31.10.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 279/35


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1832 IRÁNYELVE

(2019. október 24.)

a 89/656/EGK tanácsi irányelv I., II. és III. mellékletének tisztán technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a munkavállalók által a munkahelyen használt egyéni védőeszközök egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményeiről szóló, 1989. november 30-i 89/656/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikkére,

mivel:

(1)

A 2017. november 17-én Göteborgban kihirdetett szociális jogok európai pillérének (2) 10. alapelve kimondja, hogy minden dolgozónak joga van az egészséges, biztonságos és megfelelően kialakított munkakörnyezethez. A munkavállalóknak a magas szintű munkahelyi egészségvédelemhez és biztonsághoz, valamint a szakmai szükségleteiknek megfelelő, munkaerőpiaci jelenlétüket huzamos ideig lehetővé tevő munkakörnyezethez való joga magában foglalja az egyéni védőeszközök munkahelyi használatát is, amennyiben a kockázatok nem kerülhetők el, vagy nem csökkenthetők eléggé a munkaszervezés más eszközei, intézkedései, módszerei vagy eljárásai révén.

(2)

A munkavállalók munkahelyi egészségével és biztonságával kapcsolatos irányelvek – köztük a 89/656/EGK irányelv – végrehajtása a REFIT-értékelésnek nevezett utólagos értékelés tárgyát képezte. Az értékelés megvizsgálta az irányelvek relevanciáját, valamint a kutatás és az új tudományos ismeretek állását a különböző érintett területeken. A bizottsági szolgálati munkadokumentumban (3) említett REFIT-értékelés többek között arra a következtetésre jut, hogy az egyéni védőeszközök használata az uniós munkavállalók mintegy 40 %-át érinti, mivel a munkahelyi kockázatok más eszközökkel nem kerülhetők el, továbbá hogy szükség van a 89/656/EGK irányelv végrehajtásával kapcsolatos nehézségek kezelésére.

(3)

A „Biztonságosabb és egészségesebb munkahely mindenkinek – Az Európai Unió munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra irányuló jogszabályainak és politikájának modernizálása” című közleményében (4) a Bizottság megismételte, hogy bár a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos uniós vívmányok REFIT-értékelése megerősítette, hogy az e területre vonatkozó jogszabályok általában hatékonyak és célirányosak, kívánatos lenne aktualizálni az elavult szabályokat, valamint biztosítani a jobb és szélesebb körű védelmet, a megfelelést és a szabályok gyakorlati érvényre juttatását. A Bizottság hangsúlyozza, hogy különösen mérlegelni kell az egyéni védőeszközöknek a 89/656/EGK irányelv 2. cikkében szereplő fogalommeghatározását, valamint azok különböző szolgáltatások és ágazatok általi alkalmazását.

(4)

A 89/656/EGK irányelv minimumkövetelményeket állapít meg a munkavállalók által használt egyéni védőeszközök alkalmazására vonatkozóan, amelyeket akkor kell használni, ha az érintett kockázatok a csoportos védelem technikai eszközeivel, illetve a munkaszervezés intézkedéseivel, módszereivel vagy eljárásaival nem kerülhetők el, vagy nem csökkenthetők eléggé. A 89/656/EGK irányelv 6. cikkében előírt általános szabályok kialakításának megkönnyítése érdekében a 89/656/EGK irányelv I., II. és III. melléklete nem kötelező erejű iránymutatásokat tartalmaz, amelyek célja az érintett kockázatok, tevékenységek és ágazatok tekintetében megfelelő egyéni védőeszközök kiválasztásának megkönnyítése és támogatása.

(5)

Az (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) megállapítja az egyéni védőeszközök tervezésére, gyártására és forgalmazására vonatkozó rendelkezéseket. Az (EU) 2016/425 rendelet módosította a termékek kockázati kategóriába való besorolását, hogy lehetővé tegye a munkáltatók számára az egyéni védőeszközök megértését és ezáltal azok alkalmazását az egyéni védőeszközökre vonatkozó szóló iránymutatásban (6) kifejtetteknek megfelelően, amely tisztázza az (EU) 2016/425 rendeletben említett eljárásokat és kérdéseket. Helyénvaló naprakésszé tenni a 89/656/EGK irányelv I., II. és III. mellékletét annak érdekében, hogy azok összhangba kerüljenek az (EU) 2016/425 rendeletben megállapított kockázati besorolással, valamint az (EU) 2016/425 rendelet terminológiájával és az abban említett egyéni védőeszközök típusaival.

(6)

A 89/656/EGK irányelv 4. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a munkáltatóknak olyan egyéni védőeszközöket kell biztosítaniuk, amelyek megfelelnek az Unió tervezésre és gyártásra vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági rendelkezéseinek. Az említett cikk értelmében az említett egyéni védőeszközöket a munkavállalók számára rendelkezésre bocsátó munkáltatók kötelesek gondoskodni arról, hogy az egyéni védőeszközök megfeleljenek az (EU) 2016/425 rendeletben meghatározott követelményeknek.

(7)

A 89/656/EGK irányelv I. melléklete meghatározza a kockázat típusainak áttekintő táblázatát az egyéni védőeszközök használatához, és meghatározza a munkahelyen az egyéni védőeszközök által védendő különböző testrészek vonatkozásában előforduló kockázatok típusait. Az I. mellékletet módosítani kell, hogy figyelembe lehessen venni a munkahelyeken megjelent új típusú kockázatokat, és biztosítható legyen az összhang különösen az (EU) 2016/425 rendeletben megállapított kockázati besorolással és terminológiával.

(8)

A 89/656/EGK irányelvnek az egyéni védőeszközök típusainak nem teljes útmutató listáját megállapító II. mellékletét módosítani kell annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni az említett irányelv I. mellékletében meghatározott új típusú kockázatokat. A II. mellékletet szintén módosítani kell annak érdekében, hogy abban szerepeljenek a piacon jelenleg rendelkezésre álló, az (EU) 2016/425 rendeletnek megfelelő egyéni védőeszközökre vonatkozó példák és az említett rendeletben használt terminológia.

(9)

A 89/656/EGK irányelv III. melléklete nem teljes útmutató listát tartalmaz azokról a tevékenységekről és tevékenységi területekről, amelyeken az egyéni védőeszközök biztosítása szükséges lehet; e lista megfelelteti egymásnak az említett irányelv I. mellékletében meghatározott kockázati besorolásokat és az irányelv II. mellékletében leírt egyéni védőeszközök típusait. A 89/656/EGK irányelv III. melléklet szerkezetét át kell alakítani a három mellékletben alkalmazott terminológia és besorolások közötti, illetve az (EU) 2016/425 rendelettel való összhang biztosítása érdekében. Ez lehetővé teszi majd a különböző területeken és ágazatokban működő munkáltatók számára, hogy jobban azonosítsák és rendelkezésre bocsássák a konkrét tevékenységeknél, illetve a munkavállalókat érintő, a kockázatértékelésben feltüntetett specifikus kockázatoknál alkalmazandó megfelelő egyéni védőeszközöket.

(10)

A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottsággal konzultációra került sor a „Biztonságosabb és egészségesebb munkahely mindenkinek – Az Európai Unió munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra irányuló jogszabályainak és politikájának modernizálása” című bizottsági közlemény elfogadásából eredő azon intézkedésekről, amelyek az Unió munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó jogszabályai célszerűségének és eredményességének fenntartásához szükségesek.

(11)

A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság a hat munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó uniós irányelv mindenki számára előnyös és biztonságosabb munkavégzés érdekében történő korszerűsítéséről szóló, 2017. december 6-én elfogadott véleményében (7) a 89/656/EGK irányelv relevanciájának és hatékonyságának növelése érdekében a szóban forgó irányelv módosítását javasolja.

(12)

Egy későbbi, az egyéni védőeszközökről szóló (89/656/EGK) irányelv mellékleteinek technikai jellegű frissítéseire vonatkozó, 2018. május 31-én elfogadott véleményében (8) a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság a 89/656/EGK irányelv I., II. és III. melléklete tekintetében, a területen végbement legújabb technológiai előrelépések figyelembevétele és az (EU) 2016/425 rendelettel való összhang biztosítása érdekében konkrét frissítéseket javasol.

(13)

A 89/656/EGK irányelv I., II. és III. mellékletének legutóbbi frissítése során a Bizottságot a tagállamokat képviselő szakértők segítették, akik technikai és tudományos támogatást nyújtottak.

(14)

A tagállamok és a Bizottság által 2011. szeptember 28-án elfogadott, a magyarázó dokumentumokról szóló együttes politikai nyilatkozatnak (9) megfelelően a tagállamok vállalták, hogy indokolt esetben az átültető intézkedéseikről szóló értesítéshez az irányelv egyes elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszköz megfelelő részei közötti kapcsolatot magyarázó egy vagy több dokumentumot mellékelnek.

(15)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 89/391/EGK tanácsi irányelv (10) 17. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 89/656/EGK irányelv I., II. és III. melléklete helyébe az ezen irányelv mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2021. november 20-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 393., 1989.12.30., 18. o.

(2)  Szociális jogok európai pillére, 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_hu.pdf

(3)  SWD(2017) 10 final

(4)  COM(2017) 12

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete (2016. március 9.) az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 81., 2016.3.31., 51. o.).

(6)  PPE Regulation Guidelines – Guide to application of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment (Az egyéni védőeszközökre vonatkozó iránymutatás – Útmutató az egyéni védőeszközökről szóló (EU) 2016/425 rendelet alkalmazásához, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29201

(7)  Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság, 1718/2017 sz. dokumentum

(8)  Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság, 443/18 sz. dokumentum

(9)  HL C 369., 2011.12.17., 14. o.

(10)  A Tanács 89/391/EGK irányelve (1989. június 12.) a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).


Melléklet

(1)   

A 89/656/EGK irányelv I. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

„I. MELLÉKLET

AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK ÁLTAL VÉDENDŐ TESTRÉSZEKKEL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOK (*)

(*) A kockázatok/testrészek e listája nem tekinthető kimerítőnek.

A kockázatértékelés során nyer megállapítást, hogy szükséges-e egyéni védőeszköz használata, illetve hogy annak ezen irányelv rendelkezései alapján milyen jellemzőkkel kell rendelkeznie.

Image 1

(2)   

A 89/656/EGK irányelv II. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

„II. MELLÉKLET

AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK TÍPUSAINAK NEM TELJES LISTÁJA AZON KOCKÁZATOK SZERINT, AMELYEKKEL SZEMBEN VÉDELMET NYÚJTANAK

A FEJ VÉDELMÉT szolgáló eszközök

Sisak és/vagy sapka/fejmaszk/fejfedő a következők ellen:

Leeső vagy kirepülő tárgyak által okozott ütés

Valamilyen akadállyal való ütközés

Mechanikai kockázatok (szúrás, horzsolás)

Statikus összenyomódás (oldalirányú zúzás)

Hőmérséklet okozta kockázatok (tűz, hő, hideg, forró szilárd anyagok, beleértve az olvasztott fémeket)

Áramütés és feszültség alatti munkavégzés

Kémiai kockázatok

Nem ionizáló sugárzás (UV, infravörös sugárzás, napsugárzás vagy hegesztési sugárzás)

Hajháló a belegabalyodás kockázata ellen

HALLÁSVÉDELMET szolgáló eszközök

Fülvédők (beleértve pl. a sisakra szerelt fülvédőket, az aktív zajcsökkentő fülvédőket és az elektromos audiobemenettel felszerelt fülvédőket)

Füldugók (beleértve pl. a szintfüggő csillapítású füldugókat és az egyéni igényekhez igazított füldugókat)

A SZEM ÉS ARC VÉDELMÉT szolgáló eszközök

Védőszemüveg, szemvédő és arcvédő maszk (adott esetben orvosi rendelvényre kapott kontaktlencse) a következők ellen:

Mechanikai kockázatok

Hőmérséklet okozta kockázatok

Nem ionizáló sugárzás (UV, infravörös sugárzás, napsugárzás vagy hegesztési sugárzás)

Ionizáló sugárzás

Vegyi és biológiai anyagok szilárd aeroszolok és folyadékok formájában

A LÉGZŐSZERVEK VÉDELMÉT szolgáló eszközök

Szűrőberendezések a következők ellen:

Részecskék

Gázok

Részecskék és gázok

Szilárd és/vagy folyékony aeroszolok

Szigetelő rendszerek, beleértve a levegőellátással rendelkezőket is

Önmentő készülékek

Búvárfelszerelés

A KÉZ ÉS KAR VÉDELMÉT szolgáló eszközök

Kesztyűk (beleértve az egyujjas kesztyűket és karvédőket) a következők ellen:

Mechanikai kockázatok

Hőmérséklet okozta kockázatok (hő, láng és hideg)

Áramütés és feszültség alatti munkavégzés (antisztatikus, vezető, szigetelő)

Kémiai kockázatok

Biológiai anyagok

Ionizáló sugárzás és radioaktív szennyeződés

Nem ionizáló sugárzás (UV, infravörös sugárzás, napsugárzás vagy hegesztési sugárzás)

Rezgéssel kapcsolatos kockázatok

Ujjvédők

A LÁBFEJ ÉS A LÁB VÉDELMÉT szolgáló, valamint csúszásgátló eszközök

Lábbeli (pl. cipők, beleértve bizonyos körülmények között a klumpákat és az acélorrú bakancsokat is) a következőkkel szembeni védelemre:

Mechanikai kockázatok

Csúszásveszély

Hőmérséklet okozta kockázatok (hő, láng és hideg)

Áramütés és feszültség alatti munkavégzés (antisztatikus, vezető, szigetelő)

Kémiai kockázatok

Rezgéssel kapcsolatos kockázatok

Biológiai kockázatok

A lábfej felső részét védő levehető védőeszközök a mechanikai kockázatok ellen

Térdvédők a mechanikai kockázatokkal szemben

Lábszárvédők a mechanikai, a hőmérséklet okozta és a kémiai kockázatokkal, valamint a biológiai anyagokkal szemben

Tartozékok (pl. szögek, hágóvasak)

BŐRVÉDELEM – VÉDŐKRÉMEK (1)

A védőkrémek a következők ellen biztosíthatnak védelmet:

Nem ionizáló sugárzás (UV, infravörös sugárzás, napsugárzás vagy hegesztési sugárzás)

Ionizáló sugárzás

Vegyi anyagok

Biológiai anyagok

Hőmérséklet okozta kockázatok (hő, láng és hideg)

A TEST VÉDELMÉT/A BŐR MÁS JELLEGŰ VÉDELMÉT szolgáló eszközök

Magasból való lezuhanás elleni védelemre szolgáló egyéni védőeszközök, mint például visszahúzható típusú lezuhanásgátlók, teljes testhevederzetek, beülőhevederzetek, övek a munkahelyzet beállítására, fékezésre és munkahelyzet-beállító rögzítőkötelek, energiaelnyelők, rögzített vezetéken alkalmazott, vezérelt típusú lezuhanásgátlók, kötélállító eszközök, kikötőeszközök, amelyeket nem úgy terveztek, hogy állandóan rögzítettek legyenek, továbbá amelyek nem tesznek szükségessé rögzítési munkálatokat a használat előtt, karabinerek, rögzítőkötelek, mentőhevederzetek

Védőruházat, beleértve az egész test védelmét (pl. ruhák, overallok) és a test részeinek védelmét (pl. lábszárvédők, nadrágok, kabátok, mellények, kötények, térdvédők, kámzsák, fejmaszkok) biztosító ruházatot a következők ellen:

Mechanikai kockázatok

Hőmérséklet okozta kockázatok (hő, láng és hideg)

Vegyi anyagok

Biológiai anyagok

Ionizáló sugárzás és radioaktív szennyeződés

Nem ionizáló sugárzás (UV, infravörös sugárzás, napsugárzás vagy hegesztési sugárzás)

Áramütés és feszültség alatti munkavégzés (antisztatikus, vezető, szigetelő)

Belegabalyodás és beszorulás

Mentőmellények a vízbe fúlás megelőzésére és úszássegítő eszközök

A viselő láthatóságát biztosító egyéni védőeszközök

(3)   

A 89/656/EGK irányelv III. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„III. MELLÉKLET

Nem teljes lista azokról a tevékenységekről és tevékenységi területekről, amelyeken az egyéni védőeszközök biztosítása szükséges lehet (*)

(*) A kockázatértékelés során nyer megállapítást, hogy szükséges-e egyéni védőeszköz használata, illetve hogy annak ezen irányelv rendelkezései alapján milyen jellemzőkkel kell rendelkeznie.

I.   FIZIKAI KOCKÁZATOK

Kockázatok

Érintett testrész

Az egyéni védőeszköz típusa

Példák olyan tevékenységekre, amelyek esetében a megfelelő típusú egyéni védőeszköz használata szükséges lehet (*)

Ágazat és tevékenységi terület

 

FIZIKAI – MECHANIKAI

Leeső vagy kirepülő tárgyak által okozott ütés, valamilyen akadállyal való ütközés és nagynyomású folyadéksugár

Koponya

Védősisak

Állványokon, állványok alatt vagy azok mellett és a magasban végzett munka

Vázszerkezeti munka és közúti munka

Zsaluzat készítése és lebontása

Állványzat összeszerelése és felépítése

Összeszerelési és üzembe helyezési munkák

Bontási munkák

Robbantóanyaggal végzett munkák

Aknákban, árkokban, tárnákban és alagutakban végzett munka

Liftek, emelő berendezések, daruk és szállítószalagok mellett végzett munka

Munkavégzés földalatti munkahelyeken, kőbányákban, külszíni fejtéseken

Ipari kemencéknél, tartályoknál, gépekkel, silóknál, bunkereknél és csővezetékeknél végzett munka

Állatok levágása és darabolása a vágóhídon

Rakomány kezelése vagy szállítása és tárolás

Erdészeti munka

Acélhidakon, acél épületszerkezeteken, hidraulikus acélszerkezeteken, nagyolvasztóknál, acélművekben és hengerművekben, nagy tartályoknál, nagy átmérőjű csővezetékeken, kazántelepeken és erőművekben végzett munka

Föld- és kőmunkák

Szegbelövő géppel végzett munka

Nagyolvasztóknál, közvetlen kohászati üzemekben, acél- és hengerművekben, kohókban, kovácsműhelyekben és öntödékben végzett munka, süllyesztékes kovácsolás

Kétkerekű kerékpár és géperejű hajtás nélküli kerékpár használatát feltételező munka

Magasépítés

Mélyépítés

Gépek gyártása, üzembe helyezése és karbantartása

Hajógyártás

Bányászati munkák

Energiatermelés

Infrastruktúrák építése és karbantartása

Vas- és acélipar

Vágóhidak

Vasúti rendező munka

Kikötők, szállítás és logisztika

Erdészeti ágazat

Szem és/vagy arc

Védőszemüveg, szemvédő és arcvédő maszk

Hegesztés, csiszolás és szeparálás

Kézi kalapálás

Tömítés és vésés

Kőfejtés és megmunkálás

Szegbelövő géppel végzett munka

Törmelékeltávolító és -aprító gépekkel való munkavégzés

Süllyesztékes kovácsolás

Törmelék eltávolítása és feldarabolása

Csiszolóanyagok szórása

Aljnövényzet-tisztító vagy láncfűrész használata

Fogászati és sebészeti eljárások

Magasépítés

Mélyépítés

Gépek gyártása, üzembe helyezése és karbantartása

Hajógyártás

Bányászati munkák

Energiatermelés

Infrastruktúrák építése és karbantartása

Vas- és acélipar

Fém- és faipar

Kőfaragás

Kertészeti ágazat

Egészségügy

Erdészet

Lábfej és láb (részei)

Biztonsági vagy védő orrmerevítővel felszerelt lábbeli (cipő/bakancs stb.)

A lábközépcsont védelmét biztosító lábbeli

Vázszerkezeti munka és közúti munka

Zsaluzat készítése és lebontása

Állványzat összeszerelése és üzembe helyezése

Bontási munkák

Robbantóanyaggal végzett munkák

Kőfejtés és -megmunkálás

Állatok levágása és darabolása

Szállítás és raktározás

Öntőformákkal végzett munka a kerámiaiparban

Fagyasztott hústömbökkel és konzervdobozokkal végzett munka

Síküveg és öblösüveg áruk gyártása, megmunkálása és feldolgozása

Átépítési és karbantartási munkák

Erdészeti munka

Betonnal és előregyártott elemekkel végzett munka, beleértve a zsaluzást és annak lebontását

Az építési vállalkozó telephelyén vagy raktárában végzett munka

Tetőfedő munka

Acélhidakon, acél épületszerkezeteken, oszlopokon, tornyokon, lifteken, hidraulikus acélszerkezeteken, nagyolvasztóknál, acélművekben és hengerművekben, nagy tartályoknál, nagy átmérőjű csővezetékeken, darukon, kazántelepeken és erőművekben végzett munka

Kemenceépítés, fűtő és szellőző berendezések beszerelése, fémek szerelése

Nagyolvasztóknál, közvetlen kohászati üzemekben, acél- és hengerművekben, kohókban, kovácsműhelyekben, préskovácsoló, melegsajtoló és dróthúzó üzemekben végzett munka

Kőbányákban, külszíni fejtéseken, kőszénkészlet elszállításánál végzett munka

Öntőformákkal végzett munka a kerámiaiparban

Égetőkemencék bélelése a kerámiaiparban

Vasúti rendező munka

Magasépítés

Mélyépítés

Gépek gyártása, üzembe helyezése és karbantartása

Hajógyártás

Bányászati munkák

Energiatermelés

Infrastruktúrák építése és karbantartása

Vas- és acélipar

Vágóhidak

Logisztikai vállalatok

Feldolgozóipar

Üveggyártás

Erdészeti ágazat

Elcsúszásos esések

Lábfej

Csúszásbiztos lábbeli

Csúszós felületen végzett munkák

Párás környezetben végzett munkák

Magasépítés

Mélyépítés

Hajógyártás

Vágóhíd

Takarítóágazat

Élelmiszeripar

Kertészeti ágazat

Halászati ágazat

Magasból történő leesés

Az egész test

A magasból történő leesés megelőzésére vagy megállítására tervezett egyéni védőeszközök

Állványon végzett munka

Előregyártott elemek összeszerelése

Oszlopokon végzett munka

Tetőfedő munka

Függőleges vagy lejtős felületeken végzett munka

Daru magasban lévő vezetőfülkéjében végzett munka

Raktári anyagmozgató eszköz magasan lévő fülkéjében végzett munka

Fúrótornyok magasan fekvő részein végzett munka

Aknákban és szennyvízcsatornákban végzett munka

Magasépítés

Mélyépítés

Hajógyártás

Infrastruktúrák karbantartása

Rezgés

Kéz

Védőkesztyű

Kézi irányítású eszközökkel végzett munka

Feldolgozóipar

Magasépítési munkák

Mélyépítési munkák

Testrész statikus összenyomása

Térd (láb részei)

Térdvédő

Kockakövek, csempék és burkolólapok elhelyezése

Magasépítés

Mélyépítés

Lábfej

Orrmerevítővel felszerelt lábbeli

Bontási munkák

Rakománykezelés

Magasépítés

Mélyépítés

Szállítás és raktározás

Karbantartás

Mechanikai sérülések (horzsolás, szúrás, vágás, harapás, sebesülés vagy késszúrás)

Szem és/vagy arc

Védőszemüveg, szemvédő, arcvédő maszk

Kézi irányítású eszközökkel végzett munka

Hegesztés és kovácsolás

Csiszolás és szeparálás

Vésés

Kőfejtés és megmunkálás

Törmelékeltávolító és -aprító gépekkel való munkavégzés

Süllyesztékes kovácsolás

Törmelék eltávolítása és feldarabolása

Csiszolóanyagok szórása

Aljnövényzet-tisztító vagy láncfűrész használata

Magasépítés

Mélyépítés

Hajógyártás

Bányászati munkák

Energiatermelés

Infrastruktúrák karbantartása

Vas- és acélipar

Fém- és faipar

Kőfaragás

Kertészeti ágazat

Erdészet

Kéz

Mechanikai védőkesztyűk

Acélkeretekkel végzett munka

Éles tárgyak kezelése, kivéve azokat a gépeket, ahol fennáll annak veszélye, hogy a kesztyűt elkapja a gép

Kézi késsel feldolgozáskor és vágóhídon végzett rendszeres vágási munka

Vágógépek késeinek cseréje

Erdészeti munka

Kertészeti munka

Magasépítés

Mélyépítés

Hajógyártás

Infrastruktúrák karbantartása

Feldolgozóipar

Élelmiszeripar

Vágóhidak

Erdészeti ágazat

Alkar

Karvédő

Csontozás és vágás

Élelmiszeripar

Vágóhidak

Törzs/has/láb

Védőkötény, lábszárvédő

Behatolással szemben ellenálló nadrág (vágásbiztos nadrág)

Kézi késsel feldolgozáskor és vágóhídon végzett rendszeres vágási munka

Erdészeti munka

Élelmiszeripar

Vágóhidak

Erdészeti ágazat

Lábfej

Behatolással szemben ellenálló lábbeli

Vázszerkezeti munka és közúti munka

Bontási munkák

Zsaluzat készítése és lebontása

Erdészeti munka

Magasépítés

Mélyépítés

Hajógyártás

Bányászati munkák

Erdészeti ágazat

Belegabalyodás és beszorulás

Az egész test

Mozgó gépalkatrészekbe való belegabalyodás kockázata esetén használandó védőruházat

Gép részeibe való belegabalyodás

Gép részeibe való beszorulás

Ruházatnak a gép részeibe való beszorulása

Elsodródás

Gépgyártás

Nehézgépek gyártása

Mérnöki ágazat

Építőipar

Mezőgazdaság

FIZIKAI – ZAJ

Zaj

Fül

Hallásvédők

Fémprésekkel végzett munka

Pneumatikus fúrókalapáccsal végzett munka

A repülőterek földi személyzetének munkája

Szerszámgépekkel végzett munkák

Robbantóanyaggal végzett munkák

Cölöpverés

Fa- és textilipari munkák

Fémipar

Feldolgozóipar

Magasépítés

Mélyépítés

Repüléstechnikai ágazat

Bányászati munkák

FIZIKAI – HŐMÉRSÉKLET OKOZTA

Hő és/vagy tűz

Arc/az egész fej

Hegesztési fejvédő,

Sisak/sapka hő vagy tűz ellen, védőkámzsa hő és/vagy láng ellen

Magas hőmérséklet, sugárzó hő vagy tűz jelenlétében végzett munka

Olvasztott anyagokkal vagy azok közelében végzett munka

Műanyaghegesztő pisztollyal végzett munka

Vas- és acélipar

Fémipar

Karbantartási szolgáltatások

Feldolgozóipar

Törzs/has/láb

Védőkötény, lábszárvédő

Hegesztés és kovácsolás

Öntés

Vas- és acélipar

Fémipar

Karbantartási szolgáltatások

Feldolgozóipar

Kéz

Védőkesztyű hő és/vagy láng ellen

Hegesztés és kovácsolás

Magas hőmérséklet, sugárzó hő vagy tűz jelenlétében végzett munka

Olvasztott anyagokkal vagy azok közelében végzett munka

Vas- és acélipar

Fémipar

Karbantartási szolgáltatások

Feldolgozóipar

Alkar

Karvédő

Hegesztés és kovácsolás

Olvasztott anyagokkal vagy azok közelében végzett munka

Vas- és acélipar

Fémipar

Karbantartási szolgáltatások

Feldolgozóipar

Lábfej

Lábbeli hő és/vagy láng ellen

Olvasztott anyagokkal vagy azok közelében végzett munka

Vas- és acélipar

Fémipar

Karbantartási szolgáltatások

Feldolgozóipar

Test egésze/része

Védőruházat hő és/vagy láng ellen

Magas hőmérséklet, sugárzó hő vagy tűz jelenlétében végzett munka

Vas- és acélipar

Fémipar

Erdészeti ágazat

Hideg

Kéz

Védőkesztyű hideg ellen

Lábfej

Lábbeli hideg ellen

Szabadtéri munkavégzés rendkívüli hidegben

Hűtőkamrákban végzett munka

Kriogén folyadékokkal végzett munka

Magasépítés

Mélyépítés

Hajógyártás

Bányászati munkák

Élelmiszeripar

Mezőgazdasági és halászati ágazat

Test egésze/része, beleértve a fejet is

Védőruházat hideg ellen

Szabadtéri munkavégzés hideg időjárási viszonyok között

Hűtőkamrákban végzett munka

Magasépítés

Mélyépítés

Hajógyártás

Bányászati munkák

Élelmiszeripar

Mezőgazdasági és halászati ágazat

Szállítás és raktározás

FIZIKAI – ELEKTROMOSSÁG OKOZTA

Áramütés (közvetlen vagy közvetett érintkezés)

Az egész fej

Elektromos szigetelésű sisak

Kéz

Elektromos szigetelésű kesztyű

Lábfej

Elektromos szigetelésű lábbeli

Teljes test/kéz/lábfej

Feszültség alatt lévő, legfeljebb 800 kV (AC) és 600 kV (DC) névleges teljesítményű berendezéseken való munkavégzéshez szakképzett személyek általi viselésre szánt vezetőképes egyéni védőeszközök

Feszültség alatti munkavégzés vagy elektromos feszültség alatt álló alkatrészek közelében történő munkavégzés

Elektromos rendszeren történő munkavégzés

Energiatermelés

Villamos energia szállítása és elosztása

Ipari létesítmények karbantartása

Magasépítés

Mélyépítés

Statikus elektromosság

Kéz

Antisztatikus kesztyű

Műanyaggal és gumival végzett munka

Konténerbe öntés, gyűjtés vagy töltés

Erős töltésű elemek, például szállítószalagok közelében történő munkavégzés

Robbanóanyagok kezelése

Feldolgozóipar

Takarmányipar

Zsákoló és csomagoló üzemek

Robbanóanyagok gyártása, tárolása vagy szállítása

Lábfej

Antisztatikus/vezető lábbeli

Az egész test

Antisztatikus ruházat

FIZIKAI – SUGÁRZÁS

Nem ionizáló sugárzás, beleértve a napfényt (a közvetlen belenézésen kívül)

Fej

Sapka és sisak

Szabadtéri munkavégzés

Halászat és mezőgazdaság

Magasépítés

Mélyépítés

Szem

Védőszemüveg, szemvédő és arcvédő maszk

Sugárzó hő mellett végzett munka

Olvasztókemencével végzett műveletek

Lézerrel végzett munka

Szabadtéri munkavégzés

Hegesztés és lángvágás

Üvegfúvás

Germicid lámpák

Vas- és acélipar

Feldolgozóipar

Halászat és mezőgazdaság

Teljes test (bőr)

Egyéni védőeszközök

természetes és mesterséges UV-sugárzás ellen

Szabadtéri munkavégzés

Elektromos hegesztés

Germicid lámpák

Xenon lámpák

Magasépítés

Mélyépítés

Hajógyártás

Bányászati munkák

Energiatermelés

Infrastruktúrák karbantartása

Halászat és mezőgazdaság

Erdészeti ágazat

Kertészeti ágazat

Élelmiszeripar

Műanyagipar

Nyomdaipar

Ionizáló sugárzás

Szem

Védőszemüveg/szemvédő ionizáló sugárzás ellen

Kéz

Védőkesztyű ionizáló sugárzás ellen

Röntgenberendezések kezelése

Orvosi röntgendiagnózis közelében végzett munka

Radioaktív termékekkel végzett munka

Egészségügy

Állategészségügy

Radioaktívhulladék-feldolgozó létesítmény

Energiatermelés

Törzs/has/a test egy része

Védőkötény röntgensugárzás ellen

/kabát/mellény/szoknya röntgensugárzás ellen

Röntgenberendezések kezelése

Orvosi röntgendiagnózis közelében végzett munka

Egészségügy

Állategészségügy

Fogászat

Urológia

Sebészet

Intervenciós radiológia

Laboratóriumok

Fej

Fejfedő és sapka

Egyéni védőeszközök többek között az agytumor kialakulásának megelőzésére

Orvosi röntgenvizsgálatokat végző munkahelyek és létesítmények

Egészségügy

Állategészségügy

Fogászat

Urológia

Sebészet

Intervenciós radiológia

A test egy része

A pajzsmirigy védelmét biztosító egyéni védőeszközök

Az ivarmirigyek védelmét biztosító egyéni védőeszközök

Röntgenberendezések kezelése

Orvosi röntgendiagnózis közelében végzett munka

Egészségügy

Állategészségügy

Az egész test

Védőruházat ionizáló sugárzás ellen

Orvosi röntgendiagnózis közelében végzett munka

Radioaktív termékekkel végzett munka

Energiatermelés

Radioaktívhulladék-feldolgozó létesítmény

II.   KÉMIAI KOCKÁZATOK (beleértve a nanoanyagokat is)

Kockázatok

Érintett testrész

Az egyéni védőeszköz típusa

Példák olyan tevékenységekre, amelyek esetében a megfelelő típusú egyéni védőeszköz használata szükséges lehet (*)

Ágazat és tevékenységi terület

KÉMIAI – AEROSZOLOK

Szilárd anyagok (por, gáz, füst, rost

és nanoanyagok)

Légzőszervek

Légzésvédő eszközök részecskék elleni védelemre

Bontási munkák

Robbantóanyaggal végzett munkák

Felületek csiszolása és fényezése

Azbeszt jelenlétében végzett munka

Nanorészecskékből álló/azokat tartalmazó anyagok felhasználása

Hegesztés

Kéményseprés

Olvasztóemencék és öntőüstök bélelésével végzett munka, ahol por képződhet

Nyersvascsapolás közelében végzett munka, ahol nehézfémgőz képződhet

Nagyolvasztó adagolójának közelében végzett munka

Magasépítés

Mélyépítés

Hajógyártás

Bányászati munkák

Vas- és acélipar

Fém- és faipar

Gépjárműipar

Kőfaragás

Gyógyszeripar

Egészségügyi szolgáltatások

Citosztatikumok készítése

Kéz

Vegyszerálló védőkesztyű,

valamint kiegészítő és segédeszközként védőkrém

Azbeszt jelenlétében végzett munka

Nanorészecskékből álló/azokat tartalmazó anyagok felhasználása

Magasépítés

Mélyépítés

Hajógyártás

Ipari létesítmények karbantartása

Az egész test

Védőruházat szilárd részecskék ellen

Bontási munkák

Azbeszt jelenlétében végzett munka

Nanorészecskékből álló/azokat tartalmazó anyagok felhasználása

Kéményseprés

Növényvédő szerek készítése

Magasépítés

Mélyépítés

Hajógyártás

Ipari létesítmények karbantartása

Mezőgazdaság

Szem

Védőszemüveg/szemvédő és arcvédő maszk

Faipari munkák

Útmunkálatok

Bányászat

Fém- és faipar

Mélyépítés

Folyékony anyagok

(ködök és párák)

Légzőszervek

Légzésvédő eszközök részecskék elleni védelemre

Felületkezelés (pl. lakkozás/festés, szemcseszórás)

Felülettisztítás

Fémipar

Feldolgozóipar

Gépjárműipar

Kéz

Vegyszerálló védőkesztyű

Felületkezelés

Felülettisztítás

Folyékony spray-kkel végzett munka

Savakkal és maró hatású oldatokkal, fertőtlenítő szerekkel és maró hatású tisztítószerekkel végzett munka

Fémipar

Feldolgozóipar

Gépjárműipar

Az egész test

Vegyszerálló védőruházat

Felületkezelés

Felülettisztítás

Fémipar

Feldolgozóipar

Gépjárműipar

KÉMIAI – FOLYADÉKOK

Merülés

Fröccsenés, permetezés és kilövellés

Kéz

Vegyszerálló védőkesztyű

Folyékony spray-kkel végzett munka

Savakkal, maró hatású oldatokkal, fertőtlenítő szerekkel és maró hatású tisztítószerekkel végzett munka

Bevonóanyagok feldolgozása

Bőrcserzés

Fodrászati és szépségszalonokban történő munkavégzés

Textil- és ruhaipar

Takarítóágazat

Gépjárműipar

Szépségipar és fodrászat

Alkar

Vegyszerálló karvédő

Savakkal, maró hatású oldatokkal, fertőtlenítő szerekkel és maró hatású tisztítószerekkel végzett munka

Takarítóágazat

Vegyipar

Takarítóágazat

Gépjárműipar

Lábfej

Vegyszerálló bakancs

Folyékony spray-kkel végzett munka

Savakkal, maró hatású oldatokkal, fertőtlenítő szerekkel és maró hatású tisztítószerekkel végzett munka

Textil- és ruhaipar

Takarítóágazat

Gépjárműipar

Az egész test

Vegyszerálló védőruházat

Folyékony spray-kkel végzett munka

Savakkal, maró hatású oldatokkal, fertőtlenítő szerekkel és maró hatású tisztítószerekkel végzett munka

Takarítóágazat

Vegyipar

Takarítóágazat

Gépjárműipar

Mezőgazdaság

KÉMIAI – GÁZOK ÉS GŐZÖK

Gázok és gőzök

Légzőszervek

Légzésvédő eszközök gázok elleni védelemre

Felületkezelés (pl. lakkozás/festés, szemcseszórás)

Felülettisztítás

Erjesztő és lepárló helyiségekben végzett munka

Tartályokban és rothasztó tartályokban végzett munka

Tartályokban, szűk helyiségekben és gáztüzelésű ipari kemencékben végzett munka, ahol gázok képződhetnek, vagy nincs elég oxigén

Kéményseprés

Fertőtlenítőszerek és maró hatású tisztítószerek

Gázkonverter és torokgázvezeték közelében végzett munka

Fémipar

Gépjárműipar

Feldolgozóipar

Takarítóágazat

Alkoholtartalmú italok gyártása

Szennyvíztisztító telepek

Hulladékkezelő létesítmény

Vegyipar

Petrolkémiai ipar

Kéz

Vegyszerálló védőkesztyű

Felületkezelés

Felülettisztítás

Erjesztő és lepárló helyiségekben végzett munka

Tartályokban és rothasztó tartályokban végzett munka

Tartályokban, szűk helyiségekben és gáztüzelésű ipari kemencékben végzett munka, ahol gázok képződhetnek, vagy nincs elég oxigén

Fémipar

Gépjárműipar

Feldolgozóipar

Alkoholtartalmú italok gyártása

Szennyvíztisztító telepek

Hulladékkezelő létesítmény

Vegyipar

Petrolkémiai ipar

Az egész test

Vegyszerálló védőruházat

Felületkezelés

Felülettisztítás

Erjesztő és lepárló helyiségekben végzett munka

Tartályokban és rothasztó tartályokban végzett munka

Tartályokban, szűk helyiségekben és gáztüzelésű ipari kemencékben végzett munka, ahol gázok képződhetnek, vagy nincs elég oxigén

Fémipar

Gépjárműipar

Feldolgozóipar

Alkoholtartalmú italok gyártása

Szennyvíztisztító telepek

Hulladékkezelő létesítmény

Vegyipar

Petrolkémiai ipar

Szem

Védőszemüveg, szemvédő és arcvédő maszk

Festékszórás

Faipari munkák

Bányászati műveletek

Gépjárműipar

Feldolgozóipar

Bányaipar

Vegyipar

Petrolkémiai ipar

III.   BIOLÓGIAI ANYAGOK

Kockázatok

Érintett testrész

Az egyéni védőeszköz típusa

Példák olyan tevékenységekre, amelyek esetében a megfelelő típusú egyéni védőeszköz használata szükséges lehet (*)

Ágazat és tevékenységi terület

BIOLÓGIAI ANYAGOK (a következők részeként) – AEROSZOLOK

Szilárd és folyékony anyagok

Légzőszervek

Légzésvédő eszközök részecskék elleni védelemre

Az emberi testtel, illetve az állati testnedvekkel és szövetekkel való érintkezést feltételező munka

Biológiai anyag jelenlétében történő munkavégzés

Egészségügy

Állatklinikák

Orvosi elemző laboratóriumok

Kutatólaboratóriumok

Idősotthonok

Otthonápolási szolgáltatások

Szennyvíztisztító telepek

Hulladékkezelő létesítmény

Élelmiszeripar

Biokémiai termelés

Kéz

Védőkesztyű mikroorganizmusok ellen

Test egésze/része

Védőruházat biológiai anyagok ellen

Szem és/vagy arc

Védőszemüveg, szemvédő és arcvédő maszk

Az emberi testtel, illetve az állati testnedvekkel és szövetekkel való érintkezést feltételező munka

Biológiai anyag jelenlétében történő munkavégzés

Egészségügy

Állatklinikák

Orvosi elemző laboratóriumok

Kutatólaboratóriumok

Idősotthonok

Otthonápolási szolgáltatások

Szennyvíztisztító telepek

Hulladékkezelő létesítmény

Élelmiszeripar

BIOLÓGIAI ANYAGOK (a következők részeként) – FOLYADÉKOK

Közvetlen és közvetett érintkezés

Kéz

Védőkesztyű mikroorganizmusok ellen

Test egésze/része

Védőruházat biológiai anyagok ellen

Szem és/vagy arc

Szemvédő és arcvédő maszk

Az emberi testtel, illetve az állati testnedvekkel és szövetekkel (harapás, csípés útján) való érintkezést feltételező munka

Biológiai anyag jelenlétében történő munkavégzés

Egészségügy

Állatklinikák

Orvosi elemző laboratóriumok

Kutatólaboratóriumok

Idősotthonok

Otthonápolási szolgáltatások

Szennyvíztisztító telepek

Hulladékkezelő létesítmény

Élelmiszeripar

Erdészeti ágazat

Fröccsenés, permetezés és kilövellés

Kéz

Védőkesztyű mikroorganizmusok ellen

Az emberi testtel, illetve az állati testnedvekkel és szövetekkel való érintkezést feltételező munka

Biológiai anyag jelenlétében történő munkavégzés

Egészségügy

Állatklinikák

Orvosi elemző laboratóriumok

Kutatólaboratóriumok

Idősotthonok

Otthonápolási szolgáltatások

Szennyvíztisztító telepek

Hulladékkezelő létesítmény

Élelmiszeripar

Alkar

Karvédő mikroorganizmusok ellen

Az emberi testtel, illetve az állati testnedvekkel és szövetekkel való érintkezést feltételező munka

Biológiai anyag jelenlétében történő munkavégzés

Egészségügy

Állatklinikák

Orvosi elemző laboratóriumok

Kutatólaboratóriumok

Idősotthonok

Otthonápolási szolgáltatások

Szennyvíztisztító telepek

Hulladékkezelő létesítmény

Élelmiszeripar

Lábfej/láb

Csizmavédő és lábszárvédő

Az emberi testtel, illetve az állati testnedvekkel és szövetekkel való érintkezést feltételező munka

Biológiai anyag jelenlétében történő munkavégzés

Egészségügy

Állatklinikák

Orvosi elemző laboratóriumok

Kutatólaboratóriumok

Idősotthonok

Otthonápolási szolgáltatások

Szennyvíztisztító telepek

Hulladékkezelő létesítmény

Élelmiszeripar

Az egész test

Védőruházat biológiai anyagok ellen

Az emberi testtel, illetve az állati testnedvekkel és szövetekkel való érintkezést feltételező munka

Biológiai anyag jelenlétében történő munkavégzés

Egészségügy

Állatklinikák

Orvosi elemző laboratóriumok

Kutatólaboratóriumok

Idősotthonok

Otthonápolási szolgáltatások

Szennyvíztisztító telepek

Hulladékkezelő létesítmény

Élelmiszeripar

BIOLÓGIAI ANYAGOK (a következők részeként) – ANYAGOK, SZEMÉLYEK, ÁLLATOK STB.

Közvetlen és közvetett érintkezés

Kéz

Védőkesztyű mikroorganizmusok ellen

Test egésze/része

Védőruházat biológiai anyagok ellen

Szem és/vagy arc

Szemvédő és arcvédő maszk

Az emberi testtel, illetve az állati testnedvekkel és szövetekkel (harapás, csípés útján) való érintkezést feltételező munka

Biológiai anyag jelenlétében történő munkavégzés

Egészségügy

Állatklinikák

Orvosi elemző laboratóriumok

Kutatólaboratóriumok

Idősotthonok

Otthonápolási szolgáltatások

Szennyvíztisztító telepek

Hulladékkezelő létesítmény

Élelmiszeripar

Erdészeti ágazat

IV.   EGYÉB KOCKÁZATOK

Kockázatok

Érintett testrész

Az egyéni védőeszköz típusa

Példák olyan tevékenységekre, amelyek esetében a megfelelő típusú egyéni védőeszköz használata szükséges lehet (*)

Ágazat és tevékenységi terület

Láthatóság hiánya

Az egész test

A viselő láthatóságát biztosító egyéni védőeszközök

Mozgó járművek közelében végzett munka

Aszfaltozás és útfestés

Vasútépítési munkák

Szállítóeszközök vezetése

A repülőterek földi személyzetének munkája

Magasépítés

Mélyépítés

Hajógyártás

Bányászati munkák

Árufuvarozási és személyszállítási szolgáltatások

Oxigénhiány

Légzőszervek

Szigetelő légzésvédő eszközök

Zárt térben végzett munka

Erjesztő és lepárló helyiségekben végzett munka

Tartályokban és rothasztó tartályokban végzett munka

Tartályokban, szűk helyiségekben és gáztüzelésű ipari kemencékben végzett munka, ahol gázok képződhetnek, vagy nincs elég oxigén

Aknákban, szennyvízcsatornákban és egyéb olyan föld alatti területen végzett munka, amely szennyvízzel áll kapcsolatban

Alkoholtartalmú italok gyártása

Mélyépítés

Vegyipar

Petrolkémiai ipar

Légzőszervek

Búvárfelszerelés

Víz alatti munka

Mélyépítés

Vízbe fúlás

Az egész test

Mentőmellény

Vízen vagy víz közelében végzett munka

Tengeren végzett munka

Repülőgépen végzett munka

Halászati ágazat

Repüléstechnikai ágazat

Magasépítés

Mélyépítés

Hajógyártás

Dokkok és kikötők


(1)  Bizonyos körülmények között a kockázatértékelés arra a következtetésre juthat, hogy a védőkrémek – a munkavállalók bőrének a kapcsolódó kockázatoktól való védelme érdekében – más egyéni védőeszközökkel együttesen használhatók. A védőkrémek a 89/656/EGK irányelv hatálya alá tartozó egyéni védőeszközök, mivel bizonyos körülmények között ez a fajta védőeszköz a 89/656/EGK irányelv 2. cikk értelmében vett „kiegészítő és segédeszköznek” tekinthető. A védőkrémek azonban nem minősülnek az (EU) 2016/425 rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében szereplő fogalommeghatározás szerinti egyéni védőeszköznek.”