31.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/12


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/146 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. január 30.)

a Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 készítmény tejelő tehenek takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről szóló (EU) 2015/502 végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/502 bizottsági végrehajtási rendelet (2) az 1831/2003/EK rendelettel összhangban engedélyezte a Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 készítmény tejelő tehenek takarmány-adalékanyagaként történő felhasználását.

(2)

Az engedély jogosultja, a Micron Bio-Systems Ltd az 1831/2003/EK rendelet 13. cikke (3) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtott be, amelyben a képviselője nevének az engedélyben történő feltüntetését javasolta.

(3)

Az engedély jogosultja benyújtotta az azt alátámasztó releváns adatokat, hogy 2019. március 30-tól kezdődően a szóban forgó takarmány-adalékanyag tekintetében a FeedVision BV fog eljárni a képviselőjeként.

(4)

Az engedély feltételeinek javasolt módosítása kizárólag adminisztratív jellegű, és nem vonja maga után az érintett adalékanyag újbóli értékelését. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság értesítést kapott a kérelemről.

(5)

Ahhoz, hogy a FeedVision BV eljárhasson az engedély jogosultjának képviselőjeként, módosítani kell a szóban forgó engedély feltételeit. Ezért az említett rendelet címét és mellékletét ki kell egészíteni a képviselő nevével. Az (EU) 2015/502 végrehajtási rendelet címében helytelenül szerepel az engedély jogosultjának neve. Következésképpen a végrehajtási rendelet címében szereplő nevet a helyes írásmódú névre kell cserélni.

(6)

Az (EU) 2015/502 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

E rendelet rendelkezéseit az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének napjától kell alkalmazni.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2015/502 végrehajtási rendelet módosításai

Az (EU) 2015/502 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

a címben a „Micro Bio-System Ltd” név helyébe „a FeedVision BV által képviselt Micron Bio-Systems Ltd” szöveg lép;

2.

a melléklet második oszlopában a „Micron Bio-Systems Ltd” név helyébe „A FeedVision BV által képviselt Micron Bio-Systems Ltd” szöveg lép.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. március 30-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. január 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2015/502 végrehajtási rendelete (2015. március 24.) a Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 készítmény tejelő tehenek takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Micro Bio-System Ltd) (HL L 79., 2015.3.25., 57. o.).