14.6.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 157/28


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/974 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. június 12.)

a tagállamok által az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján benyújtott, a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának javítására irányuló nemzeti programok jóváhagyásáról

(az értesítés a C(2019) 4177. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 57. cikke első bekezdésének c) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1308/2013/EU rendelet 55. cikkének megfelelően valamennyi tagállam benyújtotta a Bizottsághoz a méhészeti termékek termelésére és forgalmazására vonatkozó, a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es méhészeti évre szóló hároméves nemzeti programját.

(2)

Mind a 28 program teljesíti az 1308/2013/EU rendeletben meghatározott célokat, és tartalmazza az (EU) 2015/1368 bizottsági végrehajtási rendelet (2) 4. cikkében előírt információkat.

(3)

Az egyes nemzeti programokhoz nyújtott uniós hozzájárulás összegét az 1308/2013/EU rendelet 55. cikkének (2) bekezdése és az (EU) 2015/1366 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) 4. cikke alapján kell meghatározni.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság által a méhészeti termékek termelésére és forgalmazására vonatkozóan benyújtott, a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es méhészeti évre szóló nemzeti programokat a Bizottság jóváhagyja.

2. cikk

Az 1. cikkben említett nemzeti programokhoz nyújtott uniós hozzájárulás nem haladhatja meg a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es méhészeti évre vonatkozóan a mellékletben megállapított maximális összegeket.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. június 12-én.

a Bizottság részéről

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2015/1368 végrehajtási rendelete (2015. augusztus 6.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban nyújtott támogatások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 211., 2015.8.8., 9. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2015/1366 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. május 11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban nyújtott támogatások tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 211., 2015.8.8., 3. o.).


MELLÉKLET

A nemzeti méhészeti programokhoz a 2020-es, a 2021-as és a 2022-es méhészeti évre nyújtott uniós hozzájárulás összege

(EUR)

 

2020-as méhészeti év

2021-es méhészeti év

2022-es méhészeti év

Belgium

160 330

160 400

160 255

Bulgária

1 635 982

1 636 211

1 636 134

Csehország

1 266 168

1 266 168

1 266 168

Dánia

175 240

163 641

146 265

Németország

1 656 621

1 656 621

1 656 621

Észtország

100 000

100 000

100 000

Írország

45 000

45 000

45 000

Görögország

3 235 867

3 237 292

3 234 354

Spanyolország

5 634 999

5 635 000

5 634 999

Franciaország

3 454 130

3 455 651

3 452 515

Horvátország

1 000 850

1 001 291

1 000 382

Olaszország

3 544 718

3 546 279

3 543 060

Ciprus

100 000

100 000

100 000

Lettország

207 500

207 500

248 398

Litvánia

486 900

487 114

486 672

Luxemburg

15 337

15 344

15 330

Magyarország

3 120 330

3 121 704

3 118 871

Málta

8 333

8 333

8 333

Hollandia

190 000

190 000

190 000

Ausztria

880 301

880 688

879 889

Lengyelország

3 937 807

3 939 541

3 935 966

Portugália

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Románia

5 248 731

5 251 043

5 246 276

Szlovénia

380 000

380 000

380 000

Szlovákia

734 909

735 232

734 565

Finnország

140 500

140 500

140 500

Svédország

330 857

330 857

330 857

Egyesült Királyság

558 590

558 590

558 590

EU-28

40 000 000

40 000 000

40 000 000