11.10.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 260/48


A TANÁCS (EU) 2019/1708 HATÁROZATA

(2019. október 7.)

az Európai Unió által a Kereskedelmi Világszervezet Általános Tanácsában az Egyesült Államok számára a karib-tengeri térségre vonatkozó gazdaságélénkítési törvény (CBERA) keretében preferenciális tarifális elbánás biztosítását lehetővé tévő WTO-felmentés meghosszabbítására irányuló határozat elfogadásával kapcsolatban képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben a 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrákesi Egyezmény (a továbbiakban: WTO-egyezmény) 1995. január 1-jén hatályba lépett.

(2)

A WTO-egyezmény II. cikkének (2) bekezdése értelmében a WTO-egyezmény 1., 2. és 3. mellékletében szereplő megállapodások és kapcsolódó jogi szabályozások (a továbbiakban: multilaterális kereskedelmi megállapodások) a WTO-egyezmény szerves részét alkotják és minden tagra nézve kötelezőek.

(3)

A IX. cikk (3) bekezdése értelmében kivételes körülmények között a miniszteri konferencia dönthet úgy, hogy felmentést ad egy tagot a WTO-egyezmény vagy a multilaterális kereskedelmi megállapodások bármelyike szerint terhelő kötelezettség alól.

(4)

A WTO-egyezmény IX. cikkének (3) és (4) bekezdése meghatározza a WTO-egyezmény 1. A) vagy 1. B) vagy 1. C) mellékletében szereplő multilaterális kereskedelmi megállapodásokat és ezek mellékleteit érintő felmentések megadásával kapcsolatos eljárásokat.

(5)

A WTO-egyezmény IV. cikkének (1) bekezdése értelmében a miniszteri konferencia jogosult a multilaterális kereskedelmi megállapodások bármelyike alá tartozó valamennyi ügyben döntést hozni.

(6)

A WTO-egyezmény IV. cikkének (2) bekezdése értelmében a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) Miniszteri Konferenciájának ülései közötti időszakokban annak funkcióit a WTO Általános Tanácsa gyakorolja.

(7)

A WTO-egyezmény IX. cikkének (1) bekezdése értelmében a WTO általában konszenzussal hozza meg döntéseit.

(8)

Az Egyesült Államok 1985. február 15-én felmentést kapott az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (a továbbiakban: az 1994. évi GATT) I. cikkének (1) bekezdése szerinti kötelezettségek alól az 1984. január 1-jétől 1995. szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan. 1995. november 15-én a WTO megújította a felmentést 2005. szeptember 30-ig, majd 2009. május 29-én ismét megújította 2014. december 31-ig. 2015. május 5-én a tagok meghosszabbították az 1994. évi GATT I. cikkének (1) bekezdésére vonatkozó felmentést 2019. december 31-ig, és kiterjesztették a felmentést az 1994. évi GATT XIII. cikkének (1) és (2) bekezdésére is az ahhoz szükséges mértékben, hogy az Egyesült Államok vámmentes elbánást nyújthasson az Egyesült Államok karib-tengeri térségre vonatkozó gazdaságélénkítési törvénye (a továbbiakban: CBERA) rendelkezései alapján kijelölt kedvezményezett országokból származó támogatható termékek behozatalára vonatkozóan.

(9)

A WTO-egyezmény IX. cikkének (3) és (4) bekezdésével összhangban az Egyesült Államok arra irányuló kérelmet nyújtott be az Általános Tanácsnak, hogy az Általános Tanács hozzon határozatot azon jelenlegi WTO-felmentés 2020. január 1-jétől 2025. szeptember 30-ig történő meghosszabbításáról, amely lehetővé teszi az Egyesült Államok számára, hogy vámmentes elbánásban részesítse a közép-amerikai és karibi országokból és területekről származó támogatható termékeket a CBERA keretében.

(10)

Az Egyesült Államok a karib-tengeri térség országait, különösen Haitit nagymértékben sújtó szegénységgel és instabilitással indokolta kérelmét. A CBERA keretében nyújtott előnyök arra szolgálnak, hogy bővítsék a gazdasági lehetőségeket, valamint hozzájáruljanak a régió stabilitásának és gazdasági jólétének erősítéséhez.

(11)

E felmentés meghosszabbítása nem lenne kedvezőtlen hatással sem az Unió gazdaságára, sem az Uniónak a felmentés kedvezményezettjeivel fennálló kereskedelmi kapcsolataira. Az Unió ezenkívül támogatja a szegénység leküzdését és a stabilitás elősegítését szolgáló intézkedéseket.

(12)

Az EUMSZ 218. cikkének (9) bekezdésével összhangban helyénvaló meghatározni a Általános Tanácsban az Unió nevében képviselendő álláspontot, amely az Egyesült Államok által a szóban forgó felmentés meghosszabbítása céljából benyújtott kérelem támogatása, mivel a felmentés meghosszabbítása kötelező érvényű lesz a WTO-tagokra nézve,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Kereskedelmi Világszervezet Általános Tanácsában az Európai Unió nevében képviselendő álláspont a következő: azon WTO-felmentés 2020. január 1-jétől 2025. szeptember 30-ig történő meghosszabbításának támogatása, amely lehetővé teszi az Egyesült Államok számára a közép-amerikai és karibi országokból és területekről származó támogatható termékekre vonatkozó preferenciális tarifális elbánás biztosítását az Egyesült Államok karib-tengeri térségre vonatkozó gazdaságélénkítési törvénye keretében.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2019. október 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

A.-M. HENRIKSSON