12.10.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 256/8


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1514 RENDELETE

(2018. október 10.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található abamektin, acibenzolar-S-metil, klopiralid, emamektin, fenhexamid, fenpirazamin, fluazifop-P, izofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talkum (E553B) és tebukonazol maradékanyag-határértékei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére és 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Az abamektin, az acibenzolar-S-metil, a fenhexamid, a fluazifop-P, az izofetamid és a tebukonazol tekintetében a 396/2005/EK rendelet II. melléklete maradékanyag-határértékeket (a továbbiakban: MRL-ek) állapított meg. A klopiralid, az emamektin és a fenpirazamin tekintetében az említett rendelet III. mellékletének A. része határozott meg MRL-eket. A Pasteuria nishizawae Pn1 és a talkum (E553B) tekintetében az említett rendelet nem határozott meg egyedi MRL-eket, és ezek az anyagok nem szerepelnek annak IV. mellékletében sem, ezért esetükben a szóban forgó rendelet 18. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti 0,01 mg/kg alapértelmezett érték alkalmazandó.

(2)

Egy, az abamektin hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer citrusfélék esetében való alkalmazása iránti engedélyezésre irányuló eljárás keretében – a 396/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően – kérelmet nyújtottak be a Bizottsághoz az érvényben lévő MRL-ek módosítása céljából.

(3)

Az acibenzolar-S-metil esetében a padlizsánra és a kabakosokra vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A klopiralid esetében az újhagymára és a póréhagymára vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. Az emamektin esetében a leveles káposztára, a hüvelyes babra és a hüvelyes borsóra vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A fenhexamid esetében a szilvára, a fürtös áfonyára, a tőzegáfonyára, a ribiszkére, a köszmétére/egresre és a hüvelyes babra vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A fenpirazamin esetében a salátára és egyéb salátafélékre, valamint a spenótra és hasonló levelekre vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A fluazifop-P esetében a paradicsomra vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. Az izofetamid esetében a paradicsomra, a paprikára, a padlizsánra, az okrára és az ehető héjú kabakosokra vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A tebukonazol esetében az olajbogyóra, a rizsre, a „fűszernövényekre és ehető virágokra”, valamint a virágból, levelekből és fűszernövényekből származó gyógynövényteára nyújtottak be ilyen kérelmet.

(4)

A 396/2005/EK rendelet 8. cikkének megfelelően az érintett tagállamok értékelték a fent említett kérelmeket, és az értékelő jelentéseket továbbították a Bizottságnak.

(5)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) megvizsgálta a kérelmeket és az értékelő jelentéseket, különös tekintettel a fogyasztókat és adott esetben az állatokat érintő kockázatokra, és a javasolt MRL-ekről indokolással ellátott véleményeket (2) adott ki. Ezeket a véleményeket továbbította a kérelmezőknek, a Bizottságnak és a tagállamoknak, és hozzáférhetővé tette őket a nyilvánosság számára.

(6)

A Hatóság valamennyi kérelem esetében arra a következtetésre jutott, hogy az adatokra vonatkozó valamennyi követelmény teljesült, és a kérelmezők által kért MRL-módosítások – 27 specifikus európai fogyasztói csoport fogyasztói expozíciójának vizsgálata alapján – a fogyasztók biztonsága szempontjából elfogadhatók. A Hatóság figyelembe vette az anyagok toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó legfrissebb információkat. Sem az említett hatóanyagokat esetlegesen tartalmazó valamennyi élelmiszer fogyasztásából következő, egész életen át tartó expozíció, sem pedig az adott termékek fokozott fogyasztásából következő, rövid távú expozíció esetében nem merült fel a megengedhető napi bevitel vagy az akut referenciadózis túllépésének kockázata.

(7)

Az abamektin esetében a kérelmező validált analitikai módszereket is benyújtott a magas sav- és víztartalmú terménymátrixokra vonatkozóan. A tebukonazol esetében a kérelmező validált analitikai módszereket is benyújtott valamennyi terménymátrixra vonatkozóan. A vonatkozó lábjegyzeteket ezért törölni kell a 396/2005/EK rendelet II. mellékletéből.

(8)

A Pasteuria nishizawae Pn1 hatóanyag jóváhagyása keretében az összefoglaló dokumentáció tartalmazott egy MRL-felvételi kérelmet, az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 8. cikke (1) bekezdése g) pontjának megfelelően. A kérelmet az érintett tagállam az említett rendelet 11. cikke (2) bekezdésének megfelelően értékelte. A Hatóság értékelte a kérelmet, és következtetést (4) adott ki a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szereknél felmerülő kockázatok értékelésének szakmai vizsgálata alapján, amelyben javasolta a Pasteuria nishizawae Pn1 felvételét a 396/2005/EK rendelet IV. mellékletébe.

(9)

A talkum (E553B) anyagot az (EU) 2018/691 bizottsági végrehajtási rendelet (5) egyszerű anyagként jóváhagyta. Az említett anyag felhasználási feltételei várhatóan nem vezetnek olyan mennyiségű maradékanyag jelenlétéhez az élelmiszerekben és takarmányokban, hogy az kockázatot jelentene a fogyasztóra. Indokolt ezért az említett anyagot felvenni a 396/2005/EK rendelet IV. mellékletébe.

(10)

A Hatóság indokolással ellátott véleményei és következtetései alapján és a tárgy szempontjából lényeges tényezőket figyelembe véve az MRL-ek megfelelő módosításai megfelelnek a 396/2005/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdésében szereplő követelményeknek.

(11)

A 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/2005/EK rendelet II., III. és IV. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. október 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(2)  Az EFSA tudományos jelentéseinek internetes elérhetősége: http://www.efsa.europa.eu.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for abamectin in citrus fruits. (Indokolással ellátott vélemény az abamektin citrusfélék vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jének módosításáról). EFSA Journal 2018;16(4):5254.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acibenzolar-S-metil in aubergines and cucurbits with edible and inedible peel. (Indokolással ellátott vélemény az acibenzolar-S-metil padlizsán és ehető és nem ehető héjú kabakosok vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jeinek módosításáról). EFSA Journal 2018;16(4):5256.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for clopyralid in spring/green/Welsh onions and leeks (Indokolással ellátott vélemény a klopiralid újhagyma/zöldhagyma/téli sarjadékhagyma és póréhagyma vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jeinek módosításáról). EFSA Journal 2018;16(1):5149.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for emamectin in leafy brassica and beans and peas with pods (Indokolással ellátott vélemény az emamektin leveles káposzta, hüvelyes bab és hüvelyes borsó vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jeinek módosításáról). EFSA Journal 2018;16(4):5255.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenhexamid in various crops. (Indokolással ellátott vélemény a fenhexamid különböző termények vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jeinek módosításáról). EFSA Journal 2018;16(1):5158.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenpyrazamine in lettuces, salad plants, spinaches and similar leaves (Indokolással ellátott vélemény a fenpirazamin saláta és egyéb salátafélék, valamint spenót és hasonló levelek vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jeinek módosításáról). EFSA Journal 2018;16(3):5231.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluazifop-P in tomato (Indokolással ellátott vélemény a fluazifop-P paradicsom vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jének módosításáról). EFSA Journal 2018;16(4):5253.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for isofetamid in tomatoes, peppers, aubergines, okra and cucurbits with edible peel (Indokolással ellátott vélemény az izofetamid paradicsom, paprika, padlizsán, okra és ehető héjú kabakosok vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jeinek módosításáról). EFSA Journal 2018;16(5):5264.

 

Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for tebuconazole in olives, rice, herbs and herbal infusions (dried)(Indokolással ellátott vélemény a tebukonazol olajbogyó, rizs, fűszernövények és (szárított) gyógynövénytea vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jeinek módosításáról). EFSA Journal 2018;16(5):5257.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).

(4)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Pasteuria nishizawae Pn1 (A Pasteuria nishizawae Pn1 hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok értékelésének szakmai vizsgálatából levont következtetés). EFSA Journal 2018;16(2):5159.

(5)  A Bizottság (EU) 2018/691 végrehajtási rendelete (2018. május 7.) a talkum (E553B) egyszerű anyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (HL L 117., 2018.5.8., 6. o.).


MELLÉKLET

A 396/2005/EK rendelet II., III. és IV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A II. mellékletben az abamektinre, az acibenzolar-S-metilre, a fenhexamidra, a fluazifop-P-re, az izofetamidra és a tebukonazolra vonatkozó oszlopok helyébe a következő szöveg lép:

Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (1)

Abamektin (avermektin B1a, avermektin B1b, valamint az avermektin B1a delta-8,9 izomere összesen, avermektin B1a-ban kifejezve) (F) (R )

Acibenzolar-S-metil (acibenzolar-S-metil és acibenzolarsav [szabad és konjugált] összesen, acibenzolar-S-metilben kifejezve)

Fenhexamid (F)

Fluazifop-P (a fluazifop szerkezeti izomerjei, észterei és konjugátumai összesen, fluazifopban kifejezve)

Izofetamid

Tebukonazol (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

 

 

 

 

 

0110000

Citrusfélék

0,04

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0110010

Grapefruitfélék

 

 

 

 

 

5

0110020

Narancs

 

 

 

 

 

0,9

0110030

Citrom

 

 

 

 

 

5

0110040

Zöld citrom/lime

 

 

 

 

 

5

0110050

Mandarin

 

 

 

 

 

5

0110990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

5

0120000

Fán termő héjas gyümölcsűek

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0120010

Mandula

0,02 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120020

Paradió/brazil dió

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120030

Kesu/kesudió

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120040

Gesztenye

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120050

Kókuszdió

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120060

Mogyoró

0,02 (+)

0,1

 

 

 

 

0120070

Ausztráliai mogyoró/makadámdió

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120080

Pekándió

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120090

Fenyőmag

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120100

Pisztácia

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120110

Dió

0,02 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0130000

Almatermésűek

0,03 (+)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0130010

Alma

 

0,3

 

 

 

0,3

0130020

Körte

 

0,2

 

 

 

0,3

0130030

Birsalma

 

0,2

 

 

 

0,5

0130040

Naspolya

 

0,2

 

 

 

0,5

0130050

Japán naspolya

 

0,2

 

 

 

0,5

0130990

Egyéb (2)

 

0,2

 

 

 

0,5

0140000

Csonthéjasok

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0140010

Sárgabarack/kajszi

0,02

0,2

10

 

 

0,6

0140020

Cseresznye

0,01 (*1)

0,01 (*1)

7

 

 

1 (+)

0140030

Őszibarack

0,02

0,2

10

 

 

0,6

0140040

Szilva

0,01  (*1)

0,01 (*1)

2

 

 

1

0140990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0150000

Bogyósgyümölcsűek

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

Szőlő

0,01  (*1)

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

4

 

0151010

Csemegeszőlő

 

 

 

 

 

0,5

0151020

Borszőlő

 

 

 

 

 

1 (+)

0152000

b)

Szamóca

0,15

0,15

10

0,3

4

0,02 (*1)

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósgyümölcsűek

 

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,5

0153010

Feketeszeder

0,08

 

 

 

 

 

0153020

Hamvas szeder

0,01 (*1)

 

 

 

 

(+)

0153030

Málna (piros és sárga)

0,08

 

 

 

 

 

0153990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 (+)

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

0,01 (*1)

 

 

0,1

 

1,5

0154010

Fürtös áfonya

 

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154020

Tőzegáfonya

 

0,15

20

 

4

 

0154030

Ribiszke (fekete, piros és fehér)

(+)

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154040

Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

(+)

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154050

Csipkebogyó

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154060

Faeper (fekete és fehér)

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154070

Azarólgalagonya/franciagalagonya

 

0,01 (*1)

15

 

0,01 (*1)

 

0154080

Fekete bodza

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154990

Egyéb (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0160000

Egyéb gyümölcsök

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0161000

a)

ehető héjúak

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0161010

Datolya

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161020

Füge

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161030

Étkezési olajbogyó

 

 

 

 

 

0,5

0161040

Kumkvat/japán törpemandarin

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161050

Karambola/uborkafa

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161060

Kakiszilva/datolyaszilva

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161070

Jávai szilva/dzsambolán

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0162000

b)

kisebbek, nem ehető héjúak

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0162010

Kivi (zöld, piros, sárga)

 

0,4

15 (+)

 

 

0,02 (*1)

0162020

Licsiszilva/kínai ikerszilva

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162030

Passiógyümölcs/marakuja

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

1

0162040

Töviskörte/fügekaktusz

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162050

Csillagalma

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162060

Amerikai datolyaszilva/virginiai szilva

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162990

Egyéb (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0163000

c)

nagyobbak, nem ehető héjúak

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0163010

Avokádó

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163020

Banán

0,02

0,08

 

 

 

1,5

0163030

Mangó

0,01 (*1)

0,6 (+)

 

 

 

0,1

0163040

Papája

0,03 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

2

0163050

Gránátalma

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163060

Csirimojó/krémalma

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163070

Guáva/guajava

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163080

Ananász

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163090

Kenyérgyümölcs

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163100

Durián

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163110

Tüskés annóna

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0200000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

 

 

 

 

 

0210000

Gyökér- és gyökgumós zöldségek

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0211000

a)

burgonya

 

 

 

0,15

 

0,02 (*1)

0212000

b)

trópusi gyökér- és gumós zöldségek

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0212010

Kasszava gyökér/manióka

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212020

Édesburgonya/batáta

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212030

Jamszgyökér

 

 

 

0,15

 

 

0212040

Nyílgyökér

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212990

Egyéb (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0213000

c)

egyéb gyökér- és gyökgumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

 

 

 

 

 

0213010

Cékla

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213020

Sárgarépa

 

 

 

0,4

 

0,4

0213030

Gumós zeller

 

 

 

0,5

 

0,5

0213040

Torma

 

 

 

0,5

 

0,4

0213050

Csicsóka

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213060

Pasztinák/paszternák

 

 

 

0,5

 

0,4

0213070

Petrezselyemgyökér

 

 

 

0,5

 

0,4

0213080

Retek

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213090

Bakszakáll

 

 

 

0,5

 

0,4 (+)

0213100

Karórépa

 

 

 

0,5

 

0,3

0213110

Tarlórépa

 

 

 

0,5

 

0,3

0213990

Egyéb (2)

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0220000

Hagymafélék

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0220010

Fokhagyma

 

0,15

0,01 (*1)

0,3

 

0,1

0220020

Vöröshagyma

 

0,15

0,8

0,3

 

0,15

0220030

Salotta/mogyoróhagyma

 

0,15

0,01 (*1)

0,3

 

0,15

0220040

Újhagyma/zöldhagyma és téli sarjadékhagyma

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

2

0220990

Egyéb (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0230000

Termésükért termesztett zöldségek

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

burgonyafélék és mályvafélék

 

 

 

 

 

 

0231010

Paradicsom

0,09 (+)

0,3

2

0,06

1,5

0,9

0231020

Étkezési paprika

0,07

0,01 (*1)

3

0,01 (*1)

3

0,6

0231030

Padlizsán/tojásgyümölcs

0,09

0,15

2

1

1,5

0,4 (+)

0231040

Okra/bámia

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

0,02 (*1)

0231990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

0,02 (*1)

0232000

b)

kabakosok – ehető héjúak

0,04

0,4

1

0,03

1

 

0232010

Uborka

 

 

 

 

 

0,6

0232020

Apró uborka

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0232030

Cukkini

 

 

 

 

 

0,6

0232990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0233000

c)

kabakosok – nem ehető héjúak

0,01 (*1)

0,15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0233010

Dinnye

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0233020

Sütőtök

 

 

 

 

 

0,15

0233030

Görögdinnye

 

 

 

 

 

0,15

0233990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

0,15

0234000

d)

csemegekukorica

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,6

0239000

e)

egyéb termésükért termesztett zöldségek

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0240000

Káposztafélék (nem tartalmazza a káposztafélék gyökereit és kis levelű terményeit)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0241000

a)

virágukért termesztett káposztafélék

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0241010

Brokkoli

 

 

 

 

 

0,15

0241020

Karfiol

 

 

 

 

 

0,05

0241990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0242000

b)

fejképző káposztafélék

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,7

0242010

Kelbimbó

 

 

 

 

 

 

0242020

Fejeskáposzta

 

 

 

 

 

 

0242990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

leveles káposzta

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0243010

Kínai kel/pekingi káposzta/pe-tsai

0,05

 

 

 

 

 

0243020

Kel

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0243990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0244000

d)

karalábé

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0250000

Levélzöldségek, fűszernövények és ehető virágok

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

saláta és egyéb salátafélék

 

 

50

0,02

 

0,5

0251010

Galambbegysaláta

2 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251020

Fejessaláta-félék

0,09 (+)

0,4

 

 

20

 

0251030

Endívia/széles levelű batáviai endívia

0,1 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251040

Kerti zsázsa/közönséges borbálafű, valamint egyéb csírák és hajtások

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251050

Közönséges borbálafű/szárazföldi zsázsa

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251060

Borsmustár/rukkola

0,015

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251070

Vörös mustár

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251080

Kis levelű termények (a Brassica fajok is)

2 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0252000

b)

spenót és hasonló levelek

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02

20

0,02 (*1)

0252010

Spenótfélék

 

0,6

 

 

 

 

0252020

Kövér porcsin

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0252030

Mangold

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0252990

Egyéb (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0253000

c)

szőlőlevél és hasonló fajták

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0254000

d)

vízitorma

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0255000

e)

cikóriasaláta

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0256000

f)

fűszernövények és ehető virágok

 

0,3

50

0,02

20

2

0256010

Turbolya

2

 

 

 

 

 

0256020

Metélőhagyma

2

 

 

 

 

 

0256030

Zellerlevél

0,09 (+)

 

 

 

 

 

0256040

Petrezselyemlevél/metélőpetrezselyem

2

 

 

 

 

 

0256050

Zsálya

2

 

 

 

 

 

0256060

Rozmaring

2

 

 

 

 

 

0256070

Kakukkfű

2

 

 

 

 

 

0256080

Bazsalikom, valamint ehető virágok

2

 

 

 

 

 

0256090

Babérlevél

2

 

 

 

 

 

0256100

Tárkony

2

 

 

 

 

 

0256990

Egyéb (2)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0260000

Hüvelyes zöldségek

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Bab (hüvelyben)

0,03

 

15

1,5

 

2 (+)

0260020

Bab (hüvely nélkül)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

2 (+)

0260030

Borsó (hüvelyben)

0,03

 

0,01 (*1)

2

 

2 (+)

0260040

Borsó (hüvely nélkül)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

1,5

 

0,02 (*1)

0260050

Lencse

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0260990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270000

Szárukért termesztett zöldségek

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270010

Spárga

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270020

Kardonna/szúrós articsóka

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270030

Szárzeller

0,05

 

 

0,3

 

0,5 (+)

0270040

Olasz édeskömény

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270050

Articsóka

0,01 (*1)

 

 

0,9

 

0,6

0270060

Póréhagyma

0,01  (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0270070

Rebarbara

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270080

Bambuszrügy

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270090

Pálmafa csúcsrügy

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0280000

Gombák, mohák és zuzmók

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0280010

Termesztett gomba

 

 

 

 

 

 

0280020

Vadgomba

 

 

 

 

 

 

0280990

Moha és zuzmó

 

 

 

 

 

 

0290000

Algák és prokarióta szervezetek

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0300000

HÜVELYESEK

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

4

0,01 (*1)

 

0300010

Bab

 

 

 

 

 

0,3

0300020

Lencse

 

 

 

 

 

0,2

0300030

Borsó

 

 

 

 

 

0,2

0300040

Csillagfürt/farkasbab

 

 

 

 

 

0,2

0300990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

0,2

0400000

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0401000

Olajos magvak

 

 

 

 

 

 

0401010

Lenmag

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,6

0401020

Földimogyoró/amerikai mogyoró

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0401030

Mák

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,2

0401040

Szezámmag

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401050

Napraforgómag

 

 

 

0,1

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401060

Repcemag

 

 

 

9

0,015

0,5

0401070

Szójabab

 

 

 

15

0,01 (*1)

0,15

0401080

Mustármag

 

 

 

4

0,01 (*1)

0,3

0401090

Gyapotmag

 

 

 

0,7

0,01 (*1)

2

0401100

Tökmag

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Pórsáfránymag

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401120

Borágó magja

 

 

 

4

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401130

Gomborkamag

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,3

0401140

Kendermag

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Ricinusbab

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401990

Egyéb (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Olajtartalmú gyümölcsök

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

 

 

 

 

0,5

0402020

Olajpálma magja

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402030

Afrikai olajpálma gyümölcs

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402040

Kapok

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0500000

GABONAFÉLÉK

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0500010

Árpa

 

0,05

 

 

 

2

0500020

Hajdina és egyéb álgabonafélék

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500030

Kukorica

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500040

Köles

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500050

Zab

 

0,01 (*1)

 

 

 

2

0500060

Rizs

 

0,01 (*1)

 

 

 

1,5

0500070

Rozs

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,3

0500080

Cirok

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500090

Búza

 

0,05

 

 

 

0,3

0500990

Egyéb (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0600000

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA, KAKAÓ ÉS SZENTJÁNOSKENYÉR

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0610000

Tea

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0620000

Kávébab

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,1

0630000

Gyógyteafőzet a következőből:

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

virág

 

 

 

0,04 (*1) (+)

 

15

0631010

Kamilla

 

 

 

 

 

 

0631020

Rozella/szudáni hibiszkusz

 

 

 

 

 

 

0631030

Rózsa

 

 

 

 

 

 

0631040

Jázminvirág/fehér jázmin

 

 

 

 

 

 

0631050

Kislevelű hárs

 

 

 

 

 

 

0631990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

levelek és fűszernövények

 

 

 

0,04 (*1) (+)

 

15

0632010

Kerti szamóca

 

 

 

 

 

 

0632020

Vörös fokföldirekettye/rooibos

 

 

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

 

 

0632990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

gyökér

 

 

 

4 (+)

 

 

0633010

Macskagyökér

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0633020

Ginszeng

 

 

 

 

 

0,15

0633990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0639000

d)

a növény bármely más részei

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0640000

Kakaóbab

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0650000

Szentjánoskenyér

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0700000

KOMLÓ

0,1

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1) (+)

0,05 (*1)

40

0800000

FŰSZEREK

 

 

 

 

 

 

0810000

Mag

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

1,5

0810010

Ánizsmag

 

 

 

 

 

 

0810020

Fekete kömény

 

 

 

 

 

 

0810030

Zeller

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriander/kerti koriander

 

 

 

 

 

 

0810050

Kömény

 

 

 

 

 

 

0810060

Kapor

 

 

 

 

 

 

0810070

Édeskömény

 

 

 

 

 

 

0810080

Görögszéna/lepkeszeg

 

 

 

 

 

 

0810090

Szerecsendió

 

 

 

 

 

 

0810990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Termés

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

 

0820010

Szegfűbors

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820020

Szecsuáni bors

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820030

Kömény

 

 

 

 

 

1,5

0820040

Kardamom

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820050

Borókabogyó

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820060

Borsfélék (fekete, zöld és fehér)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820070

Vanília

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820080

Tamarinduszgyümölcs

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0830000

Kéreg

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Fahéj

 

 

 

 

 

 

0830990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Gyökér és rizóma

 

 

 

(+)

 

 

0840010

Édesgyökér

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Gyömbér (10)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Kurkuma/indiai sáfrány

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Torma (11)

 

 

 

 

 

 

0840990

Egyéb (2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Bimbó

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Szegfűszeg

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapribogyó

 

 

 

 

 

 

0850990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Virágbibe

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Sáfrány

 

 

 

 

 

 

0860990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Magköpeny

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Szerecsendió-virág/mácisz

 

 

 

 

 

 

0870990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0900010

Cukorrépagyökér

 

 

 

0,5

 

 

0900020

Cukornád

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0900030

Cikóriagyökér

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0900990

Egyéb (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1000000

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

 

 

 

 

 

 

1010000

Áruk a következő állatokból

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

1011000

a)

sertés

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

1011010

Izom

 

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1011020

Zsír

 

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1011030

Máj

 

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1011040

Vese

 

 

 

0,06 (+)

 

0,2

1011050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

 

 

0,06

 

0,2

1011990

Egyéb (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1012000

b)

szarvasmarha

 

 

 

 

 

 

1012010

Izom

0,01 (*1)

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1012020

Zsír

0,01 (*1)

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1012030

Máj

0,02

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1012040

Vese

0,01 (*1)

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1012050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1012990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1013000

c)

juh

 

 

 

 

 

 

1013010

Izom

0,02

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1013020

Zsír

0,05

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1013030

Máj

0,025

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1013040

Vese

0,02

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1013050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,05

 

 

0,07

 

0,2

1013990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1014000

d)

kecske

 

 

 

 

 

 

1014010

Izom

0,01 (*1)

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1014020

Zsír

0,01 (*1)

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1014030

Máj

0,02

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1014040

Vese

0,01 (*1)

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1014050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1014990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1015000

e)

lófélék

 

 

 

 

 

 

1015010

Izom

0,01 (*1)

 

 

0,02

 

0,1 (*1)

1015020

Zsír

0,01 (*1)

 

 

0,04

 

0,1 (*1)

1015030

Máj

0,02

 

 

0,03

 

0,2

1015040

Vese

0,01 (*1)

 

 

0,07

 

0,2

1015050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1015990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1016000

f)

baromfi

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,1 (*1)

1016010

Izom

 

 

 

0,02 (+)

 

 

1016020

Zsír

 

 

 

0,02 (+)

 

 

1016030

Máj

 

 

 

0,04 (+)

 

 

1016040

Vese

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

 

 

0,04

 

 

1016990

Egyéb (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1017000

g)

egyéb szárazföldi haszonállatok

 

 

 

 

 

 

1017010

Izom

0,01 (*1)

 

 

0,02

 

0,1 (*1)

1017020

Zsír

0,01 (*1)

 

 

0,04

 

0,1 (*1)

1017030

Máj

0,02

 

 

0,03

 

0,2

1017040

Vese

0,01 (*1)

 

 

0,07

 

0,2

1017050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1017990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1020000

Tej

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,08

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1020010

Szarvasmarha

 

 

 

(+)

 

 

1020020

Juh

 

 

 

(+)

 

 

1020030

Kecske

 

 

 

(+)

 

 

1020040

 

 

 

 

 

 

1020990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Madártojás

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (+)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1030010

Csirke

 

 

 

 

 

 

1030020

Kacsa

 

 

 

 

 

 

1030030

Liba

 

 

 

 

 

 

1030040

Fürj

 

 

 

 

 

 

1030990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Méz és egyéb méhészeti termékek (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Kétéltűek és hüllők

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1060000

Szárazföldi gerinctelen állatok

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1070000

Vadon élő szárazföldi gerincesek

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1100000

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – HALAK, HALTERMÉKEK ÉS EGYÉB TENGERI ÉS ÉDESVÍZI ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

KIZÁRÓLAG ÁLLATI TAKARMÁNY-ELŐÁLLÍTÁSBAN HASZNÁLT NÖVÉNYI TERMÉKEK VAGY EZEK RÉSZEI (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

FELDOLGOZOTT ÉLELMISZEREK (9)

 

 

 

 

 

 

(F)

=

zsírban oldódó

Abamektin (avermektin B1a, avermektin B1b, valamint az avermektin B1a delta-8,9 izomere összesen, avermektin B1a-ban kifejezve) (F) (R )

(R)

=

a szermaradék meghatározása a következő növényvédőszer-kódszám kombinációk esetében különböző:

Abamektin – kód: 1000000 , kivéve: 1040000 : avermektin B1a

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy az analitikai módszerekkel és a szermaradék-vizsgálatokkal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban említett információt, amennyiben 2017. november 19-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0120010

Mandula

0120060

Mogyoró

0120110

Dió

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a szermaradék-vizsgálatokkal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban említett információt, amennyiben 2017. november 19-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0130000

Almatermésűek

0154030

Ribiszke (fekete, piros és fehér)

0154040

Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

0163040

Papája

0231010

Paradicsom

0251010

Galambbegysaláta

0251020

Fejes salátafélék

0251030

Endívia/széles levelű batáviai endívia

0251080

Kis levelű termények (a Brassica fajok is)

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a szermaradék-vizsgálatokkal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2017. november 19-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0255000

e)

cikóriasaláta

0256030

Zellerlevél

Acibenzolar-S-metil (acibenzolar-S-metil és acibenzolarsav [szabad és konjugált] összesen, acibenzolar-S-metilben kifejezve)

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a szermaradék-vizsgálatokkal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban említett információt, amennyiben 2016. június 26-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0163030

Mangó

Fenhexamid (F)

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a szermaradék-vizsgálatokkal és a GAP(bevált mezőgazdasági gyakorlat)-paraméterekkel kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban említett információt, amennyiben 2017. július 23-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0162010

Kivi (zöld, piros, sárga)

Fluazifop-P (a fluazifop szerkezeti izomerjei, észterei és konjugátumai összesen, fluazifopban kifejezve)

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy az analitikai módszerekkel kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban említett információt, amennyiben 2018. június 29-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0631000

a)

virág

0632000

b)

levelek és fűszernövények

0633000

c)

gyökér

0700000

KOMLÓ

0810000

Mag

0820000

Termés

0840000

Gyökér- és rizóma

1011010

Izom

1011020

Zsír

1011030

Máj

1011040

Vese

1012010

Izom

1012020

Zsír

1012030

Máj

1012040

Vese

1013010

Izom

1013020

Zsír

1013030

Máj

1013040

Vese

1014010

Izom

1014020

Zsír

1014030

Máj

1014040

Vese

1016010

Izom

1016020

Zsír

1016030

Máj

1020010

Szarvasmarha

1020020

Juh

1020030

Kecske

1030000

Madártojás

Tebukonazol (R)

(R)

=

a szermaradék meghatározása a következő növényvédőszer-kódszám kombinációk esetében különböző:

Tebukonazol - kód: 1000000 , kivéve 1040000 : tebukonazol, hidroxi-tebukonazol és konjugátumaik összesen, tebukonazolban kifejezve

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a szermaradék-vizsgálatokkal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban említett információt, amennyiben 2016. január 25-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0140020

Cseresznye

0151020

Borszőlő

0153020

Hamvas szeder

0153990

Egyéb (2)

0213090

Bakszakáll

0231030

Padlizsán/tojásgyümölcs

0233010

Dinnye

0260010

Bab (hüvelyben)

0260020

Bab (hüvely nélkül)

0260030

Borsó (hüvelyben)

0270030

Szárzeller

2.

A III. melléklet A. részében a klopiralidra, az emamektinre és a fenpirazaminra vonatkozó oszlopok helyébe a következő szöveg lép:

Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (2)

Klopiralid

Emamektin-benzoát B1a, emamektinben kifejezve

Fenpirazamin

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

 

 

0110000

Citrusfélék

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0110010

Grapefruitfélék

 

 

 

0110020

Narancs

 

 

 

0110030

Citrom

 

 

 

0110040

Zöld citrom/lime

 

 

 

0110050

Mandarin

 

 

 

0110990

Egyéb (2)

 

 

 

0120000

Fán termő héjas gyümölcsűek

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0120010

Mandula

 

 

 

0120020

Paradió/brazil dió

 

 

 

0120030

Kesu/kesudió

 

 

 

0120040

Gesztenye

 

 

 

0120050

Kókuszdió

 

 

 

0120060

Mogyoró

 

 

 

0120070

Ausztráliai mogyoró/makadámdió

 

 

 

0120080

Pekándió

 

 

 

0120090

Fenyőmag

 

 

 

0120100

Pisztácia

 

 

 

0120110

Dió

 

 

 

0120990

Egyéb (2)

 

 

 

0130000

Almatermésűek

0,5

0,02

0,01 (*2)

0130010

Alma

 

 

 

0130020

Körte

 

 

 

0130030

Birsalma

 

 

 

0130040

Naspolya

 

 

 

0130050

Japán naspolya

 

 

 

0130990

Egyéb (2)

 

 

 

0140000

Csonthéjasok

0,5

 

 

0140010

Sárgabarack/kajszi

 

0,02

5

0140020

Cseresznye

 

0,01 (*2)

4

0140030

Őszibarack

 

0,03

4

0140040

Szilva

 

0,02

3

0140990

Egyéb (2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0150000

Bogyósgyümölcsűek

 

 

 

0151000

a)

Szőlő

0,5

0,05

3

0151010

Csemegeszőlő

 

 

 

0151020

Borszőlő

 

 

 

0152000

b)

Szamóca

0,5

0,05

3

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósgyümölcsűek

0,5

0,01 (*2)

5

0153010

Feketeszeder

 

 

 

0153020

Hamvas szeder

 

 

 

0153030

Málna (piros és sárga)

 

 

 

0153990

Egyéb (2)

 

 

 

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

 

0,01 (*2)

 

0154010

Fürtös áfonya

0,5

 

4

0154020

Tőzegáfonya

4

 

0,01 (*2)

0154030

Ribiszke (fekete, piros és fehér)

0,5

 

0,01 (*2)

0154040

Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

0,5

 

0,01 (*2)

0154050

Csipkebogyó

0,5

 

0,01 (*2)

0154060

Faeper (fekete és fehér)

0,5

 

0,01 (*2)

0154070

Azarólgalagonya/franciagalagonya

0,5

 

0,01 (*2)

0154080

Fekete bodza

0,5

 

0,01 (*2)

0154990

Egyéb (2)

0,5

 

0,01 (*2)

0160000

Egyéb gyümölcsök

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0161000

a)

ehető héjúak

 

 

 

0161010

Datolya

 

 

 

0161020

Füge

 

 

 

0161030

Étkezési olajbogyó

 

 

 

0161040

Kumkvat/japán törpemandarin

 

 

 

0161050

Karambola/uborkafa

 

 

 

0161060

Kakiszilva/datolyaszilva

 

 

 

0161070

Jávai szilva/dzsambolán

 

 

 

0161990

Egyéb (2)

 

 

 

0162000

b)

kisebbek, nem ehető héjúak

 

 

 

0162010

Kivi (zöld, piros, sárga)

 

 

 

0162020

Licsiszilva/kínai ikerszilva

 

 

 

0162030

Passiógyümölcs/marakuja

 

 

 

0162040

Töviskörte/fügekaktusz

 

 

 

0162050

Csillagalma

 

 

 

0162060

Amerikai datolyaszilva/virginiai szilva

 

 

 

0162990

Egyéb (2)

 

 

 

0163000

c)

nagyobbak, nem ehető héjúak

 

 

 

0163010

Avokádó

 

 

 

0163020

Banán

 

 

 

0163030

Mangó

 

 

 

0163040

Papája

 

 

 

0163050

Gránátalma

 

 

 

0163060

Csirimojó/krémalma

 

 

 

0163070

Guáva/guajava

 

 

 

0163080

Ananász

 

 

 

0163090

Kenyérgyümölcs

 

 

 

0163100

Durián

 

 

 

0163110

Tüskés annóna

 

 

 

0163990

Egyéb (2)

 

 

 

0200000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

 

 

0210000

Gyökér- és gyökgumós zöldségek

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0211000

a)

burgonya

0,5

 

 

0212000

b)

trópusi gyökér- és gumós zöldségek

1

 

 

0212010

Kasszava gyökér/manióka

 

 

 

0212020

Édesburgonya/batáta

 

 

 

0212030

Jamszgyökér

 

 

 

0212040

Nyílgyökér

 

 

 

0212990

Egyéb (2)

 

 

 

0213000

c)

egyéb gyökér- és gyökgumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

 

 

0213010

Cékla

1

 

 

0213020

Sárgarépa

0,5

 

 

0213030

Gumós zeller

0,5

 

 

0213040

Torma

0,5

 

 

0213050

Csicsóka

0,5

 

 

0213060

Pasztinák/paszternák

0,5

 

 

0213070

Petrezselyemgyökér

0,5

 

 

0213080

Retek

0,5

 

 

0213090

Bakszakáll

0,5

 

 

0213100

Karórépa

1,5

 

 

0213110

Tarlórépa

1,5

 

 

0213990

Egyéb (2)

0,5

 

 

0220000

Hagymafélék

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0220010

Fokhagyma

0,5

 

 

0220020

Vöröshagyma

0,5

 

 

0220030

Salotta/mogyoróhagyma

0,5

 

 

0220040

Újhagyma/zöldhagyma és téli sarjadékhagyma

0,7

 

 

0220990

Egyéb (2)

0,5

 

 

0230000

Termésükért termesztett zöldségek

0,5

 

 

0231000

a)

burgonyafélék és mályvafélék

 

0,02

 

0231010

Paradicsom

 

 

3

0231020

Étkezési paprika

 

 

3

0231030

Padlizsán/tojásgyümölcs

 

 

3

0231040

Okra/bámia

 

 

0,01 (*2)

0231990

Egyéb (2)

 

 

0,01 (*2)

0232000

b)

kabakosok – ehető héjúak

 

0,01 (*2)

0,7

0232010

Uborka

 

 

 

0232020

Apró uborka

 

 

 

0232030

Cukkini

 

 

 

0232990

Egyéb (2)

 

 

 

0233000

c)

kabakosok – nem ehető héjúak

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0233010

Dinnye

 

 

 

0233020

Sütőtök

 

 

 

0233030

Görögdinnye

 

 

 

0233990

Egyéb (2)

 

 

 

0234000

d)

csemegekukorica

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0239000

e)

egyéb termésükért termesztett zöldségek

 

0,02

0,01 (*2)

0240000

Káposztafélék (nem tartalmazza a káposztafélék gyökereit és kis levelű terményeit)

 

 

0,01 (*2)

0241000

a)

virágukért termesztett káposztafélék

 

0,01 (*2)

 

0241010

Brokkoli

1,5

 

 

0241020

Karfiol

3

 

 

0241990

Egyéb (2)

0,5

 

 

0242000

b)

fejképző káposztafélék

 

0,01 (*2)

 

0242010

Kelbimbó

0,5

 

 

0242020

Fejeskáposzta

3

 

 

0242990

Egyéb (2)

0,5

 

 

0243000

c)

leveles káposzta

 

0,03

 

0243010

Kínai kel/pekingi káposzta/pe-tsai

1

 

 

0243020

Kel

1

 

 

0243990

Egyéb (2)

0,5

 

 

0244000

d)

karalábé

0,5

0,01 (*2)

 

0250000

Levélzöldségek, fűszernövények és ehető virágok

 

 

 

0251000

a)

saláta és egyéb salátafélék

0,5

 

 

0251010

Galambbegysaláta

 

1

8

0251020

Fejessaláta-félék

 

1

8

0251030

Endívia/széles levelű batáviai endívia

 

0,2

4

0251040

Kerti zsázsa/közönséges borbálafű, valamint egyéb csírák és hajtások

 

1

8

0251050

Közönséges borbálafű/szárazföldi zsázsa

 

1

8

0251060

Borsmustár/rukkola

 

1

8

0251070

Vörös mustár

 

1

8

0251080

Kis levelű termények (a Brassica fajok is)

 

1

0,01 (*2)

0251990

Egyéb (2)

 

1

0,01 (*2)

0252000

b)

spenót és hasonló levelek

 

0,01 (*2)

8

0252010

Spenótfélék

1

 

 

0252020

Kövér porcsin

0,5

 

 

0252030

Mangold

1

 

 

0252990

Egyéb (2)

0,5

 

 

0253000

c)

szőlőlevél és hasonló fajták

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0254000

d)

vízitorma

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0255000

e)

cikóriasaláta

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0256000

f)

fűszernövények és ehető virágok

3

1

0,01 (*2)

0256010

Turbolya

 

 

 

0256020

Metélőhagyma

 

 

 

0256030

Zellerlevél

 

 

 

0256040

Petrezselyemlevél/metélőpetrezselyem

 

 

 

0256050

Zsálya

 

 

 

0256060

Rozmaring

 

 

 

0256070

Kakukkfű

 

 

 

0256080

Bazsalikom, valamint ehető virágok

 

 

 

0256090

Babérlevél

 

 

 

0256100

Tárkony

 

 

 

0256990

Egyéb (2)

 

 

 

0260000

Hüvelyes zöldségek

0,5

 

0,01 (*2)

0260010

Bab (hüvelyben)

 

0,03

 

0260020

Bab (hüvely nélkül)

 

0,01 (*2)

 

0260030

Borsó (hüvelyben)

 

0,03

 

0260040

Borsó (hüvely nélkül)

 

0,01 (*2)

 

0260050

Lencse

 

0,01 (*2)

 

0260990

Egyéb (2)

 

0,01 (*2)

 

0270000

Szárukért termesztett zöldségek

 

 

0,01 (*2)

0270010

Spárga

0,5

0,01 (*2)

 

0270020

Kardonna/szúrós articsóka

0,5

0,01 (*2)

 

0270030

Szárzeller

0,5

0,01 (*2)

 

0270040

Olasz édeskömény

0,5

0,01 (*2)

 

0270050

Articsóka

0,5

0,1

 

0270060

Póréhagyma

0,7

0,01 (*2)

 

0270070

Rebarbara

0,5

0,01 (*2)

 

0270080

Bambuszrügy

0,5

0,01 (*2)

 

0270090

Pálmafa csúcsrügy

0,5

0,01 (*2)

 

0270990

Egyéb (2)

0,5

0,01 (*2)

 

0280000

Gombák, mohák és zuzmók

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0280010

Termesztett gomba

 

 

 

0280020

Vadgomba

 

 

 

0280990

Moha és zuzmó

 

 

 

0290000

Algák és prokarióta szervezetek

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0300000

HÜVELYESEK

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0300010

Bab

 

 

 

0300020

Lencse

 

 

 

0300030

Borsó

 

 

 

0300040

Csillagfürt/farkasbab

 

 

 

0300990

Egyéb (2)

 

 

 

0400000

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401000

Olajos magvak

 

 

 

0401010

Lenmag

20

 

 

0401020

Földimogyoró/amerikai mogyoró

0,5

 

 

0401030

Mák

0,5

 

 

0401040

Szezámmag

0,5

 

 

0401050

Napraforgómag

0,5

 

 

0401060

Repcemag

0,5

 

 

0401070

Szójabab

0,5

 

 

0401080

Mustármag

0,5

 

 

0401090

Gyapotmag

0,5

 

 

0401100

Tökmag

0,5

 

 

0401110

Pórsáfránymag

0,5

 

 

0401120

Borágó magja

0,5

 

 

0401130

Gomborkamag

0,5

 

 

0401140

Kendermag

0,5

 

 

0401150

Ricinusbab

0,5

 

 

0401990

Egyéb (2)

0,5

 

 

0402000

Olajtartalmú gyümölcsök

0,5

 

 

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

 

 

0402020

Olajpálma magja

 

 

 

0402030

Afrikai olajpálma gyümölcs

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

0402990

Egyéb (2)

 

 

 

0500000

GABONAFÉLÉK

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0500010

Árpa

2

 

 

0500020

Hajdina és egyéb álgabonafélék

2

 

 

0500030

Kukorica

2

 

 

0500040

Köles

2

 

 

0500050

Zab

2

 

 

0500060

Rizs

2

 

 

0500070

Rozs

5

 

 

0500080

Cirok

2

 

 

0500090

Búza

2

 

 

0500990

Egyéb (2)

2

 

 

0600000

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA, KAKAÓ ÉS SZENTJÁNOSKENYÉR

 

0,02 (*2)

0,01 (*2)

0610000

Tea

0,5

 

 

0620000

Kávébab

0,5

 

 

0630000

Gyógyteafőzet a következőből:

5

 

 

0631000

a)

virág

 

 

 

0631010

Kamilla

 

 

 

0631020

Rozella/szudáni hibiszkusz

 

 

 

0631030

Rózsa

 

 

 

0631040

Jázminvirág/fehér jázmin

 

 

 

0631050

Kislevelű hárs

 

 

 

0631990

Egyéb (2)

 

 

 

0632000

b)

levelek és fűszernövények

 

 

 

0632010

Kerti szamóca

 

 

 

0632020

Vörös fokföldirekettye/rooibos

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

0632990

Egyéb (2)

 

 

 

0633000

c)

gyökér

 

 

 

0633010

Macskagyökér