15.10.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 262/66


A TANÁCS (KKBP) 2019/1722 HATÁROZATA

(2019. október 14.)

a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2018/1544 határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekről szóló, 2018. október 15-i (KKBP) 2018/1544 tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2018. október 15-én elfogadta a (KKBP) 2018/1544 határozatot.

(2)

A (KKBP) 2018/1544 határozat 2019. október 16-ig alkalmazandó. Az említett határozat felülvizsgálata alapján az abban előírt korlátozó intézkedések hatályát 2020. október 16-ig meg kell hosszabbítani.

(3)

A (KKBP) 2018/1544 határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A (KKBP) 2018/1544 határozat 8. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

8. cikk

Ezt a határozatot 2020. október 16-ig kell alkalmazni. Ezt a határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy e határozat céljai nem valósultak meg, a határozatot meg kell újítani vagy adott esetben módosítani kell.”

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2019. október 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  HL L 259., 2018.10.16., 25. o.