27.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 139/103


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/775 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. május 16.)

a 454/2011/EU rendeletnek a változáskezelés tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (11) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 19. cikke előírja, hogy az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (a továbbiakban: Ügynökség) ajánlásokat fogalmazzon meg a Bizottság számára az átjárhatósági műszaki előírásokra (ÁME-k) és azok felülvizsgálatára vonatkozóan az (EU) 2016/797 irányelv 5. cikkének megfelelően, valamint gondoskodjon az ÁME-knek a műszaki fejlődéshez, a piaci trendekhez és a társadalmi követelményekhez való hozzáigazításáról.

(2)

Az (EU) 2017/1474 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat (3) (ÁME) 14. cikke előírja, hogy a személyszállítási telematikai alkalmazásokra vonatkozó ÁME módosított változáskezelési eljárásának meghatározása céljából a 454/2011/EU bizottsági rendelet (4) I. mellékletének 7.5. szakaszát módosítani kell.

(3)

Az (EU) 2016/796 rendelet 5. cikkével összhangban munkacsoportot hoztak létre a személyszállítási telematikai alkalmazásokra vonatkozó ÁME 7.5. szakaszának módosítására vonatkozó ajánlás kidolgozására.

(4)

Az Ügynökség 2018. április 20-án ajánlást terjesztett a Bizottság elé a 454/2011/EU rendelet (a személyszállítási telematikai alkalma1zásokra vonatkozó ÁME) 7.5. szakaszának felülvizsgálatára vonatkozóan.

(5)

A 454/2011/EU rendelet I. mellékletének a személyszállítási telematikai alkalmazásokra vonatkozó ÁME-vel kapcsolatos 7.5. szakaszát ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

A személyszállítási telematikai alkalmazásokra vonatkozó ÁME-ben hivatkozott vonatkozó műszaki dokumentumok jegyzékét naprakésszé kell tenni.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2016/797 irányelv 51. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 454/2011/EU rendelet (a személyszállítási telematikai alkalmazásokra vonatkozó ÁME) I. mellékletének 7.5. szakasza helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép.

2. cikk

A 454/2011/EU rendelet III. melléklete helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. május 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 138., 2016.5.26., 44. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/796 rendelete (2016. május 11.) az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 138., 2016.5.26., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2017/1474 felhatalmazáson alapuló határozata (2017. június 8.) az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az átjárhatósági műszaki előírások kidolgozásával, elfogadásával és felülvizsgálatával kapcsolatos konkrét célkitűzések tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 210., 2017.8.15., 5. o.).

(4)  A Bizottság 454/2011/EU rendelete (2011. május 5.) a transzeurópai vasúti rendszer személyszállítási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról (HL L 123., 2011.5.12., 11. o.).


I. MELLÉKLET

A 454/2011/EU rendelet I. mellékletének 7.5. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„7.5.   Változáskezelés

7.5.1.   Változáskezelési eljárás

Változáskezelési eljárásokat kell kidolgozni a változás költségeinek és hasznainak megfelelő elemzése és a változások ellenőrzött módon való megvalósítása érdekében. Az Ügynökség meghatározza, bevezeti, támogatja és kezeli ezeket az eljárásokat, amelyek a következőket tartalmazzák:

a változást megindokoló műszaki megkötések azonosítása,

annak megállapítása, hogy ki a felelős a változást megvalósító eljárásokért,

a végrehajtandó változások jóváhagyási eljárása,

a változáskezelésre, a kibocsátásra, az áttérésre és a teljeskörű bevezetésre vonatkozó politika,

a részletes előírások kezelésével és azok minőségbiztosításával és konfigurációkezelésével kapcsolatos feladatok meghatározása.

A Változáskezelési Tanácsot (CCB) az Ügynökség, a vasúti ágazat képviseleti szervezetei, a menetjegy-értékesítők képviseleti szervezete, az utasok képviseleti szervezete, valamint a tagállamok alkotják. A felek efféle társulásának biztosítania kell a végrehajtandó változások távlati szemléletét és következményeinek átfogó értékelését. A CCB-t végül az Ügynökség hatásköre alá kell vonni.

7.5.2.   Az e rendelet III. mellékletében felsorolt dokumentációkra vonatkozó különleges változáskezelési folyamat

Az e rendelet III. mellékletében felsorolt dokumentációkra vonatkozó változáskezelést az Ügynökség határozza meg az alábbi kritériumok szerint:

1.

A dokumentációk megváltoztatása iránti kérelmeket a tagállamokon, a vasúti ágazatnak az (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendelet (*1) 38. cikke (4) bekezdésének meghatározása szerint, európai szinten működő képviseleti szervezetein, a menetjegy-értékesítők képviselőjén, az eredetileg a Nemzetközi Vasútegylet (UIC) által kidolgozott előírásokat érintő hibajavítások tekintetében az UIC-n vagy a személyszállítási telematikai alkalmazásokra vonatkozó ÁME irányítóbizottságán keresztül kell benyújtani.

2.

Az Ügynökség összegyűjti és tárolja a változtatás iránti kérelmeket.

3.

Az Ügynökség átadja a változtatás iránti kérelmeket a megfelelő munkacsoportjának, amely értékeli azokat, majd javaslatot készít, adott esetben gazdasági értékelés kíséretében.

4.

Az Ügynökség ezt követően eljuttatja a változtatás iránti kérelmet és a kapcsolódó javaslatot a Változáskezelési Tanácshoz, amely jóváhagyja, elutasítja vagy elhalasztja a változtatás iránti kérelmet.

5.

Amennyiben a változtatás iránti kérelmet nem hagyták jóvá, az Ügynökség vagy elküldi a kérelmezőnek az elutasítás okát, vagy további információkat kér a változtatás iránti kérelem tervezetével kapcsolatban.

6.

A változtatás iránti kérelem jóváhagyása esetében sor kerül a műszaki dokumentáció módosítására.

7.

Amennyiben a változtatás iránti kérelem jóváhagyásáról nem születik konszenzus, az Ügynökség a III. mellékletben felsorolt dokumentumok naprakésszé tételére vonatkozó ajánlást nyújt be a Bizottságnak a dokumentumok új változatának tervezetével, a változtatás iránti kérelmekkel és azok gazdasági értékelésével együtt, és honlapján közzéteszi ezeket a dokumentumokat.

8.

A műszaki dokumentáció új változatát és a jóváhagyott változtatás iránti kérelmeket közzé kell tenni az Ügynökség honlapján. Az Ügynökség folyamatosan tájékoztatja a tagállamokat a 2008/57/EK irányelv 29. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott bizottságon keresztül.

9.

Amennyiben a változtatás iránti kérelem szükségessé tenné a személyszállítási telematikai alkalmazásokra vonatkozó ÁME jogi szövegének módosítását, az Ügynökség kérelmet küld az Európai Bizottságnak, hogy az kérje a személyszállítási telematikai alkalmazásokra vonatkozó ÁME felülvizsgálatát és/vagy az Ügynökség műszaki véleményét.

Amennyiben a változáskezelés a fuvarozási telematikai alkalmazásokra vonatkozó ÁME-n belül gyakran használt elemeket érint, akkor a legelőnyösebb szinergiák elérése érdekében a változtatásokat úgy kell végrehajtani, hogy a megvalósított, fuvarozási telematikai alkalmazásokra vonatkozó ÁME-nek való megfelelés továbbra is fennálljon.


(*1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/796 rendelete (2016. május 11.) az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 138., 2016.5.26., 1. o.).””


II. MELLÉKLET

A 454/2011/EU rendelet III. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„III. MELLÉKLET

A műszaki dokumentációk jegyzéke

Sorszám

Hivatkozás

Cím

1.

B.1.

A nemzetközi vagy külföldi értékesítés során alkalmazott díjszabási adatok számítógépes előállítása és cseréje – nem integrált foglalási jegyek

2.

B.2.

A nemzetközi vagy külföldi értékesítés során alkalmazott díjszabási adatok számítógépes előállítása és cseréje – integrált foglalási jegyek

3.

B.3.

A nemzetközi vagy külföldi értékesítés során alkalmazott díjszabási adatok számítógépes előállítása és cseréje – különleges ajánlatok

4.

B.4.

A menetrendi adatok cseréjével foglalkozó EDIFACT-üzenetek végrehajtási útmutatója

5.

B.5.

Ülő-, illetve fekhelyek elektronikus foglalása, valamint úti okmányok elektronikus kiállítása – üzenetváltás

6.

B.6.

Ülő-, illetve fekhelyek elektronikus foglalása, valamint szállítási okmányok elektronikus kiállítása (RCT2-szabványok)

7.

B.7.

Otthon kinyomtatott nemzetközi vasúti jegy

8.

B.8.

A vasúttársaságokra, a pályahálózat-működtetőkre és a vasúti szállítási láncolatban részt vevő egyéb társaságokra vonatkozó szabványos számkódolás

9.

B.9.

A helyek szabványos számkódolása

10.

B.10.

A mozgáskorlátozott személyeknek nyújtott segítség elektronikus lefoglalása – üzenetváltás

12.

B.30.

Séma – a vasúttársaságnak és a pályahálózat-működtetőnek a személyszállítási telematikai alkalmazásokra vonatkozó ÁME-val kapcsolatos kommunikációjához szükséges, üzeneteket, illetve adatállományokat tartalmazó katalógus.