28.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 24/12


A TANÁCS (EU) 2019/117 HATÁROZATA

(2019. január 21.)

az Európai Unió által az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti gazdasági partnerségi megállapodással létrehozott vegyes tanácsban a viták elkerülésére és a vitarendezésre vonatkozó eljárási szabályzatnak, valamint a választott bírák és közvetítők magatartási kódexének elfogadásával kapcsolatban képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikkére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség gazdasági partnerségi megállapodásban részt vevő államai (a továbbiakban: SADC-GPM-államok) közötti gazdasági partnerségi megállapodást (1) (a továbbiakban: a megállapodás) az Unió és tagállamai 2016. június 10-én írták alá. A megállapodás egyrészről az Unió, másrészről Botswana, Lesotho, Namíbia, Szváziföld és Dél-Afrika között 2016. október 10-étől, valamint az Unió, Mozambik között 2018. február 4-étől ideiglenesen alkalmazandó.

(2)

A megállapodás 102. cikkének (1) bekezdése szerint a vegyes tanács a megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi ügyben határozatokat fogadhat el.

(3)

A megállapodás 89. cikkének (1) bekezdése értelmében a vegyes tanács elfogadja az eljárási szabályzatot és a választott bírák és közvetítők magatartási kódexét. A vegyes tanács az első ülésén határozatokat tervez elfogadni a viták elkerülésére és a vitarendezésre vonatkozó eljárási szabályzatról, valamint a választott bírák és közvetítők magatartási kódexéről.

(4)

Helyénvaló meghatározni az Unió által a vegyes tanácsban a viták elkerüléséről és a vitarendezésről szóló eljárási szabályzat elfogadására és a választott bírák és közvetítők magatartási kódexére vonatkozóan képviselendő álláspontot.

(5)

Az Unió nevében a vegyes tanácsban képviselendő álláspontnak ezért a csatolt határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A vegyes tanács az Unió nevében képviselendő álláspont az e határozathoz csatolt, a viták elkerülésére és a vitarendezésre vonatkozó eljárási szabályzatról, valamint a választott bírák és közvetítők magatartási kódexéről szóló vegyes tanácsi határozattervezeten alapul.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. január 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  HL L 250., 2016.9.16., 3. o.


TERVEZET

A VEGYES TANÁCS 2/2019 sz. HATÁROZATA

(…)

a viták elkerülésére és a vitarendezésre vonatkozó eljárási szabályzatnak, valamint a választott bírák és a közvetítők magatartási kódexének elfogadásáról

A VEGYES TANÁCS,

Tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM államok közötti gazdasági partnerségi megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 89. cikke (1) bekezdésére és 100., 101. és 102. cikkére,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A viták elkerülésére és a vitarendezésre vonatkozó eljárási szabályzat, amely az I. mellékletben található, ezennel elfogadásra kerül.

2. cikk

A választott bírák és a közvetítők magatartási kódexe, amely a II. mellékletben található, ezennel elfogadásra kerül.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt …, …-én.

a vegyes tanács részéről

… kereskedelmi minisztere

az EU képviselője


I. MELLÉKLET

A viták elkerülésére és a vitarendezésre vonatkozó eljárási szabályzat

1. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen eljárásai szabályzat alkalmazásában és a a megállapodás III. részével (Viták elkerülése és vitarendezés) összhangban:

a)

„igazgatási személyzet”: a választott bírák tekintetében azok a személyek, akik az asszisztenseken kívül a választott bíró irányítása és ellenőrzése alá tartoznak;

b)

„tanácsadó”: az a személy, aki valamelyik Fél felkérésére tanácsot ad, vagy e Felet segíti a választott bírósági eljárással kapcsolatban;

c)

„megállapodás”: egyrészről az Európai Unió és tagállamai és másrészről a SADC-GPM-államok között 2016. június 10-én aláírt gazdasági partnerségi megállapodás;

d)

„választott bíró”: a választott bírói testület tagja;

e)

„választott bírói testület”: a megállapodás 80. cikke szerint létrehozott testület;

f)

„asszisztens” az a személy, aki valamely választott bíró megbízatásának keretében és annak irányítása és ellenőrzése alatt kutatást folytat vagy segítséget nyújt az adott választott bíró részére;

g)

„panaszos Fél”: bármelyik Fél, amely a megállapodás 80. cikke alapján a választott bírói testület létrehozását kéri;

h)

„nap”: naptári nap;

i)

„Fél”: a vitában részt vevő Felek;

j)

„bepanaszolt Fél”: az a Fél, aki állítólagosan megsértette a megállapodás 76. cikke hatálya alá tartozó rendelkezéseket; valamint

k)

„Fél képviselője”: a Felek valamelyikének kormányzati szerve, ügynöksége vagy egyéb állami szervezeti egysége által kinevezett alkalmazott vagy más személy, aki a Felet a megállapodás szerinti vitarendezés céljából képviseli.

2. cikk

Értesítések

(1)   Minden olyan kérelmet, értesítést, írásbeli beadványt vagy egyéb dokumentumot, amelyet a választott bírói testület készít, egyidejűleg mindkét Félnek meg kell küldeni.

Minden olyan kérelmet, értesítést, írásbeli beadványt vagy egyéb dokumentumot, amelyet a Felek egyike készít, és amelynek címzettje a választott bírói testület, egyidejűleg másolatban a másik Félnek meg kell küldeni.

Minden olyan kérelmet, értesítést, írásbeli beadványt vagy egyéb dokumentumot, amelyet a Felek egyike készít, és amelynek címzettje a másik Fél, egyidejűleg adott esetben másolatban a választott bírói testületnek meg kell küldeni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett minden értesítést e-mailben vagy – adott esetben – olyan egyéb távközlési eszközzel kell megküldeni, amely rögzíti az elküldés tényét. Az értesítés az elküldésének napján tekintendő kézbesítettnek, amennyiben ennek ellenkezője nem bizonyított.

(3)   Az értesítéseket az Európai Bizottság Kereskedelmi Főigazgatóságához, illetve az SADC-GPM-államoknak a megállapodás 105. cikkében előírt koordinátorához kell címezni.

(4)   A választott bírói testület eljárásához kapcsolódó kérelemben, értesítésben, írásbeli beadványban vagy egyéb dokumentumban előforduló kisebb adminisztratív hibák a módosításokat egyértelműen feltüntető újabb dokumentum kézbesítésével kijavíthatók.

(5)   Ha a dokumentum kézbesítési határidejének utolsó napja az Európai Bizottság vagy az érintett SADC-GPM-állam vagy -államok munkaszüneti napjára esik, a dokumentum a következő munkanapon tekintendő kézbesítettnek.

(6)   A vita jellegétől függően a kereskedelmi és fejlesztési bizottsághoz címzett kérelmeket és értesítéseket másolatban el kell juttatni a megállapodás alapján létrehozott többi érintett albizottsághoz is.

3. cikk

A választott bírák kinevezése

(1)   Amennyiben a választott bírót a megállapodás 80. cikke szerint sorsolás útján választják ki, a kereskedelmi és fejlesztési bizottság elnöke haladéktalanul tájékoztatja a Feleket a sorsolás napjáról, időpontjáról és helyszínéről.

(2)   A sorsoláson a Felek jelen lehetnek, és a sorsolást a jelen lévő Féllel vagy Felekkel kell elvégezni.

(3)   A kereskedelmi és fejlesztési bizottság elnöke írásban értesít a kinevezéséről minden olyan személyt, akit választott bírónak választottak ki. Minden személy a kinevezéséről szóló értesítés időpontjától számított öt napon belül megerősíti rendelkezésre állását mindkét Fél felé.

(4)   Amennyiben a megállapodás 94. cikkében említett jegyzék a megállapodás 80. cikkének (3) bekezdése szerinti kérelem benyújtásáig nem készül el, vagy nem tartalmaz elegendő nevet, a választott bírákat sorsolás útján kell kiválasztani az egyik vagy mindkét Fél által hivatalosan javasolt személyek közül.

4. cikk

Szervezési célú ülés

(1)   Amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg, a Felek a választott bírói testület létrehozását követő 10 napon belül ülést tartanak a választott bírói testülettel, hogy döntsenek a Felek vagy a választott bírói testület által szükségesnek ítélt kérdésekben, beleértve a következőket:

a)

a választott bírák díjazása és költségtérítése, a Kereskedelmi Világszervezet (a továbbiakban: a WTO) normái alapján;

b)

az asszisztens(ek) díjazása, amelynek teljes összege nem haladhatja meg a választott bírónak (választott bírák) kifizetett javadalmazás 50 %-át; vagy

c)

az eljárás menetrendje.

(2)   Az (1) bekezdésben említett ülésen a választott bírák és a Felek képviselői telefonon vagy videokonferencián keresztül is részt vehetnek.

5. cikk

Feladatok

(1)   Amennyiben a Felek a választott bírói testület létrehozásától számított hét napon belül másként nem állapodnak meg, a választott bírói testület feladatai a következők:

a)

a választott bírói testület létrehozására irányuló kérelemben említett kérdés kivizsgálása a megállapodásnak a Felek által hivatkozott érintett rendelkezései fényében;

b)

megállapítások tétele a szóban forgó intézkedésnek a megállapodás 76. cikkének a hatálya alá tartozó rendelkezésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozóan; valamint

c)

jelentés készítése a megállapodás 81. és 82. cikkével összhangban.

(2)   Amennyiben a Felek más feladatokról állapodnak meg, az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül értesítik a választott bírói testületet a megállapított feladatokról.

6. cikk

Írásbeli beadványok

A panaszos Fél legkésőbb a választott bírói testület létrehozásától számított 20 napon belül benyújtja írásbeli beadványát. A bepanaszolt Fél legkésőbb a panaszos Fél írásbeli beadványának kézhezvételétől számított 20 napon belül benyújtja írásbeli beadványát.

7. cikk

A választott bírói testület működése

(1)   Az üléseket a választott bírói testület elnöke vezeti. A választott bírói testület felhatalmazhatja az elnököt igazgatási vagy eljárási döntések meghozatalára.

(2)   Amennyiben a megállapodás III. része vagy ezen eljárási szabályzat másként nem rendelkezik, a választott bírói testület tevékenységét bármilyen eszközön keresztül folytathatja, beleértve a telefonos, telefaxos vagy számítógépes kapcsolatot is.

(3)   A választott bírói testület tanácskozásán kizárólag a választott bírák vehetnek részt, a választott bírói testület azonban engedélyezheti asszisztenseinek a tanácskozásokon való jelenlétét.

(4)   A határozatok vagy a jelentések megfogalmazása a választott bírói testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, és nem ruházható át.

(5)   A megállapodás III. részében és mellékleteiben nem szabályozott eljárási kérdések felmerülése esetén a választott bírói testület a Felekkel folytatott konzultációt követően megfelelő, az említett rendelkezésekkel összeegyeztethető eljárást fogadhat el.

(6)   Amennyiben a választott bírói testület megítélése szerint a megállapodás III. részében meghatározott határidőktől eltérő bármely eljárási határidő módosítására vagy egyéb eljárási vagy adminisztratív kiigazításra van szükség, a választott bírói testület a Felekkel folytatott konzultációt követően írásban értesíti a Feleket a módosítás vagy kiigazítás okairól, valamint az új szükséges határidőről vagy kiigazításról.

8. cikk

Leváltás

(1)   Amennyiben valamely választott bíró az eljárásban nem tud részt venni, visszalép vagy leváltásra szorul, a helyébe a megállapodás 80. cikkének (3) bekezdése szerint új választott bírót kell választani.

(2)   Amennyiben a Felek valamelyike úgy ítéli meg, hogy valamely választott bíró nem tesz eleget a II. melléklet (A választott bírák és közvetítők magatartási kódexe) követelményeinek, és ezért le kell váltani, az említett Fél az attól számított 15 napon belül értesíti a másik Felet, hogy elegendő bizonyítékot szerzett arról, hogy a választott bíró az állításnak megfelelően nem tesz eleget a melléklet követelményeinek.

(3)   A Felek a másik Fél értesítésétől számított 15 napon belül konzultálnak egymással.

(4)   A Felek tájékoztatják a választott bírót arról, hogy az állítások szerint nem tesz eleget a követelményeknek, és felkérhetik, hogy tegyen lépéseket a feltételzett meg nem felelés orvoslására. Amennyiben abban egyetértenek, a választott bírót el is távolíthatják, és a megállapodás 80. cikke szerint új választott bírót választhatnak ki.

(5)   Ha a Felek nem tudnak megállapodni a választott bíró – aki nem a választott bírói testület elnöke – leváltásának szükségességéről, akkor a Felek bármelyike kérheti a kérdésnek a választott bírói testület elnöke elé való terjesztését, akinek a döntése végleges.

(6)   Ha a választott bírói testület elnöke megállapítja, hogy a választott bíró nem tesz eleget a II. melléklet (A választott bírók és a közvetítők magatartási kódexe) követelményeinek, ki kell választani az új választott bírót a megállapodás 80. cikke szerint.

(7)   Ha a Felek nem tudnak megállapodni az elnök leváltásának szükségességéről, bármely Fél kérheti, hogy a kérdést terjesszék a megállapodás 94. cikke szerint létrehozott, az elnöki tisztség betöltésére kiválasztott személyek jegyzékének valamely fennmaradó tagja elé. E személyt a kereskedelmi és fejlesztési bizottság elnöke sorsolás útján választja ki. Az így kiválasztott személy határoz arról, hogy az elnök megfelel-e a II. melléklet (A választott bírák és közvetítők magatartási kódexe) követelményeinek. A határozat végleges.

Amennyiben úgy dönt, hogy az elnök nem felel meg a II. melléklet (A választott bírák és a közvetítők magatartási kódexe) követelményeinek, ki kell választani az új elnököt a megállapodás 80. cikke szerint.

9. cikk

Tárgyalás

(1)   A választott bírói testület elnöke a 4. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint meghatározott menetrend alapján a Felekkel és a többi választott bíróval folytatott konzultációt követően értesíti a Feleket a tárgyalás napjáról, időpontjáról és helyszínéről. Ezt az információt a tárgyalás helyszíne szerinti Fél nyilvánosan közzéteszi, kivéve, ha a tárgyalás nem nyilvános.

(2)   Amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg, a tárgyalást Brüsszelben kell tartani, ha a panaszos Fél SADC-GPM-állam vagy adott esetben a Dél-afrikai Vámunió (SACU), és a SADC-GPM-államok területén kell tartani, ha panaszos Fél az Európai Unió. Amennyiben a vita SADC-GPM-államban bevezetett intézkedést érint, a tárgyalást az adott állam területén kell tartani, kivéve, ha az említett állam a választott bírói testület létrehozását követő 10 napon belül írásban értesíti a választott bírói testületet, hogy más helyszínt kell választani.

(3)   A bepanaszolt Fél viseli a tárgyalás logisztikai lebonyolításából származó – beleértve a tárgyalás helyszínének bérlésével kapcsolatos – költségeket. Ezek a költségek nem tartalmazzák a fordítás vagy tolmácsolás költségeit, sem a tanácsadók, a választott bírók, a igazgatási személyzet vagy az asszisztensek számára járó vagy fizetendő költségeket.

(4)   A választott bírói testület pótlólagos tárgyalásokat is kitűzhet, ha a Felek ebben megállapodnak.

(5)   A tárgyaláson a választott bírák mindegyikének végig jelen kell lennie.

(6)   Amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg, a tárgyaláson jelen lehetnek a következő személyek, függetlenül attól, hogy az eljárás nyilvános-e:

a)

a Felek képviselői;

b)

tanácsadók;

c)

asszisztensek és igazgatási személyzet;

d)

a választott bírói testület tolmácsai, fordítói és jegyzőkönyvvezetői; valamint

e)

szakértők, a választott bírói testületnek a megállapodás 90. cikke szerinti döntése alapján.

(7)   A tárgyalás napja előtt legkésőbb hét munkanappal a Felek mindegyike benyújtja a választott bírói testülethez és a másik Félhez azon személyek névsorát, akik a tárgyaláson az említett Fél nevében szóban kifejtik érveiket, illetve felszólalnak, valamint azokét, akik egyéb képviselőként és tanácsadóként a tárgyaláson jelen lesznek.

(8)   A megállapodás 89. cikkének (2) bekezdése értelmében a választott bírói testület tárgyalásai nyilvánosak, kivéve, ha a választott bírói testület saját indítványára vagy a Felek kérelmére másképp dönt.

(9)   A választott bírói testület a Felekkel konzultálva határoz a megfelelő logisztikai intézkedésekről és eljárásokról annak érdekében, hogy a nyilvános tárgyalásokat hatékonyan lehessen lebonyolítani. Ezen eljárások magukban foglalhatják az élő internetes adás vagy a zártláncú televízió használatát.

(10)   A választott bírói testület a következőképpen folytatja le a tárgyalást, biztosítva, hogy a panaszos Fél és a bepanaszolt Fél egyenlő időt kapjon érvei és ellenérvei kifejtésére:

 

Érvek kifejtése

a)

a panaszos Fél érvei;

b)

a bepanaszolt Fél érvei.

 

Ellenérvek kifejtése

a)

a panaszos Fél válasza;

b)

a bepanaszolt Fél viszontválasza.

(11)   A választott bírói testület a tárgyalás során bármikor közvetlenül kérdéseket intézhet bármelyik Félhez.

(12)   A választott bírói testület gondoskodik arról, hogy a tárgyalás jegyzőkönyvét a tárgyalás után észszerű időn belül elkészítsék és a Feleknek kézbesítsék. A Felek a jegyzőkönyvhöz észrevételeket fűzhetnek, és a választott bírói testület ezen észrevételeket figyelembe veheti.

(13)   A tárgyalást követő 10 napon belül a Felek mindegyike kiegészítő írásbeli beadványt nyújthat be a tárgyalás során felmerült bármely kérdéssel kapcsolatban.

10. cikk

Írásbeli kérdések

(1)   A választott bírói testület az eljárás során írásban bármikor kérdést nyújthat be a Felek egyikéhez vagy mindkettőjükhöz. A Felek egyikéhez benyújtott kérdést a másik Félnek másolatban meg kell küldeni.

(2)   A Felek mindegyike másolatban megküldi a választott bírói testület kérdéseire adott írásbeli válaszait a másik Félnek. A másik Félnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az említett másolat kézbesítésétől számított hét napon belül írásban észrevételeket tegyen a Fél válaszaira.

11. cikk

Titoktartás

(1)   A Felek mindegyike és a választott bírói testület bizalmasan kezeli azokat az információkat, amelyeket a másik Fél a választott bírói testület elé terjesztett és bizalmas információként jelölt meg. Ha valamelyik Fél bizalmas információkat tartalmazó írásbeli beadványt nyújt be a választott bírói testülethez, 15 napon belül megküldi a beadvány bizalmas információ nélküli, nyilvánosságra hozható változatát is.

(2)   Ezen eljárási szabályzat semmilyen formában nem akadályozza meg a Feleket abban, hogy saját álláspontjukat nyilvánosságra hozzák, amennyiben ezt oly módon teszik, hogy a másik Fél által benyújtott információkra való hivatkozáskor nem fednek fel olyan részletet, amelyet a másik Fél bizalmasként jelölt meg.

(3)   A választott bírói testület zárt ülést tart, ha valamelyik Fél beadványa és érvei bizalmas üzleti információkat tartalmaznak. A Felek fenntartják a választott bírói testület előtt zárt ülés formájában lefolytatott tárgyalások titkosságát.

12. cikk

Ex parte kapcsolatfelvétel

(1)   A választott bírói testület nem ülésezhet, illetve nem kommunikálhat egyik Féllel sem a másik Fél távollétében.

(2)   A választott bírák a többi választott bíró távollétében nem vitathatják meg az eljárás tárgyának részleteit sem a Felek egyikével, sem mindkét Féllel.

13. cikk

Amicus curiae beadványok

(1)   Amennyiben a Felek a választott bírói testület létrehozásának napjától számított öt napon belül másként nem állapodnak meg, a választott bírói testület valamely Fél természetes személyétől vagy valamely Fél területén letelepedett jogi személytől – akik a Felek kormányától függetlenek – kérés nélküli írásbeli beadványt fogadhat, feltéve, hogy:

a)

azt a választott bírói testület a választott bírói testület létrehozásától számított 10 napon belül kézhez kapja;

b)

az közvetlenül releváns a választott bírói testület által vizsgált ténybeli vagy jogi kérdés szempontjából;

c)

tartalmazza a beadványt benyújtó személyre vonatkozó információkat, beleértve a természetes személy állampolgárságát és a jogi személy székhelyét, tevékenységének jellegét, jogállását, általános célkitűzéseit és finanszírozási forrását;

d)

meghatározza a személy választott bírói testület eljárásában való érintettségének jellegét; valamint

e)

a beadvány a Felek által ezen eljárási szabályzat 15. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban kiválasztott nyelven íródott.

(2)   A beadványokat meg kell küldeni észrevételezésre a Feleknek. A Felek a kézbesítéstől számított 10 napon belül észrevételeket nyújthatnak be a választott bírói testülethez.

(3)   A választott bírói testület jelentésében felsorolja az (1) bekezdés szerint hozzá beérkezett összes beadványt. A választott bírói testület nem köteles jelentésében az ilyen beadványokban kifejtett érvekre kitérni, ha azonban megteszi, figyelembe veszi a Felek által e cikk (2) bekezdése alapján tett észrevételeket is.

14. cikk

Sürgős esetek

A megállapodás III. részében említett sürgős esetekben a választott bírói testület a Felekkel folytatott konzultációt követően adott esetben módosítja az ezen eljárási szabályzatban említett határidőket. Ezekről a kiigazításokról a választott bírói testület értesíti a Feleket.

15. cikk

Fordítás és tolmácsolás

(1)   A megállapodás 77. cikkében említett konzultációk folyamán és legkésőbb az ezen eljárási szabályzat 4. cikkének (1) bekezdésében említett ülésig a Felek arra törekednek, hogy megegyezzenek a választott bírói testület előtti eljárás közös munkanyelvéről.

(2)   Ha a Felek az említett határidőig nem jutnak megállapodásra a közös munkanyelvről, akkor a megállapodás 91. cikkének (2) bekezdésében meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

(3)   A bepanaszolt Fél gondoskodik a szóbeli előterjesztéseknek a Felek által választott nyelvekre történő tolmácsolásáról.

(4)   A választott bírói testület a Felek által választott nyelven vagy nyelveken bocsátja ki jelentéseit és határozatait. Amennyiben a Felek nem állapodnak meg közös munkanyelvről, a választott bírói testület időközi és zárójelentését a WTO egyik munkanyelvén kell kiadni.

(5)   Bármelyik Fél tehet észrevételeket az ezen eljárási szabályzattal összhangban készült dokumentumok fordításának pontosságával kapcsolatban.

(6)   Mindkét Fél viseli az írásbeli beadványai fordításának költségeit. Az ítélet fordítási költségeit a Felek egyenlő arányban viselik.

16. cikk

Egyéb eljárások

Az ezen eljárási szabályzatban megállapított határidőket a megállapodás 84., 85., 86. és 87. cikke szerinti eljárás során a választott bírói testület jelentésének vagy határozatának elfogadására előírt különleges határidőknek megfelelően kell kiigazítani.


II. MELLÉKLET

A választott bírák és a közvetítők magatartási kódexe

1. cikk

Fogalommeghatározások

E magatartási kódexben:

a)   „igazgatási személyzet”: a választott bírák tekintetében azok a személyek, akik az asszisztenseken kívül a választott bíró irányítása és ellenőrzése alá tartoznak;

b)   „asszisztens”: az a személy, aki valamely választott bíró megbízatásának keretében és annak irányítása és ellenőrzése alatt kutatást folytat vagy segítséget nyújt az adott választott bíró részére;

c)   „jelölt”: olyan személy, akinek neve az e megállapodás 94. cikkében említett választott bírói névjegyzéken szerepel, és akinek a megállapodás 80. cikke szerinti választott bíróvá történő kiválasztását megfontolás tárgyává teszik;

d)   „közvetítő”: olyan személy, akit a megállapodás 78. cikkével összhangban közvetítőnek választottak ki;

e)   „tag” vagy „választott bíró”: a megállapodás 80. cikke szerint létrehozott választott bírói testület tagja.

2. cikk

Vezérelvek

(1)   A vitarendezési mechanizmus integritásának és pártatlanságának megőrzése érdekében minden jelölt és választott bíró:

a)

ismeri ezt a magatartási kódexet;

b)

független és pártatlan;

c)

kerüli a közvetlen vagy közvetett összeférhetetlenséget;

d)

kerüli a szabálytalanságot és a szabálytalanság vagy elfogultság látszatát;

e)

példamutató magatartási normákat követ; valamint

f)

önérdek, külső nyomás, politikai megfontolások, társadalmi nyomás, egy Féllel szembeni lojalitás vagy a kritikától való félelem által nem befolyásolt.

(2)   A választott bíró sem közvetlenül, sem közvetve nem vállal olyan kötelezettséget vagy fogad el olyan előnyt, amely bármilyen módon hatással lehet kötelezettségeinek megfelelő ellátására, vagy ilyen hatás látszatát keltheti.

(3)   A választott bíró nem használhatja fel a választott bírói testületben betöltött pozícióját semmilyen személyes vagy magánérdek előmozdítására. A választott bíró kerüli mindazokat a cselekményeket, amelyek azt a látszatot kelthetik, hogy mások olyan különleges helyzetben vannak, hogy befolyásolhatják őt.

(4)   A választott bíró nem hagyja, hogy korábbi vagy jelenlegi pénzügyi, üzleti, szakmai, személyes vagy társadalmi kapcsolatok vagy kötelezettségek befolyásolják magatartását vagy döntését.

(5)   A választott bíró elkerüli minden olyan kapcsolat létesítését vagy pénzügyi érdekeltség szerzését, amely hatással lehet a pártatlanságára, vagy amely észszerű megfontolások alapján szabálytalanság vagy elfogultság látszatát keltheti.

(6)   A választott bíró feladatának ellátása során nem fogad el és nem kér utasítást semmilyen kormánytól, nemzetközi kormányzati szervezettől vagy nemzetközi nem kormányzati szervezettől vagy magánforrástól, és a rá bízott vita korábbi szakaszában nem avatkozhatott be.

3. cikk

Nyilvánosságrahozatali kötelezettségek

(1)   A megállapodás 80. cikke szerinti választott bírói kinevezésének elfogadása előtt a választott bírói feladatokra felkért jelöltnek nyilvánosságra kell hoznia minden olyan érdekeltséget, kapcsolatot vagy ügyet, amely valószínűleg hatással lehet függetlenségére vagy pártatlanságára, vagy amely észszerű megfontolások alapján a szabálytalanság vagy elfogultság látszatát keltheti az eljárás során.

(2)   E célból a jelöltnek minden észszerű erőfeszítést meg kell tennie ahhoz, hogy tudomást szerezzen minden ilyen érdekeltségről, kapcsolatról és ügyről, beleértve a pénzügyi érdekeltségeket, a szakmai érdekeket, illetve a foglalkoztatási vagy családi érdekeket.

(3)   Az (1) bekezdés szerinti nyilvánosságrahozatali kötelezettség folyamatosan fennáll, és kötelezi a választott bírót arra, hogy az eljárás bármelyik szakaszában felmerülő minden ilyen érdeket, kapcsolatot vagy kérdést nyilvánosságra hozzon.

(4)   A jelölt vagy a választott bíró a Felek általi megfontolás céljából tájékoztatja a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot a magatartási kódex tényleges vagy potenciális megsértésével kapcsolatos minden kérdésről a lehető leghamarabb vagy amint tudomást szerez azokról.

4. cikk

A választott bírák kötelességei

(1)   Kinevezésének elfogadását követően a választott bíró rendelkezésre áll feladatainak elvégzése céljából, és feladatait az eljárás egésze folyamán alaposan és gyorsan, tisztességgel és gondossággal látja el.

(2)   A választott bíró csak az eljárás folyamán felmerült, a döntéshozatalhoz szükséges kérdéseket vizsgálja, és e feladatot harmadik személyre nem ruházhatja át.

(3)   A választott bíró megteszi a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy asszisztensei és igazgatási személyzete ismerjék és betartsák az e magatartási kódex 2., 3., 4., és 6. cikkében foglalt, a választott bírákra vonatkozó kötelezettségeket.

5. cikk

A korábbi választott bírák kötelezettségei

(1)   Minden korábbi választott bíró kerül minden olyan cselekményt, amely azt a látszatot keltheti, hogy kötelezettségeinek ellátása során elfogult volt, vagy a választott bírói testület döntéséből előnye származott.

(2)   Minden korábbi választott bíró eleget tesz az e magatartási kódex 6. cikkében foglalt kötelezettségeknek.

6. cikk

Titoktartás

(1)   A választott bíró semmilyen időpontban nem hoz nyilvánosságra semmilyen, az azon eljárásra vonatkozó vagy azon eljárás során szerzett nem nyilvános információt, amelyre kinevezték. A választott bíró semmilyen esetben nem hoz nyilvánosságra vagy használ fel ilyen információt annak érdekében, hogy személyes előnyt szerezzen vagy előnyt biztosítson mások számára, vagy mások érdekeit hátrányosan befolyásolja.

(2)   A választott bíró nem hozza nyilvánosságra a választott bírói testület határozatát vagy annak részeit a határozat közzététele előtt.

(3)   A választott bíró semmilyen időpontban nem hozza nyilvánosságra a választott bírói testület tanácskozásain elhangzott információkat vagy bármely választott bíró véleményét, és nem tesz semmilyen nyilatkozatot azon eljárásról, amelyre kinevezték, illetve az eljárásban felmerülő vitás kérdésekről.

7. cikk

Költségek

Minden választott bíró nyilvántartást vezet és záróelszámolást készít az eljárásra fordított időről és felmerült költségeiről, valamint az asszisztensei és igazgatási személyzete ráfordított idejéről és költségeiről.

8. cikk

Közvetítők

Ez a magatartási kódex a közvetítőkre értelemszerűen alkalmazandó.