30.9.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 250/91


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1615 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. szeptember 26.)

a paradicsom barna termés-ráncosodás vírus (ToBRFV) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó szükséghelyzeti intézkedések megállapításáról

(az értesítés a C(2019) 6826. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének harmadik mondatára,

mivel:

(1)

A paradicsom barna termés-ráncosodás vírus (ToBRFV, a továbbiakban: meghatározott szervezet) jelenleg nem szerepel a 2000/29/EK irányelv I. vagy II. mellékletében.

(2)

2018 végén azonban Németország és Olaszország a területén a meghatározott szervezet paradicsomnövényeken történt kitöréséről, valamint az annak megfékezésére hozott intézkedésekről számolt be. Az Olaszország által végzett, károsítók jelentette kockázatok elemzése kimutatta, hogy a meghatározott szervezet és annak káros hatásai jelentős növényegészségügyi problémát jelenthetnek az Unió számára, különösen a Solanum lycopersicum L. és a Capsicum annuum termelését illetően.

(3)

A tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, hogy minden olyan személy, akinek a felügyelete alá tartozó növények a meghatározott szervezettel fertőzöttek lehetnek, kapjon tájékoztatást annak lehetséges előfordulásáról és a meghozandó intézkedésekről.

(4)

A tagállamoknak továbbá éves felméréseket kell végezniük a meghatározott szervezet területükön való jelenlétének vonatkozásában, hogy proaktívabb módon tudjanak az említett szervezet megtelepedésével és elterjedésével szemben fellépni.

(5)

Figyelembe véve a Németország és Olaszország által benyújtott bizonyítékokat, valamint a meghatározott szervezet egyre több harmadik országban történő elterjedését, a szervezetre fogékony, ültetésre szánt meghatározott növények – beleértve a vetőmagok – Unióba történő behozatalakor egyedi intézkedéseket kell alkalmazni, és azokat növényegészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie.

(6)

Ezek az egyedi intézkedéseknek ki kell terjedniük a meghatározott szervezetek időben történő kimutatására az Unió területén, az ültetésre szánt meghatározott növények – beleértve a vetőmagok – Unióba történő behozatalára vonatkozó követelményekre, valamint az ültetésre szánt meghatározott növények – beleértve a vetőmagok – Unióba történő behozatalakor végzendő hatósági ellenőrzésekről.

(7)

Ezekre az intézkedésekre az Unió területének a meghatározott szervezet behurcolásával, megtelepedésével és elterjedésével szembeni fokozott védelme érdekében van szükség.

(8)

Annak érdekében, hogy a felelős hivatalos szerveknek és a vállalkozóknak elegendő idő álljon rendelkezésére az új követelményekhez való alkalmazkodásra, ezt a határozatot 2019. november 1-jétől indokolt alkalmazni.

(9)

E határozatnak átmeneti jellegűnek kell lennie és azt 2022. március 31-ig kell alkalmazni, biztosítva az említett határidő előtt történő felülvizsgálatát.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

a)   „meghatározott szervezet”: paradicsom barna termés-ráncosodás vírus (ToBRFV);

b)   „ültetésre szánt meghatározott növények”: a Solanum lycopersicum L. és a Capsicum annuum ültetésre szánt növényei;

2. cikk

Az Unióba történő behozatal és az Unión belüli szállítás tilalma

A meghatározott szervezet Unióba történő behozatala és az Unión belüli szállítása tilos.

3. cikk

A meghatározott szervezet kimutatása vagy feltételezett jelenléte

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy minden olyan személyt, akinek olyan növények vannak az ellenőrzése alatt, amelyek fertőzöttek lehetnek a meghatározott szervezettel, azonnal tájékoztassanak a meghatározott szervezet tényleges vagy feltételezett jelenlétéről, a lehetséges következményekről és kockázatokról, valamint a meghatározott szervezet megtelepedésének és elterjedésének megelőzése érdekében meghozandó intézkedésekről.

4. cikk

A tagállamok területén a meghatározott szervezet kimutatására végzett felmérések és a meghatározott szervezet azonosítása

(1)   A tagállamok éves felméréseket végeznek a területükön a meghatározott szervezet gazdanövényeken való jelenlétének kimutatása érdekében.

(2)   A felméréseket vagy a felelős hivatalos szerv, vagy a felelős hivatalos szerv hatósági felügyelete mellett egy másik szerv végzi. Ezeknek a felméréseknek laboratóriumi vizsgálatokat is magukban kell foglalniuk, és megalapozott tudományos és műszaki elveken kell alapulniuk a meghatározott szervezet azonosításának lehetősége tekintetében.

(3)   A tagállamok minden év január 31-ig értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot az előző naptári évben elvégzett felmérések eredményeiről.

5. cikk

Az ültetésre szánt meghatározott növények Unión belüli szállítása

Az Unió területéről származó, ültetésre szánt meghatározott növények csak abban az esetben szállíthatók az Unión belül, ha azokat egy, a 92/105/EGK bizottsági irányelvnek (2) megfelelően elkészített és kiállított növényútlevél kíséri, és ha megfelelnek az alábbi követelmények valamelyikének:

a)

olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy ott a meghatározott szervezet nem fordul elő;

b)

ültetésre szánt növények esetében, a vetőmagok kivételével:

i.

olyan termőhelyről származnak, amelyről ismert, hogy ott a meghatározott szervezet nem fordul elő, amit az említett szervezet kimutatásához megfelelő időben végzett hatósági vizsgálatok támasztanak alá; valamint

ii.

olyan vetőmagokból származnak, amelyek a meghatározott szervezettől mentes területről származnak, vagy a meghatározott szervezet tekintetében megfelelő módszereket alkalmazó, reprezentatív mintán végzett hatósági vizsgálatokon estek át, és e vizsgálatok során a meghatározott szervezettől mentesnek bizonyultak.

c)

vetőmagok esetében a meghatározott szervezet kimutatására irányuló hatósági mintavételt és vizsgálatot végeztek a megfelelő módszerek alkalmazásával egy reprezentatív mintán, és a vetőmagok ennek során a meghatározott szervezettől mentesnek bizonyultak.

6. cikk

Az ültetésre szánt meghatározott növények Unióba történő behozatalára vonatkozó követelmények

Ültetésre szánt meghatározott növények csak abban az esetben hozhatók be az Unióba, ha azokat a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjában említett növényegészségügyi bizonyítvány kíséri, és ha megfelelnek az alábbi követelmények valamelyikének:

a)

az ültetésre szánt meghatározott növények olyan harmadik országból származnak, amelyet az érintett ország nemzeti növényvédelmi szervezete a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó releváns nemzetközi szabványokkal összhangban a meghatározott szervezettől mentes területnek nyilvánított. Ezt az információt fel kell tüntetni a növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában.

b)

az ültetésre szánt meghatározott növények olyan területről származnak, amelyet az érintett ország nemzeti növényvédelmi szervezete a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó releváns nemzetközi szabványokkal összhangban a meghatározott szervezettől mentes területnek nyilvánított. A szóban forgó terület nevét fel kell tüntetni a növényegészségügyi bizonyítvány „származási hely” rovatában.

c)

ha az ültetésre szánt meghatározott növények az a) és b) pontban említettektől eltérő harmadik országokból vagy területekről származnak, az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

i.

ültetésre szánt meghatározott növények esetében, a vetőmagok kivételével:

olyan termőhelyen termesztették őket, amelyet a származási országban a nemzeti növényvédelmi szervezet nyilvántartásba vett és felügyel, és amelyről ismert, hogy mentes a meghatározott szervezettől, amit az említett szervezet kimutatásához megfelelő időben végzett hatósági vizsgálatok támasztanak alá, valamint

azok olyan vetőmagokból származnak, amelyek a meghatározott szervezettől mentes területről származnak, vagy a meghatározott szervezet tekintetében megfelelő módszereket alkalmazó, reprezentatív mintán végzett hatósági vizsgálatokon estek át, és e vizsgálatok során a meghatározott szervezettől mentesnek bizonyultak. A vizsgálatokra való hivatkozást fel kell tüntetni a növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában.

Rendelkezésre kell állniuk olyan információknak, amelyek biztosítják, hogy a meghatározott növények termesztésének helye visszakövethető legyen;

ii.

vetőmagok esetében a meghatározott szervezet kimutatására irányuló hatósági mintavételt és vizsgálatot végeztek a megfelelő módszerek alkalmazásával egy reprezentatív mintán, és a vetőmagok e vizsgálatok során a meghatározott szervezettől mentesnek bizonyultak. A vizsgálatokra való hivatkozást fel kell tüntetni a növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában.

7. cikk

Hatósági ellenőrzések az Unióba való behozatalkor

Az Unióba behozott ültetésre szánt meghatározott növények valamennyi szállítmányán az Unióba történő belépési ponton vagy a 2004/103/EK bizottsági irányelv (3) szerint meghatározott rendeltetési helyen hatósági ellenőrzést kell végezni.

8. cikk

Az alkalmazás kezdőnapja

Ezt a határozatot 2019. november 1-jétől kell alkalmazni.

9. cikk

A hatályvesztés időpontja

Ezt a határozatot 2022. március 31-ig kell alkalmazni.

10. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. szeptember 26-án.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2)  A Bizottság 92/105/EGK irányelve (1992. december 3.) egyes növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk Közösségen belüli mozgásához használandó növényútlevelek bizonyos mértékű egységesítésének megállapításáról, valamint az ilyen növényútlevelek kibocsátásával kapcsolatos részletes eljárások, továbbá azok pótlásával kapcsolatos részletes eljárások és feltételek megállapításáról (HL L 4., 1993.1.8., 22. o.).

(3)  A Bizottság 2004/103/EK irányelve (2004. október 7.) a 2000/29/EK tanácsi irányelv V. melléklete B. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk azonosítási és növényegészségügyi ellenőrzéséről, amelyet a Közösségbe való beléptetés helyétől eltérő vagy ahhoz közeli helyszínen is le lehet folytatni, valamint az ezen vizsgálatokra jellemző körülmények meghatározásáról (HL L 313., 2004.10.12., 16. o.).