16.10.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 259/12


A TANÁCS (EU) 2018/1542 RENDELETE

(2018. október 15.)

a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekről szóló, 2018. október 15-i (KKBP) 2018/1544 tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság közös javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Tanács 2018. március 22-én megállapította, hogy a vegyi fegyverek használata – bármilyen mérgező vegyi anyag bármilyen körülmények között fegyverként történő felhasználását is beleértve – teljességgel elfogadhatatlan, szisztematikusan és szigorúan elítélendő, mivel mindannyiunk számára biztonsági fenyegetést jelent. Az Európai Tanács 2018. június 28-án szorgalmazta, hogy amint lehetséges, kerüljön elfogadásra a vegyi fegyverek használatának és elterjedésének visszaszorítását célzó korlátozó intézkedések új uniós rendszere.

(2)

A Tanács 2018. október 15-én elfogadta a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2018/1544 határozatot. A (KKBP) 2018/1544 határozat utazási korlátozásokról, valamint pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztásáról rendelkezik bizonyos olyan személyek, szervezetek vagy szervek vonatkozásában, akik illetve amelyek vegyi fegyverek gyártásáért, használatáért vagy vegyi fegyverek használata céljából történő előkészületben való részvételért felelősek, azokhoz pénzügyi, technikai vagy anyagi támogatást nyújtanak, vagy azokban más módon közreműködnek, valamint akik illetve amelyek ilyen tevékenységeket segítenek vagy ösztönöznek.. E személyek, szervezetek és szervek jegyzékét a (KKBP) 2018/1544 határozat melléklete tartalmazza.

(3)

A (KKBP) 2018/1544 határozat egyes rendelkezéseinek végrehajtásához az Unió további fellépése szükséges.

(4)

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és az Európai Bizottságnak a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekre vonatkozó rendeletre irányuló javaslatot kell tennie.

(5)

Ez a rendelet támogatja a 2003-as tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégiát, valamint a vegyi fegyverek elterjedésével kapcsolatos nemzetközi keretet: a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményt (a továbbiakban: CWC), a CWC részes államai konferenciájának a vegyi fegyverek használatából eredő veszélyről szóló, 2018. június 27-én elfogadott határozatát, az Ausztrália Csoportot, a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni biztonsági kezdeményezést, valamint a vegyi fegyverek használatának büntetlensége elleni nemzetközi partnerséget. Ez a rendelet szintén támogatja az ENSZ BT vonatkozó határozatait, nevezetesen az 1540 (2004), a 2118 (2013), a 2209 (2015), a 2235 (2015) és a 2325 (2016) határozat végrehajtását.

(6)

Ez a rendelet hozzájárul a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni uniós erőfeszítésekhez és az Uniónak a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (a továbbiakban: OPCW) és annak Technikai Titkársága támogatására irányuló erőfeszítéseihez. A vegyi fegyverek e rendeletben említett köre a CWC-ben meghatározott körön és fogalommeghatározáson alapul.

(7)

Ez a rendelet tiszteletben tartja a különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert alapvető jogokat és elveket, nevezetesen a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, valamint a személyes adatok védelméhez való jogot. Ezt a rendeletet az említett jogokkal összhangban kell alkalmazni.

(8)

A (KKBP) 2018/1544 határozat melléklete megállapításának, módosításának és felülvizsgálatának folyamatával való egységesség biztosítása érdekében az e rendelet I. mellékletében foglalt jegyzék megállapítására és módosítására vonatkozó hatáskört a Tanácsnak kell gyakorolnia.

(9)

E rendelet végrehajtása és az Unión belüli lehető legnagyobb mértékű jogbiztonság biztosítása érdekében közzé kell tenni azon természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek nevét és más releváns adatait, akik vagy amelyek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait e rendelettel összhangban be kell fagyasztani. A személyes adatok kezelése során meg kell felelni az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (2) és a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (3).

(10)

A tagállamoknak és a Bizottságnak tájékoztatniuk kell egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló egyéb releváns információkról.

(11)

A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és biztosítaniuk kell azok végrehajtását. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek a kihirdetésekor haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)   „vegyi fegyverek”: a vegyifegyver-tilalmi egyezmény (CWC) II. cikkében meghatározott vegyi fegyverek;

b)   „követelés”: bármely, e rendelet hatálybalépését megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett követelés, akár jogi eljárásban érvényesítik, akár nem, amely különösen az alábbiakat foglalja magában:

i.

szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő kötelezettség teljesítése iránti követelés;

ii.

bármilyen formájú kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia meghosszabbítása vagy kifizetése iránti követelés;

iii.

szerződés vagy ügylet vonatkozásában kártérítési kereset;

iv.

ellenkövetelés;

v.

bárhol meghozott ítélet, választott bírósági ítélet vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy végrehajtása iránti követelés, beleértve a külföldön hozott határozat belföldön történő érvényesítését;

c)   „szerződés vagy ügylet”: bármely ügylet bármilyen alakban, bármilyen alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; e célból a „szerződés” magában foglal minden kötvényt, garanciát vagy viszontgaranciát, különösen pénzügyi garanciát vagy pénzügyi viszontgaranciát, minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó megállapodást, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

d)   „illetékes hatóságok”: a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett illetékes hatóságai;

e)   „gazdasági erőforrások”: mindenféle – tárgyi vagy immateriális, ingó vagy ingatlan – vagyoni eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

f)   „gazdasági erőforrások befagyasztása”: annak megakadályozása, hogy a gazdasági erőforrásokat bármilyen módon pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére használják fel, beleértve – de nem kizárólag – azok eladását, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

g)   „pénzeszközök befagyasztása”: a pénzeszközök bármilyen mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást eredményezne a pénzeszközök mennyisége, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése tekintetében, vagy más olyan változást okozna, amely lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, ideértve a portfóliókezelést is;

h)   „pénzeszközök”: bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve – de nem kizárólag – a következőket:

i.

készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

ii.

pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;

iii.

nyilvánosan vagy zárt körben forgalmazott értékpapírok és hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a fedezetlen kötvényeket és a származtatott ügyleteket;

iv.

kamatok, osztalékok, vagy vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett jövedelem vagy értéktöbblet;

v.

hitelek, beszámítási jogok, garanciák, teljesítési biztosítékok vagy egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi.

hitellevelek, fuvarlevelek, adásvételi szerződések; valamint

vii.

pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

i)   „az Unió területe”: a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés az abban meghatározott feltételekkel alkalmazandó, beleértve a légterüket is.

2. cikk

(1)   Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, tulajdonukban álló, birtokukban lévő vagy ellenőrzésük alatt álló minden pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.

(2)   Nem bocsátható rendelkezésre – sem közvetlenül, sem közvetve – semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek részére, illetve javára.

(3)   Az I. melléklet tartalmazza azokat a természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket és szerveket, akiket illetve amelyeket a Tanács a (KKBP) 2018/1544 tanácsi határozat 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban olyan természetes vagy jogi személyekként, szervezetekként vagy szervekként azonosított:

a)

akiket illetve amelyeket felelősség terhel az alábbiakért, akik pénzügyi, technikai vagy anyagi támogatást nyújtanak az alábbiakhoz, vagy más módon közreműködnek az alábbiakban:

i.

vegyi fegyverek gyártása, beszerzése, birtoklása, kifejlesztése, szállítása, felhalmozása vagy átadása;

ii.

vegyi fegyverek használata; vagy

iii.

vegyi fegyverek használata céljából történő bármilyen előkészületben való részvétel;

b)

akik illetve amelyek segítenek, ösztönöznek vagy felbujtanak természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, hogy közreműködjenek az e bekezdés a) pontjában említett bármely tevékenységben és ezáltal az említett tevékenységek következtében esetlegesen fellépő veszélyt okoznak vagy ahhoz hozzájárulnak; valamint

c)

az e bekezdés a) és b) pontjának hatálya alá tartozó természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

3. cikk

(1)   A 2. cikktől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a)

az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, valamint az ilyen természetes személyek eltartott családtagjai alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerekre, a bérleti díjra vagy jelzáloghitel-törlesztésre, a gyógyszerekre és orvosi kezelésre, az adókra, a biztosítási díjakra és a közüzemi díjakra fordított kifizetéseket;

b)

kizárólag észszerű mértékű szakmai munkadíjak vagy jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c)

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási díjainak, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak;

d)

rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az adott illetékes hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel értesítette a többi tagállam illetékes hatóságát és a Bizottságot a külön engedély megadásának alapjául szolgáló indokokról; vagy

e)

diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy a nemzetközi jog szerint mentességet élvező nemzetközi szervezetek számlájára befizetendő vagy számlájáról kifizetendő pénzeszközök, amennyiben e be- vagy kifizetésekre az adott diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet általi hivatalos felhasználás céljából kerül sor.

(2)   Az érintett tagállam az (1) bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

4. cikk

(1)   A 2. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

a)

a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 2. cikkben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételének napját megelőzően hozott választott bírósági határozat, vagy az említett időpontot megelőzően vagy követően az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat vagy az érintett tagállamban végrehajtandó bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b)

a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert követelések teljesítése érdekében történik, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogait szabályozó törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül;

c)

a határozat nem az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint

d)

a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

(2)   Az érintett tagállam az (1) bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

5. cikk

(1)   A 2. cikk (1) bekezdésétől eltérve, és feltéve, hogy egy, az I. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv általi kifizetés az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv tekintetében létrejött olyan kötelezettség alapján esedékes, amelyet az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvétele előtt kötöttek meg, illetve amely ezen időpont előtt keletkezett, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság megállapította az alábbiakat:

a)

a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az I. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv általi kifizetésre használják fel; valamint

b)

a kifizetés nem sérti a 2. cikk (2) bekezdését.

(2)   Az érintett tagállam az (1) bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

6. cikk

(1)   A 2. cikk (2) bekezdése nem zárja ki, hogy a pénzügyi intézmények vagy hitelintézetek a harmadik felek által a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számlájára átutalt pénzeszközöket a befagyasztott számlán jóváírják, feltéve, hogy az ilyen számlákon jelentkező növekmények befagyasztására is sor kerül. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságot az ilyen ügyletekről.

(2)   A 2. cikk (2) bekezdése nem alkalmazandó a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a)

kamatok vagy e számlákkal kapcsolatos egyéb hozamok;

b)

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felvették az I. mellékletbe; vagy

c)

valamely tagállamban hozott, illetve az érintett tagállamban végrehajtható bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat alapján teljesítendő kifizetések.

7. cikk

(1)   A tájékoztatásra, a titoktartásra és a szakmai titoktartásra vonatkozó alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek:

a)

haladéktalanul az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállam illetékes hatóságának rendelkezésére bocsátják azokat az információkat – például a 2. cikkel összhangban befagyasztott számlákkal és összegekkel kapcsolatos információkat – amelyek elősegíthetik az e rendeletnek való megfelelést, és az ilyen információkat közvetlenül vagy a tagállam útján továbbítják a Bizottsághoz; valamint

b)

együttműködnek az illetékes hatósággal az említett információk ellenőrzése során.

(2)   A Bizottság minden, hozzá közvetlenül beérkezett további információt a tagállamok rendelkezésére bocsát.

(3)   Az e cikkel összhangban nyújtott vagy kapott bármely információ kizárólag arra a célra használható fel, amelyre azt adták vagy kapták.

8. cikk

Tilos tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységben, amelynek célja vagy hatása a 2. cikkben említett intézkedések megkerülése.

9. cikk

(1)   A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása – amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll – nem vonja maga után az azt végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, illetve ezek igazgatói vagy alkalmazottai felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása vagy visszatartása gondatlanság eredménye.

(2)   A természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek által végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek felelősségét, amennyiben azok nem tudták vagy nem volt észszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik az e rendeletben foglalt intézkedéseket.

10. cikk

(1)   Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú követelések, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben érintik, ideértve a kártalanítás iránti vagy egyéb hasonló jellegű követeléseket, mint például a kártérítési keresetet vagy a garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, azaz kötvény, garancia vagy viszontgarancia – különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia – kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen követelést, amennyiben azokat az alábbiak nyújtották be:

a)

az I. mellékletben felsorolt, jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b)

az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2)   Követelés érvényesítésére irányuló bármilyen eljárás során a követelést érvényesíteni kívánó természetes vagy jogi személyre, szervezetre vagy szervre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja az adott követelés teljesítését.

(3)   Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmulasztásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz való jogát, e rendelettel összhangban.

11. cikk

(1)   A Bizottság és a tagállamok tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, különösen az alábbiakkal kapcsolatban:

a)

a 2. cikk alapján befagyasztott pénzeszközök, valamint a 3., 4. és 5. cikk értelmében megadott engedélyek;

b)

jogsértési és végrehajtási problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek.

(2)   A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják egymást és a Bizottságot bármely egyéb rendelkezésükre álló vonatkozó információról, amely érintheti e rendelet tényleges végrehajtását.

12. cikk

(1)   Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy valamely természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet a 2. cikkben említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja az I. mellékletet.

(2)   A Tanács közli határozatát – ideértve a jegyzékbe vétel indokolását – az I. mellékletben említett természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel, amennyiben a cím ismert közvetlenül, vagy értesítés közzététele útján, lehetővé téve, hogy az említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv észrevételeket nyújtson be.

(3)   Amennyiben észrevétel vagy új érdemi bizonyíték benyújtására kerül sor, a Tanács felülvizsgálja határozatát, és erről értesíti az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet.

(4)   Az I. mellékletben foglalt jegyzéket rendszeres időközönként és legalább 12 havonta felül kell viszgálni.

(5)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által szolgáltatott információk alapján módosítsa a II. mellékletet.

13. cikk

(1)   Az I. melléklet tartalmazza az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek jegyzékbe vételének okait.

(2)   Az I. melléklet tartalmazza az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek azonosításához szükséges információkat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen információ lehet a név – beleértve az álneveket is –, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a lakcím – amennyiben ismert –, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet az elnevezés, a bejegyzés helye és ideje, a bejegyzés száma és a székhely.

14. cikk

(1)   A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2)   A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az említett szabályokról, majd azok későbbi módosításairól.

15. cikk

(1)   A Bizottság az e rendelet alapján ráruházott feladatainak elvégzése érdekében személyes adatokat kezel. E feladatok magukban foglalják a következőket:

a)

az I. melléklet tartalmának belefoglalása az EU pénzügyi szankciói által sújtott személyeket, csoportokat és szervezeteket felsoroló egységes szerkezetbe foglalt jegyzékbe és az EU szankciókat feltüntető interaktív térképbe, a jegyzék és a térkép nyilvánosan elérhető;

b)

az e rendelettel összhangban bevezetett intézkedések hatásával kapcsolatos információk – például a befagyasztott pénzeszközök értéke és az illetékes hatóságok által megadott engedélyekre vonatkozó információk – kezelése.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában a Bizottság tekintetében a 45/2001/EK rendelet 2. cikkének d) pontja értelmében vett „adatkezelőként” a II. mellékletben felsorolt szolgálat kerül kijelölésre, annak érdekében, hogy az érintett természetes személyek számára biztosítva legyen a 45/2001/EK rendelet szerinti jogaik gyakorlása.

16. cikk

(1)   A tagállamok kijelölik az e rendeletben említett illetékes hatóságokat, és feltüntetik őket a II. mellékletben felsorolt honlapokon. A tagállamok értesítik a Bizottságot a II. mellékletben felsorolt honlapok címeinek megváltozásáról.

(2)   A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot illetékes hatóságaikról – ideértve az említett hatóságok elérhetőségét is –, valamint értesítik a Bizottságot minden későbbi változásról.

(3)   Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

17. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a)

az Unió területén belül, annak légterét is beleértve;

b)

a valamely tagállam joghatósága alá eső bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c)

az Unió területén belül vagy kívül tartózkodó bármely személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d)

bármely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személyre, szervezetre vagy szervre az Unió területén belül vagy azon kívül;

e)

a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

18. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2018. október 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  Lásd e Hivatalos Lap 25. oldalát.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A 2. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE


II. MELLÉKLET

AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ HONLAPOK ÉS A BIZOTTSÁG ÉRTESÍTÉSI CÍME

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/101

CSEH KÖZTÁRSASÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MÁLTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/foreign-policy/europe/eu-sanctions-national-authorities/

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu