21.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 238/65


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1263 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. szeptember 20.)

a csomagkézbesítési szolgáltatók által az (EU) 2018/644 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján benyújtandó információk megadására szolgáló formanyomtatványok meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló, 2018. április 18-i (EU) 2018/644 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2018/644 rendelet – a 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (2) rögzített rendelkezések mellett – a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások javítását elősegítő konkrét rendelkezéseket állapít meg. Ezek a rendelkezések különösen a csomagkézbesítési szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályozói felügyeletre és a határokon átnyúló egyes csomagkézbesítési szolgáltatások díjainak átláthatóságára vonatkoznak.

(2)

Az (EU) 2018/644 rendelet alapján a csomagkézbesítési szolgáltatók – a Bizottság által meghatározott formanyomtatványok útján – kötelesek megadni magukról bizonyos információkat a letelepedésük helye szerinti tagállam nemzeti szabályozó hatóságának.

(3)

Az (EU) 2018/644 rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerint a csomagkézbesítési szolgáltatókra vonatkozó információkat csak egy ízben kell megadni; a csomagkézbesítési szolgáltatók kötelesek 30 napon belül tájékoztatni a nemzeti szabályozó hatóságot minden olyan változásról, amely az említett információkat érinti. Az (EU) 2018/644 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése szerint a csomagkézbesítési szolgáltatók tevékenységére vonatkozó információkat minden évben be kell nyújtani. Ezért helyénvaló két külön formanyomtatványt meghatározni az említett információk benyújtására.

(4)

A csomagok kétszeres számbavételének elkerülése érdekében a csomagkézbesítési szolgáltatóknak az előző naptári évben kezelt csomagok számára és az azokkal kapcsolatos forgalomra vonatkozó információk benyújtásakor jelezniük kell, hogy a csomagkézbesítési szolgáltatások nyújtására a feladóval kötött szerződés keretében, vagy pedig egy másik csomagkézbesítési szolgáltató megbízásából került-e sor. Az adatoknak ki kell térniük arra is, hogy a feladott csomagok rendeltetési helye az Unión belül vagy kívül található-e, illetve feladásukra az Unión belül vagy kívül került-e sor, mivel ez hatással van a postai kézbesítési lánc azon fázisaira, amelyben az érintett szolgáltató részt vesz.

(5)

mivel a kért információkat a tagállami nemzeti szabályozó hatóságok dolgozzák fel, a formanyomtatványok – tekintettel az említett hatóságok szakértelmére – a Postai Szolgáltatások Európai Szabályozói Csoportjával szoros együttműködésben kerültek kidolgozásra.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 97/67/EK irányelv 21. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2018/644 rendelet 4. cikkének (1) és (3) bekezdésében említett információk benyújtására szolgáló formanyomtatványokat e rendelet I. és II. melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. szeptember 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 112., 2018.5.2., 19. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 97/67/EK irányelve (1997. december 15.) a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról (HL L 15., 1998.1.21., 14. o.).


I. MELLÉKLET

Image Szövege kép

II. MELLÉKLET

Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép