13.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 71/15


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/397 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. december 19.)

a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a nem központi szerződő félen keresztül elszámolt bizonyos tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre alkalmazott kockázatkezelési eljárások szerződő felek általi alkalmazási lehetőségének végét meghatározó időpontok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (15) bekezdésére,

mivel:

(1)

2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. A kilépési megállapodás hatálybalépésének időpontjától, illetve ennek hiányában a kilépés bejelentésétől számított két év elteltével, azaz 2019. március 30-tól a Szerződések az Egyesült Királyság tekintetében hatályukat vesztik, kivéve, ha az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben a fenti időszak meghosszabbításáról egyhangúlag határoz.

(2)

A nem központi szerződő félen keresztül elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügyletek tekintetében a 648/2012/EU rendeletben meghatározott biztosítékcserére vonatkozó kötelezettség nem veszi figyelembe annak eshetőségét, hogy egy tagállam kilép az Unióból. Az Egyesült Királyságban letelepedett szerződő fél részvételével kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletek szerződő felei előtt álló kihívások egy rajtuk kívül álló esemény közvetlen következményei, és ezek az Unióban letelepedett más szerződő felekhez képest hátrányos helyzetbe hozhatják őket.

(3)

Az (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) az érintett ügyletek szerződő feleinek kategóriájától függően különböző időpontokat határoz meg a nem központilag elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügyletekhez kapcsolódó biztosítékcsere-eljárások alkalmazásának kezdőnapjára vonatkozóan.

(4)

A szerződő felek nem láthatják előre, hogy az Egyesült Királyságban letelepedett szerződő felek jogállása miként változik, vagy milyen mértékben lesznek képesek bizonyos szolgáltatásokat nyújtani a továbbiakban az Unióban letelepedett szerződő felek számára. E helyzet kezelése érdekében a szerződő felek az ügyletet esetleg az Egyesült Királyságban letelepedett szerződő félnek egy tagállamban letelepedett szerződő féllel való helyettesítése révén, nováció útján kívánják megújítani.

(5)

A 648/2012/EU rendelet és a (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendelet alkalmazása előtt a nem központilag elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügyletek szerződő felei nem voltak kötelesek biztosítékot nyújtani, így a kétoldalú ügyletek nem voltak biztosítékkal fedezve vagy azokat önkéntes alapon biztosították. Amennyiben az ügyleteknek az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépése kezelése érdekében történő novációja miatt a szerződő felek kötelessé válnak biztosítékot nyújtani, előfordulhat, hogy az Unióban maradó szerződő fél a novációt nem tudja elfogadni.

(6)

A piac zökkenőmentes működésének és az Unióban letelepedett szerződő felek közötti egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében a szerződő feleknek képesnek kell lenniük arra, hogy az Egyesült Királyságban letelepedett szerződő feleket valamely tagállami szerződő felekkel helyettesítsék anélkül, hogy a nováció tárgyát képező ügyletek vonatkozásában biztosítékcserére vonatkozó kötelezettségük lenne. A szóban forgó ügyletek novációjához kapcsolódó biztosítékcsere-kötelezettséget 12 hónappal ezen módosító rendelet alkalmazásának kezdőnapjától kezdődően kell előírni.

(7)

Az (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Ez a rendelet az Európai Bankhatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság és az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.

(9)

A lehető leggyorsabban elő kell segíteni hatékony megoldások piaci szereplők általi végrehajtását. Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapírpiaci Felügyeleti Hatóság ezért elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznokat, de az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 10. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével, az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 10. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével, és az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 10. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban nem folytatott le nyilvános konzultációt. Ugyanezen okból e rendeletnek a kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(10)

E rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie, és csak az azt követő naptól kell alkalmazni, amelyen a Szerződéseknek az Egyesült Királyságra, illetve az Egyesült Királyságban történő alkalmazása megszűnik, kivéve, ha az Egyesült Királysággal kötött kilépési megállapodás az említett időpontig hatályba lép vagy az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdésében említett kétéves időszakot meghosszabbították,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendelet módosítása

Az (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendelet 35. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„35. cikk

Átmeneti rendelkezések

A 648/2012/EU rendelet 11. cikkének (3) bekezdésében említett szerződő felek az e rendelet alkalmazásának kezdőnapján meglévő kockázatkezelési eljárásaikat továbbra is alkalmazhatják azon nem központilag elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügyletek vonatkozásában, amelyeket 2012. augusztus 16. és e rendelet alkalmazásának releváns kezdőnapjai között kötöttek vagy nováció útján megújítottak.

A 648/2012/EU rendelet 11. cikkének (3) bekezdésében említett szerződő felek ugyancsak továbbra is alkalmazhatják a 2019. március 14.-én meglévő kockázatkezelési eljárásaikat azon nem központilag elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügyletek vonatkozásában, amelyek megfelelnek a következő követelmények mindegyikének:

a)

a nem központilag elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügyleteket vagy e rendelet alkalmazásának releváns, e rendelet 36., 37. és 38. cikkében meghatározott kezdőnapjai vagy 2019. március 14. előtt kötöttek vagy újítottak meg nováció útján, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont;

b)

a nem központilag elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügyletek novációjára kizárólag az Egyesült Királyságban letelepedett szerződő félnek egy tagállamban letelepedett szerződő féllel való helyettesítése céljából kerül sor;

c)

a nem központilag elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügyletek novációjára az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdése értelmében a Szerződéseknek az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban történő alkalmazásának megszűnését követő nap és az alábbi napok közül a későbbi nap között kerül sor:

i.

az alkalmazás e rendelet 36., 37. és 38. cikkében meghatározott releváns kezdőnapjai; vagy

ii.

12 hónappal az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdése értelmében az uniós jognak az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban történő alkalmazásának megszűnését követő nap.”.

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet az azt követő naptól kell alkalmazni, amelyen az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdése értelmében a Szerződéseknek az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban történő alkalmazása megszűnik.

Ez a rendelet azonban nem alkalmazandó a következő esetekben:

a)

az Egyesült Királysággal az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke (2) bekezdésének megfelelően megkötött kilépési megállapodás fenti időpontig hatályba lépett;

b)

határozatot hoztak az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdésében említett kétéves időszak meghosszabbításáról.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 201., 2012.7.27., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. október 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nem központi szerződő félen keresztül elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügyletek kockázatcsökkentési technikáit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 340., 2016.12.15., 9. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1094/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 48. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).