22.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 80/49


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/470 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. március 20.)

az Olaszországban a sertések hólyagos betegsége elleni állat-egészségügyi intézkedésekről szóló 2005/779/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

(az értesítés a C(2019) 2045. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Unión belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állategészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2005/779/EK bizottsági határozatot (2) a sertések hólyagos betegségének olaszországi kitörései nyomán fogadták el. A szóban forgó határozat állategészségügyi szabályokat határoz meg a sertések hólyagos betegsége vonatkozásában, az említett tagállam olyan körzeteit illetően, amelyek a sertések hólyagos betegségétől mentesnek minősülnek, illetve amelyek nem minősülnek e betegségtől mentesnek.

(2)

Olaszország a sertések hólyagos betegségével kapcsolatos felszámolási és monitoringprogramot hajtott végre több éven keresztül annak érdekében, hogy a tagállam valamennyi régióját megszabadítsa e betegségtől.

(3)

Olaszország új információkat nyújtott be a Bizottsághoz Calabria régiónak a sertések hólyagos betegségétől való mentességével kapcsolatban, igazolva, hogy a betegséget felszámolták e régióban.

(4)

Az Olaszország által benyújtott információk vizsgálatát követően, valamint a betegségfelszámolásra és -ellenőrzésre irányuló programok végrehajtásából származó kedvező eredmények alapján Calabria régiót a sertések hólyagos betegségétől mentesnek kell elismerni.

(5)

mivel a sertések hólyagos betegségét mára Olaszország valamennyi körzetében felszámolták, a 2005/779/EK határozat elavulttá vált, ezért hatályon kívül kell helyezni.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/779/EK határozat hatályát veszti.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 20-án.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(2)  A Bizottság 2005/779/EK határozata (2005. november 8.) Olaszországban a sertések hólyagos betegsége elleni állategészségügyi intézkedésekről (HL L 293., 2005.11.9., 28. o.).