27.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 85/20


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/496 RENDELETE

(2019. március 25.)

a 428/2009/EK tanácsi rendeletnek az Unióból az Egyesült Királyságba kivitt egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély megadása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. A kilépésről rendelkező megállapodás hatálybalépésének időpontjától, illetve ennek hiányában a kilépés bejelentéstől számított két év elteltével, azaz 2019. március 30-tól a Szerződések az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók, kivéve, ha az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben ennek a határidőnek a meghosszabbításáról egyhangúlag határoz.

(2)

A 428/2009/EK tanácsi rendelet (2) – annak érdekében, hogy előmozdítsa az Unió biztonságát és a nemzetközi biztonságot, valamint hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosítson az uniós exportőrök számára – közös rendszert hoz létre a kettős felhasználású termékek kivitelének ellenőrzésére.

(3)

A 428/2009/EK rendelet rendelkezik egy „uniós általános exportengedélyről”, amely megkönnyíti a kettős felhasználású termékek egyes harmadik országokba irányuló alacsony kockázatú kivitelének ellenőrzését. Jelenleg a 428/2009/EK rendelet IIa. mellékletetében meghatározott, az „EU001” jelű uniós általános exportengedély az Amerikai Egyesült Államokra, Ausztráliára, Japánra, Kanadára, Norvégiára, Svájcra (ideértve Liechtensteint) és Új-Zélandra terjed ki.

(4)

Az Egyesült Királyság részes fele a vonatkozó nemzetközi szerződéseknek, tagja a nemzetközi nonproliferációs rendszereknek, és továbbra is maradéktalanul eleget tesz a kapcsolódó kötelezettségeknek és vállalásoknak. Az Egyesült Királyság a 428/2009/EK rendelet rendelkezéseivel és célkitűzéseivel összhangban arányos és megfelelő ellenőrzéseket végez a meghatározott célú végfelhasználásokkal és az eltérítés kockázatával kapcsolatos szempontok hatékony figyelembevétele érdekében.

(5)

Figyelemmel arra, hogy az Egyesült Királyság fontos rendeltetési országa az Unióban gyártott kettős felhasználású termékeknek, helyénvaló az Egyesült Királyságot felvenni az „EU001” jelű uniós általános exportengedély hatálya alá tartozó rendeltetési országok jegyzékére, az ellenőrzések Unió-szerte történő egységes és következetes alkalmazásának biztosítása, az uniós exportőrök egyenlő versenyfeltételek melletti működésének elősegítése, valamint a szükségtelen adminisztratív terhek elkerülése érdekében, mindeközben pedig megvédeni az Unió biztonságát és a nemzetközi biztonságot.

(6)

Tekintettel az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének körülményeiből fakadó sürgősségre, indokolt annak lehetővé tétele, hogy e rendelet alkalmazása azonnal megkezdődjék az Egyesült Királyságnak az „EU001” jelű uniós általános exportengedély hatálya alá vonása tekintetében. Ezért e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(7)

Az Egyesült Királyságot csak abban az esetben kell felvenni az „EU001” uniós általános exportengedély hatálya alá tartozó rendeltetési országok jegyzékére, ha addig a napig, amikor a Szerződéseknek az Egyesült Királyságra történő alkalmazása az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése értelmében megszűnik, nem lép hatályba az Egyesült Királysággal az EUSZ 50. cikkének (2) bekezdésével összhangban megkötött kilépésről rendelkező megállapodás,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 428/2009/EK tanácsi rendelet IIa. melléklete a következőképpen módosul:

a)

„Az Ausztráliába, Kanadába, Japánba, Új-Zélandra, Norvégiába, Svájcba, ideértve Liechtensteint, valamint az Amerikai Egyesült Államokba irányuló kivitel” cím helyébe a következő szöveg lép:

„Az Ausztráliába, Kanadába, Japánba, Új-Zélandra, Norvégiába, Svájcba, ideértve Liechtensteint, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába, valamint az Amerikai Egyesült Államokba irányuló kivitel”.

b)

A 2. rész a „Svájc, ideértve Liechtensteint” franciabekezdés után a következő franciabekezdéssel egészül ki:

„—

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága”.

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet az azon napot követő naptól kell alkalmazni, amelytől az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése értelmében a Szerződések Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók.

E rendeletet nem kell alkalmazni akkor, ha az e cikk második bekezdésében említett napig hatályba lép az EUSZ 50. cikkének (2) bekezdésével összhangban az Egyesült Királysággal megkötött kilépésről rendelkező megállapodás.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2019. március 25-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

G. CIAMBA


(1)  Az Európai Parlament 2019. március 13-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2019. március 19-i határozata.

(2)  A Tanács 428/2009/EK rendelete (2009. május 5.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról (HL L 134., 2009.5.29., 1. o.).