27.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 85/60


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/503 RENDELETE

(2019. március 25.)

a vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes, az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásairól

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre irányuló szándékát. A kilépésről rendelkező megállapodás hatálybalépésének időpontjától, illetve ennek hiányában a kilépés bejelentésétől számított két év elteltével, azaz 2019. március 30-tól a Szerződések az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók, kivéve, ha az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben ennek a határidőnek a meghosszabbításáról egyhangúlag határoz.

(2)

A vasúti közlekedés területén az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének a tanúsítványokra és engedélyekre gyakorolt hatását az üzemeltetők különböző intézkedések révén orvosolhatják. Ezen intézkedések közé tartozhat az, hogy az üzemeltetők a fennmaradó 27 tagállam egyikében telephelyet létesítenek, majd az adott tagállamban beszerzik a megfelelő engedélyeket és tanúsítványokat.

(3)

A határokon átnyúló vasúti szolgáltatásokat közvetlenül érintő kérdések rendezéséhez a 2012/34/EU irányelv (2) 14. cikke szerinti külön megállapodásokra lesz szükség, ezáltal biztosítva e szolgáltatások folyamatosságát és a zavarok minimalizálását. Az említett irányelvvel összhangban az ilyen a megállapodások biztosítanák a viszonosságot a határon átnyúló infrastruktúrát használó uniós vállalkozások és Egyesült Királyságban letelepedett vállalkozások számára.

(4)

Az érintett tagállamok és az Egyesült Királyság között ilyen megállapodások megkötésére kizárólag az Egyesült Királyság harmadik országgá válását követően kerülhet sor. Különösen, az uniós biztonsági szabályoknak a Csatorna-alagútra való alkalmazását jelenleg az 1986. február 12-én aláírt Canterburyi Szerződés keretében létrehozott kormányközi bizottságra ruházták, amely biztonsági kérdésekben a Csatorna-alagút biztonsági hatóságának tanácsaira támaszkodik. Figyelembe véve, hogy az Egyesült Királyság státuszát tekintve harmadik országgá válik, az említett szerződés által létrehozott rendszert ki kell igazítani. Különösen, a Csatorna-alagút francia területre eső részére vonatkozó felelősségnek az (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 3. cikkének (7) bekezdésében meghatározott illetékes hatóság kizárólagos hatáskörébe kell tartoznia annak biztosítása érdekében, hogy az alagút e részén az uniós jogot alkalmazzák. Annak érdekében azonban, hogy az említett illetékes hatóság a lehető legmegfelelőbben láthassa el feladatait, valamint tekintettel arra, hogy az alagút a határ mindkét oldalán hasonló jellemzőkkel bír, illetve a következetes határozathozatal megkönnyítése érdekében, az illetékes hatóság figyelembe veheti a két ország közötti megállapodás alapján létrehozott kétnemzetiségű testület, például a Csatorna-alagút Canterbury Szerződés által létrehozott és a kormányközi bizottság számára tanácsokat adó biztonsági hatóságának véleményét, vagy kialakíthatja az alagút Egyesült Királyság területén található részéért felelős hatóságokkal való együttműködés egyéb módjait.

(5)

Az e rendeletben szereplő intézkedések feltétele, hogy az Egyesült Királysággal a határokon átnyúló vasúti összeköttetést biztosító infrastruktúrára, valamint az infrastruktúrán üzemelő vállalkozásokra és ott vonatokat vezető mozdonyvezetőkre az uniós követelményekkel azonos biztonsági normák és eljárások, vasúttársaságként való működésre vonatkozó hozzáférési követelmények és vonatvezetésre alkalmazandó követelmények vonatkozzanak.

(6)

Annak érdekében, hogy az érintett feleknek lehetőségük legyen megkötni a szükséges megállapodásokat és meghozni a zavarok elkerüléséhez szükséges bármilyen egyéb intézkedéseket, tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság harmadik országgá válik, egyes tanúsítványok és engedélyek érvényességét meg kell hosszabbítani.

(7)

A tanúsítványok és engedélyek érvényessége e meghosszabbításának időtartamát arra az időre kell korlátozni, amely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az érintett tagállamok a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvében (4), a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvében (5), valamint a 2012/34/EU irányelvben foglalt rendelkezésekkel összhangban megtegyék a szükséges lépéseket.

(8)

Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az Egyesült Királyság viszonylatában nyújtott, határokon átnyúló vasúti szolgáltatások jelentős zavara, alapvető fontosságú az is, hogy a vasúttársaságok és a nemzeti hatóságok haladéktalanul meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó tanúsítványokat és engedélyeket kellő időben, e rendelet alkalmazásának megszűnését megelőzően kiadják, és hogy az Unió területén való működéshez szükséges egyéb tanúsítványokat és engedélyeket az Egyesült Királyság kilépésének napját megelőzően kiadják.

(9)

Ezen rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni arra vonatkozóan, hogy visszavonja a tanúsítványok és az engedélyek jogosultjainak nyújtott előnyöket, amennyiben az uniós követelményekkel egyenértékű biztonsági előírásoknak való megfelelés nem biztosított. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (6) megfelelően kell gyakorolni. Az említett intézkedések elfogadására – tekintettel azok vasúti biztonságra gyakorolt lehetséges hatására – a vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni. A Bizottságnak azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat kell elfogadnia, ha kellően indokolt esetben ez rendkívül sürgős okból szükséges.

(10)

Tekintettel az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépéséből fakadó sürgető helyzetre, helyénvalónak tűnt kivételt biztosítani a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól.

(11)

Mivel e rendelet célját, nevezetesen a vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes, az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásait szabályozó átmeneti intézkedések meghatározását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a rendelet terjedelme és hatása miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

(12)

E rendelet rendelkezéseinek sürgősen hatályba kell lépnie, és azokat az azon időpontot követő naptól kell alkalmazni, amelytől fogva a Szerződések többé nem alkalmazhatók az Egyesült Királyságra, kivéve, ha addig az időpontig hatályba lép az Egyesült Királysággal megkötött, kilépésről rendelkező megállapodás,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának (a továbbiakban: az Egyesült Királyság) az Európai Unióból való kilépésére tekintettel különös rendelkezéseket állapít meg a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján kiállított egyes biztonsági tanúsítványok és biztonsági engedélyek, a 2007/59/EK irányelv alapján a mozdonyvezetők számára kiállított egyes engedélyek, valamint a 2012/34/EU irányelv alapján a vasúttársaságok számára kiadott egyes engedélyek vonatkozásában.

(2)   Ezt a rendeletet az e rendelet alkalmazásának kezdőnapját megelőző napon érvényes alábbi tanúsítványokra és engedélyekre kell alkalmazni:

a)

a 2004/49/EK irányelv 11. cikke alapján az infrastruktúra működtetői számára az Uniót és az Egyesült Királyságot összekötő, határokon átnyúló infrastruktúra irányítására és üzemeltetésére kiállított biztonsági engedélyekre;

b)

a 2004/49/EK irányelv alapján az Egyesült Királyságban letelepedett vasúttársaságok számára kiállított biztonsági tanúsítványokra;

c)

a 2012/34/EK irányelv III. fejezete alapján az Egyesült Királyságban letelepedett vasúttársaságok számára kiállított engedélyekre;

d)

a 2007/59/EK irányelv 14. cikkében említett eljárás alapján a mozdonyvezetők számára kiállított engedélyekre.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 2004/49/EK, a 2007/59/EK és a 2012/34/EU irányelv, valamint az említett irányelvek alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok megfelelő fogalommeghatározásai érvényesek. E rendelet alkalmazásában az (EU) 2016/798 irányelv, valamint az említett irányelv alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok vonatkozó meghatározásait attól a naptól kell alkalmazni, amelyen az említett irányelv az 1. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett engedélyekre és tanúsítványokra alkalmazandóvá válik.

3. cikk

A biztonsági engedélyek, a biztonsági tanúsítványok, a működési engedélyek és a mozdonyvezetői engedélyek érvényessége

(1)   Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett biztonsági engedélyek és az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett biztonsági tanúsítványok az e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított kilenc hónapig érvényesek maradnak. Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett biztonsági tanúsítványok kizárólag az e rendelet mellékletében említett határátkelőhelyek és terminálok Egyesült Királyságból való elérésére, illetve ezen állomásokról vagy terminálokról az Egyesült Királyságba való elindulásra érvényesek.

(2)   Az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett engedélyek az e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított kilenc hónapig érvényesek maradnak. A 2012/34/EU irányelv 23. cikkének (1) bekezdésétől eltérve ezen engedélyek kizárólag az ezen rendelet mellékletében említett határállomások és terminálok, illetve az Egyesült Királyság között található területre érvényesek.

(3)   Az 1. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett engedélyek az e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított kilenc hónapig érvényesek maradnak azon mozdonyvezetők vonatkozásában, akik az ezen rendelet mellékletében említett határállomások és terminálok, illetve az Egyesült Királyság között található területen végzik munkájukat.

4. cikk

A biztonsági tanúsítványokra, a biztonsági engedélyekre és engedélyekre vonatkozó szabályok és kötelezettségek

(1)   Az e rendelet 3. cikkének hatálya alá tartozó biztonsági tanúsítványokra, biztonsági engedélyekre és engedélyekre a 2004/49/EK irányelvvel, – attól a naptól kezdve, hogy az az említett engedélyekre alkalmazandóvá válik – az (EU) 2016/798 irányelvvel, a 2012/34/EU irányelvvel és a 2007/59/EK irányelvvel összhangban, valamint az ezen irányelvek alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokkal és felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal összhangban alkalmazandó szabályok vonatkoznak.

(2)   Az 1. cikk (2) bekezdésében említett biztonsági tanúsítványok, biztonsági engedélyek és engedélyek jogosultjai és adott esetben az engedélyeket kiállító hatóság, amennyiben ez eltér attól a nemzeti biztonsági hatóságtól, amelynek területén az infrastruktúra az Unióban található, és amelynek hatáskörébe tartoznak az ezen rendelet mellékletében említett határállomások és terminálok, együttműködnek a nemzeti biztonsági hatósággal, és minden lényeges információt és dokumentumot a rendelkezésére bocsátanak.

(3)   Amennyiben az információkat vagy dokumentumokat nem nyújtják be az e cikk (2) bekezdésében említett nemzeti biztonsági hatóság kérésében meghatározott határidőn belül, a Bizottság – a nemzeti biztonsági hatóság értesítését követően – végrehajtási jogi aktusokat fogad el a jogosultnak a 3. cikk alapján nyújtott előny visszavonására vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 7. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(4)   Az e rendelet 1. cikke (2) bekezdésének a), b) és d) pontjában említett biztonsági tanúsítványok, biztonsági engedélyek és engedélyek jogosultjai haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és az Európai Unió Vasúti Ügynökségét más illetékes biztonsági hatóságok olyan intézkedéseiről, amelyek ellentétesek lehetnek az e rendelet, a 2004/49/EK irányelv, a 2007/59/EK irányelv és az (EU) 2016/798 irányelv szerinti kötelezettségeikkel.

Az e rendelet 1. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett engedélyek jogosultjai haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot más illetékes hatóságok olyan intézkedéseiről, amelyek ellentétesek lehetnek az e rendelet, vagy a 2012/34/EU irányelv szerinti kötelezettségeikkel.

(5)   A 3. cikk szerint nyújtott előnyök visszavonása előtt a Bizottság kellő időben tájékoztatja az e cikk (2) bekezdésében említett nemzeti biztonsági hatóságot, az 1. cikk (2) bekezdésében említett biztonsági tanúsítványokat, biztonsági engedélyeket és engedélyeket kiállító hatóságot, továbbá az ilyen bizonyítványok és engedélyek jogosultjait arról, hogy szándékában áll az említett visszavonással kapcsolatban eljárni, és lehetőséget kell biztosítania számukra, hogy ismertessék álláspontjukat.

(6)   Ami az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett engedélyeket illeti, az ezen cikk (1)–(5) bekezdése alkalmazásában a nemzeti biztonsági hatóságra való hivatkozásokat a 2012/34/EU irányelv 3. cikkének 15. pontjában meghatározott engedélyező hatóságra való hivatkozásként kell értelmezni.

5. cikk

Az uniós szabályoknak való megfelelés nyomon követése

(1)   A 4. cikk (2) bekezdésében említett nemzeti biztonsági hatóság figyelemmel kíséri az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett határokon átnyúló infrastruktúrát használó, az Egyesült Királyságban letelepedett vasúttársaságokra, valamint az említett határokon átnyúló infrastruktúrára alkalmazott vasútbiztonsági előírásokat. A nemzeti biztonsági hatóság emellett ellenőrzi, hogy az infrastruktúra-működtetők megfelelnek-e az uniós jogban meghatározott biztonsági követelményeknek, és hogy a joghatósága alá tartozó területen működő mozdonyvezetők teljesítik-e az uniós jog vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott követelményeket. A nemzeti biztonsági hatóság jelentést nyújt be a Bizottságnak és az Európai Unió Vasúti Ügynökségének e kérdésről, amelyet adott esetben a Bizottság az e cikk (2) bekezdése szerinti intézkedésére vonatkozó ajánlás kísér.

Az e rendelet 4. cikkének (2) és (6) bekezdésében említett engedélyező hatóság nyomon követi, hogy az e rendelet 1. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett, az Egyesült Királyság által kiállított engedéllyel rendelkező vasúttársaságokkal összefüggésben továbbra is betartják-e a 2012/34/EU irányelv 19–22. cikkét.

(2)   Amennyiben a Bizottságnak megalapozott kétségei vannak afelől, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó határokon átnyúló vasúti szolgáltatásnak vagy infrastruktúrának vagy ugyanazon infrastruktúra Egyesült Királyságban található részének működésére alkalmazott biztonsági előírások összhangban állnak az uniós jog vonatkozó rendelkezéseivel, a Bizottság indokolatlan késedelem nélkül végrehajtási jogi aktusokat fogad el a jogosultnak a 3. cikk alapján nyújtott előny visszavonására vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 7. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a Bizottságnak megalapozott kétségei vannak a vasúttársaság engedélyének vagy a mozdonyvezetői engedélynek a megszerzésére vonatkozó követelmények alkalmazását illetően.

(3)   E cikk (1) bekezdésének alkalmazásában a nemzeti biztonsági hatóság, illetve a 4. cikk (2) és (6) bekezdésében említett engedélyező hatóság észszerű határidőt megállapítva tájékoztatást kérhet az érintett illetékes hatóságoktól. Amennyiben ezen érintett illetékes hatóságok nem bocsátják rendelkezésre a megállapított határidőn belül a kért információkat, vagy hiányos információkat szolgáltatnak, a Bizottság – a nemzeti biztonsági hatóság vagy a 4. cikk (2) és (6) bekezdésében említett engedélyező hatóság értesítését követően – a 7. cikk (2) bekezdésének megfelelően végrehajtási jogi aktusokat fogad el a jogosultnak a 3. cikk alapján nyújtott előny visszavonására vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 7. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(4)   A 3. cikk szerint nyújtott előnyök visszavonása előtt a Bizottság kellő időben tájékoztatja a 4. cikk (2) bekezdésében említett nemzeti biztonsági hatóságot, az 1. cikk (2) bekezdésében említett biztonsági tanúsítványokat, biztonsági engedélyeket és engedélyeket kiállító hatóságot, az ilyen engedélyek jogosultjait, valamint az Egyesült Királyság nemzeti biztonsági hatóságát és engedélyező hatóságát arról, hogy szándékában áll az említett visszavonással kapcsolatban eljárni, és lehetőséget biztosít számukra álláspontjuk ismertetésére.

6. cikk

Konzultáció és együttműködés

(1)   A tagállamok illetékes hatóságai e rendelet végrehajtásának biztosítása érdekében szükség szerint konzultálnak és együttműködnek az Egyesült Királyság illetékes hatóságaival.

(2)   A tagállamok kérésre, indokolatlan késedelem nélkül a Bizottság rendelkezésére bocsátják az (1) bekezdés értelmében megszerzett információkat vagy az e rendelet végrehajtása szempontjából lényeges egyéb információkat.

7. cikk

A bizottság

(1)   A Bizottságot az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) 51. cikkében említett bizottság és a 2012/34/EU irányelv 62. cikkében említett bizottság segíti. E bizottságok a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságoknak minősülnek.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, összefüggésben annak 5. cikkével.

8. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)   Ezt a rendeletet az azon dátumot követő naptól kell alkalmazni, amelytől fogva a Szerződések az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdése alapján többé nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra.

(3)   Ez a rendelet nem alkalmazandó, ha az Egyesült Királysággal az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke (2) bekezdésének megfelelően megkötött, kilépésről rendelkező megállapodás a (2) bekezdésben említett időpontig hatályba lép.

(4)   Ez a rendelet az alkalmazásának (2) bekezdés szerinti kezdőnapjától számított kilenc hónap elteltével hatályát veszti.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2019. március 25-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

G. CIAMBA


(1)  Az Európai Parlament 2019. március 13-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2019. március 22-i határozata.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012/34/EU irányelve (2012. november 21.) az egységes európai vasúti térség létrehozásáról (HL L 343., 2012.12.14., 32. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/798 irányelve (2016. május 11.) a vasútbiztonságról (HL L 138., 2016.5. 26, 102. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról (HL L 164., 2004.4.30., 44. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2007/59/EK irányelve (2007. október 23.) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről (HL L 315., 2007.12.3., 51. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/797 irányelve (2016. május 11.) a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról (HL L 138., 2016.5.26., 44. o.).


MELLÉKLET

A 3 és a 4. cikkben említett határátkelőhelyek és terminálok az alábbiak:

1.   ÍRORSZÁG

Dún Dealgan/Dundalk

2.   FRANCIAORSZÁG

Calais-Fréthun