28.8.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 224/6


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2019/1377 HATÁROZATA

(2019. július 31.)

a passzportálásra, a befolyásoló részesedések megszerzésére és a hitelintézetek engedélyezésének visszavonására vonatkozó, felhatalmazáson alapuló határozatokat meghozó szervezeti egységek vezetőinek kijelöléséről (EKB/2019/26)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IGAZGATÓSÁGA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 11.6. cikkére,

tekintettel a felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó jogi eszközök tekintetében a döntéshozatali hatáskörök átruházásának általános keretéről szóló, 2016. november 16-i (EU) 2017/933 európai központi banki határozatra (EKB/2016/40) (1) és különösen annak 4. és 5. cikkére,

tekintettel a passzportálásról, a befolyásoló részesedések megszerzéséről és a hitelintézetek engedélyezésének visszavonásáról szóló határozatok meghozatalára vonatkozó hatáskör átruházásáról szóló, 2019. július 23-i (EU) 2019/1376 európai központi banki határozatra (EKB/2019/23) (2) és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2004. február 19-i EKB/2004/2 határozatra (3) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank (EKB) által felügyeleti feladatai ellátása során meghozandó jelentős számú határozat kezelésére meghatározott felhatalmazáson alapuló határozatok meghozatalára vonatkozó eljárás került kialakításra.

(2)

A hatáskör-átruházási határozat az Igazgatóság azon határozatának elfogadásakor lép hatályba, amellyel kijelöli egy vagy több szervezeti egység vezetőjét határozatoknak hatáskör-átruházási határozat alapján történő elfogadására.

(3)

A szervezeti egységek vezetőinek kijelölése során az Igazgatóságnak figyelemmel kell lennie a hatáskör-átruházási határozat fontosságára és azon címzettek számára, akiknek a felhatalmazáson alapuló határozatokat meg kell küldeni.

(4)

A felügyeleti testület elnökével konzultációra került sor azon szervezeti egységek vezetőit illetően, akikre a passzportálásra, a befolyásoló részesedések megszerzésére és a hitelintézetek engedélyezésének visszavonására vonatkozó határozatok meghozatalára irányuló hatáskört át kell ruházni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában az (EU) 2019/1376 határozat (EKB/2019/23) 1. cikkében szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

2. cikk

A befolyásoló részesedésre vonatkozó felhatalmazáson alapuló határozatok

(1)   Az (EU) 2019/1376 határozat (EKB/2019/23) 3. és 4. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló határozatokat, amelyek a 468/2014/EU európai központi banki rendelet (EKB/2014/17) (4) 2. cikkének 16. pontjában meghatározott jelentős felügyelt szervezeteket érintenek, a felügyeleti testület Titkárság Főigazgatóságának főigazgatója vagy helyettes főigazgatója fogadja el vagy távollétükben az Engedélyeztetési Osztály vezetője, és a következő szervezeti egységek vezetőinek egyike:

a)

a Mikroprudenciális Felügyelet I. Főigazgatóság főigazgatója vagy helyettes főigazgatója, ha az érintett felügyelt szervezet vagy csoport felügyeletét a Mikroprudenciális Felügyelet I. Főigazgatóság látja el;

b)

a Mikroprudenciális Felügyelet II. Főigazgatóság főigazgatója vagy helyettes főigazgatója, ha az érintett felügyelt szervezet vagy csoport felügyeletét a Mikroprudenciális Felügyelet II. Főigazgatóság látja el.

Ha az (EU) 2019/1376 határozat (EKB/2019/23) 3. és 4. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló határozat egynél több jelentős felügyelt szervezetet érint, az a felügyelt szervezet vagy csoport lesz az érintett felügyelt szervezet, amelyikben megszerzik a befolyásoló részesedést.

(2)   Az (EU) 2019/1376 határozat (EKB/2019/23) 3. és 4. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló határozatokat, amelyek nem érintenek jelentős felügyelt szervezetet, a Mikroprudenciális Felügyelet III. Főigazgatóság főigazgatója vagy helyettes főigazgatója fogadja el.

3. cikk

A visszavonásra vonatkozó felhatalmazáson alapuló határozatok

(1)   Az (EU) 2019/1376 határozat (EKB/2019/23) 3. és 5. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló határozatokat a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 2. cikkének 16. pontjában meghatározott jelentős felügyelt szervezetek tekintetében a felügyeleti testület Titkárság Főigazgatóságának főigazgatója vagy helyettes főigazgatója fogadja el vagy távollétükben az Engedélyeztetési Osztály vezetője, és a következő szervezeti egységek vezetőinek egyike:

a)

a Mikroprudenciális Felügyelet I. Főigazgatóság főigazgatója vagy helyettes főigazgatója, ha az érintett felügyelt szervezet vagy csoport felügyeletét a Mikroprudenciális Felügyelet I. Főigazgatóság látja el;

b)

a Mikroprudenciális Felügyelet II. Főigazgatóság főigazgatója vagy helyettes főigazgatója, ha az érintett felügyelt szervezet vagy csoport felügyeletét a Mikroprudenciális Felügyelet II. Főigazgatóság látja el.

(2)   Az (EU) 2019/1376 határozat (EKB/2019/23) 3. és 5. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló határozatokat a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 2. cikkének 7. pontjában meghatározott kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek tekintetében a Mikroprudenciális Felügyelet III. Főigazgatóság főigazgatója vagy helyettes főigazgatója fogadja el.

4. cikk

A passzportálásra vonatkozó felhatalmazáson alapuló határozatok

Az (EU) 2019/1376 határozat (EKB/2019/23) 3. és 6. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló határozatokat a következő szervezeti egységek vezetőinek egyike fogadja el:

a)

a Mikroprudenciális Felügyelet I. Főigazgatóság főigazgatója vagy helyettes főigazgatója, ha az érintett felügyelt szervezet vagy csoport felügyeletét a Mikroprudenciális Felügyelet I. Főigazgatóság látja el;

b)

a Mikroprudenciális Felügyelet II. Főigazgatóság főigazgatója vagy helyettes főigazgatója, ha az érintett felügyelt szervezet vagy csoport felügyeletét a Mikroprudenciális Felügyelet II. Főigazgatóság látja el;

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2019. július 31-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 141., 2017.6.1., 14. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.

(3)  HL L 80., 2004.3.18., 33. o.

(4)  Az Európai Központi Bank 468/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról (SSM-keretrendelet) (EKB/2014/17) (HL L 141., 2014.5.14., 1. o.).