21.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 327/50


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/2041 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. december 17.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 57. cikke (4) bekezdésére és 58. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt bármilyen további albontással egészíti ki, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat (1) oszlopában leírt árukat a táblázat (2) oszlopában feltüntetett KN-kód alá kell besorolni a (3) oszlopban kifejtett indokok alapján.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében kibocsátott, de az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – meghatározott ideig továbbra is felhasználhatja. Ezt az időszakot három hónapban kell meghatározni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának (1) oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrában a táblázat (2) oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 17-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Stephen QUEST

főigazgató

Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság


(1)  HL L 269., 2013.10.10., 1. o.

(2)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Kábelcsatlakozók („férfi” vagy „női” típus), legfeljebb 1 000  V feszültségre, rézből.

Az árucikk egyik oldalán vagy egy dugasz (ún. „férfi típusú” csatlakozó) vagy egy foglalat (ún. „női típusú” csatlakozó) található, a másik oldalán pedig egy réteg szigetelőanyaggal védett érintkező saru van.

Az árucikket a koaxiális kábelektől eltérő vezetékek vagy kábelek összekapcsolására használják.

Az árucikk úgy hoz létre kapcsolatot, hogy a „férfi típusú” csatlakozó mindenféle szerszám használata nélkül a „női típusú” csatlakozóba dugaszolható.

Lásd a képet (*1).

8536 69 90

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1. és 6. általános szabály, valamint a 8536 , a 8536 69 és a 8536 69 90 KN-kód szövege határozza meg.

Az árucikk egy dugasz („férfi típusú” csatlakozó) vagy egy foglalat („női típusú” csatlakozó) objektív jellemzőivel rendelkezik, amely egy másik érintkező eszközzel is fel van szerelve (lásd még a HR-magyarázat 8536 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázata (III) (A) részének (1) pontját és a Kombinált Nómenklatúra Magyarázata 8536 69 10 –8536 69 90 alszámaihoz tartozó magyarázatot). Ezért a 8536 90 10 alszám alá, „Huzal és kábel más csatlakozója és érintkező eleme”-ként való besorolása kizárt.

Következésképpen a terméket a 8536 69 90 KN-kód alá, „Más dugasz és foglalat”-ként kell besorolni.

Image

(*1)  A kép csupán tájékoztató jellegű.