27.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 85/39


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/501 RENDELETE

(2019. március 25.)

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti teher- és személyszállítási összeköttetést biztosító közös szabályokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. A kilépésről rendelkező megállapodás hatálybalépésének időpontjától, illetve ennek hiányában a kilépés bejelentésétől számított két év elteltével, azaz 2019. március 30-tól a Szerződések az Egyesült Királyságra többé nem alkalmazhatók, kivéve, ha az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben ennek a határidőnek a meghosszabbításáról egyhangúlag határoz.

(2)

Az Egyesült Királyság Unióból való kilépése – az Unióban maradó huszonhét tagállammal fennálló kapcsolat összefüggésében és külön rendelkezések hiányában – az 1072/2009/EK (3) és az 1073/2009/EK (4) rendelet által létrehozott, a piacra jutás tekintetében az uniós jogból eredő valamennyi jogot és kötelezettséget megszünteti.

(3)

A Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciájának (CEMT) többoldalú kvótarendszere az egyetlen olyan egyéb rendelkezésre álló jogi keret, amely az Unió és az Egyesült Királyság közötti közúti árufuvarozáshoz alapot biztosíthat a kilépés időpontját követően. Mivel azonban jelenleg korlátozott számú engedély áll rendelkezésre a CEMT-rendszer keretében, és a rendszer hatálya az érintett közúti fuvarozási műveletek tekintetében korlátozott, a rendszer jelenleg nem alkalmas arra, hogy teljes mértékben kielégítse az Unió és az Egyesült Királyság közötti közúti árufuvarozási igényeket.

(4)

Ezért a – többek között a közrend tekintetében fellépő – komoly zavarok megelőzése érdekében ideiglenes intézkedéseket kell hozni, amelyek lehetővé teszik az Egyesült Királyságban engedélyezett közúti árufuvarozók és autóbuszos személyszállító szolgáltatók számára, hogy közúti árufuvarozást és személyszállítást végezzenek az Egyesült Királyság területe és az Unióban maradó huszonhét tagállam között vagy az Egyesült Királyság területéről egy vagy több tagállamon áthaladva az Egyesült Királyság területére. Az Egyesült Királyság és az Unióban maradó tagállamok közötti megfelelő egyensúly biztosítása érdekében e jogok biztosítását ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy az Egyesült Királyságnak egyenértékű jogokat kell biztosítania, továbbá bizonyos, a tisztességes versenyt biztosító feltételektől kell függővé tenni.

(5)

E rendelet területi hatálya nem terjed ki Gibraltárra, és az e rendeletben szereplő, az Egyesült Királyságra való hivatkozások nem vonatkoznak Gibraltárra.

(6)

A valamely tagállam területén vagy a tagállamok között végzett szállítási műveletekhez való jog a belső piac megvalósítása szempontjából alapvető fontosságú vívmány, és az Egyesült Királyság Unióból való kilépését követően, ezzel ellentétes értelmű rendelkezés hiányában az Unióban nem letelepedett egyesült királyságbeli közúti árufuvarozók nem élhetnek majd ezzel a joggal. Fokozatos kivezető intézkedéseket kell azonban megfontolni annak lehetővé tétele céljából, hogy az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozók korlátozott számú további műveletet végezhessenek az Unió területén az Egyesült Királyság és az Unió közötti műveletekkel összefüggésben. Az Egyesült Királyságnak az Unióból kilépési megállapodás nélkül történő kilépését követő közvetlen időszakban ezeknek az intézkedéseknek segíteniük kell a forgalmat érintő zavarok kialakulásának megelőzését, amely zavarokra a járművek és rakományuk további ellenőrzése miatt számítani lehet, és amelyek ebből adódóan a közrendet fenyegetik. Ezeknek a rendelkezéseknek segíteniük kell különösen az azon korlátozott számú határátkelőhelyekre nehezedő nyomás enyhítésében, ahol ezekre a zavarokra a leginkább számítani lehet, mivel a járműveknek nem kell azonnal visszafordulniuk. Ezeknek az intézkedéseknek arányosaknak kell lenniük, nem szabad ugyanolyan szintű jogokat biztosítaniuk, mint amilyeneket az uniós közúti árufuvarozók élveznek a belső piac szabályai értelmében, valamint e rendelettel összhangban fokozatosan meg kell szüntetni ezeket.

(7)

Külön rendelkezések hiányában az Egyesült Királyság Unióból való kilépése a közúti személyszállítási szolgáltatások tekintetében is komoly, ideértve a közrendet érintő zavarokat eredményezhet. Az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló megállapodás (5) (a továbbiakban: az Interbus-megállapodás) az egyetlen olyan rendelkezésre álló jogi keret, amely a kilépés időpontját követően alapot biztosít az Unió és az Egyesült Királyság közötti autóbuszos közúti személyszállításhoz. Az Egyesült Királyság 2019. április 1-jétől az Interbus-megállapodás saját jogú szerződő felévé válik. Az Interbus-megállapodás azonban csak az eseti szolgáltatásokra terjed ki, és ezért nem alkalmas a kilépésből eredő zavarok kezelésére, hiszen továbbra is sokan szeretnének majd utazni az Unió és az Egyesült Királyság között. A szerződő felek már megtárgyaltak egy, az Interbus-megállapodáshoz csatolt, a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásokról szóló jegyzőkönyvet, ám az várhatóan nem lép időben hatályba ahhoz, hogy a jelenlegi helyzetben életképes alternatív megoldást jelentsen az Egyesült Királyság kilépését közvetlenül követő időszakra. Ezért a menetrend szerinti és a menetrend szerinti különcélú, autóbusszal történő személyszállítással összefüggésben a jelenlegi eszközök nem elégítik ki az Unió és az Egyesült Királyság közötti közúti személyszállítási igényeket. Az ebből fakadó, akár a közrendet is fenyegető jelentős zavarok enyhítése érdekében ezért észszerű megoldás lehetővé tenni az egyesült királyságbeli fuvarozók számára, hogy személyszállítást végezhessenek az Egyesült Királyságból az Unióba és fordítva, amennyiben az Egyesült Királyság legalább egyenértékű jogokat biztosít az uniós fuvarozók számára. Az e rendelet alapján biztosított jogokat rövid időre kell korlátozni, hogy az Interbus-megállapodáshoz csatolt, a menetrend szerinti járatokról szóló jegyzőkönyv hatályba léphessen, és ahhoz az Egyesült Királyság csatlakozhasson.

Az Írország és Észak-Írország közötti, határon átnyúló autóbusz-szolgáltatások különösen fontosak a határ menti régiókban élő közösségek számára, tekintettel a közösségek közötti alapszintű összeköttetés biztosítására, többek között a közös utazási térség részekén. E szolgáltatások életképességét támogatja az, hogy az utasok a határ mindkét oldalán fel- és leszállhatnak. Ezért továbbra is engedélyezni kell Írország határ menti régiójában az utasok fel- és leszállását az egyesült királyságbeli autóbuszos személyszállító szolgáltatók járműveire az Írország és Észak-Írország közötti nemzetközi autóbuszos személyszállítási szolgáltatások során. Ezeket a jogokat korlátozott időtartamra (2019. szeptember 30-ig) kell biztosítani, hogy lehetőség legyen alternatív megoldások kidolgozására.

(8)

Annak érdekében, hogy tükröződjön az intézkedések ideiglenes jellege, és ne teremtsenek precedenst, az e rendeletben előírt intézkedések időbeli hatályát rövid időtartamra kell korlátozni. A közúti árufuvarozás vonatkozásában az időbeli korlátozás annak szem előtt tartásával történik, hogy a CEMT-rendszerben intézkedések születhetnek az alapszintű összeköttetések érdekében, és a korlátozás nem sérti sem az Unió és az Egyesült Királyság közötti közúti árufuvarozásra vonatkozó jövőbeni megállapodás lehetséges tárgyalását és hatálybalépését, sem a közlekedéssel kapcsolatos jövőbeni uniós szabályokat. Ami az autóbuszos személyszállítást illeti, az időbeli korlátozás lehetővé teszi, hogy az Interbus-megállapodáshoz csatolt, a menetrend szerinti járatokról szóló jegyzőkönyv hatályba léphessen, és ahhoz az Egyesült Királyság csatlakozhasson, továbbá nem sérti a kérdéskörrel kapcsolatosan az Unió és az Egyesült Királyság között a jövőben létrejövő esetleges megállapodást.

(9)

Az EUSZ 5. cikkében meghatározott arányosság elvével összhangban ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(10)

E rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie, és azt az azon időpontot követő naptól kell alkalmazni, amelytől fogva a Szerződések már nem alkalmazhatók az Egyesült Királyságra, kivéve, ha addig az időpontig hatályba lép az Egyesült Királysággal megkötött kilépésről rendelkező megállapodás. Ez a rendelet 2019. december 31-én minden esetben hatályát veszti. Az Unió ezért az említett időpontot követően nem gyakorolja majd az e rendelet szerinti hatáskörét. Más uniós intézkedések sérelme nélkül, és azok tiszteletben tartása mellett, ezt a hatáskört az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 2. cikke (2) bekezdésének megfelelően ezután ismét a tagállamok fogják gyakorolni. A nemzetközi közúti közlekedési megállapodások megkötése tekintetében az Unió és a tagállamok vonatkozó hatásköreit a Szerződésekkel összhangban és a vonatkozó uniós jogszabályok figyelembevételével kell meghatározni.

(11)

Amennyiben a piaci igények kielégítése érdekében szükséges, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy visszaállítsa az Unió által az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozók és autóbuszos személyszállító szolgáltatók számára biztosított jogoknak az Egyesült Királyság által az uniós közúti árufuvarozók és autóbuszos személyszállító szolgáltatók számára biztosított jogokkal való egyenértékűségét, ideértve azt az esetet is, amikor az Egyesült Királyság által biztosított jogokat a származási tagállam alapján biztosítják, vagy azok nem egyenlő mértékben állnak valamennyi uniós fuvarozó rendelkezésére, továbbá orvosolja az uniós közúti árufuvarozók és autóbuszos személyszállító szolgáltatók számára hátrányos tisztességtelen verseny előfordulását.

(12)

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak meg kell felelniük az arányosság elvének, és ezért rendelkezéseiknek arányban kell lenniük azokkal a problémákkal, amelyeket az egyenértékű jogok biztosításának elmulasztása vagy a tisztességtelen versenyfeltételek okoznak. E rendelet alkalmazásának felfüggesztését a Bizottságnak csak azokban a legsúlyosabb esetekben kell megfontolnia, amikor az Egyesült Királyság nem vagy csak minimális mértékben biztosít egyenértékű jogokat az uniós közúti árufuvarozóknak vagy az uniós autóbuszos személyszállító szolgáltatóknak, vagy ha az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozókra vagy az egyesült királyságbeli autóbuszos személyszállító szolgáltatókra vonatkozó versenyfeltételek annyira különböznek az uniós fuvarozókra vonatkozó versenyfeltételektől, hogy az adott szolgáltatások uniós fuvarozók általi nyújtása számukra gazdaságilag nem életképes megoldás.

(13)

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása során különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak (6) megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein. Biztosítani kell, hogy az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne érintsék hátrányosan a belső piac megfelelő működését.

(14)

Annak biztosítása érdekében, hogy az Egyesült Királyság által az uniós közúti árufuvarozók és az uniós autóbusz-üzemeltetők számára biztosított, az e rendelet által az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozók és az egyesült királyságbeli autóbuszos személyszállító szolgáltatók számára biztosított jogokkal egyenértékű jogok minden uniós fuvarozó számára egyenlően rendelkezésre álljanak, ideiglenesen ki kell terjeszteni az 1072/2009/EK és az 1073/2009/EK rendelet hatályát. Ezek a rendeletek már vonatkoznak a valamely tagállam és egy harmadik ország közötti útnak egy tranzittagállam területén végzett szakaszára. Ilyen esetben azonban biztosítani kell, hogy az 1072/2009/EK rendelet vonatkozzon az útnak a be- vagy a kirakodás helye szerinti tagállam területén végzett szakaszára is, és hogy az 1072/2009/EK rendelet vonatkozzon az útnak az utasok fel- vagy leszállásának helye szerinti tagállam területén végzett szakaszára is. E kiterjesztés célja annak biztosítása, hogy az uniós fuvarozók az Egyesült Királyságba irányuló vagy onnan kiinduló kereskedelmi műveleteket végezhessenek, valamint további megállókat iktathassanak be a személyszállítási műveletük folyamán,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet ideiglenes intézkedéseket állapít meg Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: az Egyesült Királyság) Unióból való kilépését követően az Unió és az Egyesült Királyság közötti közúti árufuvarozás, valamint menetrend szerinti és menetrend szerinti különcélú, autóbuszos személyszállítás tekintetében.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.   „jármű”: árufuvarozással összefüggésben az Egyesült Királyságban nyilvántartásba vett gépjármű, vagy járművek olyan összekapcsolt kombinációja, amelynek legalább a gépjármű részét az Egyesült Királyságban vették nyilvántartásba, amely kizárólag árufuvarozásra szolgál, és amely vagy a vállalkozás saját tulajdonában áll úgy, hogy azt a vállalkozás részletfizetésre vásárolta, vagy azt a vállalkozás bérli, feltéve, hogy az utóbbi esetben a jármű megfelel a 2006/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (7) meghatározott feltételeknek, illetve személyszállítással összefüggésben autóbusz;

2.   „engedélyezett árufuvarozás”:

a)

egy rakománnyal rendelkező jármű által lebonyolított út az Unió területéről az Egyesült Királyság területére vagy fordítva egy vagy több tagállamon vagy harmadik országon keresztül történő tranzittal vagy anélkül;

b)

az e pont a) pontja szerinti, az Egyesült Királyság területéről rakománnyal lebonyolított utat követően, az Unió területén történt kirakodástól számított hét napon belül végrehajtott legfeljebb két további, az Unió területén történő berakodási és kirakodási művelet a 12. cikk második albekezdésében meghatározott alkalmazás kezdőnapjától számított négy hónapos időszak során, valamint az Unió területén történt kirakodástól számított hét napon belül végrehajtott egy ilyen művelet az azt követő három hónap során;

c)

egy rakománnyal rendelkező jármű által lebonyolított, az Egyesült Királyság területéről az Egyesült Királyság területére tartó, az Unió területén áthaladó út;

d)

az a) és c) pontban említett fuvarozásokkal kapcsolatban üresen megtett út;

3.   „engedélyezett autóbuszos személyszállítás”:

a)

egy autóbusz által személyszállítás céljából lebonyolított út az Unió területéről az Egyesült Királyság területére vagy fordítva egy vagy több tagállamon vagy harmadik országon keresztül történő tranzittal vagy anélkül;

b)

egy autóbusz által személyszállítás céljából lebonyolított, az Egyesült Királyság területéről az Egyesült Királyság területére tartó, az Unió területén áthaladó út;

c)

az a) és b) pontban említett fuvarozásokkal kapcsolatban személyek szállítása nélkül megtett út;

d)

utasok felvétele és leszállása Írország határ menti régiójában az Írország és Észak-Írország közötti, menetrend szerinti járatok vagy menetrend szerinti különcélú járatok keretében, 2019. szeptember 30-ig;

4.   „Írország határ menti régiója”: Írországnak az Írország és Észak-Írország közötti szárazföldi határral szomszédos megyéi;

5.   „uniós közúti árufuvarozó”: olyan, közúti árufuvarozási tevékenységet folytató vállalkozás, amely az 1072/2009/EK rendelet 4. cikke szerinti, érvényes közösségi engedéllyel rendelkezik;

6.   „egyesült királyságbeli közúti árufuvarozó”: az Egyesült Királyságban letelepedett olyan vállalkozás, amely jogosult közúti árufuvarozásra, és érvényes egyesült királyságbeli engedéllyel rendelkezik;

7.   „egyesült királyságbeli engedély”: amennyiben egyesült királyságbeli közúti árufuvarozó számára bocsátják ki, az Egyesült Királyság által nemzetközi fuvarozás céljából engedélyezett árufuvarozás tekintetében kibocsátott engedély, és amennyiben egyesült királyságbeli autóbuszos személyszállító szolgáltatók számára bocsátják ki, az Egyesült Királyság által nemzetközi fuvarozás céljából engedélyezett autóbuszos személyszállítás tekintetében kibocsátott engedély;

8.   „autóbusz”: az Egyesült Királyságban bejegyzett jármű, amely kialakításánál és felszereltségénél fogva – a járművezetőt is beleértve – kilencnél több személy fuvarozására alkalmas és erre tervezték;

9.   „menetrend szerinti járatok”: olyan járatok, amelyeken az utasok fuvarozása meghatározott időközönként, meghatározott útvonalon, az utasokat előre meghatározott megállóhelyeken felvéve és kitéve történik;

10.   „menetrend szerinti különcélú járatok”: olyan járatok, amelyeken, függetlenül attól, hogy ki szervezi meg azokat, meghatározott utascsoportok fuvarozása más utasok kizárásával történik;

11.   „uniós autóbuszos személyszállító szolgáltatók”: olyan, autóbuszos közúti személyszállítási tevékenységet folytató vállalkozás, amely az 1073/2009/EK rendelet szerinti, érvényes közösségi engedéllyel rendelkezik;

12.   „egyesült királyságbeli autóbuszos személyszállító szolgáltatók”: az Egyesült Királyságban letelepedett olyan vállalkozás, amely jogosult autóbuszos személyszállításra, és érvényes egyesült királyságbeli engedéllyel rendelkezik;

13.   „fuvarozó”: közúti árufuvarozó vagy autóbuszos személyszállító szolgáltatók;

14.   „versenyjog”: olyan jog, amely a következő magatartással foglalkozik, amennyiben az hatással lehet a közúti árufuvarozási vagy autóbuszos személyszállítási szolgáltatásokra:

a)

olyan magatartás, amely a következőkből áll:

i.

közúti árufuvarozók vagy autóbuszos személyszállító szolgáltatók közötti megállapodások, közúti árufuvarozók vagy autóbuszos személyszállító szolgáltatók társulásai által hozott döntés és összehangolt magatartás, amelyek célja vagy hatása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása;

ii.

erőfölénnyel való visszaélés egy vagy több közúti árufuvarozó vagy autóbuszos személyszállító szolgáltató részéről;

iii.

olyan intézkedések, amelyeket az Egyesült Királyság közvállalkozások és olyan vállalkozások számára hozott vagy tart fenn, amelyeknek az Egyesült Királyság különleges vagy kizárólagos jogokat nyújtott, és amely intézkedések ellentétesek az i. vagy az ii. alponttal; és

b)

a közúti árufuvarozók vagy autóbuszos személyszállító szolgáltatók közötti olyan összefonódások, amelyek jelentősen gátolják a hatékony versenyt, különösen az erőfölény kialakulásának vagy megerősödésének eredményeképpen;

15.   „állami támogatás”: a kormány vagy bármely más szintű közigazgatási szerv által nyújtott, gazdasági előnyt biztosító pénzügyi hozzájárulás, amely a következőket foglalja magában:

a)

pénzeszközök – például juttatások, kölcsönök vagy tőkeinjekció – közvetlen átadása, pénzeszközök potenciális közvetlen átadása, kötelezettségek – például hitelgaranciák, tőkeinjekció, tulajdonlás, csődvédelem vagy biztosítás – átvállalása;

b)

az egyébként esedékes bevételekről való lemondás vagy azok beszedésének mellőzése;

c)

az általános infrastruktúrától eltérő áruk vagy szolgáltatások rendelkezésre bocsátása, illetve áruk vagy szolgáltatások beszerzése; vagy

d)

kifizetések teljesítése egy finanszírozási mechanizmus részére, vagy egy magánszervezet megbízása azzal, illetve utasítása arra, hogy hajtson végre egy vagy több olyan feladatot az a), b) és c) pontban említettek közül, amelyek rendes körülmények között a kormányra vagy más közigazgatási szervre hárulnának, és valójában gyakorlatilag nem különböznek a kormányok által általában követett gyakorlattól.

Nem tekinthető úgy, hogy egy kormány vagy más közigazgatási szerv által nyújtott pénzügyi hozzájárulás gazdasági előnyt biztosít, amennyiben egy magánpiaci szereplő a szóban forgó közigazgatási szervvel megegyező helyzetben, kizárólag jövedelmezőségi kilátásoktól vezérelve ugyanazt a pénzügyi hozzájárulást nyújtotta volna;

16.   „független versenyhatóság”: a versenyjog alkalmazásáért és végrehajtásáért, valamint az állami támogatások ellenőrzéséért felelős hatóság, amely teljesíti az alábbi feltételeket:

a)

működése szempontjából a hatóság független, és megfelelően fel van ruházva a feladatai ellátásához szükséges erőforrásokkal;

b)

feladatainak ellátása és hatáskörei gyakorlása során a hatóság rendelkezik a politikai vagy egyéb külső befolyástól való függetlenségre vonatkozó, szükséges garanciákkal, és pártatlanul jár el; és

c)

a hatóság határozatait bírósági felülvizsgálatnak vetik alá;

17.   „megkülönböztetés”: bármilyen jellegű, objektív indokolás nélküli megkülönböztetés a közúti árufuvarozási vagy autóbusz-szolgáltatások működtetéséhez használt áruknak vagy szolgáltatásoknak – ideértve a közszolgáltatásokat is – a nyújtása során vagy az ilyen szolgáltatások tekintetében illetékes állami hatóságok általi kezelése során;

18.   „az Unió területe”: a tagállamok területe, amelyre az EUSZ és az EUMSZ az említett Szerződésekben megállapított feltételekkel alkalmazandó.

3. cikk

Az engedélyezett árufuvarozás folytatásához való jog

(1)   Az e rendeletben megállapított feltételek szerint az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozók engedélyezett árufuvarozást végezhetnek.

(2)   A következő típusú engedélyezett árufuvarozást az Egyesült Királyságban letelepedett természetes vagy jogi személy a 2. cikk (7) bekezdése értelmében vett egyesült királyságbeli engedély nélkül végezheti:

a)

egyetemes szolgáltatásként végzett postai szállítás;

b)

sérült vagy műszaki hibás járművek szállítása;

c)

árufuvarozás olyan gépjárművekkel, amelyek megengedett össztömege, beleértve a pótkocsikat is, nem haladja meg a 3,5 tonnát;

d)

gyógyszerek, készülékek, gyógyászati berendezések és felszerelések, valamint egyéb, vészhelyzet esetén szükséges cikkek szállítása, különösen természeti katasztrófák esetén;

e)

olyan árufuvarozás, amelynek esetében teljesülnek a következők:

i.

a szállított áru a vállalkozás tulajdonában van, vagy azt a vállalkozás adta el, vásárolta meg, adta bérbe vagy vette bérbe, állította elő, vonta ki, dolgozta fel vagy javította meg;

ii.

a szállítás célja az árunak a vállalkozásba vagy a vállalkozásból történő elszállítása vagy a vállalkozáson belül vagy azon kívül történő elmozdítása a vállalkozás saját céljaira;

iii.

az ilyen szállításhoz használt gépjárműveket a vállalkozás alkalmazásában lévő vagy szerződéses kötelezettség alapján a rendelkezésére bocsátott személyzet tagjai vezetik;

iv.

az áruszállító járművek a vállalkozás saját tulajdonában vannak, vagy azokat a vállalkozás részletfizetésre vásárolta vagy bérli, feltéve, hogy az utóbbi esetben megfelelnek a 2006/1/EK irányelvben meghatározott feltételeknek; és

v.

a szállítás a vállalkozás tevékenységi körében csak melléktevékenység.

4. cikk

Menetrend szerinti és menetrend szerinti különcélú autóbusz-üzemeltetéshez való jog

(1)   Az Egyesült Királyság autóbuszos személyszállító szolgáltatói az e rendeletben megállapított feltételek mellett végezhetnek menetrend szerinti és menetrend szerinti különcélú, engedélyezett autóbuszos személyszállítást.

(2)   Az Egyesült Királyság autóbuszos személyszállító szolgáltatóinak az ellenszolgáltatás fejében nyújtott menetrend szerinti és menetrend szerinti különcélú, engedélyezett autóbuszos személyszállítás végzéséhez az 1073/2009/EK rendelet 6–11. cikke értelmében rendelkezniük kell egy e rendelet alkalmazásának kezdőnapját megelőzően kibocsátott engedéllyel.

(3)   Az e cikk (2) bekezdése alapján érvényben maradó engedélyek az 1073/2009/EK rendelet 6–11. cikkében foglalt szabályokra és eljárásokra is figyelemmel az e cikk (1) bekezdésében meghatározott célokra legfeljebb 2019. december 31-ig továbbra is használhatók, amennyiben azokat azonos feltételek mellett hosszabbították meg, vagy azokat a megállókat, a díjakat vagy a menetrendet illetően azonos feltételek mellett módosították.

(4)   Nem kereskedelmi és nem üzleti célú engedélyezett autóbuszos személyszállítást az Egyesült Királyságban letelepedett természetes vagy jogi személy a 2. cikk (7) bekezdése értelmében vett egyesült királyságbeli engedély nélkül végezhet, amennyiben:

a)

a szállítási tevékenység a természetes vagy jogi személynek csak melléktevékenysége; és

b)

a használt járművek a természetes vagy jogi személy tulajdonában vannak, vagy a természetes vagy jogi személy azokat részletre vagy egy tartósbérleti szerződés keretében szerezte be, és azokat a természetes személy vagy jogi személy által alkalmazott személyzet egy tagja, a természetes személy maga, vagy a vállalkozás által alkalmazott vagy szerződéses kötelezettség alapján a rendelkezésére bocsátott személyzet egy tagja vezeti.

E szállítási műveletek mentesülnek az Unión belüli engedélyezési rendszer alól, amennyiben a tevékenységet végző személy rendelkezik egy az 1073/2009/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban, e rendelet alkalmazásának kezdőnapját megelőzően kibocsátott nemzeti engedéllyel.

(5)   A rendelet alkalmazását nem érinti a jármű cseréje, vagy ha a szállítást amiatt szakítják meg, hogy az út egy szakaszát más szállítóeszközzel tegyék meg.

5. cikk

Kétoldalú megállapodások vagy megegyezések

E rendelet alkalmazásának ideje alatt a tagállamok nem tárgyalhatnak és nem köthetnek kétoldalú megállapodást vagy megegyezést az Egyesült Királysággal az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben. A tagállamok ezen időszakban – a hatályos többoldalú megállapodások sérelme nélkül –az e rendelet által biztosított jogokon túl más jogokat nem biztosíthatnak az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozók vagy autóbuszos személyszállító szolgáltatók számára.

6. cikk

Szociális és műszaki szabályok

Az e rendelet szerinti engedélyezett áruszállítás vagy autóbuszos személyszállítás során be kell tartani a következő szabályokat:

a)

az utazó munkavállalók és az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetők tekintetében a tagállamok által a 2002/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (8) összhangban megállapított követelmények;

b)

a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok tekintetében az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) követelményei;

c)

a közúti közlekedésben használt menetíró készülékek tekintetében a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (10) meghatározottkövetelményei;

d)

a járművezetők alapképzése és továbbképzése tekintetében a 2003/59//EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (11) meghatározott követelményei;

e)

az egyes közúti járművek megengedett legnagyobb méretei és tömege tekintetében a tagállamok által a 96/53/EK tanácsi irányelvvel (12) összhangban megállapított követelmények;

f)

a sebességkorlátozó készülékek egyes gépjármű-kategóriákba való beszerelése és azokban való használata tekintetében a tagállamok által a 92/6/EGK tanácsi irányelvvel (13) összhangban megállapított követelmények;

g)

a biztonsági övek és a gyermekbiztonsági rendszerek járművekben való kötelező használata tekintetében a tagállamok által a 91/671/EGK tanácsi irányelvvel (14) összhangban megállapított követelmények;

h)

a munkavállalók kiküldetése tekintetében a tagállamok által a 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (15) összhangban megállapított követelmények.

i)

az utasok jogai tekintetében a 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (16) megállapított követelmények.

7. cikk

A jogok egyenértékűsége

(1)   A Bizottság nyomon követi az Egyesült Királyság által az uniós közúti fuvarozók és uniós autóbuszos személyszállító szolgáltatók számára biztosított jogokat és azok gyakorlásának feltételeit.

(2)   Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Egyesült Királyság által az uniós közúti árufuvarozóknak és uniós autóbuszos személyszállító szolgáltatóknak biztosított jogok – de jure vagy de facto – nem egyenértékűek az e rendelet alapján az egyesült királyságbeli fuvarozók számára biztosított jogokkal, vagy hogy ezek a jogok nem állnak egyenlő mértékben rendelkezésre valamennyi uniós közúti árufuvarozók és uniós autóbuszos személyszállító szolgáltatók számára, az egyenértékűség helyreállítása érdekében a Bizottság haladéktalanul felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a 11. cikkel összhangban a következők megtétele érdekében:

a)

felfüggeszti e rendelet 3. cikke (1) és (2) bekezdésének, illetve 4. cikke (1)–(4) bekezdésének alkalmazását, amennyiben nem biztosítanak egyenértékű jogokat az uniós fuvarozóknak, vagy ha a megadott jogok minimálisak; vagy

b)

korlátokat állapít meg az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozók vagy az egyesült királyságbeli autóbuszos személyszállító szolgáltatók számára engedélyezett kapacitás vagy utak száma vagy mindkettő tekintetében;

c)

a járművek típusaira vagy a forgalomba hozatal feltételeire vonatkozó üzemeltetési korlátozásokat fogad el.

8. cikk

Tisztességes verseny

(1)   A Bizottság nyomon követi azokat a feltételeket, amelyek mellett az uniós fuvarozók az e rendelet hatálya alá tartozó fuvarozási szolgáltatások nyújtásáért versengenek az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozókkal és autóbuszos személyszállító szolgáltatókkal.

(2)   Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az e cikk (3) bekezdésében említett helyzetek bármelyike miatt az e cikk (1) bekezdésében említett feltételek érzékelhetően kedvezőtlenebbek, mint az egyesült királyságbeli fuvarozók számára biztosítottak, a Bizottság a helyzet orvoslása érdekében haladéktalanul felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a 11. cikkel összhangban a következők megtétele érdekében:

a)

felfüggeszti a 3. cikke (1) és (2) bekezdésének, illetve 4. cikke (1)–(4) bekezdésének alkalmazását, amennyiben az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozókra vagy autóbuszos személyszállító szolgáltatókra vonatkozó versenyfeltételek annyira különböznek az uniós piaci szereplőkre vonatkozó versenyfeltételektől, hogy az utóbbiak számára a szolgáltatások nyújtása gazdaságilag nem életképes megoldás;

b)

korlátokat állapít meg az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozók vagy autóbuszos személyszállító szolgáltatók számára engedélyezett kapacitás vagy utak száma vagy mindkettő tekintetében; vagy

c)

a járművek típusaira vagy a forgalomba hozatal feltételeire vonatkozó üzemeltetési korlátozásokat fogad el.

(3)   A (2) bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat az abban a bekezdésben meghatározott feltételek mellett a következő helyzetek orvoslására kell elfogadni:

a)

az Egyesült Királyság állami támogatásokat nyújt;

b)

az Egyesült Királyságban nincs versenyjog, vagy azt nem alkalmazzák hatékonyan;

c)

az Egyesült Királyság nem hozott létre vagy nem tart fenn független versenyhatóságot;

d)

az Egyesült Királyság által a munkavállalók, a biztonság és védelem, valamint a környezet védelme érdekében alkalmazott előírások kevésbé szigorúak az uniós jogban megállapítottaknál, vagy releváns uniós jogszabályok hiányában a valamennyi tagállamban alkalmazott előírásoknál, de minden esetben a vonatkozó nemzetközi előírásoknál;

e)

a közúti árufuvarozók és az autóbuszos személyszállító szolgáltatók engedélyezésével összefüggésben az Egyesült Királyság által alkalmazott előírások az 1071/2009/EK rendeletben (17) megállapítottaknál alacsonyabb szintűek;

f)

a hivatásos járművezetők képesítésével és képzésével összefüggésben az Egyesült Királyság által alkalmazott előírások a 2003/59/EK rendeletben megállapítottaknál alacsonyabb szintűek;

g)

az Egyesült Királyság az 1999/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (18) megállapított szabályoktól eltérő szabályokat alkalmaz az úthasználati díjakra és az adózásra vonatkozóan; és

h)

az uniós közúti fuvarozókkal és autóbuszos személyszállító szolgáltatókkal szemben fennáll a megkülönböztetés valamely formája.

(4)   Az (1) bekezdés alkalmazásában a Bizottság az Egyesült Királyság illetékes hatóságaitól vagy fuvarozóitól információkat kérhet. Amennyiben nem bocsátják rendelkezésre a kért információkat a Bizottság által előírt észszerű határidőn belül, vagy hiányos információkat szolgáltatnak, a Bizottság a (2) bekezdésnek megfelelően járhat el.

9. cikk

Az 1072/2009/EK rendelet és az 1073/2009/EK rendelet hatályának kiterjesztése

(1)   Az áruknak az Unió és az Egyesült Királyság területe közötti, olyan uniós közúti árufuvarozó által végzett szállítása tekintetében, amely az Egyesült Királyság által az e rendelet 7. cikkében említettek szerint biztosított, az e rendelet szerintiekkel egyenértékű jogok alapján végzi tevékenységét, az útnak a berakodás vagy a kirakodás helye szerinti tagállam területén megtett szakaszára az 1072/2009/EK rendelet alkalmazandó.

(2)   Az utasoknak az Unió és az Egyesült Királyság területe közötti, olyan uniós autóbuszos személyszállító szolgáltatók által végzett szállítása tekintetében, amely az Egyesült Királyság által az rendelet 7. cikkében említettek szerint biztosított, az e rendelet szerintiekkel egyenértékű jogok alapján végzi tevékenységét, az útnak a beszállás vagy a kiszállás helye szerinti tagállam területén megtett szakaszára az 1073/2009/EK rendelet alkalmazandó.

10. cikk

Konzultáció és együttműködés

(1)   A tagállamok illetékes hatóságai e rendelet végrehajtásának biztosítása érdekében szükség szerint konzultálnak és együttműködnek az Egyesült Királyság illetékes hatóságaival.

(2)   A tagállamok kérésre indokolatlan késedelem nélkül továbbítják a Bizottságnak az e rendelet (1) bekezdése alapján kapott információkat vagy minden egyéb, a 7. és 8. cikk végrehajtása szempontjából releváns információt.

11. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)   A Bizottságnak a 7. cikk (2) bekezdésében és a 8. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2019. december 31-ig terjedő időszakra szól.

(2)   A 7. cikk (2) bekezdése vagy a 8. cikk (2) bekezdése szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(3)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

12. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

E rendeletet az azt követő naptól kell alkalmazni, amelyen az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkének (3) bekezdése alapján a Szerződések már nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra.

E rendeletet azonban nem kell alkalmazni akkor, ha az említett időpontig hatályba lép az EUSZ 50. cikkének (2) bekezdésével összhangban az Egyesült Királysággal megkötött, kilépésről rendelkező megállapodás.

Ez a rendelet 2019. december 31-én hatályát veszti.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2019. március 25-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

G. CIAMBA


(1)  2019. október 20-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2019. március 13-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2019. március 19-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1072/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól (HL L 300., 2009.11.14., 72. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1073/2009/EK rendelete (2009. október 21.) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 300., 2009.11.14., 88. o.).

(5)  HL L 321., 2002.11.26., 13. o.

(6)  HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/1/EK irányelve (2006. január 18.) a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról (HL L 33., 2006.2.4., 82. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/15/EK irányelve (2002. március 11.) a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről (HL L 80., 2002.3.23., 35. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 1. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 165/2014/EU rendelete (2014. február 4.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 1. o.).

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003/59/EK irányelve (2003. július 15.) az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 226., 2003.9.10., 4. o.).

(12)  A Tanács 96/53/EK irányelve (1996. július 25.) a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról (HL L 235., 1996.9.17., 59. o.).

(13)  A Tanács 92/6/EGK irányelve (1992. február 10.) a Közösségben egyes gépjármű-kategóriákra sebességkorlátozó készülékek felszereléséről és használatáról (HL L 57., 1992.3.2., 27. o.).

(14)  A Tanács 91/671/EGK irányelve (1991. december 16.) a járművekben a biztonsági övek és gyermekbiztonsági rendszerek kötelező használatáról (HL L 373., 1991.12.31., 26. o.).

(15)  Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről (HL L 18., 1997.1.21., 1. o.).

(16)  Az Európai Parlament és a Tanács 181/2011/EU rendelete (2011. február 16.) az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 55., 2011.2.28., 1. o.).

(17)  Az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 300., 2009.11.14., 51. o.).

(18)  Az Európai Parlament és a Tanács 1999/62/EK irányelve (1999. június 17.) a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról (HL L 187., 1999.7.20., 42. o.).