24.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 138/84


A TANÁCS (EU) 2019/845 HATÁROZATA

(2019. május 17.)

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodással létrehozott földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoportban a munkacsoport eljárási szabályzatának elfogadására tekintettel az Európai Unió által képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodást (1) (a továbbiakban: a megállapodás) az Unió az (EU) 2015/2169 tanácsi határozat (2) révén kötötte meg. A megállapodás 2015. december 13-án lépett hatályba.

(2)

A megállapodás 15.3. cikkének (1) bekezdése létrehozza a megállapodás 15.1. cikkének (1) bekezdése által létrehozott Kereskedelmi Bizottság felügyelete mellett működő, földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoportot.

(3)

A Kereskedelmi Bizottságnak az EU–Korea Kereskedelmi Bizottság 1. sz. határozatával (3) elfogadott eljárási szabályzata 15. cikkének (4) bekezdése értelmében minden munkacsoport maga határozhatja meg eljárási szabályzatát, amelyről jelentést kell tennie a Kereskedelmi Bizottságnak.

(4)

Meg kell határozni a földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoport eljárási szabályzatát.

(5)

Helyénvaló meghatározni a földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoportban a munkacsoport eljárási szabályzatára tekintettel az Unió által képviselendő álláspontot, mivel az eljárási szabályzat kötelező lesz az Unióra nézve,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoportban a munkacsoport eljárási szabályzatára tekintettel az Unió által képviselendő álláspont a munkacsoport e határozathoz csatolt határozattervezetén alapul.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. május 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

E.O. TEODOROVICI


(1)  HL L 127., 2011.5.14., 6. o.

(2)  A Tanács (EU) 2015/2169 határozata (2015. október 1.) az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről (HL L 307., 2015.11.25., 2. o.).

(3)  Az EU–Korea Kereskedelmi Bizottság 1. sz. határozata (2011. december 23.) a Kereskedelmi Bizottság eljárási szabályzatának elfogadásáról [2013/110/EU] (HL L 58., 2013.3.1., 9. o.).


AZ EU-KOREA FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐKKEL FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORT 1/2019. sz. HATÁROZATA

(….)

eljárási szabályzatának elfogadásáról

AZ EU-KOREA FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐKKEL FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORT,

tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodásra (1) (a továbbiakban: a megállapodás),

tekintettel az EU–Korea Kereskedelmi Bizottságnak a Kereskedelmi Bizottság eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2011. december 23-i 1. sz. határozatára [2013/110/EU] (2) és különösen annak melléklete 15. cikkének (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Kereskedelmi Bizottságnak az EU–Korea Kereskedelmi Bizottság 1. sz. határozatával elfogadott eljárási szabályzata 15. cikkének (4) bekezdése értelmében minden szakbizottság és munkacsoport maga határozhatja meg eljárási szabályzatát, amelyről jelentést kell tennie a Kereskedelmi Bizottságnak.

(2)

Meg kell határozni a földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoport eljárási szabályzatát,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoport elfogadja a mellékletben szereplő eljárási szabályzatát.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt …,

a földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoport részéről

csoportvezető

egységvezető

a Koreai Köztársaság Kereskedelmi, Ipari és Energiaügyi Minisztériuma

az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága

a földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoport társelnöke

a földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoport társelnöke


(1)  HL L 127., 2011.5.14., 6. o.

(2)  HL L 58., 2013.3.1., 9. o.

MELLÉKLET

A FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐKKEL FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORT ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

1. cikk

Összetétel és elnökség

(1)   Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) 15.3. cikke (1) bekezdésének g) pontja alapján létrehozott, földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoport ellátja a megállapodás 10.25. cikkében előírt feladatait.

(2)   A földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoport egyrészről a Koreai Köztársaság (a továbbiakban: Korea), másrészről az Európai Unió képviselőiből áll.

(3)   A megállapodás 15.3. cikkének (3) bekezdése értelmében a földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoportban a társelnöki tisztet Korea és az Európai Unió képviselői látják el.

(4)   Mindegyik társelnök átruházhatja társelnöki feladatait vagy azok egy részét egy kinevezett helyettesre, amely esetben a továbbiakban a társelnökre való hivatkozások a kinevezett helyettesre is vonatkoznak.

(5)   Mindegyik társelnök a földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoporttal kapcsolatos összes kérdésben eljáró kapcsolattartó pontot jelöl ki. Ezek a kapcsolattartó pontok közösen felelnek a földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoport titkársági feladatainak ellátásáért.

2. cikk

Ülések

A megállapodás 10.25. cikkének (2) bekezdése értelmében az ülések helyszíne a Felek között váltakozik. A földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoport üléseinek időpontjáról, helyszínéről és módjáról – amely videokonferencia is lehet – a Felek kölcsönösen, de legkésőbb a Felek egyikének kérelmét követő 90 napon belül megállapodnak.

3. cikk

Levelezés

(1)   A földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoport társelnökeihez címzett leveleket a földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoport tagjai közötti köröztetés céljából továbbítani kell a kapcsolattartó pontokhoz.

(2)   A levelezés bármilyen írásbeli formában folytatható, beleértve az elektronikus leveleket is.

(3)   A Kereskedelmi Bizottság eljárási szabályzatának 15. cikke értelmében a Kereskedelmi Bizottságot tájékoztatni kell a földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoport által kijelölt kapcsolattartó pontokról. A földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoport kapcsolattartó pontjai közötti, a megállapodás végrehajtásával kapcsolatos minden levelezést, dokumentumot és közleményt – az elektronikus leveleket is ideértve – egyidejűleg továbbítani kell a Kereskedelmi Bizottság Titkárságának, az Európai Unió koreai köztársasági küldöttségének és a Koreai Köztársaság Európai Unió mellett működő diplomáciai képviseletének.

4. cikk

Az ülések napirendje

(1)   A kapcsolattartó pontok minden ülés előtt összeállítják az ülés ideiglenes napirendjét. Az ideiglenes napirendet és a vonatkozó dokumentumokat legkésőbb az ülés előtt 15 nappal el kell juttatni a földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoport tagjainak, beleértve a munkacsoport társelnökeit is. Az ideiglenes napirend a megállapodás 10.25. cikkének hatálya alá tartozó bármilyen pontot tartalmazhat.

(2)   A Felek legkésőbb az ülés előtt 21 nappal kérhetik, hogy valamely, a megállapodás 10.25. cikkének hatálya alá tartozó pont felkerüljön a napirendre. Ezeket a pontokat fel kell venni a napirendre.

(3)   Az ideiglenes napirend utolsó változatát legkésőbb az ülés előtt öt nappal meg kell küldeni a társelnököknek.

(4)   A napirendet a társelnökök minden ülés elején egyhangúlag elfogadják. Mindkét társelnök egyetértése esetén az ideiglenes napirenden nem szereplő pontot is fel lehet venni a napirendre.

5. cikk

Kérelem a megállapodás 10-A. vagy 10-B. mellékletének módosítása iránt

(1)   A Felek bármelyike társelnöke által aláírt levélben kérheti egy egyedi földrajzi árujelzőnek a megállapodás 10-A. vagy 10-B. mellékletébe való felvételét vagy onnan való törlését.

(2)   A megállapodás 10.25. cikkének (1) bekezdése és 10.25. cikkének (3) bekezdése értelmében a földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoport konszenzussal határozhat az Európai Unió vagy Korea egyedi földrajzi árujelzőinek a 10-A. és a 10-B. melléklethez azok módosítása útján való – a megállapodásban említett megfelelő eljárás lefolytatását követő – hozzáadásáról. A földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoport konszenzussal dönthet arról is, hogy a 10.21. cikk (4) bekezdésével, a 10.24. cikkel és a 10.25. cikkel összhangban javasolja, hogy a Kereskedelmi Bizottság hozzon végleges döntést egy adott földrajzi árujelző hozzáadásáról vagy törléséről.

(3)   A 15.3. cikk (5) bekezdésének értelmében a Kereskedelmi Bizottság átvállalhatja a földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoport feladatait, és határozhat a 10-A. és a 10-B. melléklet módosításáról. Továbbá a 15.5. cikk (2) bekezdésének értelmében a Kereskedelmi Bizottság dönthet a 10-A. és a 10-B. melléklet módosításától, a Felek pedig a határozatot vonatkozó jogi követelményeik és eljárásaik szerint fogadhatják el.

(4)   A Felek a 10-A. és a 10-B. melléklet módosításával kapcsolatos döntésük során gondoskodnak mindkét Fél földrajzi árujelzőkkel összefüggő érdekeinek kellő figyelembevételéről.

6. cikk

Határozatok és ajánlások

(1)   A földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoport a megállapodás 10.25. cikkének megfelelően ajánlásait és határozatait konszenzussal fogadja el.

(2)   A földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoport a megállapodás 10.25. cikkének értelmében elfogadott, a társelnökök aláírásával ellátott ajánlásait a Felekhez címezi.

(3)   A földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoport által a megállapodás 10.25. cikkének értelmében elfogadott határozatok tartalmazzák a társelnökök aláírását. Mindegyik határozat rendelkezik a hatálybalépésének időpontjáról.

(4)   A földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoport határozatain és ajánlásain szerepelnie kell egy sorszámnak, az elfogadás időpontjának és a tárgya megjelölésnek.

7. cikk

Írásbeli eljárás

(1)   A földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoport határozatai és ajánlásai mindkét Fél egyetértése esetén írásbeli eljárás útján is elfogadhatók. Az írásbeli eljárás a földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoport társelnökei közötti jegyzékváltást jelenti.

(2)   Az írásbeli eljárás alkalmazását javasoló Fél társelnöke benyújtja az ajánlás vagy határozat tervezetét a másik Fél társelnökének, ez utóbbi pedig válaszában jelzi, hogy elfogadja-e az ajánlás- vagy határozattervezetet. A másik Fél társelnöke módosításokat javasolhat vagy gondolkodási időt kérhet. A tervezet elfogadása esetén azt a 6. cikkel összhangban kell elfogadni.

8. cikk

Jegyzőkönyv

(1)   A kapcsolattartó pontok az ülést követő 21 napon belül elkészítik az ülés jegyzőkönyvének tervezetét. A jegyzőkönyvtervezet tartalmazza az elfogadott ajánlásokat és határozatokat, valamint az egyéb levont következtetéseket.

(2)   Az ülést követő 28 napon vagy a Felek által közösen kitűzött határidőn belül mindkét Fél írásban jóváhagyja a jegyzőkönyvet. A jóváhagyást követően a társelnökök a jegyzőkönyv két eredeti példányát aláírásukkal látják el. A társelnökök megőrzik a jegyzőkönyv egy-egy eredeti példányát.

9. cikk

Jelentések

A földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoport tevékenységéről a Kereskedelmi Bizottság minden rendes ülésén jelentést tesz a Kereskedelmi Bizottságnak a megállapodás 15.3. cikke (4) bekezdésének megfelelően.

10. cikk

Költségek

(1)   A földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoport ülésein való részvételéhez kapcsolódóan felmerülő költségeit mindegyik Fél maga viseli.

(2)   Az ülések megrendezésével és a dokumentumok sokszorosításával kapcsolatos költségeket az ülést rendező Fél viseli.

11. cikk

Nyilvánosság és bizalmas jelleg

(1)   Amennyiben a társelnökök másként nem határoznak, a földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoport ülései nem nyilvánosak.

(2)   Ha valamelyik Fél a törvényei vagy jogszabályai szerint bizalmasnak minősülő információt nyújt be a földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoporthoz, a másik Fél a megállapodás 15.1. cikke (7) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően köteles az információt bizalmasan kezelni.

(3)   A Felek dönthetnek úgy, hogy a földrajzi árujelzőkkel foglalkozó munkacsoport határozatait és ajánlásait hivatalos lapjukban közzéteszik.