27.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 85/35


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/500 RENDELETE

(2019. március 25.)

a szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések bevezetéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 48. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. A kilépésről rendelkező megállapodás hatálybalépésének időpontjától, illetve ennek hiányában a bejelentéstől számított két év elteltével, azaz 2019. március 30-tól a Szerződések az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók, kivéve, ha az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben ennek a határidőnek a meghosszabbításáról egyhangúlag határoz.

(2)

A kilépésről rendelkező megállapodás, vagy az Egyesült Királyság Unióból való kilépési szándékáról szóló értesítésének benyújtásától számított kétéves időszak meghosszabbítása hiányában a 883/2004/EK (2) és a 987/2009/EK (3) európai parlamenti és tanácsi rendeletben a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozóan előírt uniós szabályok 2019. március 30-át ól az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban többé már nem alkalmazhatók.

(3)

Ennek következtében azok a személyek, akik uniós polgárként az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének időpontját megelőzően jogszerűen gyakorolták az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 45. és 49. cikkében foglalt szabad mozgáshoz vagy szabad letelepedéshez való jogukat, valamint e személyek családtagjai és túlélő hozzátartozói, a továbbiakban nem hivatkozhatnak a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló uniós szabályokra szociális biztonsági jogosultságaik tekintetében olyan tények és események alapján, amelyek a kilépés időpontja előtt történtek, és olyan biztosítási idők, foglalkoztatásban eltöltött időszakok, önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időszakok vagy tartózkodási idők alapján, amelyeket a kilépés időpontja előtt teljesítettek, és amelyek az Egyesült Királyságot érintették. A hontalan személyek és menekültek, akik egy vagy több tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartoznak vagy tartoztak, és akik az Egyesült Királyságot érintő helyzetekben vannak vagy voltak, valamint e személyek családtagjai és túlélő hozzátartozói ugyanígy érintettek lesznek.

(4)

Annak érdekében, hogy az érintett személyek a szociális biztonsági jogosultságaikat megőrizzék, a tagállamoknak továbbra is alkalmazniuk kell a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendeletben megállapított, az egyenlő bánásmódra, az asszimilációra és az időszakok összesítésére vonatkozó uniós elveket, valamint e rendeletek azon szabályait, amelyek az említett elvek érvényre juttatásához szükségesek az érintett személyek, az Egyesült Királyság Unióból való kilépését megelőzően történt tények vagy események, valamint az azt megelőzően teljesített időszakok tekintetében.

(5)

Ez a rendelet nem érinti az Egyesült Királyság és egy vagy több tagállam között hatályban lévő, a 883/2004/EK rendelet 8. cikkének és a 987/2009/EK rendelet 9. cikkének megfelelő szociális biztonsági egyezményeket és megállapodásokat. Ez a rendelet nem érinti az Unió vagy a tagállamok azon lehetőségét, hogy e rendelet elveinek érvényre juttatása céljából intézkedéseket hozzanak az Egyesült Királyság illetékes intézményeivel való közigazgatási együttműködést és információcserét illetően. E rendelet nem érinti továbbá sem az Unió, sem a tagállamok esetleges hatáskörét sem a tekintetben, hogy szociális biztonsági egyezményeket és megállapodásokat kössenek harmadik országokkal vagy az Egyesült Királysággal arra az időszakra vonatkozóan, amikor a Szerződések az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók.

(6)

Ez a rendelet nem érinti az alkalmazásának kezdőnapja előtti időszakban a tagállamok jogszabályainak megfelelően megszerzett vagy akkor megszerzés alatt álló jogokat. E jogok védelme és fenntartása érdekében megfelelő együttműködésre van szükség. Fontos biztosítani, hogy megfelelő és időszerű információk álljanak az érintett személyek rendelkezésére.

(7)

mivel e rendelet célját, nevezetesen az egyenlő bánásmód, az asszimiláció és az időszakok összesítése szociális biztonsági alapelveinek egységes egyoldalú alkalmazását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a tagállamok válaszintézkedéseinek koordinációja révén ez jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(8)

Tekintettel arra, hogy a kilépésről rendelkező megállapodás, vagy az Egyesült Királyság Unióból való kilépési szándékáról szóló értesítésének benyújtásától számított kétéves időszak meghosszabbítása hiányában a Szerződések 2019. március 30-tól az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók, és mivel jogbiztonságot kell nyújtani, helyénvalónak tűnt kivételt biztosítani az EUSZ-hez, az EUMSZ-hez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a nemzeti parlamentek Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól.

(9)

Ennek a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon sürgősséggel hatályba kell lépnie, és e rendeletet az azt a napot követő naptól kell alkalmazni, amelytől a Szerződések az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók, kivéve, ha addig az időpontig hatályba lép az Egyesült Királysággal megkötött kilépési megállapodás,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 883/2004/EK rendelet 1. cikkében, illetve a 987/2009/EK rendelet 1. cikkében foglalt fogalommeghatározások az irányadók.

2. cikk

Személyi hatály

Ez a rendelet a következő személyekre alkalmazandó:

a)

egy tagállam állampolgárai, hontalanok és menekültek, akik egy vagy több tagállam jogszabályainak hatálya alá tartoznak vagy tartoztak, és akik e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt az Egyesült Királyságot érintő helyzetben állnak vagy álltak, valamint e személyek családtagjai és túlélő hozzátartozói;

b)

az Egyesült Királyság azon állampolgárai, akik e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt egy vagy több tagállam jogszabályainak hatálya alá tartoznak vagy tartoztak, valamint e személyek családtagjai és túlélő hozzátartozói.

3. cikk

Alkalmazási kör

Ez a rendelet a 883/2004/EK rendelet 3. cikkében előírt valamennyi szociális biztonsági ágra alkalmazandó.

4. cikk

Egyenlő bánásmód

Az egyenlő bánásmódnak a 883/2004/EK rendelet 4. cikkében meghatározott elvét alkalmazni kell az e rendelet 2. cikkében említett személyekre az e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt bekövetkezett bármilyen helyzet tekintetében.

5. cikk

Asszimiláció és az időszakok összesítése

(1)   Az asszimilációnak a 883/2004/EK rendelet 5. cikkében meghatározott elvét alkalmazni kell az Egyesült Királyságban az e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt szerzett ellátás vagy jövedelem vonatkozásában és az említett időpont előtt bekövetkezett tények vagy események tekintetében.

(2)   Az időszakok összesítésének a 883/2004/EK rendelet 6. cikkében meghatározott elvét alkalmazni kell az Egyesült Királyságban az e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt teljesített biztosítási idők, foglalkoztatásban eltöltött időszakok, önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időszakok vagy tartózkodási idők tekintetében.

(3)   A 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet bármely olyan egyéb rendelkezését alkalmazni kell, amely az e cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott elvek érvényre juttatásához szükséges.

6. cikk

Egyéb koordinációs jogi eszközökkel fennálló kapcsolat

(1)   Ez a rendelet nem érinti az Egyesült Királyság és egy vagy több tagállam között hatályban lévő, a 883/2004/EK rendelet 8. cikkének és a 987/2009/EK rendelet 9. cikkének megfelelő szociális biztonsági egyezményeket és megállapodásokat.

(2)   Ez a rendelet nem érinti az Egyesült Királyság és egy vagy több tagállam közötti azon szociális biztonsági egyezményeket és megállapodásokat, amelyeket azon napot követően kötötték, amelytől az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése értelmében a Szerződések az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók, és amelyek az e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtti időszakra vonatkoznak, feltéve, hogy az említett egyezmények és megállapodások érvényre juttatják az e rendelet 5. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott elveket, alkalmazzák az e rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett rendelkezéseket, valamint a 883/2004/EK rendelet elvein alapulnak és annak szellemiségét követik.

7. cikk

Jelentés

A Bizottság egy évvel e rendelet alkalmazásának kezdőnapját követően jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról. Az említett jelentés kiterjed különösen azokra a gyakorlati problémákra, amelyek az érintett személyek vonatkozásában felmerülnek, ideértve azokat, amelyek a szociális biztonsági rendszerek koordinálása folytonosságának hiányából erednek.

8. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet az azt a napot követő naptól kell alkalmazni, amelytől az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése értelmében a Szerződések az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók.

Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni azonban akkor, ha e rendelet alkalmazásának kezdőnapjáig hatályba lép az Egyesült Királysággal az EUSZ 50. cikkének (2) bekezdésével összhangban megkötött, kilépésről rendelkező megállapodás.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2019. március 25-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

G. CIAMBA


(1)  Az Európai Parlament 2019. március 13-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2019. március 19-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról (HL L 166., 2004.4.30., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról (HL L 284., 2009.10.30., 1. o.).