3.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 179/25


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1134 HATÁROZATA

(2019. július 1.)

a 2009/300/EK és az (EU) 2015/2099 határozatnak az egyes termékekre vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények érvényességi időtartama tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2019) 4626. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

az Európai Unió ökocímkézésért felelős bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A televíziókészülékekre vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumoknak, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeknek a 2009/300/EK bizottsági határozatban (2) megszabott érvényességi időtartama 2019. december 31-én lejár.

(2)

A termesztőközegekre, a talajjavítókra és a talajtakarókra vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumoknak, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeknek az (EU) 2015/2099 bizottsági határozatban (3) megszabott érvényességi időtartama 2019. november 18-án lejár.

(3)

A televíziókészülékekre vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatban a 2009/300/EK határozatban megszabott kritériumok – az energiamegtakarítás tekintetében – a televíziókészülékek energiahatékonysági címkézésére és környezettudatos tervezésére vonatkozóan a 642/2009/EK bizottsági rendeletben (4), valamint az 1062/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (5) meghatározott követelményekre hivatkoznak, mely jogi aktusoknak a technológiai fejlődés fényében végzett felülvizsgálata jelenleg folyamatban van.

(4)

Az uniós ökocímke 2017. június 30-i célravezetőségi vizsgálatának (REFIT) (6) következtetéseivel összhangban a Bizottság – az Európai Unió ökocímkézésért felelős bizottságával együtt – a vonatkozó érvényességi időtartamok meghosszabbítására irányuló javaslatok megtétele előtt értékelte az egyes termékcsoportok relevanciáját, megoldásokat javasolva a termékcsoportok közötti szinergiák javítására és az uniós ökocímke használatának elterjesztésére, biztosítva mindeközben azt, hogy a felülvizsgálati folyamat során kellő figyelmet fordítsanak a vonatkozó uniós szakpolitikák, jogszabályok és tudományos bizonyítékok közötti koherenciára. További nyilvános konzultációkra is sor került az érdekelt felekkel.

(5)

A (EU) 2015/2099 határozat vonatkozásában a szóban forgó értékelés megerősítette a jelenlegi ökológiai kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények relevanciáját és megfelelőségét.

(6)

A 2009/300/EK határozat esetében a televíziókészülékekre vonatkozóan javasolt új energiahatékonysági címkézési és környezettudatos tervezési követelmények, többek között az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv és a körforgásos gazdaság szélesebb körű célkitűzéseinek megvalósítását elősegítő további követelményekre vonatkozó javaslatok elfogadásáig az értékelésnek tovább kell vizsgálnia a kritériumok relevanciáját és megfelelőségét.

(7)

Az említett körülmények között annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a televíziókészülékek jelenlegi ökológiai kritériumainak értékelésére és esetleges felülvizsgálatára vagy megszüntetésére, a televíziókészülékekre vonatkozó jelenlegi kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények érvényességi időtartamát 2020. december 31-ig meg kell hosszabbítani.

(8)

A piaci stabilitás biztosítása, az uniós ökocímke használatának elterjesztése, valamint annak érdekében, hogy a jelenlegi engedélybirtokosok továbbra is élvezhessék az uniós ökocímkével ellátott termékeik tekintetében fennálló előnyöket, a termesztőközegekre, a talajjavítókra és a talajtakarókra vonatkozó jelenlegi kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények érvényességi időtartamát 2022. június 30-ig meg kell hosszabbítani.

(9)

Ezért helyénvaló meghosszabbítani a „televíziók” és a „termesztőközegek, talajjavítók és talajtakarók” termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények érvényességi időtartamát.

(10)

A 2009/300/EK és az (EU) 2015/2099 határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az e határozatban foglalt intézkedések összhangban vannak a 66/2010/EK rendelet 16. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2009/300/EK határozat 3. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

A »televíziók« termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2020. december 31-ig érvényesek.”

2. cikk

Az (EU) 2015/2099 határozat 4. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

A »termesztőközegek, talajjavítók és talajtakarók« termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2022. június 30-ig érvényesek.”

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. július 1-jén.

a Bizottság részéről

Karmenu VELLA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o.

(2)  A Bizottság 2009/300/EK határozata (2009. március 12.) a televíziókészülékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos módosított ökológiai kritériumok meghatározásáról (HL L 82., 2009.3.28., 3. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2015/2099 határozata (2015. november 18.) a termesztőközegek, talajjavítók és talajtakarók uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 303., 2015.11.20., 75. o.).

(4)  A Bizottság642/2009/EK rendelete (2009. július 22.) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a televíziókészülékekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 191., 2009.7.23., 42. o.).

(5)  A Bizottság 1062/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2010. szeptember 28.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a televíziókészülékek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 314., 2010.11.30., 64. o.).

(6)  A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről szóló, 2009. november 25-i 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásának felülvizsgálatáról.