21.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 327/1


A TANÁCS (EU) 2018/2053 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. december 21.)

a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről és a 194/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 2-i 401/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4i. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2013. május 2-án elfogadta a 401/2013/EU rendeletet.

(2)

2018. szeptember 17-én az Emberi Jogi Tanács független nemzetközi tényfeltáró missziója részletes jelentést tett közzé, amelyben megállapította, hogy súlyos emberi jogi jogsértésekre került sor Kacsin, Rakhjan és Sán államban, amelyeket elsősorban a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) és a határrendészeti erők követtek el, valamint hogy az említett jogsértések közül sok a nemzetközi jog szerinti legsúlyosabb bűncselekmények közé tartozik.

(3)

A tényfeltáró misszió ténymegállapításaira tekintettel hét személyt fel kell venni a 401/2013/EU rendelet IV. mellékletében szereplő, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékébe.

(4)

A 401/2013/EU rendelet IV. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 401/2013/EU rendelet IV. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  HL L 121., 2013.5.3., 1. o.


MELLÉKLET

A korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a 401/2013/EU rendelet IV. mellékletében foglalt jegyzéke a következő személyekkel egészül ki:

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel dátuma

„8.

Ba Kyaw

 

Ba Kyaw a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) 564. könnyűgyalogos zászlóaljának törzsőrmestere. Atrocitásokat és súlyos emberi jogi jogsértéseket követett el – köztük gyilkosságokat, áttelepítéseket és kínzást – a Rakhjan államban élő rohindzsa népességgel szemben 2017. második felében. Konkrétan a 2017. augusztus 27-i Maung nu-i tömeggyilkosság egyik fő elkövetőjeként azonosították.

2018.12.21.

9.

Tun Naing

 

Tun Naing a határrendészet Taung Bazarban lévő bázisának parancsnoka. E minőségében felelős a Rakhjan államban élő rohindzsa népességgel szemben 2017. augusztus 25. előtt, körül és után a Taung Bazarban állomásozó határrendészet által elkövetett – kényszerőrizetet, rossz bánásmódot és kínzást is magukban foglaló – atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért.

2018.12.21.

10.

Khin Hlaing

Születési idő: 1968. május 2.

Khin HLaing dandártábornok a 99. könnyűgyalogos hadosztály korábbi parancsnoka és a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) északkeleti parancsnokságának jelenlegi parancsnoka. A 99. könnyűgyalogos hadosztály parancsnokaként felügyelte a Sán államban 2016-ban és 2017 elején végrehajtott katonai műveleteket. Ezzel összefüggésben felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket Sán államban a falvak etnikai kisebbséghez tartozó lakosságával szemben a 99. könnyűgyalogos hadosztály 2016 második felében elkövetett. Ezek magukban foglalnak törvénytelen kivégzéseket, kényszerőrizetet és falvak lerombolását.

2018.12.21.

11.

Aung Myo Thu

 

Aung Myo Thu őrnagy a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) 33. könnyűgyalogos hadosztályának műveleti parancsnoka. A 33. könnyűgyalogos hadosztály műveleti parancsnokaként felügyelte a Rakhjan államban 2017-ben végrehajtott katonai műveleteket. Ezzel összefüggésben felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a Rakhjan államban élő rohindzsa népességgel szemben a 33. könnyűgyalogos hadosztály 2017 második felében elkövetett. Ezek magukban foglalnak törvénytelen kivégzéseket, szexuális erőszakot, valamint kényszerőrizetet.

2018.12.21.

12.

Thant Zaw Win

 

Thant Zaw Win a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) 564. könnyűgyalogos zászlóaljának őrnagya. E minőségében felügyelte a Rakhjan államban végrehajtott katonai műveleteket és felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a Rakhjan államban élő rohindzsa népességgel szemben az 564. könnyűgyalogos zászlóalj – mindenekelőtt 2017. augusztus 27-én Maung Nu faluban és annak környékén – elkövetett. Ezek magukban foglalnak törvénytelen kivégzéseket, szexuális erőszakot, valamint a rohindzsák házainak és épületeinek szisztematikus leégetését.

2018.12.21.

13.

Kyaw Chay

 

Kyaw Chay a határrendészet tizedese. Korábban Zay Di Pyinben állomásozott, ahol a Zay Di Pyinben lévő határrendészeti bázis parancsnoka volt 2017. augusztus 25. körül, amikor is a parancsnoksága alatt a határrendészet emberi jogi jogsértések sorozatát követte el. Ezzel összefüggésben felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a Rakhjan államban élő rohindzsa népességgel szemben a határrendészet az említett időszakban elkövetett. Emellett részt vett súlyos emberi jogi jogsértésekben is. Ezek a jogsértések fogva tartottakkal való rossz bánásmódot és kínzást is magukban foglalnak.

2018.12.21.

14.

Nyi Nyi Swe

 

Nyi Nyi Swe vezérőrnagy a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) északi parancsnokságának korábbi parancsnoka. E minőségében felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, köztük polgári személyekkel való rossz bánásmódért, amelyeket az északi parancsnokság Kacsin államban 2016 májusától 2018 áprilisáig (a délnyugati parancsnokság parancsnokává történő kinevezéséig) elkövetett. Felelősség terheli továbbá a Kacsin államban szükséget szenvedő polgári lakosságot célzó humanitárius segítség nyújtásának az említett időszakban történő akadályozásáért, különösen az élelmiszer-szállítmányok akadályozásáért.

2018.12.21.”