11.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 9/106


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/39 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. január 10.)

a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) és (3) bekezdésére, valamint 38. cikke d) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1235/2008/EK bizottsági rendelet (2) III. melléklete megállapítja azon harmadik országok jegyzékét, amelyek a mezőgazdasági termékek ökológiai termelése tekintetében a 834/2007/EK rendeletben meghatározott termelési rendszerekkel és ellenőrzési intézkedésekkel egyenértékűnek elismert termelési rendszereket és ellenőrzési intézkedéseket alkalmaznak.

(2)

Ausztrália tájékoztatása szerint az ausztrál illetékes hatóság neve és internetcíme megváltozott.

(3)

Kanada tájékoztatása szerint az „Oregon Tilth Incorporated” és a „TransCanada Organic Certification Services” ellenőrző szervek internetcíme megváltozott. Továbbá az „Organic Certifiers” ellenőrző szerv elismerését visszavonták.

(4)

India tájékoztatása szerint illetékes hatóságának neve megváltozott.

(5)

Japán tájékoztatása szerint a „Japan Eco-system Farming Association” és a „The Mushroom Research Institute of Japan” ellenőrző szervek elismerését visszavonták.

(6)

Új-Zéland tájékoztatása szerint a „BioGro New Zealand” ellenőrző szerv neve és az összes ellenőrző szerv internetcíme megváltozott.

(7)

A Koreai Köztársaság tájékoztatása szerint a „Jeonnam bioindustry foundation” és a „Green Environmentally- Friendly certification center” ellenőrző szervek internetcíme megváltozott. Továbbá a „Controlunion” ellenőrző szerv elismerését visszavonták.

(8)

Svájc tájékoztatása szerint az „IMOswiss AG” illetékes hatóság neve és internetcíme megváltozott.

(9)

Az 1235/2008/EK rendelet IV. melléklete megállapítja azon illetékes ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek jegyzékét, amelyek az egyenértékűség tekintetében harmadik országokban ellenőrzéseket végezhetnek és tanúsítványokat állíthatnak ki.

(10)

Az „Agricert- Certificação de Produtos Alimentares lda” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A beérkezett információk alapján a Bizottság megállapította, hogy indokolt kiterjeszteni e szervezet elismerésének földrajzi hatályát az A és a D termékkategóriák tekintetében Egyiptomra, Guineára és Mozambikra.

(11)

Az „Albinspekt” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A beérkezett információk alapján a Bizottság megállapította, hogy indokolt kiterjeszteni e szervezet elismerésének földrajzi hatályát az A, a B és a D termékkategória tekintetében Örményországra, Bosznia-Hercegovinára, Montenegróra, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságra és Szerbiára, a B termékkategória tekintetében pedig Iránra, Kazahsztánra, Moldovára, Törökországra és Ukrajnára.

(12)

A „Bioagricert S.r.l” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A beérkezett információk alapján a Bizottság megállapította, hogy indokolt kiterjeszteni e szervezet elismerésének földrajzi hatályát az A, a D és az E termékkategóriák tekintetében Kazahsztánra, a B termékkategória tekintetében Francia Polinéziára, az A és a D termékkategóriák tekintetében pedig a Fülöp-szigetekre.

(13)

A „Bio.inspecta AG” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A beérkezett információk alapján a Bizottság megállapította, hogy indokolt kiterjeszteni e szervezet elismerésének földrajzi hatályát az A és a D termékkategóriák tekintetében Algériára, Kambodzsára, Csádra és Tunéziára.

(14)

2018. szeptember 6-án az ökológiai termelés terén működő IOAS akkreditációs szerv tájékoztatta a Bizottságot azon döntéséről, hogy visszavonja a „Bolicert Ltd” akkreditációját, mivel az ellenőrző szervnek az IOAS vizsgálati eljárása szerint engedélyezett maximális számú benyújtási időszak alatt nem sikerült megoldania a meg nem feleléseket. Továbbá a Bizottság által 2017 májusában, Bolíviában a „Bolicert Ltd”-nél végzett ellenőrzés során hiányosságok merültek fel az ökológiai termelési követelmények és ellenőrzési intézkedések területén. E körülményekre tekintettel a Bizottság felkérte a „Bolicert Ltd”-t, hogy bocsásson rendelkezésére érvényes akkreditációs tanúsítványt, és hozzon megfelelő intézkedéseket a hiányosságok megszüntetésére. Tekintettel arra, hogy a „Bolicert Ltd” nem tett kellő időben megfelelő helyreigazító intézkedéseket a hiányosságok megszüntetésére és nem nyújtott be a Bizottsághoz érvényes akkreditációs tanúsítványt, a Bizottság a 1235/2008/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdésének d), e), és f) pontja értelmében úgy határozott, hogy az egyenértékűség tekintetében törli a „Bolicert Ltd”-t az illetékes ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek jegyzékéből.

(15)

Az „Ecocert SA” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A beérkezett információk alapján a Bizottság megállapította, hogy indokolt kiterjeszteni e szervezet elismerésének földrajzi hatályát az A és a D termékkategóriák tekintetében Libanonra, a B termékkategória tekintetében Haitire, Moldovára és Tanzániára, az E termékkategória tekintetében Srí Lankára, az F termékkategória tekintetében pedig Kenyára. Továbbá a C termékkategória tekintetében e szervezet elismerését vissza kell vonni Brunei, Chile, Kína, Ecuador, Hong Kong, Honduras, India, Japán, a Koreai Köztársaság, Marokkó, Monaco, Madagaszkár, Mozambik, Peru, Thaiföld, Tunézia, Törökország, az Egyesült Államok és Vietnám tekintetében.

(16)

A Bizottság felkérte az „Ekoagros”-t, hogy az 1235/2008/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének b) pontjának megfelelően adjon további információt az éves jelentésében szereplő tevékenységekről. Az „Ekoagrost”-t különösen arra kérték fel, hogy szolgáltasson információkat az ukrán ellenőrző szervektől átvett gazdasági szereplőkkel kapcsolatos meg nem felelésekre vonatkozóan a 889/2008/EK bizottsági rendelet (3) 92. cikkének értelmében. Továbbá az „Ekoagros”-t felszólították arra, hogy részletesen fejtse ki, hogyan végezték el az Ukrajnából, Kazahsztánból és Oroszországból származó bizonyos termékekre vonatkozó további ellenőrzéseket. Az „Ekoagros” nem adott kielégítő választ a Bizottságnak. Az „Ekoagros”-ra vonatkozó, az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletében szereplő bejegyzést ezért fel kell függeszteni, amíg nem érkezik kielégítő tájékoztatás.

(17)

Az „IBD Certificações Ltda” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A beérkezett információk alapján a Bizottság megállapította, hogy indokolt kiterjeszteni e szervezet elismerésének földrajzi hatályát az A, a D és az E termékkategóriák tekintetében Oroszországra, és visszavonni az elismerést a C termékkategória tekintetében Brazíliára.

(18)

A „Letis S.A” címének megváltoztatását és adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A beérkezett információk alapján a Bizottság megállapította, hogy indokolt kiterjeszteni e szervezet elismerésének földrajzi hatályát az A termékkategória tekintetében Üzbegisztánra, az A és a D termékkategóriák tekintetében Azerbajdzsánra, Belaruszra, Egyiptomra, Elefántcsontpartra, Kirgizisztánra, Marokkóra, Türkmenisztánra és az Egyesült Arab Emírségekre, a B és a C termékkategóriák tekintetében Costa Ricára, és az A, a B, a C és a D termékkategóriák tekintetében Belize-re, Brazíliára, Kolumbiára, a Dominikai Köztársaságra, Guatemalára, Hondurasra, Panamára és Salvadorra.

(19)

Az „Oregon Tilth” a Kínára vonatkozó elismerésének visszavonását kérelmezte a Bizottságnál.

(20)

Az „Organic Control System” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A beérkezett információk alapján a Bizottság megállapította, hogy indokolt kiterjeszteni e szervezet elismerésének földrajzi hatályát az A, a D és az E termékkategóriák tekintetében Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságra.

(21)

Az „ORSER” a Nepálra vonatkozó elismerésének visszavonását kérelmezte a Bizottságnál.

(22)

A „Soil Association Certification Limited” címváltozásról tájékoztatta a Bizottságot.

(23)

Ezért az 1235/2008/EK rendelet III. és IV. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(24)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az ökológiai termeléssel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1235/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A III. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2.

A IV. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. január 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 189., 2007.7.20., 1. o.

(2)  A Bizottság 1235/2008/EK rendelete (2008. december 8.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról (HL L 334., 2008.12.12., 25. o.).

(3)  A Bizottság 889/2008/EK rendelete (2008. szeptember 5.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 250., 2008.9.18., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Az 1235/2008/EK rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az Ausztráliára vonatkozó bejegyzés 4. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„4.

Illetékes hatóság: Department of Agriculture and Water Resources,

http://www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/organic-bio-dynamic”

2.

A Kanadára vonatkozó bejegyzés 5. pontja a következőképpen módosul:

a)

a CA-ORG-011 és a CA-ORG-021 kódszámra vonatkozó sorok helyébe az alábbi szöveg lép:

„CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://www.tilth.org

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

http://www.tcocert.ca/contacts/”

b)

a CA-ORG-012 kódszámra vonatkozó sort el kell hagyni.

3.

Az Indiára vonatkozó bejegyzés 4. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„4.

Illetékes hatóság: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp”

4.

A Japánra vonatkozó bejegyzésben, a JP-BIO-019 és JP-BIO-33 kódszámra vonatkozó sort el kell hagyni.

5.

Az Új-Zélandra vonatkozó bejegyzés 5. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„5.

Ellenőrző szervek:

NZ-BIO-001

Elsődleges Iparágak Minisztériuma (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

https://www.asurequality.com

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand Limited

https://www.biogro.co.nz”

6.

A Koreai Köztársaságra vonatkozó bejegyzés 5. pontja a következőképpen módosul:

a)

a KR-ORG-017 és a KR-ORG-020 kódszámra vonatkozó sorok helyébe az alábbi szöveg lép:

„KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbf.kr

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

http://cafe.naver.com/greenorganic6279”

b)

a KR-ORG-018 kódszámra vonatkozó sort el kell hagyni.

7.

A Svájcra vonatkozó bejegyzés 5. pontjában a CH-BIO-004 kódszámra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„CH-BIO-004

Ecocert IMOswiss AG

http://www.ecocert-imo.ch”


II. MELLÉKLET

Az 1235/2008/EK rendelet IV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az „Agricert – Certificação de Produtos Alimentares lda”-ra vonatkozó bejegyzés 3. pontja a kódszámok sorrendjének megfelelően az alábbi sorokkal egészül ki:

„EG-BIO-172

Egyiptom

x

x

GN-BIO-172

Guinea

x

x

MZ-BIO-172

Mozambik

x

x

—”

2.

Az „Albinspekt”-re vonatkozó bejegyzés 3. pontja a kódszámok sorrendjének megfelelően az alábbi sorokkal egészül ki:

„AM-BIO-139

Örményország

x

x

x

BA-BIO-139

Bosznia-Hercegovina

x

x

x

IR-BIO-139

Irán

x

KZ-BIO-139

Kazahsztán

x

MD-BIO-139

Moldova

x

ME-BIO-139

Montenegró

x

x

x

MK-BIO-139

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

x

x

x

RS-BIO-139

Szerbia

x

x

x

TR-BIO-139

Törökország

x

UA-BIO-139

Ukrajna

x

—”

3.

A „Bioagricert S.r.l.”-re vonatkozó bejegyzés 3. pontja a következőképpen módosul:

a)

a táblázat a kódszámok sorrendjének megfelelően az alábbi sorokkal egészül ki:

„KZ-BIO-132

Kazahsztán

x

x

x

PH-BIO-132

Fülöp-szigetek

x

x

—”

b)

a Francia Polinéziára vonatkozó sorban kereszt kerül a B oszlopba.

4.

A „Bio.inspecta AG”-ra vonatkozó bejegyzés 3. pontja a kódszámok sorrendjének megfelelően az alábbi sorokkal egészül ki:

„DZ-BIO-161

Algéria

x

x

KH-BIO-161

Kambodzsa

x

x

TD-BIO-161

Csád

x

x

TN-BIO-161

Tunézia

x

x

—”

5.

A „Bolicert Ltd”-re vonatkozó bejegyzést törölni kell.

6.

Az „Ecocert SA”-ra vonatkozó bejegyzés 3. pontja a következőképpen módosul:

a)

a táblázat a kódszámok sorrendjének megfelelően az alábbi sorral egészül ki:

„LB-BIO-154

Libanon

x

x

—”

b)

a Haitire, Moldovára és Tanzániára vonatkozó sorokban kereszt kerül a B oszlopba;

c)

a Chilére, Kínára, Ecuadorra, Hong Kongra, Hondurasra, Indiára, Japánra, Koreai Köztársaságra, Marokkóra, Monacóra, Madagaszkárra, Mozambikra, Perura, Thaiföldre, Tunéziára, Törökországra és Vietnámra vonatkozó sorokban a C oszlopból törölni kell a keresztet;

d)

a Srí Lankára vonatkozó sorban kereszt kerül az E oszlopba;

e)

a Kenyára vonatkozó sorban kereszt kerül az F oszlopba;

f)

a Bruneire és az Egyesült Államokra vonatkozó sorokat el kell hagyni.

7.

az „Ekoagros”-ra vonatkozó bejegyzés 3. pontjából az Ukrajnára vonatkozó sort el kell hagyni.

8.

az „IBD Certificações Ltda”-ra vonatkozó bejegyzés 3. pontja a következőképpen módosul:

a)

a táblázat a kódszámok sorrendjének megfelelően az alábbi sorral egészül ki:

„RU-BIO-122

Oroszország

x

x

x

—”

b)

a Brazíliára vonatkozó sorban a C oszlopból törölni kell a keresztet;

9.

a „Letis SA”-ra vonatkozó bejegyzés a következőképpen módosul:

a)

az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Cím: Urquiza 1285 planta alta, Rosario, Santa Fe, Argentina”;

b)

a 3. pontban a táblázat a kódszámok sorrendjének megfelelően az alábbi sorokkal egészül ki:

„AZ-BIO-135

Azerbajdzsán

x

x

BY-BIO-135

Belarusz

x

x

BZ-BIO-135

Belize

x

x

x

x

BR-BIO-135

Brazília

x

x

x

x

CI-BIO-135

Elefántcsontpart

x

x

CO-BIO-135

Kolumbia

x

x

x

x

CR-BIO-135

Costa Rica

x

x

DO-BIO-135

Dominikai Köztársaság

x

x

x

x

EG-BIO-135

Egyiptom

x

x

GT-BIO-135

Guatemala

x

x

x

x

HN-BIO-135

Honduras

x

x

x

x

KG-BIO-135

Kirgizisztán

x

x

MA-BIO-135

Marokkó

x

x

PA-BIO-135

Panama

x

x

x

x

SV-BIO-135

Salvador

x

x

x

x

TM-BIO-135

Türkmenisztán

x

x

AE-BIO-135

Egyesült Arab Emírségek

x

x

VN-BIO-135

Üzbegisztán

x

—”

10.

Az „Oregon Tilth”-re vonatkozó bejegyzés 3. pontjából a Kínára vonatkozó sort el kell hagyni.

11.

Az „Organic Control System”-re vonatkozó bejegyzés 3. pontja a kódszámok sorrendjének megfelelően az alábbi sorral egészül ki:

„MK-BIO-162

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

x

x

x

—”

12.

Az „ORSER”-re vonatkozó bejegyzésből a Nepálra vonatkozó sort el kell hagyni.

13.

A „Soil Association Certification Limited”-re vonatkozó bejegyzés 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Cím: Spear House 51 Victoria Street, Bristol BS1 6AD, United Kingdom”.