12.4.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 103/35


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/600 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. április 11.)

a 2011/163/EU határozatnak a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és koronafüggőségei által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikke szerint benyújtott tervek jóváhagyása tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2019) 2831. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/23/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 29. cikke (1) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1)

2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. 2019. március 22-én az Európai Tanács elfogadta az (EU) 2019/476 határozatot (2), amely – az Egyesült Királysággal egyetértésben – meghosszabbította az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerinti időszakot. Az említett határozat szerint abban az esetben, ha az Egyesült Királyság alsóháza legkésőbb 2019. március 29-ig nem hagyja jóvá a kilépésről rendelkező megállapodást, az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidő 2019. április 12-ig kerül meghosszabbításra. Mivel az alsóház 2019. március 29-ig nem hagyta jóvá a kilépésről rendelkező megállapodást, az uniós jog 2019. április 13-tól (a továbbiakban: a kilépés időpontja) nem lesz alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban.

(2)

A 96/23/EK irányelv 29. cikke előírja, hogy azok a harmadik országok, amelyekből a tagállamok jogosultak az irányelv hatálya alá eső állatokat és állati eredetű termékeket behozni, nyújtsanak be a megkívánt garanciákat biztosító maradékanyag-megfigyelési terveket (a továbbiakban: a tervek). A terveknek ki kell terjedniük legalább az említett irányelv I. mellékletében felsorolt maradékanyag- és anyagcsoportokra.

(3)

A 2011/163/EU bizottsági határozat (3) a mellékletében felsorolt bizonyos harmadik országok és egyes állatok és állati eredetű termékek vonatkozásában jóváhagy ilyen terveket.

(4)

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága benyújtotta a Bizottságnak az említett ország és koronafüggőségei tekintetében a szarvasmarhafélékre, a juhfélékre/kecskefélékre, a sertésekre, a lófélékre, a baromfira, az akvakultúrára, a tejre, a tojásra, a nyúlra, a vadon élő vadra, a tenyésztett vadra és a mézre vonatkozó terveit. Mivel az említett tervek elegendő garanciát biztosítanak, jóvá kell őket hagyni.

(5)

Ezért annak érdekében, hogy a kilépés időpontja után elkerülhetők legyenek a szükségtelen kereskedelmi zavarok, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát és koronafüggőségeit indokolt felvenni a 2011/163/EU határozatban szereplő azon harmadik országok jegyzékébe, amelyek tekintetében a tervek jóváhagyásra kerültek. A 2011/163/EU határozat mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

E határozatot 2019. április 13-tól indokolt alkalmazni, kivéve abban az esetben, ha az említett napon az uniós jog továbbra is alkalmazandó Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/163/EU határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ezt a határozatot 2019. április 13-tól kell alkalmazni.

Nem alkalmazandó azonban abban az esetben, ha a fenti napon az uniós jog továbbra is alkalmazandó Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. április 11-én.

a Bizottság részéről

Jyrki KATAINEN

alelnök


(1)  HL L 125., 1996.5.23., 10. o.

(2)  Az Európai Tanácsnak az Egyesült Királysággal egyetértésben hozott (EU) 2019/476 határozata (2019. március 22.) az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerinti határidő meghosszabbításáról (HL L 80 I., 2019.3.22., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2011/163/EU határozata (2011. március 16.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról (HL L 70., 2011.3.17., 40. o.).


MELLÉKLET

A 2011/163/EU határozat melléklete a következőképpen módosul:

1.

a táblázat a Feröer szigetekre és a Grúziára vonatkozó bejegyzés között a következő bejegyzéssel egészül ki:

„GB

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

2.

a táblázat a Grúziára és a Ghánára vonatkozó bejegyzés között a következő bejegyzéssel egészül ki:

„GG

Guernsey

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

3.

a táblázat az Izraelre és az Indiára vonatkozó bejegyzés között a következő bejegyzéssel egészül ki:

„IM

Man-sziget

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

4.

a táblázat az Iránra és a Jamaicára vonatkozó bejegyzés között a következő bejegyzéssel egészül ki:

„JE

Jersey

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”