14.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 72/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/401 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. december 19.)

az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék létrehozásáról szóló 389/2013/EU rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 19. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszer a 2003/87/EK irányelvvel, a Kiotói Jegyzőkönyvvel és a 406/2009/EK határozattal létrehozott európai uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerben (EU-ETS) lebonyolított ügyletek pontos nyilvántartását biztosítja.

(2)

Amennyiben és ameddig szükséges, az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere környezetvédelmi integritásának védelme érdekében a légijármű-üzemeltetők és az EU ETS-be tartozó más üzemeltetők nem használhatják fel az olyan tagállam által kiadott kibocsátási egységeket, amely az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkének megfelelően bejelentette az Európai Tanácsnak az Unióból való kilépési szándékát. Az EUSZ 50. cikke szerinti tárgyalások fényében és a 2003/87/EK irányelv 12. cikke (3-a) bekezdése értelmében a Bizottságnak rendszeresen meg kell vizsgálnia, hogy megengedett-e a kibocsátási egységek olyan tagállam általi igénybevétele, amely tekintetében megszűnnek a légijármű-üzemeltetőkre és egyéb üzemeltetőkre vonatkozó kötelezettségek, különösen olyan helyzetekben, amelyekre nézve az uniós jog érvényessége még nem szűnik meg a szóban forgó tagállamban, vagy ha kellőképpen biztosított, hogy a kibocsátási egységek leadására jogilag érvényesíthető módon sor kerül, mielőtt a Szerződések érvényessége a szóban forgó tagállam tekintetében megszűnne.

(3)

A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből való kilépéséről szóló – a tárgyalók szintjén 2018. november 14-én elfogadott – megállapodás (a továbbiakban: a kilépésről rendelkező megállapodás) tervezete rendelkezik egy átmeneti időszakról, és biztosítja, hogy 2019-es és 2020-as kibocsátásaik tekintetében az egyesült királyságbeli üzemeltetők teljesítsék a 2003/87/EK irányelvben megállapított kötelezettségeiket. A kilépésről rendelkező megállapodás hatálybalépése esetén már nem szükséges korlátozni az ilyen tagállamok által az említett években kiadott kibocsátási egységek használatát.

(4)

Ezért a kibocsátási egységeket nem kell jelölni az azt a napot követő naptól, amelyen mindkét fél letétbe helyezte a Tanács főtitkáránál a kilépésről rendelkező megállapodást megerősítő okiratát.

(5)

E rendelet hatékonyságának biztosítására alkalmazásakor megfelelő technikai intézkedéseket kell hozni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 389/2013/EU rendelet 41. cikkének (4) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

„(4)   Az azt a napot követő naptól, amelyen letétbe helyezték a kilépésről rendelkező megállapodást megerősítő mindkét okiratot, a 2019-re és 2020-ra vonatkozóan létrehozott kibocsátási egységeket nem kell országkóddal ellátni, ha az említett években bekövetkező kibocsátások tekintetében a 2003/87/EK irányelvnek való megfelelést az ilyen tagállam Európai Unióból való kilépésének szabályait meghatározó megállapodás írja elő.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 275., 2003.10.25., 32. o.