25.2.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 55/16


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2019/323 HATÁROZATA

(2019. február 12.)

a nemzeti jogban biztosított felügyeleti hatáskörök tekintetében felhatalmazáson alapuló határozatokat meghozó szervezeti egységek vezetőinek kijelöléséről (EKB/2019/5)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IGAZGATÓSÁGA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 11.6. cikkére,

tekintettel a felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó jogi eszközök tekintetében a döntéshozatali hatáskörök átruházásának általános keretéről szóló, 2016. november 16-i (EU) 2017/933 európai központi banki határozatra (EKB/2016/40) (1) és különösen annak 4. és 5. cikkére,

tekintettel a nemzeti jogban biztosított felügyeleti hatáskörök tekintetében a határozathozatali hatáskör átruházásáról szóló, 2019. január 31-i (EU) 2019/322 európai központi banki határozatra (EKB/2019/4) (2) és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2004. február 19-i EKB/2004/2 határozatra (3) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank (EKB) által felügyeleti feladatai ellátása során meghozandó jelentős számú határozat kezelésére meghatározott felhatalmazáson alapuló határozatok meghozatalára vonatkozó eljárás került kialakításra.

(2)

A hatáskör-átruházási határozat az Igazgatóság azon határozatának elfogadásakor lép hatályba, amellyel kijelöli egy vagy több szervezeti egység vezetőjét határozatoknak hatáskör-átruházási határozat alapján történő elfogadására.

(3)

A szervezeti egységek vezetőinek kijelölése során az Igazgatóságnak figyelemmel kell lennie a hatáskör-átruházási határozat fontosságára és azon címzettek számára, akiknek a felhatalmazáson alapuló határozatokat meg kell küldeni.

(4)

A felügyeleti testület elnökével konzultációra került sor azon szervezeti egységek vezetőit illetően, akikre a nemzeti jogban biztosított felügyeleti hatáskörök tekintetében a határozatok meghozatalára irányuló hatáskört át kell ruházni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A nemzeti jogban biztosított felügyeleti hatáskörök tekintetében felhatalmazáson alapuló határozatok

Az (EU) 2019/322 határozat (EKB/2019/4) szerinti felhatalmazáson alapuló határozatokat a következő szervezeti egységek vezetőinek egyike fogadja el:

a)

a Mikroprudenciális Felügyelet I. Főigazgatóság főigazgatója, ha az érintett felügyelt szervezet vagy csoport felügyeletét a Mikroprudenciális Felügyelet I. Főigazgatóság látja el;

b)

a Mikroprudenciális Felügyelet II. Főigazgatóság főigazgatója, ha az érintett felügyelt szervezet vagy csoport felügyeletét a Mikroprudenciális Felügyelet II. Főigazgatóság látja el; vagy

c)

a főigazgató távollétében a helyettes főigazgató.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2019. február 12-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 141., 2017.6.1., 14. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 7. oldalát.

(3)  HL L 80., 2004.3.18., 33. o.