10.10.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 254/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1500 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. október 9.)

a tiram hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meg nem hosszabbításáráról, valamint a tiramot tartalmazó növényvédő szerrel kezelt vetőmagok használatának és értékesítésének az 1107/2009/EK rendelet szerinti tilalmáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikke (1) bekezdésére, 49. cikke (2) bekezdésére és 78. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/81/EK bizottsági irányelv (2) felvette a 91/414/EGK tanácsi irányelv (3) I. mellékletébe a tiram hatóanyagot.

(2)

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagnak tekintendők, és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) mellékletének A. részében is fel vannak sorolva.

(3)

A tiram hatóanyagnak az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. részében megállapított jóváhagyása 2019. április 30-án lejár.

(4)

A 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) 1. cikkének megfelelően és az említett cikkben előírt határidőn belül kérelmet nyújtottak be a tiram hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása iránt.

(5)

A kérelmező a 844/2012/EU végrehajtási rendelet 6. cikkének megfelelően előírt kiegészítő dokumentációt benyújtotta. A jelentéstevő tagállam a kérelmet hiánytalannak találta.

(6)

A referens tagállam a társreferens tagállammal konzultálva elkészítette a jóváhagyás érvényességének meghosszabbítására benyújtott kérelmet értékelő jelentést, amelyet 2016. január 20-án benyújtott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) és a Bizottsághoz.

(7)

A Hatóság a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentést észrevételezésre megküldte a kérelmezőnek és a tagállamoknak, majd a kapott észrevételeket továbbította a Bizottságnak. A Hatóság ezenkívül közzétette a kiegészítő összefoglaló dokumentációt.

(8)

A Hatóság 2017. január 27-én eljuttatta a Bizottsághoz az azzal kapcsolatban levont következtetéseit (6), hogy a tiram várhatóan megfelel-e az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumoknak. A Hatóság a tiram levélpermetezéssel történő alkalmazása során magas szintű akut kockázatot állapított meg a fogyasztók és a munkavállalók tekintetében. Megállapította továbbá, hogy a madarak és az emlősök számára nagy kockázatot jelentenek az értékelt reprezentatív felhasználások, többek között a vetőmagkezelés, még akkor is, ha a kockázatértékelés során emelt szintű módszereket alkalmaztak. Az M1 metabolitról rendelkezésre álló hiányos információk alapján a kockázatértékelés céljából nem lehetett szermaradék-határértékeket meghatározni, következésképpen az étrendi bevitel által jelentett fogyasztói kockázat értékelését nem lehetett elvégezni, és nem lehetett megállapítani a maximális szermaradvány-értékeket. Ezen túlmenően a Hatóság a rendelkezésre álló korlátozott információk alapján nem tudta kizárni annak kockázatát, hogy abban az esetben, amikor a tiramot és annak DMCS metabolitját tartalmazó felszíni vizet és felszín alatti vizet vízkezelési eljárásoknak vetik alá, az ivóvízbe N,N-dimetil-nitrózamid (NDMA) – egy eredendő veszélyességénél fogva aggodalomra okot adó anyag – kerülhet, továbbá a rendelkezésre álló korlátozott információk alapján a Hatóság megállapította, hogy a DMCS-nek való expozíció nagy kockázatot jelent a vízi élőlények számára. A Hatóság a rendelkezésre álló információk alapján nem tudott következtetést levonni a tiram potenciális endokrin károsító hatására vonatkozóan.

(9)

A Bizottság felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtsa be a Hatóság következtetésével kapcsolatos észrevételeit. Emellett a 844/2012/EU végrehajtási rendelet 14. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban a Bizottság arra is felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtsa be a hosszabbításra vonatkozó jelentéstervezettel kapcsolatos észrevételeit. A kérelmező benyújtotta észrevételeit, és azokat a Bizottság alaposan megvizsgálta.

(10)

A kérelmező által felhozott érvek azonban nem tudták eloszlatni az anyaggal kapcsolatos aggályokat.

(11)

Ennek következtében nem sikerült megállapítani, hogy legalább egy növényvédő szer egy vagy több reprezentatív felhasználásának vonatkozásában teljesülnek az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumok. Ezért az említett rendelet 20. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően helyénvaló úgy rendelkezni, hogy a tiram hatóanyag jóváhagyása ne kerüljön meghosszabbításra.

(12)

2018. május 18-án a kérelmező írásban kérte a Bizottságot, hogy a megújítási kérelemből vonja vissza a levélpermetezés útján történő alkalmazásra vonatkozó reprezentatív felhasználásokat.

(13)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

Figyelembe véve a madarak és a vadon élő emlősök esetében a kezelt magvakból származó kockázatot, a tiramot tartalmazó növényvédő szerrel kezelt vetőmagok forgalomba hozatalát és felhasználását meg kell tiltani.

(15)

A vetőmag ellátási láncra vonatkozó megfelelő átmeneti időszak biztosítása érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy a kezelt vetőmag forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó tilalom csak 2020. január 31-én lépjen hatályba, tekintetbe véve a tiramot tartalmazó termékekkel nem kezelt vetőmagok korlátozott mértékű rendelkezésre állását.

(16)

A tagállamok számára időt kell biztosítani a tiram tartalmú növényvédő szerekre vonatkozó engedélyek visszavonására.

(17)

A tiramot tartalmazó növényvédő szerek esetében, amennyiben a tagállamok az 1107/2009/EK rendelet 46. cikke értelmében türelmi időt biztosítanak, a türelmi időnek a levélpermetezésre használt növényvédő szerek esetében legkésőbb 2019. április 30-ig, egyéb növényvédő szerek – beleértve a vetőmagkezelésre használt növényvédő szereket is – esetében pedig 2020. január 30-ig le kell járnia.

(18)

Az (EU) 2018/524 bizottsági végrehajtási rendelet (7)2019. április 30-ig meghosszabbította a tiram jóváhagyásának érvényességét annak érdekében, hogy a jóváhagyás meghosszabbítására irányuló eljárást az előtt le lehessen zárni, mielőtt lejárna az anyag jóváhagyása. Ugyanakkor mivel határozathozatalra a lejárat kiterjesztett időpontja előtt kerül sor, ezt a rendeletet minél előbb alkalmazni kell.

(19)

E rendelet nem akadályozza meg, hogy az 1107/2009/EK rendelet 7. cikkével összhangban a tiramra vonatkozóan újabb kérelmet nyújtsanak be.

(20)

A Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága nem nyilvánított véleményt az elnöke által kitűzött határidőn belül. Mivel végrehajtási jogi aktus elfogadására volt szükség, az elnök a végrehajtási aktus tervezetét további megvitatás céljából a fellebbviteli bizottság elé terjesztette. A fellebbviteli bizottság nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatóanyag jóváhagyásának meg nem hosszabbítása

A tiram hatóanyag jóváhagyása nem kerül meghosszabbításra.

2. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosítása

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. részében található táblázat tiramra vonatkozó 73. sorát el kell hagyni.

3. cikk

A kezelt vetőmagok forgalomba hozatalának tilalma

A tiramot tartalmazó növényvédő szerekkel kezelt vetőmagok nem használhatók fel és nem hozhatók forgalomba.

4. cikk

Átmeneti intézkedések

A tagállamok legkésőbb 2019. január 30-ig visszavonják a tiram hatóanyagú növényvédő szerekre vonatkozó engedélyeket.

5. cikk

Türelmi idő

A tagállamok által az 1107/2009/EK rendelet 46. cikke értelmében biztosított türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie, és a levélpermetezésre használt növényvédő szerek esetében legkésőbb 2019. április 30-ig, egyéb növényvédő szerek – beleértve a vetőmagkezelésre használt növényvédő szereket is – esetében pedig 2020. január 30-ig le kell járnia.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A 3. cikk 2020. január 31-től alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. október 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2003/81/EK irányelve (2003. szeptember 5.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a molinát, a tiram és a ziram hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (HL L 224., 2003.9.6., 29. o.).

(3)  A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(4)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(5)  A Bizottság 844/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 18.) a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 252., 2012.9.19., 26. o.).

(6)  EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance thiram (A tiram hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok értékelésének szakmai vizsgálatából levont következtetés). EFSA Journal 2017;15(7):4700 [29 oldal]. doi:10.2903/j.efsa.2017.4700.

(7)  A Bizottság (EU) 2018/524 végrehajtási rendelete (2018. március 28.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a Bacillus subtilis (Cohn 1872) AQ 713 törzzsel azonos QST 713 törzse, a klodinafop, a klopiralid, a ciprodinil, a diklórprop-P, a foszetil, a mepanipirim, a metkonazol, a metrafenon, a primikarb, a Pseudomonas chlororaphis MA 342 törzse, a pirimetanil, a kinoxifen, a rimszulfuron, a spinozad, a tiakloprid, a tiametoxam, a tiram, a tolklofosz-metil, a triklopir, a trinexapak, a tritikonazol és a ziram hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 88., 2018.4.4., 4. o.).