17.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 15/18


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/68 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2019. január 16.)

a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv értelmében a tűzfegyverek és alapvető alkotóelemeik megjelölésére vonatkozó műszaki leírások megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló, 1991. június 18-i 91/477/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (2a) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/477/EGK irányelv 4. cikkének (1) bekezdése arra kötelezi a tagállamokat, hogy biztosítsák, hogy a tűzfegyvereket és azok – akár tűzfegyver részeként, akár külön forgalomba hozott – alapvető alkotóelemeit egyértelmű, állandó és egyedi megjelöléssel lássák el. Az említett irányelv 4. cikkének (2) bekezdése meghatározza azokat az információkat, amelyeket a megjelölésen fel kell tüntetni annak érdekében, hogy növeljék a tűzfegyverek és alapvető alkotóelemeik nyomonkövethetőségét, és megkönnyítsék azok szabad mozgását. A nagyon kis méretű alapvető alkotóelemek esetében a jelölésben feltüntetendő információk a gyártási számra vagy egy alfanumerikus vagy digitális kódra korlátozódnak. Az említett irányelv 4. cikkének (4) bekezdése előírja a tagállamok számára, hogy nyilvántartási rendszert tartsanak fenn és rögzítsék a tűzfegyverek nyomon követéséhez és azonosításához szükséges valamennyi információt, beleértve a tűzfegyver és annak alapvető alkotóelemei megjelölésére vonatkozó információkat, valamint a tűzfegyver kategóriáját vagy alkategóriáját megváltoztató bármely átalakításra vagy módosításra vonatkozó információkat, mint például a valamely alapvető alkotóelemet felváltó vagy módosító elemre vonatkozó információkat.

(2)

A kormányzati készletekből állandó polgári használatra történő átadás esetén az átadó szervezeti egység azonosító adatait szintén fel kell tüntetni a megjelölésen. Amennyiben az azonosító adatok egy meglévő megjelölés részeként nincsenek feltüntetve, azokat a polgári használatra történő átadáskor fel kell tüntetni.

(3)

A 91/477/EGK irányelv értelmében továbbá a tagállamok biztosítják, hogy a teljes lőszercsomag minden legkisebb csomagolási egységén olyan megjelölés legyen, amely feltünteti a gyártó nevét, az azonosító számot (a gyártási tétel számát), a kalibert és a lőszer fajtáját. A lőszerek csomagolásának jelenlegi piaci gyakorlata és a technológia jelenlegi állása miatt ebben a szakaszban nem szükséges a megjelölésre vonatkozó műszaki leírások meghatározása. Ennek az irányelvnek ezért csak a tűzfegyverek és azok alapvető alkotóelemei (beleértve a nagyon kis méretű alapvető alkotóelemeket) megjelölésére kell vonatkoznia.

(4)

A megjelölések megfelelő betűmérete döntő fontosságú ahhoz, hogy megvalósulhasson a tűzfegyverek és alapvető alkotóelemeik nyomonkövethetőségére irányuló célkitűzés. A műszaki leírásoknak ezért meg kell határozniuk azt a minimális betűméretet, amelyet a tagállamoknak követniük kell, amikor a nemzeti jogukban meghatározzák az említett jelölések betűméretét.

(5)

Tekintettel a jelölésre és nyilvántartásra vonatkozó nemzetközi kézifegyver-ellenőrzési ENSZ-normákra (ISACS), az olyan nemfémes – például egyes polimer anyagokból készült – tokszerkezetek és töltényűrök esetében, amelyek anyaga miatt a jelölés egyértelműsége és tartóssága nem garantált, elő kell írni, hogy a megjelölést a tokszerkezet vagy töltényűr anyagába tartósan beágyazott fémlemezen helyezzék el. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy más technikák – például a lézeres mélygravírozás – használatát is engedélyezzék, amely biztosítja a nemfémes anyagból készült tokszerkezetek és töltényűrök megjelölése egyértelműségének és tartósságának azonos szintjét.

(6)

Annak érdekében, hogy megkönnyítsék a tűzfegyverek és alapvető alkotóelemeik nyomonkövethetőségét adatnyilvántartó rendszereikben, a tagállamok számára elő kell írni, hogy csak a latin, a cirill vagy a görög ábécét választhassák, amikor meghatározzák, hogy mely ábécé(k) használható(k) a tűzfegyverek és alapvető alkotóelemeik megjelölésére. Hasonlóképpen, az egyes tagállamok által meghatározandó, a tűzfegyverek és alapvető alkotóelemeik megjelölésére használható számrendszereket az arab vagy római számrendszerre kell korlátozni.

(7)

Ez az irányelv nem érinti a 91/477/EGK irányelv 3. cikkét.

(8)

A tagállamok és a Bizottság magyarázó dokumentumokról szóló 2011. szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozatának (2) megfelelően a tagállamok vállalták, hogy indokolt esetben az átültető intézkedéseikről szóló értesítéshez az irányelv egyes elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszköz megfelelő részei közötti kapcsolatot magyarázó egy vagy több dokumentumot mellékelnek.

(9)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 91/477/EGK irányelv 13b. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Hatály

Ez az irányelv a tűzfegyverekre és azok alapvető alkotóelemeire vonatkozik, de nem vonatkozik a teljes lőszercsomagok legkisebb csomagolási egységeire.

2. cikk

A tűzfegyverek és alapvető alkotóelemeik megjelölésére vonatkozó műszaki leírások

A tagállamok biztosítják, hogy a 91/477/EGK irányelv 4. cikkében előírt megjelölés megfelel az ezen irányelv mellékletében meghatározott műszaki leírásoknak.

3. cikk

Átültetési rendelkezések

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2020. január 17-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. január 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 256., 1991.9.13., 51. o.

(2)  HL C 369., 2011.12.17., 14. o.


MELLÉKLET

A tűzfegyverek és alapvető alkotóelemeik megjelölésére vonatkozó műszaki leírások

1.

A megjelölésben használt betűméretet a tagállam határozza meg. Az egyes tagállamok által meghatározott méretnek vagy minimális méretnek legalább 1,6 mm-nek kell lennie. Szükség esetén kisebb betűméret is használható az olyan lényeges alkatrészek jelölésére, amelyek túl kicsik ahhoz, hogy a 91/477/EGK irányelv 4. cikkével összhangban kerüljenek jelölésre.

2.

Az egyes tagállamok által meghatározott nemfémes anyagból készült tokszerkezetek és töltényűrök esetében a megjelölést a tokszerkezet vagy töltényűr anyagába tartósan beágyazott fémlemezen helyezik el oly módon, hogy:

a)

a lemezt ne lehessen könnyen vagy közvetlenül eltávolítani, és

b)

a lemez eltávolítása tönkretegye a tokszerkezet vagy töltényűr egy részét.

A tagállamok engedélyezhetik az ilyen tokszerkezetek vagy töltényűrök megjelölésére szolgáló egyéb technológiák alkalmazását is, feltéve, hogy ezek a technológiák biztosítják a megjelölés egyértelműségének és tartósságának azonos szintjét.

Annak megállapításához, hogy mely nemfémes anyagokat kell e leírás alkalmazásában meghatározni, a tagállamok figyelembe veszik, hogy az anyag milyen mértékben veszélyezteti a jelölés egyértelműségét és tartósságát.

3.

A megjelölésben használt ábécét a tagállam határozza meg. Az egyes tagállamok által meghatározott ábécé(k) a latin, a cirill vagy a görög ábécé(k) lehet(nek).

4.

A megjelölésben használt számrendszert a tagállam határozza meg. Az egyes tagállamok által meghatározott számrendszer(ek) az arab vagy a római számrendszer(ek) lehet(nek).