22.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/74


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/362 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. december 13.)

a 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem részleteit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 56. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) alkalmazása során szerzett tapasztalatok bizonyították, hogy a 648/2012/EU rendeletnek a kereskedési adattárak nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezései szilárd alapot képeznek a kereskedési adattárak nyilvántartásba vételi keretének létrehozásához. E keret további erősítése érdekében a 150/2013/EU rendeletnek tükröznie kell az ágazat változó jellegét.

(2)

A kereskedési adattárak közötti egyenlő versenyfeltételek biztosítása és az adattári funkciók hatékony biztosítása érdekében alapvető a kereskedési adattáraknak a 648/2012/EU rendelettel és az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) összhangban történő nyilvántartásba vételére és a nyilvántartásba vétel kiterjesztésére vonatkozó átfogó és szilárd keret létrehozása.

(3)

A kereskedési adattárak ellenőrzési funkciója elsődleges fontosságú a származékos piacok átláthatósága és az adatminőség biztosítása szempontjából. A kereskedési adattáraknak ezért bizonyítaniuk kell, hogy megfelelő rendszerekkel és eljárásokkal rendelkeznek, amelyek révén ellenőrizhető a származtatott ügyletek adatainak hiánytalansága és helytállósága. E rendszereket és eljárásokat ezért a nyilvántartásba vétel keretének megerősítése érdekében tovább kell részletezni. Meg kell határozni, hogy a kereskedési adattárak hogyan fogják hitelesíteni a felhasználókat, validálni az adatsémát, engedélyezni az adatok rögzítését, validálni az adatok logikáját és tartalmát, egyeztetni a származtatott ügyletek részleteit, valamint visszajelzést adni a felhasználóiknak.

(4)

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelmeknek részletesebb információkat kell tartalmazniuk a vonatkozó belső ellenőrzési mechanizmusokra és struktúrákra, a belső ellenőrzési funkcióra és az ellenőrzési munkatervre vonatkozóan annak érdekében, hogy az ESMA értékelni tudja, hogy ezek a tényezők hogyan járulnak hozzá a kereskedési adattár hatékony működéséhez.

(5)

Annak érdekében, hogy az ESMA jobban felmérhesse a kérelmező kereskedési adattár igazgatótanácsi tagjainak, felső vezetésének és vezető tisztviselőinek jó hírnevét, tapasztalatát és készségeit, a kérelmező kereskedési adattárnak további információkat kell nyújtania ezekről a személyekről, beleértve az informatikai irányítás, a műveletek és a fejlesztés terén szerzett ismereteikre és tapasztalataikra vonatkozó információkat is.

(6)

A kereskedési adattáron belül egyrészről a származtatott ügyletekkel kapcsolatos adatszolgáltatási tevékenység, másrészről az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatos adatszolgáltatási tevékenység tekintetében megosztott közös erőforrások használata a működési kockázat említett szolgáltatások közötti átterjedéséhez vezethet. Az adatok validálása, egyeztetése, feldolgozása és rögzítése hatékony operatív elkülönítést tehet szükségessé a kockázatok ilyen átterjedésének elkerülése érdekében. Mindazonáltal az olyan gyakorlatok, mint a rendszerek közös felhasználói felülete, a hatóságok számára biztosított közös adathozzáférési pont, vagy ugyanazon személyzet alkalmazása az értékesítés, megfelelés vagy ügyfélszolgálat területén, kevésbé vannak kitéve az átterjedés veszélyének, ezért nem szükségszerűen igényelnek operatív elkülönítést. A kereskedési adattáraknak ezért megfelelő szintű operatív elkülönítést kell kialakítaniuk a különböző üzletágakban használt erőforrások, rendszerek és eljárások között. Ennek az elkülönítésnek ki kell terjednie azokra az üzletágakra, amelyek más uniós jogszabályok vagy harmadik országbeli jogszabályok hatálya alá tartozó szolgáltatásokat nyújtanak. Azt is biztosítania kell, hogy a nyilvántartásba vétel iránti kérelem részletes és egyértelmű információkat tartalmazzon azon kiegészítő szolgáltatásokról vagy egyéb üzletágakról, amelyeket a kereskedési adattár a 648/2012/EU rendelet szerinti, az adattári szolgáltatásra irányuló fő tevékenységén kívül kínál.

(7)

A kereskedési adattárak információtechnológiai rendszereinek stabilitása, rugalmassága és védelme alapvető a 648/2012/EU rendelet célkitűzéseinek való megfelelés biztosításához. Ennek megfelelően a kereskedési adattáraknak átfogó és részletesebb információkkal kell szolgálniuk ezekről a rendszerekről, hogy az ESMA fel tudja mérni információtechnológiai rendszereik stabilitását és rugalmasságát. Amennyiben az adattári funkció nyújtását a csoport szintjén vagy a csoporton kívül harmadik félnek kiszervezik, a kereskedési adattárnak részletes információkkal kell szolgálnia a vonatkozó kiszervezési megállapodásokról, hogy az ESMA számára lehetővé tegye a nyilvántartásba vétel feltételeinek való megfelelés értékelését, beleértve a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokra, a mérőszámokra, és a mérőszámok hatékony nyomon követésének módjára vonatkozó információkat. Végül, a kereskedési adattáraknak információt kell szolgáltatniuk azon mechanizmusokról és kontrollokról, amelyeket a potenciális kiberkockázatok hatékony kezelése, és az általuk kezelt adatok kibertámadások elleni védelme céljából hoztak létre.

(8)

A 648/2012/EU rendeletben foglalt, a származékos piac átláthatóságára irányuló célkitűzés elérése érdekében a kereskedési adattáraknak bizonyítaniuk kell, hogy betartják a kereskedési adattárakban tárolt adatokhoz való hozzáférés feltételeit, a 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel (4) összhangban. E feltételeknek biztosítaniuk kell a hatóságoknak szolgáltatott adatok integritását, valamint azt, hogy a kereskedési adattárak a 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek megfelelően képesek hozzáférést biztosítani az adatokhoz. A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek ezért részletesen ismertetnie kell a kereskedési adattárak politikáit és eljárásait, amelyek szerint a különböző típusú felhasználók jelentést nyújtanak be és hozzáférnek a kereskedési adattárakban tárolt adatokhoz. Ugyanezen okból a nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kereskedési adattárban tárolt adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó szabályokról szóló információk közzétételére használt csatornák és mechanizmusok leírását. A kereskedési adattáraknak ezenkívül részletesebb információkkal kell szolgálniuk az adatok teljességének és pontosságának ellenőrzésére vonatkozó eljárásaikról is.

(9)

A kereskedési adattárak által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak összege alapvető információnak számít a piaci szereplők számára ahhoz, hogy megalapozott döntést hozhassanak. E díjak ezért a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem részét képezik.

(10)

Annak érdekében, hogy az ESMA meg tudja állapítani a kereskedési adattárak kapacitás- és teljesítménytervezési alapkoncepcióját, a nyilvántartásba vétel iránti kérelmeknek tartalmazniuk kell azokat az információkat, amelyek igazolják, hogy a kérelmező kereskedési adattár rendelkezik a kereskedési adattárként való folyamatos működéséhez szükséges pénzügyi forrásokkal. Ugyanezen okból a nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek hatékony üzletmenet-folytonossági intézkedéseket kell tartalmaznia. A kereskedési adattáraknak tájékoztatást kell nyújtaniuk különösen a vészhelyzetek és a válsághelyzetek kezelésére vonatkozó terveikről, eljárásaikról és intézkedéseikről, ideértve az eredeti kereskedési adattár szabályos helyettesítésének biztosítására irányuló eljárásokat arra az esetre, ha nyilvántartásba vételét visszavonják, vagy ha a bejelentő szerződő fél úgy dönt, hogy másik kereskedési adattárnak jelenti be az adatokat.

(11)

Mivel a piaci szereplők és a hatóságok a kereskedési adattárak által kezelt adatokra támaszkodnak, a kereskedési adattár nyilvántartásba vétel iránti kérelmében egyértelműen ismertetni kell a szigorú és hatékony működési és adatnyilvántartási intézkedéseket. A kereskedési adattár által kezelt adatok bizalmas jellege és az adatvédelem fenntartásának bizonyításához, továbbá ezen adatok nyomon követhetőségének lehetővé tétele érdekében a nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek külön hivatkozást kell tartalmaznia a jelentéstételi napló létrehozására vonatkozóan.

(12)

E rendelet alapját az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 10. cikkében meghatározott eljárás szerint az Európai Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezetek képezik.

(13)

Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott a szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU rendelet 37. cikke alapján létrehozott ESMA Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét.

(14)

A 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosítása

(1)

Az 1. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A kereskedési adattár nyilvántartásba vétele iránti kérelem különösen az alábbi információkat tartalmazza:

a)

a kérelmező cégneve és hivatalos címe az Unión belül;

b)

a vonatkozó cégnyilvántartásból vagy bírósági nyilvántartásból származó cégkivonat vagy egyéb, a kérelmező cégbejegyzésének helyét, valamint üzleti tevékenységi körét bizonyító, a kérelem napján érvényes dokumentum;

c)

a származtatott ügyletek különböző kategóriáiról szóló információk, amelyekre vonatkozóan a kérelmező a nyilvántartásba vételt kérelmezi;

d)

információk arról, hogy a kérelmezőt engedélyezte-e vagy nyilvántartásba vette-e illetékes hatóság abban a tagállamban, ahol székhellyel rendelkezik, és ha igen, a hatóság neve és az engedélyezéshez vagy nyilvántartásba vételhez kapcsolódó bármely hivatkozási szám;

e)

a kérelmező létesítő okirata és amennyiben szükséges, egyéb alapító dokumentuma, amelyből kiderül, hogy a kérelmező kereskedési adattári szolgáltatásokat fog nyújtani;

f)

azon ülés jegyzőkönyve, amelyen a kérelmező igazgatósága jóváhagyta a kérelmet;

g)

a megfelelésért felelős személy(ek), vagy egyéb, a kérelmező megfelelésértékeléseiben részt vevő személyzet neve és kapcsolattartási adatai;

h)

az üzleti terv, ideértve a fő üzleti tevékenységek helyének megnevezését is;

i)

a leányvállalatok és adott esetben a csoport szerkezetének feltüntetése;

j)

a kereskedési adattári funkciótól eltérő bármely olyan szolgáltatás, amelyet a kérelmező nyújt vagy nyújtani kíván;

k)

függőben lévő bírósági, közigazgatási, döntőbírósági vagy bármely egyéb peres eljárás – típusától függetlenül –, amelynek a kérelmező részes fele lehet, különösen az adó- és fizetésképtelenségi ügyekben és amennyiben jelentős pénzügyi költségek keletkezhetnek vagy hírnévromlás következhet be, illetőleg bármely olyan, már nem függőben lévő eljárás, amely a későbbiekben lényeges hatással lehet a kereskedési adattári költségekre.”

(2)

A 2. cikk a következőképpen módosul:

„2. cikk

Politikák és eljárások

Amennyiben a kérelem részeként a politikákra és eljárásokra vonatkozó információkat is rendelkezésre bocsátanak, a kérelmező gondoskodik arról, hogy a kérelem tartalmazza a következő elemeket:

a)

annak feltüntetése, hogy az igazgatóság jóváhagyja a politikákat, a felső vezetés jóváhagyja az eljárásokat, és hogy a felső vezetés felelős a politikák és eljárások végrehajtásáért és fenntartásáért;

b)

annak leírása, hogy a kérelmezőn belül hogyan szervezik meg a politikákra és eljárásokra vonatkozó tájékoztatást, hogy biztosítják a politikáknak való megfelelést és annak napi szintű nyomon követését, valamint az e tekintetben való megfelelésért felelős személy vagy személyek megnevezése;

c)

bármely feljegyzés, amely igazolja, hogy az alkalmazott és megbízott személyzet tisztában van a politikákkal és eljárásokkal;

d)

a politikák és eljárások megsértésekor alkalmazandó intézkedések leírása;

e)

a politikák vagy eljárások lényeges, adott esetben az eredeti nyilvántartásba vételhez kapcsolódó feltételek teljesülésének meghiúsulását eredményező esetleges megsértése esetén az ESMA értesítésére szolgáló eljárás feltüntetése.”.

(3)

A 3. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Amennyiben a kérelmező anyavállalattal rendelkezik:

a)

megadja az anyavállalat hivatalos címét;

b)

feltünteti, hogy az anyavállalat rendelkezik-e engedéllyel, szerepel-e a nyilvántartásban és felügyelet alá tartozik-e, amennyiben igen, megadja az esetleges hivatkozási számokat és a felelős felügyeleti hatóság nevét.”.

(4)

A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„7. cikk

Belső kontroll

(1)   A kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem a kérelmező belső kontrollrendszerére vonatkozó részletes információkat tartalmaz, többek között a megfelelési funkciójára, kockázatértékelésére, a belső kontrollmechanizmusaira és a belső ellenőri feladatkör szabályozására vonatkozó információkat.

(2)   Az (1) bekezdésben említett részletes információk magukban foglalják a következőket:

a)

a kérelmező belső kontrollra vonatkozó politikái és az azok következetes és eredményes végrehajtásával kapcsolatos eljárások;

b)

a kérelmező rendszerei megfelelőségének és hatékonyságának nyomon követésére és értékelésére vonatkozó politikák, eljárások és kézikönyvek;

c)

a kérelmező információfeldolgozási rendszereit érintő ellenőrzésre és védelemre vonatkozó politikák, eljárások és kézikönyvek;

d)

a vonatkozó belső kontroll eredményeinek értékeléséért felelős belső szervezeti egységek azonosítása.

3.   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a kérelmező belső ellenőrzési tevékenységeire vonatkozóan az alábbi információkat tartalmazza:

a)

az esetleges belső ellenőrzési bizottság összetétele, hatáskörei és feladatkörei;

b)

belső ellenőrzési funkciójára vonatkozó szabályzat, módszertan, standardok és eljárások;

c)

a belső ellenőrzési szabályzata, módszertana és eljárásai kidolgozási és alkalmazási módjának kifejtése, figyelemmel a kérelmező tevékenységeinek, összetettségének és kockázatainak jellegére és mértékére;

d)

a kérelem dátumát követő három évre vonatkozó munkaterv, amely figyelembe veszi a kérelmező tevékenységeinek, összetettségének és kockázatainak jellegét és mértékét.”.

(5)

A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

Felső vezetés és igazgatósági tagok

1.   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a felső vezetés és az igazgatóság minden egyes tagjára vonatkozóan tartalmazza az alábbi információkat:

a)

az önéletrajz másolata;

b)

az információtechnológiai irányítás, műveletek és fejlesztés terén meglévő ismeretekre és tapasztalatra vonatkozó részletes információk;

c)

pénzügyi vagy adatszolgáltatások nyújtásával vagy csalással, illetve sikkasztással kapcsolatban hozott, esetleges büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet részletes leírása, mindenekelőtt hivatalos okmány formájában, amennyiben létezik ilyen az adott tagállamban;

d)

a pénzügyi vagy adatszolgáltatások nyújtásával kapcsolatos jó hírnévről szóló nyilatkozat, amelyben a felső vezetés és az igazgatóság valamennyi tagja beszámol arról, hogy:

i.

hoztak-e már ellene pénzügyi vagy adatszolgáltatások nyújtásával, illetőleg csalással vagy sikkasztással kapcsolatos bűncselekmény miatti, jogerős ítéletet;

ii.

hoztak-e ellene elmarasztaló ítéletet szabályozó hatóság vagy kormányzati szerv, illetve ügynökség által indított fegyelmi eljárásban, vagy van-e ellene folyamatban ilyen eljárás;

iii.

hoztak-e ellene elmarasztaló ítéletet pénzügyi vagy adatszolgáltatások nyújtásával, szabálytalansággal vagy valamely vállalkozás irányítását érintő csalással kapcsolatban indított polgári jogi eljárásban;

iv.

részt vett-e olyan vállalkozás igazgatóságában vagy felső vezetésében, amelynek nyilvántartásba vételét vagy engedélyét valamely szabályozó hatóság visszavonta;

v.

utasították-e el a valamely szabályozó hatóság általi nyilvántartásba vételhez vagy engedélyezéshez kötött tevékenység folytatására vonatkozó kérelmét;

vi.

részt vett-e olyan vállalkozás igazgatóságában vagy felső vezetésében, amely ellen az érintett személy és a vállalkozás között fennálló kapcsolat idején, vagy az érintett személy és a vállalkozás között fennálló kapcsolat megszűnését követő egy éven belül fizetésképtelenségi vagy felszámolási eljárás indult;

vii.

részt vett-e olyan vállalkozás igazgatóságában vagy felső vezetésében, amely ellen valamely szabályozó hatóság elmarasztaló ítéletet hozott vagy szankciót vezetett be;

viii.

sújtotta-e valamely kormányzati szerv, szabályozó hatóság vagy szakmai szervezet egyéb büntetéssel, felfüggesztéssel, kizárással vagy esetleges egyéb szankcióval csalással, sikkasztással, illetőleg pénzügyi vagy adatszolgáltatások nyújtásával kapcsolatos esetek miatt;

ix.

mulasztás vagy jogsértés következtében eltiltották-e igazgatói vagy bármely vezetői tevékenység gyakorlásától, vagy elbocsátották-e a vállalkozással fennálló munkaviszonyából vagy felmentették-e egyéb tisztségéből;

e)

nyilatkozat az esetleges összeférhetetlenségekről, amelyeket a felső vezetés és az igazgatóság tagjai feladataik ellátása során tapasztalhatnak, valamint azok kezelésének módja.”.

(6)

A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

Alkalmasság és megfelelőség

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a kérelmező személyzetével kapcsolatban tartalmazza az alábbi információkat:

a)

a kereskedési adattár által közvetlenül alkalmazott személyzet általános jegyzéke, egyebek mellett a feladataikkal és az adott feladathoz tartozó képesítésekkel;

b)

a kereskedési adattári szolgáltatások nyújtása céljából közvetlenül alkalmazott információtechnológiai személyzet részletes ismertetése, ideértve az egyes alkalmazottak feladatait és képesítéseit;

c)

a belső ellenőrzésért, belső kontrollokért, a megfelelésért és a kockázatértékelésért felelős minden egyes személy feladatainak és képesítéseinek leírása;

d)

a személyzet megbízott tagjainak és kiszervezési megállapodás keretében tevékenykedő tagjainak személyazonossága;

e)

a kérelmező politikáit és eljárásait, valamint a kereskedési adattári tevékenységét érintő képzés ismertetése, ideértve a kereskedési adattári tevékenységek végzése tekintetében a személyzettől megkövetelt bármely vizsgát vagy egyéb formális értékelést.

A b) pontban említett leírás írásos bizonyítékot tartalmaz az információtechnológiai ügyekért felelős felső vezetés legalább egy tagja esetében a felsőfokú diploma és az információtechnológiai tapasztalat meglétéről.”.

(7)

A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

Pénzügyi beszámolók és üzleti tervek

(1)   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a kérelmezővel kapcsolatban tartalmazza az alábbi pénzügyi és üzleti információkat:

a)

az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének megfelelően elfogadott nemzetközi standardokkal összhangban készített teljes pénzügyi kimutatások (*1);

b)

ha a kérelmező pénzügyi kimutatásai a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (*2) 2. cikkének (1) bekezdése értelmében vett jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálat hatálya alá tartoznak, a pénzügyi beszámolóknak az éves és konszolidált pénzügyi kimutatásokra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést is tartalmazniuk kell;

c)

amennyiben a kérelmező könyvvizsgálat alatt áll, a külső könyvvizsgáló nevének és nemzeti nyilvántartási számának megadása.

(2)   A kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmaz egy pénzügyi üzleti tervet, amely a kereskedési adattári szolgáltatások tekintetében különböző üzleti forgatókönyveket vázol fel legalább hároméves referencia-időszakra vonatkozóan, és tartalmazza a következő kiegészítő információkat:

a)

a jelentési tevékenység várható szintje az ügyletek számában megadva;

b)

az adattári szolgáltatások 648/2012/EU rendelet szerinti nyújtása tekintetében azonosított releváns állandó és változó költségek;

c)

az alaptevékenység forgatókönyvétől legalább 20 %-kal eltérő pozitív és negatív variációk.

(3)   Amennyiben nem állnak rendelkezésre az (1) bekezdésben említett korábbi pénzügyi információk, a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a kérelmezőre vonatkozóan tartalmazza az alábbi információkat:

a)

a megfelelő forrásokat és a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vételt követő hat hónapon belül várt üzleti helyzetet bemutató pro forma nyilatkozat;

b)

évközi pénzügyi beszámoló, amennyiben a pénzügyi kimutatások még nem érhetők el az előírt időszak vonatkozásában;

c)

a pénzügyi helyzetről szóló beszámoló, például mérleg, eredménykimutatás, a saját tőke és a cash flow változása, valamint a számviteli politika összefoglalását tartalmazó mellékletek és egyéb magyarázó megjegyzések.

(4)   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza az esetleges anyavállalat auditált éves pénzügyi beszámolóit a kérelem dátumát megelőző három pénzügyi év vonatkozásában.

(5)   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza emellett a kérelmezővel kapcsolatos alábbi pénzügyi információkat:

a)

leányvállalatok jövőbeni alapítására vonatkozó tervek ismertetése, a helyszínek megjelölésével;

b)

a kérelmező által folytatni szándékozott üzleti tevékenységek leírása, a leányvállalatok vagy a fióktelepek tevékenységeinek megjelölésével.

(*1)  Az Európai Parlament és a Tanács 1606/2002/EK rendelete (2002. július 19.) a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról (HL L 243., 2002.9.11., 1. o.)."

(*2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/43/EK irányelve (2006. május 17.) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról ((HL L 157., 2006.6.9., 87. o.)).”;"

(8)

A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„14. cikk

Bizalmas jelleg

(1)   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza a kérelmező kereskedési adattárban kezelt információknak az alábbi célokra történő felhasználását megakadályozó belső politikákat, eljárásokat és mechanizmusokat:

a)

törvénytelen célok;

b)

bizalmas adatok nyilvánosságra hozatala;

c)

kereskedelmi célokra nem engedélyezett felhasználás.

(2)   A belső politikák, eljárások és mechanizmusok magukban foglalják az adatokhoz való hozzáféréshez szükséges jelszóhasználattal kapcsolatos személyzeti engedélyekre vonatkozó belső eljárásokat, meghatározva a személyzeti célokat, a megtekintett adatok hatókörét és az adatfelhasználásra vonatkozó esetleges korlátozásokat, valamint a potenciális kiberkockázatok hatékony kezelése, és a kezelt adatok kibertámadások elleni védelme céljából bevezetett mechanizmusokra és kontrollokra vonatkozó részletes információkat.

(3)   A kérelmezők az ESMA rendelkezésére bocsátják az azon folyamatokra vonatkozó információkat, amelyekkel rögzítik az adatokat lekérdező személyzet minden tagjának személyazonosságát, a hozzáférés időpontját, a lekérdezett adatok jellemzőit és a lekérdezés célját.”.

(9)

A 16. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„16. cikk

Információtechnológiai erőforrások és kiszervezés

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem az információtechnológiai erőforrásokkal kapcsolatban az alábbi információkat tartalmazza:

a)

az információtechnológiai rendszer részletes leírása, beleértve a vonatkozó üzleti követelményeket, a működési és technikai specifikációkat, a rendszerfelépítést és technikai kialakítást, az adatmodelleket és adatáramlásokat, valamint a műveleteket és az adminisztratív eljárásokat és kézikönyveket;

b)

a kérelmező által az érintett felhasználóknak történő szolgáltatásnyújtás érdekében kifejlesztett felhasználói eszközök, többek között a felhasználói kézikönyvek és belső eljárások másolata;

c)

a kérelmező információtechnológiai erőforrásaival kapcsolatos beruházási és megújítási politikák;

d)

a kérelmező által kötött kiszervezési megállapodások, beleértve a következőket:

i.

a nyújtandó szolgáltatások részletes meghatározása, beleértve a szolgáltatások mérhető hatókörét, a tevékenységek részletezettségét, valamint a tevékenységek végzésének feltételeit, és ütemezését;

ii.

egyértelmű szerepeket és feladatköröket magukban foglaló szolgáltatási szintű megállapodások, a kereskedési adattár minden kulcsfontosságú kiszervezett követelményére vonatkozó mérőszámok és célok, a kiszervezett funkciók szolgáltatási szintjének nyomon követésére alkalmazott módszerek, valamint az abban az esetben megteendő intézkedések vagy fellépések, ha a szolgáltatási szintre vonatkozó célok nem teljesülnek;

iii.

az ilyen megállapodásokra vonatkozó szerződések másolata.”.

(10)

A 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„17. cikk

Kiegészítő szolgáltatások

Amennyiben egy kérelmező, a csoportján belüli vállalkozás vagy egy olyan vállalkozás, amellyel a kérelmező megállapodást kötött a kereskedési vagy kereskedés utáni szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban, kiegészítő szolgáltatást nyújt, illetve kiegészítő szolgáltatás nyújtását tervezi, kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelme tartalmazza a következő információkat:

a)

a kérelmező vagy a csoportján belüli vállalkozás által folytatott kiegészítő szolgáltatások leírása és azon megállapodások ismertetése, amelyeket a kereskedési adattár adott esetben a kereskedési, kereskedés utáni vagy egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó vállalatokkal kötött, valamint e megállapodások másolatai;

b)

azon eljárások és politikák, amelyek az erőforrások, rendszerek és eljárások tekintetében biztosítják a kérelmező 648/2012/EU rendelet szerinti kereskedési adattári szolgáltatásai és egyéb üzletágak közötti operatív elkülönítés szükséges mértékét, ideértve azokat az üzletágakat is, amelyek uniós vagy harmadik országbeli jogszabály hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtását foglalják magukban, tekintet nélkül arra, hogy a szóban forgó külön üzletágat a kereskedési adattár, a holdingtársaságához tartozó vállalkozás vagy bármely olyan vállalkozás folytatja-e, amelyen belül a kereskedési vagy kereskedés utáni szolgáltatási lánc, illetőleg üzletág vonatkozásában megállapodást kötött.”.

(11)

A 18., 19. és 20. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„18. cikk

A hozzáférési szabályok átláthatósága

(1)   A kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza az alábbi információkat:

a)

azok a politikák és eljárások, amelyek alapján a különböző típusú felhasználók jelentik és elérik a kereskedési adattárban lévő adatokat, beleértve azokat a folyamatokat, amelyekre az érintett felhasználóknak szükségük lehet a kereskedési adattár által kezelt információkhoz való hozzáféréshez, azok lekérdezéséhez vagy módosításához;

b)

a különböző típusú felhasználók kereskedési adattár által kezelt információkkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit meghatározó feltételek másolata;

c)

a felhasználók rendelkezésére álló különböző hozzáférési kategóriák leírása;

d)

a hozzáférésre vonatkozó politikák és eljárások, amelyek alapján egyéb szolgáltatásnyújtók megkülönböztetésmentes hozzáféréssel rendelkezhetnek a kereskedési adattár által kezelt információkhoz, amennyiben az érintett szerződő felek ahhoz írásbeli, önkéntes és visszavonható hozzájárulásukat adták;

e)

a kereskedési adattárhoz való hozzáférésre vonatkozó információ nyilvánosságra hozatala céljából a kereskedési adattár által használt csatornák és mechanizmusok leírása.

(2)   Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett információt a következő felhasználótípusokra vonatkozóan kell megadni:

a)

belső felhasználók;

b)

adatszolgáltató szerződő felek;

c)

jelentést benyújtó szervezetek;

d)

adatszolgáltatásért felelős szervezetek;

e)

nem adatszolgáltató szerződő felek;

f)

nem adatszolgáltató harmadik felek;

g)

az (EU) 648/2012 rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt szervezetek;

h)

adott esetben egyéb felhasználótípusok.

19. cikk

Az adatok teljességének és pontosságának ellenőrzése

A kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza az alábbi információkat:

a)

a kereskedési adattárhoz hozzáférő felhasználók személyazonosságának hitelesítésére szolgáló eljárások;

b)

a kereskedési adattárnak bejelentett származtatott ügyletek teljességének és pontosságának ellenőrzésére szolgáló eljárások;

c)

az adatszolgáltató szerződő fél nevében adatokat bejelentő szervezet engedélyezésének és információtechnológiai engedélyének ellenőrzésére szolgáló eljárások;

d)

annak ellenőrzésére szolgáló eljárások, hogy mindenkor fennáll a származtatott ügyletek bejelentett adatainak logikai sorrendje;

e)

a kereskedési adattárnak bejelentett származtatott ügyletekre vonatkozó adatok teljességének és pontosságának ellenőrzésére szolgáló eljárások;

f)

a kereskedési adattárak közötti adategyeztetésre szolgáló eljárások, amennyiben a szerződő felek eltérő kereskedési adattárba jelentik be az adatokat;

g)

az a)–e) pont szerint végzett ellenőrzésekről és az f) pont szerinti egyeztetési folyamat eredményéről a származtatott ügyletek szerződő felei vagy a nevükben adatot bejelentő harmadik felek részére történő visszajelzésre szolgáló eljárások.

20. cikk

Az árpolitika átláthatósága

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a kérelmezővel kapcsolatban tartalmazza az alábbiak leírását:

a)

árpolitika, ideértve a meglévő árengedményeket és kedvezményeket, valamint e csökkentések igénybevételének feltételeit;

b)

a kereskedési adattári és kiegészítő szolgáltatások nyújtásáért felszámolt díjak szerkezete, ideértve a kereskedési adattári szolgáltatások és a kiegészítő szolgáltatások becsült költségét, továbbá a kérelmező számára a kereskedési adattári szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások nyújtása során esetleg felmerülő külön költségek elszámolására alkalmazott módszerek részleteit;

c)

az információknak a felhasználók minden típusa számára nyilvánosan elérhetővé tételére alkalmazott módszerek, azon díjszerkezet másolatával együtt, amelyben a kereskedési adattári szolgáltatások és a kiegészítő szolgáltatások elkülönülnek.”.

(12)

A 21. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„21. cikk

Működési kockázat

(1)   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza a következőket:

a)

a rendelkezésre álló erőforrások és a működési kockázat és bármely egyéb, a kérelmezőt érintő lényeges kockázat azonosítására és csökkentésére szolgáló eljárások részletes leírása, ideértve a vonatkozó politikák, módszerek, belső eljárások és kézikönyvek másolatát is;

b)

folyamatos működés melletti szolgáltatásnyújtás folytatása érdekében a potenciális általános üzleti veszteségek fedezésére saját tőkéből finanszírozott likvid nettó eszközök leírása, valamint annak értékelése, hogy elegendőek-e a kérelmező pénzügyi forrásai a felszámolás vagy a lényeges működési folyamatok és szolgáltatások átszervezése során felmerülő működési költségek legalább hat hónapig tartó fedezésére;

c)

a kérelmező üzletmenet-folytonossági terve és az annak frissítésére vonatkozó politika, beleértve a következőket:

i.

valamennyi üzleti folyamat, erőforrás, eszkalációs eljárás és olyan kapcsolódó rendszer, amelyek elengedhetetlenek a kérelmező kereskedési adattár szolgáltatásainak biztosításához, ideértve bármely releváns kiszervezett szolgáltatást, a kereskedési adattár stratégiáját, politikáját és az e folyamatok folytonosságára irányuló célkitűzéseit;

ii.

az egyéb pénzügyi piaci infrastruktúra-szolgáltatókkal, többek között egyéb kereskedési adattárakkal fennálló megállapodások;

iii.

a kritikus funkciók vonatkozásában a minimális szolgáltatási szint biztosítását szolgáló intézkedések és e folyamatok teljeskörű helyreállításának becsült időigénye;

iv.

az üzleti folyamatokra és rendszerekre vonatkozó, maximálisan elfogadható helyreállítási idő, figyelembe véve a 648/2012/EU rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében foglalt, a kereskedési adattárak részére történő jelentéstételi határidőt és azt az adatmennyiséget, amelyet a kereskedési adattárnak az adott napi időszakban fel kell dolgoznia;

v.

az események rögzítésére és a felülvizsgálatokra vonatkozó eljárások;

vi.

a tesztprogram és a tesztek eredményei;

vii.

a rendelkezésre álló alternatív technikai és operatív helyszínek száma, azok elhelyezkedése, az erőforrások a központtal összehasonlítva, valamint az arra az esetre bevezetett üzletmenet-folytonossági eljárások, amikor az alternatív helyszíneket kell igénybe venni;

viii.

azon másodlagos üzleti helyszínhez való hozzáféréssel kapcsolatos információk, amely révén a személyzet biztosítani tudja a szolgáltatások folytonosságát, amennyiben az elsődleges üzleti helyszín nem elérhető;

ix.

a vészhelyzetek kezelésére és a személyzet biztonságának biztosítására vonatkozó tervek, eljárások és intézkedések;

x.

válságkezelésre vonatkozó tervek, eljárások és intézkedések, beleértve az általános üzletmenet-folytonossági intézkedések koordinálását és azok időben és hatékonyan, egy adott helyreállítási időtartamon belül történő aktiválását;

xi.

a kérelmező rendszerének, alkalmazási és infrastruktúra-komponenseinek a helyreállításra vonatkozóan előírt időtartamon belül történő helyreállítására vonatkozó tervek, eljárások és intézkedések;

d)

a kérelmező kereskedési adattári tevékenységeinek fennakadás esetén történő biztosítására irányuló intézkedések, valamint a kereskedési adattár felhasználóinak és egyéb harmadik feleknek az intézkedésekben való részvételének a leírása.

(2)   A kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza az eredeti kereskedési adattár szabályos helyettesítésének biztosítására irányuló eljárásokat arra az esetre, ha ezt egy adatszolgáltató szerződő fél kéri, vagy egy nem adatszolgáltató szerződő fél nevében adatot szolgáltató harmadik fél kéri, vagy ha ez a helyettesítés a nyilvántartásba vétel visszavonásának eredménye, és tartalmazza az adatok átadására és a bejelentett adatoknak másik kereskedési adattárhoz történő átirányítására vonatkozó eljárásokat is.”.

(13)

A 22. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„22. cikk

Nyilvántartási politika

1.   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem információkat tartalmaz az adatok átvételével és adminisztrációjával kapcsolatban, ideértve a kérelmező által annak biztosítására bevezetett politikákat és eljárásokat, hogy:

a)

a jelentett információk időben és pontosan kerüljenek be a nyilvántartásba;

b)

egy származtatott ügylet megkötésével, módosításával vagy megszüntetésével kapcsolatos minden jelentett információt változásnaplóban tartsanak nyilván;

c)

az adatokat online és offline módon is tárolják;

d)

az adatokról üzletmenet-folytonossági célokból megfelelő másolatokat készítsenek.

2.   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem azon nyilvántartási rendszerekre, politikákra és eljárásokra vonatkozóan is tartalmaz információkat, amelyeket annak biztosítására használnak, hogy a jelentett adatokat a vonatkozó jogszabályi vagy szabályozási követelményekkel összhangban, megfelelően módosítsák és a pozíciókat helyesen számítsák ki.”.

(14)

A 23. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„23. cikk

Az adatok rendelkezésre bocsátásának mechanizmusai

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza azon erőforrások, módszerek és csatornák leírását, amelyeket a kérelmező a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (1), (3) és (5) bekezdésével összhangban az információhoz való hozzáférés elősegítéséhez felhasznál, valamint tartalmazza a következő információkat:

a)

a 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelettel (*3) összhangban aggregált pozíciók kiszámításának eljárása és azon erőforrások, módszerek és csatornák leírása, amelyeket a kereskedési adattár alkalmazni fog, hogy a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (1) bekezdésével összhangban elősegítse a nyilvánosságnak az általa tárolt adatokhoz való hozzáférését, továbbá a frissítések gyakoriságának ismertetése, az erre vonatkozó kézikönyvek és belső politikák másolatával együtt;

b)

azon erőforrások, módszerek és eszközök leírása, amelyeket a kereskedési adattár alkalmaz, hogy a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésével összhangban elősegítse az érintett hatóságoknak az általa tárolt információkhoz való hozzáférését, továbbá a frissítések és azon ellenőrzések és felülvizsgálatok gyakoriságának ismertetése, amelyeket a kereskedési adattár adott esetben hozzáférésszűrési folyamat céljára bevezet, az erre vonatkozó kézikönyvek és belső politikák másolatával együtt;

c)

azon erőforrások, módszerek és csatornák leírása, amelyeket a kereskedési adattár alkalmaz, hogy elősegítse a szerződő felektől való, időben, strukturált és átfogó módon történő adatgyűjtést, és elősegítse a származtatott ügyletek szerződő feleinek az általa tárolt információkhoz való hozzáférését a 648/2012/EU rendelet 80. cikkének (5) bekezdésével összhangban, továbbá az erre vonatkozó kézikönyvek és belső politikák másolata.

(*3)  A Bizottság 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. december 19.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárak által közzéteendő és hozzáférhetővé teendő adatokat, valamint az adatok összesítésére, összehasonlítására és az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó működési standardokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 52., 2013.2.23., 33. o.).”;"

(15)

A szöveg a következő 23a. cikkel egészül ki:

„23a. cikk

A hatóságok általi közvetlen és azonnali hozzáférés az adatokhoz

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza a következőkre vonatkozó információkat:

a)

azok a feltételek, amelyek mellett a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében említett hatóságok a 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek megfelelően közvetlenül és azonnal hozzáférhetnek a kereskedési adattár által kezelt, származtatott ügyletekre vonatkozó adatokhoz;

b)

az az eljárás, amely alkalmazásával az a) pontban említett hatóságok a 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek megfelelően közvetlenül és azonnal hozzáférhetnek a kereskedési adattár által kezelt, származtatott ügyletekre vonatkozó adatokhoz;

c)

az említett hatóságok által hozzáférhető adatok integritását biztosító eljárás.”.

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 201., 2012.7.27., 1. o.

(2)  A Bizottság 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. december 19.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem részleteit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 52., 2013.2.23., 25. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 337., 2015.12.23., 1. o.).

(4)  A Bizottság 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. december 19.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárak által közzéteendő és hozzáférhetővé teendő adatokat, valamint az adatok összesítésére, összehasonlítására és az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó működési standardokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 52., 2013.2.23., 33. o.)

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).