7.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 277/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1624 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. október 23.)

a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a hitelintézetek és befektetési vállalkozások szanálási terveihez történő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó eljárásokra, valamint egységes formanyomtatványokra és táblákra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról és az (EU) 2016/1066 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/1066 bizottsági végrehajtási rendelet (2) meghatározza a hitelintézetek és befektetési vállalkozások (a továbbiakban: intézmények) által a szanálási hatóságok részére történő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó eljárást, valamint a táblák egy minimális körét, az intézmények szanálási terveinek elkészítése és végrehajtása céljából. A szanálási hatóságok az (EU) 2016/1066 végrehajtási rendelet elfogadása óta tapasztalatra tettek szert a szanálástervezés terén. E tapasztalat alapján frissíteni kell a szanálás tervezéséhez szükséges információgyűjtés tábláinak minimális körét.

(2)

Az (EU) 2016/1066 végrehajtási rendelet célja továbbá úgy kialakítani a szanálási hatóságok részére történő, intézmények általi adatszolgáltatás eljárását és a táblák minimális körét, hogy a szanálási hatóságok az egész Unióban következetes módon tudják összegyűjteni az említett információkat, és könnyebb legyen az érintett hatóságok közötti információcsere. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az információk gyűjtésének összehangolt megközelítése csak részben valósult meg. Szükséges ezért biztosítani, hogy a szanálási hatóságok egy intézményre vagy csoportra vonatkozóan minimális alapvető információkat gyűjtsenek rendszeresen az egész Unióban. Ez nem akadályozza meg a szanálási hatóságokat abban, hogy a szanálási tervek elkészítéséhez és végrehajtásához általuk szükségesnek ítélt kiegészítő információkat gyűjtsenek, vagy hogy a 2014/59/EU irányelv 4. cikkében meghatározottak szerint egyszerűsített információs kötelezettséget határozzanak meg.

(3)

Biztosítandó, hogy a szanálási tervek egyenletesen magas minőségű és pontosságú adatelemek minimális körén alapuljanak, az (EU) 2016/1066 végrehajtási rendelettel bevezetett adatszolgáltatási táblákban meghatározott adatelemeket át kell alakítani egy egységes adatmodellé, a felügyeleti adatszolgáltatás gyakorlatához hasonlóan. Az egységes adatmodellnek az adatokat strukturáltan kell megjelenítenie, és az egységes szanálástervezési adatszolgáltatás céljából azonosítania kell valamennyi lényeges üzleti koncepciót és tartalmaznia kell az összes olyan releváns specifikációt, amely az egységes adatszolgáltatási informatikai megoldások továbbfejlesztéséhez szükséges.

(4)

Az intézmények által szolgáltatott adatok minőségének, konzisztenciájának és pontosságának megőrzése érdekében az adatoknak közös ellenőrzési szabályok hatálya alá kell tartozniuk.

(5)

Jellegükből adódóan az ellenőrzési szabályokat és az adatpont-meghatározásokat rendszeresen frissítik annak biztosítása érdekében, hogy mindenkor megfeleljenek a hatályos szabályozási, elemzési és informatikai követelményeknek. Mindazonáltal a részletes egységes adatmodell és ellenőrzési szabályok elfogadásához és közzétételéhez jelenleg szükséges idő következtében nem lehetséges kellően gyorsan és megfelelő időtartamon belül végrehajtani azokat a módosításokat, amelyek biztosítanák a szanálási tervekkel kapcsolatos egységes adatok tartós szolgáltatását az Unióban. Ezért az egységes adatmodellre és a részletes közös ellenőrzési szabályokra vonatkozó szigorú minőségi kritériumokat kell megállapítani, amelyeket az Európai Bankhatóság (EBH) tesz közzé elektronikus úton a weboldalán.

(6)

A 2014/59/EU irányelv 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban az illetékes és a szanálási hatóságoknak együtt kell működniük az adatszolgáltatási követelmények átfedéseinek minimalizálása érdekében. Az (EU) 2016/1066 végrehajtási rendelet e célból az illetékes és a szanálási hatóságok közötti együttműködési eljárást vezet be, amelyet fenn kell tartani, hogy az illetékes és a szanálási hatóságok közösen ellenőrizzék, hogy az illetékes hatóság részben vagy egészben már rendelkezik-e a szükséges információkkal. Amennyiben az információk az illetékes hatóság rendelkezésére állnak, helyénvaló, hogy azokat közvetlenül továbbítsa a szanálási hatóságnak.

(7)

Tekintettel az (EU) 2016/1066 végrehajtási rendelet szükséges módosításainak terjedelmére, a jogbiztonság és az egyértelműség érdekében célszerű új végrehajtási rendeletet elfogadni, az (EU) 2016/1066 végrehajtási rendeletet pedig hatályon kívül helyezni.

(8)

Ez a rendelet az EBH által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardokon alapul.

(9)

Az EBH nyilvános konzultációkat folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardokról, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 37. cikkével összhangban létrehozott banki érdekképviseleti csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a 2014/59/EU irányelv 11. cikkének megfelelően egyéni szanálási tervek, valamint az említett irányelv 13. cikkének megfelelően csoportszintű szanálási tervek elkészítéséhez és végrehajtásához szükséges, a szanálási hatóságok részére történő adatszolgáltatás céljára meghatározza az eljárásokat és az egységes táblák minimális körét.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.   „szanálandó szervezet”: a következők valamelyike:

a)

olyan, az Unió területén letelepedett szervezet, amelyet a szanálási hatóság a 2014/59/EU irányelv 12. cikke alapján olyan szervezetként azonosít, amellyel kapcsolatban a szanálási terv szanálási intézkedésről rendelkezik; vagy

b)

olyan intézmény, amely nem tagja a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 111. és 112. cikke szerint összevont alapú felügyelet hatálya alá tartozó csoportnak, és amellyel kapcsolatban a 2014/59/EU irányelv 10. cikke szerint készített szanálási terv szanálási intézkedésről rendelkezik;

2.   „szanálandó csoport”: a következők valamelyike:

a)

egy szanálandó szervezet és annak leányvállalatai, amelyek nem:

i.

maguk is szanálandó szervezetek; vagy

ii.

más szanálandó szervezetek leányvállalatai; vagy

iii.

harmadik országban letelepedett olyan szervezetek, amelyek a szanálási terv értelmében nem tartoznak a szanálandó csoporthoz, valamint azok leányvállalatai;

b)

központi szervhez tartósan kapcsolt hitelintézetek, a központi szerv és a központi szerv ellenőrzése alatt álló bármely intézmény, amennyiben e szervezetek egyike szanálandó szervezet;

3.   „csoporthoz tartozó intézmény”: olyan, csoporthoz tartozó vállalkozás, amely hitelintézet vagy befektetési vállalkozás;

4.   „releváns szervezet”: olyan, csoporthoz tartozó vállalkozás, amely vagy:

a)

kritikus funkciókat nyújt; vagy

b)

a következők bármelyikének több mint 5 %-át képviseli vagy biztosítja:

i.

a csoport teljes kockázati kitettségértéke, az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 92. cikkének (3) bekezdésében említettek szerint;

ii.

a csoport tőkeáttételi mutatójának teljes kitettségmértéke, az 575/2013/EU rendelet 429. cikkének (4) bekezdésében említettek szerint;

iii.

a csoport összevont alapú működési bevétele.

3. cikk

Alapvető információk szolgáltatása az egyéni és a csoportszintű szanálási tervekhez

(1)   Az intézmények, és – csoportok esetén – az EU-szintű anyavállalatok közvetlenül vagy az illetékes hatóságon keresztül benyújtják a szanálási hatóságoknak az I. mellékletben meghatározott táblákban előírt információkat, a 4., 5. illetve 6. cikk szerinti információ-konszolidálási szinttel, gyakorisággal és formátumban, a II. mellékletben meghatározott útmutatónak megfelelően.

(2)   Amennyiben valamely szanálási hatóság, vagy – csoportok esetében – csoportszintű szanálási hatóság a 2014/59/EU irányelv 4. cikkével összhangban egyszerűsített kötelezettségeket ír elő, tájékoztatja az érintett intézményeket vagy EU-szintű anyavállalatokat arról, hogy mely információkat nem kell belefoglalni az e cikk (1) bekezdésében említett információszolgáltatásba. A szóban forgó információkat az I. mellékletben meghatározott táblákra való hivatkozással azonosítja.

4. cikk

Az információ konszolidálásának szintje

(1)   A csoporthoz nem tartozó intézmények a 3. cikk (1) bekezdésében említett információkat egyéni alapon nyújtják be, az I. melléklet Z 07.02 és Z 04.00 táblájában említett információkat kivéve.

(2)   Csoportok esetében az EU-szintű anyavállalat a következő specifikációknak megfelelően nyújtja be a 3. cikk (1) bekezdésében említett információkat:

a)

az I. melléklet Z 01.00 táblájában meghatározott információk a következőkkel kapcsolatban:

i.

a konszolidált pénzügyi kimutatásaiban szereplő, csoporthoz tartozó vállalkozások, amelyek meghaladják a csoport teljes eszközeinek vagy teljes kötelezettségeinek 0,5 %-át;

ii.

olyan, csoporthoz tartozó intézmények, amelyek az EU-szintű anyavállalat összevont helyzete alapján meghaladják a csoport teljes kockázati kitettségének 0,5 %-át vagy teljes elsődleges alapvető tőkéjének 0,5 %-át;

iii.

kritikus funkciókat nyújtó, csoporthoz tartozó vállalkozások;

b)

az I. melléklet Z 02.00 és Z 03.00 táblájában meghatározott információk:

i.

egyéni alapon az EU-szintű anyavállalat szintjén, vagy ha eltérő, az egyes szanálandó szervezetek szintjén;

ii.

egyéni alapon minden olyan, csoporthoz tartozó intézmény szintjén, amely releváns szervezet és nem tartozik az i. pont alá, kivéve azokat az eseteket, amikor a szanálási hatóság a 2014/59/EU irányelv 45. cikkének (11) vagy (12) bekezdése szerint teljes mértékben eltekint a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó egyedi minimumkövetelmény adott intézményre való alkalmazásától;

iii.

az EU-szintű anyavállalat szintjén összevont alapon, vagy ha eltérő, az egyes szanálandó szervezetek szintjén a szanálandó csoport összevont helyzete alapján;

c)

az I. melléklet Z 04.00 táblájában meghatározott információk az összes releváns szervezet közötti pénzügyi kapcsolódásra vonatkozóan;

d)

az I. melléklet Z 05.01 és Z 05.02 táblájában meghatározott információk:

i.

egyéni alapon az EU-szintű anyavállalat szintjén, vagy ha eltérő, az egyes szanálandó szervezetek szintjén;

ii.

az EU-szintű anyavállalat szintjén összevont alapon, vagy ha eltérő, az egyes szanálandó szervezetek szintjén a szanálandó csoport összevont helyzete alapján;

e)

az I. melléklet Z 06.00 táblájában meghatározott információk konszolidált alapon az EU-szintű anyavállalat szintjén, minden olyan hitelintézettel kapcsolatban, amely releváns szervezet;

f)

az I. melléklet Z 07.01 táblájában meghatározott információk, azon tagállamok szerint elkülönítve, amelyekben a csoport működik;

g)

az I. melléklet Z 07.02, Z 07.03 és Z 07.04 táblájában meghatározott információk a valamely, csoporthoz tartozó vállalkozás által nyújtott kritikus funkciókkal és fő üzletágakkal kapcsolatban;

h)

az I. melléklet Z 08.00 táblájában meghatározott információk az I. melléklet Z 01.00 táblájában szereplő bármely, csoporthoz tartozó vállalkozásnak nyújtott összes kritikus szolgáltatással kapcsolatban;

i)

az I. melléklet Z 09.00 táblájában meghatározott információk minden olyan pénzügyi piaci infrastruktúrával kapcsolatban, amelynek zavara komolyan akadályozhatja, vagy ellehetetleníti a Z 07.02 táblában azonosított kritikus funkciók végrehajtását;

j)

az I. melléklet Z 10.01 és Z 10.02 táblájában meghatározott információk a csoporton belüli valamennyi kritikus információs rendszerrel kapcsolatban.

5. cikk

Gyakoriság, vonatkozási időpontok és beküldési időpontok

(1)   Az intézmények az előző naptári év vagy az adott pénzügyi év utolsó napja tekintetében legkésőbb minden év április 30-ig benyújtják a 3. cikk (1) bekezdésében említett információkat. Ha április 30. nem munkanap, az információt a következő munkanapon kell benyújtani.

(2)   A szanálási hatóságok rendelkezésre bocsátják a szükséges elérhetőségeket, amelyekre a szanálási hatóságon belül vagy adott esetben az illetékes hatóságon belül el kell juttatni az információkat.

(3)   Az intézmények benyújthatnak nem auditált adatokat. Amennyiben az auditált adatok eltérnek a benyújtott nem auditált adatoktól, a felülvizsgált auditált adatokat indokolatlan késedelem nélkül be kell nyújtani. A nem auditált adatok olyan adatok, amelyekről külső könyvvizsgáló nem alkotott könyvvizsgálói véleményt, míg az auditált adatok olyan adatok, amelyeket külső könyvvizsgáló auditált és amelyekről könyvvizsgálói véleményt alkotott.

(4)   A benyújtott jelentések javításait indokolatlan késedelem nélkül be kell nyújtani.

6. cikk

Az információk benyújtásának formátuma

(1)   Az intézmények, vagy csoportok esetében az EU-szintű anyavállalatok a 3. cikk (1) bekezdésében említett információkat a szanálási hatóságok által meghatározott adatcsere-formátumban és megjelenítési formában nyújtják be, és betartják az adatpontok III. mellékletben található egységes adatmodellben szereplő fogalommeghatározását, a IV. mellékletben említett ellenőrzési szabályokat, valamint a következőket:

a)

a nem szükséges vagy nem alkalmazandó információkat nem kell szerepeltetni az adatszolgáltatásban;

b)

a numerikus értékeket tényként kell közölni a következők szerint:

i.

a „pénzösszeg” típusú adatokat minimum ezres nagyságrendű pontossággal kell jelenteni;

ii.

a „százalék” típusú adatokat egységnyi értékben kifejezve, minimum négy tizedesjegy pontossággal kell jelenteni;

iii.

az „egész szám” típusú adatokat tizedesjegyek alkalmazása nélkül, egész számnak megfelelő pontossággal kell jelenteni.

(2)   Az intézmények, vagy – csoportok esetében – az EU-szintű anyavállalatok által benyújtott adatokat a következő információkkal kell társítani:

a)

a benyújtás vonatkozási időpontja;

b)

az adatszolgáltatás pénzneme;

c)

az alkalmazandó számviteli standardok;

d)

az adatszolgáltató szervezet azonosítója;

e)

az információk konszolidálási szintje a 4. cikkel összhangban.

7. cikk

Kiegészítő információk szolgáltatása az egyéni vagy a csoportszintű szanálási tervekhez

(1)   Ha egy szanálási hatóság vagy csoportszintű szanálási hatóság úgy véli, hogy a szanálási tervek elkészítéséhez és végrehajtásához olyan információ szükséges, amelyre az I. mellékletben meghatározott táblák nem terjednek ki, vagy ha az a formátum, amelyben az illetékes hatóság a 8. cikk (2) bekezdése szerint kiegészítő információt szolgáltat, nem alkalmas szanálási tervek elkészítéséhez vagy végrehajtásához, akkor a szanálási hatóság ezt az információt az intézménytől vagy az EU-szintű anyavállalattól kéri meg.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti információkérés céljából a szanálási hatóság:

a)

azonosítja a benyújtandó kiegészítő információkat;

b)

a kért információ mennyiségét és összetettségét figyelembe véve meghatározza a megfelelő határidőt, amelyen belül az intézménynek vagy – csoportok esetében – az EU-szintű anyavállalatnak át kell adnia az információt a szanálási hatóságnak;

c)

meghatározza az intézmények, vagy – csoportok esetében – az EU-szintű anyavállalatok által az információk szanálási hatóságok részére történő átadásához használandó formátumot;

d)

meghatározza, hogy az információkat egyéni vagy csoportszinten kell megadni, valamint hogy az alkalmazási kör helyi, uniós vagy globális szintű;

e)

rendelkezésre bocsátja a szükséges elérhetőségeket a kiegészítő információk benyújtása céljából.

8. cikk

Az illetékes és a szanálási hatóságok közötti együttműködés

(1)   Az illetékes és a szanálási hatóságok közösen ellenőrzik, hogy a 3. cikk (1) bekezdése és a 7. cikk szerint a szanálási hatóság rendelkezésére bocsátandó információk részben vagy egészben már az illetékes hatóság rendelkezésére állnak-e.

(2)   Amennyiben az információk részben vagy egészben már az illetékes hatóság rendelkezésére állnak, utóbbi hatóság mielőbb továbbítja ezeket az információkat a szanálási hatóságnak.

(3)   A (2) bekezdésben említett esetben a szanálási hatóságok biztosítják, hogy az intézmények, vagy – csoportok esetében – az EU-szintű anyavállalatok tájékoztatást kapjanak a 3. cikk (1) bekezdése szerinti információszolgáltatásba belefoglalandó információkról. A szóban forgó információkat az I. mellékletben meghatározott táblákra való hivatkozással azonosítják.

9. cikk

Átmeneti időszak

(1)   Az 5. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a 2018. január 1. és december 31. közötti dátummal végződő pénzügyi évre vonatkozóan a beküldési határidő legkésőbb 2019. május 31.

(2)   Az 5. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a 2019. január 1. és december 31. közötti dátummal végződő pénzügyi évre vonatkozóan a beküldési határidő legkésőbb 2020. április 30.

10. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az (EU) 2016/1066 végrehajtási rendelet hatályát veszti.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. október 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 173., 2014.6.12., 190. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2016/1066 végrehajtási rendelete (2016. június 17.) a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a hitelintézetek és befektetési vállalkozások szanálási terveihez történő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó eljárásokra, egységes formanyomtatványokra és mintadokumentumokra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról (HL L 181., 2016.7.6., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).


I. MELLÉKLET

SZANÁLÁSI TÁBLÁK

Tábla száma

Tábla kódja

Tábla vagy táblacsoport megnevezése

Rövid név

 

 

A SZERVEZETRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK, CSOPORTSZERKEZET ÉS KAPCSOLÓDÁSOK

 

1

Z 01.00

Szervezeti felépítés

ORG

 

 

A MÉRLEGEN BELÜLI ÉS A MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

 

2

Z 02.00

Kötelezettségek szerkezete

LIAB

3

Z 03.00

Szavatolótőke-követelmények

OWN

4

Z 04.00

Csoporton belüli pénzügyi kapcsolódások

IFC

5,1

Z 05.01

Fő partnerek (kötelezettségek alapján)

MCP 1

5,2

Z 05.02

Fő partnerek (mérlegen kívüli tételek alapján)

MCP 2

6

Z 06.00

Betétbiztosítás

DIS

 

 

FŐ ÜZLETÁGAK, KRITIKUS FUNKCIÓK ÉS KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, VALAMINT PÉNZÜGYI PIACI INFRASTRUKTÚRÁK

 

 

 

Kritikus funkciók és fő üzletágak

 

7,1

Z 07.01

A gazdasági funkciók kritikusságának értékelése

FUNC 1

7,2

Z 07.02

A kritikus funkciók szervezetekhez való hozzárendelése

FUNC 2

7,3

Z 07.03

A fő üzletágak szervezetekhez való hozzárendelése

FUNC 3

7,4

Z 07.04

A kritikus funkciók fő üzletágakhoz való hozzárendelése

FUNC 4

8

Z 08.00

Kritikus szolgáltatások

SERV

 

 

Pénzügyi piaci infrastrukturális szolgáltatások – szolgáltatók és felhasználók

 

9

Z 09.00

Pénzügyi piaci infrastrukturális szolgáltatások – Szolgáltatók és felhasználók – Hozzárendelés a kritikus funkciókhoz (FMI)

FMI 1

 

 

Információs rendszerek

 

10,1

Z 10.01

Kritikus információs rendszerek (általános információk)

CIS 1

10,2

Z 10.02

Információs rendszerek hozzárendelése

CIS 2


Z 01.00 - Szervezeti felépítés (ORG)

Szervezet

Közvetlen anyavállalat

Név

Kód

LEI-kód

A szervezet típusa

Ország

Prudenciális konszolidációba bevont

A CRR 7. cikke szerinti mentesség

A CRR 10. cikke szerinti mentesség

Eszközök összesen

Teljes kockázati kitettségérték

A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték

Számviteli standard

Hozzájárulás a teljes konszolidált eszközállományhoz

Hozzájárulás a teljes konszolidált kockázati kitettségértékhez

Hozzájárulás a konszolidált tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségértékhez

Releváns szervezet

Név

Kód

LEI-kód

Tőkerészesedés

A szervezetben birtokolt szavazati jogok

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 02.00 - Kötelezettségek szerkezete (LIAB)

 

Partner

ÖSSZESEN

 

Háztartások

Nem pénzügyi vállalatok (kkv-k)

Nem pénzügyi vállalatok (nem kkv-k)

Hitelintézetek

Egyéb pénzügyi vállalatok

Államháztartások és központi bankok

Nem azonosított, kereskedési helyszínen jegyzett

Nem azonosított, kereskedési helyszínen nem jegyzett

ebből: csoporton belüli

ebből: harmadik ország joga alá tartozó kötelezettségek, kivéve a csoporton belüli kötelezettségeket

Sor

Tétel

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0100

A HITELEZŐI FELTŐKÉSÍTÉSBŐL KIZÁRT KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Biztosított betétek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Biztosítékkal fedezett kötelezettségek – fedezett rész

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Ügyféllel szembeni kötelezettségek – amennyiben fizetésképtelenség esetén védettséget élveznek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Vagyonkezelői kötelezettségek – amennyiben fizetésképtelenség esetén védettséget élveznek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek < 7 nap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Rendszerrel (rendszerüzemeltetőkkel) szembeni kötelezettségek < 7 nap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Foglalkoztatottakkal szembeni kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

A napi operatív működés szempontjából kritikus kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Adó- és társadalombiztosítási kötelezettségek, ha elsőbbségi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Betétbiztosítási rendszerekkel szembeni kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

A HITELEZŐI FELTŐKÉSÍTÉSBŐL KI NEM ZÁRT KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Nem biztosított, de elsőbbségi betétek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0311

ebből: hátralévő futamidő <= 1 hónap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0312

ebből: hátralevő futamidő > 1 hónap < 1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0313

ebből: hátralevő futamidő >= 1 év és < 2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0314

ebből: hátralévő futamidő >= 2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Nem biztosított és nem elsőbbségi betétek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0321

ebből: hátralévő futamidő <= 1 hónap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0322

ebből: hátralevő futamidő > 1 hónap < 1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0323

ebből: hátralevő futamidő >= 1 év és < 2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0324

ebből: hátralévő futamidő >= 2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Származtatott ügyletekből eredő, mérleg szerinti kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0331

Nettó kötelezettségpozíciók összege a szerződéses nettósítási halmazok figyelembevételével, valós értéken történő értékelés után, a biztosítékok beszámítása előtt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0332

Nettó kötelezettségpozíciók összege a szerződéses nettósítási halmazok figyelembevételével, valós értéken történő értékelés után, a biztosítékok beszámítása után

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0333

Nettó kötelezettségpozíciók összege a szerződéses nettósítási halmazok figyelembevételével, valós értéken történő értékelés után, a biztosítékok beszámítása után, a becsült lezárási összegek bevonásával

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0334

Nettó kötelezettségpozíciók összege a prudenciális nettósítási szabályok figyelembevételével

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Biztosítékkal fedezett kötelezettségek -- nem fedezett rész

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0341

ebből: hátralévő futamidő <= 1 hónap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0342

ebből: hátralevő futamidő > 1 hónap < 1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0343

ebből: hátralevő futamidő >= 1 év és < 2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0344

ebből: hátralévő futamidő >= 2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Strukturált értékpapírok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0351

ebből: hátralévő futamidő <= 1 hónap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0352

ebből: hátralevő futamidő > 1 hónap < 1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0353

ebből: hátralevő futamidő >= 1 év és < 2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0354

ebből: hátralévő futamidő >= 2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Előresorolt, biztosítékkal nem fedezett kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0361

ebből: hátralévő futamidő <= 1 hónap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0362

ebből: hátralevő futamidő > 1 hónap < 1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0363

ebből: hátralevő futamidő >= 1 év és < 2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0364

ebből: hátralévő futamidő >= 2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0365

Előresorolt, nem elsőbbségi kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0366

ebből: hátralévő futamidő <= 1 hónap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0367

ebből: hátralevő futamidő > 1 hónap < 1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368

ebből: hátralevő futamidő >= 1 év és < 2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0369

ebből: hátralévő futamidő >= 2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Alárendelt kötelezettségek (nem szavatolótőkeként megjelenített)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0371

ebből: hátralévő futamidő <= 1 hónap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0372

ebből: hátralevő futamidő > 1 hónap < 1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0373

ebből: hátralevő futamidő >= 1 év és < 2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0374

ebből: hátralévő futamidő >= 2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

MREL teljesítéséhez figyelembe vehető egyéb kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0381

ebből: hátralevő futamidő >= 1 év és < 2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0382

ebből: hátralévő futamidő >= 2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

Nem pénzügyi kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Egyéb kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

SZAVATOLÓTŐKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

Elsődleges alapvető tőke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0511

ebből: tőkeinstrumentumok/részvénytőke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0512

ebből: a törzsrészvényekkel egyenrangú instrumentumok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Kiegészítő alapvető tőke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0521

ebből: szavatolótőkeként megjelenített alárendelt kötelezettségek (egy része)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Járulékos tőke (Tier 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0531

ebből: szavatolótőkeként megjelenített alárendelt kötelezettségek (egy része)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN & SZAVATOLÓTŐKE, BELEÉRTVE A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEKBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEKET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 03.00 - Szavatolótőke-követelmények (OWN)

 

Összeg vagy százalék

0010

TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

0100

 

Hozzájárulás a teljes konszolidált kockázati kitettségértékhez

0110

 

AZ INDULÓ TŐKÉRE ÉS A TŐKEÁTTÉTELI MUTATÓRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNY

 

 

Induló tőke

0210

 

A tőkeáttételi mutatóra vonatkozó követelmény

0220

 

TELJES-SREP-TŐKEKÖVETELMÉNY-MUTATÓ (TSCR-MUTATÓ)

0300

 

TSCR: CET1 tőkekövetelmény-mutató

0310

 

TSCR: T1 tőkekövetelmény-mutató

0320

 

KOMBINÁLT PUFFERKÖVETELMÉNYEK

0400

 

Tőkefenntartási puffer

0410

 

A tagállamok szintjén azonosított makroprudenciális vagy rendszerkockázatokra képzett tőkefenntartási puffer

0420

 

Intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer

0430

 

Rendszerkockázati tőkepuffer

0440

 

Globálisan rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer

0450

 

Egyéb rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer

0460

 

Teljestőkekövetelmény-mutató (OCR-mutató)

0500

 

OCR: CET1 tőkekövetelmény-mutató

0510

 

OCR: T1 tőkekövetelmény-mutató

0520

 

OCR és 2. pillér szerinti tőke-iránymutatás (P2G)

0600

 

OCR és P2G: CET1 tőkekövetelmény-mutató

0610

 

OCR és P2G: T1 tőkekövetelmény-mutató

0620

 


Z 04.00 - Csoporton belüli pénzügyi kapcsolódások (IFC)

Kibocsátó vagy garantált szervezet

Hitelező, tulajdonos vagy garancianyújtó

Pénzügyi kapcsolódás

Szervezet neve

Kód

Szervezet neve

Kód

Típus

Kintlévőség összege

 

ebből harmadik ország joga szerint kibocsátott

ebből az MREL teljesítéséhez figyelembe vehető

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 05.01 - Fő partnerek (kötelezettségek alapján) (MCP 1)

Partner

Típus

Kintlévőség összege

Szervezet neve

Kód

Csoport vagy egyedi szervezet

Ország

Szektor

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


Z 05.02 - Fő partnerek (mérlegen kívüli tételek alapján) (MCP 2)

Partner

Típus

Összeg

Szervezet neve

Kód

Csoport vagy egyedi szervezet

Ország

Szektor

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


Z 06.00 - Betétbiztosítás (DIS)

Szervezet

DGS-tagság

Intézményvédelmi rendszer

Kiegészítő védelem önkéntes rendszer alapján

Szervezet neve

Kód

DGS (betétbiztosítási rendszer)

Biztosított betétek összege

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


Z 07.01 - A gazdasági funkciók kritikusságának értékelése (FUNC 1)

Ország:

 

 

 

Sor

Gazdasági funkciók

Mennyiségi adatok

A kritikusság értékelése

Azonosító

Gazdasági funkció

A gazdasági funkció leírása

Piaci részesedés

Pénzösszeg

Numerikus mutató

A piacra gyakorolt hatás

Helyettesíthetőség

Kritikus funkció

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

1

Betétgyűjtés

0010

1,1

Háztartások

 

 

 

 

 

 

 

0020

1,2

Nem pénzügyi vállalatok (kkv-k)

 

 

 

 

 

 

 

0030

1,3

Nem pénzügyi vállalatok (nem kkv-k)

 

 

 

 

 

 

 

0040

1,4

Államháztartások

 

 

 

 

 

 

 

0050

1,5

Egyéb szektorok / partnerek (1)

 

 

 

 

 

 

 

0060

1,6

Egyéb szektorok / partnerek (2)

 

 

 

 

 

 

 

0070

1,7

Egyéb szektorok / partnerek (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hitelezés

0080

2,1

Háztartások – lakáscélú hitelezés

 

 

 

 

 

 

 

0090

2,2

Háztartások – egyéb hitelezés

 

 

 

 

 

 

 

0100

2,3

Nem pénzügyi vállalatok (kkv-k)

 

 

 

 

 

 

 

0110

2,4

Nem pénzügyi vállalatok (nem kkv-k)

 

 

 

 

 

 

 

0120

2,5

Államháztartások

 

 

 

 

 

 

 

0130

2,6

Egyéb szektorok / partnerek (1)

 

 

 

 

 

 

 

0140

2,7

Egyéb szektorok / partnerek (2)

 

 

 

 

 

 

 

0150

2,8

Egyéb szektorok / partnerek (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Pénzforgalmi, készpénz-, kiegyenlítési, elszámolási, letéti őrzési szolgáltatások

0160

3,1

Monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott pénzforgalmi szolgáltatások

 

 

 

 

 

 

 

0170

3,2

Nem monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott pénzforgalmi szolgáltatások

 

 

 

 

 

 

 

0180

3,3

Készpénzszolgáltatások

 

 

 

 

 

 

 

0190

3,4

Értékpapír-kiegyenlítési szolgáltatások

 

 

 

 

 

 

 

0200

3,5

Központi szerződő fél elszámolási szolgáltatásai

 

 

 

 

 

 

 

0210

3,6

Letéti őrzési szolgáltatások

 

 

 

 

 

 

 

0220

3,7

Egyéb szolgáltatások / tevékenységek / funkciók (1)

 

 

 

 

 

 

 

0230

3,8

Egyéb szolgáltatások / tevékenységek / funkciók (2)

 

 

 

 

 

 

 

0240

3,9

Egyéb szolgáltatások / tevékenységek / funkciók (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tőkepiacok

0250

4,1

Kereskedési céllal tartott származtatott ügyletek – tőzsdén kívüli

 

 

 

 

 

 

 

0260

4,2

Kereskedési céllal tartott származtatott ügyletek – nem tőzsdén kívüli

 

 

 

 

 

 

 

0270

4,3

Másodlagos piacok / kereskedés (csak kereskedési céllal tartott)

 

 

 

 

 

 

 

0280

4,4

Elsődleges piacok – jegyzési garanciavállalás

 

 

 

 

 

 

 

0290

4,5

Egyéb szolgáltatások / tevékenységek / funkciók (1)

 

 

 

 

 

 

 

0300

4,6

Egyéb szolgáltatások / tevékenységek / funkciók (2)

 

 

 

 

 

 

 

0310

4,7

Egyéb szolgáltatások / tevékenységek / funkciók (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Bankközi finanszírozás

0320

5,1

Hitelfelvétel

 

 

 

 

 

 

 

0330

5,2

Származtatott ügyletek (eszközök)

 

 

 

 

 

 

 

0340

5,3

Hitelezés

 

 

 

 

 

 

 

0350

5,4

Származtatott ügyletek (kötelezettségek)

 

 

 

 

 

 

 

0360

5,5

Egyéb terméktípusok (1)

 

 

 

 

 

 

 

0370

5,6

Egyéb terméktípusok (2)

 

 

 

 

 

 

 

0380

5.7.

Egyéb terméktípusok (3)

 

 

 

 

 

 

 


Z 07.02 - A kritikus funkciók szervezetekhez való hozzárendelése (FUNC 2)

Kritikus funkciók

Szervezet

Monetáris jelentőség

Ország

Azonosító

Szervezet neve

Kód

Pénzösszeg

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 


Z 07.03 - A fő üzletágak szervezetekhez való hozzárendelése (FUNC 3)

Fő üzletág

Szervezet

Fő üzletág

Üzletág azonosítója

Leírás

Szervezet neve

Kód

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 


Z 07.04 - A kritikus funkciók fő üzletágakhoz való hozzárendelése (FUNC 4)

Kritikus funkciók

Fő üzletág

Ország

Funkció azonosítója

Fő üzletág

Üzletág azonosítója

0010

0020

0030

0040

 

 

 

 


Z 08.00 - Kritikus szolgáltatások (SERV)

Azonosító

A szolgáltatás típusa

A szolgáltatás igénybevevője

A szolgáltatás nyújtója

Kritikus funkció

A helyettesítéshez szükséges becsült időtartam

A szerződésekhez való hozzáféréshez szükséges becsült időtartam

Irányadó jog

Szanálásbiztos szerződés

Szervezet neve

Kód

Szervezet neve

Kód

Csoporthoz tartozó

Ország

Azonosító

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 09.00 – Pénzügyi piaci infrastrukturális szolgáltatások – Szolgáltatók és felhasználók – Kritikus funkciókhoz való hozzárendelés (FMI)

Felhasználó

Kritikus funkció

Szolgáltató

Irányadó jog

Szervezet neve

Kód

Ország

Azonosító

Pénzügyi piaci infrastruktúra

Részvétel módja

Közvetítő

A szolgáltatás leírása

Rendszer típusa

Név

A pénzügyi piaci infrastruktúra kódja

Név

Kód

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 10.01 - Kritikus információs rendszerek (általános információk) (CIS 1)

Kritikus információs rendszer

Csoporthoz tartozó, a rendszerért felelős szervezet

Rendszerazonosító kód

Név

Típus

Leírás

Szervezet neve

Kód

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


Z 10.02 - Információs rendszerek hozzárendelése (CIS 2)

Rendszerazonosító kód

Csoporthoz tartozó, rendszert használó szervezet

Kritikus szolgáltatás

Kritikus funkció

Szervezet neve

Kód

Azonosító

Ország

Azonosító

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


II. MELLÉKLET

Útmutató

I.

Általános útmutató 24

I.1

Szerkezet 24

I.2

Hivatkozások 25

I.3

Számviteli standardok 25

I.4

A konszolidáció terjedelme 25

I.5

Számozási és egyéb szabályok 26

II.

A táblákhoz kapcsolódó útmutató 26

II.1

Z 01.00 – Szervezeti felépítés (ORG) 26

II.2

Z 02.00 – Kötelezettségek szerkezete (LIAB) 29

II.3

Z 03.00 – Szavatolótőke-követelmények (OWN) 36

II.4

Z 04.00 – Csoporton belüli pénzügyi kapcsolódások (IFC) 39

II.5

Z 05.01 és Z 05.02 – Fő partnerek (MCP) 41

II.6

Z 06.00 – Betétbiztosítás (DIS) 44

II.7

Kritikus funkciók és fő üzletágak 47

II.8

Z 08.00 – Kritikus szolgáltatások (SERV) 55

II.9

Z 09.00 – Pénzügyi piaci infrastrukturális szolgáltatások – Szolgáltatók és felhasználók – Kritikus funkciókhoz való hozzárendelés 59

II.10

Kritikus információs rendszerek 61

I.   Általános útmutató

I.1   Szerkezet

1.

A keret 15 táblából áll, amelyek 3 blokkot alkotnak:

(1)

Az „Általános információk” blokk áttekintést nyújt egy csoport és annak szervezetei szervezeti felépítéséről, az eszközök megoszlásáról és a kockázati kitettségértékek összegéről. Ezt a blokkot a „Z 01.00 – Szervezeti felépítés (ORG)” tábla alkotja.

(2)

„A mérlegen belüli és a mérlegen kívüli tételekre vonatkozó információ” blokk a kötelezettségek, a szavatolótőke, a csoporthoz tartozó vállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok, a fő partnerekkel szembeni kötelezettségek és a fő partnerektől kapott mérlegen kívüli tételek, valamint a betétbiztosítás tekintetében nyújt pénzügyi információkat. Ez a blokk 6 táblából áll:

a)

„Z 02.00 – Kötelezettségek szerkezete (LIAB)”;

b)

„Z 03.00 – Szavatolótőke-követelmények (OWN)”;

c)

„Z 04.00 – Csoporton belüli pénzügyi kapcsolódások (IFC)”;

d)

A főbb partnerekkel kapcsolatos két tábla: „Z 05.01 – Fő partnerek (kötelezettségek alapján) (Z-MCP 1)” és „Z 05.02 – Fő partnerek (mérlegen kívüli tételek alapján) (Z-MCP 2)”.

e)

„Z 06.00 – Betétbiztosítás (Z-DIS)”.

(3)

A „Kritikus funkciók” blokk áttekintést nyújt a kritikus funkciókról és azok jogi személyek, fő üzletágak, kritikus szolgáltatások, pénzügyi piaci infrastruktúrák és információs rendszerek szerinti elrendeződéséről. Ez a blokk 7 táblából áll:

4 tábla a kritikus funkciók azonosítására és azok fő üzletágakhoz és a csoporthoz tartozó szervezetekhez való hozzárendelésére vonatkozik: „Z 07.01 – A gazdasági funkciók kritikusságának értékelése (Z-FUNC 1)”, „Z 07.02 – A kritikus funkciók szervezetekhez való hozzárendelése (Z-FUNC 2)”, „Z 07.03 – A fő üzletágak szervezetekhez való hozzárendelése (Z-FUNC 3)”, „Z 07.04 – A kritikus funkciók fő üzletágakhoz való hozzárendelése (Z-FUNC 4)”;

„Z 08.00 – Kritikus szolgáltatások (Z-SERV)”;

„Z 09.00 – Pénzügyi piaci infrastrukturális szolgáltatások – Szolgáltatók és felhasználók – Hozzárendelés a kritikus funkciókhoz (Z-FMI)”;

2 tábla a kritikus információs rendszerekről: „Z 10.01 – Kritikus információs rendszerek (általános információk) (Z-CIS 1)” és „Z 10.02 – Információs rendszerek hozzárendelése (Z-CIS 2)”.

I.2   Hivatkozások

2.

E melléklet alkalmazásában:

a)   „BCBS”: a Nemzetközi Fizetések Bankjának Bázeli Bankfelügyeleti Bizottsága;

b)   „CPMI”: a Nemzetközi Fizetések Bankjának Fizetési és Piaci Infrastruktúra Bizottsága;

c)   „FINREP”: a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (1) III. és IV. mellékletében szereplő pénzügyi információs táblák és V. mellékletében szereplő kiegészítő útmutató;

d)   „COREP (OF)”: a 680/2014/EU rendelet I. és II. melléklete (táblák és útmutató);

e)   „COREP (LR)”: a 680/2014/EU rendelet X. és XI. melléklete (táblák és útmutató);

f)   „FSB”: Pénzügyi Stabilitási Tanács;

g)   „IAS”: az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 2. cikkében meghatározott nemzetközi számviteli standardok;

h)   „IFRS”: az 1606/2002/EK rendelet (2) 2. cikkében meghatározott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok;

i)   „LEI-kód”: jogalany-azonosító kód, amelynek célja, hogy a Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB) által javasolt és a G20-ak által jóváhagyott pénzügyi tranzakciókban részt vevő felek egyedi és világméretű azonosítását biztosítsa. A globális LEI-rendszer teljeskörű bevezetéséig a tranzakciós partnerekhez előzetes LEI kódot rendel a Szabályozói Felügyeleti Bizottság (ROC) által jóváhagyott Helyi Operatív Egység (LOU) (részletes információk a következő weboldalon találhatók: www.leiroc.org). Ha egy adott partner rendelkezik LEI-kóddal, akkor ezt a kódot kell feltüntetni a partner azonosítására.

j)   „NGAAP” vagy „általánosan elfogadott nemzeti számviteli elvek”: a 86/635/EGK irányelv (3) alapján kidolgozott nemzeti számviteli szabályozás;

I.3   Számviteli standardok

3.

Amennyiben ezen útmutató másképp nem rendelkezik, az intézményeknek a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 9–11. cikkével összhangban a pénzügyi információk jelentéséhez használt számviteli szabályozás szerinti összegekről kell adatot szolgáltatniuk. Azoknak az intézményeknek, amelyek nem kötelesek a 680/2014/EU végrehajtási rendeletnek megfelelően jelenteni a pénzügyi információkat, a rájuk vonatkozó számviteli szabályokat kell alkalmazniuk.

4.

Az IFRS szerint jelentést tevő intézmények számára feltüntettük a vonatkozó IFRS-hivatkozásokat.

I.4   A konszolidáció terjedelme

5.

Ez a keret az adott táblától függően a következőkre vonatkozik:

konszolidálás a számviteli konszolidáció alapján (az alkalmazandó számviteli szabályozás szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokban szereplő gazdálkodó egységek);

prudenciális konszolidáció (az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) első része II. címének 2. fejezete szerinti konszolidáció hatókörébe tartozó szervezetek) az EU-szintű anyavállalat szintjén;

konszolidálás a szanálandó csoport szanálandó szervezetének szintjén.

6.

Az intézmények minden tábla esetében az e rendelet 4. cikke alapján alkalmazandó konszolidációs alapot vagy alapokat követik.

I.5   Számozási és egyéb szabályok

7.

Ezek az utasítások a táblák oszlopaira, soraira és celláira való hivatkozáskor az alábbiakban meghatározott jelölési szabályokat követik. Ezeket a numerikus kódokat kimerítően használják a validálási szabályok.

8.

A táblák oszlopaira, soraira és celláira való hivatkozáskor az útmutató a következő általános jelölési szabályokat követi: {Tábla;Sor;Oszlop}.

9.

Olyan táblán belüli validálás esetén, amelynél az adott táblából csak adatpontokat használunk, a jelölés nem hivatkozik a táblára: {Sor;Oszlop}.

10.

Az olyan táblák esetében, amelyek csak egy oszlopot tartalmaznak, a jelölés csak a sorokra hivatkozik: {Tábla;Sor}.

11.

Csillag jelöli, hogy a validálás a korábban meghatározott sorra vagy oszlopra megtörtént.

12.

Amennyiben egy adatelem nem alkalmazandó azokra a szervezetekre, amelyekkel kapcsolatban az adatszolgáltatást benyújtották, a megfelelő mezőt üresen kell hagyni.

13.

Ha az útmutató elsődleges kulcsra utal, ez egy olyan oszlopot vagy oszlopok olyan kombinációját jelenti, amely egyedileg azonosítja a tábla összes sorát. Az elsődleges kulcsnak egyedi értéket kell tartalmaznia a tábla minden sorára vonatkozóan. Nem tartalmazhat nulla értéket.

II.   A táblákhoz kapcsolódó útmutató

II.1   Z 01.00 – Szervezeti felépítés (ORG)

II.1.1   Általános megjegyzések

14.

Ez a tábla a csoport jogi és tulajdonosi szerkezetéről nyújt áttekintést. Az e rendelet 4. cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott minimális küszöbértéket teljesítő valamennyi csoporthoz tartozó szervezet vonatkozásában egyetlen táblát kell benyújtani. Ebben a táblában csak jogi személyek szerepelhetnek.

II.1.2   A tábla egyes részeire vonatkozó útmutató

Oszlopok

Útmutató

0010-0160

Szervezet

0010

Név

A szervezet neve. A társasági jogi aktusokban szereplő hivatalos név, beleértve a jogi forma megjelölését is.

0020

Kód

A szervezet kódja. Intézmények esetében a kód a 20 jegyű, alfanumerikus LEI-kód. Más szervezetek esetében a kód a 20 jegyű, alfanumerikus LEI-kód, vagy ha nem áll rendelkezésre, az Unióban alkalmazandó egységes kódrendszer szerinti kód, vagy ha ez sem áll rendelkezésre, valamely nemzeti kód.

A kódnak egyedinek kell lennie, és azt valamennyi táblán következetesen kell használni. A kódnak mindig valamely értéket kell tartalmaznia.

0030

LEI-kód

A szervezet 20 jegyű alfanumerikus LEI-kódja, amennyiben rendelkezésre áll.

0040

A szervezet típusa

A szervezet típusa – fontossági sorrendben – a következők egyike lehet:

a)

Hitelintézet

Idetartozik az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott hitelintézet, kivéve a 2013/36/EU irányelv (5) 2. cikkének (5) bekezdésében meghatározott szervezeteket;

b)

A 2013/36/EU irányelv 28. cikkének (2) bekezdésében meghatározott indulótőke-követelmény hatálya alá tartozó befektetési vállalkozás

Idetartozik az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott, a 2013/36/EU irányelv 28. cikkének (2) bekezdésében megállapított indulótőke-követelmény hatálya alá tartozó befektetési vállalkozás;

c)

A 2013/36/EU irányelv 28. cikkének (2) bekezdésében meghatározott indulótőke-követelmény hatálya alá nem tartozó befektetési vállalkozás

d)

Pénzügyi vállalkozás

Idetartozik az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 26. pontjában meghatározott pénzügyi vállalkozás, kivéve az alábbi e) pontban meghatározott „holdingtársaságnak” minősülő pénzügyi vállalkozás;

e)

Holdingtársaság

Idetartoznak a következők:

az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 20. pontjában meghatározott pénzügyi holdingtársaság;

az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 21. pontjában meghatározott vegyes pénzügyi holdingtársaság;

az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 22. pontjában meghatározott vegyes tevékenységű holdingtársaság;

az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 30. pontjában meghatározott pénzügyi holdingtársaság anyavállalat;

az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 31. pontjában meghatározott EU-szintű pénzügyi holdingtársaság anyavállalat;

az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 32. pontjában meghatározott tagállami vegyes pénzügyi holdingtársaság anyavállalat;

az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 33. pontjában meghatározott EU-szintű vegyes pénzügyi holdingtársaság anyavállalat;

f)

Biztosító

Idetartozik a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) 13. cikkében meghatározott biztosító;

g)

Egyéb szervezettípus, amennyiben a gazdálkodó egység nem tartozik a fent említett kategóriák egyikébe sem.

0050

Ország

A szervezet bejegyzése szerinti ország – egy tagállam vagy egy harmadik ország – ISO 3166–1-alpha-2 kódja.

0060

Prudenciális konszolidációba bevont

A következő rövidítéseket kell megadni:

 

I – Igen

 

N – Nem

0070

A CRR 7. cikke szerinti mentesség

A következő rövidítéseket kell megadni:

 

I – ha az illetékes hatóság az 575/2013/EU rendelet 7. cikkének megfelelően lemondott az 575/2013/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdésének alkalmazásáról;

 

N – egyébként.

0080

A CRR 10. cikke szerinti mentesség

A következő rövidítéseket kell megadni:

 

I – ha az illetékes hatóság alkalmazza az 575/2013/EU rendelet 10. cikke szerinti mentességet.

 

N – egyébként.

0090

Eszközök összesen

Eszközök összesen, a FINREP {F 01.01; 380,010} szerint.

0100

Teljes kockázati kitettségérték

A COREP (OF) {C 02.00;010;010} szerinti teljes kockázati kitettségérték.

Ezt a tételt nem kell jelenteni azon szervezetek esetében, amelyek nem tartoznak az 575/2013/EU rendelet 7. cikke vagy 10. cikke szerinti mentességben részesülő intézmények és szervezetek közé.

0110

A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték

A COREP (LR) {C 47.00;290;010} szerinti, tőkeáttételi mutató számításához használt teljes kitettségérték.

Ezt a tételt nem kell jelenteni azon szervezetek esetében, amelyek nem tartoznak az 575/2013/EU rendelet 7. cikke vagy 10. cikke szerinti mentességben részesülő intézmények és szervezetek közé.

0120

Számviteli standard

A szervezet által alkalmazott számviteli standard. A következő rövidítéseket kell megadni:

IFRS

nGAAP

0130

Hozzájárulás a teljes konszolidált eszközállományhoz

Azon összeg, amellyel a szervezet hozzájárul az adatszolgáltatás tárgyát képező csoport teljes konszolidált eszközállományához.

0140

Hozzájárulás a teljes konszolidált kockázati kitettségértékhez

Azon összeg, amellyel a szervezet hozzájárul az adatszolgáltatás tárgyát képező csoport teljes konszolidált kockázati kitettségértékéhez.

0150

Hozzájárulás a konszolidált tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségértékhez

Azon összeg, amellyel a szervezet hozzájárul az adatszolgáltatás tárgyát képező csoport konszolidált tőkeáttételi mutatójának számításához használt kitettségértékéhez.

0160

Releváns szervezet

Annak megjelölése, hogy a szervezet az e rendelet 2. cikkében szereplő fogalommeghatározás értelmében releváns szervezetnek minősül-e.

0170-0210

Közvetlen anyavállalat

A szervezet közvetlen anyavállalata. Csak azt a közvetlen anyavállalatot kell feltüntetni, amely a szervezet szavazati jogainak több mint 5 %-át birtokolja.

Ha a szervezetnek egynél több közvetlen anyavállalata van, akkor csak a legmagasabb tőkerészesedéssel – vagy adott esetben szavazati részesedéssel – rendelkező közvetlen anyavállalatot kell feltüntetni.

0140

Név

A szervezet közvetlen anyavállalatának neve.

0150

Kód

A közvetlen anyavállalat kódja. Intézmények esetében a kód a 20 jegyű, alfanumerikus LEI-kód. Más szervezetek esetében a kód a 20 jegyű, alfanumerikus LEI-kód, vagy ha nem áll rendelkezésre, az Unióban alkalmazandó egységes kódrendszer szerinti kód, vagy ha ez sem áll rendelkezésre, valamely nemzeti kód.

A kódnak egyedinek kell lennie, és azt valamennyi táblán következetesen kell használni. A kódnak mindig valamely értéket kell tartalmaznia.

0160

LEI-kód

A szervezet 20 jegyű alfanumerikus LEI-kódja, amennyiben rendelkezésre áll.

0170

Tőkerészesedés

A közvetlen anyavállalat által a szervezetben birtokolt tőkerészesedés összege a tartalékok kivételével.

0180

A szervezetben birtokolt szavazati jogok

A közvetlen anyavállalat által a szervezetben birtokolt szavazati jogok százalékos aránya.

Ezt az információt csak akkor kell megadni, ha egy részvény nem egyenlő egy szavazattal (azaz a szavazati részesedés nem azonos a tőkerészesedéssel).

II.2   Z 02.00 – Kötelezettségek szerkezete (LIAB)

II.2.1   Általános megjegyzések

15.

Ebben a táblában a szervezet vagy csoport forrásszerkezetére vonatkozó részletes információkat kell feltüntetni. A kötelezettségek a hitelezői feltőkésítésből kizárt kötelezettségek és a hitelezői feltőkésítésből ki nem zárt kötelezettségek szerinti bontásban szerepelnek. A további részletezés kötelezettségosztályok, partnertípusok és lejárat szerint történik.

16.

A lejárat szerinti bontás esetében a hátralévő futamidő a szerződés lejáratáig hátralévő idő, vagy ha az instrumentum birtokosa kifejezett vagy hallgatólagos, szerződésbe foglalt vagy jogszabályban meghatározott jog alapján jogosult az instrumentum lejárat előtti visszaváltására, akkor a lejárat előtti visszafizetésre való jogosultság első napjáig hátralévő idő. Az időközi tőketörlesztést a megfelelő lejárati csoportokhoz kell sorolni. Megfelelő esetben a lejárati időt a tőkeösszeg és a felhalmozott kamat tekintetében külön kell figyelembe venni.

17.

Az ebben a táblában feltüntetett összegek alapértelmezésben kintlévő összegek. A követelés vagy instrumentum kintlévő összege a követelés vagy instrumentum tőkeösszegének és felhalmozott kamatának összege. A kintlévőség esedékes összege megegyezik azon követelés értékével, amelyet a hitelező fizetésképtelenségi eljárás keretében követelhet.

18.

Az előző bekezdéstől eltérve, a (0330. sorban jelentett) származtatott ügyletekből eredő, mérleg szerinti kötelezettségeket könyv szerinti értéken kell jelenteni. A könyv szerinti érték a FINREP alkalmazásában az IFRS vagy adott esetben az nGAAP szerint meghatározott könyv szerinti érték. Eltérő esetben az nGAAP szerinti adatokat kell használni.

II.2.2   A tábla egyes részeire vonatkozó útmutató

Oszlopok

Útmutató

0010

Háztartások

FINREP, V. melléklet, 1. rész 42. f) pont

Egyének és egyének csoportjai mint fogyasztók, kizárólag saját felhasználásra árukat és nem pénzügyi szolgáltatásokat, valamint piaci árukat és nem pénzügyi szolgáltatásokat előállítók/nyújtók, amennyiben tevékenységük nem egyezik meg a kvázivállalatokéval. Idetartoznak még azok a nonprofit intézmények, amelyek háztartásokat szolgálnak ki, és amelyek elsősorban nem piaci javak és szolgáltatások előállításával foglalkoznak háztartások meghatározott csoportjai számára.

0020

Nem pénzügyi vállalatok (kkv-k)

A 2003. május 6-i bizottsági ajánlás (7) I. melléklete I. címe 2. cikkének (1) bekezdése; FINREP, V. melléklet, 1. rész 5. i. pont

Azok a vállalkozások, amelyek kevesebb mint 250 személyt foglalkoztatnak, és amelyek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió EUR-t, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió EUR-t.

0030

Nem pénzügyi vállalatok (nem kkv-k)

FINREP, V. melléklet, 1. rész 42. e) pont

Azon vállalkozások és kvázivállalkozások, amelyek nem a pénzügyi közvetítésben, hanem elsősorban a piaci javak előállításában és nem pénzügyi szolgáltatások nyújtásában vesznek részt az 1071/2013/EU EKB-rendelettel (8) összhangban.

Ez az oszlop nem tartalmazza a 0020. oszlopban figyelembe vett kkv-kat.

0040

Hitelintézetek

FINREP, V. melléklet, 1. rész 42. c) pont

A 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontja szerinti hitelintézetek és multilaterális fejlesztési bankok.

0050

Egyéb pénzügyi vállalatok

FINREP, V. melléklet, 1. rész 42. d) pont

A hitelintézeteken kívüli minden egyéb pénzügyi vállalkozás és kvázivállalkozás, például befektetési vállalkozás, befektetési alap, biztosító, nyugdíjalap, kollektív befektetési vállalkozás és elszámolóház, valamint a többi pénzügyi közvetítő, pénzügyi kiegészítő tevékenységet végző szervezet, captive finanszírozó és pénzkölcsönző.

0060

Államháztartások és központi bankok

FINREP, V. melléklet, 1. rész 42. a) és b) pont

Központi bankok és központi kormányzatok, tartományi vagy regionális kormányzatok és helyi önkormányzatok, ideértve a közigazgatási szerveket és a nem kereskedelmi vállalkozásokat, de ide nem értve az ezen kormányzatok tulajdonában álló, kereskedelmi tevékenységet folytató állami és magánvállalatokat (amelyeket tevékenységüktől függően a „hitelintézetek”, „egyéb pénzügyi vállalatok”, vagy „nem pénzügyi vállalatok” alatt kell feltüntetni); társadalombiztosítási alapok; és nemzetközi szervezetek, mint például az Európai Unió, a Nemzetközi Valutaalap és a Nemzetközi Fizetések Bankja.

0070

Nem azonosított, kereskedési helyszínen jegyzett

Amennyiben az értékpapír birtokosának kiléte nem ismert, mivel az instrumentumot a pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2014. május 15-i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv meghatározott kereskedési helyszínen jegyzik, az összegeket ebben az oszlopban kell feltüntetni.

0080

Nem azonosított, kereskedési helyszínen jegyzett

Amennyiben az értékpapír birtokosának kiléte nem ismert, és az instrumentumot kereskedési helyszínen nem jegyzik, az összegeket ebben az oszlopban kell feltüntetni, és nincs szükség további partner szerinti bontásra. A szervezetnek minden tőle telhetőt meg kell tennie a partnerek azonosítása és ezen oszlop használatának minimalizálása érdekében.

0090

Összesen

0100

ebből: csoporton belüli

A végső anyavállalat konszolidált pénzügyi kimutatásaiban szereplő szervezetekkel (tehát nem a szabályozói konszolidáció körébe tartozó szervezetekkel) szembeni kötelezettségek.

0110

ebből: harmadik ország joga alá tartozó kötelezettségek, kivéve a csoporton belüli kötelezettségeket

Idetartoznak a harmadik országok joga által szabályozott és/vagy harmadik országokban letelepedett szervezetek által kibocsátott kötelezettségek bruttó összegei. Csoporton belüli kötelezettségek itt nem tüntethetők fel.

Amennyiben a szanálási hatóság megerősítette, hogy a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) 45. cikke (5) bekezdésének értelmében meggyőződött arról, hogy valamely szanálási hatóság valamely kötelezettség leírására vagy átalakítására vonatkozó határozata az adott harmadik ország joga szerint végrehajtásra kerülne, a kötelezettség nem tartozik e tétel alá.


Sorok

Útmutató

0100

A hitelezői feltőkésítésből kizárt kötelezettségek

A 2014/59/EU irányelv 44. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy a „szanálási hatóságok – függetlenül attól, hogy valamely tagállam vagy egy harmadik ország joga vonatkozik rájuk – nem gyakorolhatják az adósságleírással és átalakítással kapcsolatos hatásköreiket a következő kötelezettségek tekintetében”.

0110

Biztosított betétek

A 2014/49/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (10) 2. cikke (1) bekezdésének 5. pontjában meghatározott biztosított betétek összege, az említett irányelv 6. cikkének (2) bekezdésében meghatározott ideiglenes túllépés kizárásával.

0120

Biztosítékkal fedezett kötelezettségek – fedezett rész

A 2014/59/EU irányelv 44. cikke (2) bekezdésének b) pontja.

Biztosítékkal fedezett kötelezettségek, ideértve a visszavásárlási megállapodásokat (repók), a biztosítékkal fedezett kötvényeket és azokat a kötelezettségeket, amelyek olyan pénzügyi instrumentumok formáját öltik, amelyek a fedezeti halmaz elválaszthatatlan részét képezik, és amelyek a nemzeti jog értelmében a fedezett kötvényekhez hasonló módon fedezettek.

Sem a fedezeti halmazban lévő, fedezett kötvényekkel kapcsolatos minden biztosítékkal fedezett eszköz elkülönítésére, érintetlenségére és megfelelő finanszírozására vonatkozó követelmény, sem pedig a 2014/59/EU irányelv 44. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett kizárás nem akadályozhatja meg a szanálási hatóságokat abban, hogy adott esetben gyakorolják e hatáskörüket a biztosítékkal fedezett kötelezettség azon része tekintetében, amely meghaladja a biztosítékul szolgáló vagyon, kézizálog, visszatartási jog vagy fedezet értékét. A biztosítékkal fedezett kötelezettségek e fedezetlen részét nem ebben a sorban, hanem a 0340. sorban kell feltüntetni, és tovább kell részletezni.

A fedezeti halmaz által fedezett központi banki kötelezettségek (fő refinanszírozási műveletek, hosszú távú refinanszírozási műveletek, célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek stb.) biztosítékkal fedezett kötelezettségnek minősülnek.

A kötelezettségek egy sajátos típusa a kapott és a mérlegben nyilvántartott biztosítékpozíció (pl. készpénzbiztosíték). Amennyiben az ilyen biztosítékpozíció jogilag kötődik egy eszközpozícióhoz, azt ezen adatszolgáltatás alkalmazásában biztosítékkal fedezett kötelezettségként kell kezelni.

0130

Ügyféllel szembeni kötelezettségek – amennyiben fizetésképtelenség esetén védettséget élveznek

A 2014/59/EU irányelv 44. cikke (2) bekezdésének c) pontja.

Bármilyen kötelezettség, amely abból keletkezik, hogy az intézmény vagy a 2014/59/EU irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b), c) vagy d) pontjában említett szervezet kezeli az ügyfelek eszközeit vagy pénzét, beleértve a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (11) 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott ÁÉKBV-k, vagy a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (12) 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott alternatív befektetési alapok nevében kezelt eszközöket vagy pénzt, feltéve, hogy az említett ügyfél az alkalmazandó fizetésképtelenségi jog alapján védelemben részesül.

0140

Vagyonkezelői kötelezettségek – amennyiben fizetésképtelenség esetén védettséget élveznek

A 2014/59/EU irányelv 44. cikke (2) bekezdésének d) pontja.

Bármilyen kötelezettség, amely a 2014/59/EU irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b), c) vagy d) pontjában említett intézmény vagy szervezet (mint vagyonkezelő) és egy másik személy (mint kedvezményezett) között létrejött vagyonkezelői ügyletből keletkezik, feltéve, hogy az említett kedvezményezett az alkalmazandó fizetésképtelenségi jog vagy polgári jog alapján védelemben részesül.

0150

Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek < 7 nap

A 2014/59/EU irányelv 44. cikke (2) bekezdésének e) pontja.

A hitelintézetekkel szembeni azon kötelezettségek – az ugyanazon csoporthoz tartozó szervezetekkel szembeni kötelezettségek kivételével –, amelyek eredeti lejárata hét napon belüli.

0160

Rendszerrel (rendszerüzemeltetővel) szembeni kötelezettségek < 7 nap

A 2014/59/EU irányelv 44. cikke (2) bekezdésének f) pontja.

A 98/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (13) összhangban kijelölt rendszerekkel vagy rendszerüzemeltetőkkel, központi értéktárakkal vagy azok résztvevőivel szembeni, és az ilyen rendszerekben való részvételből keletkező azon kötelezettségek, amelyek hátralévő lejárata hét napon belüli.

0170

Foglalkoztatottakkal szembeni kötelezettségek

A 2014/59/EU irányelv 44. cikke (2) bekezdése g) pontjának i. alpontja.

Foglalkoztatottakkal szemben fennálló kötelezettségek, felhalmozott bérhez, nyugellátáshoz vagy más rögzített javadalmazáshoz kapcsolódó kötelezettségek, kivéve a javadalmazás változó, kollektív szerződésben nem szabályozott összetevőit. Ez azonban nem vonatkozik a jelentős kockázatvállalók javadalmazásának a 2013/36/EU irányelv 92. cikkének (2) bekezdése szerinti változó összetevőjére.

0180

A napi operatív működés szempontjából kritikus kötelezettségek

A 2014/59/EU irányelv 44. cikke (2) bekezdése g) pontjának ii. alpontja.

Szállítókkal szembeni, az 1. cikk (1) bekezdésének b), c) vagy d) pontjában említett intézmény vagy szervezet mindennapi működése szempontjából kritikus fontosságú áruk vagy szolgáltatások nyújtásából – ideértve az IT-szolgáltatásokat, közüzemi ellátásokat, valamint az épületek bérlését, kiszolgálását és fenntartását – eredő kötelezettségek.

0190

Adó- és társadalombiztosítási kötelezettségek, ha elsőbbségi

A 2014/59/EU irányelv 44. cikke (2) bekezdése g) pontjának iii. alpontja.

Adóhatóságokkal és társadalombiztosítási hatóságokkal szembeni kötelezettségek – feltéve, hogy ezek az alkalmazandó jog szerint előresorolt kötelezettségek.

0200

Betétbiztosítási rendszerekkel szembeni kötelezettségek

A 2014/59/EU irányelv 44. cikke (2) bekezdése g) pontjának iv. alpontja.

Betétbiztosítási rendszerekkel szembeni, a 2014/49/EU irányelv szerinti hozzájárulások okán esedékes kötelezettségek.

0300

A hitelezői feltőkésítésből ki nem zárt kötelezettségek

A 0310., 0320., 0334., 0340., 0350., 0360., 0365., 0370., 0380., 0390. és 0400. sorok összege.

0310

Nem biztosított, de elsőbbségi betétek

A 2014/59/EU irányelv 108. cikke.

A 2014/49/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott olyan betétek, amelyek nem jogosultak a hitelezői feltőkésítésből való kizárásra (a 2014/59/EU irányelv 44. cikke (2) bekezdésének a) pontja), ám amelyek esetében a 2014/59/EU irányelv 108. cikkével összhangban elsőbbségi elbánást irányoztak elő.

0320

Nem biztosított és nem elsőbbségi betétek

A 2014/49/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott olyan betétek, amelyek nem jogosultak sem a hitelezői feltőkésítésből való kizárásra, sem elsőbbségi elbánásra (a 2014/59/EU irányelv 44. cikke (2) bekezdésének a) pontja vagy 108. cikke alapján).

0330

Származtatott ügyletekből eredő, mérleg szerinti kötelezettségek

Származtatott ügyletekből eredő kötelezettségek számviteli értéke a FINREP {F 01.02;020;010) + {F 01.02;150;010} teljes összegére vonatkozóan.

0331

Nettó kötelezettségpozíciók összege a szerződéses nettósítási halmazok figyelembevételével, valós értéken történő értékelés után, a biztosítékok beszámítása előtt

Alapértelmezés szerint a származtatott kötelezettségek nettó piaci értékének összege szerződéses nettósítási halmazonként. A nettósítási halmazt csak akkor kell jelenteni, ha a nettósítási halmaz nettó piaci értéke kötelezettség. E tekintetben a nettósítási megállapodások hatálya alá nem tartozó származtatott ügyleteket egyetlen szerződésként kell kezelni, azaz úgy, mintha a nettósítási halmaz csak egy származtatott ügyletből állna.

0332

Nettó kötelezettségpozíciók összege a szerződéses nettósítási halmazok figyelembevételével, valós értéken történő értékelés után, a biztosítékok beszámítása után

A 0331. sorban szereplő értékelést ki kell igazítani az e kitettség biztosítékául szolgáló biztosíték piaci értéken történő beszámításával – e levonás eredménye az itt feltüntetendő nettó piaci összérték.

0333

Nettó kötelezettségpozíciók összege a szerződéses nettósítási halmazok figyelembevételével, valós értéken történő értékelés után, a biztosítékok beszámítása után, a becsült lezárási összegek bevonásával

A származtatott ügyletekből eredő kötelezettségek értékeléséről szóló, 2016/1401 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel (14) összhangban az ügyletek lényegi feltételeinek megfelelő gazdasági értéknek, valamint a lezárt ügyletek tekintetében a felek opciós jogainak a pótlása vagy megszerzése során a származtatott ügylet partnereinél felmerült veszteséget vagy költségeket, vagy az általuk elért nyereséget fedező, további lezárási összeg.

A lezárási összeg fent említett rendelettel összhangban történő meghatározásához szükséges becslések egyedi alapon meglehetősen nehéznek bizonyulhatnak. Ezért a rendelkezésre álló adatokon – például a piaci kockázatra vonatkozó prudenciális követelményeken – alapuló közelítő értékek alkalmazhatók. Ha a származtatott kötelezettségek lezárási összegének kiszámítása lehetetlennek bizonyul, a megadott összegnek meg kell egyeznie a 0332. sorban feltüntetett összeggel.

0334

Nettó kötelezettségpozíciók összege a prudenciális nettósítási szabályok figyelembevételével

A származtatott ügyletek nettó kötelezettségpozícióit, figyelembe véve a 575/2013/EU rendelet 429. cikk (a tőkeáttételi mutató számításához használt teljes kitettségérték kiszámításához kapcsolódó) prudenciális nettósítási szabályait.

0340

Biztosítékkal fedezett kötelezettségek – nem fedezett rész

A biztosítékkal fedezett kötelezettség azon összege, amely meghaladja a biztosítékul szolgáló vagyon, kézizálog, visszatartási jog vagy fedezet értékét. Ez magában foglalja a fedezett kötelezettségek „alulfedezett” részét, például a fedezett kötvények vagy repóügyletek alulfedezett részét.

0350

Strukturált értékpapírok

A strukturált értékpapír e célból olyan adósságinstrumentum, amely beágyazott származtatott összetevőt tartalmaz, alapul szolgáló értékpapírhoz vagy indexhez (nyilvános vagy testre szabott, részvény-, kötvény-, fix kamatozású vagy hitel-, deviza-, árupiaci stb. indexhez) kapcsolódó hozamokkal. A strukturált értékpapírok nem tartalmazzák azokat a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, amelyek csak vételi vagy eladási opciókat tartalmaznak, azaz az instrumentum értéke nem függ beágyazott származékos komponenstől.

0360

Előresorolt, biztosítékkal nem fedezett kötelezettségek

Idetartozik minden olyan előresorolt, nem biztosított instrumentum, amely nem szerepel a strukturált értékpapírok kategóriájában.

0365

Előresorolt, nem elsőbbségi kötelezettségek

Az alábbi kötelezettségek bármelyike:

A 2014/59/EU irányelv 108. cikke (2) bekezdésének a), b) és c) pontjában, valamint (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból eredő fedezetlen követelések;

a 2014/59/EU irányelv 108. cikke (5) bekezdése első albekezdésének b) pontjában említett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból eredő fedezetlen követelések; vagy

a 2014/59/EU irányelv 108. cikkének (7) bekezdésében említett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból eredő nem elsőbbségi, nem biztosított követelések között a leghátrább sorolt hitelviszonyt megtestesítő azon értékpapírok, amelyekre vonatkozóan egy tagállam az említett bekezdéssel összhangban úgy rendelkezett, hogy a 2014/59/EU irányelv 108. cikke (2) bekezdésének a), b) és c) pontjában, valamint (3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő követelésekkel azonos rangsorolásúak.

0370

Alárendelt kötelezettségek

Olyan kötelezettségek, amelyeket a nemzeti fizetésképtelenségi jog alapján csak azt követően fizetnek vissza, miután a rendes (nem előresorolt) hitelezők és az előresorolt, nem elsőbbségi hitelezők valamennyi osztályát teljes egészében kielégítették. Ez magában foglalja a szerződés vagy a jogszabály alapján alárendelt kötelezettségeket. A holdingtársaságok esetében ebben a kategóriában nem alárendelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok is feltüntethetők (strukturális alárendelés).

Ebbe a kategóriába csak olyan alárendelt instrumentumok tartoznak, amelyek nem minősülnek szavatolótőkének.

Ez a sor emellett magában foglalja az alárendelt kötelezettségek azon részét is, amely elvben szavatolótőkének minősül, de nem tartozik a szavatolótőkébe az olyan kivezetési rendelkezések, mint például az 575/2013/EU rendelet 64. cikke (hátralévő futamidő) vagy az 575/2013/EU rendelet 10. része (szerzett jogok hatása) miatt.

0380

MREL teljesítéséhez figyelembe vehető egyéb kötelezettségek

Minden olyan instrumentum, amely beszámítható az MREL-be, de a 0320. és 0340–0370. sorokban nem szerepel.

0390

Nem pénzügyi kötelezettségek

Ebben a sorban azokat a nem pénzügyi kötelezettségeket kell feltüntetni, amelyek olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz kapcsolódnak, amelyek tulajdonosai gyakorlati okokból – például a szervezetet érintő jogvitára vonatkozó rendelkezések miatt – nem vonhatók be a hitelezői feltőkésítésbe.

0400

Egyéb kötelezettségek

Minden olyan kötelezettség, amely nem szerepel a 0100–0390. sorban.

0500

Szavatolótőke

Az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 118. pontja és 72. cikke.

Ugyanaz a meghatározás, mint a COREP (OF): {C 01.00;010;010}-ben.

0510

Elsődleges alapvető tőke

Az 575/2013/EU rendelet 50. cikke.

Ugyanaz a meghatározás, mint a COREP (OF): {C 01.00;020;010}-ben.

0511

ebből: tőkeinstrumentumok/részvénytőke

Tőkeinstrumentumok/részvénytőke formájában a CET1 tőkét (annak egy részét) képező jogi eszközök.

0512

ebből: a törzsrészvényekkel egyenrangú instrumentumok

Olyan jogi eszközök, amelyek nem tőkeinstrumentumok/részvénytőke formájában képezik a CET1 tőkét (annak egy részét), de egyenrangúak ezzel a kategóriával.

0520

Kiegészítő alapvető tőke

Az 575/2013/EU rendelet 61. cikke.

Ugyanaz a meghatározás, mint a COREP (OF): {C 01.00; 530; 010}-ben.

0521

ebből: szavatolótőkeként megjelenített alárendelt kötelezettségek (egy része)

Az egyéb alapvető tőkét (annak egy részét) képező jogi eszközök.

0530

Járulékos tőke (Tier 2)

Az 575/2013/EU rendelet 71. cikke.

Ugyanaz a meghatározás, mint a COREP (OF): {C 01.00;750;010}-ben.

0531

ebből: szavatolótőkeként megjelenített alárendelt kötelezettségek (egy része)

Ez a bontás azonosítja azokat a jogi eszközöket, amelyek a járulékos szavatoló tőkét (annak egy részét) képezik.

0600

Kötelezettségek összesen és szavatolótőke, beleértve a származtatott kötelezettségeket

Az ebben a táblában feltüntetett összes kötelezettség és a szabályozói szavatolótőke összege. Ezt az értéket a fenti sorokban szereplő összes érték összeadásával kell képezni. A származtatott ügyletek esetében az alkalmazandó érték a 0334. sor „Nettó kötelezettségpozíciók összege a prudenciális nettósítási szabályok figyelembevételével”.

II.3   Z 03.00 – Szavatolótőke-követelmények (OWN)

II.3.1   Általános megjegyzések

19.

Ebben a táblában a szervezet szavatolótőke-követelményeivel kapcsolatos információkat kell feltüntetni.

20.

Valamennyi információnak az adatszolgáltatási vonatkozási időpontban alkalmazandó szavatolótőke-követelményeket kell tükröznie.

21.

A táblában szereplő, a 2. pillér követelményeire vonatkozó információknak az illetékes hatóság által közölt legfrissebb rendelkezésre álló hivatalos SREP-levélen kell alapulniuk.

22.

Ha az adatot szolgáltató szervezetre nem vonatkozik egyedi alapon tőkekövetelmény, akkor csak a 0110. sort kell kitölteni.

II.3.2   A tábla egyes részeire vonatkozó útmutató

Sorok

Útmutató

0100

Teljes kockázati kitettségérték

Az 575/2013/EK rendelet 92. cikkének (3) bekezdése.

Lásd Z 01.00, 0100. oszlop.

A COREP (OF) {C 02.00;010;010} szerinti teljes kockázati kitettségérték.

0110

Hozzájárulás a teljes konszolidált kockázati kitettségértékhez

Lásd Z 01.00, 0140. oszlop.

A COREP (LR) {C 47.00;290;010} szerinti, tőkeáttételi mutató számításához használt teljes kitettségérték.

Ezt a tételt csak olyan szervezetek esetében kell megadni, amelyekre egyedi alapon nem vonatkozik tőkekövetelmény.

0210 – 0250

Az induló tőkére és a tőkeáttételi mutatóra vonatkozó követelmény

0210

Induló tőke

A 2013/36/EU irányelv 12., 28. és 31. cikke és a 575/2013/EU rendelet 93. cikke

Az intézmény tevékenységének megkezdésére vonatkozó engedély előfeltételeként szükséges induló tőke összege.

0220

A tőkeáttételi mutatóra vonatkozó követelmény

A szervezetre vagy csoportra vonatkozóan a tőkeáttételi mutató követelménye, a tőkeáttételi mutató számításához használt teljes kitettségérték százalékában kifejezve. Amennyiben nincs hivatalos követelmény, ezt a mezőt üresen kell hagyni.

A tőkeáttételi mutató számításához használt teljes kitettségértéket a COREP (LR): {C 47.00;290;010}szerint kell meghatározni.

0300

Teljes-SREP-tőkekövetelmény-mutató (TSCR-mutató)

COREP (OF): {C 03.00;130;010}

Az alábbi i. és ii. összege:

i)

az 575/2013/EU rendelet 92. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott teljes tőkemegfelelési mutató (8 %);

ii)

a kiegészítő szavatolótőke-követelmény (2. pillér szerinti követelmény) mutatója, amelyet a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárásra, valamint a felügyeleti stressztesztre vonatkozó közös eljárásokról és módszerekről szóló EBH-iránymutatásban (EBA Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process and supervisory stress testing, EBA SREP GL) meghatározott kritériumokkal összhangban kell meghatározni.

Ennek a tételnek a SREP-tőkekövetelmény mutatót (TSCR) kell tükröznie, amelyet az illetékes hatóság közöl az intézménnyel. A TSCR az EBH SREP-iránymutatásának 1.2. szakaszában található.

Ha az illetékes hatóság nem közölt kiegészítő szavatolótőke-követelményeket, akkor csak az i. pontot kell jelenteni.

0310

TSCR: CET1 tőkekövetelmény-mutató

COREP (OF): {C 03.00;140;010}

Az alábbi i. és ii. összege:

i.

az 575/2013/EU rendelet 92. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott CET1 tőkemegfelelési mutató (4,5 %);

ii.

a 0300. sor ii. pontjában említett 2. pillér szerinti követelmény mutatójának azon része, amelyet az illetékes hatóság CET1 tőke formájában követel fenntartani.

Ha az illetékes hatóság nem közölt CET1 tőke formájában fenntartandó kiegészítő szavatolótőke-követelményeket, akkor csak az i. pontot kell jelenteni.

0320

TSCR: T1 tőkekövetelmény-mutató

COREP (OF): {C 03.00;150;010}

Az alábbi i. és ii. összege:

i)

az 575/2013/EU rendelet 92. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott alapvető tőkemegfelelési mutató (T1) (6 %);

ii)

a 0300. sor ii. pontjában említett 2. pillér szerinti követelmény mutatójának azon része, amelyet az illetékes hatóság alapvető tőke (T1 tőke) formájában követel fenntartani.

Ha az illetékes hatóság nem közölt T1 tőke formájában fenntartandó kiegészítő szavatolótőke-követelményeket, akkor csak az i. pontot kell jelenteni.

0400

Kombinált pufferkövetelmények

A 2013/36/EU irányelv 128. cikkének (6) bekezdése.

COREP (OF): {C 04.00;740;010}

0410

Tőkefenntartási puffer

A 2013/36/EU irányelv 128. cikkének (1) bekezdése és 129. cikke.

COREP (OF): {C 04.00;750;010}

A CRD 129. cikkének (1) bekezdése szerint a tőkefenntartási puffer CET1 tőkén felüli CET1 tőkeelemekből áll. Mivel a tőkefenntartási puffer 2,5 %-os mértéke állandó, ebben a cellában összeget kell feltüntetni.

0420

A tagállamok szintjén azonosított makroprudenciális vagy rendszerkockázatokra képzett tőkefenntartási puffer

Az 575/2013/EU rendelet 458. cikke (2) bekezdése d) pontjának iv. alpontja.

COREP (OF): {C 04.00;760;010}

Ebben a cellában a tagállamok szintjén azonosított azon makroprudenciális vagy rendszerkockázatokra képzett tőkefenntartási puffer értékét kell feltüntetni, amely az 575/2013/EU rendelet 458. cikkével összhangban a tőkefenntartási pufferen felül kérhető.

A feltüntetett összeg a vonatkozó tőkepuffer-követelményeknek az adatszolgáltatás időpontjában való teljesítéséhez szükséges szavatolótőke összege.

0430

Intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer

A 2013/36/EU irányelv 128. cikkének (2) bekezdése, 130. és 135–140. cikke.

Lásd: COREP (OF): {C 04.00;770;010}

A feltüntetett összeg a vonatkozó tőkepuffer-követelményeknek az adatszolgáltatás időpontjában való teljesítéséhez szükséges szavatolótőke összege.

0440

Rendszerkockázati tőkepuffer

A 2013/36/EU irányelv 128. cikkének (5) bekezdése, 133. és 134. cikke.

Lásd: COREP (OF): {C 04.00;780;010}

A feltüntetett összeg a vonatkozó tőkepuffer-követelményeknek az adatszolgáltatás időpontjában való teljesítéséhez szükséges szavatolótőke összege.

0450

Globálisan rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer

A 2013/36/EU irányelv 128. cikkének (3) bekezdése és 131. cikke.

COREP (OF): {C 04.00;800;010}

A feltüntetett összeg a vonatkozó tőkepuffer-követelményeknek az adatszolgáltatás időpontjában való teljesítéséhez szükséges szavatolótőke összege.

0460

Egyéb rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer

A 2013/36/EU irányelv 128. cikkének (4) bekezdése és 131. cikke.

COREP (OF): {C 04.00;810;010}

A feltüntetett összeg a vonatkozó tőkepuffer-követelményeknek az adatszolgáltatás időpontjában való teljesítéséhez szükséges szavatolótőke összege.

0500

Teljestőkekövetelmény-mutató (OCR-mutató)

COREP (OF): {C 03.00;160;010}

Az alábbi i. és ii. összege:

i)

a 0300. sorban említett TSCR-mutató;

ii)

amennyiben jogilag alkalmazható, a 2013/36/EU irányelv 128. cikkének 6. pontjában említett kombinált pufferkövetelmény mutató.

Ennek a tételnek az EBH SREP-iránymutatásának 1.2. szakaszában meghatározott teljes tőkekövetelményt (OCR) kell tükröznie.

Ha nem alkalmazandó pufferkövetelmény, csak az i. pontot kell megadni.

0510

OCR: CET1 tőkekövetelmény-mutató

COREP (OF): {C 03.00;170;010}

Az alábbi i. és ii. összege:

i)

a 0310. sorban említett CET1 tőke alkotta TSCR-mutató;

ii)

amennyiben jogilag alkalmazható, a 2013/36/EU irányelv 128. cikkének 6. pontjában említett kombinált pufferkövetelmény mutató.

Ha nem alkalmazandó pufferkövetelmény, csak az i. pontot kell megadni.

0520

OCR: T1 tőkekövetelmény-mutató

COREP (OF): {C 03.00;180;010}

Az alábbi i. és ii. összege:

i)

a 0320. sorban említett T1 tőke alkotta TSCR-mutató;

ii)

amennyiben jogilag alkalmazható, a 2013/36/EU irányelv 128. cikkének 6. pontjában említett kombinált pufferkövetelmény mutató.

Ha nem alkalmazandó pufferkövetelmény, csak az i. pontot kell megadni.

0600

OCR és 2. pillér szerinti tőke-iránymutatás (P2G)

COREP (OF): {C 03.00;190;010}

Az alábbi i. és ii. összege:

i)

a 0500. sorban említett OCR-mutató;

ii)

adott esetben az EBH SREP-iránymutatásában meghatározott 2. pillér szerinti iránymutatás (P2G). A P2G csak akkor vehető figyelembe, ha az illetékes hatóság azt közölte az intézménnyel.

Ha az illetékes hatóság nem közölt ilyen iránymutatást, akkor csak az i. pontot kell jelenteni.

0610

OCR és P2G: CET1 tőkekövetelmény-mutató

COREP (OF): {C 03.00;200;010}

Az alábbi i. és ii. összege:

i)

a 0510. sorban említett, CET1 tőke alkotta OCR-mutató;

ii)

adott esetben a 0600. sor ii. pontjában említett P2G azon része, amelyet az illetékes hatóság CET1 tőke formájában követel fenntartani. A P2G csak akkor vehető figyelembe, ha az illetékes hatóság azt közölte az intézménnyel.

Ha az illetékes hatóság nem közölt ilyen iránymutatást, akkor csak az i. pontot kell jelenteni.

0620

OCR és P2G: T1 tőkekövetelmény-mutató

COREP (OF): {C 03.00;210;010}

Az alábbi i. és ii. összege:

i)

a 0520. sorban említett, T1 tőke alkotta OCR-mutató;

ii)

adott esetben a 600. sor ii. pontjában említett P2G azon része, amelyet az illetékes hatóság T1 tőke formájában követel fenntartani. A P2G csak akkor vehető figyelembe, ha az illetékes hatóság azt közölte az intézménnyel.

Ha az illetékes hatóság nem közölt ilyen iránymutatást, akkor csak az i. pontot kell jelenteni.

II.4   Z 04.00 – Csoporton belüli pénzügyi kapcsolódások (IFC)

II.4.1   Általános megjegyzések

23.

Ebben a táblában a hitelezői feltőkésítésből ki nem zárt csoporton belüli kötelezettségekre, tőkeeszközökre és garanciákra vonatkozó információkat kell megadni.

24.

A konszolidált pénzügyi kimutatásokban szereplő érintett jogi személyek közötti összes pénzügyi kapcsolódást fel kell tüntetni. A jelentett összegeket összesíteni kell, amennyiben azok ugyanazon partnerekre (kibocsátó vagy garantált intézmény, hitelező, tulajdonos vagy garancianyújtó) és ugyanazon kötelezettség-, tőkeinstrumentum- vagy garanciatípusokra vonatkoznak.

25.

Az e tábla 0020., 0040. és 0050. oszlopában feltüntetett értékek kombinációja elsődleges kulcsot képez, amelynek a tábla minden sorát egyedileg kell azonosítania.

II.4.2   A tábla egyes részeire vonatkozó útmutató

Oszlopok

Útmutató

0010 – 0020

Kibocsátó vagy garantált szervezet

A kötelezettségeket vagy tőkeinstrumentumokat kibocsátó jogi személy vagy a garantált szervezet.

0010

Szervezet neve

Nem lehet azonos a 0030. oszlopban megadott névvel.

0020

Kód

A kibocsátó vagy a garantált szervezet kódja. Intézmények esetében a kód a 20 jegyű, alfanumerikus LEI-kód. Más szervezetek esetében a kód a 20 jegyű, alfanumerikus LEI-kód, vagy ha nem áll rendelkezésre, az Unióban alkalmazandó egységes kódrendszer szerinti kód, vagy ha ez sem áll rendelkezésre, valamely nemzeti kód.

A kódnak egyedinek kell lennie, és azt valamennyi táblán következetesen kell használni.

Nem lehet azonos a 0040. oszlopban megadott kóddal.

0030 – 0040

Hitelező, tulajdonos vagy garancianyújtó

Az a jogi személy, amely a kötelezettség tekintetében hitelező, vagy a tőkeinstrumentum tulajdonosa vagy a garancia nyújtója.

0030

Szervezet neve

Nem lehet azonos a 0010. oszlopban megadott névvel.

0040

Kód

A hitelező, tulajdonos vagy garancianyújtó kódja. Intézmények esetében a kód a 20 jegyű, alfanumerikus LEI-kód. Más szervezetek esetében a kód a 20 jegyű, alfanumerikus LEI-kód, vagy ha nem áll rendelkezésre, az Unióban alkalmazandó egységes kódrendszer szerinti kód, vagy ha ez sem áll rendelkezésre, valamely nemzeti kód.

A kódnak egyedinek kell lennie, és azt valamennyi táblán következetesen kell használni.

Nem lehet azonos a 0020. oszlopban megadott kóddal.

0050 – 0070

Pénzügyi kapcsolódás

Ebben a mezőben kell leírni a releváns szervezetek közötti pénzügyi kapcsolatot.

0050

Típus

A következő listából választandó:

 

Csoporton belüli kötelezettségek

L.1.

Nem biztosított, de elsőbbségi betétek

Ugyanaz a meghatározás, mint a Z 02.00 (LIAB), 0310. sorában

L.2.

Nem biztosított és nem elsőbbségi betétek

Ugyanaz a meghatározás, mint a Z 02.00 (LIAB), 0320. sorában

L.3.

Származtatott ügyletekből eredő kötelezettségek (lezárási összegek)

Ugyanaz a meghatározás, mint a Z 02.00 (LIAB), 0330. sorában

L.4.

Biztosítékkal fedezett kötelezettségek – nem fedezett rész

Ugyanaz a meghatározás, mint a Z 02.00 (LIAB), 0340. sorában

L.5.

Strukturált értékpapírok

Ugyanaz a meghatározás, mint a Z 02.00 (LIAB), 0350. sorában

L.6.

Előresorolt, biztosítékkal nem fedezett kötelezettségek

Ugyanaz a meghatározás, mint a Z 02.00 (LIAB), 0360. sorában

L.7.

Előresorolt, nem elsőbbségi kötelezettségek

Ugyanaz a meghatározás, mint a Z 02.00 (LIAB), 0365. sorában

L.8.

Alárendelt kötelezettségek

Ugyanaz a meghatározás, mint a Z 02.00 (LIAB), 0370. sorában

L.9.

MREL teljesítéséhez figyelembe vehető egyéb kötelezettségek

Ugyanaz a meghatározás, mint a Z 02.00 (LIAB), 0380. sorában

L.10.

Nem pénzügyi kötelezettségek

Ugyanaz a meghatározás, mint a Z 02.00 (LIAB), 0390. sorában

L.11.

Egyéb kötelezettségek

Ugyanaz a meghatározás, mint a Z 02.00 (LIAB), 0400. sorában Bármely, az előző tétel által le nem fedett kötelezettség.

L.12.

Járulékos tőke (Tier 2)

Ugyanaz a meghatározás, mint a Z 02.00 (LIAB), 0530. sorában

L.13.

Kiegészítő alapvető tőke

Ugyanaz a meghatározás, mint a Z 02.00 (LIAB), 0520. sorában

L.14.

Elsődleges alapvető tőke

Ugyanaz a meghatározás, mint a Z 02.00 (LIAB), 0510. sorában

 

Csoporton belüli garanciák

G.1.

Kibocsátások

A kibocsátott konkrét instrumentumokra/kötelezettségekre vonatkozó garanciák.

G.2.

Partner

Az intézmény valamely meghatározott partnerének nyújtott garanciák.

G.3.

Korlátlan

Nem meghatározott összegre vonatkozó, általános garanciák

G.4.

Egyéb

Bármely, a korábbi típusok alá nem sorolható garancia.

0060

Kintlévőség összege

A kötelezettségek esetében (0050. oszlop, L.1, L.2. és L.4. – L.14. típusok) a csoporton belüli kötelezettségek kintlévő összege; a származtatott ügyletekből eredő kötelezettségek esetében (L.3. típus) a Z 02.00 (LIAB) tábla 0333. sora szerinti lezárási összegek.

A garanciák esetében (0050. oszlop, G.1. – G.4. értékek), a garancia keretében történő jövőbeni kifizetések maximális potenciális összege.

0070

ebből harmadik ország joga szerint kibocsátott

Egy harmadik ország joga által szabályozott kintlévőség pénzben kifejezett összege.

0080

ebből: az MREL teljesítéséhez figyelembe vehető

Az MREL tekintetében figyelembe vehető kintlévő kötelezettségeknek a 2014/59/EU irányelv 45. cikke (4) bekezdésének a) és c)–f) pontja szerint kiszámított összege. E tekintetben nem zárhatók ki a számításból egyes kötelezettségek pusztán azon az alapon, hogy azokat egy csoporthoz tartozó vállalkozás számára bocsátották ki vagy ilyen szervezet tartja.

II.5   Z 05.01 és Z 05.02 – Fő partnerek (MCP)

II.5.1   Általános megjegyzések

26.

Ezek a táblák a fő partnerekkel szembeni kötelezettségekre (Z 05.01) és a fő partnerektől kapott mérlegen kívüli tételekre (Z 05.02) vonatkozó információkat tartalmazzák.A feltüntetett összegeket összesíteni kell, amennyiben azok ugyanazon partnerekre vagy ugyanolyan típusú kötelezettségekre vagy mérlegen kívüli tételekre vonatkoznak.

27.

Nem kell feltüntetni e táblákban azokat a kötelezettségeket és mérlegen kívüli tételeket, amelyeknél a partner nem azonosítható. Nem kell feltüntetni azokat a kötelezettségeket és mérlegen kívüli tételeket sem, amelyek esetében a partner a konszolidált pénzügyi kimutatásban szereplő szervezet.

II.5.2   Z 05.01 – Fő partnerek (kötelezettségek alapján) – A tábla egyes részeire vonatkozó útmutató

28.

Az e tábla 0020. és 0060. oszlopában feltüntetett értékek kombinációja elsődleges kulcsot képez, amelynek a tábla minden sorát egyedileg kell azonosítania.

Oszlopok

Útmutató

0010 – 0050

Partner

Azon fő partnerre vonatkozó információk, amelynek tekintetében a kötelezettség felmerül.

A fő partnerek azonosításához minden egyes partnerre vagy egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportjára vonatkozóan össze kell vonni az adatot szolgáltató szervezet vagy csoport e partnerrel vagy csoporttal szembeni összes kintlévő kötelezettségét, kivéve a konszolidált pénzügyi kimutatásokban szereplő szervezetekkel szembeni kötelezettségeket.

Ezt követően e partnereket vagy az egymással kapcsolatban álló partnerek e csoportjait az aggregált kintlévő összeg alapján rangsorolni kell, és az adatokat a 10 legfőbb partnerre vonatkozóan kell jelenteni.

Az „egymással kapcsolatban álló partnerek csoportjának” fogalommeghatározása azonos az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 39. pontjában meghatározott „kapcsolatban álló ügyfelek csoportja” fogalommeghatározásával.

E tábla alkalmazásában a partner nem lehet a konszolidált pénzügyi kimutatásokban szereplő szervezet.

0010

Szervezet neve

A fő partner vagy adott esetben az egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportjának neve.

Az egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportjának neve az anyavállalat neve, vagy ha az egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportjának nincs anyavállalata, a csoport kereskedelmi neve.

0020

Kód

A fő partner kódja vagy az egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportjának kódja. Hitelintézetek esetében a kód a 20 jegyű, alfanumerikus LEI-kód. Más szervezetek esetében a kód a 20 jegyű, alfanumerikus LEI-kód, vagy ha nem áll rendelkezésre, az Unióban alkalmazandó egységes kódrendszer szerinti kód, vagy ha ez sem áll rendelkezésre, valamely nemzeti kód.

A kódnak egyedinek kell lennie, és azt valamennyi táblán következetesen kell használni.

0030

Csoport vagy egyedi szervezet

Egyedi fő partner esetében „1”-t, egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportja esetében pedig „2” -t kell feltüntetni.

0040

Ország

A partner bejegyzése szerinti ország ISO 3166–1-alpha-2 kódja. Idetartoznak a nemzetközi szervezetekre vonatkozó pszeudo-ISO-kódok, amelyek az Eurostat fizetési mérleggel foglalkozó Vademecumának (Balance of Payments Vademecum) legfrissebb kiadásában találhatók.

Az országot a partner létesítő okirat szerinti székhelye alapján határozzák meg. Egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportja esetében az anyavállalat bejegyzése szerinti ország.

0050

Szektor

Minden partnerhez egy szektort kell rendelni a FINREP szerinti gazdasági ágazati kategóriák alapján (FINREP, V. melléklet, 1. rész, 6. fejezet):

Központi bankok

Államháztartások

Hitelintézetek

Egyéb pénzügyi vállalatok

Nem pénzügyi vállalatok

Háztartások

Egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportja esetében nem kell ágazatot feltüntetni.

0060

Típus

A kötelezettségtípus a „Z 02.00 – Kötelezettségek szerkezete (LIAB)” táblában felsorolt kötelezettségtípusok egyike lehet, nevezetesen:

L.0

A hitelezői feltőkésítésből kizárt kötelezettségek

L.1

Nem biztosított, de elsőbbségi betétek

L.2

Nem biztosított és nem elsőbbségi betétek

L.3

Származtatott ügyletekből eredő kötelezettségek

L.4

Biztosítékkal nem fedezett, biztosított kötelezettségek

L.5

Strukturált értékpapírok

L.6

Előresorolt, biztosítékkal nem fedezett kötelezettségek

L.7

Előresorolt, nem elsőbbségi kötelezettségek

L.8

Alárendelt kötelezettségek (nem szavatolótőkeként megjelenített)

L.9

MREL teljesítéséhez figyelembe vehető egyéb kötelezettségek

L.10

Nem pénzügyi kötelezettségek

L.11

Egyéb kötelezettségek

Ha valamely fő partnerrel szembeni kötelezettségek a fent említett típusok közül egynél többhöz tartoznak, minden egyes kötelezettségtípust külön sorban kell feltüntetni.

0070

Öszeg

Az összeg megegyezik a „kintlévőség összege” Z 02.00 – Kötelezettségek szerkezete táblában szereplő meghatározásával. A származtatott ügyletekből eredő kötelezettségek esetében (L.3. típus) a Z 02.00 tábla 0333. sora szerinti lezárási összegeket kell feltüntetni

II.5.3   Z 05.02 – Fő partnerek (mérlegen kívüli tételek alapján) (MCP 2) A tábla egyes részeire vonatkozó útmutató

29.

Az e tábla 0020. és 0060. oszlopában feltüntetett értékek kombinációja elsődleges kulcsot képez, amelynek a tábla minden sorát egyedileg kell azonosítania.

Oszlopok

Útmutató

0010 – 0050

Partner

A mérlegen kívüli fő partnerekre vonatkozó információk.

A főbb mérlegen kívüli ügyfeleket a partnerektől vagy az egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportjától a táblában adatot szolgáltató gazdálkodó egység vagy a csoporthoz tartozó gazdálkodó egységek által kapott elkötelezettségek és pénzügyi garanciák teljes névleges összegének összeadásával kell meghatározni (a FINREP F 09 tábla alkalmazásában meghatározottaknak megfelelően). Nem sorolhatók a mérlegen kívüli fő partnerek közé a csoport konszolidált pénzügyi kimutatásaiban szereplő szervezetek. Ezt követően a partnereket vagy az egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportjait az aggregált összeg alapján rangsorolni kell, és az adatokat a 10 legfőbb mérlegen kívüli partnerre vonatkozóan kell jelenteni.

E tábla alkalmazásában csak a konszolidált pénzügyi kimutatásokban nem szereplő partnereket kell feltüntetni.

0010

Szervezet neve

Lásd a Z 05.01 oszlop 0010. oszlopára vonatkozó útmutatást.

0020

Kód

Lásd a Z 05.01 oszlop 0020. oszlopára vonatkozó útmutatást.

0030

Csoport vagy egyedi szervezet

Lásd a Z 05.01 oszlop 0030. oszlopára vonatkozó útmutatást.

0040

Ország

Lásd a Z 05.01 oszlop 0040. oszlopára vonatkozó útmutatást.

0050

Szektor

Lásd a Z 05.01 oszlop 0050. oszlopára vonatkozó útmutatást.

0060

Típus

A mérlegen kívüli kitettség típusa a következők egyike a FINREP F 09.02 táblában meghatározottak szerint:

OBS.1

Kapott hitelnyújtási elkötelezettségek

OBS.2

Kapott pénzügyi garanciák

OBS.3

Kapott egyéb elkötelezettségek

Ha valamely fő partnertől kapott mérlegen kívüli tételek a fent említett típusok közül egynél többhöz tartoznak, minden egyes típust külön sorban kell feltüntetni.

0070

Összeg

II.6   Z 06.00 – Betétbiztosítás (DIS)

II.6.1   Általános megjegyzések

30.

Ez a tábla áttekintést nyújt a csoporton belüli betétbiztosításról és azon betétbiztosítási rendszerekről, amelyeknek a releváns szervezetnek minősülő hitelintézetek tagjai.

31.

A csoporthoz tartozó minden hitelintézetet külön sorban kell feltüntetni.

II.6.2   A tábla egyes részeire vonatkozó útmutató

Oszlopok

Útmutató

0010 – 0020

Szervezet

0010

Szervezet neve

A szervezet Z 01.00 – Szervezeti felépítés (ORG) táblában feltüntetett neve.

0020

Kód

A szervezet Z 01.00 – Szervezeti felépítés (ORG) táblában feltüntetett kódja.

Ez a kód egy sorazonosító, amely a tábla minden egyes sorát egyedileg azonosítja.

0030

DGS (betétbiztosítási rendszer)

A 2014/49/EU irányelv 4. cikkének (3) bekezdése

Azon hivatalosan elismert betétbiztosítási rendszerek neve, amelyeknek a szervezet a 2014/49/EU irányelv alkalmazásában tagja. Ez a szervezet bejegyzése szerinti tagállamban működő betétbiztosítási rendszer, azon más betétbiztosítási rendszerek kizárásával, amelyek más tagállamokban további védelmet („top up”) biztosíthatnak a szervezet ügyfeleinek az adott tagállamban lévő fióktelepnél. Amennyiben egy intézmény olyan intézményvédelmi rendszer tagja, amelyet a 2014/49/EU irányelv 4. cikkének (2) bekezdése értelmében betétbiztosítási rendszerként is elismertek, a betétbiztosítási rendszer neve megegyezik az intézményvédelmi rendszer 050. sorban feltüntetett nevével.

A betétbiztosítási rendszert a bejegyzés szerinti tagállamnak megfelelően a következők közül kell kiválasztani:

 

Ausztria esetében

„Einlagenscherung der Banken und Bankiers GmbH”

„Sparkassen-Haftungs AG”

„Österreichische Raiffeisen-Einslagenscherung eGen”

„Volksbank Einlagenscherung eG”

„Hypo Haftungs-Gesellschaft m.b.H.”

 

Belgium esetében

„Garantiefonds voor Financiële diensten/Fonds de garantie pour les services financiers”

 

Bulgária esetében

„Фондът за гарантиране на влоговете в банките”

 

Horvátország esetében

„Državna agencija za osiguranje šednih ulognih uloga i sanaciju banaka”

 

Ciprus esetében

„Σύστημα Εγγύσης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων”

 

A Cseh Köztársaság esetében

„Garanční ssystem finančního trhu”

 

Dánia esetében

„Garantiformuen”

 

Észtország esetében

„Tagastifond”

 

Finnország esetében

„Talletussuojarahasto”

 

Franciaország esetében

„Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution”

 

Németország esetében

„Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH”

„Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH”

„Sicherungsseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsverbund)”

„BVR Institutssischerung GmbH”

 

Gibraltár esetében

„Gibraltar Deposit Guarantee Scheme”

 

Görögország esetében

„Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων”

 

Magyarország esetében

„Országos Betétbiztosítási Alap”

 

Izland esetében

„Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta”

 

Írország esetében

„Irish Deposit Protection Scheme”

 

Olaszország esetében

„Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi”

„Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo”

 

Lettország esetében

„Latvijas Noguldījumu garantiju fonds”

 

Liechtenstein esetében

„Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV”

 

Litvánia esetében

„Indėlių ir investicijų draudimas”

 

Luxemburg esetében

„Fond de garantie des Dépôts Luxembourg”

 

Málta esetében

„Depositor Compensation Scheme”

 

Hollandia esetében

„De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel”

 

Norvégia esetében

„Bankenes sikringsfond”

 

Lengyelország esetében

„Bankowy Fundusz Gwarancyjny”

 

Portugália esetében

„Fundo de Garantia de Depósitos”

„Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo”

 

Románia esetében

„Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar”

 

Szlovákia esetében

„Fond ochrany vkladov”

 

Szlovénia esetében

„Banka Slovenije”

 

Spanyolország esetében

„Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito”

 

Svédország esetében

„Riksgälden”

 

Az Egyesült Királyság esetében

„Financial Services Compensation Scheme”

Ha a hivatalosan elismert betétbiztosítási rendszer, amelynek a szervezet tagja, nem szerepel a fenti felsorolásban, az „egyéb” megjelölést kell feltüntetni.

0040

Biztosított betétek összege

A 2014/49/EU irányelv 2. cikkének (1) bekezdésének 5. pontja és 6. cikkének (2) bekezdése

A 2014/49/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 5. pontjában – a 6. cikkel együtt értelmezve – meghatározott biztosított betéteknek a 0030. sorban megadott betétbiztosítási rendszer által fedezett összege, az említett irányelv 6. cikkének (2) bekezdésében meghatározott ideiglenes túllépés kizárásával.

0050

Intézményvédelmi rendszer

Az 575/2013/EU rendelet 113. cikkének (7) bekezdése

Az 575/2013/EU rendelet 113. cikkének (7) bekezdésében említett azon intézményvédelmi rendszer neve, amelynek a szervezet tagja. Ha a szervezet nem tagja intézményvédelmi rendszernek, a mezőt üresen kell hagyni. Ha a szervezet olyan intézményvédelmi rendszer tagja, amelyet a 2014/49/EU irányelv 4. cikkének (2) bekezdése értelmében hivatalosan betétbiztosítási rendszerként is elismernek, az intézményvédelmi rendszer neve megegyezik a 030. sorban a betétbiztosítási rendszer nevével.

0060

Kiegészítő védelem önkéntes rendszer alapján

A 2014/49/EU irányelv 1. cikke (3) bekezdésének a) pontja

A szervezetnél elhelyezett, önkéntes betétbiztosítási rendszer hatálya alá tartozó betétek összege.

II.7   Kritikus funkciók és fő üzletágak

II.7.1   Általános megjegyzések

32.

E szakasz négy táblája kulcsfontosságú adatokat és minőségi értékeléseket nyújt a csoport gazdasági funkcióinak hatásáról, helyettesíthetőségéről és kritikusságáról, amit e kritikus funkciók fő üzletágakhoz és jogalanyokhoz való hozzárendelése egészít ki.

33.

Az egyes táblák a következő témákkal foglalkoznak:

34.

Z 07.01. tábla – A gazdasági funkciók kritikusságának értékelése (FUNC 1): mennyiségi és minőségi mutatók alapján azonosítja a csoport által ellátott nem kritikus és kritikus funkciókat minden egyes olyan tagállam tekintetében, ahol a csoport aktív;

35.

Z 07.02 tábla – A kritikus funkciók szervezetekhez való hozzárendelése (FUNC 2): az azonosított kritikus funkciókat hozzárendeli a jogi személyekhez, és értékeli, hogy az egyes jogi személyek lényegesnek minősülnek-e az adott kritikus funkció ellátása szempontjából;

36.

Z 07.03 – A fő üzletágak szervezetekhez való hozzárendelése (FUNC 3): a fő üzletágak teljes listája és ezek hozzárendelése a jogi személyekhez;

37.

Z 07.04 tábla – A kritikus funkciók fő üzletágakhoz való hozzárendelése (FUNC 4): az azonosított kritikus funkciók hozzárendelése az üzletágakhoz.

38.

A 2014/59/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 35. pontja értelmében a kritikus funkciók olyan tevékenységek, szolgáltatások vagy működési folyamatok, amelyek megszűnése az intézmény vagy csoport méretéből, piaci részesedéséből, külső vagy belső összekapcsoltságából, összetettségéből vagy határokon átnyúló tevékenységéből adódóan egy vagy több tagállamban valószínűsíthetően fennakadást okoz a reálgazdaság számára létfontosságú szolgáltatások vagy a pénzügyi stabilitás tekintetében, különös tekintettel e tevékenységek, szolgáltatások vagy működési folyamatok helyettesíthetőségére.

39.

Az (EU) 2016/778 bizottsági rendelet (15) 6. cikkének (1) bekezdése értelmében a funkció kritikusnak minősül, ha megfelel mindkét alábbi feltételnek:

1.

a funkciót az intézmény az intézményhez vagy a csoporthoz nem tartozó harmadik felek részére biztosítja; valamint

2.

a funkció hirtelen fellépő zavara valószínűleg lényeges negatív hatást okozna a harmadik felek részére, pénzügyi fertőzést idézne elő vagy aláásná a piaci szereplők általános bizalmát, mivel a kritikus funkció rendszerszintű jelentőséggel bír harmadik felek szempontjából és a funkciót ellátó intézmény vagy csoport rendszerszintű jelentőséggel bír a funkció ellátása szempontjából.

40.

A 2014/59/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 36. pontja értelmében a fő üzletágak azok az üzletágak és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások, amelyek egy intézmény vagy csoport – amelynek az intézmény részét képezi – fő bevételi vagy nyereségforrását jelentik, illetve az új befektetésekből származó bevételek jelenértékének jelentős részét képviselik.

41.

E tábla alkalmazásában a gazdasági funkciók a táblában alább felsorolt funkciókat jelentik.

42.

A gazdasági funkciók minden egyes kategóriája esetében „egyéb” gazdasági funkció is választható, ha a funkciót az előre meghatározott funkciók egyike sem fedi le.

43.

A 0010–0070. sorban és a 0080–0150. sorban említett partnerek meghatározása azonos a FINREP V. melléklete 1. részének 6. fejezetében megadott ügyfélszektor-meghatározásokkal. A „kkv-k” meghatározása azonos a FINREP V. melléklete 1. része 5. pontjának i. alpontjában megadott meghatározással.

Azonosító

Gazdasági funkciók

Betétgyűjtés

A betétgyűjtés a nem pénzügyi közvetítők betéteinek elfogadására vonatkozik. Nem foglalja magában az egyéb pénzügyi közvetítők betéteinek elfogadását, amelyet külön, a „bankközi finanszírozás” alatt kell feltüntetni.

A betétek közé tartoznak a következők: i) folyószámlák/egynapos betétek, ii. megállapodás szerinti futamidejű betétek, és iii. felmondással visszaváltható betétek; nem tartoznak ide a visszavásárlási megállapodások.

Hivatkozások: Az FSB iránymutatása a kritikus funkciók és a kritikus megosztott szolgáltatások azonosításáról (2013), 14. o.; az 1071/2013/EU rendelet II. melléklete 2. részének 9.1., 9.2. és 9.3. pontja.

1.1

Háztartások

1.2

Nem pénzügyi vállalatok (kkv-k)

1.3

Nem pénzügyi vállalatok (nem kkv-k)

1.4

Államháztartások

1.5, 1.6, 1.7

Egyéb szektorok/partnerek (1), (2) és (3)

Hitelezés

A hitelezés a nem pénzügyi partnerek, például a vállalati vagy lakossági ügyfelek számára nyújtott hitelezést fedi le. A pénzügyi partnerek számára nyújtott hitelezést külön, a „bankközi finanszírozás” rész alatt kell feltüntetni. A hitelek magukban foglalják az intézmények által tartott adósságinstrumentumokat, de nem foglalják magukban a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, függetlenül azok számviteli besorolásától (pl. lejáratig tartandó vagy értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírok).

Hivatkozások: Az FSB iránymutatása a kritikus funkciók és a kritikus megosztott szolgáltatások azonosításáról (2013), 17. o.; az 1071/2013/EU rendelet II. melléklete 2. részének 2. pontja.

2.1

Háztartások – lakáscélú hitelezés

A lakáscélú hitelek (azaz személyes használat vagy bérbeadás céljára történő lakásvásárlás céljából nyújtott hitel, ideértve az építésre és a felújításra felvett hiteleket is).

2.2

Háztartások – egyéb hitelezés

2.3

Nem pénzügyi vállalatok (kkv-k)

2.4

Nem pénzügyi vállalatok (nem kkv-k)

2.5

Államháztartások

2.6, 2.7, 2.8

Egyéb szektorok/partnerek (1), (2) és (3)

Pénzforgalmi, készpénz-, kiegyenlítési, elszámolási, letéti őrzési szolgáltatások

Hivatkozás: Az FSB iránymutatása a kritikus funkciók és a kritikus megosztott szolgáltatások azonosításáról (2013), 20. o.

Az e szakaszba tartozó gazdasági funkciók magukban foglalják a pénzforgalmi, készpénz-, kiegyenlítési, elszámolási és letéti szolgáltatások hitelintézet általi nyújtását a saját ügyfelek közötti közvetítőként vagy egy ügyfél és egy vagy több releváns pénzügyi piaci infrastruktúra közötti közvetítőként, vagy a pénzügyi piaci infrastruktúrákhoz más bankok számára biztosított (közvetett) hozzáférést. A kritikus funkciók és a kritikus megosztott szolgáltatások azonosításáról szóló FSB-iránymutatással összhangban a pénzforgalmi, kiegyenlítési és elszámolási funkciók a bankok által ügyfeleiknek nyújtott szolgáltatásokra korlátozódnak. Ez a kategória nem terjed ki a (tiszta) pénzügyi piaci infrastruktúraszolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokra. E tábla alkalmazásában a pénzügyi piaci infrastruktúrák magukban foglalják a fizetési rendszereket, értékpapír-kiegyenlítési rendszereket, központi értéktárakat és központi szerződő feleket (de nem foglalják magukban a kereskedési adattárakat).

A „pénzforgalmi szolgáltatás”, a „fizetési művelet” és a „fizetési rendszer” meghatározása megegyezik a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló (EU) 2015/2366 irányelv 4. cikke (3), (5), illetve (7) bekezdésében meghatározottakkal (16).

3.1

Monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott pénzforgalmi szolgáltatások

Ez a sor magában foglalja a monetáris pénzügyi intézményeknek külső fizetési rendszerek alkalmazásával vagy anélkül nyújtott pénzforgalmi szolgáltatásokat. Idetartoznak a levelező banki szolgáltatások(hoz kapcsolódó kifizetések) is. A monetáris pénzügyi intézmények közé tartoznak az alábbi alszektorokban szereplő intézményi egységek: i. központi bankok; ii. betétgyűjtő vállalatok a központi bank kivételével; valamint iii. pénzpiaci alapok.

3.2

Nem monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott pénzforgalmi szolgáltatások

Ügyfeleknek külső fizetési rendszerek alkalmazásával vagy anélkül nyújtott pénzforgalmi szolgáltatások. Ide csak a nem monetáris pénzügyi intézmények közé tartozó természetes vagy jogi személyek sorolhatók. A pénzforgalmi szolgáltatók szintén nem tartoznak a „nem monetáris pénzügyi intézmények” szektorába.

3.3

Készpénzszolgáltatások

Készpénzszolgáltatások nyújtása ügyfelek (magánszemélyek és vállalatok, de nem monetáris pénzügyi intézmények) részére. Idetartozik az ATM-eknél és a fiókokban történő készpénzfelvétel, de nem tartoznak ide egyéb készpénzszolgáltatások (például a nagybani kiskereskedők számára nyújtott készpénzszállítási szolgáltatások). Idetartozik továbbá a csekkel és a fiókokban banki nyomtatványokkal történő készpénzfelvétel (ahol a kártyák azonosító eszközként használhatók).

3.4

Értékpapír-kiegyenlítési szolgáltatások

Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások az értékpapírügyletek megerősítése, elszámolása és kiegyenlítése céljából, értékpapír-kiegyenlítési rendszerek alkalmazásával vagy anélkül. A kiegyenlítés értékpapírügylet teljesítése, amely ügyletet azzal a céllal kötöttek meg, hogy az ügyletben részt vevő felek kötelezettségei pénzeszköz-átutalás és/vagy értékpapírtranszfer révén kerüljenek kiegyenlítésre.

3.5

Központi szerződő fél elszámolási szolgáltatásai

Az ügyfeleknek nyújtott, értékpapírokkal és származtatott ügyletekkel kapcsolatos elszámolási szolgáltatások. Idetartozik a központi szerződő félhez történő közvetett hozzáférés biztosítása is.

3.6

Letéti őrzési szolgáltatások

Az ügyfelek pénzügyi eszközeinek megőrzése és kezelése, valamint a letéti őrzéshez kapcsolódó szolgáltatások, például készpénz- és biztosítékkezelés.

3.7, 3.8, 3.9

Egyéb szolgáltatások/tevékenységek/funkciók (1), (2) és (3)

Tőkepiacok

A tőkepiaci tevékenységek az értékpapírok kibocsátására és kereskedelmére, a kapcsolódó tanácsadási szolgáltatásokra és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokra, például kiemelt brókerszolgáltatásra és árjegyzésre vonatkoznak.

4.1

Kereskedési céllal tartott származtatott ügyletek – tőzsdén kívüli

A 648/2012/EU rendelet 2. cikkének (5) és (7) bekezdése) (17)

Származtatott ügylet vagy ügylet a 2014/65/EK irányelv (18) az 1287/2006/EK rendelet 38. és 39. cikkével végrehajtott I. melléklete C. szakaszának 4–10. pontjában felsorolt pénzügyi eszköz.

Tőzsdén kívüli származtatott ügylet vagy ügylet olyan származtatott ügylet, amelynek végrehajtására nem a 2014/65/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdése 21. pontjának értelmében vett szabályozott piacon vagy a 648/2012/EU rendelet 2a. cikkével összhangban a szabályozott piaccal egyenértékűnek tekintett harmadik országbeli piacon kerül sor.

Csak a tőzsdén kívüli piacon forgalmazott származtatott ügyletek értékét kell feltüntetni.

4.2

Kereskedési céllal tartott származtatott ügyletek – nem tőzsdén kívüli

A kereskedési céllal tartott összes származtatott ügylet, kivéve a kereskedési céllal tartott tőzsdén kívüli származtatott ügyleteket.

4.3

Másodlagos piacok/kereskedés

A másodlagos piac az a hely, ahol az értékpapírok befektetők általi vásárlása és értékesítése történik. Ez a funkció a teljes kereskedési portfólióra vonatkozik (részvény, vállalati kötvény, államkötvény).

A feltüntetendő érték a kereskedési céllal tartott értékpapírok összértéke. Az értékpapírokat az adatszolgáltatási vonatkozási időpontkori valós értéken kell jelenteni.

Az összeg nem tartalmazza a hiteleket, a származtatott ügyleteket és a nem forgalomképes eszközöket (pl. követelések).

4.4

Elsődleges piacok/jegyzési garanciavállalás

Az elsődleges piacok azok a piacok, ahol a vállalkozások, kormányok és más csoportok új értékpapírokat bocsátanak ki hitel- vagy tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok (törzs- és elsőbbségi részvények, vállalati kötvények, kincstárjegyek, államkötvények stb.) révén történő finanszírozásuk céljából. Az elsődleges piacokat a jegyzési garanciavállalási csoportok segítik.

4.5, 4.6, 4.7

Egyéb szolgáltatások/tevékenységek/funkciók (1), (2) és (3)

Bankközi finanszírozás

A bankközi piacokon a pénzügyi partnerek (hitelintézetek és egyéb pénzügyi vállalatok) számára történő hitelnyújtási és azoktól való hitelfelvételi tevékenységek.

5.1

Hitelfelvétel

Pénzügyi partnerektől bankközi piacon történő hitelfelvétel (többek között visszavásárlási megállapodások, bankközi kölcsönfelvétel, kereskedelmi értékpapírok, letéti jegyek, pénzpiaci alapok, hitelkeretek, eszközfedezetű kereskedelmi papírok és vagyonkezelői betétek formájában).

5.2

Származtatott ügyletek (eszközök)

A pénzügyi partnerekkel kötött, a mérleg eszközoldalán megjelenített összes származtatott ügylet. A „Tőkepiacok” szakasszal szemben a „Bankközi finanszírozás” szakaszban feltüntetett származtatott ügyletek magukban foglalják a pénzügyi partnerekkel kötött összes származtatott ügyletet (és nem csak a kereskedési céllal tartott termékeket).

5.3

Hitelezés

Pénzügyi partnerek számára bankközi piacon történő hitelnyújtás (többek között fordított visszavásárlási megállapodások, kereskedelmi értékpapírok, letéti jegyek, pénzpiaci alapok, hitelkeretek, eszközfedezetű kereskedelmi papírok és vagyonkezelői betétek formájában).

5.4

Származtatott ügyletek (kötelezettségek)

A pénzügyi partnerekkel kötött, a mérleg forrásoldalán megjelenített összes származtatott ügylet.

5.5, 5.6, 5.7

Egyéb terméktípusok (1), (2) és (3)

A „Bankközi finanszírozás” gazdasági funkcióhoz tartozó bármely olyan funkció, amely nem szerepel a fenti felsorolásban.

II.7.2   Z 07.01 – A gazdasági funkciók kritikusságának értékelése (FUNC 1) A tábla egyes részeire vonatkozó útmutató

44.

Minden olyan tagállam („ország”) esetében, amelyben a csoport tevékenykedik, egy táblát kell benyújtani.

45.

A táblában minden olyan gazdasági funkciót fel kell tüntetni, amelyet az adott tagállamban a csoporthoz tartozó bármely vállalkozás végez, függetlenül attól, hogy ez a funkció kritikus-e vagy sem.

Sorok

Útmutató

0010 – 0380

Gazdasági funkciók

A fent meghatározott gazdasági funkciók


Oszlopok

Útmutató

0010

A gazdasági funkció leírása

Amennyiben a gazdasági funkció „Egyéb” típusú (1.5–1.7, 2.6–2.8, 3.7–3.9, 4.5–4.7, 5.5–5.7 funkciók), meg kell adni e funkció leírását.

0020

Piaci részesedés

Az intézmény vagy csoport piaci részesedésére vonatkozó becslés az adott országban az adott gazdasági funkció vonatkozásában. A monetáris értéken mért teljes piac százalékos arányában kifejezve.

0030

Pénzösszeg

Az oszlop tartalma a gazdasági funkciótól függ:

1.

Betétgyűjtés

Elfogadott betétek könyv szerinti értéke (beleértve a felhalmozott kamatot)

Hivatkozások: FINREP III. és IV. melléklet, F 08.01 tábla és az V. melléklet 2. részének 97. pontja.

2.

Hitelezés

A nem értékvesztett és értékvesztett hitelek és előlegek bruttó könyv szerinti értéke (beleértve a felhalmozott kamatot). A hitelezési állomány a várható jövőbeli hitelezés helyettesítője.

Hivatkozások: FINREP III. és IV. melléklet, F 04.01 tábla és az V. melléklet 1. részének 34. b) pontja.

3.

Pénzforgalmi, készpénz-, kiegyenlítési, elszámolási, letéti őrzési szolgáltatások

Általános szabályként a napi tranzakciók éves átlagát kell jelenteni. Ha ez nem áll rendelkezésre, rövidebb időszak (pl. néhány hónap) átlagát is fel lehet tüntetni.

Az egyes különböző funkciók tekintetében a következő mérőszámokat kell használni:

Pénzforgalmi szolgáltatások (3.1–3.2): Küldött műveletek értéke.

(Hivatkozások: a 2015/2366/EK irányelv 4. cikkének (5) bekezdése; EKB/2013/43)

Készpénzszolgáltatások (3.3): Az ATM-műveletek értéke az ECB/2013/43 5a. táblázatában meghatározottak szerint, valamint a pénztári készpénzfelvétel, az ECB/2014/15 táblázat 4. táblázatában meghatározottak szerint.

Értékpapír-kiegyenlítési szolgáltatások (3.4): Az ügyfelek nevében feldolgozott értékpapír-műveletek értéke. Ide tartoznak az értékpapír-kiegyenlítési rendszerrel kiegyenlített vagy az adatszolgáltató intézmények által belsőleg kiegyenlített ügyletek és a fizetés nélküli tranzakciók.

Központi szerződő fél elszámolási szolgáltatásai (3.5): Azon központi szerződő fél által az intézménnyel szemben annak ügyfelei nevében felvett pozíciók (kitettség), amelynek az intézmény tagja. A központi szerződő feleknél folytatott ügyféltevékenységhez kapcsolódó nyitott pozíciók átlagos napi értékét kell megadni. Ha ez nem áll rendelkezésre, rövidebb időszak (pl. néhány hónap) átlagát is fel lehet tüntetni.

Letéti őrzési szolgáltatások (3.6): A letétbe helyezett eszközök összege valós értéken. Ha a valós érték nem áll rendelkezésre, egyéb értékelési alap, például a névleges érték is használható. Azokban az esetekben, amikor az intézmény olyan szervezeteknek nyújt szolgáltatást, mint például a kollektív befektetési vállalkozások vagy nyugdíjalapok, az érintett eszközöket azon a valós értéken is fel lehet tüntetni, amelyen ezek a szervezetek az eszközöket saját mérlegükben megjelenítik. A feltüntetett összegeknek adott esetben tartalmazniuk kell a felhalmozott kamatokat is.

(Hivatkozás: FINREP III. és IV. melléklet, F 22.02 tábla 010. oszlop)

4.

Tőkepiacok

Névleges összeg – Csak a származtatott ügyletekre jelentendő (4.1–4.2): az összes megkötött, de a vonatkozási időpontban még ki nem egyenlített ügylet bruttó névértéke.

Hivatkozások: defincíció: FINREP, V. melléklet, 2. rész 133. pont adatok: FINREP III., IV. és V. melléklet;

Származtatott ügyletek összesen (4.1–4.2): F 10.00 tábla 030. oszlop 290. sor

Származtatott ügyletek – tőzsdén kívüli (4.1): F 10.00 tábla 030. oszlop 300 + 310 + 320. sor

Másodlagos piaci tevékenységek (4.3). Eszközök könyv szerinti értéke – a mérleg eszközoldalán feltüntetendő könyv szerinti érték, beleértve a kereskedési céllal tartott [FINREP V. melléklet 1. részének 15. a) pontja és 16. a) pontja] tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok [FINREP V. melléklet 1. részének 31. pontja] esetében a felhalmozott kamatot is [FINREP V. melléklet 1. részének 27. pontja].

Hivatkozás: FINREP: III. melléklet F 04.01 tábla 010. oszlop 010 + 060 + 120. sor

Elsődleges piacok (4.4): Díjbevétel – Nem az intézmény által keletkeztetett vagy kibocsátott értékpapírok keletkeztetésében vagy kibocsátásában való részvételért kapott díjak és jutalékok.

Hivatkozás: FINREP: III. és IV. melléklet F 22.01 tábla 010. oszlop 030 + 180. sor

5.

Bankközi finanszírozás

A FINREP szerint meghatározott bruttó könyv szerinti értéket kell használni.

Hivatkozások: FINREP: V. melléklet 1. rész 34. pont, FINREP: III. és IV. melléklet, a következő táblák:

Hitelfelvétel (5.1): F 20.06 tábla 010. oszlop 100 + 110. sor, az összes ország

Származtatott ügyletek (eszközök) (5.2): F 20.04 tábla 010. oszlop 010. sor, az összes ország

Hitelezés (5.3): F 20.04 tábla 010. oszlop 170 + 180. sor, az összes ország

Származtatott ügyletek (kötelezettségek) (5.4): F 20.06 tábla 010. oszlop 010. sor, az összes ország

0040

Numerikus mutató

Az oszlop tartalma a gazdasági funkciótól függ:

1.

Betétgyűjtés

A „Pénzösszeg” oszlopban jelentett értéket betétben elhelyező ügyfelek száma összesen. Ha egy ügyfél egynél több betéti terméket/számlát használ, az ügyfelet csak egyszer kell számításba venni.

2.

Hitelezés

Ügyfelek száma összesen. Ha egy ügyfél egynél több hitelezési terméket/számlát használ, az ügyfelet csak egyszer kell számításba venni.

3.

Pénzforgalmi, készpénz-, kiegyenlítési, elszámolási, letéti őrzési szolgáltatások

Általános szabályként a napi tranzakciók éves átlagát kell jelenteni. Ha ez nem áll rendelkezésre, rövidebb időszak (pl. néhány hónap) átlagát is fel lehet tüntetni.

Az egyes különböző funkciók tekintetében a következő mérőszámokat kell használni:

Pénzforgalmi szolgáltatások (3.1–3.2): A végrehajtott tranzakciók száma.

Hivatkozások: a 2015/2366/EK irányelv 4. cikkének (5) bekezdése; EKB/2013/43.

Készpénzszolgáltatások (3.3): Az ATM-műveletek száma az ECB/2013/43 5a. táblázatában meghatározottak szerint, valamint a pénztári készpénzfelvétel, az ECB/2014/15 táblázat 4. táblázatában meghatározottak szerint.

Értékpapír-kiegyenlítési szolgáltatások (3.4): Az ügyfelek nevében feldolgozott értékpapír-műveletek száma. Ide tartoznak az értékpapír-kiegyenlítési rendszerrel kiegyenlített vagy az adatszolgáltató intézmény vagy csoport által belsőleg kiegyenlített ügyletek és a fizetés nélküli tranzakciók.

4.

Tőkepiacok

Partnerek VAGY ügyletek száma. A származtatott ügyletek (4.1–4.2) és a másodlagos piaci eszközök (4.3) esetében a partnerek teljes száma. Az elsődleges piaci tevékenység (4.4) esetében a jegyzési garanciával ellátott ügyletek teljes száma.

5.

Bankközi finanszírozás

Partnerek száma összesen. Ha egy szerződő fél egynél több számlával és/vagy egynél több ügylettel rendelkezik, akkor a partner csak egyszer számítandó.

0050

A piacra gyakorolt hatás

A funkció hirtelen megszüntetésének a harmadik felekre, a pénzügyi piacokra és a reálgazdaságra gyakorolt becsült hatása, figyelembe véve az intézmény méretét, piaci részesedését az adott országban, a külső és belső összekapcsoltságot, komplexitást és az intézmény határon átnyúló tevékenységeit.

A minőségi értékelés eredményét „Magas (H)”, „Közepes-Magas (MH)”, „Közepes-Alacsony (ML)” vagy „Alacsony (L)” megjelöléssel kell kifejezni.

H: a funkció megszüntetése kimagasló hatást gyakorol a nemzeti piacra; MH: jelentős hatás; ML: a hatás lényeges, de korlátozott; L: alacsony hatás.

0060

Helyettesíthetőség

Az (EU) 2016/778 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkének (3) bekezdése

A funkció helyettesíthető, ha elfogadható módon és észszerű időn belül helyettesíthető, elkerülve a reálgazdaságot és a pénzügyi piacokat érintő rendszerszintű problémákat. Figyelembe kell venni az alábbiakat:

a)

az adott funkció piacának szerkezete, valamint helyettesítő szolgáltatók rendelkezésre állása;

b)

más szolgáltatók kapacitásának nagysága, a funkció ellátására vonatkozó követelmények, valamint a piacra lépés vagy terjeszkedés esetleges akadályai;

c)

mennyire motiváltak más szolgáltatók az érintett tevékenységek átvételére;

d)

a szolgáltatás igénybevevőinek a szolgáltatóváltáshoz szükséges idő és a szolgáltatóváltással járó költségek, a funkciók átvételéhez más versenytársaknak szükséges idő, illetve hogy ez az idő – a szolgáltatás típusától függően – elegendő-e a jelentős zavarok elkerüléséhez.

A minőségi értékelés eredményét „Magas (H)”, „Közepes-Magas (MH)”, „Közepes-Alacsony (ML)” vagy „Alacsony (L)” megjelöléssel kell kifejezni.

H: az adott funkciót észszerű időn belül könnyen elláthatja egy másik bank hasonló feltételekkel;

L: a funkciót nem lehet könnyen vagy gyorsan helyettesíteni;

MH és ML: közbenső esetek, figyelembe véve különböző szempontokat (pl. piaci részesedés, piaci koncentráció, helyettesítés időigénye, a piacra lépés vagy terjeszkedés jogi akadályai és operatív követelményei).

0070

Kritikus funkció

Ebben az oszlopban fel kell tüntetni, hogy az ebben a táblában szereplő mennyiségi adatokat és kritikussági mutatókat figyelembe véve a gazdasági funkció kritikusnak tekinthető-e az adott ország piacán.

„Igen” vagy „Nem” megjelölés választható.

II.7.3   Z 07.02 – A kritikus funkciók szervezetekhez való hozzárendelése (FUNC 2) A tábla egyes részeire vonatkozó útmutató

46.

Ezt a táblát a teljes csoportra vonatkozóan kell kitölteni. Ebben a táblában csak a {Z 07.01; 070} mezőkben (az egyes tagállamok tekintetében) kritikusként azonosított funkciókat kell feltüntetni.

47.

Az e tábla 0010., 0020. és 0040. oszlopában feltüntetett értékek kombinációja elsődleges kulcsot képez, amelynek a tábla minden sorát egyedileg kell azonosítania.

Oszlopok

Útmutató

0010

Ország

Az ország, amelynek tekintetében a funkció kritikus, a Z 07.01 (FUNC 1) táblában megadottak szerint.

0020

Azonosító

A fenti 2.7.1.4. pontban meghatározott és a Z 07.01 (FUNC 1) táblában említett kritikus funkciók azonosítója.

0030

Szervezet neve

A kritikus funkciót ellátó szervezet Z 01.00 (ORG) táblában megadott neve.

Ha több olyan szervezet van, amely ugyanabban az országban azonos kritikus funkciókat lát el, minden egyes szervezetet külön sorban kell feltüntetni.

0040

Kód

A kritikus funkciót ellátó szervezet Z 01.00 (ORG) táblában megadott kódja.

0050

Pénzösszeg

A szervezet által a Z 07.01 (FUNC 1) tábla 0030. oszlopában feltüntetett összegben képviselt rész, összegszerűen megadva.

II.7.4   Z 07.03 – A fő üzletágak szervezetekhez való hozzárendelése (FUNC 3) A tábla egyes részeire vonatkozó útmutató

48.

Az e tábla 0020. és 0040. oszlopában feltüntetett értékek kombinációja elsődleges kulcsot képez, amelynek a tábla minden sorát egyedileg kell azonosítania.

49.

Ebben a táblában csak a {Z 07.02; 0060} mezőkben lényegesként azonosított szervezeteket kell feltüntetni.

Oszlopok

Útmutató

0010

Fő üzletág

A 2014/59/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 36. pontja és (2) bekezdése szerinti fő üzletágak.

0020

Üzletág azonosítója

Az üzletág intézmény által adott egyedi azonosítója.

0030

Leírás

A fő üzletág leírása.

0040

Szervezet neve

Azon szervezet Z 01.00 (ORG) táblában feltüntetett neve, amely a fő üzletágat működteti vagy annak részét képezi.

Ha több szervezet működteti a fő üzletágat vagy képezi annak részét, akkor minden egyes szervezetet külön sorban kell feltüntetni.

0050

Kód

A fő üzletágat működtető vagy annak részét képező szervezetnek a Z 01.00 (ORG) táblában feltüntetett kódja.

II.7.5   Z 07.04 – A kritikus funkciók fő üzletágakhoz való hozzárendelése (FUNC 4) A tábla egyes részeire vonatkozó útmutató

50.

Az e tábla 0010., 0020. és 0040. oszlopában feltüntetett értékek kombinációja elsődleges kulcsot képez, amelynek a tábla minden sorát egyedileg kell azonosítania.

51.

Ebben a táblában csak a {Z 07.01; 0070} mezőkben kritikusként azonosított funkciókat kell feltüntetni.

Oszlopok

Útmutató

0010

Ország

Az az ország, amelynek tekintetében a Z 07.01 (FUNC 1) táblában megadottak szerint a funkció kritikus.

0020

Funkció azonosítója

A fenti 2.7.1.2. pontban meghatározott és a Z 07.01 (FUNC 1) táblában említett kritikus funkciók azonosítója.

0030

Fő üzletág

A 2014/59/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 36. pontja és (2) bekezdése szerinti, a Z 07.03 (FUNC 3) táblában feltüntetett fő üzletág.

0040

Üzletág azonosítója

Az üzletág intézmény által adott egyedi azonosítója; a Z 07.03 (FUNC 3) táblában feltüntetettel megegyező azonosító.

II.8   Z 08.00 – Kritikus szolgáltatások (SERV)

II.8.1   Általános útmutató

52.

Az e táblában feltüntetendő információkat a csoport egészére vonatkozóan egyszer kell jelenteni. A tábla a csoporthoz tartozó bármely szervezet által igénybe vett kritikus szolgáltatásokat sorolja fel és kapcsolja a csoport által biztosított kritikus funkciókhoz.

53.

Kritikus szolgáltatásnak minősülnek a csoporton belüli egy vagy több üzleti egység vagy szervezet részére teljesített alapműveletek, -tevékenységek és -szolgáltatások (az előbbiek meghatározott félnek nyújtott szolgáltatások, az utóbbiak megosztott szolgáltatások), amelyekre egy vagy több kritikus funkció ellátásához szükség van. A kritikus szolgáltatásokat nyújthatják csoporton belüli szervezetek (belső szolgáltatás) vagy azok kiszervezhetők külső szolgáltatóhoz (külső szolgáltatás). Egy szolgáltatást akkor kell kritikus szolgáltatásnak tekinteni, ha a szolgáltatás zavara jelentős akadályt jelenthet, vagy teljes mértékben ellehetetlenítheti a kritikus funkció ellátását, mivel ezen szolgáltatások szervesen kapcsolódnak az intézmény által harmadik felek részére biztosított kritikus funkciókhoz.

54.

Ebben a táblában nem kell feltüntetni azokat a szolgáltatásokat, amelyeket teljes egészében egy adott jogi személyen belül végeznek.

55.

Ebben a táblában nem kell feltüntetni azokat a szolgáltatásokat, amelyek nem gyakorolnak lényeges hatást a kritikus funkciókra.

56.

Az e tábla 0010., 0030., 0050. és 0070. oszlopában feltüntetett értékek kombinációja elsődleges kulcsot képez, amelynek a tábla minden sorát egyedileg kell azonosítania.

II.8.2   A tábla egyes részeire vonatkozó útmutató

Oszlopok

Útmutató

0005

Azonosító

0010

A szolgáltatás típusa

A szolgáltatás típusa az alábbiakban felsorolt szolgáltatástípusok egyike lehet.

Amennyiben lehetséges, az alkategóriát kell feltüntetni (két számjegyű azonosító). Amennyiben nincs alkategória, vagy az alkategória nem írja le megfelelően az intézmény által nyújtott szolgáltatást, a fő kategóriát (egy számjegyű azonosító) kell feltüntetni.

1.

Emberi erőforrásokkal kapcsolatos támogatás

1.1.

munkavállalókkal kapcsolatos igazgatási feladatok, beleértve a szerződések és a bérezés kezelését

1.2.

belső kommunikáció

2.

Információs technológia

2.1.

informatikai és kommunikációs eszközök

2.2.

adattárolás és -feldolgozás

2.3.

egyéb informatikai infrastruktúra, munkaállomások, távközlés, szerverek, adatközpontok és kapcsolódó szolgáltatások

2.4.

szoftverlicencek és szoftveralkalmazások kezelése

2.5.

külső szolgáltatókhoz, különösen adat- és infrastruktúra-szolgáltatókhoz való hozzáférés

2.6.

alkalmazások karbantartása, ideértve a szoftveralkalmazások karbantartását és a kapcsolódó adatáramokat

2.7.

beszámolók készítése, belső információáramlás és adatbázisok

2.8.

felhasználók részére nyújtott támogatás

2.9.

vészhelyzeti szolgáltatások és katasztrófaelhárítás

3.

Ügyletek feldolgozása, ideértve a tranzakciókkal kapcsolatos jogi kérdéseket, különösen a pénzmosás megakadályozását

4.

Ingatlanok és létesítmények rendelkezésre bocsátása vagy kezelése, és kapcsolódó létesítmények

4.1.

irodai és tárolási célú helyiségek

4.2.

belső létesítménykezelés

4.3.

biztonság és a beléptetés szabályozása

4.4.

ingatlanportfólió kezelése

4.5.

egyéb, kérjük nevezze meg

5.

Jogi szolgáltatások és megfelelési funkciók

5.1.

vállalati jogi támogatás

5.2.

üzleti és ügyleti jogi szolgáltatások

5.3.

megfelelési támogatás

6.

Treasury szolgáltatások

6.1.

treasury tevékenység összehangolása, irányítása és kezelése

6.2.

a vállalkozás refinanszírozásának összehangolása, irányítása és kezelése, ideértve a biztosítékok kezelését

6.3.

adatszolgáltatási funkciók, különösen a hatósági likviditási rátákkal kapcsolatban

6.4.

közép- és hosszú távú finanszírozási programok, valamint a csoporthoz tartozó vállalkozások refinanszírozásának összehangolása, irányítása és kezelése

6.5.

refinanszírozás, különösen a rövid távú kérdések összehangolása, irányítása és kezelése

7.

Kereskedés/eszközkezelés

7.1.

működési folyamatok: kereskedés rögzítése, kereskedési termékek kidolgozása, megvalósítása és kiszolgálása

7.2.

visszaigazolás, elszámolás, fizetés

7.3.

pozíciók és szerződő partnerek kezelése a adatszolgáltatás és a szerződő partnerekkel fennálló viszony tekintetében

7.4.

pozíciók kezelése (kockázat és egyeztetés)

8.

Kockázatkezelés és értékelés

8.1.

központi, üzletág- vagy kockázattípus-alapú kockázatkezelés

8.2.

kockázati jelentések készítése

9.

Számvitel

9.1.

jogszabályban előírt és hatósági beszámolók

9.2.

értékelés, különösen a piaci pozícióké

9.3.

a menedzsment részére készített beszámolók

10.

Készpénz kezelése

0020 – 0030

A szolgáltatás igénybevevője

A csoport azon szervezeti egysége, amely a 0040–0050. oszlopban feltüntetett, a csoporthoz tartozó másik vállalkozás vagy külső szolgáltató által nyújtott, a 0010. oszlopban feltüntetett kritikus szolgáltatást igénybe veszi.

0020

Szervezet neve

Nem lehet azonos a 0040. oszlopban megadott névvel.

0030

Kód

A 0020. oszlopban feltüntetett szervezet Z 01.00 (ORG) tábla szerinti egyedi azonosítója.

Nem lehet azonos a 0050. oszlopban megadott azonosítóval.

0040 – 0050

A szolgáltatás nyújtója

A (belső vagy külső) jogi személy, amely a 0010. oszlopban feltüntetett kritikus szolgáltatást a csoporthoz tartozó vállalkozás számára nyújtja.

0040

Szervezet neve

Nem lehet azonos a 0020. oszlopban megadott névvel.

0050

Kód

A 0020. oszlopban feltüntetett szervezet egyedi azonosítója.Nem lehet azonos a 0030. oszlopban megadott azonosítóval.

Amennyiben a szolgáltatás nyújtója csoporthoz tartozó vállalkozás, a kódnak meg kell egyeznie a Z 01.00 (ORG) táblában feltüntetett kóddal.

Amennyiben a szolgáltatás nyújtója nem a csoporthoz tartozó vállalkozás, a kód a következő:

intézmények esetében a kód a 20 jegyű, alfanumerikus LEI-kód;

más szervezetek esetében a 20 jegyű, alfanumerikus LEI-kód, vagy ha nem áll rendelkezésre, az Unióban alkalmazandó egységes kódrendszer szerinti kód, vagy ha ez sem áll rendelkezésre, valamely nemzeti kód.

A kódnak egyedinek kell lennie, és azt valamennyi táblán következetesen kell használni.

0060

Csoporthoz tartozó

„Igen” – ha a szolgáltatást a csoporthoz tartozó vállalkozás nyújtja („belső”)

„Nem” – ha a szolgáltatást a csoporton kívüli szervezet nyújtja („külső”)

0070 – 0080

Kritikus funkció

A kritikus funkció, amelynek ellátását súlyosan akadályozná vagy teljesen meggátolná a kritikus szolgáltatás zavara. A Z 07.01 (FUNC 1) táblában kritikusnak minősített funkciók egyike.

0070

Ország

Az az uniós tagállam, amelynek tekintetében a Z 07.01 (FUNC 1) táblában megadottak szerint a funkció kritikus.

0080

Azonosító

A fenti 2.7.1.4. pontban meghatározott és a Z 07.01 (FUNC 1) táblában említett kritikus funkciók azonosítója.

0090

A helyettesítéshez szükséges becsült időtartam

Valamely szolgáltató hasonló tárgyú, minőségű és árú szolgáltatást nyújtó másik szolgáltatóval való helyettesítéséhez szükséges becsült idő.

Az alábbi értékek egyikét kell megadni:

„1 nap – 1 hét”, ha a helyettesítéshez egy hétnél kevesebb időre van szükség;

„1 hét – 1 hónap”, ha a helyettesítéshez egy hétnél hosszabb, de egy hónapnál rövidebb időre van szükség;

„1 – 6 hónap”, ha a helyettesítéshez egy hónapnál hosszabb, de 6 hónapnál rövidebb időre van szükség;

„6 – 12 hónap”, ha a helyettesítéshez 6 hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb időre van szükség;

„több mint 1 év”, ha a helyettesítéshez egy évnél hosszabb időre van szükség.

0100

A szerződésekhez való hozzáféréshez szükséges becsült időtartam

A szanálási hatóság kérését követően a szolgáltatást szabályozó szerződésre vonatkozó következő információk lehívásához szükséges becsült idő:

a szerződés időtartama

a szerződés részes felei (igénybevevő és szállító, kapcsolattartó személyek) és joghatóságuk

a szolgáltatás jellege (azaz a felek közötti ügylet jellegének rövid leírása, beleértve az árakat is)

nyújthatja-e a szolgáltatást más belső/külső szolgáltató is (és a potenciális szolgáltatók azonosítása)

a szerződés joghatósága

a szerződés hatálya alá tartozó fő műveletek kezeléséért felelős szervezeti egység

a szerződésben foglalt fő szankciók a kifizetések felfüggesztése vagy késedelme esetén

a szerződés idő előtti megszüntetését lehetővé tevő ok és a megszüntetésre biztosított idő

a megszüntetést követő működési támogatás

érintett kritikus funkciók és üzletágak

Az alábbi értékek egyikét kell megadni:

1 nap

1 nap – 1 hét

több mint 1 hét

a szolgáltatást nem szabályozza szerződés

0110

Irányadó jog

Annak az országnak az ISO-kódja, amelynek joga a szerződésre irányadó.

0120

Szanálásbiztos szerződés

A táblában annak az értékelésnek az eredményéről kell beszámolni, amelynek keretében azt vizsgálták, hogy a szerződés a szanálás során folytatható és átruházható-e.

Az értékelésnek figyelembe kell vennie többek között a következőket:

bármely olyan rendelkezés, amely a partnert feljogosítja arra, hogy a szerződést a lényegi szerződéses kötelezettségek folytatódó teljesítése ellenére pusztán a szanálásra, a korai beavatkozási intézkedésekre vagy más szerződések nemteljesítésére (cross-default) való hivatkozással felmondja;

bármely olyan rendelkezés, amely a partnert feljogosítja arra, hogy a szerződés feltételeit vagy az árat a lényegi szerződéses kötelezettségek folytatódó teljesítése ellenére pusztán a szanálásra, a korai beavatkozási intézkedésekre vagy más szerződések nemteljesítésére (cross-default) való hivatkozással módosítsa;

a szanálási hatóságok felfüggesztési jogainak elismerése a szerződésben.

Az alábbi értékek egyikét kell megadni:

 

„Igen” – ha a szerződés szanálásbiztos az értékelés alapján

 

„Nem” – ha a szerződés nem szanálásbiztos az értékelés alapján

 

„Nem készült értékelés” – ha nem készült értékelés

II.9   Z 09.00 – Pénzügyi piaci infrastrukturális szolgáltatások – Szolgáltatók és felhasználók – Kritikus funkciókhoz való hozzárendelés

II.9.1   Általános megjegyzések

57.

Ez a tábla tartalmazza azon elszámolási, pénzforgalmi, értékpapír-kiegyenlítési és letéti őrzési tevékenységeket, funkciókat vagy szolgáltatásokat, amelyek folyamatosságának megszűnése jelentősen hátráltatja vagy teljesen megakadályozza egy vagy több kritikus funkció ellátását.

58.

Ezt a táblát a teljes intézményre vagy csoportra vonatkozóan egyszer kell kitölteni.

59.

Csak azokat a pénzügyi piaci infrastruktúrákat kell feltüntetni, amelyek zavara jelentősen hátráltatja vagy megakadályozza egy vagy több kritikus funkció ellátását.

II.9.2   A tábla egyes részeire vonatkozó útmutató

Oszlopok

Útmutató

0010 – 0020

Felhasználó

A csoporthoz tartozó, a Z 01.00 – Szervezeti felépítés (ORG) tábla szerinti vállalkozás, amely pénzforgalmi, letéti őrzési, kiegyenlítési, elszámolási vagy kereskedési adattári szolgáltatásokat vesz igénybe.

0010

Szervezet neve

A pénzforgalmi, letéti őrzési, kiegyenlítési, elszámolási vagy kereskedési adattári szolgáltatásokat igénybe vevő szervezet neve a Z 01.00 – Szervezeti felépítés (ORG) táblában megadottak szerint.

Csak azokat a szervezeteket kell feltüntetni, amelyeket, mint kritikus funkciókat betöltő szervezeteket a Z 07.02. tábla tartalmaz.

0020

Kód

A pénzforgalmi, letéti őrzési, kiegyenlítési, elszámolási vagy kereskedési adattári szolgáltatásokat igénybe vevő szervezet kódja a Z 01.00 – Szervezeti felépítés (ORG) táblában megadottak szerint.

0030 – 0040

Kritikus funkció

A szervezet által ellátott olyan kritikus funkció, amelynek az ellátását a pénzforgalmi, letéti őrzési, kiegyenlítési, elszámolási vagy kereskedési adattári szolgáltatáshoz való hozzáférés zavara hátráltatná vagy megakadályozná.

0030

Ország

Az ország, amelynek tekintetében a funkció kritikus, a Z 07.01 (FUNC 1) táblában megadottak szerint.

0040

Azonosító

A fenti 2.7.1.4. pontban meghatározott és a Z 07.01 (FUNC 1) táblában említett kritikus funkciók azonosítója.

0050 – 0080

Pénzügyi piaci infrastruktúra (FMI)

Hivatkozás: CPMI (Fizetési és Piaci Infrastruktúra Bizottság) Principles for financial market infrastructures (Pénzügyi piaci infrastruktúrákra vonatkozó alapelvek)

A részt vevő pénzügyi intézmények – többek között a rendszerüzemeltető – között a kifizetések, az értékpapír- és származtatott ügyletek vagy más pénzügyi tranzakciók rögzítése, elszámolása vagy kiegyenlítése céljából használt multilaterális rendszer.

0050

Rendszer típusa

A következő értékek valamelyikét kell megadni:

PS

Fizetési rendszer (Payment System)

(I) CSD –

(Nemzetközi) központi értéktár, ideértve a (szervezeten belül vagy kiszervezetten) kiegyenlítési szolgáltatásokat nyújtó (nemzetközi) központi értéktárat

SSS

Értékpapír-kiegyenlítési rendszer (Securities Settlement System) letéti őrzés nélkül

CCP-Securities –

Értékpapír-elszámolást végző központi szerződő fél

Központi szerződő fél – származtatott ügyletek –

származtatott ügyletek elszámolását végző központi szerződő fél

TR

Kereskedési értéktár (Trade Repository)

Egyéb

amennyiben a pénzügyi piaci infrastruktúra rendszertípusa a fent meghatározott típusok egyikének sem felel meg

N/A

ha a kritikus pénzforgalmi, elszámolási, kiegyenlítési vagy letéti őrzési szolgáltatást olyan szervezet, például letétkezelő bank nyújtja, amely nem a fent említett pénzügyi piaci infrastruktúra.

0060

Név

A pénzügyi piaci infrastruktúra kereskedelmi megnevezése

Ha a 0050. oszlopban N/A szerepel, ezt az oszlopot üresen kell hagyni.

0070

FMI-kód

A pénzügyi piaci infrastruktúra kódja Ez a kód a 20 jegyű, alfanumerikus LEI-kód, amennyiben rendelkezésre áll. Ha a LEI-kód nem áll rendelkezésre, az Unióban alkalmazandó egységes kódrendszer szerinti kód, vagy ha ez sem áll rendelkezésre, valamely nemzeti kód.

Ha a 0050. oszlopban N/A szerepel, ezt az oszlopot üresen kell hagyni.

0080

Részvétel módja

A következő értékek egyikét kell megadni:

Közvetlen

közvetlen tagság vagy közvetlen részvétel esetén

Közvetett

közvetett tagság vagy közvetett részvétel esetén

„N/A”

ha a 0050. oszlopban N/A szerepel

0090

Név

A közvetítő kereskedelmi megnevezése, ha a 0080. oszlopban N/A szerepel.

Ha a 0080. oszlopban N/A (nem alkalmazandó) szerepel, ezt az oszlopot üresen kell hagyni.

A közvetítő lehet ahhoz a csoporthoz tartozó vállalkozás, amelyhez az adatot szolgáltató szervezet tartozik, vagy a szóban forgó csoporthoz nem kapcsolódó más hitelintézet.

A közvetítő lehet olyan vállalkozás, amely elszámolási, pénzforgalmi, értékpapír-elszámolási és/vagy letéti őrzési szolgáltatást nyújt más vállalkozásoknak (mindenekelőtt, ha a 0050. oszlopban N/A szerepel); lehet egy vagy több FMI közvetlen tagja, és biztosíthat közvetett hozzáférést az FMI által kínált szolgáltatásokhoz (különösen, ha a 0080. oszlopban „Közvetett” szerepel).

0100

Kód

A közvetítő kódja. Ez a kód a 20 jegyű, alfanumerikus LEI-kód, amennyiben rendelkezésre áll. Ha a LEI-kód nem áll rendelkezésre, az Unióban alkalmazandó egységes kódrendszer szerinti kód, vagy ha ez sem áll rendelkezésre, valamely nemzeti kód.

Ha a 0090. oszlopban N/A (nem alkalmazandó) szerepel, ezt az oszlopot üresen kell hagyni.

0110

A szolgáltatás leírása

A szolgáltatás leírása, ha a rendszertípusra vonatkozóan a 050. oszlopban „Egyéb” vagy N/A szerepel.

0120

Irányadó jog

Annak az országnak az ISO 3166-1 alpha-2 azonosítója, amelynek joga irányadó a pénzügyi piaci infrastruktúrához való hozzáférésre.

Közvetlen tagság vagy közvetlen részvétel esetén a pénzügyi piaci infrastruktúra és a felhasználó közötti szerződésre irányadó jogot kell feltüntetni. Közvetett tagság vagy közvetett részvétel esetén a képviseletet ellátó intézmény és a felhasználó közötti szerződésre irányadó jogot kell feltüntetni.

II.10   Kritikus információs rendszerek

II.10.1   Általános megjegyzések

60.

Ez a szakasz a következő táblákból áll:

Z 10.01 – Kritikus információs rendszerek (általános információk) (CIS 1), amely felsorolja a csoporton belüli összes kritikus információs rendszert;

Z 10.02 – Információs rendszerek hozzárendelése (CIS 2), amely felvázolja a kritikus információs rendszereket a csoporthoz tartozó rendszerhasználó vállalkozások és a kritikus funkciók szerint.

61.

Kritikus információs rendszer egy szolgáltatást támogató olyan informatikai alkalmazás vagy szoftver, amelynek a zavara jelentősen hátráltatná vagy megakadályozná a kritikus funkció ellátását.

62.

Ezeket a táblákat a csoport egészére vonatkozóan kell kitölteni.

II.10.2   Z 10.01 – Kritikus információs rendszerek (általános információk) (CIS 1): A tábla egyes részeire vonatkozó útmutató

63.

Az e tábla 0010. oszlopában feltüntetett érték elsődleges kulcsot képez, amelynek a tábla minden sorát egyedileg kell azonosítania.

Oszlopok

Útmutató

0010 – 0040

Kritikus információs rendszerek

0010

A rendszer azonosító kódja

A rendszerazonosító kód az intézmény által meghatározott rövidítés, amely egyértelműen azonosítja a kritikus információs rendszert.

Ez egy sorazonosító, amely a tábla minden egyes sorát egyedileg azonosítja.

0020

A rendszer neve

A rendszer kereskedelmi vagy belső megnevezése.

0030

Rendszer típusa

A következő értékek egyikét kell megadni:

Üzletmenetet támogató egyedi szoftver (Custom-Built Software For Business Support)

Részletes üzleti specifikáció alapján kifejlesztett alkalmazás. Szervezeten belül vagy külső vállalkozók bevonásával, de minden esetben az üzletmenet támogatásának céljával kifejlesztett alkalmazás.

Vásárolt szoftver (Software Purchased As-Is)

A piacon megvásárolt, jellemzően értékesítő által értékesített vagy engedélyezett alkalmazás, amelynél nem került sor a szervezet üzletmenetének megfelelő testreszabásra. Ebbe a kategóriába a szokásos konfigurációs mechanizmusokkal készült alkalmazások tartoznak.

Egyedileg módosított vásárolt szoftver (Software Purchased With Custom Modifications)

A piacon megvásárolt alkalmazás, amelynek az értékesítő (vagy képviselője) elkészíti az üzletmenetnek megfelelő egyedi verzióját. Az egyedi verzióra jellemző az alkalmazás viselkedésének változása, új jellemzők megjelenése vagy a szervezet üzletmenetének megfelelően kifejlesztett nem standard modulok beillesztése.

„Alkalmazás/Külső portál”

Harmadik fél – általában partner – által biztosított külső portál vagy alkalmazás az általa kínált szolgáltatáshoz való hozzáféréshez. Ezek általában nem tartoznak a szervezet információs rendszereinek irányítása alá, és ezeket maga a partner installálja, tartja karban és kezeli. Ezek az alkalmazások gyakran (interneten vagy magánhálózaton keresztül) elérhető portálok, amelyek – annak ellenére, hogy nem tartoznak a szervezet információs rendszereinek irányítása alá – egyes üzleti funkciók szempontjából fontosak (vagy kritikusak).

0040

Leírás

Az információs rendszer fő céljának ismertetése az üzletmenet összefüggésében.

0050 – 0060

A csoport rendszerért felelős tagja

0050

Szervezet neve

A csoporton belül a rendszerért felelős szervezet neve.

Ez a szervezet felelős átfogóan az információs rendszer beszerzéséért, kifejlesztéséért, integrációjáért, módosításáért, működtetéséért, karbantartásáért és megszüntetéséért, továbbá a rendszerjellemzők kialakítása során elsősorban ő felel azért, hogy biztosított legyen a biztonsági követelmények és a felhasználók operatív szükségleteinek dokumentálása, tesztelése és teljesítése.

0060

Kód

A csoporton belül a rendszerért felelős szervezet kódja, a Z 01.00 – Szervezeti felépítés (ORG) táblában megadottak szerint.

II.10.3   Z 10.02 – Információs rendszerek hozzárendelése (CIS 2) A tábla egyes részeire vonatkozó útmutató

64.

Az e tábla 0010., 0030., 0040. és 0050. oszlopában feltüntetett értékek kombinációja elsődleges kulcsot képez, amelynek a tábla minden sorát egyedileg kell azonosítania.

Oszlopok

Útmutató

0010

A rendszer azonosító kódja

Az információs rendszer azonosító kódja a Z 10.01 (CIS 1) tábla 010. oszlopában megadottak szerint.

0020 – 0030

A csoporthoz tartozó, rendszerhasználó vállalkozás

A csoporton belül a rendszert használó szervezet („felhasználó”). Több felhasználó esetén ugyanazon információs rendszerhez több sort kell kitölteni.

0020

Szervezet neve

A felhasználó szervezet neve a Z 01.00. (ORG) táblában megadottak szerint.

0030

Kód

A felhasználó szervezet kódja a Z 01.00. (ORG) táblában megadottak szerint.

0040

Kritikus szolgáltatás

A rendszer által támogatott kritikus szolgáltatás azonosítója, a Z 08.00. tábla (0005. oszlopában) megadottak szerint. A kritikus szolgáltatás lehet önmagában informatikai szolgáltatás vagy más olyan szolgáltatástípus, amely az információs rendszert támogatja (például ügyletfeldolgozás).

0050 – 0060

Kritikus funkció

Az információs rendszer által támogatott olyan kritikus funkció, amelynek ellátását az információs rendszer által támogatott szolgáltatás zavara jelentősen hátráltatná vagy teljesen megakadályozná. Több kritikus funkció esetén ugyanazon információs rendszerhez több sort kell kitölteni.

0050

Ország

Az ország, amelynek tekintetében a funkció kritikus, a Z 07.01 (FUNC 1) táblában megadottak szerint.

0060

Azonosító

A fenti 2.7.1.4. pontban meghatározott és a Z 07.01 (FUNC 1) táblában említett kritikus funkciók azonosítója.


(1)  A Bizottság 680/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 16.) az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 191., 2014.6.28., 1. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1606/2002/EK rendelete (2002. július 19.) a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról (HL L 243., 2002.9.11., 1. o.).

(3)  A Tanács 86/635/EGK irányelve (1986. december 8.) a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról (HL L 372., 1986.12.31., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.)

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) (HL L 335., 2009.12.17., 1. o.).

(7)  A Bizottság 2003. május 6-i ajánlása a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (az értesítés a C(2003) 1422 dokumentummal történt) (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

(8)  Az Európai Központi Bank 1071/2013/EU rendelete a monetáris pénzügyi intézmények ágazati mérlegéről (HL L 297., 2013.11.7., 1. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/49/EU irányelve (2014. április 16.) a betétbiztosítási rendszerekről (HL L 173., 2014.6.12., 149. o.).

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 302., 2009.11.17., 32. o.).

(12)  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/61/EU irányelve (2011. június 8.) az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 174., 2011.7.1., 1. o.).

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács 98/26/EK irányelve (1998. május 19.) a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről (HL L 166., 1998.6.11., 45. o.).

(14)  A Bizottság (EU) 2016/1401 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. május 23.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról szóló 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a származtatott ügyletekből eredő kötelezettségek értékelésének módszereire és alapelveire vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 228., 2016.8.23., 7. o.).

(15)  A Bizottság (EU) 2016/778 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. február 2.) a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a rendkívüli utólagos hozzájárulás teljes összege vagy annak egy része befizetésének elhalasztásához szükséges körülmények és feltételek, a kritikus funkciót megalapozó tevékenységek, szolgáltatások és működési folyamatok meghatározásának, valamint a fő üzletágakat megalapozó üzletágak és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások meghatározásának kritériumai tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 131., 2016.5.20., 41. o.).

(16)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.).

(17)  Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).

(18)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).


III. MELLÉKLET

Egységes adatmodell

Az I. mellékletben meghatározott valamennyi adatot olyan egységes adatmodellé kell átalakítani, amely az intézmények és a szanálási hatóságok egységes informatikai rendszereinek alapját jelenti.

Az egységes adatmodell teljesíti a következő kritériumokat:

a)

biztosítja az I. mellékletben meghatározott valamennyi adat strukturált megjelenítését;

b)

azonosítja az I. mellékletben meghatározott valamennyi üzleti koncepciót;

c)

tartalmaz egy olyan szótárt, amely azonosítja a táblák megnevezését, az ordinátacímkéket, a tengelyek megnevezését, a domének, a dimenziók és a doméntagok címkéit;

d)

olyan mérőszámokat tartalmaz, amelyek meghatározzák az adatpontok tulajdonságát vagy összegét;

e)

olyan adatpont-meghatározásokat ad, amelyek kifejezése a pénzügyi koncepciót egyértelműen azonosító jellemzők összetételével történik;

f)

tartalmazza az összes olyan technikai specifikációt, amely az egységes szanálástervezési adatokat létrehozó adatszolgáltatási informatikai megoldások kifejlesztéséhez szükséges.


IV. MELLÉKLET

Ellenőrzési szabályok

Az I. mellékletben meghatározott adatelemek az adatminőséget és -konzisztenciát biztosító ellenőrzési szabályok hatálya alá tartoznak. Az ellenőrzési szabályok megfelelnek a következő kritériumoknak:

a)

meghatározzák a megfelelő adatpontok közötti logikai kapcsolatokat;

b)

olyan szűrőket és előfeltételeket tartalmaznak, amelyek meghatározzák azt az adatcsoportot, amelyre az adott ellenőrzési szabály alkalmazandó;

c)

ellenőrzik a szolgáltatott adatok konzisztenciáját;

d)

ellenőrzik a szolgáltatott adatok pontosságát;

e)

meghatározzák azokat az alapértelmezett értékeket, amelyeket alkalmazni kell, amennyiben az adott információ nem került bejelentésre.