23.4.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 108/5


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/621 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. április 17.)

a vizsgálat tárgyát képező tételek műszaki vizsgálatához szükséges műszaki információkról, az ajánlott vizsgálati módszerek alkalmazásáról, valamint az adatformátumra és a releváns műszaki információkhoz való hozzáférési eljárásokra vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv (1) hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelvre és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/45/EU irányelvvel összhangban a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatának megkönnyítése érdekében a Bizottságnak végrehajtási jogi aktusokat kell elfogadnia, amelyekben meghatározza a tételek vizsgálatához és az ajánlott vizsgálati módszerek alkalmazásához szükséges műszaki információkat.

(2)

A 2014/45/EU irányelv I. melléklete meghatározza a minimálisan vizsgálandó tételeket, az alkalmazandó minimumkövetelményeket és az ajánlott vizsgálati módszereket.

(3)

A gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatának megkönnyítése érdekében a Bizottságnak részletes szabályokat kell meghatároznia a releváns műszaki információkhoz való hozzáféréssel kapcsolatos adatformátumra és eljárásokra vonatkozóan.

(4)

A tagállamok mentesíthetik a műszaki vizsgálat követelménye alól a 125 cm3-nél nagyobb lökettérfogatú, L3e, L4e, L5e és L7e kategóriájú járműveket, amennyiben alternatív közlekedésbiztonsági intézkedéseket léptettek életbe. Az ilyen járművek műszaki vizsgálata bevezetésének és harmonizálásának megkönnyítése érdekében azonban egy sor információt meg kell határozni útmutatás gyanánt.

(5)

Az e rendeletben meghatározott kötelezettségek és követelmények nem sértik a 715/2007/EK (2), valamint az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) meghatározott kötelezettségeket és követelményeket.

(6)

A gyártó részére elegendő időt kell biztosítani a műszaki információknak a vizsgálóállomások és az érintett illetékes hatóságok számára történő rendelkezésre bocsátásához szükséges online megoldások bevezetésére.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések a 2014/45/EU irányelv 19. cikkének (1) bekezdése által létrehozott bizottság véleményével összhangban kerülnek elfogadásra,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

(1)   E rendelet a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatára vonatkozóan meghatározza a következőket:

a)

a fékberendezésre, a kormányberendezésre, a kilátási viszonyokra, a világításra, a fényvisszaverőkre, az elektromos berendezésekre, a tengelyekre, a kerekekre, a gumiabroncsokra, a felfüggesztésre, az alvázra, az alvázra erősített részekre, az egyéb berendezésekre és a környezetterhelésre vonatkozó, a megvizsgálandó tételek műszaki vizsgálatához szükséges, valamint az ajánlott vizsgálati módszerek alkalmazására vonatkozó műszaki információkat, a 2014/45/EU irányelv I. mellékletének 3. pontjával összhangban, valamint

b)

a releváns műszaki információkhoz való hozzáféréssel kapcsolatos adatformátumra és eljárásokra vonatkozó részletes szabályokat.

2. cikk

Hatály

E rendeletet a 2014/45/EU irányelv 2. cikkének (1) bekezdése értelmében a műszaki vizsgálat hatálya alá tartozó azon járművekre kell alkalmazni, amelyeket 2018. május 20-tól kezdődően vettek először nyilvántartásba vagy helyeztek először forgalomba valamely tagállamban.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.   „gyártó”: a 167/2013/EU (4) és a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (5) és a 2007/46/EK (6) európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott bármely természetes vagy jogi személy;

2.   „a gyártó képviselője”: a 167/2013/EU és a 168/2013/EU rendeletben és a 2007/46/EK irányelvben meghatározott bármely természetes vagy jogi személy;

3.   „géppel olvasható”: közvetlen számítógépes felhasználásra alkalmas;

4.   „javítási és karbantartási információk”: a 167/2013/EU és a 168/2013/EU rendeletben és a 2007/46/EK irányelvben meghatározott információk;

5.   „nyilvántartásba vétel”: egy járműnek a közúti közlekedésben való részvétel céljára történő forgalomba helyezésének hatósági engedélyezése az 1999/37/EK tanácsi irányelv (7) 2. cikke b) pontjában meghatározottak szerint.

4. cikk

A gépjárműre vonatkozó műszaki információk

A műszaki vizsgálat elvégzéséhez szükséges műszaki információkat e rendelet melléklete tartalmazza.

5. cikk

A gépjárműre vonatkozó műszaki információkhoz való hozzáférést biztosító eljárások

(1)   A járművekre vonatkozó, e rendelet mellékletében meghatározott műszaki információkat megkülönböztetésmentes, könnyen hozzáférhető, korlátlan, időben történő és következetes módon kell a vizsgálóállomások és az érintett illetékes hatóságok számára elérhetővé tenni.

(2)   A műszaki információkat legkésőbb a jármű nyilvántartásba vételét vagy forgalomba helyezését követő hat hónapon belül kell elérhetővé tenni. A 2018. május 20. és 2019. november 20. között nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett járművek esetében azonban ezt az információt 2020. május 20-án kell elérhetővé tenni.

(3)   A (2) bekezdéstől eltérve, a 2014/45/EU irányelv 5. cikke (4) bekezdésének első, második és ötödik francia bekezdésében meghatározott esetekben a gyártó kérésre késedelem nélkül a vizsgálóállomások és az érintett illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja a műszaki információkat.

(4)   A gyártó az (1) bekezdésben említett műszaki információk későbbi módosításait és kiegészítéseit a járműjavítási és -karbantartási információk módosításainak és kiegészítéseinek hozzáférhetővé tételével egyidejűleg bocsátja a műszaki vizsgálóállomások és az érintett illetékes hatóságok rendelkezésére.

(5)   A műszaki információkat a műszaki vizsgálóállomás tagállamának hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelvein, vagy az érintett tagállam illetékes hatósága által elfogadott bármely más nyelven kell rendelkezésre bocsátani.

(6)   A gyártók kijelölnek egy kapcsolattartó pontot, amelynek feladata a jármű műszaki információihoz való hozzáférés biztosítása. A kapcsolattartó pont elérhetőségét a gyártó honlapján közzé kell tenni. A kapcsolattartó pont lehet a gyártó képviselője is.

(7)   Annak biztosítása érdekében, hogy a műszaki információkhoz való hozzáférést kérő vizsgálóállomás a 2014/45/EU irányelv 12. cikkének (1) bekezdésével összhangban engedéllyel rendelkezzen, a tagállamok vagy illetékes hatóságaik adott esetben segítséget nyújtanak a gyártónak.

6. cikk

Adatformátum

(1)   A gyártó a műszaki információkat a jármű jármű-azonosító száma alapján, nyílt és strukturált adatformátumban bocsátja rendelkezésre:

a)

az illetékes hatóságok számára kérésre, offline használható, géppel olvasható adatfájlok gyűjteménye formájában, és

b)

a vizsgálóállomások és az illetékes hatóságok számára online megoldás alkalmazásával. Online megoldás alkalmazása esetén azokat a műszaki információkat, amelyeket a gyártónak a javítási és karbantartási információk részeként egyidejűleg meg kell adnia egy weboldalon, ugyanazon adatformátumban kell rendelkezésre bocsátani. A járműre vonatkozó egyéb műszaki információkat a hasonló információkhoz használt adatformátumban kell rendelkezésre bocsátani.

(2)   A gyártó eltérhet az (1) bekezdésben meghatározott követelményektől a 167/2013/EU rendelet, a 168/2013/EU és a 2007/46/EK irányelv szerinti egyedi, nemzeti vagy kis sorozatban gyártott járművek típusengedélyével rendelkező járművek esetében, vagy ha a gyártónak nem kell megfelelnie a 715/2007/EK, a 167/2013/EU vagy a 168/2013/EU rendeletnek. Az információt azonban könnyen hozzáférhető és következetes módon kell rendelkezésre bocsátani, hogy azokat észszerű erőfeszítéssel fel lehessen dolgozni.

(3)   A 167/2013/EU és a 168/2013/EU rendelet és a 2007/46/EK irányelv szerinti lépésenkénti, vegyes vagy többlépcsős típusjóváhagyást kapó járművek esetében az adott gyártási lépcsőért felelős gyártó felelőssége, hogy a végső gyártóval közölje a jármű adott rendszerére, alkatrészére vagy önálló műszaki egységére vonatkozó műszaki adatokat. A végső gyártó felelős azért, hogy a kész járműre vonatkozó műszaki információkat az illetékes hatóságok és vizsgálóállomások rendelkezésére bocsássa.

(4)   A (3) bekezdés nem alkalmazandó a 167/2013/EU, a 168/2013/EU rendelet és a 2007/46/EK irányelv szerinti egyedi, nemzeti vagy kis sorozatban gyártott járművek típusengedélyét kapó járművekre.

7. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a határozatot 2020. május 20-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. április 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 127., 2014.4.29., 51. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 715/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről (HL L 171., 2007.6.29., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 595/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, a járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférésről, a 715/2007/EK rendelet és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 80/1269/EGK, a 2005/55/EK és a 2005/78/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 188., 2009.7.18., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 167/2013/EU rendelete (2013. február 5.) a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről (HL L 60., 2013.3.2., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 168/2013/EU rendelete (2013. január 15.) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről (HL L 60., 2013.3.2., 52. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv) (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.).

(7)  A Tanács 1999/37/EK irányelve (1999. április 29.) a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról (HL L 138., 1999.6.1., 57. o.).


MELLÉKLET

1.   ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I.

E melléklet alkalmazásában „az elektronikus járműinterfész használatára vonatkozó utasítások”: az alapvető diagnosztikai információk és a beszerelés vizsgálatára vonatkozó információk, különösen:

I.1.

Az elektronikus járműinterfész elhelyezkedésének és hozzáférhetőségének járműspecifikus leírása.

I.2.

Az arra vonatkozó információ, hogy az adott rendszer támogatja-e a diagnosztikai célú interakciót (Igen/Nem). Ha igen:

I.2.1.

A busztípusok és protokollok járműspecifikus meghatározása

I.2.2.

Az ellenőrzött rendszer/funkciók kommunikációs paramétereinek járműspecifikus meghatározása

I.3.

Az eredetileg installált rendszerre vonatkozó járműspecifikus információk

II.

Az L kategóriájú járművekre és a 2014/45/EU irányelv hatályán kívül eső járművekre vonatkozó műszaki információk iránymutatásul szolgálnak.

2.   INFORMÁCIÓK A VIZSGÁKHOZ

Tétel

Módszer

Szükséges információk

Az a kategória, amely tekintetében az információ szükséges

 

< 3,5 t

> 3,5 t

O

L

T

1.

FÉKBERENDEZÉS

 

1.1.

Műszaki állapot és üzemképesség

 

1.1.1.

Üzemi fékpedál/fékkar tengelye

Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.

Megjegyzés: Fékrásegítővel ellátott jármű esetében a vizsgálatot leállított motorral kell elvégezni.

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

A pedál/kar állapota és a fékműködtető berendezés útja

Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.

Megjegyzés: Fékrásegítővel ellátott jármű esetében a vizsgálatot leállított motorral kell elvégezni.

 

 

 

 

 

 

1.1.3.

Vákuumszivattyú vagy kompresszor és tartályok

Az alkatrészek szemrevételezése normális üzemi nyomáson. A vákuum vagy a légnyomás biztonságos üzemi értékének eléréséhez szükséges idő, valamint a figyelmeztető berendezés, a többkörös védőszelep és a nyomáscsökkentő szelep működésének ellenőrzése.

Nyomás/max. lekapcsolási nyomás – min. bekapcsolási nyomás [bar]

Lásd: ENSZ R13, 5.1.4.5.2.

 

X

 

 

 

A többkörös védőszelep statikus zárónyomása [bar]

Lásd: ENSZ R13, 5.1.4.5.2.

 

X

 

 

X

1.1.4.

Alacsony nyomásra figyelmeztető manométer vagy jelzés

Funkcionális ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

1.1.5.

Kézi működtetésű fékvezérlő szelep

Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.

 

 

 

 

 

 

1.1.6.

Rögzítőfék-kezelőszerv, rögzítőfékkar, rögzítőfék-reteszelő kilincsmű, elektromos rögzítőfék

Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.

Az elektromos rögzitőfékre vonatkozó általános leírás

X

X

 

 

X

1.1.7.

Fékszelepek (lábszelepek, tehermentesítők, vezérlőszelepek)

Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.

 

 

 

 

 

 

1.1.8.

Csatlakozófejek a pótkocsifékekhez (elektromos és pneumatikus)

A fékrendszerhez tartozó, a vontatójármű és a pótkocsi közötti csatlakozás szétkapcsolása, majd újbóli összekapcsolása.

 

 

 

 

 

 

1.1.9.

Energiatároló sűrítettlevegő-tartálya

Szemrevételezés.

 

 

 

 

 

 

1.1.10.

Fékrásegítő egység, főfékhenger (hidraulikus fékberendezésben)

Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben, amennyiben lehetséges.

 

 

 

 

 

 

1.1.11.

Merev fékcsövek

Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben, amennyiben lehetséges.

 

 

 

 

 

 

1.1.12.

Féktömlők

Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben, amennyiben lehetséges.

 

 

 

 

 

 

1.1.13.

Dob- és tárcsafékbetétek

Szemrevételezés.

A kopás mértékének és határértékének meghatározási módszere

Lásd: ENSZ R13, 5.2.1.11.2 és 5.2.2.8.2.

X

X

X

X

 

1.1.14.

Fékdobok, féktárcsák

Szemrevételezés.

A kopás és a megengedett kopás mértékének meghatározási módszere

Lásd: ENSZ R13, 5.2.1.11.2 és 5.2.2.8.2.

X

X

X

 

 

1.1.15.

Fékbowdenhuzalok, fékvonórudak, fékkarok, fékrudazatok

Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben, amennyiben lehetséges.

 

 

 

 

 

 

1.1.16.

Fékműködtető készülék (rugóerő-tárolós fék, hidraulikus fékhenger is)

Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben, amennyiben lehetséges.

Fékhenger típusa üzemi/rögzítő

Legnagyobb löket [mm]

A kar hossza [mm]

Lásd: ENSZ R13, 5.1.4.5.2.

 

X

X

 

 

1.1.17.

Fékerő-szabályozó szelep

Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben, amennyiben lehetséges.

Bemeneti nyomás [bar]

 

X

X

 

 

A legnagyobb tengelyterhelés x% -ára vonatkozó kimeneti nyomás [bar]

ENSZ R13, 10 melléklet 7.4. + 5. ábra

 

X

X

 

 

1.1.18.

Fékpofahézag-állítók és -jelzők

Szemrevételezés.

Legnagyobb löket [mm]

Lásd: ENSZ R13, 5.1.4.5.2.

 

X

X

 

 

működési elv [automatikus/manuális beállítás]

 

X

X

 

 

1.1.19.

Tartósfék-rendszer (ha be van szerelve vagy kötelező)

Szemrevételezés.

 

 

 

 

 

 

1.1.20.

Pótkocsifékek automatikus működése

A vontatójármű és a pótkocsi közötti fékcsatlakozás szétkapcsolása.

 

 

 

 

 

 

1.1.21.

Teljes fékrendszer

Szemrevételezés

 

 

 

 

 

 

1.1.22.

Vizsgáló csatlakozók (ha be vannak szerelve vagy kötelezők)

Szemrevételezés

A vizsgáló csatlakozók helye és azonosítása

Lásd: ENSZ R13, 5.1.4.2.

 

X

X

 

 

A vizsgáló csatlakozók helye és azonosítása

Lásd: 2015/68. I. melléklet, 2.1.8.1.

 

 

 

 

X

1.1.23.

Ráfutófék

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

1.2.

Az üzemi fék működési jellemzői és hatásossága

 

1.2.1.

Teljesítmény

Fékpadon vagy ennek hiányában közúton végzett vizsgálat során fokozatosan történő fékezés a maximális fékerő eléréséig.

A fékpadon végzett járművizsgálatra vonatkozó különleges követelmények (vizsgálati üzemmód)

X

X

X

X

X

1.2.2.

Hatásosság

Fékpadon vagy, amennyiben ez műszaki okokból nem megoldható, közúton, adatrögzítős lassulásmérővel végzett vizsgálat a megengedett maximális tömegre vonatkoztatott vagy nyerges pótkocsi esetében a megengedett tengelyterhelések összegére vonatkoztatott lefékezési arány megállapítására.

A 3,5 tonnát meghaladó megengedett maximális tömegű jármű vagy pótkocsi vizsgálata az ISO 21069 szabvány vagy más, ezzel egyenértékű módszer szerint végzendő.

A közúti vizsgálat száraz viszonyok között, sima, egyenes úton történik.

A maximális terhelésre vonatkozó tervezési rendszernyomás [bar]

Lásd: ENSZ R13, 5.1.4.5.2.

 

X

X

 

 

Referencia-fékerő [kN] a bemeneti nyomásnál [bar], 1. tengely

 

X

X

 

 

Referencia-fékerő [kN] a bemeneti nyomásnál [bar], 2. tengely

 

X

X

 

 

Referencia-fékerő [kN] a bemeneti nyomásnál [bar], 3. tengely

 

X

X

 

 

Referencia-fékerő [kN] a bemeneti nyomásnál [bar], 4. tengely

Lásd: ENSZ R13, 5.1.4.6.2.

 

X

X

 

 

Méretezési nyomás minden egyes tengely esetében

 

X

X

 

 

1.3.

Biztonsági fék működési jellemzői és hatásossága (ha külön rendszer biztosítja)

 

1.3.1.

Teljesítmény

Amennyiben a biztonsági fékrendszer elkülönül az üzemi fékrendszertől, az 1.2.1. pontban ismertetett módszer szerint kell eljárni.

A rendszer általános leírása, beleértve az áramköröket (a biztonsági fék egyértelmű meghatározása)

X

X

 

 

X

1.3.2.

Hatásosság

Amennyiben a biztonsági fékrendszer elkülönül az üzemi fékrendszertől, az 1.2.2. pontban ismertetett módszer szerint kell eljárni.

 

 

 

 

 

 

1.4.

A rögzítőfék működési jellemzői és hatásossága

 

1.4.1.

Teljesítmény

A fék működtetése fékpadon.

A rendszer általános leírása, beleértve az ajánlott vizsgálati eljárást, ha a dinamikus vizsgálat (fékpadon vagy közúton) nem lehetséges

X

X

X

 

 

1.4.2.

Hatásosság

Vizsgálat fékpadon. Ha ez nem lehetséges, akkor közúton, kijelzővel vagy adatrögzítővel ellátott lassulásmérő segítségével vagy a jármű ismert lejtőszögre helyezésével történik.

 

 

 

 

 

 

1.5.

A tartósfék-rendszer működési jellemzői

Szemrevételezés és – amennyiben lehetséges – a rendszer üzemképességének ellenőrzése.

Általános leírás

 

X

 

 

 

1.6.

Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)

Szemrevételezés és a figyelmeztető berendezés ellenőrzése és/vagy elektronikus járműinterfész alkalmazása.

Az elektronikus járműinterfész használatára vonatkozó utasítások

X

X

X

X

X

1.7.

Elektronikusan vezérelt fékrendszer (EBS)

Szemrevételezés és a figyelmeztető berendezés ellenőrzése és/vagy elektronikus járműinterfész alkalmazása.

Az elektronikus járműinterfész használatára vonatkozó utasítások

X

X

X

 

X

1.8.

Fékfolyadék

Szemrevételezés

 

 

 

 

 

 

2.

KORMÁNYBERENDEZÉS

 

2.1.

Műszaki állapot

 

2.1.1.

A kormánymű állapota

A járművet akna fölé vagy emelőre helyezve, a kerekeket a földtől elemelve vagy próbapadon tartva, a kormánykereket ütközésig el kell forgatni jobbra és balra. A kormánymű működésének szemrevételezéssel történő ellenőrzése.

 

 

 

 

 

 

2.1.2.

Kormányműház

A járművet akna fölé vagy emelőre helyezve, a kerekeket a földön tartva (súlyuk a földre nehezedik) a kormánykereket el kell forgatni jobbra és balra, vagy az erre a célra kialakított futómű-mozgató padot kell használni. Kormányműház szemrevételezéssel történő ellenőrzése.

 

 

 

 

 

 

2.1.3.

A kormányrudazat állapota

A járművet akna fölé vagy emelőre helyezve, a kerekeket a földön tartva, a kormánykereket erőteljesen el kell rántani jobbra és balra, vagy az erre a célra kialakított futómű-mozgató padot kell használni. A kormányrendszer alkatrészeinek szemrevételezéssel történő ellenőrzése elhasználtság, törés és biztonságosság tekintetében.

 

 

 

 

 

 

2.1.4.

A kormányrudazat működése

A járművet akna fölé vagy emelőre helyezve, a kerekeket a földön tartva, a kormánykereket erőteljesen el kell rántani jobbra és balra, vagy az erre a célra kialakított futómű-mozgató padot kell használni. A kormányrendszer alkatrészeinek szemrevételezéssel történő ellenőrzése elhasználtság, törés és biztonságosság tekintetében.

 

 

 

 

 

 

2.1.5.

Kormányrásegítő rendszer

A kormányrendszer ellenőrzése: szivárgás és a hidraulikafolyadék-tartály szintje (amennyiben látható). A kormányrásegítő rendszer működésének ellenőrzése, földön álló kerekekkel és járó motor mellett.

 

 

 

 

 

 

2.2.

Kormánykerék, kormányoszlop és kormány

 

2.2.1.

Kormánykerék/kormány állapota

A járművet akna fölé vagy emelőre helyezve (a jármű súlya a földre nehezedik) a kormánykereket a kormányoszloppal párhuzamosan húzni és tolni kell, illetve a kormánykereket/kormányt a kormányoszlopra/villákra merőlegesen különböző irányokba tolni kell. A holtjáték, valamint a rugalmas csatlakozófejek vagy kardáncsuklós csatlakozások szemrevételezéssel történő ellenőrzése.

 

 

 

 

 

 

2.2.2.

Kormányoszlop/kengyelek és villák és kormánylengés-csillapító

A járművet akna fölé vagy emelőre helyezve (a jármű súlya a földre nehezedik) a kormánykereket a kormányoszloppal párhuzamosan húzni és tolni kell, illetve a kormánykereket/kormányt a kormányoszlopra/villákra merőlegesen különböző irányokba tolni kell. A holtjáték, valamint a rugalmas csatlakozófejek vagy kardáncsuklós csatlakozások szemrevételezéssel történő ellenőrzése.

Kormánylengés-csillapító be van szerelve (IGEN/NEM)

 

 

 

X

 

2.3.

Kormányholtjáték

A járművet akna fölé vagy emelőre helyezve (a jármű súlya a kerekekre nehezedik), lehetőség szerint járó motor mellett (kormányrásegítő rendszer), a kerekeket egyenes irányba állítva, a kormánykereket könnyedén el kell forgatni jobbra és balra, amennyire lehetséges, a kerekek megmozdítása nélkül. A holtjáték szemrevételezéssel történő ellenőrzése.

 

 

 

 

 

 

2.4.

Futómű-beállítás (X)2

Megfelelő berendezéssel a kormányzott kerekek beállításának ellenőrzése.

 

 

 

 

 

 

2.5.

A pótkocsi forgózsámolyos tengelykormányzása

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés vagy erre a célra kialakított futómű-mozgató pad használata

 

 

 

 

 

 

2.6.

Elektronikus kormányrásegítő (EPS)

Szemrevételezés és a kormánykerék, valamint a kerekek elfordulási szöge kiegyenlítettségének ellenőrzése járó és álló motor mellett, és/vagy az elektronikus jármű-interfész használatával

Az elektronikus járműinterfész használatára vonatkozó utasítások

X

X

 

 

 

3.

KILÁTÁSI VISZONYOK

 

3.1.

Látómező

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés a vezetőülésből.

 

 

 

 

 

 

3.2.

Az üveg állapota

Szemrevételezés.

 

 

 

 

 

 

3.3.

Visszapillantó tükrök és eszközök

Szemrevételezés.

 

 

 

 

 

 

3.4.

Szélvédőtörlők

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

3.5.

Szélvédőmosók

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

3.6.

Páramentesítő berendezés (X)2

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

4.

VILÁGÍTÁS, FÉNYVISSZAVERŐK ÉS ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK

 

4.1.

Fényszórók

 

4.1.1.

Állapot és üzemképesség

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

Fényforrás-kategória […,…]

X

X

 

X

X

4.1.2.

Hozzáigazítás

Fényszóró-beállító készülék vagy beállítófelület segítségével tompított fényen vagy elektronikus járműinterfész alkalmazásával kell meghatározni az egyes fényszórók vízszintes beállítását.

A tompított fényszóró beállítása [százalékban] mind a függőleges dőlés, mind az irány tekintetében

X

X

 

X

 

Az elektronikus járműinterfész használatára vonatkozó utasítások

X

X

 

X

 

A vízszintes beállítás elektronikus járműinterfész alkalmazásával történő meghatározása esetén, a beállítás értékeléséhez szükséges, a fényszóró-beállítás működtetésére vonatkozó információk

X

X

 

X

 

4.1.3.

Kapcsolók

Szemrevételezéssel és működtetéssel, vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazásával történő ellenőrzés

Az elektronikus járműinterfész használatára vonatkozó utasítások

X

X

 

X

 

4.1.4.

A követelményeknek való megfelelés1

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

4.1.5.

Magasságállító eszközök (ha kötelező)

Szemrevételezéssel és működtetéssel, vagy adott esetben az elektronikus jármű-interfész alkalmazásával történő ellenőrzés

Működtetési mód (kézi/automatikus)

X

X

 

X

 

Az elektronikus járműinterfész használatára vonatkozó utasítások

X

X

 

X

 

4.1.6.

Fényszórótisztító berendezés (ha kötelező)

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés és lehetőség szerint működtetés.

Kötelező berendezés [I/N]

X

X

 

 

 

4.2.

Első és hátsó helyzetjelző lámpák, oldalsó szélességjelző lámpák, hátsó méretjelző lámpák és nappali menetlámpák

 

4.2.1.

Állapot és üzemképesség

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

Nappali menetjelző lámpák megfelelőek [I/N]

X

X

 

X

 

4.2.2.

Kapcsolók

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

4.2.3.

A követelményeknek való megfelelés1

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

4.3.

Féklámpák

 

4.3.1.

Állapot és üzemképesség

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

4.3.2.

Kapcsolók

Szemrevételezéssel és működtetéssel, vagy elektronikus járműinterfész alkalmazásával történő ellenőrzés

Vészfékjelzés megfelelő, [I/N]

X

X

X

 

 

Az elektronikus járműinterfész használatára vonatkozó utasítások

X

X

X

 

 

4.3.3.

A követelményeknek való megfelelés1

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

4.4.

Irányjelző és vészvillogó lámpák

 

4.4.1.

Állapot és üzemképesség

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

4.4.2.

Kapcsolók

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

4.4.3.

A követelményeknek való megfelelés1

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

4.4.4.

Villogás frekvenciája

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

4.5.

Első és hátsó ködlámpák

 

4.5.1.

Állapot és üzemképesség

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

4.5.2.

Beállítás (X)2

Működtetéssel és fényszóró-beállító készülék használatával történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

4.5.3.

Kapcsolók

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

4.5.4.

A követelményeknek való megfelelés1

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

4.6.

Hátrameneti lámpák

 

4.6.1.

Állapot és üzemképesség

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

4.6.2.

A követelményeknek való megfelelés1

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

4.6.3.

Kapcsolók

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

4.7.

Hátsó rendszámtábla-világítás

 

4.7.1.

Állapot és üzemképesség

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

4.7.2.

A követelményeknek való megfelelés1

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

4.8.

Fényvisszaverő prizmák, láthatósági (fényvisszaverő) jelzések és hátsó fényvisszaverő jelzőtáblák

 

4.8.1.

Állapot

Szemrevételezés.

 

 

 

 

 

 

4.8.2.

A követelményeknek való megfelelés1

Szemrevételezés.

 

 

 

 

 

 

4.9.

Világítóberendezések kötelező visszajelzői

 

4.9.1.

Állapot és üzemképesség

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

4.9.2.

A követelményeknek való megfelelés1

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

4.10.

Elektromos csatlakozók a vontatójármű és a pótkocsi vagy nyerges pótkocsi között

Szemrevételezés: lehetőség szerint vizsgáljuk meg a csatlakozó elektromos folytonosságát.

 

 

 

 

 

 

4.11.

Elektromos vezetékek

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, adott esetben a motortér belsejére is kiterjedően, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van.

Huzal/kábel-azonosítás (pl. szín, árnyékolás, keresztmetszet, méret), szigetelés ellenőrzése (nagyfeszültség)

X

X

 

X

 

Nagyfeszültségű vezetékek elhelyezkedése

X

X

 

X

 

4.12.

Nem kötelező lámpák és fényvisszaverő prizmák (X)2

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

4.13.

Akkumulátor(ok)

Szemrevételezés.

Az akkumulátor(ok) elhelyezkedésének meghatározása

X

X

 

X

X

Az akkumulátorok száma

X

X

 

X

X

A nagyfeszültségű akkumulátorokra vonatkozó különleges előírások

X

X

 

X

 

Az akkumulátorkapcsolóra vonatkozó járműspecifikus (jármű-azonosító szám szerinti) információ [I/N]

X

X

 

X

 

Az akkumulátorbiztosítékra vonatkozó járműspecifikus (jármű-azonosító szám szerinti) információ [I/N]

X

X

 

X

 

Az akkumulátorszellőzésre vonatkozó járműspecifikus (jármű-azonosító szám szerinti) információ [I/N]

X

X

 

X

 

A működési elvre vonatkozó járműspecifikus (jármű-azonosító szám szerinti) információ

X

X

 

X

 

5.

TENGELYEK, KEREKEK, GUMIABRONCSOK ÉS FELFÜGGESZTÉS

 

5.1.

Tengelyek

 

5.1.1.

Tengelyek

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van. Futómű-mozgató pad használható, a 3,5 tonna össztömeget meghaladó járműveknél ajánlott.

Általános leírás, a tengelyek száma

X

X

X

X

X

5.1.2.

Féltengelyek

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van. Futómű-mozgató pad használható, a 3,5 tonna össztömeget meghaladó járműveknél ajánlott. Fejtsünk ki függőleges vagy oldalirányú erőt minden egyes kerékre, és jegyezzük fel a merevtengely és a tengelycsonk közötti elmozdulás mértékét.

 

 

 

 

 

 

5.1.3.

Kerékcsapágyak

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van. Futómű-mozgató pad használható, a 3,5 tonna össztömeget meghaladó járműveknél ajánlott. Fordítsuk el a kereket, vagy fejtsünk ki oldalirányú erőt minden egyes kerékre, és jegyezzük fel, milyen hosszú a keréknek a tengelycsonkhoz viszonyított elmozdulási útja felfelé.

 

 

 

 

 

 

5.2.

Kerekek és gumiabroncsok

 

5.2.1.

Kerékagy

Szemrevételezés.

 

 

 

 

 

 

5.2.2.

Kerekek

Minden kerék mindkét oldalának szemrevételezéssel történő ellenőrzése, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van.

A kerék mérete/méretei/ET-szám

X

X

X

X

X

5.2.3.

Gumiabroncsok

A teljes gumiabroncs szemrevételezéssel történő ellenőrzése a kerék forgatásával, amikor az nincs a földön és a jármű akna fölött vagy emelőn van, vagy a jármű előre-hátra görgetésével az akna fölött.

Gumiabroncsméret,

X

X

X

X

X

terhelhetőség,

X

X

X

X

X

sebességindex

X

X

X

X

X

Az abroncsnyomás-ellenőrző rendszer [N/I] közvetlen/közvetett

X

X

X

X

X

5.3.

Felfüggesztés

 

5.3.1.

Rugók és stabilizátorok

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van. Futómű-mozgató pad használható, a 3,5 tonna össztömeget meghaladó járműveknél ajánlott.

 

 

 

 

 

 

5.3.2.

Lengéscsillapítók

Ellenőrzés szemrevételezéssel, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van, vagy speciális készülékkel (ha rendelkezésre áll).

 

 

 

 

 

 

5.3.2.1.

Csillapítás hatékonyságának vizsgálata (X)2

A bal és a jobb oldal közötti eltérés megállapítása speciális készülékkel

 

 

 

 

 

 

5.3.3.

Kardántengelyek, hosszlengőkarok, keresztlengőkarok és felfüggesztőkarok

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van. Futómű-mozgató pad használható, a 3,5 tonna össztömeget meghaladó járműveknél ajánlott.

 

 

 

 

 

 

5.3.4.

Felfüggesztési pontok

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van. Futómű-mozgató pad használható, a 3,5 tonna össztömeget meghaladó járműveknél ajánlott.

 

 

 

 

 

 

5.3.5.

Légrugózás

Szemrevételezés

 

 

 

 

 

 

6.

ALVÁZ ÉS AZ ALVÁZRA ERŐSÍTETT RÉSZEK

 

6.1.

Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek

 

6.1.1.

Általános állapot

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van.

 

 

 

 

 

 

6.1.2.

Kipufogócsövek és kipufogódob

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van.

 

 

 

 

 

 

6.1.3.

Üzemanyagtartály és üzemanyagcsövek (fűtőanyagtartály és vezetékei is)

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van, cseppfolyós gázzal/sűrített földgázzal/cseppfolyós földgázzal működő rendszerek esetében szivárgásészlelő készülék használata.

Általános leírás és elhelyezkedés, beleértve a védelmet

X

X

 

X

X

6.1.4.

Lökhárítók, oldalvédő szerkezetek és hátsó ráfutásgátlók

Szemrevételezés.

Nem alkalmazandó az oldalsó aláfutásgátlókra és/vagy hátsó ráfutásgátlóra (I/N)

 

X

X

 

 

6.1.5.

Pótkeréktartó (ha van)

Szemrevételezés.

 

 

 

 

 

 

6.1.6.

Mechanikus kapcsoló- és vontatóberendezés

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés az elhasználódás és a kifogástalan működtetés tekintetében, különös tekintettel az esetleges biztonsági eszközökre és/vagy mérőműszer használatával.

 

 

 

 

 

 

6.1.7.

Erőátviteli berendezés

Szemrevételezés.

 

 

 

 

 

 

6.1.8.

Motorfelfüggesztések

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, amelyhez nem szükséges feltétlenül a jármű akna fölé vagy emelőre helyezése.

 

 

 

 

 

 

6.1.9.

A motor működési jellemzői (X)2

Szemrevételezés és/vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazása

Motorvezérlő egység érvényes konfigurációja

X

X

 

X

X

Az elektronikus járműinterfész használatára vonatkozó utasítások

X

X

 

X

X

A kalibrációs azonosító leolvasására vonatkozó utasítások

X

X

 

X

X

Az érvényes kalibrációs azonosítókra vonatkozó információk

X

X

 

X

X

A szoftver azonosító száma, amely tartalmazza az ellenőrző összegeket vagy hasonló feddhetetlenségi hitelesítő adatokat.

X

X

 

X

X

6.2.

Vezetőfülke és karosszéria

 

6.2.1.

Állapot

Szemrevételezés

 

 

 

 

 

 

6.2.2.

Rögzítés

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés a jármű akna fölé vagy emelőre helyezésével.

 

 

 

 

 

 

6.2.3.

Ajtók és zárak

Szemrevételezés.

 

 

 

 

 

 

6.2.4.

Padlózat

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés a jármű akna fölé vagy emelőre helyezésével.

 

 

 

 

 

 

6.2.5.

Vezetőülés

Szemrevételezés.

 

 

 

 

 

 

6.2.6.

Egyéb ülések

Szemrevételezés.

Az ülések maximális száma összesen (a vezetőülés kivételével)

X

X

 

 

 

A hátrafelé néző ülések száma

X

X

 

 

 

6.2.7.

Vezetői kezelőszervek

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

6.2.8.

A vezetőfülke fellépői

Szemrevételezés.

 

 

 

 

 

 

6.2.9.

Egyéb belső és külső szerelvények és berendezések

Szemrevételezés.

 

 

 

 

 

 

6.2.10.

Sárvédők (sárhányók), felcsapódó víz elleni védelem

Szemrevételezés.

 

 

 

 

 

 

6.2.11.

Állvány

Szemrevételezés.

 

 

 

 

 

 

6.2.12.

Fogantyúk és lábtámaszok

Szemrevételezés.

 

 

 

 

 

 

7.

EGYÉB BERENDEZÉSEK

 

7.1.

Biztonsági övek/csatok és utasbiztonsági rendszerek (az L kategória tekintetében: L6/L7)

 

7.1.1.

A biztonsági övek és csatok biztonságos rögzítése

Szemrevételezés.

A biztonsági övek rögzítési pontjainak száma és helye

X

X

 

X

X

7.1.2.

A biztonsági övek és csatok állapota

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

A biztonsági öv kategóriája minden egyes ülésnél

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

7.1.3.

A biztonsági öv terheléskorlátozója

Szemrevételezés és/vagy elektronikus járműinterfész alkalmazása

Az elektronikus járműinterfész használatára vonatkozó utasítások

X

X

 

X

 

7.1.4.

Biztonságiöv-előfeszítők

Szemrevételezés és/vagy elektronikus járműinterfész alkalmazása

Az elektronikus járműinterfész használatára vonatkozó utasítások

X

X

 

X

 

7.1.5.

Légzsák

Szemrevételezés és/vagy elektronikus járműinterfész alkalmazása

A légzsákok száma és helye

X

X

 

X

 

Az elektronikus járműinterfész használatára vonatkozó utasítások

X

X

 

X

 

7.1.6.

SRS-rendszerek

A hibajelző lámpa szemrevételezése és/vagy elektronikus járműinterfész alkalmazása

Az elektronikus járműinterfész használatára vonatkozó utasítások

X

X

 

X

 

7.2.

Tűzoltó készülék (X)2

Szemrevételezés.

 

 

 

 

 

 

7.3.

Zárak és lopásgátló eszközök

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

7.4.

Elakadásjelző háromszög (ha kötelező)(X)2

Szemrevételezés.

 

 

 

 

 

 

7.5.

Elsősegélycsomag (ha kötelező) (X)2

Szemrevételezés.

 

 

 

 

 

 

7.6.

Kerékék (ékek) (ha kötelező) (X)2

Szemrevételezés.

 

 

 

 

 

 

7.7.

Hangjelző berendezés

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

7.8.

Sebességmérő

Szemrevételezéssel vagy működtetéssel (közúti ellenőrzés során), illetve elektronikus eszközökkel történő ellenőrzés.

Az elektronikus járműinterfész használatára vonatkozó utasítások

 

X

 

 

 

7.9.

Menetíró készülék (ha van/kötelező)

Szemrevételezés.

Érzékelő elhelyezkedése

 

X

 

 

 

Védőzárak elhelyezkedése

 

X

 

 

X

7.10.

Sebességkorlátozó berendezés (ha be van szerelve/kötelező)

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés, ha rendelkezésre áll ilyen berendezés.

 

 

 

 

 

 

7.11.

Kilométer-számláló, ha rendelkezésre áll (X)2

Szemrevételezés és/vagy elektronikus járműinterfész alkalmazása

Az elektronikus járműinterfész használatára vonatkozó utasítások

X

X

 

X

 

7.12.

Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC), ha be van szerelve/kötelező

Szemrevételezés és/vagy elektronikus járműinterfész alkalmazása

Az elektronikus járműinterfész használatára vonatkozó utasítások

X

X

 

 

 

8.

KÖRNYEZETTERHELÉS

 

8.1.

Zaj

 

8.1.1.

Zajcsökkentő rendszer

Szubjektív értékelés (hacsak az ellenőrzést végző személy úgy nem gondolja, hogy a zajszint elérheti a határértéket: ebben az esetben az álló járművön zajszintmérővel zajszintvizsgálat végezhető).

Az álló jármű zajszintje [dB (A) 1/min-nél].

X

X

 

X

X

8.2.

Kipufogógáz-kibocsátás

 

8.2.1.

Pozitív gyújtású motorok kibocsátása

 

8.2.1.1.

Kipufogógáz-kibocsátást szabályozó berendezések

Szemrevételezés

A kibocsátáscsökkentési rendszer általános leírása

Részecskeszürő telepítve: [I/N]

X

X

 

 

 

8.2.1.2.

Gáz-halmazállapotú kibocsátás

Legfeljebb Euro 5 és Euro V (1) kibocsátási osztályú járművek esetében:

A mérés a követelményeknek1 megfelelő kipufogógáz-elemző készülék segítségével vagy a fedélzeti diagnosztikai rendszer (OBD) leolvasásával történik. A kipufogógáz-kibocsátás ellenőrzés alapértelmezett módszere a kipufogócsövön keresztüli vizsgálat. Az egyenértékűség értékelése alapján és a vonatkozó típus-jóváhagyási jogszabályok figyelembevételével a tagállamok engedélyezhetik az OBD-rendszernek a gyártó ajánlásaival és egyéb előírásokkal összhangban történő használatát.

Euro 6 és Euro VI (2) kibocsátási osztályú járművek esetében

A mérés a követelményeknek1 megfelelő kipufogógáz-elemző készülék segítségével vagy az OBD-rendszer értékeinek leolvasásával történik, a gyártó ajánlásaival, illetve egyéb követelményekkel1 összhangban.

A mérések a kétütemű motorokra nem vonatkoznak.

A gáz-halmazállapotú kibocsátások szintje, ha a gyártó megadja

X

X

 

X

 

Járműspecifikus (jármű-azonosító szám szerinti) vagy motorkód szerinti információk

X

X

 

X

 

A kipufogó cső vizsgálatához:

A motor előkondicionálására vonatkozó követelmények, mint például a min. olajhőmérséklet/vízhőmérséklet [°C] és a II. típusú vizsgálati üzemmódra vonatkozó eljárások

X

X

 

X

 

A II. típusú kibocsátási vizsgálat eredményei

X

X

 

X

 

Motor alapjáraton CO [%]

X

X

 

X

 

Emelt üresjárati fordulatszámon CO [%]

X

X

 

X

 

Lambda []

X

X

 

X

 

A fedélzeti diagnosztikai rendszer (OBD) használatával:

Csatlakozó és kommunikációs protokoll (Szabványos, tápfeszültség, hely)

X

X

 

 

 

A diagnosztikai hibakódok listája (jelenleg csak a HDV A, B1 és B2 osztály)

X

X

 

 

 

8.2.2.

Kompressziós gyújtású motorok kibocsátása

 

8.2.2.1.

Kipufogógáz-kibocsátást szabályozó berendezések

Szemrevételezés

A kibocsátáscsökkentési rendszer általános leírása Mint például

deNOx rendszer [I/N]

Részecskeszürő telepítve: [I/N]

X

X

 

 

 

A kipufogógáz-visszavezetés elhelyezkedése

X

X

 

 

 

(Járműspecifikus (jármű-azonosító szám szerinti/) motortípus szerinti információk

X

X

8.2.2.2.   Fényelnyelés

Az 1980. január 1. előtt nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett járművek mentesülnek e követelmény alól.

Legfeljebb Euro 5 és Euro V (3) kibocsátási osztályú járművek esetében:

A kipufogógáz fényelnyelésének mérése (terhelés nélkül, az alapjárattól a leszabályozott fordulatszámig tartó) szabadgyorsítás mellett, miközben a sebességváltó üres állásban van, a tengelykapcsoló pedig ki van nyomva, vagy az OBD-rendszer leolvasásával. A kipufogógáz-kibocsátás ellenőrzés alapértelmezett módszere a kipufogócsövön keresztüli vizsgálat. Az egyenértékűség értékelése alapján a tagállamok engedélyezhetik az OBD-rendszernek a gyártó ajánlásaival és egyéb előírásokkal összhangban történő használatát.

Euro 6 és Euro VI (4) kibocsátási osztályú járművek esetében:

A kipufogógáz fényelnyelésének mérése (terhelés nélkül, az alapjárattól a leszabályozott fordulatszámig tartó) szabadgyorsítás mellett, miközben a sebességváltó üres állásban van, a tengelykapcsoló pedig ki van nyomva, vagy az OBD-rendszer leolvasásával történik, a gyártó ajánlásaival, illetve egyéb követelményekkel összhangban1.

A jármű előkészítése

1.

A járművek előkészítés nélkül is vizsgálhatók, bár biztonsági okokból ellenőrizni kell, hogy a motor meleg-e, és megfelelő műszaki állapotban van-e.

2.

Előkészítési követelmények:

i.

A motor eléri az üzemi hőmérsékletet, például az olajszintmérő pálca csövébe helyezett szondával mérve az olaj legalább 80 °C, illetőleg normál üzemi hőmérsékletű (amennyiben ez az alacsonyabb érték), illetve az infravörös sugárzás szintjével mérve a motorblokk hőmérséklete legalább ezzel egyenértékű. Amennyiben a jármű konfigurációja miatt a mérés nem kivitelezhető, akkor a motor normál üzemi hőmérséklete más eszközökkel, például a motorhűtő ventilátor működése alapján is megállapítható.

ii.

A kipufogórendszert legalább három szabadgyorsítási ciklussal, illetve ezzel egyenértékű módszerrel ki kell tisztítani.

Vizsgálati eljárás:

1.

A motornak és adott esetben a beszerelt turbófeltöltőknek az egyes szabadgyorsítási ciklusok megkezdése előtt üresjáratban kell lenniük. A nagy teljesítményű dízelmotorok esetében a gázpedál kiengedését követően legalább 10 másodpercet kell várni.

2.

Az egyes szabadgyorsítási ciklusok elindításakor a gázpedált folyamatosan és gyorsan (egy másodperc alatt), de nem túl hevesen teljesen be kell nyomni úgy, hogy a befecskendezőszivattyú a lehető legnagyobb mértékű üzemanyag-ellátást biztosítsa.

3.

Az egyes szabadgyorsítási ciklusok alatt a gázpedál felengedése előtt a motornak el kell érnie a leszabályozási fordulatszámot, az automata sebességváltóval ellátott járművek esetében pedig a gyártó által meghatározott fordulatszámot, illetve ha ez az adat nem áll rendelkezésre, a leszabályozási fordulatszám kétharmadát. Ez például a motorfordulatszám figyelemmel kísérésével vagy a gázpedál benyomása és felengedése között kellő időt – M2, M3, N2 és N3 kategóriájú járművek esetében lehetőleg legalább két másodpercet – hagyva biztosítható.

4.

A járművek csak akkor nem felelnek meg a vizsgálaton, ha legalább az utolsó három szabadgyorsítási ciklus mérési eredményének számtani közepe meghaladja a határértéket. A számítások során a mérések számtani közepétől vagy a mérési eredmények szórását figyelembe vevő más statisztikai jellemzőtől jelentős mértékben eltérő mérési eredmények elhagyhatók. A tagállamok korlátozhatják a vizsgálati ciklusok számát.

5.

A szükségtelen vizsgálatok elkerülése érdekében a tagállamok alkalmatlannak minősíthetik azokat a járműveket, amelyek esetében háromnál kevesebb szabadgyorsítási ciklus, illetőleg a tisztítási ciklusok után a határértékeknél lényegesen magasabb értékeket mértek. Szintén a szükségtelen vizsgálatok elkerülése érdekében a tagállamok megfelelőnek minősíthetik azokat a járműveket, amelyek mért értékei háromnál kevesebb szabad gyorsítási ciklus, illetőleg a tisztítási ciklusok után jelentős mértékben a határértékek alatt maradnak.

A jármű (jármű-azonosító szám) motortípusa szerinti információk

X

X

 

X

 

A kipufogó cső vizsgálatához:

A motor előkondicionálására vonatkozó követelmények, mint például a min. olajhőmérséklet/vízhőmérséklet [°C] és a II. típusú vizsgálati üzemmódra vonatkozó eljárások

X

X

 

X

 

A jármű gyártói adattábláján feltüntetett „k” érték (II. típusú kibocsátásvizsgálat eredménye)

X

X

 

X

 

Leszabályozási fordulatszám a II. típusú vizsgálat során

Motorfordulatszám-szabályzó terhelés nélküli gyorsuláshoz [I/N]

X

X

 

X

 

Leírás a motorfordulatszám-szabályzó kiiktatásáról szabadgyorsulás-méréskor;

X

X

 

X

 

A fedélzeti diagnosztikai rendszer (OBD) használatával:

A fedélzeti diagnosztika által megengedett diagnosztikai hibakódok (LDV esetében a 3000. NOx-csoportra vonatkozó kódok)

X

X

 

X

 

Csatlakozó és kommunikációs protokoll (Szabványos, tápfeszültség, hely)

X

X

 

X

 

A diagnosztikai hibakódok listája (jelenleg csak a HDV A, B1 és B2 osztály)

X

X

 

X

 

8.3.

Elektromágneses interferencia kiszűrése

 

Rádióinterferencia (X)2

 

 

 

 

 

 

 

8.4.

A környezettel összefüggő egyéb ellenőrzések

 

8.4.1.

Folyadékszivárgások

 

 

 

 

 

 

 

9.

M2 ÉS M3 KATEGÓRIÁJÚ SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK KIEGÉSZÍTŐ VIZSGÁLATA

 

9.1.

Ajtók

 

9.1.1.

Beszálláshoz, illetve kiszálláshoz használt ajtók

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

9.1.2.

Vészkijáratok

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés (megfelelő esetben).

 

 

 

 

 

 

9.2.

Pára- és fagymentesítő berendezés (X)2

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

9.3.

Szellőző- és fűtőrendszer (X)2

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

9.4.

Ülések

 

9.4.1.

Utasülések (a kísérőszemélyzet ülései is)

Szemrevételezés

 

 

 

 

 

 

9.4.2.

Vezetőülés (kiegészítő követelmények)

Szemrevételezés

 

 

 

 

 

 

9.5.

Belső világítás és irányvilágítás (X)2

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

9.6.

Folyosók, állóhelyek

Szemrevételezés

 

 

 

 

 

 

9.7.

Lépcsők

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés (megfelelő esetben).

 

 

 

 

 

 

9.8.

Utaskommunikációs rendszer (X)2

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

 

 

 

 

 

9.9.

Feliratok (X)2

Szemrevételezés.

 

 

 

 

 

 

9.10.

Gyermekek szállításával kapcsolatos követelmények. (X)2

 

9.10.1.

Ajtók

Szemrevételezés

 

 

 

 

 

 

9.10.2.

Jeladó és speciális berendezések

Szemrevételezés

 

 

 

 

 

 

9.11.

A fogyatékossággal élő személyek szállításával kapcsolatos követelmények (X)2

 

9.11.1.

Ajtók, rámpák, emelők

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés

 

 

 

 

 

 

9.11.2.

Kerekes szék utasbiztonsági rendszer

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés (megfelelő esetben)

 

 

 

 

 

 

9.11.3.

Jeladó és speciális berendezések

Szemrevételezés

 

 

 

 

 

 

9.12.

Egyéb speciális berendezések (X)2

 

9.12.1.

Ételkészítési berendezések

Szemrevételezés

 

 

 

 

 

 

9.12.2.

Egészségügyi berendezés

Szemrevételezés

 

 

 

 

 

 

9.12.3.

Egyéb berendezések (pl. audio-vizuális rendszerek)

Szemrevételezés

 

 

 

 

 

 

MEGJEGYZÉSEK:

1

A „követelményeket” a nyilvántartásba vétel szerinti országban a jóváhagyáskor, az első nyilvántartásba vételkor vagy az első forgalomba helyezéskor megszabott típus-jóváhagyások, illetve az utólagos módosítási kötelezettségek vagy a nemzeti jogszabályok határozzák meg. Ezek a hiányosságok csak akkor érvényesek, ha a követelményeknek való megfelelést ellenőrizték.

2

(X) a jármű állapotát és közlekedésre való alkalmasságát érintő tétel, amely azonban a műszaki vizsgálat szempontjából nem bír alapvető fontossággal.

(1)  Típusjóváhagyás a 70/220/EGK irányelv, a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 1. táblázata (Euro 5), a 88/77/EGK irányelv és a 2005/55/EK irányelv szerint.

(2)  Típusjóváhagyás a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 2. táblázata (Euro 6) és az 595/2009/EK rendelet (Euro VI) szerint.

(3)  Típusjóváhagyás a 70/220/EGK irányelv, a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 1. táblázata (Euro 5), a 88/77/EGK irányelv, valamint a 2005/55/EK irányelv szerint.

(4)  Típusjóváhagyás a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 2. táblázata (Euro 6) és az 595/2009/EK rendelet (Euro VI) szerint.