum átlagos árfolyama

Egy fedezeti instrumentum átlagos árfolyama. [Hivatkozás: Fedezeti instrumentumok [member]]

közzététel: IFRS 7 23B b (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant credit

Ügyfelek által folyószámlákon elhelyezett egyenlegek

Az ügyfelek által a gazdálkodó egységnél vezetett folyószámlák egyenlegének összege.

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant credit

Ügyfelek által látra szóló betétekben elhelyezett egyenlegek

Az ügyfelek által a gazdálkodó egységnél elhelyezett látra szóló betétek egyenlegének összege.

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant credit

Ügyfelek által elhelyezett egyéb betétek egyenlegei

Az ügyfelek által a gazdálkodó egységnél vezetett azon egyéb betéti számlák egyenlegének összege, amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant credit

Ügyfelek által elhelyezett lekötött betétek egyenlegei

Az ügyfelek által a gazdálkodó egységnél elhelyezett lekötött betétek egyenlegének összege.

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant debit

Banki egyenlegek

A banknál tartott pénzeszközök egyenlegeinek összege.

általános gyakorlat: IAS 7 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant debit

Bankelfogadvány – eszközök

Az eszközként megjelenített bankelfogadványok összege.

általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant credit

Bankelfogadvány – kötelezettségek

A kötelezettségként megjelenített bankelfogadványok összege.

általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration debit

Banki és hasonló díjak

A gazdálkodó egység által a banki és hasonló díjak ráfordításként elszámolt összege.

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant debit

Központi banknál lévő banki egyenlegek, kivéve a kötelező tartalék értékét

A központi banknál lévő banki egyenlegek összege a kötelező tartalék kivételével. [Hivatkozás: Központi bankoknál lévő kötelező tartalékok]

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant credit

Banki hitelfelvételek, diszkontálatlan cash flow-k

A banki hitelfelvételekhez kapcsolódó szerződéses diszkontálatlan cash flow-k összege. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]

példa: IFRS 7 IG31A (hatályos: 2019.1.1.), példa: IFRS 7 B11D

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Tartott banki adósságinstrumentumok

A bank által kibocsátott és a gazdálkodó egység által tartott adósságinstrumentumok összege. [Hivatkozás: Tartott adósságinstrumentumok]

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant debit

Egyéb banki megállapodások, pénzeszköz-egyenértékesként besorolva

Olyan banki megállapodások besorolása pénzeszköz-egyenértékesként, amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás: Pénzeszköz-egyenértékesek]

általános gyakorlat: IAS 7 45

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X instant credit

Banki folyószámlahitelek

Egy számláról a rendelkezésre álló pénzeszközök egyenlegén felül felvett összeg. Ez a bank által nyújtott rövid lejáratú hitelnek minősül. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]

általános gyakorlat: IAS 7 45

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShare

X.XX duration

Egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke

Az egy részvényre jutó eredmény összege akkor, ha az alap- és a hígított érték megegyezik. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alapértéke; Egy részvényre jutó eredmény hígított értéke]

általános gyakorlat: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alap- és hígított értéke

A folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alap- és hígított értéke. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke]

általános gyakorlat: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alap- és hígított értéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását

A folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alap- és hígított értéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke; Eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgása; Folytatódó tevékenységek [member]]

közzététel: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alap- és hígított értéke

A megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alap- és hígított értéke. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke]

általános gyakorlat: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alap- és hígított értéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását

A megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alap- és hígított értéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke; Eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgása; Megszűnt tevékenységek [member]]

közzététel: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását

Egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke; Eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgása]

közzététel: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerShareAbstract

 

Egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke [abstract]

 

 

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

Egy részvényre jutó eredmény alapértéke

Az anyavállalat törzsrészvényesei rendelkezésére álló eredmény összege (számláló) osztva az adott időszakban forgalomban lévő törzsrészvények súlyozott átlagával (nevező).

közzététel: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke

A folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alapértéke; Folytatódó tevékenységek [member]]

közzététel: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását

A folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alapértéke; Eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgása; Folytatódó tevékenységek [member]]

közzététel: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke

A megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alapértéke; Megszűnt tevékenységek [member]]

közzététel: IAS 33 68

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását

A megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alapértéke; Eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgása; Megszűnt tevékenységek [member]]

közzététel: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Egy részvényre jutó eredmény alapértéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását

Egy részvényre jutó eredmény alapértéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alapértéke; Eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgása]

közzététel: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

Egy részvényre jutó eredmény alapértéke [abstract]

 

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

A külső vevőktől származó bevételek egyes országokhoz rendelésekor alkalmazott alap

Annak ismertetése, hogy a külső vevőktől származó bevételeket milyen alapon rendelték hozzá az egyes országokhoz. [Hivatkozás: Bevételek]

közzététel: IFRS 8 33 a

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Termő biológiai eszközök [member]

Ez az elem a termő biológiai eszközöket jelöli. A termő biológiai eszközök a fogyasztható biológiai eszközöktől eltérő eszközök. [Hivatkozás: Biológiai eszközök; Fogyasztható biológiai eszközök [member]]

példa: IAS 41 43

ifrs-full

BearerPlants

X instant debit

Termő növények

A termő növényeket magukban foglaló ingatlanok, gépek és berendezések összege. A termő növény olyan élő növény: a) amelyet mezőgazdasági termékek előállításához vagy nyújtásához használnak; b) amely várhatóan egynél több időszak során hoz létre terméket; valamint c) amelyet csekély valószínűséggel értékesítenek mezőgazdasági termékként, kivéve a járulékos hulladékértékesítést. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

példa: IAS 16 37 i

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Termő növények [member]

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan csoportját jelöli, amely a termő növényeket foglalja magában. A termő növény olyan élő növény: a) amelyet mezőgazdasági termékek előállításához vagy nyújtásához használnak; b) amely várhatóan egynél több időszak során hoz létre terméket; valamint c) amelyet csekély valószínűséggel értékesítenek mezőgazdasági termékként, kivéve a járulékos hulladékértékesítést. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

példa: IAS 16 37 i

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration debit

Fizetett vagy fizetendő juttatások

A nyugdíjazási juttatási program keretében fizetett vagy fizetendő juttatások összege.

közzététel: IAS 26 35 b v

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant debit

Megszerzett követelésekre várhatóan nem behajtható szerződéses cash flow-k legjobb becslése az akvizíció időpontjában

Az akvizíció időpontjára vonatkozó legjobb becslés arra, hogy az üzleti kombináció során megszerzett követelésekből származó szerződéses cash flow-kból várhatóan mennyi lesz a nem behajtott. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

közzététel: IFRS 3 B64 h iii

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant debit

Biológiai eszközök

Az eszközként megjelenített élő állatok és növények összege.

közzététel: IAS 1 54 f, közzététel: IAS 41 50, példa: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Biológiai eszközök, kor [member]

Ez az elem a kor szerint alábontott összes biológiai eszközt jelöli. További elem hiányában ezenkívül a „Biológiai eszközök kor szerint” tengely alapértékét is adja. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

példa: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Biológiai eszközök [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

általános gyakorlat: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Biológiai eszközök kor szerint [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

példa: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Biológiai eszközök csoport szerint [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Biológiai eszközök, típus szerint [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

példa: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Biológiai eszközök, csoport [member]

Ez az elem a csoport szerint alábontott összes biológiai eszközt jelöli. További elem hiányában ezenkívül a „Biológiai eszközök csoport szerint” tengely alapértékét is adja. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

közzététel: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Biológiai eszközök [member]

Ez az elem az élő állatokat és növényeket jelöli. További elem hiányában ezenkívül a „Biológiai eszközök” tengely alapértékét is adja.

közzététel: IAS 17 31 a (hatályát veszti: 2019.1.1.), általános gyakorlat: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant debit

Kötelezettségek biztosítékaként elzálogosított biológiai eszközök

A kötelezettségek biztosítékaként elzálogosított biológiai eszközök összege. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

közzététel: IAS 41 49 a

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Biológiai eszközök, típus [member]

Ez az elem a típus szerint alábontott összes biológiai eszközt jelöli. További elem hiányában ezenkívül a „Biológiai eszközök, típus szerint” tengely alapértékét is adja. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

példa: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant debit

Korlátozott tulajdonjogú biológiai eszközök

A korlátozott tulajdonjogú biológiai eszközök összege. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

közzététel: IAS 41 49 a

ifrs-full

BondsIssued

X instant credit

Kibocsátott kötvények

A gazdálkodó egység által kibocsátott kötvények összege.

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant credit

Kibocsátott kötvények, diszkontálatlan cash flow-k

A kibocsátott kötvényekhez kapcsolódó szerződéses diszkontálatlan cash flow-k összege. [Hivatkozás: Kibocsátott kötvények]

példa: IFRS 7 IG31A (hatályos: 2019.1.1.), példa: IFRS 7 B11D

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

Hitelfelvételi költségek [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Aktivált hitelfelvételi költségek

A gazdálkodó egységnél a pénzeszközök kölcsönbe vételével kapcsolatban felmerült kamat- és egyéb költségek, amelyek közvetlenül egy minősített eszköz beszerzésének, megépítésének vagy előállításának tulajdoníthatók, és amelyek az adott eszköz bekerülési értékének részét képezik.

közzététel: IAS 23 26 a

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Felmerült hitelfelvételi költségek

A pénzeszközök kölcsönbe vételével kapcsolatos, a gazdálkodó egységnél felmerült kamat- és egyéb költségek.

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration debit

Ráfordításként megjelenített hitelfelvételi költségek

A gazdálkodó egységnél a pénzeszközök kölcsönbe vételével kapcsolatban felmerült, ráfordításként elszámolt kamat- és egyéb költségek.

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

Borrowings

X instant credit

Hitelfelvételek

Azon pénzeszközök összege, amelyekkel kapcsolatban a gazdálkodó egységnek törlesztési kötelme áll fenn.

általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

Hitelfelvételek [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

Hitelfelvételek – a kamatláb alapja szerinti kiigazítás

A hitelfelvételek kamatlábának kiszámításakor figyelembe vett alap (referencia-kamatláb) szerinti kiigazítás. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]

általános gyakorlat: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Hitelfelvételek név szerint [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

általános gyakorlat: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Hitelfelvételek név szerint [member]

Ez az elem a név szerint alábontott összes hitelfelvételt jelöli. További elem hiányában ezenkívül a „Hitelfelvételek név szerint” tengely alapértékét is adja. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]

általános gyakorlat: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

Hitelfelvételek, típus szerint [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Hitelfelvételek, kamatláb

A hitelfelvételek kamatlába. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]

általános gyakorlat: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Hitelfelvételek – a kamatláb alapja

A hitelfelvételek kamatlábának kiszámításakor figyelembe vett alap (referencia-kamatláb). [Hivatkozás: Hitelfelvételek]

általános gyakorlat: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Hitelfelvételek, lejárat

A hitelfelvételek lejárata. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]

általános gyakorlat: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Hitelfelvételek, eredeti pénznem

Az a pénznem, amelyben a hitelfelvételeket denominálják. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]

általános gyakorlat: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant credit

Akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített hitelfelvételek

Az üzleti kombinációban vállalt hitelfelvétel az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összege. [Hivatkozás: Hitelfelvételek; Üzleti kombinációk [member]]

általános gyakorlat: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Tartomány alja [member]

Ez az elem egy tartomány alját jelöli.

példa: IFRS 13 IE63, példa: IFRS 13 B6, közzététel: IFRS 14 33 b, közzététel: IFRS 2 45 d, általános gyakorlat: IFRS 7 7

ifrs-full

BrandNames

X instant debit

Márkanevek

Az egymást kiegészítő eszközök egy csoportjához, mint például egy védjegyhez (vagy szolgáltatás megjelöléséhez), és az ahhoz kapcsolódó márkanévhez, összetételhez, receptekhez és technológiai szakértelemhez fűződő jogokat megtestesítő immateriális javak értéke. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

példa: IAS 38 119 a

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Márkanevek [member]

Ez az elem az egymást kiegészítő eszközök egy csoportjához, mint például egy védjegyhez (vagy szolgáltatás megjelöléséhez), és az ahhoz kapcsolódó márkanévhez, összetételhez, receptekhez és technológiai szakértelemhez fűződő jogokat megtestesítő immateriális javak csoportját jelöli. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

példa: IAS 38 119 a

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Közvetítési jogok [member]

Ez az elem a közvetítési jogokat jelöli.

általános gyakorlat: IAS 38 119

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration debit

Ügynöki díjakkal kapcsolatos ráfordítás

A gazdálkodó egységnek felszámított, ráfordításként megjelenített ügynöki díjak összege.

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration credit

Ügynöki díjakból származó bevétel

A gazdálkodó egység által felszámított, bevételként megjelenített ügynöki díjak összege.

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

Buildings

X instant debit

Épületek

A gazdálkodó egység tevékenységéhez használt értékcsökkenthető épületeket és hasonló építményeket magukban foglaló ingatlanok, gépek és berendezések összege. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

általános gyakorlat: IAS 16 37

ifrs-full

BuildingsMember

member

Épületek [member]

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan csoportját jelöli, amely a tevékenységhez használt értékcsökkenthető épületeket és hasonló építményeket foglalja magában. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

általános gyakorlat: IAS 16 37

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Üzleti kombinációk [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IFRS 3 B64

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Üzleti kombinációk [member]

Ez az elem olyan ügyleteket vagy más eseményeket jelöl, amelyek révén a felvásárló megszerzi egy vagy több üzleti tevékenység felett az ellenőrzést. Azok az ügyletek, amelyekre néha „igazi összeolvadások” vagy „egyenlők fúziója” megnevezéssel hivatkoznak, szintén üzleti kombinációk, abban az értelemben, ahogyan azt az IFRS 3 standard használja.

közzététel: IFRS 3 B64

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration credit

Saját részvények bevonása

Az időszak során bevont saját részvények összege. [Hivatkozás: Saját részvények]

általános gyakorlat: IAS 1 106 d

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant credit

Tőkekötelezettségek

Azon jövőbeli beruházások összege, amelyekre a gazdálkodó egység elkötelezettséget vállalt.

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

Tőkekötelezettségek [abstract]

 

 

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

Aktiválható hitelfelvételi költségek aktiválási rátája

A gazdálkodó egység azon – pénzeszközök kölcsönbe vételével kapcsolatos – hiteleihez kapcsolódó kamat- és egyéb költségek súlyozott átlaga, amelyek az időszakban fennálltak, és amelyek nem kimondottan egy minősített eszköz megszerzése céljából felvett hitelek. [Hivatkozás: Súlyozott átlag [member]; Hitelfelvételek]

közzététel: IAS 23 26 b

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

Aktivált fejlesztési ráfordítás [member]

Ez az elem a kereskedelmi gyártást vagy felhasználást megelőzően aktivált fejlesztési ráfordításból származó immateriális javak csoportját jelöli. Egy immateriális eszközt csak akkor kell megjeleníteni, ha a gazdálkodó egység az alábbiak mindegyikét bizonyítani tudja: a) az immateriális eszköz előállításának olyan műszaki kivitelezhetőségét, hogy az felhasználásra vagy értékesítésre alkalmas lesz; b) a gazdálkodó egység szándékát az immateriális eszköz befejezésére és felhasználására vagy értékesítésére; c) a gazdálkodó egység képességét az immateriális eszköz felhasználására vagy értékesítésére; d) azt, hogy hogyan fog az immateriális eszköz jövőbeni gazdasági hasznokat keletkeztetni. Egyebek mellett, a gazdálkodó egységnek bizonyítania kell az immateriális eszközből származó termék piacának, vagy magának az immateriális eszköz piacának a létezését, vagy amennyiben az belsőleg kerül felhasználásra, az immateriális eszköz hasznosságát; e) megfelelő műszaki, pénzügyi és egyéb források elérhetőségét a fejlesztés befejezéséhez, és az immateriális eszköz felhasználásához vagy értékesítéséhez; valamint f) a gazdálkodó egység képességét az immateriális eszköz fejlesztése során az eszköznek tulajdonítható ráfordítás megbízható mérésére.

általános gyakorlat: IAS 38 119

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant credit

Tőke-visszavásárlási tartalék

A saját tőke összetevője, amely a gazdálkodó egység saját részvényeinek visszavásárlására képzett tartalékot foglalja magában.

általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

Tőke-visszavásárlási tartalék [member]

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelöli, amely a gazdálkodó egység saját részvényeinek visszavásárlására képzett tartalékot foglalja magában.

általános gyakorlat: IAS 1 108

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

Tőkekövetelmények [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Tőkekövetelmények [member]

Ez az elem a gazdálkodó egységre vonatkozó tőkekövetelményeket jelöli. További elem hiányában ezenkívül a „Tőkekövetelmények” tengely alapértékét is adja.

közzététel: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalReserve

X instant credit

Tőketartalék

A saját tőke tőketartalékokat magában foglaló összetevője.

általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Tőketartalék [member]

Ez az elem a saját tőke tőketartalékokat magában foglaló összetevőjét jelöli.

általános gyakorlat: IAS 1 108

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

Könyv szerinti érték, halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés és bruttó könyv szerinti érték [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IAS 16 73 d, közzététel: IAS 16 73 e, közzététel: IAS 17 32 (hatályát veszti: 2019.1.1.), közzététel: IAS 38 118 c, közzététel: IAS 38 118 e, közzététel: IAS 40 76, közzététel: IAS 40 79 c, közzététel: IAS 40 79 d, közzététel: IAS 41 50, közzététel: IAS 41 54 f, közzététel: IFRS 3 B67 d, közzététel: IFRS 7 35H (hatályos: 2018.1.1.), közzététel: IFRS 7 35I (hatályos: 2018.1.1.), általános gyakorlat: IFRS 7 IG29 (hatályát veszti: 2018.1.1.), általános gyakorlat: IFRS 7 37 b (hatályát veszti: 2018.1.1.)

ifrs-full

CarryingAmountAtTimeOfSaleOfInvestmentPropertyCarriedAtCostWithinFairValueModel

X instant debit

Valósérték-modellen belül bekerülési értéken nyilvántartott befektetési célú ingatlan az eladás időpontjában

A valósérték-modellen belül bekerülési értéken nyilvántartott befektetési célú ingatlan értéke az eladás időpontjában. [Hivatkozás: Valósérték-modellen belül bekerülési értéken [member]; Könyv szerinti érték [member]; Befektetési célú ingatlan]

közzététel: IAS 40 78 d ii (hatályát veszti: 2019.1.1.)

ifrs-full

CarryingAmountMember

member

Könyv szerinti érték [member]

Ez az elem azt az összeget jelöli, amelyen egy eszközt – a kapcsolódó halmozott értékcsökkenés vagy amortizáció és a halmozott értékvesztés miatti veszteség levonása után – kimutatnak. További elem hiányában ezenkívül a „Könyv szerinti érték, halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés és bruttó könyv szerinti érték” tengely alapértékét is adja. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Értékvesztés miatti veszteség]

közzététel: IAS 16 73 e, közzététel: IAS 17 32 (hatályát veszti: 2019.1.1.), közzététel: IAS 38 118 e, közzététel: IAS 40 76, közzététel: IAS 40 79 d, közzététel: IAS 41 50, közzététel: IFRS 3 B67 d, közzététel: IFRS 7 35H (hatályos: 2018.1.1.), közzététel: IFRS 7 35I (hatályos: 2018.1.1.), példa: IFRS 7 IG29 a (hatályát veszti: 2018.1.1.), példa: IFRS 7 37 b (hatályát veszti: 2018.1.1.)

ifrs-full

Cash

X instant debit

Készpénz

A pénztári készpénzállomány és a látra szóló betétek összege. [Hivatkozás: Pénztári készpénzállomány]

általános gyakorlat: IAS 7 45

ifrs-full

CashAbstract

 

Pénzeszközök [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration debit

Kapcsolt felektől kapott pénzelőlegek és -kölcsönök

A kapcsolt felektől kapott pénzelőlegekből és kölcsönökből származó pénzbevétel. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]; Kapott előlegek]

általános gyakorlat: IAS 7 17

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Egyéb feleknek nyújtott, befektetési tevékenységként besorolt pénzelőlegek és -kölcsönök

Az egyéb feleknek nyújtott, befektetési tevékenységként besorolt pénzelőlegek és -kölcsönök összege a pénzintézetek által nyújtott előlegek és kölcsönök kivételével.

példa: IAS 7 16 e

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration credit

Kapcsolt feleknek nyújtott pénzelőlegek és -kölcsönök

A kapcsolt feleknek nyújtott pénzelőlegekből és -kölcsönökből származó pénzeszköz-kiáramlás. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

általános gyakorlat: IAS 7 16

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant debit

Pénzeszközök és a központi banknál vezetett számlák egyenlegei

A pénzeszközök és a központi banknál vezetett számlák egyenlegeinek összege.

általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant debit

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek

A pénztári készpénzállomány és a látra szóló betétek, valamint az olyan rövid távú, magas likviditású befektetések együttes összege, amelyek könnyen ismert összegű pénzeszközre válthatók át, és amelyeknél elhanyagolható az értékváltozás kockázata. [Hivatkozás: Pénzeszközök; Pénzeszköz-egyenértékesek]

közzététel: IAS 1 54 i, közzététel: IAS 7 45, közzététel: IFRS 12 B13 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, a program eszközeinek valós értékében való részesedés összege

A meghatározott juttatási program eszközeinek valós értékén belül a pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összege. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek; Program eszközei, valós értéken; Meghatározott juttatási programok [member]]

példa: IAS 19 142 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant debit

Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba sorolt pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek

Az értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba sorolt pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összege. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]]

általános gyakorlat: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant debit

Gazdálkodó egység által tartott olyan pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, amelyek a csoport számára felhasználásra nem állnak rendelkezésre

A gazdálkodó egység birtokában lévő olyan lényeges pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékes egyenlegek összege, amelyek a csoport számára felhasználásra nem állnak rendelkezésre. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]

közzététel: IAS 7 48

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant debit

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, ha különböznek a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatástól

A pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összege a cash flow-k kimutatásában, ha eltér a pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban szereplő összegétől. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]

általános gyakorlat: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, ha különböznek a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatástól [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration debit

Megszerzett vagy elidegenített leányvállalatban vagy üzleti tevékenységekben lévő pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek

Azon, a leányvállalatokban vagy más vállalkozásokban lévő pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összege, amelyekben az ellenőrzést megszerezték vagy elvesztették. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]; Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]

közzététel: IAS 7 40 c

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant debit

Akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek

Az üzleti kombinációban megszerzett pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összege. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek; Üzleti kombinációk [member]]

általános gyakorlat: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant debit

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező adott készpénzbiztosítékok, amelyeket nem számítottak be pénzügyi kötelezettségekkel szemben

Az érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező olyan adott készpénzbiztosíték összege, amelyeket nem számítottak be pénzügyi kötelezettségekkel szemben. [Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek]

példa: IFRS 7 IG40D, példa: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant credit

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező, kapott készpénzbiztosíték, amelyeket nem számítottak be pénzügyi eszközökkel szemben

Az érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező olyan kapott készpénzbiztosíték összege, amelyeket nem számítottak be pénzügyi eszközökkel szemben. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

példa: IFRS 7 IG40D, példa: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashEquivalents

X instant debit

Pénzeszköz-egyenértékesek

Az olyan rövid távú, magas likviditású befektetések összege, amelyek könnyen ismert összegű pénzeszközre válthatók át, és amelyeknél elhanyagolható az értékváltozás kockázata.

általános gyakorlat: IAS 7 45

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

Pénzeszköz-egyenértékesek [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

Cash flow-fedezeti ügyletek [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

Cash flow-fedezeti ügyletek [member]

Ez az elem az olyan cashflow-változásoknak való kitettség fedezetét jelöli, amely a) egy megjelenített eszközhöz vagy kötelezettséghez (pl. egy változó kamatozású hitel jövőbeni kamatfizetéseinek összessége vagy egy része), vagy egy nagyon valószínű előre jelzett ügylethez kapcsolódó kockázatnak tulajdonítható; és b) hatással lehet az eredményre. [Hivatkozás: Fedezeti ügyletek [member]]

közzététel: IAS 39 86 b, közzététel: IFRS 7 24A (hatályos: 2018.1.1.), közzététel: IFRS 7 24B (hatályos: 2018.1.1.), közzététel: IFRS 7 24C (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

Folytatódó és megszűnt tevékenységekből származó cash flow-k [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Leányvállalatok vagy más üzleti tevékenységek feletti ellenőrzés elvesztéséből származó, befektetési tevékenységként besorolt cash flow-k

A leányvállalatok vagy más üzleti tevékenységek feletti ellenőrzés elvesztéséből származó, befektetési tevékenységként besorolt cash flow-k együttes összege. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]]

közzététel: IAS 7 39

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration debit

Korlátozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek csökkenéséből (növekedéséből) származó (ezekben használt) cash flow-k

A korlátozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek csökkenéséből (növekedéséből) származó pénzbevétel vagy pénzkiadás. [Hivatkozás: Korlátozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]

általános gyakorlat: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration debit

Rövid lejáratú betétek és befektetések csökkenéséből (növekedéséből) származó (ezekben használt) cash flow-k

A rövid lejáratú betétek és befektetések csökkenéséből (növekedéséből) származó pénzbevétel vagy pénzkiadás.

általános gyakorlat: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Ásványkincsek feltárásából és felméréséből származó (ezekben használt), befektetési tevékenységként besorolt cash flow-k

A következő tevékenységekből származó (ezekben használt), befektetési tevékenységként besorolt cash flow-k: az ásványkincsek (beleértve az ásványokat, a kőolajat, a földgázt és más hasonló, nem megújuló természeti erőforrásokat) azt követő kutatása, hogy a gazdálkodó egység jogszabály által biztosított jogot kapott az adott terület feltárására, valamint az ásványkincs kitermelése műszaki kivitelezhetőségének és gazdasági életképességének meghatározása.

közzététel: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration debit

Ásványkincsek feltárásából és felméréséből származó (ezekben használt), működési tevékenységként besorolt cash flow-k

A következő tevékenységekből származó, (ezekben használt) működési tevékenységként besorolt cash flow-k: az ásványkincsek (beleértve az ásványokat, a kőolajat, a földgázt és más hasonló, nem megújuló természeti erőforrásokat) azt követő kutatása, hogy a gazdálkodó egység jogszabály által biztosított jogot kapott az adott terület feltárására, valamint az ásványkincs kitermelése műszaki kivitelezhetőségének és gazdasági életképességének meghatározása.

közzététel: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration debit

Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k

Az olyan tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k, amelyek eredményeképpen változások állnak be a gazdálkodó egység saját tőkéjének és hitelfelvételeinek nagyságában és összetételében.

közzététel: IAS 7 10, közzététel: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k – folytatódó tevékenységek

A gazdálkodó egység finanszírozási tevékenységeiből származó (ezekben használt), folytatódó tevékenységekhez kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Folytatódó tevékenységek [member]; Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k]

közzététel: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k – megszűnt tevékenységek

A gazdálkodó egység finanszírozási tevékenységeiből származó (ezekben használt), megszűnt tevékenységekhez kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [member]; Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k]

közzététel: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration debit

Rövid lejáratú hitelfelvételek növekedéséből (csökkenéséből) származó (ezekben használt) cash flow-k

A rövid lejáratú hitelfelvételek csökkenéséből (növekedéséből) származó pénzbevétel vagy pénzkiadás. [Hivatkozás: Rövid lejáratú hitelfelvételek]

általános gyakorlat: IAS 7 17

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration debit

Működési kapacitás növekedéseiből származó (ezekben használt) cash flow-k

A gazdálkodó egységnek a (például napi kibocsátási egységben mért) működési tevékenysége folytatására való képessége növekedését megtestesítő cash flow-k együttes összege.

példa: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration debit

Biztosítási szerződésekből származó (ezekben használt) cash flow-k

A biztosítási szerződésekből származó (ezekben használt) cash flow-k. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [member]]

közzététel: IFRS 4 37 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration debit

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k, azaz a hosszú lejáratú eszközök és olyan befektetések vásárlása és értékesítése, amelyeket a pénzeszköz-egyenértékesek nem tartalmaznak.

közzététel: IAS 7 10, közzététel: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k – folytatódó tevékenységek

A gazdálkodó egység befektetési tevékenységeiből származó (ezekben használt), folytatódó tevékenységekhez kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Folytatódó tevékenységek [member]; Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k]

közzététel: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k – megszűnt tevékenységek

A gazdálkodó egység befektetési tevékenységeiből származó (ezekben használt), megszűnt tevékenységekhez kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [member]; Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k]

közzététel: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration debit

Működési kapacitás fenntartásából származó (ebben használt) cash flow-k

A gazdálkodó egységnek a (például napi kibocsátási egységben mért) működési tevékenysége folytatására való jelenlegi képessége fenntartásához szükséges cash flow-k együttes összege.

példa: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k

Olyan tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k, amelyek a gazdálkodó egység fő bevételtermelő tevékenységei, valamint azon egyéb tevékenységei, amelyek nem befektetési vagy finanszírozási tevékenységek. [Hivatkozás: Bevételek]

közzététel: IAS 7 10, közzététel: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Működési tevékenységből származó (ezekben használt) cash flow-k – folytatódó tevékenységek

A gazdálkodó egység működési tevékenységeiből származó (ezekben használt), folytatódó tevékenységekhez kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Folytatódó tevékenységek [member]; Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k]

közzététel: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k – megszűnt tevékenységek

A gazdálkodó egység működési tevékenységeiből származó (ezekben használt), megszűnt tevékenységekhez kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [member]; Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k]

közzététel: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

Tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k

A gazdálkodó egység tevékenységeiből származó (ezekben használt) cash flow-k.

példa: IAS 7 Cash flow-k kimutatásai, „Pénzügyi intézménytől eltérő gazdálkodó egységek”; példa: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

Működő tőke változásai előtti tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k

A gazdálkodó egység működő tőkéjében bekövetkezett változások előtti tevékenységéből származó pénzbevétel vagy pénzkiadás.

példa: IAS 7 Cash flow-k kimutatásai, „Pénzügyi intézménytől eltérő gazdálkodó egységek”; általános gyakorlat: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration credit

Feltárási és fejlesztési tevékenységekben használt cash flow-k

A feltárási és fejlesztési tevékenységekben használt cash flow-k.

általános gyakorlat: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Leányvállalatok vagy más üzleti tevékenységek feletti ellenőrzés megszerzésében használt, befektetési tevékenységként besorolt cash flow-k

A leányvállalatok vagy más üzleti tevékenységek feletti ellenőrzés megszerzésében használt, befektetési tevékenységként besorolt cash flow-k együttes összege. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]]

közzététel: IAS 7 39

ifrs-full

CashOnHand

X instant debit

Pénztári készpénzállomány

A gazdálkodó egység által tartott készpénzállomány összege. Nem tartalmazza a látra szóló betéteket.

általános gyakorlat: IAS 7 45

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration credit

Lízingek pénzeszköz-kiáramlása

A lízingek pénzeszköz-kiáramlása.

közzététel: IFRS 16 53 g (hatályos: 2019.1.1.)

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration debit

Kifizetett pénzeszközök, kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek

A kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek csökkenése kifizetett pénzeszközök miatt. [Hivatkozás: Kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek]

példa: IFRS 4 IG37 c, példa: IFRS 4 37 e

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Futures-szerződésekre, forwardszerződésekre, opciós szerződésekre és swap-szerződésekre vonatkozó, befektetési tevékenységként besorolt pénzkifizetések

Futures-szerződésekre, forwardszerződésekre, opciós szerződésekre és swap-szerződésekre vonatkozó pénzeszköz-kiáramlás, kivéve, ha a szerződéseket forgatási vagy kereskedési célból kötötték, vagy ha a kifizetések finanszírozási tevékenységnek minősülnek.

példa: IAS 7 16 g

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Futures-szerződésekből, forwardszerződésekből, opciós szerződésekből és swap-szerződésekből származó, befektetési tevékenységként besorolt pénzbevételek

Futures-szerződésekből, forwardszerződésekből, opciós szerződésekből és swap-szerződésekből származó pénzbevételek, kivéve, ha a szerződéseket forgatási vagy kereskedési célból kötötték, vagy ha a bevételek finanszírozási tevékenységnek minősülnek.

példa: IAS 7 16 h

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Egyéb feleknek nyújtott előlegek és kölcsönök visszafizetéséből származó, befektetési tevékenységként besorolt pénzbevételek

Az egyéb feleknek nyújtott előlegek és kölcsönök (a pénzintézetek által nyújtott előlegek és kölcsönök kivételével) visszafizetéséből származó, befektetési tevékenységként besorolt pénzbevétel.

példa: IAS 7 16 f

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration debit

Pénzbevételek kapcsolt feleknek nyújtott előlegek és kölcsönök visszafizetéséből

A kapcsolt feleknek nyújtott kölcsönök és előlegek gazdálkodó egység részére történő visszafizetéséből származó pénzbevétel. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

általános gyakorlat: IAS 7 16

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration credit

Kapcsolt felektől kapott pénzelőlegek és kölcsönök visszafizetése

A kapcsolt felektől kapott pénzelőlegek és kölcsönök visszafizetése miatti pénzeszköz-kiáramlás. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]; Kapott előlegek]

általános gyakorlat: IAS 7 17

ifrs-full

CashTransferred

X instant credit

Átadott pénzeszközök

Az üzleti kombináció során ellenértékként átadott pénzeszköz valós értéke az akvizíció időpontjában. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

közzététel: IFRS 3 B64 f i

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök kategóriái [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IFRS 15 128 a (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member

Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök kategóriái [member]

Ez az elem a vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó összes megjelenített eszközt jelöli. További elem hiányában ezenkívül a „Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök kategóriái” tengely alapértékét is adja. [Hivatkozás: Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök]

közzététel: IFRS 15 128 a (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

Rövid lejáratú pénzügyi eszközök kategóriái [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek kategóriái [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

Pénzügyi eszközök kategóriái [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

Pénzügyi eszközök kategóriái [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

Pénzügyi kötelezettségek kategóriái [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Pénzügyi kötelezettségek kategóriái [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

Befektetett pénzügyi eszközök kategóriái [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek kategóriái [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Kapcsolt felek kategóriái [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IAS 24 19

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration debit

Akvizíció előtti halasztott adókövetelésként megjelenített összeg növekedése (csökkenése)

A felvásárló akvizíció előtti halasztott adókövetelésének növekedése (csökkenése) egy olyan üzleti kombináció eredményeként, amelynek hatására megváltozik annak valószínűsége, hogy a felvásárló realizálhatja az eszközt. [Hivatkozás: Halasztott adókövetelések; Üzleti kombinációk [member]]

közzététel: IAS 12 81 j

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

Devizafelárak értékváltozása [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

Forwardszerződések határidős elemeinek értékváltozása [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

Opciók időértékének értékváltozása [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

A kezdeti megjelenítéskori valós érték és az ügyleti ár közötti, az eredményben még megjelenítendő összesített különbözet változásai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

Változások a pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési számláján [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration debit

Biológiai eszközök növekedése (csökkenése)

A biológiai eszközök növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

közzététel: IAS 41 50

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

Biológiai eszközök változásai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek változásai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségekben bekövetkezett változások [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

Halasztott adókötelezettségben (adókövetelésben) bekövetkezett változások [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration credit

Saját tőke növekedése (csökkenése)

A saját tőke növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Saját tőke]

közzététel: IAS 1 106 d

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

Változások a saját tőkében [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

Kockázati kitettség változásainak ismertetése

A pénzügyi instrumentumokból eredő kockázati kitettség változásainak ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]

közzététel: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

Változások a valós értéken történő értékelésben – eszközök [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

Változások a valós értéken történő értékelésben – a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

Változások a valós értéken történő értékelésben – kötelezettségek [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

Hitelderivatívák valós értékének változása [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration debit

Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszköz valós értékében bekövetkezett növekedés (csökkenés), amely a pénzügyi eszközök hitelkockázata változásainak tulajdonítható

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközök (vagy pénzügyi eszközök egy csoportja) valós értékének a pénzügyi eszközök hitelkockázatában bekövetkezett változásnak tulajdonítható növekedése (csökkenése), amely meghatározható: a) a valós értékében bekövetkezett azon változás összegeként, amely nem a piaci kockázatot keletkeztető piaci viszonyok változásainak tulajdonítható; vagy b) egy olyan alternatív módszer használatával, amely a gazdálkodó egység megítélése szerint hűebben tükrözi a valós értékében bekövetkezett azon változás összegét, amely az eszköz hitelkockázata változásainak tulajdonítható. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]; Pénzügyi eszközök]

közzététel: IFRS 7 9 c (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékében bekövetkezett növekedés (csökkenés)

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékében bekövetkezett növekedés (csökkenés). [Hivatkozás: Származékos termékek [member]; Pénzügyi eszközök]

közzététel: IFRS 7 9 d (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration credit

Pénzügyi kötelezettség valós értékének a kötelezettség hitelkockázata változásainak tulajdonítható növekedése (csökkenése)

Egy pénzügyi kötelezettség valós értékének növekedése (csökkenése), amely a kötelezettség hitelkockázata változásainak tulajdonítható. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]]

közzététel: IFRS 7 10 a (hatályát veszti: 2018.1.1.), közzététel: IFRS 7 10A a (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration debit

Kölcsönök vagy követelések valós értékének a pénzügyi eszközök hitelkockázata változásainak tulajdonítható növekedése (csökkenése)

Kölcsönök vagy követelések valós értékének növekedése (csökkenése), amely a kölcsönök és követelések hitelkockázata változásainak tulajdonítható, és amely meghatározható: a) a valós értékében bekövetkezett azon változás összegeként, amely nem a piaci kockázatot keletkeztető piaci viszonyok változásainak tulajdonítható; vagy b) egy olyan alternatív módszer használatával, amely a gazdálkodó egység megítélése szerint hűebben tükrözi a valós értékében bekövetkezett azon változás összegét, amely az eszköz hitelkockázata változásainak tulajdonítható. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]; Piaci kockázat [member]]

közzététel: IFRS 7 9 c (hatályát veszti: 2018.1.1.)

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Kölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékének növekedése (csökkenése)

Kölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékének növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Származékos termékek [member]]

közzététel: IFRS 7 9 d (hatályát veszti: 2018.1.1.)

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration debit

Goodwill növekedése (csökkenése)

A goodwill növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Goodwill]

közzététel: IFRS 3 B67 d

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

Változások a goodwillben [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

Változások az immateriális javakban és a goodwillben [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Goodwilltől eltérő immateriális javak növekedése (csökkenése)

A goodwilltől eltérő immateriális javak növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

közzététel: IAS 38 118 e

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

Változások az immateriális javakban a goodwill kivételével [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

X duration debit

Késztermékek és befejezetlen termelés csökkenése (növekedése)

A késztermékek és befejezetlen termelés csökkenése (növekedése). [Hivatkozás: Készletek; Rövid lejáratú késztermékek; Rövid lejáratú befejezetlen termelés]

példa: IAS 1 102, közzététel: IAS 1 99

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration debit

Befektetési célú ingatlan növekedése (csökkenése)

A befektetési célú ingatlan növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]

közzététel: IAS 40 79 d, közzététel: IAS 40 76

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

Változások a befektetési célú ingatlanban [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

Változások finanszírozási tevékenységből származó kötelezettségekben [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

Kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek változásai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

Érzékenységi elemzések készítésénél használt módszerek és feltételezések változásainak ismertetése

Ismertetés a piaci kockázat azon típusaira vonatkozó érzékenységi elemzések készítésénél használt módszerek és feltételezések változásairól, amelyeknek a gazdálkodó egység ki van téve. [Hivatkozás: Piaci kockázat [member]]

közzététel: IFRS 7 40 c

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

text

Kockázat mérésére használt módszerek változásainak ismertetése

A pénzügyi instrumentumokból eredő kockázatok mérésére használt módszerek változásainak ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]

közzététel: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

Változások a juttatásokhoz rendelkezésre álló nettó eszközökben [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Változások a nettó meghatározott juttatási kötelezettségben (eszközben) [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstract

 

Hitelderivatívák névértékének változása [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstract

 

Forgalomban lévő részvények számának változásai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisk

text

Kockázatkezelésre vonatkozó célok, politikák és eljárások változásának ismertetése

A pénzügyi instrumentumokból eredő kockázatok kezelésére vonatkozó célok, politikák és eljárások változásainak ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]

közzététel: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration credit

Egyéb céltartalékok növekedése (csökkenése)

Az egyéb céltartalékok növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Egyéb céltartalékok]

közzététel: IAS 37 84

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAbstract

 

Egyéb céltartalékok változásai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Ingatlanok, gépek és berendezések növekedése (csökkenése)

Az ingatlanok, gépek és berendezések növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

közzététel: IAS 16 73 e

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipmentAbstract

 

Ingatlanok, gépek és berendezések változásai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountCreditBalancesAbstract

 

Változások a hatósági halasztott számlák követel egyenlegeiben [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountDebitBalancesAbstract

 

Változások a hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegeiben [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAbstract

 

Visszatérítési jogok változásai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAtFairValue

X duration debit

Visszatérítési jogok növekedése (csökkenése), valós értéken

A visszatérítési jogok valós értékének növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Valós értéken [member]; Visszatérítési jogok, valós értéken]

közzététel: IAS 19 141

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssetsAbstract

 

Változások a viszontbiztosítási eszközökben [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLawsEnactedOrAnnouncedMember

member

Adókulcsokban vagy adótörvényekben bekövetkező, törvénybe iktatott vagy bejelentett változások [member]

Ez az elem az adókulcsokban vagy adótörvényekben bekövetkező, törvénybe iktatott vagy bejelentett változásokat jelöli.

példa: IAS 10 22 h

ifrs-full

CirculationRevenue

X duration credit

Terjesztési bevétel

A hírlapok, magazinok, folyóiratok, valamint digitális applikációk és formátumok értékesítéséből származó bevétel összege. [Hivatkozás: Bevételek]

általános gyakorlat: IAS 1 112 c, általános gyakorlat: IAS 18 35 b i (hatályát veszti: 2018.1.1.)

ifrs-full

CircumstancesLeadingToReversalsOfInventoryWritedown

text

Készlet leértékelésének visszaírásához vezető körülmények ismertetése

Azon körülmények vagy események ismertetése, amelyek a készletek leértékelésének visszaírásához vezettek. [Hivatkozás: Készletek; Készlet leértékelésének visszaírása]

közzététel: IAS 2 36 g

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetOfReinsuranceRecoveries

X duration debit

Kárigények és kifizetett juttatások, viszontbiztosítási megtérülések levonása után

A kárigények és kifizetett juttatások összege a viszontbiztosítási megtérülések levonása után.

általános gyakorlat: IAS 1 85

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant credit

Felmerült, de be nem jelentett kárigények

A bekövetkezett, de a kötvénytulajdonosok által be nem jelentett biztosítási eseményekhez kapcsolódó kötelezettségek összege.

példa: IFRS 4 IG22 c, példa: IFRS 4 37 b

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant credit

Kötvénytulajdonosok által bejelentett kárigények

A bekövetkezett biztosítási események kapcsán a kötvénytulajdonosok által bejelentett kárigényekhez kapcsolódó kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [member]]

példa: IFRS 4 IG22 b, példa: IFRS 4 37 b

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesAxis

axis

Megszerzett követelések csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IFRS 3 B64 h

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesMember

member

Megszerzett követelések csoportjai [member]

Ez az elem az üzleti kombináció során megszerzett követelések csoportjait jelöli. További elem hiányában ezenkívül a „Megszerzett követelések csoportjai” tengely alapértékét is adja. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

közzététel: IFRS 3 B64 h

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

axis

Eszközcsoportok [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IAS 17 31 a (hatályát veszti: 2019.1.1.), közzététel: IAS 36 126, közzététel: IAS 36 130 d ii, közzététel: IFRS 13 93, közzététel: IFRS 16 53 (hatályos: 2019.1.1.)

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Eszközök [member]

Ez az elem olyan erőforrásokat jelöl: a) amelyek múltbeli események eredményeképpen a gazdálkodó egység ellenőrzése alatt állnak; valamint b) amelyekből a gazdálkodó egységnek várhatóan jövőbeli gazdasági hasznai származnak. További elem hiányában ezenkívül az „Eszközcsoportok” tengely alapértékét is adja.

közzététel: IAS 17 31 a (hatályát veszti: 2019.1.1.), közzététel: IAS 36 126, közzététel: IFRS 13 93, közzététel: IFRS 16 53 (hatályos: 2019.1.1.)

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

 

Működési tevékenységekből származó pénzkifizetések csoportjai [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFromOperatingActivitiesAbstract

 

Működési tevékenységekből származó pénzbevételek csoportjai [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitiesAxis

axis

Függő kötelezettségek csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IAS 37 86, közzététel: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventoriesAlternativeAbstract

 

Rövid lejáratú készletek csoportjai, alternatív [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsExpenseAbstract

 

Munkavállalói juttatási költségek csoportjai [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityInstrumentsAxis

axis

Gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumainak csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IFRS 13 93

ifrs-full

ClassesOfFinancialAssetsAxis

axis

Pénzügyi eszközök csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IFRS 4 39L b (hatályos: az IFRS 9 első alkalmazásától), közzététel: IFRS 7 6

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Pénzügyi instrumentumok csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IFRS 7 36, közzététel: IFRS 7 35K (hatályos: 2018.1.1.), közzététel: IFRS 7 35H (hatályos: 2018.1.1.), közzététel: IFRS 7 35M (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsMember

member

Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]

Ez az elem a pénzügyi instrumentumok összevont csoportjait jelöli. A pénzügyi instrumentum olyan szerződés, amely valamely gazdálkodó egységnél pénzügyi eszközt, ugyanakkor egy másik gazdálkodó egységnél pénzügyi kötelezettséget vagy tőkeinstrumentumot keletkeztet. További elem hiányában ezenkívül a „Pénzügyi instrumentumok csoportjai” tengely alapértékét is adja. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök; Pénzügyi kötelezettségek]

közzététel: IFRS 7 36, közzététel: IFRS 7 35K (hatályos: 2018.1.1.), közzététel: IFRS 7 35H (hatályos: 2018.1.1.), közzététel: IFRS 7 35M (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Pénzügyi kötelezettségek csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IFRS 7 6

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAndGoodwillAxis

axis

Immateriális javak és goodwill csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

általános gyakorlat: IAS 38 118

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAxis

axis

Goodwilltől eltérő immateriális javak csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IAS 38 118

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

 

Rövid lejáratú készletek csoportjai [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

axis

Kötelezettségek csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IFRS 13 93

ifrs-full

ClassesOfOrdinarySharesAxis

axis

Törzsrészvények osztályai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IAS 33 66

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAbstract

 

Egyéb céltartalékok csoportjai [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentAxis

axis

Ingatlanok, gépek és berendezések csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IAS 16 73

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

axis

Egyéb céltartalékok csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IAS 37 84

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesAxis

axis

Hatósági halasztott számlaegyenlegek csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IFRS 14 30 c, közzététel: IFRS 14 33

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesMember

member

Hatósági halasztott számlaegyenlegek csoportjai [member]

Ez az elem a hatósági halasztott számlaegyenlegek összes csoportját (a ráfordítások és bevételek típusait együttesen) jelöli. További elem hiányában ezenkívül a „Hatósági halasztott számlaegyenlegek csoportjai” tengely alapértékét is adja. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlaegyenlegek [member]]

közzététel: IFRS 14 30 c, közzététel: IFRS 14 33

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalAxis

axis

Részvénytőke osztályai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IAS 1 79 a

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalMember

member

Részvénytőke [member]

Ez az elem a gazdálkodó egység részvénytőkéjét jelöli. További elem hiányában ezenkívül a „Részvénytőke osztályai” tengely alapértékét is adja.

közzététel: IAS 1 79 a

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeldForSaleMember

member

Eszközök értékesítésre tartottá minősítése [member]

Ez az elem az eszközök értékesítésre tartottá minősítését jelöli. [Hivatkozás: Értékesítésre tartott befektetett eszközök [member]]

példa: IAS 10 22 c

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX instant

Külföldi pénznem záróárfolyama

A beszámolási időszak végén érvényes azonnali átváltási árfolyam. Az átváltási árfolyam két pénznem átváltási aránya. Az azonnali átváltási árfolyam az azonnali leszállításra alkalmazott átváltási árfolyam.

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

CommencementOfMajorLitigationMember

member

Jelentősebb per indulása [member]

Ez az elem jelentősebb per indulását jelöli.

példa: IAS 10 22 j

ifrs-full

CommentaryByManagementOnSignificantCashAndCashEquivalentBalancesHeldByEntityThatAreNotAvailableForUseByGroup

text

Vezetés kommentárja a gazdálkodó egység birtokában lévő olyan lényeges pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékes egyenlegek összegéről, amelyek a csoport számára felhasználásra nem állnak rendelkezésre

A vezetés kommentárja a gazdálkodó egység birtokában lévő olyan lényeges pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékes egyenlegek összegéről, amelyek a csoport számára felhasználásra nem állnak rendelkezésre. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]

közzététel: IAS 7 48

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant credit

Kibocsátott kereskedelmi értékpapírok

A gazdálkodó egység által kibocsátott kereskedelmi értékpapírok összege.

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmentOrAcquisitionOfBiologicalAssets

X instant credit

Biológiai eszközök fejlesztésével vagy megszerzésével kapcsolatos elkötelezettségek

A biológiai eszközök fejlesztésével vagy megszerzésével kapcsolatosan vállalt elkötelezettségek értéke. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

közzététel: IAS 41 49 b

ifrs-full

CommitmentsInRelationToJointVentures

X instant credit

Közös vállalkozásokkal kapcsolatos elkötelezettségek

Azok az elkötelezettségek, amelyeket a gazdálkodó egység a közös vállalkozásaival kapcsolatban az IFRS 12 standard B18–B20. bekezdésében meghatározottak szerint vállalt. [Hivatkozás: Közös vállalkozások [member]]

közzététel: IFRS 12 23 a

ifrs-full

CommitmentsMadeByEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Gazdálkodó egység által vállalt elkötelezettségek – kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

A gazdálkodó egység által a kapcsolt felekkel szemben arra az esetre vállalt cselekvési elkötelezettségek, ha a jövőben egy adott esemény bekövetkezik vagy elmarad, ideértve a jövőben teljesülő szerződéseket (akár megjelenítettek, akár nem). [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

példa: IAS 24 21 i

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehalfOfEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Gazdálkodó egység nevében vállalt elkötelezettségek – kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

A gazdálkodó egység nevében a kapcsolt felekkel szemben arra az esetre vállalt cselekvési elkötelezettségek, ha a jövőben egy adott esemény bekövetkezik vagy elmarad, ideértve a jövőben teljesülő szerződéseket (akár megjelenítettek, akár nem). [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

példa: IAS 24 21 i

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

Árutőzsdei árkockázat [member]

Ez az elem az egyéb árkockázat azon a kockázattípust magában foglaló összetevőjét jelöli, hogy egy pénzügyi instrumentum valós értéke vagy jövőbeni cash flow-i ingadozni fognak az árutőzsdei árak változásai miatt. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]

példa: IFRS 7 IG32, példa: IFRS 7 40 a

ifrs-full

CommunicationAndNetworkEquipmentMember

member

Kommunikációs és hálózati berendezések [member]

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan csoportját jelöli, amely a hálózati berendezéseket foglalja magában. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

általános gyakorlat: IAS 16 37

ifrs-full

CommunicationExpense

X duration debit

Kommunikációs ráfordítás

A kommunikációval kapcsolatos ráfordítások összege.

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

CompensationFromThirdPartiesForItemsOfPropertyPlantAndEquipment

X duration credit

Értékvesztetté vált, elvesztett vagy átengedett ingatlanokra, gépekre és berendezésekre vonatkozóan harmadik féltől kapott kompenzáció

Az értékvesztetté vált, elveszett vagy átengedett ingatlanokra, gépekre és berendezésekre vonatkozóan harmadik személyektől kapott, az eredményben szerepeltetett kompenzáció összege. [Hivatkozás: Eredmény; Ingatlanok, gépek és berendezések]

közzététel: IAS 16 74 d

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Saját tőke összetevői [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IAS 1 106

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Egyéb átfogó jövedelem olyan összetevői, amelyeket átsorolnak az eredménybe, adózás előtt [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Egyéb átfogó jövedelem olyan összetevői, amelyeket átsorolnak az eredménybe, adózás után [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Egyéb átfogó jövedelem olyan összetevői, amelyeket nem sorolnak át az eredménybe, adózás előtt [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Egyéb átfogó jövedelem olyan összetevői, amelyeket nem sorolnak át az eredménybe, adózás után [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncome

X duration credit

Átfogó jövedelem

Az időszak során ügyletek és más események hatására a saját tőkében bekövetkezett olyan változás összege, amely nem a tulajdonosokkal, azok tulajdonosi minőségében, folytatott ügyletek miatti változás.

közzététel: IAS 1 106 a, közzététel: IAS 1 81A c, közzététel: IFRS 1 32 a ii, közzététel: IFRS 1 24 b, közzététel: IFRS 12 B12 b ix, példa: IFRS 12 B10 b

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbstract

 

Átfogó jövedelem [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToAbstract

 

Átfogó jövedelem, amely hozzárendelhető [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToNoncontrollingInterests

X duration credit

Átfogó jövedelem, amely nem ellenőrző részesedésekhez rendelhető

A nem ellenőrző részesedésekhez rendelhető átfogó jövedelem összege. [Hivatkozás: Átfogó jövedelem; Nem ellenőrző részesedések]

közzététel: IAS 1 106 a, közzététel: IAS 1 81B b i

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfParent

X duration credit

Átfogó jövedelem, amely az anyavállalat tulajdonosaihoz rendelhető

Az anyavállalat tulajdonosaihoz rendelhető átfogó jövedelem összege. [Hivatkozás: Átfogó jövedelem]

közzététel: IAS 1 106 a, közzététel: IAS 1 81B b ii

ifrs-full

ComputerEquipmentMember

member

Számítógépes berendezések [member]

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan csoportját jelöli, amely a számítógépes berendezéseket foglalja magában. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

általános gyakorlat: IAS 16 37

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant debit

Számítógépes szoftverek

A számítógépes szoftvereket magukban foglaló immateriális javak összege. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

példa: IAS 38 119 c

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

member

Számítógépes szoftver [member]

Ez az elem az immateriális javak olyan csoportját jelöli, amely a számítógépes szoftvereket foglalja magában. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

példa: IAS 38 119 c

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

text

Kockázatkoncentrációk ismertetése

A pénzügyi instrumentumokból eredő kockázatkoncentrációk ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]

közzététel: IFRS 7 34 c

ifrs-full

ConsensusPricingMember

member

Megegyezésen alapuló árazás [member]

Ez az elem a megegyezésen alapuló piaci árakból származó inputok (például ajánlati árak, összehasonlíthatósági kiigazítások) elemzését magában foglaló, a piaci megközelítésnek megfelelő értékelési technikát jelöl. [Hivatkozás: Piaci megközelítés [member]]

példa: IFRS 13 IE63, példa: IFRS 13 B5

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X duration credit

Fizetett (kapott) ellenérték

A leányvállalatok vagy más vállalkozások feletti ellenőrzés megszerzésének (elvesztésének) tekintetében fizetett (kapott) ellenérték összege. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]]

közzététel: IAS 7 40 a

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis

axis

Konszolidált és egyedi pénzügyi kimutatások [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IAS 27 4

ifrs-full

ConsolidatedMember

member

Konszolidált [member]

Ez az elem egy csoport azon pénzügyi kimutatásait jelöli, amelyekben az anyavállalat és leányvállalatai eszközeit, kötelezettségeit, saját tőkéjét, bevételeit, ráfordításait és cash flow-it úgy prezentálják, mintha azok egyetlen gazdasági egység pénzügyi kimutatásai lennének. További elem hiányában ezenkívül a „Konszolidált és egyedi pénzügyi kimutatások” tengely alapértékét is adja.

közzététel: IAS 27 4

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesAxis

axis

Konszolidált strukturált gazdálkodó egységek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IFRS 12 „A gazdálkodó egység konszolidált strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségeivel kapcsolatos kockázatok jellege”

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesMember

member

Konszolidált strukturált gazdálkodó egységek [member]

Ez az elem a konszolidált strukturált gazdálkodó egységeket jelöli. A strukturált gazdálkodó egység olyan gazdálkodó egység, amelyet úgy alakítottak ki, hogy a szavazati vagy hasonló jogok ne legyenek domináns tényezők annak eldöntésében, hogy ki ellenőrzi a gazdálkodó egységet, mint például amikor a szavazati jogok kizárólag igazgatási feladatokhoz kapcsolódnak, és a lényeges tevékenységeket szerződéses megállapodások útján irányítják. [Hivatkozás: Konszolidált [member]]

közzététel: IFRS 12 „A gazdálkodó egység konszolidált strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségeivel kapcsolatos kockázatok jellege”

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateSignificantUnobservableInputsAssets

X.XX duration

Állandó előtörlesztési kamatláb, jelentős nem megfigyelhető inputok – eszközök

Az eszközök jelentős, 3. szintű nem megfigyelhető inputjaként szolgáló állandó előtörlesztési kamatláb. [Hivatkozás: A valósérték-hierarchia 3. szintje [member]]

példa: IFRS 13 IE63, példa: IFRS 13 93 d

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateSignificantUnobservableInputsEntitysOwnEquityInstruments

X.XX duration

Állandó előtörlesztési kamatláb, jelentős nem megfigyelhető inputok – a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumainak jelentős, 3. szintű nem megfigyelhető inputjaként szolgáló állandó előtörlesztési kamatláb. [Hivatkozás: A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai [member]; A valósérték-hierarchia 3. szintje [member]]

példa: IFRS 13 IE63, példa: IFRS 13 93 d

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateSignificantUnobservableInputsLiabilities

X.XX duration

Állandó előtörlesztési kamatláb, jelentős nem megfigyelhető inputok – kötelezettségek

A kötelezettségek jelentős, 3. szintű nem megfigyelhető inputjaként szolgáló állandó előtörlesztési kamatláb. [Hivatkozás: A valósérték-hierarchia 3. szintje [member]]

példa: IFRS 13 IE63, példa: IFRS 13 93 d

ifrs-full

ConstructionInProgress

X instant debit

Befejezetlen beruházás

A használatbavételre még nem alkalmas befektetett eszközök létrehozása során aktivált ráfordítás összege. [Hivatkozás: Befektetett eszközök]

általános gyakorlat: IAS 16 37

ifrs-full

ConstructionInProgressMember

member

Befejezetlen beruházás [member]

Ez az elem az olyan ingatlanok, gépek és berendezések létrehozása során aktivált ráfordítás összegét jelöli, amelyek használatbavételre még nem alkalmasak (nincsenek az ahhoz szükséges helyen és állapotban, hogy képesek legyenek a vezetés szándékainak megfelelő működésre). [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

általános gyakorlat: IAS 16 37

ifrs-full

ConsumableBiologicalAssetsMember

member

Fogyasztható biológiai eszközök [member]

Ez az elem a fogyasztható biológiai eszközöket jelöli. A fogyasztható biológiai eszközök olyan eszközök, amelyeket mezőgazdasági termékként takarítanak be, vagy biológiai eszközként adnak el. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

példa: IAS 41 43

ifrs-full

ConsumerLoans

X instant debit

Fogyasztóknak nyújtott kölcsönök

A gazdálkodó egység által fogyasztóknak nyújtott kölcsönök összege. [Hivatkozás: Fogyasztóknak nyújtott kölcsönök [member]]

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

ConsumerLoansMember

member

Fogyasztóknak nyújtott kölcsönök [member]

Ez az elem a magánszemélyek részére személyes felhasználás céljára nyújtott kölcsönöket jelöli.

példa: IFRS 7 IG40B, példa: IFRS 7 IG20C (hatályos: 2018.1.1.), példa: IFRS 7 6

ifrs-full

ContingentConsiderationArrangementsAndIndemnificationAssetsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant debit

Akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített, függő ellenértékre vonatkozó megállapodások és kártalanításra szánt eszközök

Az üzleti kombinációban megszerzett függő ellenértékre vonatkozó megállapodások és kártalanításra szánt eszközök az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összege. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

közzététel: IFRS 3 B64 g i

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredByVenturerInRelationToInterestsInJointVentures

X instant credit

Közös vállalkozásban lévő érdekeltségekkel kapcsolatban felmerült függő kötelezettségek

A közös vállalkozásban lévő érdekeltségekkel kapcsolatban felmerült függő kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]; Közös vállalkozások [member]]

közzététel: IFRS 12 23 b

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredInRelationToInterestsInAssociates

X instant credit

Társult vállalkozásban lévő érdekeltségekkel kapcsolatban felmerült függő kötelezettségek

A gazdálkodó egység társult vállalkozásban lévő érdekeltségeivel kapcsolatban felmerült függő kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]; Függő kötelezettségek [member]]

közzététel: IFRS 12 23 b

ifrs-full

ContingentLiabilitiesMember

member

Függő kötelezettségek [member]

Ez az elem olyan lehetséges kötelmeket jelöl, amelyek múltbeli eseményekből származnak, és amelyeknek a létezését csak egy vagy több, nem teljesen a gazdálkodó egység ellenőrzése alatt álló, bizonytalan jövőbeli esemény bekövetkezése vagy be nem következése fogja megerősíteni; vagy meglévő kötelmek, amelyek múltbeli eseményekből származnak, de azokat nem jelenítik meg, mert a) valószínű, hogy a kötelmek teljesítéséhez gazdasági hasznokat megtestesítő erőforrások kiáramlására lesz szükség; vagy b) a kötelmek összege nem határozható meg kellő megbízhatósággal. További elem hiányában ezenkívül a „Függő kötelezettségek csoportjai” tengely alapértékét is adja.

közzététel: IAS 37 88, közzététel: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ContingentLiabilitiesOfJointVentureMember

member

Közös vállalkozásokhoz kapcsolódó függő kötelezettségek [member]

Ez az elem a közös vállalkozásokhoz kapcsolódó függő kötelezettségeket jelöli. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]; Közös vállalkozások [member]]

példa: IAS 37 88

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant credit

Az akvizíció időpontjában fennálló függő kötelezettségek

Az üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek összege az akvizíció időpontjára vonatkozóan. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]; Üzleti kombinációk [member]]

példa: IFRS 3 B64 i, példa: IFRS 3 IE72

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X instant credit

Üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek

Az üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]; Üzleti kombinációk [member]]

közzététel: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ContingentLiabilityArisingFromPostemploymentBenefitObligationsMember

member

Munkaviszony megszűnése utáni juttatási kötelmekből származó függő kötelezettségek [member]

Ez az elem a munkaviszony megszűnése utáni juttatási kötelmekből származó függő kötelezettségeket jelöli. A munkaviszony megszűnése utáni juttatások olyan (a végkielégítéstől és a rövid távú munkavállalói juttatásoktól eltérő) munkavállalói juttatások, amelyek a munkaviszony befejezése után járnak. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]]

közzététel: IAS 19 152

ifrs-full

ContingentLiabilityForDecommissioningRestorationAndRehabilitationCostsMember

member

Leszerelési, helyreállítási és rehabilitációs költségekkel kapcsolatos függő kötelezettség [member]

Ez az elem a leszerelési, helyreállítási és rehabilitációs költségekkel kapcsolatos függő kötelezettséget jelöli. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]]

példa: IAS 37 88

ifrs-full

ContingentLiabilityForGuaranteesMember

member

Garanciákkal kapcsolatos függő kötelezettség [member]

Ez az elem garanciákkal kapcsolatos függő kötelezettséget jelöl. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]; Garanciák [member]]

általános gyakorlat: IAS 37 88

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsExpense

X duration debit

Ráfordításként elszámolt függő bérleti díjak

A lízingfizetéseknek az a ráfordításként elszámolt része, amelyet nem határoztak meg összegszerűen, hanem amely olyan tényező jövőbeli összegén alapul, amely nem az idő múlásának függvényében változik (pl. a jövőbeni értékesítések százaléka, a jövőbeni használat összege, jövőbeni árindexek, jövőbeni piaci kamatlábak).

közzététel: IAS 17 35 c (hatályát veszti: 2019.1.1.), közzététel: IAS 17 31 c (hatályát veszti: 2019.1.1.)

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsExpenseClassifiedAsFinanceLease

X duration debit

Ráfordításként elszámolt, pénzügyi lízingként besorolt függő bérleti díjak

A pénzügyi lízingekre ráfordításként elszámolt függő bérleti díjak összege. [Hivatkozás: Ráfordításként elszámolt függő bérleti díjak]

közzététel: IAS 17 31 c (hatályát veszti: 2019.1.1.)

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsExpenseClassifiedAsOperatingLease

X duration debit

Ráfordításként elszámolt, operatív lízingként besorolt függő bérleti díjak

Az operatív lízingekre ráfordításként elszámolt függő bérleti díjak összege. [Hivatkozás: Ráfordításként elszámolt függő bérleti díjak]

közzététel: IAS 17 35 c (hatályát veszti: 2019.1.1.)

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsIncome

X duration credit

Bevételként elszámolt függő bérleti díjak

A lízingfizetéseknek az a bevételként elszámolt része, amelyet nem határoztak meg összegszerűen, hanem amely olyan tényező jövőbeli összegén alapul, amely nem az idő múlásának függvényében változik (pl. a jövőbeni értékesítések százaléka, a jövőbeni használat összege, jövőbeni árindexek, jövőbeni piaci kamatlábak).

közzététel: IAS 17 47 e (hatályát veszti: 2019.1.1.), közzététel: IAS 17 56 b (hatályát veszti: 2019.1.1.)

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsIncomeAbstract

 

Bevételként elszámolt függő bérleti díjak [abstract]

 

 

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsIncomeClassifiedAsFinanceLease

X duration credit

Bevételként elszámolt, pénzügyi lízingként besorolt függő bérleti díjak

A pénzügyi lízingekre bevételként elszámolt függő bérleti díjak összege. [Hivatkozás: Bevételként elszámolt függő bérleti díjak]

közzététel: IAS 17 47 e (hatályát veszti: 2019.1.1.)

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsIncomeClassifiedAsOperatingLease

X duration credit

Bevételként elszámolt, operatív lízingként besorolt függő bérleti díjak

Az operatív lízingekre bevételként elszámolt függő bérleti díjak összege. [Hivatkozás: Bevételként elszámolt függő bérleti díjak]

közzététel: IAS 17 56 b (hatályát veszti: 2019.1.1.)

ifrs-full

ContinuingAndDiscontinuedOperationsAxis

axis

Folytatódó és megszűnt tevékenységek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IFRS 5 „Bemutatás és közzététel”

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfInstrumentAxis

axis

Kivezetett pénzügyi eszközökben lévő folytatódó részvétel, az instrumentum típusa szerint [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

példa: IFRS 7 B33

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfTransferAxis

axis

Kivezetett pénzügyi eszközökben lévő folytatódó részvétel, az átruházás típusa szerint [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

példa: IFRS 7 B33

ifrs-full

ContinuingOperationsMember

member

Folytatódó tevékenységek [member]

Ez az elem a gazdálkodó egység azon részét jelöli, amelyek nem megszűnt tevékenységek. A gazdálkodó egység egy része olyan tevékenységekből és cash flow-kból tevődik össze, amelyek működési és pénzügyi beszámolási célból egyértelműen megkülönböztethetők a gazdálkodó egység fennmaradó részétől. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [member]]

közzététel: IFRS 5 „Bemutatás és közzététel”

ifrs-full

ContractAssets

X instant debit

Szerződéses eszközök

A vevőnek átadott árukért vagy szolgáltatásokért a gazdálkodó egységnek járó ellenértékhez való jog összege, ha e jog az idő múlásától eltérő feltételhez (például a gazdálkodó egység jövőbeli teljesítéséhez) kötött.

közzététel: IFRS 15 105 (hatályos: 2018.1.1.), közzététel: IFRS 15 116 a (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

ContractAssetsAbstract

 

Szerződéses eszközök [abstract

 

 

ifrs-full

ContractAssetsMember

member

Szerződéses eszközök [member]

Ez az elem a szerződéses eszközöket jelöli. [Hivatkozás: Szerződéses eszközök]

közzététel: IFRS 7 35H b iii (hatályos: 2018.1.1.), közzététel: IFRS 7 35M b iii (hatályos: 2018.1.1.), példa: IFRS 7 35N (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

ContractDurationAxis

axis

Szerződés futamideje [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

példa: IFRS 15 B89 e (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

ContractDurationMember

member

Szerződés futamideje [member]

Ez az elem a vevői szerződések összes futamidejét jelöli. További elem hiányában ezenkívül a „Szerződés futamideje” tengely alapértékét is adja.

példa: IFRS 15 B89 e (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

ContractLiabilities

X instant credit

Szerződéses kötelezettségek

A gazdálkodó egység azon áruk vagy szolgáltatások vevőnek való átadására vonatkozó kötelmének összege, amelyek ellenértékét a vevőtől megkapta (vagy annak összege esedékes).

közzététel: IFRS 15 105 (hatályos: 2018.1.1.), közzététel: IFRS 15 116 a (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

ContractLiabilitiesAbstract

 

Szerződéses kötelezettségek [abstract]

 

 

ifrs-full

ContractualAmountsToBeExchangedInDerivativeFinancialInstrumentForWhichGrossCashFlowsAreExchanged

X instant credit

Szerződés szerint kicserélendő összegek olyan származékos pénzügyi instrumentumban, amelynél bruttó cash flow-k cseréjére kerül sor

A szerződéses diszkontálatlan cash flow-k összege a szerződés szerint, olyan származékos pénzügyi instrumentumban kicserélendő összegekhez kapcsolódóan, ahol bruttó cash flow-k cseréjére kerül sor. [Hivatkozás: Származékos termékek [member]]

példa: IFRS 7 B11D d

ifrs-full

ContractualCapitalCommitments

X instant credit

Szerződéses tőkekötelezettségek

Azon tőkekötelezettségek összege, amelyekre a gazdálkodó egység szerződést kötött. [Hivatkozás: Tőkekötelezettségek]

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfIntangibleAssets

X instant credit

Immateriális javak megszerzésére vonatkozó szerződéses elkötelezettségek

Az immateriális javak megszerzésére vonatkozó elkötelezettségek összege.

közzététel: IAS 38 122 e

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfPropertyPlantAndEquipment

X instant credit

Ingatlanok, gépek és berendezések beszerzésére vonatkozó szerződéses elkötelezettségek

Az ingatlanok, gépek és berendezések beszerzésére vonatkozó szerződéses elkötelezettségek összege. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

közzététel: IAS 16 74 c

ifrs-full

ContributionsToPlanByEmployerNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Munkáltató hozzájárulásai a programhoz – nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)

A nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) csökkenése (növekedése) a munkáltató meghatározott juttatási programhoz való hozzájárulása miatt. [Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz); Meghatározott juttatási programok [member]]

közzététel: IAS 19 141 f

ifrs-full

ContributionsToPlanByPlanParticipantsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Program résztvevőinek hozzájárulásai a programhoz – nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)

A nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) csökkenése (növekedése) a program résztvevőinek a meghatározott juttatási programhoz való hozzájárulása miatt. [Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz); Meghatározott juttatási programok [member]]

közzététel: IAS 19 141 f

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Programhoz való hozzájárulások – nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)

A nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) csökkenése (növekedése) a meghatározott juttatási programhoz való hozzájárulás miatt. [Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz); Meghatározott juttatási programok [member]]

közzététel: IAS 19 141 f

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Programhoz való hozzájárulások – nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) [abstract]

 

 

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRights

X instant debit

Szerzői jogok, szabadalmak és egyéb ipari jogok oltalma, szolgáltatási és működtetési jogok

A szerzői jogokat, szabadalmakat és egyéb ipari jogi oltalmat, valamint szolgáltatási és működtetési jogokat magukban foglaló immateriális javak összege. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

példa: IAS 38 119 e

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRightsMember

member

Szerzői jogok, szabadalmak és egyéb ipari jogok oltalma, szolgáltatási és működtetési jogok [member]

Ez az elem a szerzői jogokat, szabadalmakat és egyéb ipari jogi oltalmat, valamint szolgáltatási és működtetési jogokat magukban foglaló immateriális javak csoportját jelöli. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

példa: IAS 38 119 e

ifrs-full

CorporateDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Tartott vállalati adósságinstrumentumok

A vállalat által kibocsátott és a gazdálkodó egység által tartott adósságinstrumentumok összege. [Hivatkozás: Tartott adósságinstrumentumok]

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

CorporateLoans

X instant debit

Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök

A gazdálkodó egység által vállalkozóknak nyújtott kölcsönök összege. [Hivatkozás: Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök [member]]

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

CorporateLoansMember

member

Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök [member]

Ez az elem a vállalkozóknak nyújtott kölcsönöket jelöli.

általános gyakorlat: IAS 1 112 c, példa: IFRS 7 IG20C (hatályos: 2018.1.1.), példa: IFRS 7 6

ifrs-full

CostApproachMember

member

Bekerülésiérték-megközelítés [member]

Ez az elem olyan értékelési technikát jelöl, amely azt az értéket tükrözi, amely az adott időpontban szükséges lenne egy eszköz szolgáltatási kapacitásának helyettesítésére (amelyet gyakran folyóáras pótlási költségként emlegetnek).

példa: IFRS 13 62

ifrs-full

CostOfInventoriesRecognisedAsExpenseDuringPeriod

X duration debit

Készletek ráfordításként elszámolt bekerülési értéke az időszak során

Az időszak során a készletek ráfordításként elszámolt összege. [Hivatkozás: Készletek]

közzététel: IAS 2 36 d

ifrs-full

CostOfMerchandiseSold

X duration debit

Értékesített áru bekerülési értéke

Az időszak során értékesített és ráfordításként elszámolt áruk összege.

általános gyakorlat: IAS 1 85

ifrs-full

CostOfPurchasedEnergySold

X duration debit

Vásárolt és értékesített energia bekerülési értéke

Az időszak során vásárolt és értékesített, ráfordításként elszámolt energia összege.

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

CostOfSales

X duration debit

Értékesítés költsége

A közvetlenül vagy közvetetten az értékesített termékekhez és szolgáltatásokhoz rendelt ráfordításokhoz kapcsolódó költségek összege, amely tartalmazza többek között az addigra eladott készletek bekerülési értékében korábban figyelembe vett költségeket, valamint a fel nem osztott üzemi általános költségeket és a készletek nem szokásos mértékű előállítási költségeit.

közzététel: IAS 1 99, közzététel: IAS 1 103

ifrs-full

CostOfSalesFoodAndBeverage

X duration debit

Értékesítés költsége – ételek és italok

Az ételekhez és italokhoz rendelt értékesítési költség összege. [Hivatkozás: Értékesítés költsége]

általános gyakorlat: IAS 1 85

ifrs-full

CostOfSalesHotelOperations

X duration debit

Értékesítés költsége – szállodaüzemeltetés

A szállodaüzemeltetéshez rendelt értékesítési költség összege. [Hivatkozás: Értékesítés költsége]

általános gyakorlat: IAS 1 85

ifrs-full

CostOfSalesRoomOccupancyServices

X duration debit

Értékesítés költsége – szálláshely-szolgáltatás

A szálláshely-szolgáltatáshoz rendelt értékesítési költség összege. [Hivatkozás: Értékesítés költsége]

általános gyakorlat: IAS 1 85

ifrs-full

CostsIncurredAndRecognisedProfitsLessRecognisedLosses

X instant

Felmerült költségek és (az elszámolt veszteségekkel csökkentett) elszámolt nyereségek

A folyamatban lévő beruházási szerződések alapján az adott fordulónapig felmerült költségek és (az elszámolt veszteségekkel csökkentett) elszámolt nyereségek együttes összege.

közzététel: IFRIC 15 21 a (hatályát veszti: 2018.1.1.), közzététel: IAS 11 40 a (hatályát veszti: 2018.1.1.)

ifrs-full

CostsToObtainContractsWithCustomersMember

member

Vevői szerződés megkötése során felmerült költségek [member]

Ez az elem a vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök kategóriáját jelöli, amely a vevői szerződés megkötésével kapcsolatos költségeket foglalja magában. [Hivatkozás: Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök]

példa: IFRS 15 128 a (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

CounterpartiesAxis

axis

Szerződő felek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IFRS 7 B52

ifrs-full

CounterpartiesMember

member

Szerződő felek [member]

Ez az elem a gazdálkodó egységen kívül a szerződésben részes feleket jelöli. További elem hiányában ezenkívül a „Szerződő felek” tengely alapértékét is adja.

közzététel: IFRS 7 B52

ifrs-full

CountryOfDomicileMember

member

Székhely szerinti ország [member]

Ez az elem azt az országot jelöli, amelyben a gazdálkodó egység hivatalos címe vagy bejegyzett székhelye található.

közzététel: IFRS 8 33 b, közzététel: IFRS 8 33 a

ifrs-full

CountryOfIncorporation

text

Bejegyzés szerinti ország

Az az ország, amelyben a gazdálkodó egységet bejegyezték.

közzététel: IAS 1 138 a

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfEntityWhoseConsolidatedFinancialStatementsHaveBeenProducedForPublicUse

text

Azon gazdálkodó egység bejegyzés szerinti országa, amelynek a konszolidált pénzügyi kimutatásai nyilvános használatra elkészültek

A gazdálkodó egység legvégső vagy olyan közbenső szintű anyavállalatának bejegyzése szerinti ország, amelynek az IFRS-ek szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásai nyilvános használatra elkészültek. [Hivatkozás: Konszolidált [member]; IFRS-ek [member]]

közzététel: IAS 27 16 a

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJointOperation

text

Közös tevékenység bejegyzésének országa

Az az ország, amelyben a gazdálkodó egység közös tevékenységét bejegyezték. [Hivatkozás: Közös tevékenységek [member]]

közzététel: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJointVenture

text

Közös vállalkozás bejegyzésének országa

Az az ország, amelyben a gazdálkodó egység közös vállalkozását bejegyezték. [Hivatkozás: Közös vállalkozások [member]]

közzététel: IAS 27 16 b ii, közzététel: IAS 27 17 b ii, közzététel: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResidenceOfAssociate

text

Társult vállalkozás bejegyzésének országa

Az az ország, amelyben a gazdálkodó egység társult vállalkozását bejegyezték. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]]

közzététel: IAS 27 16 b ii, közzététel: IAS 27 17 b ii, közzététel: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResidenceOfSubsidiary

text

Leányvállalat bejegyzésének országa

Az az ország, amelyben a gazdálkodó egység leányvállalatát bejegyezték. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]]

közzététel: IAS 27 16 b ii, közzététel: IAS 27 17 b ii, közzététel: IFRS 12 12 b, közzététel: IFRS 12 19B b

ifrs-full

CreationDateAxis

axis

Létrehozás időpontja [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IAS 8 28 f i, közzététel: IAS 8 29 c i, közzététel: IAS 8 49 b i

ifrs-full

CreditDerivativeFairValue

X instant debit

Hitelderivatíva, valós értéken

A hitelderivatíva valós értéke. [Hivatkozás: Valós értéken [member]; Származékos termékek [member]]

közzététel: IFRS 7 24G a (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

CreditDerivativeNominalAmount

X instant

Hitelderivatíva, névértéken

A hitelderivatíva névértéke. [Hivatkozás: Származékos termékek [member]]

közzététel: IFRS 7 24G a (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

CreditExposure

X instant

Hitelezési kitettségek

A hitelkockázatból eredő veszteségnek való kitettség összege. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]]

példa: IFRS 7 IG24 a (hatályát veszti: 2018.1.1.), példa: IFRS 7 IG25 b (hatályát veszti: 2018.1.1.), példa: IFRS 7 36 c (hatályát veszti: 2018.1.1.)

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Pénzügyi instrumentumok hitelezési értékvesztése [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

közzététel: IFRS 7 35H (hatályos: 2018.1.1.), közzététel: IFRS 7 35M (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialInstrumentsMember

member

Pénzügyi instrumentumok hitelezési értékvesztése [member]

Ez az elem a pénzügyi instrumentumok hitelezési értékvesztésének valamennyi állapotát jelöli. A pénzügyi instrumentum értékvesztettnek minősül, ha bekövetkezett egy vagy több olyan esemény, amely káros hatással van a pénzügyi instrumentum becsült jövőbeli cash flow-ira. További elem hiányában ezenkívül a „Pénzügyi instrumentumok hitelezési értékvesztése” tengely alapértékét is adja.

közzététel: IFRS 7 35H (hatályos: 2018.1.1.), közzététel: IFRS 7 35M (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

CreditrelatedFeeAndCommissionIncome

X duration credit

Hitelhez kapcsolódó díjbevétel és jutalékbevétel

A hitelhez kapcsolódó díjakból és jutalékokból származó megjelenített bevétel összege. [Hivatkozás: Díj- és jutalékbevétel]

általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

CreditRiskMember

member

Hitelkockázat [member]

Ez az elem annak kockázatát jelöli, hogy a devizaárfolyamok változásai miatt a pénzügyi instrumentum valós értéke vagy jövőbeni cash flow-i ingadozni fognak. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]

példa: IFRS 7 32

ifrs-full

CumulativeChangeInFairValueRecognisedInProfitOrLossOnSalesOfInvestmentPropertyBetweenPoolsOfAssetsMeasuredUsingDifferentModels

X duration credit

Befektetési célú ingatlanok eltérő értékelési modellt használó állományok közötti értékesítésekor az eredményben elszámolt halmozott valósérték-változások

Egy befektetési célú ingatlan valós értékének az eredményben elszámolt olyan halmozott változása, amely egy olyan állományból történő értékesítés során keletkezett, amelynél a bekerülésiérték-modellt alkalmazzák, egy olyan állományba, ahol a valósérték-modellt alkalmazzák. [Hivatkozás: Valósérték-modell [member]; Befektetési célú ingatlan]

közzététel: IAS 40 75 f iv

ifrs-full

CumulativeGainLossOnDisposalOfInvestmentsInEquityInstrumentsDesignatedAsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X duration credit

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinstrumentumokban lévő befektetések elidegenítéséhez kapcsolódó halmozott nyereség (veszteség)

A gazdálkodó egység által az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinstrumentumokban lévő befektetések elidegenítéséhez kapcsolódó halmozott nyereség (veszteség). [Hivatkozás: Valós értéken [member]; Egyéb átfogó jövedelem]

közzététel: IFRS 7 11B c (hatályos: 2018.1.1.)

ifrs-full

CumulativeGainLossPreviouslyRecognisedInOtherComprehensiveIncomeArisingFromReclassificationOfFinancialAssetsOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeIntoFairValueThroughProfitOrLossMeasurementCategory

X duration credit