30.10.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 271/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1619 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. július 12.)

az (EU) 2016/438 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a letétkezelők letétkezelési kötelezettségei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 2009. július 13-i 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 26b. cikkére,

mivel:

(1)

Az uniós szinten nem harmonizált, eltérő nemzeti értékpapír- és fizetésképtelenségi jogszabályok eredményeként különbözik az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) letétbe helyezett pénzügyi eszközei fizetésképtelenségi kockázatokkal szembeni védelmének szintje. Annak érdekében, hogy az ügyféleszközök a 2009/65/EK irányelvben előírt hathatós védelmét biztosítani lehessen, és figyelembe véve az említett nem harmonizált területekre vonatkozó szigorúbb nemzeti jogi követelményeket, tisztázni kell a 2009/65/EK irányelvben meghatározott, az eszközök letétkezelésével kapcsolatos kötelezettségeket.

(2)

Az illetékes hatóságok és az ágazati szereplők jelenleg különbözőképpen alkalmazzák az (EU) 2016/438 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (2) meghatározott, eszközelkülönítésre vonatkozó követelményeket. Míg a letétkezelői lánc első szintjén lévő letétkezelők kötelesek minden egyes ÁÉKBV-ügyfél pénzügyi eszközeit egyedi számlán vezetni, egyértelművé kell tenni, hogy amennyiben a letétkezelési funkciót harmadik félre ruházták át, ez a harmadik fél egy adott letétkezelő ügyfeleinek eszközeit, ideértve az ÁÉKBV-k és az alternatív befektetési alapok (ABA) eszközeit, gyűjtőszámlán tarthatja. Ez a gyűjtőszámla sosem tartalmazhatja a letétkezelő és a harmadik fél saját eszközeit, sem a harmadik fél más ügyfeleinek eszközeit. Ennek megfelelően, amennyiben a letétkezelési funkció további átruházásra kerül, a további megbízott letétkezelőnek képesnek kell lennie arra, hogy az átruházó megbízott letétkezelő ügyfeleinek eszközeit gyűjtőszámlán tartsa. Ez a gyűjtőszámla sosem tartalmazhatja a további megbízott letétkezelő és az átruházó megbízott letétkezelő saját eszközeit, sem a további megbízott letétkezelő egyéb ügyfeleinek eszközeit. Erre azért van szükség, hogy egészséges egyensúly jöjjön létre a piaci hatékonyság és a befektetők védelme között.

(3)

Annak érdekében, hogy minimalizálni lehessen az olyan harmadik felek pénzügyieszköz-gyűjtőszámláin tartott eszközöket érintő veszteségek kockázatát, amelyekre letétkezelési funkciót ruháztak át, az ÁÉKBV-ügyfél letétkezelőjének pénzügyi értékpapírszámlái és nyilvántartásai, valamint a harmadik fél vagy – amennyiben a letétkezelési funkciót a letétkezelői lánc további tagjaira ruházták át – a harmadik felek pénzügyi értékpapírszámlái és nyilvántartásai közötti egyeztetések gyakoriságának biztosítania kell a vonatkozó információk kellő időben történő továbbítását a letétkezelőhöz. Ezen túlmenően az egyeztetések gyakoriságát a gyűjtőszámlán történő bármely mozgástól függővé kell tenni, beleértve a letétkezelő más ügyfeleihez tartozó olyan eszközöket érintő ügyleteket is, amelyeket ugyanazon a gyűjtőszámlán tartanak nyilván, mint az ÁÉKBV eszközeit.

(4)

A letétkezelőnek képesnek kell lennie arra, hogy feladatait akkor is hatékonyan teljesítse, ha az ÁÉKBV-ügyfeleihez tartozó eszközök letétkezelését harmadik félre ruházzák át. Szükséges ezért előírni, hogy a letétkezelő az ÁÉKBV nevében vagy az ÁÉKBV nevében eljáró alapkezelő társaság nevében nyitott pénzügyieszköz-számláin nyilvántartást vezessen, amely igazolja, hogy a harmadik félnél letétben tartott eszközök az adott ÁÉKBV-hoz tartoznak.

(5)

A letétkezelők azon harmadik felekkel szembeni pozíciójának megerősítése érdekében, akikre az eszközök letétkezelését átruházták, ezt a kapcsolatot írásbeli hatáskör-átruházási szerződéssel kell dokumentálni. A szerződésnek lehetővé kell tennie a letétkezelő számára, hogy minden szükséges lépést megtehessen annak biztosítására, hogy a letétben kezelt eszközök megfelelő védelemben részesüljenek, és a harmadik fél mindenkor megfeleljen a hatáskör-átruházási szerződésnek, valamint a 2009/65/EK irányelv és az (EU) 2016/438 felhatalmazáson alapuló rendelet követelményeinek. A letétkezelőnek és a harmadik félnek továbbá hivatalosan meg kell állapodnia arról, hogy a harmadik fél továbbruházhatja-e a letétkezelési funkciókat. Ebben az esetben az átruházó harmadik fél és az általa a letétkezelési funkciókkal megbízott harmadik fél közötti szerződésnek a letétkezelő és az átruházó harmadik fél között megállapítottakkal egyenértékű jogokról és kötelezettségekről kell rendelkeznie.

(6)

Annak érdekében, hogy a letétkezelő teljesíthesse feladatait, meg kell erősíteni a letétkezelők harmadik felek feletti felügyeletét, függetlenül attól, hogy azok az Unión belül vagy kívül működnek. Elő kell írni, hogy a letétkezelők ellenőrizzék, hogy az ÁÉKBV-k pénzügyi eszközeit helyesen tartják-e nyilván az említett harmadik felek könyveiben. A harmadik felek nyilvántartásainak kellően pontosaknak kell lenniük ahhoz, hogy azokból azonosítható legyen az eszközök jellege, helye és tulajdonosa. A letétkezelő feladatai hatékony teljesítésének elősegítése érdekében a harmadik feleknek nyilatkozniuk kell a letétkezelő felé a letétkezelő ÁÉKBV-ügyfeleinek letétben kezelt eszközeit érintő változásokról.

(7)

Az (EU) 2016/438 felhatalmazáson alapuló rendelet egyértelműségének és jogbiztonságának javítása érdekében módosítani kell bizonyos belső hivatkozásokat, amelyek helytelenek. Ezért az (EU) 2016/438 felhatalmazáson alapuló rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Annak érdekében, hogy a letétkezelők időt kapjanak az új követelményekhez való alkalmazkodásra, az alkalmazás kezdőnapját az e rendelet Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésétől számítva tizennyolc hónappal el kell halasztani.

(9)

Az e rendelettel bevezetett intézkedések összhangban vannak az Európai Értékpapírpiaci Hatóság véleményével (3).

(10)

Az e rendelettel bevezetett intézkedések összhangban vannak az Európai Értékpapír-bizottság szakértői csoportjának véleményével.

(11)

Az (EU) 2016/438 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/438 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 13. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

szükség szerinti gyakorisággal egyeztetéseket végez a letétkezelő belső számlái és nyilvántartásai, valamint a 2009/65/EK irányelv 22a. cikkével összhangban a letéti őrzéssel megbízott valamely harmadik fél belső számlái és nyilvántartásai között;”;

ii.

a szöveg a következő második albekezdéssel egészül ki:

„Az első albekezdés c) pontjával összefüggésben az egyeztetések gyakoriságát a következők alapján kell meghatározni:

a)

az ÁÉKBV szokásos kereskedési tevékenysége;

b)

a szokásos kereskedési tevékenységen kívül eső kereskedési ügyletek;

c)

bármely más olyan ügyfél nevében zajló kereskedési ügylet, akinek az eszközeit a harmadik fél ugyanazon a pénzügyieszköz-számlán tartja, mint az ÁÉKBV eszközeit.”;

b)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Amennyiben a letétkezelő a letétben őrzött eszközök tekintetében a 2009/65/EK irányelv 22a. cikkével összhangban harmadik felet bízott meg a letéti őrzési funkciókkal, továbbra is vonatkoznak rá az (1) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott követelmények. A letétkezelőnek biztosítania kell továbbá, hogy a harmadik fél megfeleljen az (1) bekezdés b)–g) pontjában meghatározott követelményeknek.”.

2.

A 15. cikk a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a)   A szerződés, amelynek révén a letétkezelő harmadik felet jelöl ki a letétkezelő ÁÉKBV-ügyfelei eszközeinek letéti kezelésére, legalább a következő rendelkezéseket tartalmazza:

a)

a letétkezelő tájékoztatáshoz, ellenőrzéshez való jogának, valamint az eszközöket tartó harmadik fél nyilvántartásaihoz és pénzügyieszköz-számláihoz való hozzáférésének a garanciája, amely biztosítja, hogy a letétkezelő teljesíthesse felügyeleti és átvilágítási kötelezettségeit és különösen azt, hogy a letétkezelő:

i.

a letétkezelői lánc valamennyi tagját azonosíthassa;

ii.

ellenőrizhesse, hogy a letétkezelő könyveiben az ÁÉKBV nevében vagy az ÁÉKBV nevében eljáró alapkezelő társaság nevében nyitott pénzügyieszköz-számlán nyilvántartott, azonosított pénzügyi eszközök mennyisége megfelel-e az adott ÁÉKBV tekintetében a harmadik fél könyveiben nyitott pénzügyieszköz-számlán nyilvántartott, a harmadik fél által letétben kezelt azonosított pénzügyi instrumentumok mennyiségének;

iii.

ellenőrizhesse, hogy a kibocsátó központi értéktáránál vagy annak ügynökénél a harmadik fél nevében a harmadik fél ügyfelei javára nyitott pénzügyieszköz-számlán nyilvántartott, azonosított pénzügyi eszközök mennyisége megfelel-e a letétkezelő könyveiben az egyes ÁÉKBV-ügyfelek vagy az ÁÉKBV nevében eljáró alapkezelő társaság nevében nyitott pénzügyieszköz-számlákon nyilvántartott, azonosított pénzügyi eszközök mennyiségének;

b)

a harmadik fél és egy további harmadik fél közötti, a letétkezelési funkciók további átruházása esetén megállapított egyenértékű jogok és kötelezettségek részletei.”.

3.

A 16. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Amennyiben a letéti őrzési funkciókat részben vagy egészben harmadik félre ruházták át, a letétkezelő annak érdekében, hogy a letéti őrzési funkciók ellátásával a 2009/65/EK irányelv 22a. cikkével összhangban megbízott harmadik fél az említett irányelv 22a. cikke (3) bekezdésének c) pontjában meghatározott elkülönítési kötelezettségnek megfelelően járjon el, biztosítja és ellenőrzi, hogy a harmadik fél:

a)

a harmadik fél könyveiben a letétkezelő ügyfelei pénzügyi eszközeinek letéti kezelése céljából nyitott, a letétkezelő, a harmadik fél és a harmadik fél egyéb ügyfeleinek saját pénzügyi eszközeit nem tartalmazó pénzügyieszköz-számlán megfelelően nyilvántartja az azonosított pénzügyi eszközöket, hogy lehetővé tegye a letétkezelő számára annak ellenőrzését, hogy ezek mennyisége összhangban van-e a letétkezelő könyveiben az ÁÉKBV-ügyfelei vagy az ÁÉKBV nevében eljáró alapkezelő társaság nevében nyitott számlán nyilvántartott, azonosított pénzügyi eszközök mennyiségével;

b)

a szükséges nyilvántartásokat és a pénzügyieszköz-számlákat úgy vezeti, hogy a letétkezelő bármikor és késedelem nélkül megkülönböztethesse a letétkezelő ügyfeleinek eszközeit a harmadik fél saját eszközeitől, a harmadik fél egyéb ügyfeleinek eszközeitől és a letétkezelő saját számlájára tartott eszközöktől;

c)

a nyilvántartásokat és a pénzügyi értékpapírszámlákat úgy vezeti, hogy biztosítsa azok pontosságát és különösen azok összhangját a letétkezelő ÁÉKBV-ügyfelei számára letétben kezelt eszközökkel, továbbá azt, hogy azok alapján a letétkezelő bármikor meghatározhassa ezen eszközök pontos jellegét, hollétét és tulajdonosi státuszát;

d)

a letétkezelő ÁÉKBV-ügyfeleinek eszközeiről rendszeresen és minden esetben, amikor változás következik be a feltételekben, részletes kimutatást bocsát a letétkezelő rendelkezésére;

e)

szükség szerinti gyakorisággal egyeztetéseket végez pénzügyieszköz-számlái és belső nyilvántartásai, valamint a 2009/65/EK irányelv 22a. cikke (3) bekezdésének c) pontjával összhangban a letéti őrzési funkciókkal megbízott valamely harmadik fél pénzügyieszköz-számlái és belső nyilvántartásai között.

Az egyeztetés gyakoriságát a 13. cikk (1) bekezdésének megfelelően kell meghatározni;

f)

megfelelő szervezeti megoldásokat vezet-e be a pénzügyi eszközöknek vagy e pénzügyi eszközökkel kapcsolatos jogoknak a pénzügyi eszközökkel való visszaélésből, csalásból, nem megfelelő ügyvitelből, nem megfelelő nyilvántartás-vezetésből vagy gondatlanságból eredő elvesztése vagy csökkenése kockázatának minimalizálása érdekében;

g)

az ÁÉKBV pénzeszközeit harmadik ország központi bankjánál, vagy harmadik országban engedélyezett hitelintézetnél lévő számlán vagy számlákon tartja, feltéve, hogy a harmadik országban a hitelintézetekre alkalmazott prudenciális felügyeleti és szabályozási követelményeket az ÁÉKBV székhely szerinti tagállamának illetékes hatóságai az Unióban alkalmazottakkal legalább egyenértékűnek tekintik, a 2009/65/EK irányelv 22. cikke (4) bekezdésének c) pontjával összhangban.”.

4.

A 17. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„független természetes személytől vagy jogi személytől jogi tanácsot kap, amely megerősíti, hogy az alkalmazandó fizetésképtelenségi jog elismeri a letétkezelő ügyfelei eszközeinek a harmadik fél saját eszközeitől, a harmadik fél más ügyfeleinek eszközeitől, a harmadik fél által a letétkezelő saját számlájára tartott eszközöktől való elkülönítését, és hogy a letétkezelő ÁÉKBV-ügyfeleinek eszközei nem képezik a harmadik fél vagyonának részét fizetésképtelenség esetén, és nem lehet azokat a 2009/65/EK irányelv 22a. cikkének megfelelően letéti őrzési funkciókkal megbízott harmadik fél hitelezői között felosztani vagy ezek javára értékesíteni;”;

b)

a (2) bekezdés d) és e) pontját el kell hagyni;

c)

a (3) bekezdést el kell hagyni.

5.

A 22. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az alapkezelő társaság vagy a befektetési társaság igazolja az ÁÉKBV székhely szerinti tagállamának illetékes hatósága számára, hogy számára megfelel a letétkezelő kijelölése, és hogy a kijelölés kizárólag az ÁÉKBV és az ÁÉKBV befektetőinek érdekét szolgálja. Az alapkezelő társaság vagy a befektetési társaság az ÁÉKBV székhely szerinti tagállamának illetékes hatósága rendelkezésére bocsátja a (2) bekezdésben említett igazoló dokumentumokat.”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. április 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 302., 2009.11.17., 32. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2016/438 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. december 17.) a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a letétkezelők kötelezettségei tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 78., 2016.3.24., 11. o.)

(3)  Az ESMA 2017. július 20-i 34 45 277. sz. véleménye.