12.4.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 103/31


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/599 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. április 11.)

a 2007/453/EK határozat mellékletének Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának BSE-státusa tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2019) 2830. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. 2019. március 22-én az Európai Tanács elfogadta az (EU) 2019/476 határozatot (2), amely – az Egyesült Királysággal egyetértésben – meghosszabbította az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerinti időszakot. Az említett határozat szerint abban az esetben, ha az Egyesült Királyság alsóháza legkésőbb 2019. március 29-ig nem hagyja jóvá a kilépésről rendelkező megállapodást, az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidő 2019. április 12-ig kerül meghosszabbításra. Mivel az alsóház 2019. március 29-ig nem hagyta jóvá a kilépésről rendelkező megállapodást, az uniós jog 2019. április 13-tól (a továbbiakban: a kilépés időpontja) nem lesz alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban.

(2)

A 999/2001/EK rendelet értelmében meg kell határozni a tagállamok vagy harmadik országok, illetve régióik BSE-státusát a következő három kategória egyikébe történő besorolással: elhanyagolható, ellenőrzött vagy meghatározatlan BSE-kockázat.

(3)

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz BSE-státusának megállapítása érdekében, egyúttal pedig jelezte, hogy a kérelem koronafüggőségeire is vonatkozik. A kérelemhez csatolta az országra és annak koronafüggőségeire a 999/2001/EK rendelet II. mellékletében meghatározott kritériumokkal és lehetséges kockázati tényezőkkel kapcsolatos releváns információkat.

(4)

Skócia jelenleg az „elhanyagolható kockázat” kategóriájába tartozik, de az Egyesült Királyság e régiójában 2018. október 18-án a BSE új előfordulására derült fény. Skócia ezért már nem felel meg a 999/2001/EK rendelet II. mellékletében az elhanyagolható kockázat vonatkozásában meghatározott követelményeknek. Ezért Skóciát indokolt a „mérsékelt kockázat” kategóriájába sorolni.

(5)

BSE-státusát tekintve Észak-Írország elhanyagolható kockázatú régiónak tekinthető, míg a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, valamint annak koronafüggőségei ellenőrzött BSE-kockázatú területeknek tekinthetők.

(6)

Éppen ezért – figyelembe véve a fentiekben említett konkrét információkat, valamint annak érdekében, hogy a kilépés időpontja után elkerülhetők legyenek a szükségtelen kereskedelmi zavarok – az országok vagy régiók BSE-státus szerinti besorolásának megfelelően Észak-Írországot a harmadik országok régióinak a 2007/453/EK bizottsági határozat (3) melléklete A. pontjában szereplő listára indokolt felvenni, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának és koronafüggőségeinek a többi részét pedig az említett melléklet B. pontjában szereplő listára. Az említett határozat mellékleteit ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Ezt a határozatot 2019. április 13-tól indokolt alkalmazni. Nem kell azonban alkalmazni abban az esetben, ha az említett napon az uniós jog továbbra is alkalmazandó Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára és Egyesült Királyságában.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2007/453/EK határozat melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ezt a határozatot 2019. április 13-tól kell alkalmazni.

Nem alkalmazandó azonban abban az esetben, ha a fenti napon az uniós jog továbbra is alkalmazandó Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. április 11-én.

a Bizottság részéről

Jyrki KATAINEN

alelnök


(1)  HL L 147., 2001.5.31., 1. o.

(2)  Az Európai Tanácsnak az Egyesült Királysággal egyetértésben hozott (EU) 2019/476 határozata (2019. március 22.) az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerinti határidő meghosszabbításáról (HL L 80 I., 2019.3.22., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2007/453/EK határozata (2007. június 29.) a tagállamok vagy harmadik országok, illetve ezek valamelyik régiója BSE-státusának meghatározásáról a szarvasmarhafélék szivacsos agyvelőbántalma előfordulási kockázata alapján (HL L 172., 2007.6.30., 84. o.).


MELLÉKLET

A 2007/453/EK határozat mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

„MELLÉKLET

ORSZÁGOK ÉS RÉGIÓK LISTÁJA

A.   Elhanyagolható BSE-kockázatot jelentő országok vagy régiók

Tagállamok

Belgium

Bulgária

Cseh Köztársaság

Dánia

Németország

Észtország

Horvátország

Olaszország

Ciprus

Lettország

Litvánia

Luxemburg

Magyarország

Málta

Hollandia

Ausztria

Lengyelország

Portugália

Románia

Szlovénia

Szlovákia

Spanyolország

Finnország

Svédország

Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás országai

Izland

Liechtenstein

Norvégia

Svájc

Harmadik országok

Argentína

Ausztrália

Brazília

Chile

Kolumbia

Egyesült Államok

India

Izrael

Japán

Namíbia

Új-Zéland

Panama

Paraguay

Peru

Szingapúr

Egyesült Államok

Uruguay

Harmadik országok régiói

Észak-Írország

B.   Ellenőrzött BSE-kockázatot jelentő országok és régiók

Tagállamok

Írország

Görögország

Franciaország

Harmadik országok

Kanada

Guernsey

Man-sziget

Jersey

Mexikó

Nicaragua

Dél-Korea

Tajvan

Az Egyesült Királyság, Észak-Írország régiójának kivételével

C.   Meghatározatlan BSE-kockázatot jelentő országok és régiók

Az e melléklet A. vagy B. pontjában fel nem sorolt országok és régiók.