20.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 326/53


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1975 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. december 14.)

a 965/2012/EU rendeletnek a vitorlázó repülőgépekre és az elektronikus pilótatáskákra vonatkozó légi üzembentartási követelmények tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikkére,

mivel:

(1)

A 965/2012/EU (2) bizottsági rendelet meghatározza a különböző kategóriájú légi járművek – többek között a vitorlázó repülőgépek – üzemben tartásának különböző típusaira vonatkozó biztonsági szabályokat.

(2)

A légi járműveknek az (EU) 2018/1139 rendelet 2. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontjában említett üzemben tartásában részt vevő légijármű-üzembentartóknak meg kell felelniük az említett rendelet V. mellékletében meghatározott alapvető követelményeknek.

(3)

Az (EU) 2018/1976 bizottsági végrehajtási rendelet (3) a vitorlázó repülőgépek üzemben tartására vonatkozóan különös szabályokat állapít meg. Indokolt, hogy az említett rendelet alkalmazásának időpontjától kezdve a vitorlázó repülőgépek légi üzemben tartására ne vonatkozzanak a 965/2012/EU rendeletben meghatározott általános szabályok. A 965/2012/EU rendelet 3. cikkében és II. mellékletében a légi üzemben tartásnak az illetékes tagállami hatóságok általi felügyeletére vonatkozóan meghatározott szabályokat azonban továbbra is alkalmazni kell a vitorlázó repülőgépek légi üzemben tartása tekintetében, mivel az említett követelmények nem kifejezetten valamely meghatározott üzembentartási tevékenységre vonatkoznak, hanem átfogóan minden ilyen tevékenységre.

(4)

Ezért a 965/2012/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell, hogy az figyelembe vegye a vitorlázó repülőgépek üzemben tartására alkalmazandó új szabályokat, valamint hogy pontosításra kerüljön, hogy az említett rendelet mely rendelkezései alkalmazandók továbbra is a vitorlázó repülőgépek üzemben tartására.

(5)

Figyelembe véve az (EU) 2018/1976 végrehajtási rendelet rendelkezései és e rendelet rendelkezései közötti szoros kapcsolatot, azok alkalmazásának kezdőnapját össze kell hangolni.

(6)

2014-ben a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) a 6. melléklet I. részében és a III. rész II. szakaszában rendelkezéseket vezetett be az elektronikus pilótatáskáknak a kereskedelmi célú üzemben tartás során történő használatára vonatkozóan. E rendelkezések általános követelményeket tartalmaznak az elektronikus pilótatáskák használatára vonatkozóan, valamint tartalmazzák a légi járművek biztonságos üzemben tartásához használt elektronikuspilótatáska-alkalmazások használatára vonatkozó üzembentartási engedély követelményét is. Ezért a 965/2012/EU rendeletet össze kell hangolni az ICAO rendelkezéseivel egy olyan új szabály bevezetése révén, amely általános követelményeket állapít meg a kereskedelmi célú üzemben tartás során az elektronikus repülőtáskák használatára vonatkozóan, valamint olyan új rendelkezések bevezetése révén, amelyek támogatják azon elektronikuspilótatáska-alkalmazások üzemben tartásának engedélyezését, amelyek meghibásodása legfeljebb kisebb súlyosságúnak minősül.

(7)

2014-ben az ICAO a 6. melléklet II. részében és a III. rész III. szakaszában rendelkezéseket vezetett be az elektronikus pilótatáskáknak az általános célú légi közlekedésben való használatára vonatkozóan is. E rendelkezések általános követelményeket tartalmaznak az elektronikus pilótatáskák használatára vonatkozóan, valamint kötelezik a szerződő államokat, hogy kritériumokat állapítsanak meg a légi járművek biztonságos üzemben tartásához használt elektronikuspilótatáska-alkalmazások használatára vonatkozóan. Ezért a 965/2012/EU rendeletet össze kell hangolni az ICAO rendelkezéseivel olyan új, a hajtóművel rendelkező komplex légi járművek nem kereskedelmi célú üzemben tartására, valamint a hajtóművel rendelkező komplex légi járművekkel végzett egyedi műveletekre vonatkozó szabályok bevezetésével, amelyek általános követelményeket tartalmaznak az elektronikus pilótatáskákra vonatkozóan, valamint azon elektronikuspilótatáska-alkalmazások használatára vonatkozóan, amelyek meghibásodása legfeljebb kisebb súlyosságúnak minősül. Ezen túlmenően ez a rendelet módosítja a 965/2012/EU rendeletet azáltal, hogy összhangba hozza a hordozható elektronikus eszközökre vonatkozó követelményeket a hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművekkel végzett nem kereskedelmi célú üzemben tartás esetében az ICAO elektronikus pilótatáskákra vonatkozó általános rendelkezéseivel.

(8)

Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége az (EU) 2018/1139 rendelet 75. cikke (2) bekezdése b) és c) pontjának, valamint 76. cikke (1) bekezdésének megfelelően kidolgozta és a Bizottsághoz véleményként (4) benyújtotta a vitorlázó repülőgépek üzemben tartásának különös szabályaira vonatkozó végrehajtási szabályok tervezetét.

(9)

Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége az (EU) 2018/1139 rendelet 75. cikke (2) bekezdése b) és c) pontjának, valamint 76. cikke (1) bekezdésének megfelelően kidolgozta és a Bizottsághoz véleményként (5) benyújtotta az elektronikus pilótatáskák használatára vonatkozó végrehajtási szabályok tervezetét.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2018/1139 rendelet 127. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 965/2012/EU rendelet módosítása

A 965/2012/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1), (2) és (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Ez a rendelet részletes szabályokat határoz meg a repülőgépek és helikopterek légi üzemben tartására vonatkozóan, ideértve a valamely másik állam biztonsági felügyelete alá tartozó üzemben tartók légi járműveinek földi ellenőrzését is abban az esetben, ha azok a Szerződések rendelkezéseinek hatálya alá tartozó területen található repülőtereken szállnak le.

(2)   Ez a rendelet részletes szabályokat határoz meg továbbá az (EU) 2018/1139 rendelet 2. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontjában említett, kereskedelmi célú üzemben tartásban érintett – a ballonoktól és vitorlázó repülőgépektől eltérő – légi járműveket üzemben tartók engedélyeinek kiállítására, fenntartására, módosítására, korlátozására, felfüggesztésére vagy visszavonására vonatkozó feltételekre, az engedélyek birtokosainak jogaira és kötelezettségeire, valamint azon feltételekre vonatkozóan, amelyek fennállása esetén az üzemben tartást meg kell tiltani, korlátozni kell, valamint a biztonság érdekében egyedi feltételekhez kell kötni;

(3)   Ez a rendelet részletes szabályokat határoz meg továbbá a repülőgépek és helikopterek kereskedelmi célú egyedi üzemben tartását, illetve a hajtóművel rendelkező komplex légi járművek nem kereskedelmi célú légi üzemben tartását, így többek között hajtóművel rendelkező komplex légi járművek nem kereskedelmi célú egyedi légi üzemben tartását végző üzemben tartók által tett nyilatkozatokra vonatkozó feltételekre és eljárásokra, valamint az ilyen üzemben tartók felügyeletére.”;

b)

a (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(7)   Ez a rendelet nem vonatkozik a ballonok és a vitorlázó repülőgépek légi üzemben tartására. A vitorlázó repülőgépek és a kötött gázballontól különböző ballonok légi üzemben tartására azonban a felügyelet tekintetében a 3. cikkben meghatározott követelményeket alkalmazni kell.”

2.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

az 1., az 1a. és az 1b. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

»repülőgép«: hajtóművel rendelkező, merevszárnyú, a levegőnél nehezebb légi jármű, amelynek repülését a szárnyaira ható aerodinamikai erő biztosítja;

1a.

»helikopter«: levegőnél nehezebb légi jármű, amelynek levegőben maradását főként az az aerodinamikai erő biztosítja, amely az egy vagy több szilárd beépítésű függőleges tengelyre szerelt, hajtóművel üzemeltetett forgószárnyakra hat;

1b.

»ballon«: ember által vezetett, levegőnél könnyebb, hajtómű nélküli légi jármű, amelynek repülését levegőnél könnyebb gáz vagy fedélzeti fűtőberendezéssel melegített levegő biztosítja, beleértve a gázballonokat, a hőlégballonokat, a vegyes ballonokat és – noha hajtóművel rendelkeznek – a hőléghajókat;”

b)

a szöveg a következő 1c., 1d. és 1e. ponttal egészül ki:

„1c.

»vitorlázó repülőgép«: levegőnél nehezebb légi jármű, melynek repülését a rögzített emelő felületeire ható aerodinamikai erő biztosítja, és melynek szabad repülése nem függ hajtóműtől;

1d.

»kereskedelmi célú üzemben tartás«: légi járműnek díjazás vagy bármilyen egyéb ellenszolgáltatás ellenében történő üzemben tartása, amely a lakosság által igénybe vehető vagy amennyiben az a lakosság által nem vehető igénybe, az üzemben tartó és az ügyfél közötti szerződés alapján végzett üzemben tartás, ahol az ügyfél nem gyakorol ellenőrzést az üzemben tartó felett;

1e.

»kötött gázballon«: olyan gázballon, amelyet üzemben tartásának ideje alatt egy lehorgonyzó rendszer folyamatosan egy rögzített pont fölött tart;”

c)

a 9. pont helyébe a következő szöveg lép:

„9.

»bevezető repülés«: díjazás vagy egyéb ellenszolgáltatás ellenében végrehajtott, rövid időtartamú művelet, amelyet egy, az 1178/2011/EU bizottsági rendelet (*1) 10a. cikkében említett képzési szervezet vagy a légi sportok, illetve a kedvtelési célú repülés népszerűsítése céljából létrehozott szervezet mutat be új tanulók vagy új tagok toborzása érdekében;

(*1)  A Bizottság 1178/2011/EU rendelete (2011. november 3.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről (HL L 311., 2011.11.25., 1. o.).”."

3.

Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az üzemben tartók a repülőgépeket és helikoptereket kizárólag a III. és IV. mellékletben meghatározott kereskedelmi légi szállítási művelet (CAT) céljából tarthatják üzemben.”;

b)

a (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

veszélyes áruk (DG) szállítására használt repülőgépek és helikopterek;”

c)

a (4), (5) és (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő repülőgépek és helikopterek nem kereskedelmi célú üzemben tartását, így többek között azok nem kereskedelmi célú egyedi üzemben tartását, a légi jármű üzemben tartójának a VII. mellékletben előírt rendelkezésekkel összhangban kell végeznie.

(5)   A tagállamok valamelyikének területén található székhellyel rendelkező, az 1178/2011/EU rendelet 10a. cikkében említett pilótaképző szervezeteknek az Unióba irányuló, az Unión belüli és az onnan kiinduló repüléseket az alábbiak szerint kell végezniük:

a)

a hajtóművel rendelkező komplex repülőgépek és helikopterek esetében a VI. melléklet rendelkezéseivel összhangban;

b)

egyéb repülőgépek és helikopterek esetében a VII. melléklet rendelkezéseivel összhangban.

(6)   Az üzemben tartók a repülőgépek és helikopterek kereskedelmi célú egyedi üzemben tartását kizárólag a III. és a VIII. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelően végezhetik.”

4.

A 6. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   E rendelet 5. cikkétől eltérve, és az (EU) 2018/1139 rendelet 18. cikke (2) bekezdése b) pontjának, illetve a 748/2012/EU bizottsági rendelet (*2)) I. melléklete repülési engedélyekről szóló P. alrészének sérelme nélkül a következő repülési műveletek továbbra is az azon tagállam nemzeti jogában meghatározott követelmények mellett végezhetők, amelyben az üzemben tartó székhelye található, vagy ha az üzemben tartónak nincs székhelye, akkor ahol letelepedett vagy ahol tartózkodási helye található:

a)

a tervező vagy gyártó szervezetek által a jogosultságaik hatályán belül végzett, a repülőgép- és helikoptertípusok bevezetésével vagy átalakításával kapcsolatos repülési műveletek;

b)

utasok és áru szállításával nem járó olyan repülések, amelyek során felújítás, javítás, karbantartási ellenőrzések, átvizsgálás, átadás, kivitel vagy hasonló célból szállítanak át repülőgépet vagy helikoptert.

(*2)  A Bizottság 748/2012/EU rendelete (2012. augusztus 3.) a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 224., 2012.8.21., 1. o.).”;"

b)

a (4a) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

a bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„4a.

Az 5. cikk (1) és (6) bekezdésétől eltérve, a hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő repülőgépekkel és helikopterekkel az alábbi műveletek végezhetők a VII. melléklettel összhangban:”;

ii.

a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

a tagállamok valamelyikének területén található székhellyel rendelkező, az 1178/2011/EU rendelet 10a. cikkében említett pilótaképző szervezetek, vagy a légi sportok, illetve a kedvtelési célú repülés népszerűsítése céljából létrehozott szervezetek által végzett bemutató repülések, ejtőernyős ugrások, vitorlázórepülőgép-vontatás vagy műrepülés, feltéve, hogy a légi jármű az adott szervezet tulajdonában van vagy azt sima légijármű-bérbevételi szerződés alapján tartja üzemben, a repülés nem termel a szervezeten kívüli felek számára kiosztható nyereséget, és a szervezet tevékenységének csupán elhanyagolható részét adják a szervezet tagjai közé nem tartozó személyek részvételével zajló repülések.”

5.

A 10. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés számozását el kell hagyni, a második albekezdés helyébe pedig a következő szöveg lép:

„Ez a rendelet 2012. október 28-tól alkalmazandó.”;

b)

a (2)–(6) bekezdést el kell hagyni.

6.

Az I., a II., a III., a IV., az V., a VI., a VII. és a VIII. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. július 9-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 212., 2018.8.22., 1. o.

(2)  A Bizottság 965/2012/EU rendelete (2012. október 5.) a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (HL L 296., 2012.10.25., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2018/1976 végrehajtási rendelete (2018. december 14.) a vitorlázó repülőgépek üzemben tartására vonatkozó részletes szabályoknak az (EU) 2018/1139 rendelet értelmében történő meghatározásáról (lásd e Hivatalos Lap 64. oldalát).

(4)  Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 07/2017. sz. véleménye (2017. augusztus 23.) a vitorlázó repülőgépek üzemben tartására vonatkozó szabályokat felülvizsgáló bizottsági rendelettervezethez.

(5)  Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 10/2017. sz. véleménye (2017. december 18.) a 965/2012/EU bizottsági rendelet módosítására vonatkozó bizottsági rendelettervezethez.


MELLÉKLET

A 965/2012/EU rendelet I., II., III., IV., V., VI., VII. és VIII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a 6. pontot el kell hagyni;

b)

a 11a. pontot el kell hagyni;

c)

a szöveg a következő 42a., 42b. és 42c. ponttal egészül ki:

„42a.

»EFB-alkalmazás«: olyan EFB-gazdaplatformra telepített szoftveralkalmazás, amely egy vagy több, repülési műveleteket támogató, speciális operatív funkciót biztosít.

42b.

»EFB-gazdaplatform«: olyan hardvereszköz, amelyben az informatikai képességek és az alapszoftverek találhatók, beleértve az operációs rendszert és a bemeneti/kimeneti szoftvereket is.

42c.

»EFB-rendszer«: a használni tervezett EFB-alkalmazás(ok) támogatásához szükséges hardver (beleértve az akkumulátort, az összekapcsolhatóságot biztosító csatlakozókat és a bemeneti/kimeneti komponenseket) és szoftver (beleértve az adatbázisokat és az operációs rendszert).”;

d)

a szöveg a következő 44a. ponttal egészül ki:

„44a.

»elektronikus pilótatáska (EFB)«: a repülőgép személyzete által használható berendezésekből és alkalmazásokból álló elektronikus információs rendszer, amely az elektronikus pilótatáskának a repülőgép üzemeltetését és az azzal kapcsolatos feladatokat támogató funkciói számára tárol, frissít és dolgoz fel adatokat.”;

e)

az 57. pontot el kell hagyni;

f)

a szöveg a következő 69a. ponttal egészül ki:

„69a.

»ember-gép interfész (HMI)«: bizonyos eszközök olyan alkatrésze, amely képes az ember és gép közötti interakciók kezelésére. Az interfész olyan hardverekből és szoftverekből áll, amelyek lehetővé teszik, hogy a felhasználó által bevitt adatokat a gépek vagy rendszerek értelmezzék és feldolgozzák, és így a szükséges eredményeket adják vissza a felhasználónak.”;

g)

a 78a. pont helyébe a következő szöveg lép:

„78a.

»kisebb meghibásodás«: olyan meghibásodás, amely nem csökkenti jelentősen a légi jármű biztonságát, és amely során a hajózó személyzetnek kizárólag a képességeit meg nem haladó műveleteket kell végeznie.”;

h)

a szöveg a következő 78b. ponttal egészül ki:

„78b.

»anyagok helytelen használata«: egy vagy több pszichoaktív anyagnak a hajózó személyzet, a légiutas-kísérő személyzet és a repülésbiztonságot közvetlenül befolyásoló egyéb személyzet tagjai általi használata oly módon, hogy az:

a)

közvetlen veszélyt jelent az anyag használója számára vagy veszélyezteti mások életét, egészségét vagy jólétét; és/vagy

b)

foglalkozási, társadalmi, mentális vagy fizikai problémát vagy rendellenességet okoz vagy súlyosbítja azt.”;

i)

a szöveg a következő 96a. és 96b. ponttal egészül ki:

„96a.

»hordozható EFB«: a pilótafülkében használt, a tanúsítvánnyal rendelkező légi jármű konfigurációjának részét nem képező, hordozható EFB-gazdaplatform.

96b.

»hordozható elektronikus eszköz«: a személyzet tagjai vagy az utasok által, illetve a rakomány részeként a légi jármű fedélzetére hozott bármilyen – jellemzően, de nem kizárólag – fogyasztói elektronikai cikk, amely nem képezi a tanúsítvánnyal rendelkező légi jármű konfigurációjának részét. Idetartozik minden olyan berendezés, amely képes villamos energiát fogyasztani. A villamos energia származhat belső forrásokból, például (feltölthető vagy nem újratölthető) akkumulátorokból, vagy az eszköz bizonyos, a légi járművön található áramforrásokhoz is kapcsolódhat.”;

j)

a szöveg a következő 120a. és 120b. ponttal egészül ki:

„120a.

»A típusú EFB-alkalmazás«: olyan EFB-alkalmazás, amelynek hibás működése vagy helytelen használata nincs hatással a légi jármű biztonságára.

120b.

»B típusú EFB-alkalmazás«: olyan EFB-alkalmazás:

a)

amelynek hibás működése vagy helytelen használata legfeljebb kisebb meghibásodásnak tekintendő; és

b)

amely nem helyettesíti a légialkalmassági szabályok, a légtérre vonatkozó követelmények vagy az üzemeltetésre vonatkozó szabályok által előírt rendszereket és funkciókat, és szerepét tekintve nem azonos azokkal.”

2.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az ARO.GEN.120 d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

Az illetékes hatóságnak értékelnie kell a szervezetek által az alábbiakkal összhangban javasolt alternatív megfelelési módozatokat:

1.

az e rendelet III. melléklete (ORO rész) ORO.GEN.120 b) pontja;

2.

ballonok esetén az (EU) 2018/395 rendelet (*1) II. mellékletének (BOP rész) BOP.ADD.010 pontja; vagy

3.

vitorlázó repülőgépek esetén az (EU) 2018/1976 bizottsági végrehajtási rendelet (*2) II. mellékletének (SAO rész) SAO.DEC.100 c) pontja;

ehhez elemeznie kell a benyújtott dokumentumokat, és szükség esetén meg kell vizsgálnia az adott szervezetet.

Ha az illetékes hatóság úgy találja, hogy az alternatív megfelelési módozatok összhangban vannak a végrehajtási szabályokkal, akkor haladéktalanul:

1.

értesíti a kérelmezőt, hogy az alternatív megfelelési módozatok bevezethetők, és adott esetben ennek megfelelően módosítja a kérelmező jóváhagyását, egyedi légi szállítási műveleti engedélyét vagy jogosítását; és

2.

értesíti az Ügynökséget ezek tartalmáról, mellékelve az összes vonatkozó dokumentum egy példányát is;

3.

tájékoztatja a többi tagállamot az elfogadott alternatív megfelelési módozatokról.

(*1)  A Bizottság (EU) 2018/395 rendelete (2018. március 13.) a ballonok üzemben tartására vonatkozó részletes szabályoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (HL L 71., 2018.3.14., 10. o.)."

(*2)  A Bizottság (EU) 2018/1976 végrehajtási rendelete (2018. december 14.) a vitorlázó repülőgépek üzemben tartására vonatkozó részletes szabályoknak az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (HL L 326., 2018.12.20., 64. o.).”;"

b)

az ARO.GEN.345 a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Ha egy szervezet nyilatkozatot nyújt be az illetékes hatóságnak arról, hogy nyilatkozattételi kötelezettség alá eső tevékenységeket végez vagy kíván végezni, az illetékes hatóság ellenőrzi, hogy a nyilatkozat tartalmazza-e az alábbi pontokban előírt összes információt:

1.

az e rendelet III. melléklete (ORO rész) ORO.DEC.100 b) pontja;

2.

ballonüzemeltetők esetén az (EU) 2018/395 rendelet II. mellékletének (BOP rész) BOP.ADD.100 pontja; vagy

3.

vitorlázó repülőgépek üzemeltetői esetén az (EU) 2018/1976 végrehajtási rendelet II. mellékletének (SAO rész) SAO.DEC.100 pontja.

A szükséges információk ellenőrzése után az illetékes hatóság visszaigazolja a szervezet felé a nyilatkozat kézhezvételét.”;

c)

A II. függelék (139. számú EASA-űrlap) táblázata helyébe a következő szöveg lép:

Image Szövege kép Image Szövege kép

3.

A III. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az ORO.GEN.110 k) pont helyébe a következő szöveg lép:

„k)

A j) bekezdés sérelme nélkül azoknak az üzemben tartóknak, amelyek a következő légi járművek valamelyikének kereskedelmi célú üzemben tartását végzik, gondoskodniuk kell arról, hogy a hajózó személyzet megfelelő, a veszélyes árukkal kapcsolatos képzést vagy eligazítást kapjon, amely alapján képes felfedezni az utasok által vagy rakományként a fedélzetre felvitt, be nem jelentett veszélyes árukat:

1.

olyan, egyhajtóműves, légcsavaros, 5 700 kg-ot meg nem haladó legnagyobb engedélyezett felszállótömegű (MCTOM) és legfeljebb 5 maximális utasülésszám-konfigurációjú (MOPSC) repülőgép, amellyel ugyanazon a repülőtéren vagy műveleti területen fel- és leszállva VFR szerint nappal hajtanak végre repülést;

2.

olyan, egy hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő, legfeljebb 5 maximális utasülésszám-konfigurációjú (MOPSC) helikopter, amellyel ugyanazon a repülőtéren vagy műveleti területen fel- és leszállva VFR szerint nappal hajtanak végre repülést.”;

b)

az ORO.MLR.101 pont bevezető szövegének helyébe az alábbi szöveg lép:

„Az 5-öt meg nem haladó maximális utasülésszám-konfigurációjú (MOPSC), egy hajtóműves, légcsavaros repülőgépekkel végrehajtott műveletek, valamint az 5-öt meg nem haladó maximális utasülésszám-konfigurációjú, egy hajtóműves, nem komplex helikopterrel VFR szerint nappal, ugyanazon induló és érkező repülőtéren vagy üzemeltetési helyszínen végrehajtott műveletek kivételével az üzembentartási kézikönyv fő szerkezeti elemei a következők:”;

c)

a ORO.FC.005 b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

2. SZAKASZ: kiegészítő követelményeket határoz meg a kereskedelmi célú légi szállítási műveletekre vonatkozóan az alábbi légi járművekkel, látvarepülési szabályok (VFR) szerint nappal, ugyanazon induló és érkező repülőtéren vagy üzemeltetési helyszínen, és az illetékes hatóság által meghatározott helyi területen végrehajtott kereskedelmi célú légi utasszállító műveletek kivételével:

1.

egy hajtóműves, légcsavaros, 5 700 kg-t meg nem haladó legnagyobb engedélyezett felszállótömegű és 5-öt meg nem haladó maximális utasülésszám-konfigurációjú repülőgép; vagy

2.

hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő, egy hajtóműves, 5-öt meg nem haladó maximális utasülésszám-konfigurációjú helikopter.”;

d)

az ORO.FTL.105 13. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„13.

»repülési idő«: repülőgépek esetében az az időtartam, amely a légi járműnek a parkolóhelyről felszállási céllal történő elmozdulásától a repülés befejezése után a kijelölt parkolóhelyen történő megállásáig és az összes hajtómű és propeller leállásáig tart;”.

4.

A IV. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a CAT.GEN.105 pontot el kell hagyni;

b)

a szöveg a következő CAT.GEN.MPA.141 ponttal egészül ki:

CAT.GEN.MPA.141 Az elektronikus pilótatáskák (EFB-k) használata

a)

Ha egy légi jármű fedélzetén elektronikus pilótatáskát használnak, az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az ne befolyásolja hátrányosan a légi jármű rendszereinek vagy berendezéseinek működését, valamint a hajózó személyzet tagjainak azon képességét, hogy üzemeltessék a légi járművet.

b)

Az üzemeltető csak akkor használhat B típusú EFB-alkalmazást, ha azt az V. melléklet (SPA rész) M. alrésze szerint hagyták jóvá.”;

c)

az A. alrész 2. szakaszát el kell hagyni;

d)

a B. alrész 2. szakaszát el kell hagyni;

e)

a CAT.POL.MAB.105 b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

Ha a tömeg- és tömegközéppont-adatokat és ezek dokumentációját valamilyen számítógépes tömeg- és tömegközéppont-számító rendszer állítja elő, az üzemben tartónak:

1.

ellenőriznie kell a kapott adatok teljességét annak biztosítása érdekében, hogy az adatok a légi jármű repülési kézikönyvében található korlátozásokon belül maradjanak; és

2.

az üzembentartási kézikönyvében meg kell határoznia a rendszer használatára vonatkozó utasításokat és eljárásokat.”;

f)

a CAT.POL.MAB.105 e) pontot el kell hagyni;

g)

a C. alrész 4. szakaszát el kell hagyni;

h)

a D. alrész 3. szakaszát el kell hagyni.

5.

Az V. melléklet a következő M. alrésszel egészül ki:

„M. ALRÉSZ

ELEKTRONIKUS PILÓTATÁSKÁK (EFB-k)

SPA.EFB.100 Az elektronikus pilótatáskák (EFB-k) használata – üzembentartási engedély

a)

A kereskedelmi célú légi szállításra hasznát légi járművek üzemben tartói csak akkor használhatnak B típusú EFB-alkalmazást, ha az illetékes hatóságtól ilyen felhasználásra engedélyt kaptak.

b)

Ahhoz, hogy az üzemben tartó az illetékes hatóságtól a B típusú EFB-alkalmazás használatára üzembentartási engedélyt kaphasson, igazolnia kell, hogy:

1.

az alkalmazás gazdagépeként használt EFB-eszköz, maga az EFB-alkalmazás, valamint az alkalmazáshoz kapcsolódó funkció használatára vonatkozó kockázatértékelést elvégezték, a kapcsolódó kockázatokat azonosították és biztosították azok megfelelő kezelését és csökkentését;

2.

az EFB-eszközök és az EFB-alkalmazás ember-gép interfészeit az emberi tényezők alapelveivel összhangban értékelték;

3.

létrehozott egy EFB adminisztrációs rendszert, és eljárásokat és képzési feltételeket dolgozott ki és vezetett be az EFB-eszközök és EFB-alkalmazások adminisztrációjára és használatára vonatkozóan. Ezek az alábbiakra vonatkozó eljárásokat foglalják magukban:

i)

az EFB használata;

ii.

az EFB változásainak kezelése;

iii.

az EFB adatainak kezelése;

iv.

az EFB karbantartása; és

v.

az EFB biztonsága;

4.

az EFB gazdaplatformja alkalmas az EFB-alkalmazás tervezett felhasználására.

Az igazoló eljárást az adott EFB-alkalmazásnak, valamint az alkalmazás telepítési helyeként használt, adott EFB-gazdaplatformnak megfelelően kell elvégezni.”

6.

A VI. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a szöveg a következő NCC.GEN.131 ponttal egészül ki:

NCC.GEN.131 Az elektronikus pilótatáskák (EFB-k) használata

a)

Ha egy légi jármű fedélzetén elektronikus pilótatáskát használnak, az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az ne befolyásolja hátrányosan a légi jármű rendszereinek vagy berendezéseinek működését, valamint a hajózó személyzet tagjainak azon képességét, hogy üzemeltessék a légi járművet.

b)

A B típusú EFB-alkalmazás használata előtt az üzemeltető köteles:

1.

az alkalmazás gazdagépeként használt EFB-eszköz, maga az EFB-alkalmazás, valamint az alkalmazáshoz kapcsolódó funkció használatára vonatkozó kockázatértékelést végezni, a kapcsolódó kockázatokat azonosítani és biztosítani azok megfelelő kezelését és csökkentését; a kockázatértékelésnek ki kell terjednie az EFB-eszköz ember-gép interfészével és az érintett alkalmazással kapcsolatos kockázatokra; és

2.

létrehozni egy EFB adminisztrációs rendszert az eszköz és az EFB-alkalmazás adminisztrációjára és használatára vonatkozó eljárásokkal és képzési feltételekkel együtt.”;

b)

a NCC.OP.200 b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

Az a) pont ellenére, az 1178/2011/EU bizottsági rendelet 10a. cikkében említett pilótaképző szervezet által végzett gyakorlórepülések során, az ilyen helyzeteket szimulálni lehet a fedélzeten lévő pilótanövendékekkel.”

7.

A VII. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a NCO.GEN.102 pontot el kell hagyni;

b)

az NCO.GEN.103 a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a repüléseknek ugyanazon a repülőtéren vagy műveleti területen kell kezdődniük és végződniük;”

c)

az NCO.GEN.105 a) 4. iii. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„iii.

a repülés végrehajtásához szükséges műszerek és berendezések be vannak építve a légi járműbe és működőképesek, hacsak a minimálisan szükséges berendezések listája (MEL) vagy azzal egyenértékű dokumentum – ha van ilyen – meg nem engedi a repülést valamely berendezés üzemképtelen állapota mellett az NCO.IDE.A.105 vagy az NCO.IDE.H.105 pontban foglaltaknak megfelelően;”

d)

az NCO.GEN.125 pont helyébe a következő szöveg lép:

NCO.GEN.125 Hordozható elektronikus eszközök

A légijármű-parancsnok senkinek sem engedélyezheti olyan hordozható elektronikus eszköz – az elektronikus pilótatáskát is beleértve – használatát a légi jármű fedélzetén, amely hátrányosan befolyásolhatja a légi jármű rendszereinek és berendezéseinek működését vagy a hajózó személyzet tagjainak a légi jármű üzemben tartására való képességét.”;

e)

a NCO.GEN.135 c) pontot el kell hagyni;

f)

az NCO.OP.120 pont címe helyébe az alábbi szöveg lép:

NCO.OP.120 Zajcsökkentő eljárások – repülőgépek és helikopterek”;

g)

a NCO.OP.156 pontot el kell hagyni;

h)

a NCO.OP.180 b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

Az a) pont ellenére, az 1178/2011/EU bizottsági rendelet 10a. cikkében említett pilótaképző szervezet által végzett gyakorlórepülések során, az ilyen helyzeteket szimulálni lehet a fedélzeten lévő pilótanövendékekkel.”;

i)

a NCO.POL.105 b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

A tömegmérést a légi jármű gyártójának vagy egy jóváhagyott karbantartó szervezetnek kell elvégeznie.”;

j)

az NCO.IDE.A.160 a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A repülőgépeket – az ELA1 repülőgépek kivételével – el kell látni legalább egy kézi tűzoltó készülékkel az alábbi helyeken:

1.

a pilótafülkében; és

2.

minden olyan utastérben, amely el van különítve a pilótafülkétől, kivéve, ha az adott utastér könnyen elérhető a hajózó személyzet tagjai számára.”;

k)

a D. alrész 3. szakaszát el kell hagyni.

8.

A VIII. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az SPO.GEN.005 c) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

A tagállamok valamelyikének területén található székhellyel rendelkező, az 1178/2011/EU rendelet 10a. cikkében említett képzési szervezetek vagy a légi sportok, illetve a kedvtelési célú repülés népszerűsítése céljából létrehozott szervezetek által kínált ejtőernyős ugrások, repülőgéppel végzett vitorlázórepülő-vontatás vagy műrepülés, feltéve, hogy a légi jármű az adott szervezet tulajdonában van vagy azt sima légijármű-bérbevételi szerződés alapján tartja üzemben, a repülés nem termel a szervezeten kívüli felek számára kiosztható nyereséget, és a szervezet tevékenységének csupán elhanyagolható részét adják a szervezet tagjai közé nem tartozó személyek részvételével zajló repülések.”;

b)

a SPO.GEN.102 pontot el kell hagyni;

c)

az SPO.GEN.107 a) 4. iii. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„iii.

a légi járműben megtalálhatók és üzemképesek a repülés végrehajtásához szükséges műszerek és felszerelések, kivéve, ha a minimális felszerelésjegyzékben (MEL) vagy adott esetben azzal egyenértékű dokumentumban engedélyezték az üzemképtelen felszereléssel történő repülést, az SPO.IDE.A.105 vagy az SPO.IDE.H.105 pont szerint;”

d)

a szöveg a következő SPO.GEN.131 ponttal egészül ki:

SPO.GEN.131 Az elektronikus pilótatáskák (EFB-k) használata

a)

Ha egy légi jármű fedélzetén elektronikus pilótatáskát használnak, az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az ne befolyásolja hátrányosan a légi jármű rendszereinek vagy berendezéseinek működését, valamint a hajózó személyzet tagjainak azon képességét, hogy üzemeltessék a légi járművet.

b)

A B típusú EFB-alkalmazás használata előtt az üzemeltető köteles:

1.

az alkalmazás gazdagépeként használt EFB-eszköz, maga az EFB-alkalmazás, valamint az alkalmazáshoz kapcsolódó funkció használatára vonatkozó kockázatértékelést végezni, a kapcsolódó kockázatokat azonosítani és biztosítani azok megfelelő csökkentését. a kockázatértékelésnek ki kell terjednie az EFB-eszköz ember-gép interfészével és az érintett alkalmazással kapcsolatos kockázatokra; és

2.

létrehozni egy EFB adminisztrációs rendszert az EFB-eszköz és az EFB-alkalmazás adminisztrációjára és használatára vonatkozó eljárásokkal és képzési feltételekkel együtt.”;

e)

a SPO.GEN.140 c) pontot el kell hagyni;

f)

a SPO.POL.105 b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

A tömegmérést a légi jármű gyártójának vagy egy jóváhagyott karbantartó szervezetnek kell elvégeznie.”;

g)

az SPO.IDE.A.180 a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A repülőgépeket – az ELA1 repülőgépek kivételével – el kell látni legalább egy kézi tűzoltó készülékkel az alábbi helyeken:

1.

a pilótafülkében; és

2.

minden olyan utastérben, amely el van különítve a pilótafülkétől, kivéve, ha az adott utastér könnyen elérhető a hajózó személyzet tagjai számára.”;

h)

a D. alrész 3. szakaszát el kell hagyni.


(*1)  A Bizottság (EU) 2018/395 rendelete (2018. március 13.) a ballonok üzemben tartására vonatkozó részletes szabályoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (HL L 71., 2018.3.14., 10. o.).

(*2)  A Bizottság (EU) 2018/1976 végrehajtási rendelete (2018. december 14.) a vitorlázó repülőgépek üzemben tartására vonatkozó részletes szabályoknak az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (HL L 326., 2018.12.20., 64. o.).”;«