25.2.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 55/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/321 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. február 18.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról és az (EU) 2017/1232 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 57. cikke (4) bekezdésére és 58. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra (a továbbiakban: KN) egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni egyes árucikkek besorolásáról.

(2)

Az (EU) 2017/1232 bizottsági végrehajtási rendelettel (3) egy gömbgrafitos öntöttvasból (alakítható öntöttvas, EN-GJS-500–7) készült cikket a 7325 99 10 KN-kód alá, temperöntvényből készült más öntött áruként sorolták be.

(3)

Az (EU) 2017/1232 végrehajtási rendelet szerinti besorolás a Kombinált Nómenklatúrában a 7307 19 10 KN-kódhoz fűzött magyarázó megjegyzéseken alapult, amelyek meghatározták a temperöntvényt, és e megjegyzések szerint a „temperöntvény” kifejezés magában foglalta a gömbgrafitos öntöttvasat.

(4)

A Bíróság a C-397/17. és C-398/17. sz. Profit Europe (4) egyesített ügyekben hozott ítéletében kimondta, hogy a gömbgrafitos öntöttvasból készült öntött csőszerelvényeket a 7307 19 90 KN-kód alá kell besorolni.

(5)

A Bíróság határozatát arra a megállapításra alapozta, miszerint a gömbgrafitos öntöttvas és a temperöntvényvas összetételük és gyártási módszerük tekintetében különbözik egymástól, és még ha a gömbgrafitos öntöttvasnak a jellemzői hasonlóak is a temperöntvényhez (EN-GJM), az öntöttvas (EN-GJS) osztályozáson belül nem alkot külön kategóriát.

(6)

A Bíróság e tekintetben arra a következtetésre jutott, hogy az említett magyarázó megjegyzések – annak megjelölésével, hogy a „temperöntvény kifejezésbe beletartozik a gömbgrafitos öntöttvas is” – a „temperöntvény” fogalmát az öntöttvas egy további olyan kategóriájára is kiterjesztik, és ezért figyelmen kívül kell hagyni.

(7)

A Bíróság ítélete értelemszerűen alkalmazandó az (EU) 2017/1232 végrehajtási rendelet hatálya alá tartozó termékre, mivel a termék megfelel az EN GJS-500-7 szabványnak és a temperöntvényként való besorolása a Kombinált Nómenklatúra 7307 19 10 KN-kódhoz tartozó magyarázó megjegyzések szövegén alapult, amelyről a Bíróság megállapította, hogy módosítja a Kombinált Nómenklatúra 7307 19 10 vámtarifaszámát.

(8)

A (EU) 2017/1232 végrehajtási rendelet hatálya alá tartozó árucikkek besorolása ezért nincs összhangban a Bíróság C-397/17. és C-398/17. sz. egyesített ügyekben hozott ítéletével.

(9)

A 2017/1232/EU végrehajtási rendeletet ezért hatályon kívül kell helyezni és helyébe egy új jogszabálynak kell lépnie.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának (1) oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrában a táblázat (2) oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az (EU) 2017/1232 végrehajtási rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. február 18-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Stephen QUEST

főigazgató

Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság


(1)  HL L 269., 2013.10.10., 1. o.

(2)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2017/1232 végrehajtási rendelete (2017. július 3.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról (HL L 177., 2017.7.8., 23. o.).

(4)  A Bíróság 2018. július 12-i ítélete, Profit Europe, C-397/17 és C-398/17, EU:C:2018:564.


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Kör formájú termék, melynek átmérője körülbelül 500 mm, tömege körülbelül 23 kg. Gömbgrafitos öntöttvasból készült (alakítható öntöttvas, EN-GJS-500-7). Korrózióvédelem céljából a terméket fekete bitumennel festik be.

A termék az EN 124 szabvány (gépjárművek és gyalogosok által használt területeken való használatra szánt víznyelőtetők és búvónyílástetők) szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik és csatornafedélként használatos (például esővízcsatornákhoz).

Lásd a képet (1)

7325 99 90

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1. és 6. általános szabály, valamint a 7325 , a 7325 99 és a 7325 99 90 KN-kód szövege határozza meg.

Az áru nem temperöntvényből készült más öntött áruként a 7325 10 00 KN-kód alá tehát nem sorolható be, mivel a nem temperötvényből készült csőszerelvény nyomóerő hatására nem deformálódik, míg a gömbgrafitos öntöttvas húzófeszültség hatására deformálódik, valamint nyomóerő hatására is alakítható. Ezért a gömbgrafitos öntöttvas nem tekinthető nem temperötvény csőszerelvénynek (lásd analógia útján: a C-397/17. és C-398/17. sz. Profit Europe egyesített ügyekben 2018. július 12-én hozott ítélet, EU:C:2018:564).

Továbbá az áru temperöntvényből készült más öntött áruként a 7325 99 10 KN-kód alá tehát sem sorolható be, mivel a gömbgrafitos öntöttvasból és a temperöntvényből készült termékek összetételüket és gyártási módszerüket tekintve különböznek. Még akkor is, ha a gömbgrafitos öntöttvasnak a jellemzői hasonlóak a temperöntvényéhez (EN-GJM), az öntöttvas (EN-GJS) osztályozáson belül külön kategóriát képvisel (lásd analógia útján a C-397/17. és C-398/17. sz. Profit Europe, egyesített ügyekben, 2018. július 12-én hozott ítéletet).

Az árut tehát a 7325 99 90 KN-kód alá, más vasból készült más áruként kell besorolni.

Image 1

(1)  A kép csupán tájékoztató jellegű.