29.4.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 113/4


A TANÁCS (EU) 2019/668 HATÁROZATA

(2019. április 15.)

a Felek Konferenciája kilencedik ülésén bizonyos vegyi anyagoknak a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló Rotterdami Egyezmény III. mellékletébe történő felvételére tekintettel az Európai Unió által képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére és 207. cikke (3) bekezdésére, valamint 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló Rotterdami Egyezményt az Unió a 2006/730/EK tanácsi határozat (1) útján kötötte meg, és az egyezmény 2004. február 24-én lépett hatályba.

(2)

Az Egyezményt a 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) hajtja végre az Unióban.

(3)

Az Egyezmény 7. cikkével összhangban a Felek Konferenciája a Vegyianyag-felülvizsgáló Bizottság ajánlását követően vegyi anyagokat vehet fel az Egyezmény III. mellékletébe.

(4)

Annak biztosítása érdekében, hogy az importáló felek részesülhessenek az Egyezmény nyújtotta védelemben, és mivel az egyezményben meghatározott összes releváns kritérium teljesül, szükséges és helyénvaló támogatni a Vegyianyag-felülvizsgáló Bizottság ajánlását a következőknek az Egyezmény III. mellékletébe történő felvétele tekintetében: acetoklór; karboszulfán; krizotil-azbeszt; fention (igen kis mennyiségű anyagot tartalmazó készítmények 640 g/l vagy annál nagyobb hatóanyag-tartalommal); hexabróm-ciklododekán; forát; és olyan folyékony készítmények (emulgeálható koncentrátumok és oldható koncentrátumok), amelyek 276 g/l vagy annál nagyobb koncentrációban tartalmaznak parakvát-dikloridot, ami 200 g/l vagy annál nagyobb parakvátion-koncentrációnak felel meg. Ezenfelül, ezek a vegyi anyagok már most is tilalom vagy szigorú korlátozás alá esnek az Unióban, következésképpen a 649/2012/EU rendelet alapján olyan kiviteli követelmények vonatkoznak rájuk, amelyek túlmutatnak az Egyezményben előírt követelményeken.

(5)

A Felek Konferenciája kilencedik ülésén várhatóan határozni fog arról, hogy felvegye-e az említett vegyi anyagokat az Egyezmény III. mellékletébe.

(6)

Helyénvaló meghatározni a Felek Konferenciája kilencedik ülésén bizonyos vegyi anyagoknak az Egyezmény III. mellékletébe történő felvételének vonatkozásában az Unió által képviselendő álláspontot, mivel az említett felvétel kötelező erejű lesz az Unióra nézve;

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló Rotterdami Egyezmény (a továbbiakban: az egyezmény) Felek Konferenciájának kilencedik ülésén az Európai Unió által képviselendő álláspont az, hogy az Unió támogatja a következőknek az Egyezmény III. mellékletébe történő felvételét: acetoklór; karboszulfán; krizotil-azbeszt; fention (igen kis mennyiségű anyagot tartalmazó készítmények 640 g/l vagy annál nagyobb hatóanyag-tartalommal); hexabróm-ciklododekán;, forát; és olyan folyékony készítmények (emulgeálható koncentrátumok és oldható koncentrátumok), amelyek 276 g/l vagy annál nagyobb koncentrációban tartalmaznak parakvát-dikloridot, ami 200 g/l vagy annál nagyobb parakvátion-koncentrációnak felel meg.

2. cikk

Az Unió képviselői a Felek Konferenciája kilencedik ülésének fejleményei fényében, a Tanács további határozata nélkül, a tagállamokkal helyszíni koordinációs megbeszélések keretében folytatott konzultáció alapján egyetérthetnek az 1. cikkben említett álláspont kisebb változtatásaival.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2019. április 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. DAEA


(1)  A Tanács 2006/730/EK határozata (2006. szeptember 25.) a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló rotterdami egyezménynek az Európai Közösség részéről történő megkötéséről (HL L 299., 2006.10.28., 23. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról (HL L 201., 2012.7.27., 60. o.).