22.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/30


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/358 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. december 13.)

az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok kereskedési adattárak általi gyűjtésére, ellenőrzésére, összesítésére, összehasonlítására és közzétételére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (7) bekezdésének a) pontjára és 12. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontjára,

mivel:

(1)

Az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó, kereskedési adattáraknak bejelentett adatok kiváló minőségének biztosítása érdekében a kereskedési adattáraknak ellenőrizniük kell a jelentést benyújtó szervezetek azonosító adatait, az értékpapír-finanszírozási ügylet adatai bejelentési sorrendjének logikai integritását, és az értékpapír-finanszírozási ügylet adatainak teljességét és pontosságát.

(2)

A kereskedési adattáraknak ugyanezen okból egyeztetniük kell minden fogadott, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés adatait. Szabványosított folyamatot kell meghatározni annak érdekében, hogy a kereskedési adattárak következetes módon hajthassák végre az egyeztetést és csökkenthessék annak kockázatát, hogy nem kerül sor az értékpapír-finanszírozási ügyletek adatainak egyeztetésére. Előfordulhat azonban, hogy az értékpapír-finanszírozási ügyletek bizonyos adatai a jelentést benyújtó szervezetek által használt technológiai rendszerek sajátosságai miatt nem azonosak. Ezért bizonyos mértékű toleranciát kell alkalmazni, hogy az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentett adatainak kis mértékű eltérései ne akadályozzák meg a hatóságokat az adatok megfelelő megbízhatósági szint mellett történő elemzésében.

(3)

Várható, hogy a jelentést benyújtó szervezetek idővel javítanak az adatszolgáltatásukon, mind az elutasított jelentések számának csökkenése, mind az egyeztetett jelentések tekintetében. Elegendő időt kell azonban biztosítani számukra az adatszolgáltatási követelményekhez való alkalmazkodáshoz, mindenekelőtt annak megelőzése érdekében, hogy közvetlenül az adatszolgáltatási kötelezettség alkalmazandóvá válásának kezdete után felhalmozódjanak a nem egyeztetett ügyletek. Indokolt ezért, hogy az első szakaszban csak a mezők kisebb körét kelljen egyeztetni.

(4)

A jelentést benyújtó szervezetek és az adatszolgáltatásért felelős szervezetek adott esetben képesek kell legyenek az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeiknek való megfelelésük nyomon követésére. Lehetővé kell tenni számukra ezért, hogy a szóban forgó jelentések tekintetében naponta hozzáférjenek bizonyos információkhoz, beleértve a jelentések ellenőrzésének eredményét, valamint a jelentett adatok egyeztetésének előrehaladását. Szükséges ezért meghatározni azt az információt, amelyet a kereskedési adattárnak minden munkanap végén az említett szervezetek rendelkezésére kell bocsátania.

(5)

Az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok integritásának elősegítése érdekében harmonizált és következetes módon kell biztosítani az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében említett közvetlen és azonnali hozzáférést. Az adatszolgáltatás szabványosítása, az ágazat költségeinek minimalizálása és az adatok kereskedési adattárak közötti összehasonlíthatóságának és következetes összesítésének biztosítása érdekében indokolt, hogy minden kimeneti jelentés és adatcsere XML-formátumú sablonfájlokkal készüljön, és azokhoz a pénzügyi ágazatban széles körben használt módszertant kövessenek.

(6)

A két adott szerződő fél közötti kitettségekre vonatkozó pozíciószintű adatokhoz való hozzáférés elengedhetetlen ahhoz, hogy az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében említett szervezetek meg tudják határozni a pénzügyi stabilitásra jelentett rendszerszintű vagy nem rendszerszintű kockázatok potenciális forrásait.

(7)

Az értékpapír-finanszírozási ügyletek tekintetében a nyilvánosság számára megfelelő szintű átláthatóság biztosítása érdekében a pozíciók aggregálásához használt kritériumoknak lehetővé kell tenniük a nyilvánosság számára az értékpapír-finanszírozási piacok működésének megértését, anélkül, hogy sérülne a kereskedési adattárakhoz bejelentett adatok bizalmas jellege. A kereskedési adattár által az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (1) bekezdése alapján közzétett aggregált pozíciók adatait és a közzététel gyakoriságát úgy kell meghatározni, hogy az a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) által a származtatott ügyletekre vonatkozóan előírt kapcsolódó keretre épüljön.

(8)

E rendelet alapját az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 10. cikkében meghatározott eljárás szerint az Európai Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezetek képezik.

(9)

E rendelet rendelkezései az adatoknak a kereskedési adattárak általi gyűjtésére, összesítésére és összehasonlítására vonatkozó operatív standardokkal, valamint a kereskedési adattárak által a hozzájuk bejelentett, értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok teljességének és pontosságának ellenőrzése céljából alkalmazandó eljárásokkal foglalkoznak. Az említett rendelkezések közötti koherencia biztosítása és annak elősegítése érdekében, hogy a kereskedési adattárak átfogóan szemlélhessék őket, célszerű a vonatkozó szabályozástechnikai standardokat egyetlen rendeletbe foglalni.

(10)

Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott a szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU rendelet 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó jelentések kereskedési adattárak általi ellenőrzése

(1)   A kereskedési adattár az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozóan kapott jelentésben ellenőrzi a következők mindegyikét:

a)

a jelentést benyújtó szervezet azonosító adatai az (EU) 2019/363 (4) bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklete 1. táblázatának 2. mezőjében feltüntetetteknek megfelelően;

b)

az értékpapír-finanszírozási ügylet bejelentéséhez használt XML-sablonfájl megfelel-e az ISO 20022 szerinti módszertannak az (EU) 2019/363 végrehajtási rendelettel összhangban;

c)

a jelentést benyújtó szervezet – ha eltér az (EU) 2019/363 végrehajtási rendelet I. melléklete 1. táblázatának 3. mezőjében említett adatszolgáltató szerződő féltől – kellő felhatalmazással rendelkezik-e az adatszolgáltató szerződő fél nevében való adatszolgáltatásra, az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt eset kivételével;

d)

nem nyújtottak-e be korábban az ugyanarra az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentést;

e)

egy „módosítás” intézkedéstípusú, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés egy korábban már benyújtott, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentéshez kapcsolódik-e;

f)

egy „módosítás” intézkedéstípusú, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés nem olyan értékpapír-finanszírozási ügylethez kapcsolódik-e, amelyet töröltként jelentettek;

g)

az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés nem tartalmaz-e „új” intézkedéstípust egy olyan értékpapír-finanszírozási ügylet tekintetében, amelyet már bejelentettek;

h)

az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés nem tartalmaz-e „pozíció-összetevő” intézkedéstípust egy olyan értékpapír-finanszírozási ügylet tekintetében, amelyet már bejelentettek;

i)

az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés nem irányul-e arra, hogy módosítsa egy korábban bejelentett értékpapír-finanszírozási ügylet jelentést benyújtó szervezetének, adatszolgáltató szerződő felének vagy a másik szerződő felének az adatait;

j)

az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés nem irányul-e arra, hogy módosítson egy meglévő, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentést azáltal, hogy az értékpapír-finanszírozási ügylet bejelentett lejárati időpontjánál későbbi értéknapot határoz meg;

k)

az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok teljessége és pontossága.

(2)   A kereskedési adattár ellenőrzi, hogy jelentettek-e biztosítékra vonatkozó információt az (EU) 2019/363 végrehajtási rendelet I. melléklete 2. táblázatának 73–96. mezőjében olyan értékpapír-finanszírozási ügyletek esetében, amelyeknél ugyanazon táblázat 72., „biztosítékeszközzel nem fedezett értékpapír-kölcsönzés jelzése” mezőjénél „hamis” szerepel. A kereskedési adattár e rendelet 3. cikkével összhangban értesíti a jelentést benyújtó szervezetet és az adatszolgáltató szerződő felet, valamint adott esetben az adatszolgáltatásért felelős szervezetet az ellenőrzés eredményéről.

(3)   A kereskedési adattár elutasítja az olyan értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentést, amely nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott követelmények valamelyikének, és hozzárendeli az e rendelet I. mellékletének 2. táblázatában meghatározott elutasítási kategóriák egyikét.

(4)   A kereskedési adattár az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés átvételétől számított hatvan percen belül az (1) bekezdésben említett adatellenőrzés eredményéről szóló részletes információkat bocsát a jelentést benyújtó szervezet és az adatszolgáltató szerződő fél, valamint adott esetben az adatszolgáltatásért felelős szervezet rendelkezésére. A kereskedési adattár az említett eredményeket XML-formátumú, az ISO 20022 szabvány szerint kidolgozott sablonfájlban bocsátja rendelkezésre. Az eredmények adott esetben magukban foglalják az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés (3) bekezdés szerinti elutasításának konkrét okait.

2. cikk

Az adatok kereskedési adattárak általi egyeztetése

(1)   A kereskedési adattár a (2) bekezdésben meghatározott lépések végrehajtásával törekszik a bejelentett értékpapír-finanszírozási ügyletek egyeztetésére, feltéve, hogy a következő feltételek mindegyike teljesül:

a)

a kereskedési adattár végrehajtotta az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott ellenőrzéseket;

b)

a bejelentett értékpapír-finanszírozási ügylet mindkét szerződő felének adatszolgáltatási kötelezettsége van;

c)

a kereskedési adattár a bejelentett értékpapír-finanszírozási ügylet kapcsán nem kapott később „hiba” intézkedéstípusú jelentést.

(2)   Ha az (1) bekezdés összes feltétele teljesül, a kereskedési adattár az e rendelet I. mellékletének 1. táblázatában szereplő minden egyes mező legutolsó bejelentett értékét felhasználva elvégzi a következő lépéseket:

a)

a kereskedési adattár, amely értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentést kapott, ellenőrzi, hogy kapott-e kapcsolódó, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentést a másik szerződő féltől vagy annak nevében;

b)

ha a kereskedési adattár nem kapott az a) pontban említett kapcsolódó, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentést, megpróbálja azonosítani azt a kereskedési adattárat, amely megkapta a kapcsolódó, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentést, úgy, hogy minden nyilvántartásba vett kereskedési adattárnak elküldi a bejelentett értékpapír-finanszírozási ügylet következő mezőkben szereplő értékeit: „egyedi ügyletazonosító”, „adatszolgáltató szerződő fél”, „másik szerződő fél” és „keretmegállapodás típusa”;

c)

ha a kereskedési adattár megállapítja, hogy egy másik kereskedési adattár kapott az a) pontban említettek szerinti kapcsolódó, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentést, akkor XML-formátumú, az ISO 20022 szabvány szerint kidolgozott sablonfájlban kicseréli a szóban forgó kereskedési adattárral a bejelentett értékpapír-finanszírozási ügylet adatait;

d)

az e) pontra figyelemmel a kereskedési adattár a bejelentett értékpapír-finanszírozási ügyletet egyeztetettnek tekinti, ha az adott értékpapír-finanszírozási ügylet adatai egyeznek az e bekezdés a) pontjában említett kapcsolódó, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés adataival;

e)

a kereskedési adattár törekszik arra, hogy külön-külön egyeztesse a bejelentett értékpapír-finanszírozási ügylet kölcsönadataira vonatkozó mezőket és a biztosítékadataira vonatkozó mezőket az e rendelet I. mellékletének 1. táblázatában meghatározott toleranciakorlátokkal és vonatkozó alkalmazási időpontokkal összhangban;

f)

a kereskedési adattár ezt követően az e rendelet I. mellékletének 3. táblázatában meghatározottak szerint minden egyes bejelentett értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozóan értékeket rendel az egyeztetési kategóriákhoz;

g)

a kereskedési adattár az e bekezdés a)–f) pontjában foglalt lépéseket a lehető leghamarabb elvégzi, de egy adott munkanapon (UTC-idő szerint) 18:00 óra után nem teheti meg ezeket a lépéseket;

h)

ha a kereskedési adattár nem tud egyeztetni valamely bejelentett értékpapír-finanszírozási ügyletet, törekszik arra, hogy a szóban forgó bejelentett értékpapír-finanszírozási ügylet adatait a következő munkanapon egyeztesse. A kereskedési adattár az értékpapír-finanszírozási ügylet bejelentett lejárata után harminc naptári nappal, vagy azután, hogy a kereskedési adattár egy, az ügylethez kapcsolódó, „lezárás” vagy „pozíció-összetevő” intézkedéstípust tartalmazó jelentést kapott, már nem törekszik tovább a bejelentett értékpapír-finanszírozási ügylet egyeztetésére.

(3)   A kereskedési adattár minden olyan kereskedési adattárral, amellyel egyeztetett bejelentett értékpapír-finanszírozási ügyleteket, minden munkanap végén kölcsönösen megerősíti az egyeztetett, bejelentett értékpapír-finanszírozási ügyletek teljes számát.

(4)   A kereskedési adattár a (2) bekezdés g) pontjában meghatározott egyeztetési folyamat végét követően legkésőbb hatvan perccel a jelentést benyújtó szervezet és az adatszolgáltató szerződő fél, valamint adott esetben az adatszolgáltatásért felelős szervezet rendelkezésére bocsátja a bejelentett értékpapír-finanszírozási ügyletek kapcsán általa végzett egyeztetési folyamat eredményeit. A kereskedési adattár az említett eredményeket XML-formátumú, az ISO 20022 szabvány szerint kidolgozott sablonfájlban bocsátja rendelkezésre, beleértve az azokra a mezőkre vonatkozó információkat is, amelyeket nem egyeztettek.

3. cikk

Nap végi válaszmechanizmusok

A kereskedési adattár minden munkanap végén XML-formátumú, az ISO 20022 szabvány szerint kidolgozott sablonfájlban a jelentést benyújtó szervezet és az adatszolgáltató szerződő fél, valamint adott esetben az adatszolgáltatásért felelős szervezet rendelkezésére bocsátja a releváns értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó következő információkat:

a)

az adott nap során bejelentett értékpapír-finanszírozási ügyletek;

b)

a le nem járt vagy az olyan értékpapír-finanszírozási ügyletek legfrissebb kereskedési státusza, amelyek esetében nem került sor „hiba”, „lezárás” vagy „pozíció-összetevő” intézkedéstípust tartalmazó jelentésre;

c)

azon értékpapír-finanszírozási ügyletek egyedi ügyletazonosítója, amelyek esetében az (EU) 2019/363 végrehajtási rendelet I. melléklete 2. táblázatának 72. mezőjében „hamis” szerepel, és ugyanezen táblázat 73–96. mezőjében a biztosítékra vonatkozó információkat még nem jelentették;

d)

az adott nap során elutasított, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentések;

e)

az összes bejelentett értékpapír-finanszírozási ügylet egyeztetési státusza, azon értékpapír-finanszírozási ügyletek kivételével, amelyek lejártak, vagy amelyek esetében az adott munkanapot megelőzően több mint egy hónappal érkezett be „lezárás” vagy „pozíció-összetevő” intézkedéstípust tartalmazó, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés.

4. cikk

Hozzáférés az értékpapír-finanszírozási ügyletek adataihoz

A kereskedési adattárak az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében felsorolt szervezetek részére közvetlen és azonnali hozzáférést biztosítanak – ideértve az 1095/2010/EU rendelet 28. cikke szerinti átruházás esetét is – az értékpapír-finanszírozási ügyletek adataihoz elektronikus és gép által olvasható formában, az (EU) 2019/357 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek (5) megfelelően.

Az első albekezdés alkalmazásában a kereskedési adattár XML-formátumú, az ISO 20022 szabvány szerint kidolgozott sablonfájlt használ.

5. cikk

A pozíciószintű adatok kiszámítása és az azokhoz való hozzáférés

(1)   A kereskedési helyszín kiszámítja a kölcsön és a biztosíték tekintetében a szerződő felek között fennálló kitettségekre vonatkozó pozíciószintű adatokat. A pozíciószintű adatok kiszámításának alapjául a következő kritériumok szolgálnak:

a)

az egyeztetési kategóriákra vonatkozó értékek, e rendelet I. mellékletének 3. táblázata szerint;

b)

az értékpapír-finanszírozási ügylet típusa;

c)

a szerződő felek ágazata;

d)

az elszámolás státusza;

e)

az ügyletet kereskedési helyszínen vagy azon kívül kötötték;

f)

a biztosíték típusa;

g)

a pénzoldal pénzneme;

h)

a lejárati sáv;

i)

a haircut sáv;

j)

azon kereskedési adattárak, amelyekhez a másik szerződő fél az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó adatokat bejelentette.

(2)   A kereskedési adattárak biztosítják, hogy az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében felsorolt szervezetek az (EU) 2019/357 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott adathozzáférésnek megfelelően hozzáférjenek a pozíciószintű adatokhoz.

(3)   Az (1) bekezdésben említett pozíciószintű adatokat elektronikus és gép által olvasható formában, XML-formátumú, az ISO 20022 szabvány szerint kidolgozott sablonfájlban kell rendelkezésre bocsátani.

(4)   A (2) bekezdésben említett hozzáférést a lehető leghamarabb, de legkésőbb az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti, az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés átvételét követő munkanapon biztosítani kell.

(5)   A kereskedési adattár az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében említett szervezetek számára az (EU) 2019/357 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott adathozzáférésnek megfelelően hozzáférést biztosít az összesített szintű adatokhoz, amelyeket az értékpapír-finanszírozási ügyletek adatainak globális gyűjtésére és összesítésére vonatkozó, általánosan elfogadott standardokkal és eljárásokkal összhangban számítottak ki.

6. cikk

Az aggregált pozícióadatok közzétételi célú kiszámítása

(1)   A kereskedési adattár a (2) és (3) bekezdésben foglalt kritériumok alapján a következő értékek tekintetében összesíti a pozícióadatokat:

a)

repomegállapodások, vétel-eladás vagy eladás-visszavásárlás ügyletek névértéke, a kölcsönbe adott vagy vett értékpapírok vagy áruk aggregált mennyisége és az értékpapírügyletekhez kapcsolódó hitelek összege;

b)

a releváns értékpapír-finanszírozási ügyletekhez tartozó egyedi ügyletazonosítók száma;

c)

a biztosíték piaci értéke.

(2)   A kereskedési adattár a szombat 00:00:00 óra (UTC) és péntek 23:59:59 óra (UTC) között „új” intézkedéstípussal bejelentett minden értékpapír-finanszírozási ügylet esetében a következő kritériumok és az e rendelet II. mellékletének 1. táblázatában meghatározott kapcsolódó értékek alapján aggregálja a pozícióadatokat:

a)

az adatszolgáltató szerződő fél vagy adott esetben az érintett fióktelep elhelyezkedése;

b)

a másik szerződő fél vagy adott esetben az érintett fióktelep elhelyezkedése;

c)

az értékpapír-finanszírozási ügylet típusa;

d)

az értékpapír-finanszírozási ügylet egyeztetési státusza, az e rendelet I. mellékletének 3. táblázatában meghatározottak szerint;

e)

azon helyszín típusa, ahol az értékpapír-finanszírozási ügyletet kötötték;

f)

az értékpapír-finanszírozási ügyletet elszámolták-e, vagy sem;

g)

a módszer, amellyel a biztosítékot átadták;

h)

minden olyan index, amelyet egy „XXXX”-tól/-től eltérő végrehajtási helyszínen kereskedett értékpapír-finanszírozási ügylet során referenciaként használnak, ha az indexben a kereskedési adattárnak jelentett aggregált nominális összeg nagyobb, mint 5 milliárd EUR, és ha legalább hat különböző szerződő fél jelentette a releváns értékpapír-finanszírozási ügyleteket a kereskedési adattárnak.

(3)   A kereskedési adattár valamennyi le nem járt vagy olyan értékpapír-finanszírozási ügylet esetében, amelyre vonatkozóan péntek 23:59:59 óráig (UTC) nem kapott „hiba”, „lezárás” vagy „pozíció-összetevő” intézkedéstípust tartalmazó jelentést, a következő kritériumok és az e rendelet II. mellékletének 1. táblázatában meghatározott kapcsolódó értékek alapján aggregálja a pozícióadatokat:

a)

az adatszolgáltató szerződő fél vagy adott esetben az érintett fióktelep elhelyezkedése;

b)

a másik szerződő fél vagy adott esetben az érintett fióktelep elhelyezkedése;

c)

az értékpapír-finanszírozási ügylet típusa;

d)

az értékpapír-finanszírozási ügylet egyeztetési státusza, az e rendelet I. mellékletének 3. táblázatában meghatározottak szerint;

e)

azon helyszín típusa, ahol az értékpapír-finanszírozási ügyletet kötötték;

f)

az értékpapír-finanszírozási ügyletet elszámolták-e, vagy sem;

g)

a módszer, amellyel a biztosítékot átadták;

h)

minden olyan index, amelyet egy „XXXX”-tól/-től eltérő végrehajtási helyszínen kereskedett értékpapír-finanszírozási ügylet során referenciaként használnak, ha az indexben a kereskedési adattárnak jelentett aggregált nominális összeg nagyobb, mint 5 milliárd EUR, és legalább hat különböző szerződő fél jelentette a releváns értékpapír-finanszírozási ügyleteket a kereskedési adattárnak.

(4)   A kereskedési adattár eljárással rendelkezik az aggregált pozícióadatokhoz kapcsolódó rendkívüli értékek azonosítására.

(5)   A kereskedési adattár eljárással rendelkezik az aggregált pozícióadatok, köztük a „hiba” intézkedéstípusú jelentésekből eredőek javításainak elvégzésére és a javításokról szóló értesítésre, valamint az eredeti és a javított aggregált adatok közzétételére.

7. cikk

Az aggregált pozícióadatok közzététele

(1)   A kereskedési adattár weboldalán hetente, és az előző pénteken 23:59:59 óráig (UTC) jelentett értékpapír-finanszírozási ügyletek esetében legkésőbb kedd délig közzéteszi a 6. cikkel összhangban kiszámított aggregált pozícióadatokat.

(2)   A kereskedési adattár minden aggregált pozícióadatot euróban tesz közzé, és az adatok közzétételét megelőző pénteken az EKB weboldalán közzétett átváltási árfolyamokat használja.

(3)   A kereskedési adattár biztosítja, hogy az aggregált pozícióadatokat az e rendelet II. mellékletében meghatározott táblázatos formátumban tegyék közzé, amely lehetővé teszi az adatok letöltését.

(4)   A kereskedési adattár által a weboldalán közzétett aggregált pozícióadatoknak legalább 104 héten át a weboldalon kell maradniuk.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 337., 2015.12.23., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2019/363 végrehajtási rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatban a kereskedési adattárak felé teljesítendő adatszolgáltatás formátumára és gyakoriságára vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról, valamint az 1247/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a származtatott ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatáshoz használandó kódok tekintetében történő módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 85. oldalát).

(5)  A Bizottság (EU) 2019/357 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapír-finanszírozási ügyletek kereskedési adattárakban tárolt adataihoz való hozzáférésre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 22. oldalát).


I. MELLÉKLET

1. táblázat

Egyeztetési mezők, toleranciaszintek és az egyeztetési szakasz kezdő időpontja

Táblázat

Szakasz

Mező

Tolerancia

Kezdő időpont említésének helye:

A szerződő fél adatai

N.A.

Adatszolgáltató szerződő fél

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

A szerződő fél adatai

N.A.

A szerződő fél oldala

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

A szerződő fél adatai

N.A.

Másik szerződő fél

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Egyedi ügylet- azonosító

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Értékpapír-finanszírozási ügylet típusa

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Elszámolva

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Az elszámolás időbélyegzője

egy óra

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Központi szerződő fél

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Kereskedési helyszín

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Keretmegállapodás típusa

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

A végrehajtás időbélyegzője

egy óra

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Értéknap (kezdőnap)

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Lejárat időpontja (zárónap)

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Lezárás időpontja

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Minimális értesítési idő

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Visszavonhatóság legkorábbi időpontja

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Általánosbiztosíték-mutató

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Értékalapú teljesítés mutatója (DBV-mutató)

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Biztosíték nyújtásának módja

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Nyílt végű

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Opcionális megszüntetés

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Rögzített kamat

A tizedesjel után legfeljebb három karakterig

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Kamatnapszámítási szabály

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Változó kamat

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

A változó kamatláb referencia-időszaka – időszak

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

A változó kamatláb referencia-időszaka – szorzó

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

A változókamat-fizetés gyakorisága – időszak

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

A változókamat-fizetés gyakorisága – szorzó

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága – időszak

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága – szorzó

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Felár

A tizedesjel után legfeljebb három karakterig

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Összeg az értékpapírügylethez kapcsolódó hitel pénznemében

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Értékpapírügylethez kapcsolódó hitel pénzneme

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Kiigazított kamatláb

A tizedesjel után legfeljebb három karakterig

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Kamatláb-időpont

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Tőkeösszeg az értéknapon

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Tőkeösszeg a lejárati időpontban

0,0005 %

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Tőkeösszeg pénzneme

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Eszköz típusa

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Értékpapír-azonosító

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Értékpapír besorolása

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Alaptermék

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Termék-alcsoport

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

További termék-alcsoport

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Mennyiség vagy nominális összeg

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Mértékegység

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Nominális összeg pénzneme

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Értékpapír vagy áru ára

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Az árfolyam pénzneme

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Értékpapír-minőség

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Az értékpapír lejárata

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

A kibocsátó joghatósága

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

A kibocsátó jogalany-azonosítója

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Értékpapírtípus

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Hitelérték

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Piaci érték

0,0005 %

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Rögzített kedvezményes kamat

A tizedesjel után legfeljebb három karakterig

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Változó kedvezményes kamat

A tizedesjel után legfeljebb három karakterig

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

A változó kedvezményes kamatláb referencia-időszaka – időszak

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

A változó kedvezményes kamatláb referencia-időszaka – szorzó

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Változó kedvezményes kamat fizetési gyakorisága – időszak

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Változó kedvezményes kamat fizetési gyakorisága – szorzó

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Változó kedvezményes kamat ismételt megállapításának gyakorisága – időszak

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Változó kedvezményes kamat ismételt megállapításának gyakorisága – szorzó

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Kedvezményes kamat felára

A tizedesjel után legfeljebb három karakterig

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Hiteldíj

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Kizárólagosságot biztosító megállapodások

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Fennálló értékpapírügylethez kapcsolódó hitel

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Fennálló értékpapírügylethez kapcsolódó hitel alappénzneme

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Short-pozíciók piaci értéke

0,0005 %

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

Biztosítékeszközzel nem fedezett értékpapír-kölcsönzés jelzése

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

Nettó kitettség biztosítékeszközökkel való fedezettsége

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

A biztosíték értéknapja

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

Biztosíték-összetevő típusa

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

Készpénzbiztosíték összege

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

Készpénz formájú biztosíték pénzneme

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

Biztosítékként használt értékpapír azonosítója

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

Biztosítékként használt értékpapír besorolása

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

Alaptermék

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Biztosíték

Termék-alcsoport

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Biztosíték

További termék-alcsoport

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Biztosíték

Biztosíték mennyisége vagy nominális összege

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

Biztosíték mértékegysége

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Biztosíték

Biztosíték nominális összegének pénzneme

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

Az árfolyam pénzneme

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Biztosíték

Egységár

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Biztosíték

Biztosíték piaci értéke

0,0005 %

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Biztosíték

Haircut vagy letét

A tizedesjel után legfeljebb három karakterig

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

Biztosíték minősége

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

Az értékpapír lejáratának dátuma

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

A kibocsátó joghatósága

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

A kibocsátó jogalany-azonosítója

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

Biztosítéktípus

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

A biztosíték újrafelhasználásra való rendelkezésre állása

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

Biztosítékkosár azonosítója

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Szint

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja


2. táblázat

Az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó jelentés elutasításának okai

Elutasítási kategóriák

Indok

Séma

az értékpapír-finanszírozási ügyletet azért utasítják el, mert a séma nem felel meg az előírásoknak

Jogosultság

az értékpapír-finanszírozási ügyletet azért utasítják el, mert a jelentést benyújtó szervezet nem rendelkezik engedéllyel az adatszolgáltató szerződő fél nevében jelentést benyújtani

Logika

az értékpapír-finanszírozási ügyletet azért utasítják el, mert az értékpapír-finanszírozási ügyletre megadott intézkedéstípus logikailag nem helyes

Tevékenység

az értékpapír-finanszírozási ügyletet azért utasítják el, mert az értékpapír-finanszírozási ügylet tartalmilag egy vagy több ponton nem felel meg az előírásoknak.


3. táblázat

Az egyeztetési folyamat eredményei

Egyeztetési kategóriák

Egyeztetési értékek

Jelentés típusa

Egyoldalú/Kétoldalú

Mindkét szerződő félre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség

Igen/Nem

Párosítás státusza

Párosítva/nem párosítva

Kölcsön egyeztetésének státusza

Egyeztetve/nem egyeztetve

Biztosíték egyeztetésének státusza

Egyeztetve/nem egyeztetve

További módosítások

Igen/Nem


II. MELLÉKLET

1. táblázat

Nyilvános adatok

A. táblázat: Aggregálás

Dátum

Ker. adattár

Aggregálás típusa

Helyszín típusa

Az adatszolgáltató szerződő fél telephelye

A másik szerződő fél telephelye

Egyeztetés

Értékpapír-finanszírozási ügylet típusa

Elszámolva

Biztosítékátadás módja

Referenciaként használt index (1)

Kölcsönadott aggregált összeg

Ügyletek aggregált száma

Aggregált biztosítékérték

20161007

EU ker. adattár

Bejelentett

XXXX

EGT

EGT

Kétoldalú, kölcsön egyeztetve, biztosíték nem egyeztetve

Repo

Igen

TTCA

 

 

Függőben

XOFF

Nem-EGT

Nem-EGT

Kétoldalú, kölcsön egyeztetve, biztosíték egyeztetve

BSB/SBB

Nem

SICA

 

 

EGT MIC

Egyoldalú EGT, kölcsön egyeztetve, biztosíték egyeztetve

Értékpapír vagy áru kölcsönbe adása és kölcsönbe vétele

SIUR

 

 

Nem-EGT MIC

Értékpapírügylethez kapcsolódó hitel

 

 

 


(1)  Az (EU) 2019/363 végrehajtási rendelet I. mellékletének a „Hitelre és biztosítékokra vonatkozó adatok” című 2. táblázatának 25. mezőjében feltüntetett releváns adatokkal kell kitölteni.