19.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 236/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/1240 RENDELETE

(2018. szeptember 12.)

az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének b) és d) pontjára, valamint 87. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek részére való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A Bizottság a „Megerősített és intelligens információs rendszerek a határigazgatás és a biztonság szolgálatában” című, 2016. április 6-i közleményében rámutatott arra, hogy az Uniónak meg kell erősítenie és javítania kell a határigazgatás, bűnüldözés és terrorizmus elleni küzdelem terén használatos informatikai rendszereit, adatarchitektúráját és információcseréjét. E közlemény hangsúlyozza az információs rendszerek közötti interoperabilitás javításának szükségességét. Mindenekelőtt azonban lehetőségeket vázol fel a meglévő információs rendszerek előnyeinek maximalizálására, és – szükség esetén – új, illetve kiegészítő rendszerek kifejlesztésére vonatkozóan, a továbbra is fennálló információhiány kezelése érdekében.

(2)

A 2016. április 6-i közlemény ténylegesen többféle információhiányt is feltárt. Többek között annak tényét, hogy a schengeni külső határokon tevékenykedő, határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok nem rendelkeznek információval az olyan utazókról, akik mentességet élveznek azon követelmény alól, amely alapján a külső határok átlépéséhez vízummal kell rendelkezniük (a továbbiakban: vízumkötelezettség). A 2016. április 6-i közlemény bejelentette, hogy a Bizottság meg fogja kezdeni egy Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásának megvalósíthatóságát vizsgáló tanulmány kidolgozását. A megvalósíthatósági tanulmány 2016 novemberében készült el. A rendszer azt megelőzően döntene arról, hogy a vízummentességet élvező harmadik országbeli állampolgárok kaphatnak-e utazási engedélyt, hogy azok megkezdték volna a schengeni térségbe történő utazásukat, illetve arról is, hogy beutazásuk jelent-e biztonsági, illegális bevándorlással kapcsolatos, illetve magas szintű járványügyi kockázatot.

(3)

A „Fokozott biztonság a mobilitás korában: a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos információcsere javítása és a külső határok megerősítése” című, 2016. szeptember 14-i közlemény megerősíti, hogy prioritást élvez a külső határok biztonságának garantálása, és ismerteti azokat a konkrét kezdeményezéseket, amelyek a külső határok igazgatásának további erősítését célzó uniós válaszintézkedéseket hivatottak felgyorsítani és kibővíteni.

(4)

Meg kell határozni az ETIAS célkitűzéseit és műszaki és szervezeti architektúráját, meg kell állapítani az üzemeltetéssel és a kérelmezők által a rendszernek megadandó adatok használatával kapcsolatos szabályokat, valamint az utazási engedélyek kiadásával, illetve kiadásának megtagadásával kapcsolatos szabályokat, meg kell határozni az adatkezelés céljait, valamint meg kell határozni, hogy mely hatóságok jogosultak az adatokhoz hozzáférni, illetve kötelesek a személyes adatok védelmét biztosítani.

(5)

Az ETIAS-t a vízumkötelezettség alól mentesülő harmadik országbeli állampolgárokra kell alkalmazni.

(6)

Ezenfelül azon vízummentességet élvező harmadik országbeli állampolgárokra is alkalmazni kell, akik uniós polgárnak a 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) hatálya alá tartozó családtagjai, vagy olyan harmadik országbeli állampolgárok családtagjai, akik az egyrészt az Unió és tagállamai, másrészt az adott harmadik ország között létrejött megállapodás alapján a szabad mozgás tekintetében az uniós polgárokéval egyenértékű jogokat élveznek, és akik nem rendelkeznek a 2004/38/EK irányelv szerinti tartózkodási kártyával vagy az 1030/2002/EK tanácsi rendelet (4) szerinti tartózkodási engedéllyel. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 21. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz a Szerződésekben és a végrehajtásukra hozott intézkedésekben megállapított korlátozások és feltételek betartása mellett. E korlátozásokat és feltételeket a 2004/38/EK irányelv határozza meg.

(7)

Amint azt a Bíróság is megerősítette (5), az ilyen családtagoknak joguk van beutazni a tagállamok területére és e célból beutazásra jogosító vízumot szerezni. Következésképpen, a vízumkötelezettség alól mentesülő családtagoknak joguk kell, hogy legyen ahhoz, hogy megszerezzék az utazási engedélyt. A tagállamok kötelesek e személyek számára minden lehetőséget biztosítani a szükséges utazási engedély megszerzésére, amelyet díjmentesen kell kiadni számukra.

(8)

Az utazási engedély megszerzésének joga azonban nem feltétel nélküli jog, mivel annak kiadása megtagadható azon családtagok esetében, akik a 2004/38/EK irányelv értelmében veszélyt jelentenek a közrendre, a közbiztonságra vagy a közegészségre. Ennek fényében a családtagoktól megkövetelhető a személyazonosságuk megállapításához szükséges és a jogállásukkal kapcsolatos személyes adataik megadása, de csak amennyiben ezek relevánsak az általuk esetlegesen jelentett biztonsági fenyegetés vizsgálata szempontjából. Hasonlóképpen, az utazási engedély iránti kérelmük vizsgálatánál kizárólag a biztonsági szempontokat kell figyelembe venni, a migrációval kapcsolatos kockázatokat nem.

(9)

Az ETIAS rendszer olyan utazási engedélyt hivatott biztosítani a vízumkötelezettség alól mentesülő harmadik országbeli állampolgárok számára, amely lehetővé teszi annak eldöntését, hogy jelenlétük a tagállamok területén nem jelent-e biztonsági, illegális bevándorlással kapcsolatos vagy magas szintű járványügyi kockázatot, vagy nem fog-e ilyen kockázatot jelenteni. Az utazási engedély ezért olyan határozatnak kell, hogy minősüljön, amely megállapítja, hogy nem léteznek olyan tényszerű bizonyítékok vagy megalapozott indokok, melyek alapján vélelmezhető, hogy az adott személy jelenléte a tagállamok területén ilyen kockázatot jelent. Mivel az ilyen utazási engedély természetében különbözik a vízumtól, nem fog több információt megkövetelni vagy nem fog súlyosabb terhet helyezni a kérelmezőre, mint a vízum. Az érvényes utazási engedély a tagállamok területére való beutazás új feltétele. Az utazási engedély puszta birtoklása azonban nem jogosítja fel automatikusan annak birtokosát a beutazásra.

(10)

Az ETIAS rendszernek hozzá kell járulnia a magas szintű biztonsághoz, az illegális bevándorlás megelőzéséhez, valamint a közegészség védelméhez, azáltal, hogy biztosítja a látogatóknak a külső határokon működő határátkelőhelyekre való érkezésüket megelőző vizsgálatát.

(11)

Az ETIAS rendszernek hozzá kell, hogy járulnia a határőrök által a külső határátkelőhelyeken végzett határforgalom-ellenőrzés megkönnyítéséhez. Az ETIAS rendszernek biztosítania kell a tagállamokba utazni szándékozó olyan harmadik országbeli állampolgárok összehangolt és harmonizált értékelését is, akikre vonatkozik az utazási engedély meglétének követelménye. Emellett elő kell segítenie, hogy a kérelmezők tájékozottabbak legyenek a tagállamokba történő utazásra való jogosultságukkal kapcsolatosan. Az ETIAS rendszernek emellett hozzá kell járulnia a határforgalom-ellenőrzés megkönnyítéséhez a külső határokon megtagadott beléptetések számának csökkentése révén, valamint a határőröknek a megjelölésekkel kapcsolatos, bizonyos kiegészítő információkkal való ellátása révén.

(12)

Az ETIAS rendszernek támogatnia kell a Schengeni Információs Rendszernek (SIS) a beléptetés és tartózkodás megtagadásának hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárokkal, az átadási vagy kiadatási letartóztatás céljából körözött személyekkel, az eltűnt személyekkel, a bírósági eljárásban való részvételük céljából keresett személyekkel, valamint a rejtett vagy célzott ellenőrzés céljából keresett személyekkel kapcsolatos figyelmeztető jelzésekre vonatkozó célkitűzéseit is. E célból az ETIAS rendszernek a kérelemfájlokban szereplő megfelelő adatokat össze kell vetnie a SIS-ben található, megfelelő figyelmeztető jelzésekkel. Amennyiben az adatok egybevetése egyezést fed fel a kérelemfájlban és a beléptetés és tartózkodás megtagadásának hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárokkal vagy a letartóztatás, illetve átadási vagy kiadatási letartóztatás céljából körözött személyekkel kapcsolatos figyelmeztető jelzésekben szereplő személyes adatok között, a kérelemfájlt a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének manuálisan fel kell dolgoznia. Az ETIAS nemzeti egysége által elvégzett vizsgálat eredményeként határozat kell, hogy szülessen arról, hogy az utazási engedélyt kiadják-e vagy sem. Amennyiben az adatok egybevetése egyezést fed fel a kérelemfájlban és az eltűnt személyekkel, a bírósági eljárásban való részvételük céljából keresett személyekkel, valamint a rejtett vagy célzott ellenőrzés céljából keresett személyekkel kapcsolatos figyelmeztető jelzésekben szereplő személyes adatok között, akkor ezt az információt továbbítani kell a SIRENE-irodának, és azzal kapcsolatban a SIS-re vonatkozó releváns jogszabályokkal összhangban kell eljárni.

(13)

Az utazási engedély kiadására vonatkozó feltételeknek összhangban kell lenniük a SIS-ben rögzített különböző figyelmeztetőjelzés-típusokhoz kapcsoló konkrét célkitűzésekkel. Így mindenekelőtt az a tény, hogy az adott kérelmezőre vonatkozóan letartóztatás, illetve átadási vagy kiadatási letartóztatás céljából körözött személyekkel kapcsolatos, vagy rejtett vagy célzott ellenőrzés céljából keresett személyekkel kapcsolatos figyelmeztető jelzés van érvényben, nem akadályozhatja meg ezen személyek utazási engedéllyel történő ellátását abból a célból, hogy a tagállamok a 2007/533/IB tanácsi határozat (6) szerint megfelelő intézkedést hozzanak.

(14)

Az ETIAS egy nagyméretű információs rendszerből, az ETIAS információs rendszerből, az ETIAS központi egységéből, valamint az ETIAS nemzeti egységekből tevődik össze.

(15)

Az ETIAS központi egységének az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség részét kell képeznie. Abban az esetben, ha az automatizált kérelemfeldolgozás során a rendszer találatot jelez, az ETIAS központi egységének feladatkörébe kell, hogy tartozzon annak ellenőrzése, hogy a kérelmező személyes adatai megegyeznek-e annak a személynek a személyes adataival, akire a találat vonatkozik. A találat megerősítése esetén, vagy ha kétséges marad az egyezés, az ETIAS központi egységének kezdeményeznie kell a kérelem manuális feldolgozását. Biztosítania kell, hogy a kérelemfájlba ennek során általa bevitt adatok naprakészek legyenek, továbbá feladata a specifikus kockázati mutatók meghatározása, létrehozása, előzetes vizsgálata, bevezetése, utólagos értékelése, felülvizsgálata és törlése, annak biztosítása mellett, hogy az elvégzett ellenőrzések és azok eredményei rögzítésre kerüljenek a kérelemfájlokban.Szintén feladata a kérelmek feldolgozásának és az ETIAS vizsgálati szabályok végrehajtásának rendszeres auditálása, így többek között az alapvető jogokra gyakorolt hatásaik rendszeres felmérése révén, különös tekintettel a magánélet és a személyes adatok védelmére. Emellett el kell látnia bizonyos támogató feladatokat is, például biztosítania kell a szükséges értesítések megküldését, valamint tájékoztatást és támogatást kell nyújtania. Az ETIAS központi egységének a hét minden napján, napi 24 órában kell működnie.

(16)

Minden tagállamnak létre kell hoznia egy ETIAS nemzeti egységet, amely felel a kérelmek megvizsgálásáért és annak eldöntéséért, hogy az utazási engedélyeket kiadják-e egy vagy megtagadják azok kiadását, illetve hogy megsemmisítsék vagy visszavonják-e azokat. Az ETIAS nemzeti egységeknek együtt kell működniük egymással és a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségével (Europol) a kérelmek megvizsgálása céljából. Az ETIAS nemzeti egységek számára megfelelő erőforrásokat kell biztosítani, hogy azok feladataikat az e rendeletben előírt határidőkön belül elláthassák. A döntéshozatali folyamat és a tagállamok közötti információcsere megkönnyítése érdekében, valamint a fordítási költségek és a feldolgozási idő csökkentése céljából előnyösebb, ha valamennyi ETIAS nemzeti egység egyetlen közös nyelvet használ az egymás közötti kommunikációban.

(17)

A céljai megvalósítása érdekében az ETIAS rendszernek rendelkezésre kell bocsátania egy olyan online igénylőlapot, amelyen a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a személyazonosságáról, az úti okmányáról, a tartózkodási helyéről, az elérhetőségeiről, az iskolai végzettsége szintjéről és a foglalkozási csoportról, amelybe tartozik, arról, hogy családtagja-e uniós polgárnak vagy a szabad mozgás uniós jogát élvező harmadik országbeli állampolgárnak és nem rendelkezik a 2004/38/EK irányelv szerinti tartózkodási kártyával vagy az 1030/2002/EK rendelet szerinti tartózkodási engedéllyel, ha a kérelmező kiskorú, akkor az érte felelős személy adatairól, valamint amelyben válaszolnia kell a hátterére vonatkozó kérdésekre.

(18)

Az ETIAS rendszernek a kérelmező nevében más által benyújtott kérelmeket is be kell fogadnia olyan utasok esetében, akik valamilyen okból nem tudják maguk benyújtani a kérelmüket. Ilyen esetekben a kérelmet az utas által meghatalmazott harmadik félnek, vagy az utas törvényes képviselőjének kell benyújtania, feltéve, hogy e személynek az azonosító adatait feltüntetik az igénylőlapon. Az utasok számára lehetővé kell tenni, hogy kereskedelmi közvetítőket hatalmazzanak meg annak érdekében, hogy nevükben kérelmet nyújthassanak be. Az ETIAS központi egységének megfelelő lépéseket kell tennie a kereskedelmi közvetítő általi visszaélésről szóló valamennyi bejelentés nyomán.

(19)

A kérelem hiánytalan kitöltésének és a benyújtott adatok koherenciájának biztosítását célzó paramétereket meg kell határozni annak érdekében, hogy ellenőrizni lehessen az utazási engedély iránti kérelem elfogadhatóságát. Az ellenőrzés során ki kell zárni például az olyan úti okmányok használatát, amelyek érvényessége három hónapon belül lejár, lejárt vagy amelyet több mint tíz évvel korábban állítottak ki. Ezt az ellenőrzést azelőtt kell végrehajtani, hogy a rendszer a díj megfizetésére szólítja fel a kérelmezőt.

(20)

A kérelem véglegesítéséhez a kérelmezőknek meg kell fizetniük az utazási engedély díját. A fizetéseket egy bank vagy pénzügyi közvetítőnek kell kezelnie. Az elektronikus fizetés biztosításához szükséges adatokat csak a pénzügyi tranzakciót végrehajtó bank vagy pénzügyi közvetítő részére kell megadni, ezek nem képezik az ETIAS rendszerben tárolt adatok részét.

(21)

A legtöbb utazási engedélyt perceken belül ki kell adni, az engedélyek egy kisebb részének kiadása azonban több időt vehet igénybe, különösen a kivételes esetekben. Ilyen kivételes esetben szükség lehet arra, hogy a kérelmezőtől további információkat vagy dokumentációt kérjenek be az említett további információk vagy dokumentáció feldolgázása érdekében, és a kérelmező által benyújtott információk vagy dokumentáció megvizsgálását követően szükség lehet arra, hogy a kérelmezőt személyes meghallgatásra hívják meg. Személyes meghallgatást csak kivételes körülmények esetén, végső megoldásként, abban az esetben célszerű alkalmazni, ha továbbra is jelentős kétségek állnak fenn a kérelmező által benyújtott információkat vagy dokumentációt illetően. A személyes meghallgatások kivételes jellegére tekintettel, a meghallgatásra felhívott kérelmezők aránya nem lehet magasabb az összes kérelmező 0,1 %-ánál. A személyes meghallgatásra felhívott kérelmezők számát a Bizottságnak rendszeresen ellenőriznie kell.

(22)

A kérelmező által szolgáltatott személyes adatok ETIAS rendszer általi kezelése kizárólagosan annak eldöntését szolgálhatja, hogy a kérelmező beutazása az Unió területére jelenthet-e biztonsági, illegális bevándorlással kapcsolatos vagy magas szintű járványügyi kockázatot az Unióban.

(23)

Az ilyen kockázatok értékelését nem lehet elvégezni az utazási engedély iránti kérelemben megadandó személyes adatok kezelése nélkül. A kérelmekben foglalt személyes adatok minden egyes elemét össze kell hasonlítani a valamely uniós információs rendszerben vagy adatbázisban (az ETIAS központi rendszerében), a SIS-ben, a Vízuminformációs Rendszerben (VIS), a határregisztrációs rendszerben (EES) vagy az Eurodac-ban), az Europol adataiban vagy az Interpol adatbázisaiban (az Interpol ellopott és elvesztett úti okmányokat tartalmazó adatbázisában (SLTD), vagy az Interpol-körözésben megjelölt úti okmányok adatbázisában (TDAWN adatbázis) rögzített adatrekordban, fájlban vagy figyelmeztető jelzésben szereplő adatokkal. A kérelmekben szereplő személyes adatokat össze kell hasonlítani az ETIAS figyelőlistával és specifikus kockázati mutatókkal is. Az összehasonlításhoz használt személyes adatok kategóriáit a lekérdezett uniós információs rendszerekben, az Europol adatai között és az Interpol adatbázisaiban, az ETIAS figyelőlistában, illetve a specifikus kockázati mutatókban szereplő adatkategóriákra kell korlátozni.

(24)

Az összehasonlítást automatizált eszközökkel kell lefolytatni. Amikor egy ilyen összehasonlítás során az derül ki, hogy egyezés (a továbbiakban: „találat”) áll fenn a kérelemben és a specifikus kockázati mutatókban szereplő valamely személyes adat (vagy adatok kombinációja) és a fenti információs rendszerekben található valamely adatrekordban, fájlban vagy figyelmeztető jelzésben, illetve az ETIAS figyelőlistában szereplő személyes adatok között, a kérelem feldolgozását manuálisan kell elvégeznie a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének. Az ETIAS nemzeti egység által elvégzett vizsgálat eredményeként határozat kell, hogy szülessen arról, hogy az utazási engedélyt kiadják-e vagy sem.

(25)

A várakozások szerint a legtöbb kérelem pozitív elbírálásban részesül majd az automatizált feldolgozás révén. Nem lehet megtagadni az utazási engedély kiadását, valamint megsemmisíteni vagy visszavonni az utazási engedélyt pusztán a kérelemben szereplő személyes adatok automatizált kezelése alapján. Ennek okán azokat a kérelmeket, amelyek találatot eredményeztek, az egyik ETIAS nemzeti egységnek manuálisan kell feldolgoznia.

(26)

Azon kérelmezőket, akiknek elutasították az utazási engedély iránti kérelmét, megilleti a jogorvoslati eljáráshoz való jog. A jogorvoslati eljárást a kérelemről szóló határozatot meghozó tagállamban, e tagállam nemzeti jogának megfelelően kell lefolytatni.

(27)

Az ETIAS vizsgálati szabályokat alkalmazni kell a kérelemfájl elemzéséhez, ami lehetővé teszi a kérelemfájlban rögzített adatok és a korábban azonosított biztonsági, illegális bevándorlással kapcsolatos, illetve magas szintű járványügyi kockázatnak megfelelő specifikus kockázati mutatók összehasonlítását. A specifikus kockázati mutatók meghatározásához felhasznált kritériumok semmilyen körülmények között nem alapulhatnak kizárólag az adott személy nemén vagy életkorán. Továbbá semmilyen körülmények között nem alapulhatnak az adott személy bőrszínére, fajára, etnikai vagy társadalmi származására, genetikai tulajdonságaira, nyelvére, politikai vagy egyéb véleményére, vallási vagy világnézeti meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, nemzeti kisebbséghez való tartozására, vagyoni helyzetére, születésére, fogyatékosságára vagy szexuális irányultságára utaló információkon. Célszerű, hogy a specifikus kockázati mutatókat az ETIAS vizsgálatokért felelős tanácsadó testületével– amely testület az ETIAS nemzeti egységek és a részt vevő ügynökségek képviselőiből áll – folytatott konzultációt követően az ETIAS központi egysége határozza meg, hozza létre, vizsgálja előzetesen, vezesse be, értékelje utólagosan, vizsgálja felül, illetve törölje. Annak érdekében, hogy az ETIAS vizsgálati szabályok és a specifikus kockázati mutatók alkalmazása során biztosított legyen az alapvető jogok tiszteletben tartása, létre kell hozni az ETIAS alapjogi tanácsadó testületét. A testület üléseihez a titkársági ügyintézést az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség alapjogi tisztviselője biztosítja.

(28)

Létre kell hozni egy ETIAS figyelőlistát a kérelemfájlokban szereplő adatok és az olyan személyekhez kapcsolódó információk közötti összefüggések megállapítása érdekében, akiket terrorista bűncselekmény vagy egyéb súlyos bűncselekmény elkövetésével vagy abban való bűnrészességgel gyanúsítanak, illetve akikről az adott személy átfogó értékelésén alapuló tényszerű bizonyítékok vagy megalapozott indokok alapján feltételezhető, hogy terrorista bűncselekményt vagy egyéb súlyos bűncselekményt fognak elkövetni. Az ETIAS figyelőlista az ETIAS központi rendszerének részét kell, hogy képezze. Az adatokat egyrészt az Europolnak kell bevinnie az ETIAS figyelőlistára a nemzetközi együttműködésről szóló (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) vonatkozó rendelkezéseinek a sérelme nélkül, másrészt pedig a tagállamoknak. Az adatoknak az ETIAS figyelőlistára való bevitele előtt meg kell győződni egyrészt arról, hogy az adatok megfelelőek, pontosak és kellő jelentőségűek-e ahhoz, hogy bevitelre kerüljenek az ETIAS figyelőlistára, másrészt arról, hogy a bevitelük ne vezessen aránytalanul sok manuálisan feldolgozandó kérelemhez. Az adatokat rendszeresen felül kell vizsgálni és ellenőrizni kell, hogy folyamatosan pontosak legyenek.

(29)

A biztonsági fenyegetések új formáinak, valamint az illegális bevándorlás és a járványügyi kockázatok új mintázatainak folyamatos megjelenése modern eszközöket alkalmazó hatékony válaszintézkedéseket tesz szükségessé. Mivel ezek az eszközök gyakran jelentős mennyiségű személyes adat kezelésével járnak, megfelelő biztosítékokat kell bevezetni annak érdekében, hogy a magánélet védelméhez való jogba és a személyes adatok védelméhez való jogba történő beavatkozás olyan mértékűre korlátozódjon, ami egy demokratikus társadalomban szükséges.

(30)

Ennélfogva a személyes adatokat biztonságosan kell tárolni az ETIAS rendszerben. Az adatokhoz való hozzáférés lehetőségét az erre kifejezetten felhatalmazott személyi állományra kell korlátozni. A hozzáférés semmilyen körülmények között nem használható a diszkrimináció bármely formáján alapuló döntések meghozatalára. A személyes adatokat biztonságosan kell tárolni a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökségnek (eu-LISA) az Unió területén található létesítményeiben.

(31)

A kiadott utazási engedélyeket meg kell semmisíteni vagy vissza kell vonni, amint nyilvánvalóvá válik, hogy a kiadásuk feltételei nem teljesültek, illetőleg már nem teljesülnek. Mindenekelőtt, ha a SIS-be beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő új figyelmeztető jelzést visznek be, illetve elvesztett, ellopott, jogellenesen használt vagy érvénytelenített úti okmányról szóló figyelmeztető jelzést visznek be a SIS-be, a SIS-nek tájékoztatnia kell az ETIAS rendszert, amelynek ellenőriznie kell, hogy ez az új figyelmeztető jelzés kapcsolódik-e valamely érvényes utazási engedélyhez. Amennyiben beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő új figyelmeztető jelzést adnak ki, a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének vissza kell vonnia az utazási engedélyt. Amennyiben az utazási engedély olyan úti okmányhoz kapcsolódik, amelyet a SIS-ben elvesztett, ellopott, jogellenesen használt vagy érvénytelenített úti okmányként jelentettek, a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének manuálisan kell feldolgoznia a kérelemfájlt. Hasonló megközelítést követve, az ETIAS figyelőlistára bevitt új adatokat össze kell hasonlítani az ETIAS rendszerben tárolt kérelemfájlokkal annak ellenőrzése érdekében, hogy ezen új adatok nem kapcsolódnak-e valamely érvényes utazási engedélyhez. Ilyen esetben az új adatot bevivő tagállam ETIAS nemzeti egységének, vagy amennyiben az adatot az Europol vitte be, az első tervezett tartózkodás hely szerinti tagállamnak meg kell vizsgálnia a találatot, és szükség esetén vissza kell vonnia az utazási engedélyt. Arra is lehetőséget kell biztosítani, hogy a kérelmező kérésére vissza lehessen vonni az utazási engedélyt.

(32)

Ha kivételes körülmények között egy tagállam humanitárius okból, nemzeti érdekből vagy nemzetközi kötelezettségei folytán szükségesnek véli, hogy engedélyezze egy harmadik országbeli állampolgárnak a területére történő beutazását, lehetőséget kell biztosítani a tagállam számára, hogy korlátozott területi és időbeli érvényességű utazási engedélyt adhasson ki.

(33)

A légi és tengeri fuvarozók és a szárazföldön, távolsági autóbuszokkal csoportokat szállító nemzetközi fuvarozást végző fuvarozók számára elő kell írni, hogy az utasok beszállását megelőzően ellenőrizzék, hogy az utasok rendelkeznek-e érvényes utazási engedéllyel. Maga az ETIAS fájl nem lehet hozzáférhető a fuvarozók számára. A fuvarozók számára biztonságos hozzáférést kell biztosítani az ETIAS információs rendszerhez annak érdekében, hogy az úti okmányok adatainak alapján betekinthessenek az adatbázisba.

(34)

Az ETIAS információs rendszerhez a fuvarozói portálon keresztül való hozzáférésre vonatkozó műszaki előírások révén törekedni kell arra, hogy az utasforgalomra és a fuvarozókra gyakorolt hatás a lehető legkisebb legyen. Ennek érdekében fontolóra kell venni a portálnak az EES-be való integrálását.

(35)

Annak érdekében, hogy az e rendeletben foglalt kötelezettségek a szárazföldön, távolsági autóbuszokkal csoportokat szállító nemzetközi fuvarozást végző fuvarozókra minél kisebb hatást gyakoroljanak, felhasználóbarát mobil megoldásokat kell rendelkezésre bocsátani.

(36)

Az ETIAS rendszer működésének megkezdését követő két éven belül a Bizottságnak értékelnie kell, hogy a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény (8) 26. cikkében említett rendelkezések megfelelnek-e az ETIAS keretében a távolsági autóbuszokkal végzett szárazföldi szállításra alkalmazandó rendelkezések céljaira, illetve összeegyeztethetők és összhangban állnak-e velük. Ennek során figyelembe kell venni, hogy a legutóbbi időkben hogyan alakult a távolsági autóbuszokkal végzett szárazföldi szállítás. Fontolóra kell majd venni, hogy szükséges-e módosítani a távolsági autóbuszokkal végzett szárazföldi szállításra vonatkozó, említett egyezmény 26. cikkében, illetve az e rendeletben említett rendelkezéseket.

(37)

A módosított beutazási feltételeknek való megfelelés biztosítása érdekében a határőrök kötelesek ellenőrizni, hogy az utazók rendelkeznek-e érvényes utazási engedéllyel. Ezért a standard határellenőrzési eljárás során a határőrnek elektronikusan be kell olvasnia az úti okmány adatait. Ez a művelet el kell, hogy indítson egy olyan lekérdezést különböző adatbázisokban az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (9) (Schengeni határellenőrzési kódex) előírtak szerint, többek között az ETIAS rendszerben, amelynek eredményeként megjelenik az utazási engedély aktuális státusza. Érvényes utazási engedély hiányában a határőrnek meg kell tagadnia a beléptetést, és ennek megfelelően kell lefolytatnia a határellenőrzési eljárást. Ha van érvényes utazási engedély, a beutazás engedélyezésére vagy a beléptetés megtagadására vonatkozó döntést a határőr hozza meg. Feladataik elvégzésének elősegítése érdekében az ETIAS fájlban tárolt bizonyos adatokat hozzáférhetővé kell tenni a határőrök számára.

(38)

Amennyiben a felelős tagállam ETIAS nemzeti egysége úgy véli, hogy az utazási engedély iránti kérelem egyes elemeit a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságoknak alaposabban meg kell vizsgálniuk, az általa kiadott utazási engedélyhez megjelölést csatolhat, amellyel a határátkelőhelyen végrehajtandó, elkülönített helyen történő ellenőrzést javasolhat. Arra is lehetőséget kell biztosítani, hogy e megjelölést a konzultációba bevont tagállam kérésére csatolják. Amennyiben a felelős tagállam ETIAS nemzeti egysége úgy véli, hogy a kérelem feldolgozása során jelzett valamely konkrét találat tévesnek bizonyult, vagy ha a manuális feldolgozás során kiderült, hogy nem indokolt az utazási engedély kiadásának megtagadása, az általa kiadott utazási engedélyhez megjelölést csatolhat egyrészt annak érdekében, hogy a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságokat az elvégzett ellenőrzésekről tájékoztatva megkönnyítse a határforgalom-ellenőrzést, másrészt annak érdekében, hogy az utazókat minél kevesebb hátrányos következmény érje a téves találatok miatt. A határforgalom-ellenőrzést végző hatóságoknak szóló, az utazási engedélyek kezelésére vonatkozó operatív utasításokat egy gyakorlati kézikönyvben kell pontosan meghatározni.

(39)

mivel az érvényes utazási engedély megléte a harmadik országbeli állampolgárok egyes kategóriái esetében a beutazás és tartózkodás feltétele, a tagállamok bevándorlási hatóságai számára lehetővé kell tenni az ETIAS központi rendszerébe való betekintést abban az esetben, ha az EES-ben előzetes keresést végeztek és a keresés azt mutatja, hogy az EES nem tartalmaz arra vonatkozó belépési adatrekordot, hogy a harmadik országbeli állampolgár a tagállamok területén tartózkodik. A tagállamok bevándorlási hatóságai számára hozzáférést kell biztosítani az ETIAS központi rendszerében tárolt bizonyos információkhoz, különösen a visszaküldések céljából.

(40)

A terrorista bűncselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények elleni küzdelem céljából, valamint a bűnözői hálózatok globalizálódásának figyelembevételével nélkülözhetetlen, hogy a terrorista bűncselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséért, felderítéséért és nyomozásáért felelős kijelölt hatóságok (a továbbiakban: kijelölt hatóságok) rendelkezzenek a feladataik hatékony ellátásához szükséges információkkal. A VIS-ben tárolt adatokhoz való ilyen célú hozzáférés hasznossága már bebizonyosodott azzal, hogy az emberkereskedelemhez, a terrorizmushoz és a kábítószer-kereskedelemhez kapcsolódó ügyekben érdemben segítette a nyomozók munkáját. A VIS nem tartalmaz vízummentességet élvező harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó adatokat.

(41)

Az ETIAS rendszerben tárolt információkhoz való hozzáférésre szükség van az (EU) 2017/541 irányelvben (10) említett terrorista bűncselekmények, illetve a 2002/584/IB tanácsi kerethatározatban (11) említett egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és nyomozása céljából. Egy konkrét nyomozás során, illetve súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsított vagy súlyos bűncselekmény áldozatává vált személlyel kapcsolatos bizonyítékok és információk megszerzése érdekében szükség lehet arra, hogy a kijelölt hatóságok hozzáférjenek az ETIAS rendszer által generált információkhoz. Az ETIAS rendszerben tárolt adatokra terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények elkövetőinek azonosításához is szükség lehet, különösen akkor, ha sürgős intézkedésre van szükség. Az ETIAS rendszerhez való hozzáférés a terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy nyomozása céljából a magánélet tiszteletben tartásához, illetve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméhez fűződő alapvető jogba történő beavatkozásnak minősül az olyan természetes személyek tekintetében, akiknek a személyes adatait az ETIAS rendszerben kezelik. Ezért az ETIAS rendszerben tárolt adatokat meg kell őrizni és hozzáférhetővé kell tenni kizárólag a tagállamok kijelölt hatóságai és az Europol számára az e rendeletben annak érdekében meghatározott szigorú feltételek mellett. Ez azt hivatott biztosítani, hogy az ETIAS rendszerben tárolt adatok kezelése a terrorista bűncselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és nyomozása érdekében feltétlenül szükségesre korlátozódjon, összhangban a Bíróság ítélkezési gyakorlatában – különösen a Digital Rights Ireland ügyben (12) – meghatározott követelményekkel.

(42)

Mindenekelőtt az ETIAS rendszerben tárolt adatokhoz terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és nyomozása céljából történő hozzáférés csak a kijelölt hatóság operatív egységének magyarázattal ellátott, a hozzáférés szükségességének okát tartalmazó kérelmére engedélyezhető. Sürgős esetben, amikor terrorista bűncselekménnyel vagy egyéb súlyos bűncselekménnyel összefüggésbe hozható, természetes személy életét fenyegető közvetlen veszélyt kell elhárítani, a feltételek teljesülését azt követően kell ellenőrizni, hogy a kijelölt illetékes hatóságok hozzáférést kaptak az említett adatokhoz. Ezt az utólagos ellenőrzést a kérelem feldolgozását követően indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben legkésőbb hét munkanapon belül el kell végezni.

(43)

Ezért ki kell jelölni a tagállamok azon hatóságait, amelyek kifejezetten a terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy nyomozása céljából jogosultak ilyen hozzáférést kérelmezni.

(44)

A központi hozzáférési pont(ok)nak a kijelölt hatóságoktól függetlenül kell eljárniuk és ellenőrizniük kell, hogy az ETIAS központi rendszeréhez való hozzáférés kérelmezésének feltételei teljesülnek-e az adott konkrét esetben.

(45)

Az Europol az információcsere csomópontjaként szolgál az Unióban. Kulcsszerepet játszik a tagállamok határokon átnyúló bűncselekmények nyomozásásáért felelős hatóságai közötti együttműködésben azáltal, hogy az Unió egész területén hozzájárul a bűncselekmények megelőzéséhez, elemzéséhez és nyomozásához. Következésképpen a feladatai keretében és az (EU) 2016/794 rendelettel összhangban, meghatározott esetekben az Europol számára is hozzáférést kell biztosítani az ETIAS központi rendszeréhez, amikor ez szükséges ahhoz, hogy az Europol támogatni és erősíteni tudja a tagállamok terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzésére, felderítésére vagy nyomozására irányuló intézkedéseit.

(46)

A szisztematikus keresések kizárása érdekében az ETIAS központi rendszerében tárolt adatok csak egyedi esetekben és kizárólag akkor kezelhetők, amikor ez terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy nyomozása céljából szükséges. A kijelölt hatóságok és az Europol kizárólag akkor kérhetnek hozzáférést az ETIAS rendszerhez, ha alapos okkal feltételezik, hogy az ilyen hozzáférés olyan információt nyújt, amely segíti majd őket a terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzésében, felderítésében vagy nyomozásában.

(47)

Az ETIAS rendszerben rögzített személyes adatok csak addig őrizhetők meg, amíg ez az adatkezelés céljából szükséges. Az ETIAS működésének biztosítása érdekében a kérelmezőkre vonatkozó adatokat az utazási engedély érvényességi ideje alatt meg kell őrizni. Az érvényesség lejártát követően az adatok csak a kérelmező kifejezett hozzájárulásával tárolhatók, és csak az érvényességi idő lejárta utáni új ETIAS-kérelem megkönnyítése céljából. Amennyiben egy utazási engedély kiadásának megtagadásáról, megsemmisítéséről vagy visszavonásáról szóló határozat születik, ez azt jelezheti, hogy a kérelmező biztonsági, illegális bevándorlással kapcsolatos, illetve magas szintű járványügyi kockázatot jelent. Ezért amennyiben ilyen határozatot bocsátottak ki, az adatokat a határozat keltétől számított öt évig meg kell őrizni annak érdekében, hogy az ETIAS képes legyen pontosan figyelembe venni az adott kérelmező által esetlegesen jelentett magasabb kockázatot. Ha az említett határozat alapjául szolgáló adatok már korábban törlésre kerülnek, a kérelemfájlt hét napon belül törölni kell. Ezen időszak lejártát követően a személyes adatokat törölni kell.

(48)

Az ETIAS központi rendszerében tárolt személyes adatok nem tehetők hozzáférhetővé harmadik ország, nemzetközi szervezet vagy magánfelek részére. E szabálytól eltérően ugyanakkor, az ilyen személyes adatok harmadik ország részére történő továbbítását lehetővé kell tenni, ha az ilyen adattovábbítás szigorú feltételekhez kötött és az adott egyedi esetben, visszaküldés céljából szükséges. Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (13) szerinti végrehajtási jogi aktussal elfogadott megfelelőségi határozat vagy az adattovábbításra vonatkozó, ugyanazon rendelet szerinti megfelelő garanciák hiányában az ETIAS adatait visszaküldés céljából egy harmadik ország részére kivételesen csak akkor lehet továbbítani, ha ez az ugyanazon rendeletben említett fontos közérdek miatt szükséges.

(49)

A tagállamok által e rendelet alapján megszerzett személyes adatokat abban a kivételesen sürgős esetben is továbbítani lehet harmadik ország részére, ha terrorista bűncselekménnyel összefüggésbe hozható közvetlen veszély áll fenn vagy ha súlyos bűncselekménnyel összefüggésbe hozható, természetes személy életét fenyegető közvetlen veszély áll fenn. A természetes személy életét fenyegető közvetlen veszélynek tekintendő az érintett személlyel szemben elkövetett súlyos bűncselekmény veszélye, mint például a súlyos testi sértés, az emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme, az emberrablás, a személyi szabadság megsértése és túszejtés, a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia, valamint a nemi erőszak.

(50)

Annak érdekében, hogy az ETIAS közismert legyen, különösen az utazási engedély megszerzésére kötelezett harmadik országbeli állampolgárok körében, az ETIAS-szal kapcsolatos információkat – a vonatkozó uniós jogszabályokat is beleértve – és az utazásiengedély-kérelmezési eljárásra vonatkozó információkat a nyilvánosság számára egy nyilvánosan elérhető honlapon és egy mobil eszközökre telepíthető alkalmazáson keresztül kell hozzáférhetővé tenni, amelyeket az az ETIAS-hoz benyújtadó kérelmekhez is igénybe kell majd venni. Az említett információkat egy közös tájékoztató füzet útján vagy bármely más megfelelő módon is terjeszteni kell. Emellett célszerű, hogy az utazási engedélyek kérelmezői e-mailben értesítést kapjanak, amely tartalmazza a kérelmükkel kapcsolatos információkat. Az e-mailes értesítésben az alkalmazandó uniós és nemzeti jogszabályokra mutató internetes hivatkozásokat is meg kell adni.

(51)

Pontos szabályokat kell meghatározni a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökségnek (eu-LISA) az ETIAS információs rendszer megtervezésére, kifejlesztésére és műszaki irányítására vonatkozó felelősségi köre tekintetében. Szintén szabályokat kell megállapítani az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség felelősségi köre, a tagállamok felelősségi köre és az Europol ETIAS vonatkozásában fennálló felelősségi köre tekintetében. Az eu-LISA-nak különös figyelmet kell fordítania az ETIAS költségei emelkedésének kockázatára, és biztosítania kell a külső vállalkozók költségeinek megfelelő felügyeletét.

(52)

A 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (14) alkalmazandó az eu-LISA és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség azon tevékenységeire, amelyeket az e rendeletben rájuk bízott feladatok ellátása során végeznek.

(53)

A személyes adatok tagállamok általi, e rendelet alkalmazása során történő kezelésére alkalmazni kell az (EU) 2016/679 rendeletet.

(54)

Azokban az esetekben, amikor a személyes adatok tagállamok általi kezelését az illetékes hatóságok a kérelmek vizsgálata keretében terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy nyomozása céljából hajtják végre, az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv (15) alkalmazandó.

(55)

A személyes adatoknak a tagállamok kijelölt hatóságai által terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy nyomozása céljából történő, e rendeletnek megfelelő kezelésére az (EU) 2016/680 irányelv alkalmazandó.

(56)

A személyes adatok tagállamok általi kezelésének jogszerűségét az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban létrehozott független felügyeleti hatóságoknak, az uniós intézményeknek és szerveknek a személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó tevékenységét pedig a 45/2001/EK rendelettel létrehozott európai adatvédelmi biztosnak kell felügyelnie. Az európai adatvédelmi biztosnak és a felügyeleti hatóságoknak együtt kell működniük az ETIAS rendszer felügyelete során.

(57)

Szigorú szabályokat kell megállapítani az ETIAS központi rendszeréhez való hozzáférés tekintetében, és meg kell határozni a szükséges biztosítékokat. Ezen túlmenően az egyének számára biztosítani kell a személyes adatokkal kapcsolatban a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a korlátozáshoz, a kiegészítéshez, a törléshez és a jogorvoslathoz – különösen a bírósági jogorvoslathoz – való jogot, valamint rendelkezni az adatkezelési műveletek független hatóságok általi felügyeletéről.

(58)

Az egyes utazók által esetlegesen jelentett biztonsági, illegális bevándorlással kapcsolatos, illetve magas szintű járványügyi kockázatok értékelése érdekében meg kell teremteni az ETIAS információs rendszer és más uniós információs rendszerek közötti interoperabilitást. Az interoperabilitást az alapvető jogokkal kapcsolatos uniós vívmányok teljeskörű tiszteletben tartása mellett kell megvalósítani. Amennyiben létrejönne egy olyan uniós szintű, centralizált rendszer, amelynek segítségével meg lehetne határozni, hogy mely tagállamok rendelkeznek adott harmadik országbeli állampolgároka, illetve hontalan személyekre vonatkozóan bűnügyi nyilvántartási adatokkal, az ETIAS számára hozzáférést kell biztosítani ehhez a rendszerhez.

(59)

E rendeletnek egyértelmű rendelkezéseket kell tartalmaznia a személyes adatok jogellenes kezelésével, valamint az e rendelettel összeegyeztethetetlen bármely egyéb cselekménnyel kapcsolatos felelősségre és az abból fakadó kártérítési jogosultságra vonatkozóan, az (EU) 2016/679 rendelet, az (EU) 2016/680 irányelv és a 45/2001/EK rendelet alapján fennálló adatkezelői és adatfeldolgozói felelősség és abból fakadó kártérítési jogosultság sérelme nélkül. Az eu-LISA-nak felelősséggel kell tartoznia mindazon kárért, amelyeket adatkezelői minőségében okoz az e rendelet által kifejezetten rá ruházott kötelezettségek nem teljesítése által vagy azáltal, hogy az adatkezelő tagállam jogszerű utasításai által szabott kereteken kívül vagy azokkal ellentétes módon járt el.

(60)

E rendelet alkalmazásának eredményes figyelemmel kíséréséhez rendszeres értékelésre van szükség. A tagállamoknak szabályokat kell megállapítaniuk az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozóan, és gondoskodniuk kell azok végrehajtásáról.

(61)

Az e rendelet alkalmazásához szükséges technikai intézkedések megállapítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az alábbi célokból:

a biztonságos felhasználóifiók-szolgáltatás követelményeinek meghatározása;

az igénylőlapon feltüntetett foglalkozási csoportok előre meghatározott listájának megállapítása;

a büntetőítéletekre, háborús vagy konfliktus sújtotta övezetekben való tartózkodásra, valamint a terület elhagyását elrendelő, illetve kiutasító határozatokra vonatkozóan a kérelmező személynek címzett kérdések tartalmának és formájának kidolgozása;

az olyan kérelmezőnek feltehető további kérdések tartalmának és formájának kidolgozása, aki igenlően válaszol a büntetőítéletekre, a háborús vagy konfliktus sújtotta övezetekben való tartózkodásra, valamint a terület elhagyását elrendelő, illetve kiutasító határozatokra vonatkozóan feltett kérdések valamelyikére, továbbá az említett kérdésekre adható válaszok előre meghatározott listájának kidolgozása;

az utazási engedély díjának beszedésére szolgáló fizetési módok és eljárások meghatározása, valamint a díj összegének megváltoztatása, amely tükrőzi az ETIAS költségeinek esetleges megnövekedését;

a lehetőségek előre meghatározott listájának tartalmi és formai kidolgozása azokra az esetekre, amikor a kérelmezőnek további információkat vagy dokumentációt kell benyújtania;

a státuszlekérdező eszköz további meghatározása;

a specifikus kockázati mutatók megállapításánál használandó, biztonsági vagy az irreguláris migrációval kapcsolatos kockázatok, illetve magas szintű járványügyi kockázatok további pontosítása;

a megjelölésekhez kapcsolódó, az ETIAS-kérelemfájlhoz hozzáadható további információk típusának, formátumának és nyelvének, valamint a megjelölések indokainak meghatározása;

szabályok és eljárások előírása révén megfelelő biztosítékok bevezetése az egyéb információs rendszerekben szereplő figyelmeztető jelzésekkel való ütközés elkerülése érdekében, valamint a megjelölés feltételeinek, kritériumainak és időtartamának meghatározása;

a kérelmezők által hozzájárulásuk megadására és visszavonására alkalmazandó eszköz részletesebb meghatározása;

azon átmeneti időszak meghosszabbítása, amelynek során nem szükséges utazási engedély, valamint azon türelmi időszak meghosszabbítása, amelynek során a határőrök lehetővé teszik, hogy az utazási engedély beszerzésére köteles, de ilyen engedéllyel nem rendelkező harmadik országbeli állampolgárok kivételesen, bizonyos feltételek mellett beutazhassanak;

a tagállamoknak az ETIAS végrehajtásával összefüggésben a határforgalom-ellenőrzések testre szabása és automatizálása kapcsán felmerült költségekre nyújtott pénzügyi támogatás meghatározása.

(62)

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak (16) megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(63)

E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy részletes szabályokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

a kérelmező által a kérelem benyújtására felhatalmazott, közvetítői tevékenységet folytató vállalkozás által elkövetett jogsértés bejelentésére szolgáló igénylőlap;

a nyilvánosan elérhető honlap és a mobil eszközökre telepíthető alkalmazás üzemeltetési feltételei, valamint a nyilvánosan elérhető honlapra, és a mobil eszközökre telepíthető alkalmazásra vonatkozó részletes adatvédelmi és biztonsági előírások;

a személyes adatoknak az igénylőlapba beillesztendő formátumára vonatkozó követelmények, valamint az igénylőlap hiánytalan kitöltésének, illetve az adatok koherenciájának garantálását szolgáló paraméterek és elvégzendő ellenőrzések;

a kérelmezők személyes meghallgatásához igénybe vett audio és video kommunikációs eszközökkel szembeni követelmények, az eszközök tesztelése és működtetése, valamint az ilyen kommunikációra vonatkozó részletes adatvédelmi, biztonsági és titoktartási szabályok;

azok a biztonsági, illegális bevándorlással kapcsolatos vagy magas szintű járványügyi kockázatok, amelyeken a specifikus kockázati mutatóknak alapulniuk kell;

az ETIAS figyelőlistára és az arra a vizsgálati eszközre vonatkozó műszaki előírás, amely azt méri, hogy az ETIAS figyelőlistára bevitt adatok milyen potenciális hatást gyakorolnak a kézzel feldolgozott kérelmek arányára;

az utazási engedély kiadásának megtagadására, valamint az utazási engedély megsemmisítésére vagy visszavonására szolgáló űrlap;

az ETIAS információs rendszerhez történő, fuvarozók általi biztonságos hozzáférés működtetésének feltételei, valamint a hozzáférésre vonatkozó adatvédelmi és biztonsági szabályok;

az ETIAS információs rendszerhez történő, a fuvarozók megfelelően felhatalmazott alkalmazottai általi hozzáféréshez szükséges hitelesítési rendszer;

az olyan esetekre vonatkozó tartalék eljárások, amikor a fuvarozók technikai okokból nem tudják lekérdezni az ETIAS információs rendszert;

az olyan esetekre vonatkozó vészhelyzetiterv-minták, amikor a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok technikai okokból nem tudják lekérdezni az ETIAS központi rendszerét, illetve az ETIAS meghibásodása esetén alkalmazandó vészhelyzeti tervek mintái;

az a biztonságiterv-minta, valamint üzletmenet-folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási terv minta, amely a személyes adatok kezelésének biztonságával összefüggésben alkalmazandó;

az ETIAS információs rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférés;

az adatok módosítása, törlése és előrehozott törlése;

a naplók vezetése és az azokhoz való hozzáférés;

a teljesítménnyel kapcsolatos követelmények;

a központi hozzáférési pontoknak az ETIAS központi rendszerével való összekapcsolódásához szükséges műszaki megoldásra vonatkozó előírás;

az ETIAS központi rendszerében tárolt adatok adatminőségi előírásoknak való megfelelésére vonatkozó mechanizmus, eljárások és értelmezések;

az utasoknak szóló közös tájékoztató füzet arról, hogy érvényes utazási engedéllyel kell rendelkezniük;

egy olyan központi adattá üzemeltetése, amely kizárólag adatszolgáltatási és statisztikai céllal tárol adatokat, valamint az ezen adattárra vonatkozó adatvédelmi és biztonsági szabályok; továbbá

az ETIAS központi rendszerében tárolt adatokhoz történő, bűnüldözési célú hozzáférés hatékonyságára vonatkozó adatszolgáltatáshoz szükséges statisztikai adatok összegyűjtésének megkönnyítésére szolgáló műszaki megoldásra vonatkozó előírás.

Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (17) megfelelően kell gyakorolni.

(64)

mivel e rendelet céljait, nevezetesen egy Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer létrehozását, valamint az abban tárolt adatok felhasználására vonatkozó közös kötelezettségek, feltételek és eljárások kialakítását az egyes tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az intézkedés léptéke és hatása miatt azok uniós szinten jobban megvalósíthatók az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányossági elvnek megfelelően a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(65)

Az ETIAS információs rendszernek, az ETIAS központi egységének és az ETIAS nemzeti egységeknek a működési és karbantartási költségeit teljes egészében az utazási engedélyek díjából származó bevételekből kell fedezni. A díjakat ezért szükség esetén a felmerült költségekre tekintettel ki kell igazítani.

(66)

Az utazási engedélyek díjának megfizetéséből származó bevételeket az ETIAS információs rendszer, az ETIAS központi egysége és az ETIAS nemzeti egységek rendszeres működési és karbantartási költségeinek fedezésére kell elkülöníteni. Tekintettel a rendszer egyedi jellegére, célszerű e bevételeket belső címzett bevételként kezelni. A költségek fedezése után megmaradó minden bevételt be kell vezetni az Unió költségvetésébe.

(67)

Ez a rendelet nem érinti a 2004/38/EK irányelv alkalmazását.

(68)

Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és összhangban van az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert alapelvekkel.

(69)

Az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. Mivel e rendelet a schengeni vívmányokon alapul, Dánia az említett jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően az e rendeletről szóló tanácsi döntést követő hat hónapos időszakon belül határoz arról, hogy azt nemzeti jogában végrehajtja-e.

(70)

Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek alkalmazásában az Egyesült Királyság a 2000/365/EK tanácsi határozattal összhangban nem vesz részt (18); ennélfogva az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(71)

Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben Írország a 2002/192/EK tanácsi határozattal összhangban nem vesz részt (19); ennélfogva Írország nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(72)

Izland és Norvégia tekintetében e rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (20) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat (21) 1. cikkének A. pontjában említett területhez tartoznak.

(73)

Svájc tekintetében e rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás (22) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozatnak a 2008/146/EK tanácsi határozat (23) 3. cikkével és a 2008/149/IB tanácsi határozat (24) 3. cikkével együtt értelmezett 1. cikkének A. pontjában említett területhez tartoznak.

(74)

Liechtenstein tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról aláírt jegyzőkönyv (25) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozatnak a 2011/350/EU tanácsi határozat (26) 3. cikkével és a 2011/349/EU tanácsi határozat (27) 3. cikkével együtt értelmezett 1. cikkének A. pontjában említett területhez tartoznak.

(75)

A schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és továbbfejlesztéséhez társult harmadik országok pénzügyi hozzájárulására vonatkozó részletes szabályok meghatározása céljából a társulási megállapodások vonatkozó rendelkezései értelmében az Uniónak és az érintett országoknak további megállapodásokat kell kötniük. E megállapodásoknak az EUMSZ 218. cikke értelmében vett nemzetközi megállapodásnak kell minősülniük.

(76)

Annak érdekében, hogy e rendelet illeszkedjen a meglévő jogi keretbe, továbbá tükrözze az eu-LISA-t és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget érintő szükséges operatívváltoztatásokat, az 1077/2011/EU (28), az 515/2014/EU (29), az (EU) 2016/399, az (EU) 2016/1624 (30) és az (EU) 2017/2226 (31) európai parlamenti és tanácsi rendeletet módosítani kell.

(77)

Az európai adatvédelmi biztossal a 45/2001/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban konzultációra került sor, és a biztos 2017. március 6-án nyilvánított véleményt (32),

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

(1)   E rendelet létrehozza az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszert (ETIAS) az olyan harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozóan, akik mentességet élveznek azon követelmény alól, amelynek értelmében a külső határok átlépéséhez vízummal kell rendelkezni (a továbbiakban: vízumkötelezettség); a rendszer létrehozása lehetővé teszi annak eldöntését, hogy e harmadik országbeli állampolgárok jelenléte a tagállamok területén jelentene-e biztonsági, illegális bevándorlással kapcsolatos vagy magas szintű járványügyi kockázatot. E célból bevezetésre kerül az utazási engedély, valamint meghatározásra kerülnek az annak kiadására, illetve megtagadására vonatkozó feltételek és eljárások.

(2)   E rendelet megállapítja azon feltételeket, amelyek mellett a tagállamok kijelölt hatóságai és az Europol a hatáskörükbe tartozó terrorista bűncselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és nyomozása érdekében lekérdezhetik az ETIAS központi rendszerében tárolt adatokat.

2. cikk

Hatály

(1)   E rendelet a harmadik országbeli állampolgárok alábbi kategóriáira alkalmazandó:

a)

az 539/2001/EK tanácsi rendelet (33) II. mellékletében felsorolt harmadik országok állampolgárai, akik a tagállamok területén való, bármely 180 napos időszakban 90 napot meg nem haladó, tervezett tartózkodás esetén mentesülnek a vízumkötelezettség alól;

b)

azon személyek, akik a tagállamok területén való, bármely 180 napos időszakban 90 napot meg nem haladó, tervezett tartózkodás esetén az 539/2001/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében mentesülnek a vízumkötelezettség alól;

c)

olyan harmadik országbeli állampolgárok, akik mentesülnek a vízumkötelezettség alól, és akik esetében teljesülnek az alábbi feltételek:

i.

uniós polgárnak a 2004/38/EK irányelv hatálya alá tartozó családtagjai, vagy olyan harmadik országbeli állampolgár családtagjai, aki az egyrészről az Unió és tagállamai, másrészről az adott harmadik ország között létrejött megállapodás alapján a szabad mozgás tekintetében az uniós polgárokéval egyenértékű jogokat élvez; és

ii.

nem rendelkeznek a 2004/38/EK irányelv szerinti tartózkodási kártyával vagy az 1030/2002/EK rendelet szerinti tartózkodási engedéllyel.

(2)   Ez a rendelet nem alkalmazandó a következőkre:

a)

a tagállamok egyikében tartózkodó menekültek vagy hontalan személyek, illetőleg más olyan személyek, akik egyetlen ország állampolgárságával sem rendelkeznek, és akik az említett tagállam által kiállított úti okmánnyal rendelkeznek;

b)

azon harmadik országbeli állampolgárok, akik uniós polgárnak a 2004/38/EK irányelv hatálya alá tartozó családtagjai, és akik rendelkeznek az említett irányelv szerinti tartózkodási kártyával;

c)

azon harmadik országbeli állampolgárok, akik olyan harmadik országbeli állampolgár családtagjai, aki az egyrészről az Unió és tagállamai, másrészről az adott harmadik ország között létrejött megállapodás alapján a szabad mozgás tekintetében az uniós polgárokéval egyenértékű jogokat élvez, és akik rendelkeznek a 2004/38/EK irányelv szerinti tartózkodási kártyával vagy az 1030/2002/EK rendelet szerinti tartózkodási engedéllyel;

d)

az (EU) 2016/399 rendelet 2. cikkének 16. pontjában említett tartózkodási engedélyek birtokosai;

e)

egységes vízumok birtokosai;

f)

hosszú távú tartózkodásra jogosító nemzeti vízumok birtokosai;

g)

Andorra, Monaco és San Marino állampolgárai, valamint a Vatikánvárosi Állam vagy a Szentszék által kiállított útlevelek birtokosai;

h)

harmadik országok azon állampolgárai, akik rendelkeznek a tagállamok által az 1931/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (34) alapján kiadott kishatárforgalmi engedéllyel, amikor ezek a személyek a kishatárforgalmi rendszer keretében biztosított jogaikat gyakorolják;

i.

az 539/2001/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett személyek vagy azok csoportjai;

j)

harmadik országok azon diplomata- vagy szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai, akik az Unió és az adott harmadik ország között létrejött nemzetközi megállapodás értelmében vízummentességet élveznek;

k)

azon személyek, akikkel szemben az 539/2001/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése alapján vízumkötelezettséget állapítottak meg;

l)

a 2014/66/EU irányelv (35) vagy az (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelv (36) értelmében vett mobilitást gyakorló harmadik országbeli állampolgárok.

3. cikk

Fogalommeghatározások

(1)   E rendelet alkalmazásában:

1.   „külső határok”: az (EU) 2016/399 rendelet 2. cikkének 2. pontjában meghatározott külső határok;

2.   „bűnüldözés”: terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy nyomozása;

3.   „elkülönített helyen történő ellenőrzés”: az (EU) 2016/399 rendelet 2. cikkének 13. pontjában meghatározott, elkülönített helyen történő ellenőrzés;

4.   „határforgalom-ellenőrzést végző hatóság”: az a határőr, akit a nemzeti jognak megfelelően az (EU) 2016/399 rendelet 2. cikkének 11. pontjában meghatározott határforgalom-ellenőrzés elvégzésére kijelöltek;

5.   „utazási engedély”: az e rendelettel összhangban kibocsátott határozat, amelynek megléte követelmény ahhoz, hogy az e rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett harmadik országbeli állampolgár teljesítse az (EU) 2016/399 rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott beutazási feltételt, és amely kimondja, hogy:

a)

nem tártak fel olyan tényszerű bizonyítékokat vagy tényszerű bizonyítékokon alapuló, észszerű indokokat, amelyek alapján feltételezhető lenne, hogy az adott személy jelenléte a tagállamok területén biztonsági, illegális bevándorlással kapcsolatos vagy magas szintű járványügyi kockázatot jelent vagy fog jelenteni;

b)

nem tártak fel olyan tényszerű bizonyítékokat vagy tényszerű bizonyítékokon alapuló, észszerű indokokat, amelyek alapján feltételezhető lenne, hogy az adott személy jelenléte a tagállamok területén biztonsági, illegális bevándorlással kapcsolatos vagy magas szintű járványügyi kockázatot jelent vagy fog jelenteni, azonban a 36. cikk (2) bekezdésével összhangban továbbra is kétséges, hogy van-e elegendő indok az utazási engedély kiállításának megtagadására;

c)

amennyiben olyan tényszerű bizonyítékokat tártak fel, amelyek alapján vélelmezhető, hogy az adott személy jelenléte a tagállamok területén biztonsági, illegális bevándorlással kapcsolatos vagy magas szintű járványügyi kockázatot jelent vagy fog jelenteni, az engedély területi érvényességét a 44. cikkel összhangban korlátozták; vagy

d)

amennyiben olyan tényszerű bizonyítékokat tártak fel, amelyek alapján vélelmezhető, hogy az adott személy jelenléte a tagállamok területén biztonsági kockázatot jelent vagy fog jelenteni, a 4. cikk e) pontjában említett támogatása céljából az utazó tekintetében a SIS-ben rejtett vagy célzott ellenőrzés céljából keresett személyekkel kapcsolatos figyelmeztető jelzés, európai elfogatóparancs alapján átadási letartóztatás céljából körözött személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzés vagy kiadatási letartóztatás céljából letartóztatandó személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzés került kibocsátásra;

6.   „biztonsági kockázat”: valamely tagállam közrendjét, belső biztonságát vagy nemzetközi kapcsolatait érintő fenyegetés kockázata;

7.   „illegális bevándorlás kockázata”: annak kockázata, hogy egy harmadik országbeli állampolgár nem teljesíti az (EU) 2016/399 rendelet 6. cikkében előírt beutazási és tartózkodási feltételeket;

8.   „magas szintű járványügyi kockázat”: minden olyan betegség, amely az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai vagy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szerint járvány lehetőségét rejti magában, és más fertőző betegségek vagy ragályos parazitás megbetegedések, ha a tagállamok állampolgáraira vonatkozó védelmi rendelkezések hatálya alá tartoznak;

9.   „kérelmező”: a 2. cikkben említett olyan harmadik országbeli állampolgár, aki utazási engedély iránti kérelmet nyújtott be;

10.   „úti okmány”: útlevél vagy azzal egyenértékű egyéb okmány, amely feljogosítja birtokosát a külső határ átlépésére és vízummal látható el;

11.   „rövid távú tartózkodás”: a tagállamok területén való, az (EU) 2016/399 rendelet 6. cikkének (1) bekezdése szerinti tartózkodás;

12.   „túltartózkodó személy”: harmadik ország azon állampolgára, aki nem, vagy már nem teljesíti a tagállamok területén való rövid távú tartózkodás időtartamára vonatkozó feltételeket;

13.   „mobil eszközökre telepíthető alkalmazás”: olyan szoftveralkalmazás, amelyet mobil eszközökön (így például okostelefonon vagy táblagépen) való használatra fejlesztettek ki;

14.   „találat”: olyan egyezés fennállása, amely az ETIAS központi rendszerében tárolt kérelemfájlban rögzített személyes adatok és a 33. cikkben említett specifikus kockázati mutatók összehasonlítása. vagy az ETIAS központi rendszerében tárolt kérelemfájlban rögzített személyes adatok és az ETIAS központi rendszerében, a 20. cikk (2) bekezdésében említett egyéb uniós információs rendszerben vagy adatbázisban, (a továbbiakban: uniós információs rendszerek) az Europol adataiban vagy az Interpol valamelyik adatbázisában rögzített valamely adatrekordban, fájlban vagy figyelmeztető jelzésben tárolt személyes adatok, összehasonlítása eredményeként került megállapításra;

15.   „terrorista bűncselekmény”: olyan bűncselekmény, amely azonos vagy egyenértékű az (EU) 2017/541 irányelvben említett valamely bűncselekménnyel;

16.   „súlyos bűncselekmény”: olyan bűncselekmény, amely azonos vagy egyenértékű a 2002/584/IB kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdésében említett valamely bűncselekménnyel, amennyiben az esetében a nemzeti jog alapján kiszabható büntetési tétel felső határa legalább háromévi szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés;

17.   „az Europol adatai”: az Europol által az (EU) 2016/794 rendelet 18. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett célból kezelt személyes adatok;

18.   „elektronikusan aláírt”: a megállapodás megerősítése a megfelelő négyzet bejelölésével az igénylőlapon vagy a hozzájárulás iránti kérelemben;

19.   „kiskorú”: a 18. életévét be nem töltött harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy;

20.   „konzulátus”: valamely tagállam diplomáciai vagy konzuli képviselete, a konzuli kapcsolatokról szóló 1963. április 24-i bécsi egyezmény értelmében;

21.   „kijelölt hatóság”: a terrorista bűncselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséért, felderítéséért vagy nyomozásáért felelős hatóságként valamely tagállam által az 50. cikk értelmében kijelölt hatóság;

22.   „bevándorlási hatóság”: az az illetékes hatóság, amely a nemzeti jognak megfelelően az alábbiak közül egy vagy több intézkedésért felel:

a)

a tagállamok területén annak ellenőrzése, hogy teljesülnek-e a tagállamok területére történő beutazás, illetve a tagállamok területén való tartózkodás feltételei;

b)

a harmadik országbeli állampolgárok tagállamok területén való tartózkodása feltételeinek vizsgálata és az e tartózkodással kapcsolatos döntések meghozatala annyiban, amennyiben ez a hatóság nem minősül a 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (37) 2. cikkének f) pontjában meghatározott „eljáró hatóságnak”, továbbá adott esetben tanácsadás a 377/2004/EK tanácsi rendelettel (38) összhangban;

c)

a harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése valamely Unión kívüli származási vagy tranzitországba.

(2)   A 45/2001/EK rendelet 2. cikkében meghatározott fogalmak e rendeletben is az abban foglaltakkal megegyező értelemben szerepelnek, amennyiben az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség és az eu-LISA személyes adatokat kezel.

(3)   Az (EU) 2016/679 rendelet 4. cikkében meghatározott fogalmak e rendeletben is az abban foglaltakkal megegyező értelemben szerepelnek, amennyiben a tagállami hatóságok az e rendelet 4. cikkének a)–e) pontjában foglalt célokból személyes adatokat kezelnek.

(4)   Az (EU) 2016/680 irányelv 3. cikkében meghatározott fogalmak e rendeletben is az abban foglaltakkal megegyező értelemben szerepelnek, amennyiben a tagállami hatóságok az e rendelet 4. cikkének f) pontjában foglalt célokból személyes adatokat kezelnek.

4. cikk

Az ETIAS rendszer célkitűzései

A tagállamok illetékes hatóságainak támogatása révén az ETIAS rendszernek:

a)

hozzá kell járulnia a magas szintű biztonsághoz a kérelmezők jelentette biztonsági kockázatnak a külső határokon található határátkelőhelyekre való megérkezésüket megelőző alapos elemzése révén, annak megállapítása céljából, hogy utal-e valamely tényszerű bizonyíték arra, vagy fennáll-e olyan tényszerű bizonyítékokon alapuló észszerű ok, amelynek alapján megállapítható, hogy az adott személy jelenléte a tagállamok területén biztonsági kockázatot jelent;

b)

hozzá kell járulnia az illegális bevándorlás megelőzéséhez a kérelmezők jelentette, illegális bevándorlással kapcsolatos kockázatnak a külső határokon található határátkelőhelyekre való megérkezésüket megelőző elemzése révén;

c)

hozzá kell járulnia a közegészség védelméhez azáltal, hogy előírja, hogy a kérelmezőnek a külső határokon található határátkelőhelyre való megérkezését megelőzően meg kell vizsgálni, hogy az adott kérelmező jelent-e a 3. cikk (1) bekezdésének 8. pontja értelmében vett magas szintű járványügyi kockázatot;

d)

növelnie kell a határforgalom-ellenőrzések hatékonyságát;

e)

támogatnia kell a SIS-nek a beutazás és tartózkodás megtagadásának hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárokkal, az átadási vagy kiadatási letartóztatás céljából körözött személyekkel, az eltűnt személyekkel, a bírósági eljárásban való részvételük érdekében keresett személyekkel, valamint a rejtett vagy célzott ellenőrzés céljából keresett személyekkel kapcsolatos figyelmeztető jelzésekre vonatkozó célkitűzéseit;

f)

hozzá kell járulnia a terrorista bűncselekmények vagy más súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és nyomozásához.

5. cikk

Az ETIAS rendszer általános felépítése

Az ETIAS rendszer a következőkből épül fel:

a)

a 6. cikkben említett ETIAS információs rendszer;

b)

a 7. cikkben említett ETIAS központi egység;

c)

a 8. cikkben említett ETIAS nemzeti egységek.

6. cikk

Az ETIAS információs rendszer felépítése és műszaki kialakítása

(1)   A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség („eu-LISA”) kifejleszti az ETIAS információs rendszert, és gondoskodik annak műszaki irányításáról.

(2)   Az ETIAS információs rendszer a következőkből épül fel:

a)

az ETIAS központi rendszere, beleértve a 34. cikkben mlített ETIAS figyelőlistát is;

b)

az egyes tagállamok saját egységes nemzeti interfésze, amely közös műszaki előírásokon alapul és valamennyi tagállamban azonos, továbbá lehetővé teszi az ETIAS központi rendszere számára a nemzeti határinfrastruktúrákhoz és a tagállamok az 50. cikk (2) bekezdésében említett központi hozzáférési pontjaihoz való biztonságos csatlakozást,;

c)

az ETIAS központi rendszere és az egységes nemzeti interfészek közötti biztonságos és titkosított kommunikációs infrastruktúra;

d)

az ETIAS központi rendszere és a 11. cikkben említett információs rendszerek közötti biztonságos kommunikációs infrastruktúra;

e)

egy nyilvánosan elérhető honlap és egy mobil eszközökre telepíthető alkalmazás;

f)

egy e-mail szolgáltatás;

g)

egy olyan biztonságos felhasználóifiók-szolgáltatás, amely lehetővé teszi a kérelmezők számára, hogy benyújtsanak bármilyen további információt vagy a megkövetelt dokumentumokat;

h)

a kérelmezők rendelkezésére álló státuszlekérdező eszköz;

i)

egy olyan eszköz, amelynek segítségével a kérelmező hozzájárulását adhatja vagy visszavonhatja hozzájárulását a kérelemfájl megőrzési időszakának meghosszabbításához;

j)

egy olyan eszköz, amelynek segítségével az Europol és a tagállamok megvizsgálhatják az ETIAS figyelőlistába felvett új adatoknak a manuálisan feldolgozott kérelmek arányára gyakorolt potenciális hatását;

k)

egy fuvarozói portál;

l)

egy olyan biztonságos webes szolgáltatás, amely lehetővé teszi a kommunikációt az ETIAS központi rendszere és a nyilvánosan elérhető honlap, a mobil eszközökre telepíthető alkalmazás, az e-mail szolgáltatás, a biztonságos felhasználóifiók-szolgáltatás, a fuvarozói portál, a kérelmezők rendelkezésére álló státuszlekérdező eszköz, a kérelmező hozzájáruló nyilatkozatának megtételéhez használt eszköz, a pénzforgalmi közvetítő, valamint az Interpol adatbázisai között;

m)

egy olyan szoftver, amely lehetővé teszi az ETIAS központi egysége és az ETIAS nemzeti egységek számára a kérelmek feldolgozását és a többi ETIAS nemzeti egységgel folytatott, a 28. cikkben említett konzultációk, valamint az Europollal folytatott, a 29. cikkben említett konzultációk lebonyolítását;

n)

egy jelentéstételi és statisztikai célokat szolgáló központi adattár.

(3)   Az ETIAS központi rendszere, az egységes nemzeti interfészek, a webes szolgáltatás, a fuvarozói portál és az ETIAS kommunikációs infrastruktúrája – amennyire csak technikailag lehetséges – közösen használják, illetve maguk is átveszik a határregisztrációs rendszer (EU) 2017/2226 rendeletben említett központi rendszerének, egységes nemzeti interfészeinek, webes szolgáltatásának, valamint kommunikációs infrastruktúrájának hardver- és szoftverelemeit.

(4)   A Bizottság a 89. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az e cikk (2) bekezdésének g) pontjában említett biztonságos felhasználóifiók-szolgáltatás követelményeinek meghatározására vonatkozóan.

7. cikk

Az ETIAS központi egységének létrehozása

(1)   Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség keretén belül létrejön az ETIAS központi egysége.

(2)   Az ETIAS központi egysége a hét minden napján, napi 24 órában működik. Az alábbiakért felelős:

a)

amennyiben az automatizált kérelmezési eljárás találatot eredményezett, annak ellenőrzése a 22. cikkel összhangban, hogy a kérelmező személyes adatai megegyeznek-e annak a személynek az ETIAS központi rendszerében – beleértve a 34. cikkben említett figyelőlistát –, bármely lekérdezett uniós információs rendszerben, az Europol adataiban vagy az Interpol 12. cikkben említett bármely adatbázisaiban szereplő személyes adataival, akire vonatkozóan az eljárás találatot jelzett, vagy a 33. cikkben említett specifikus kockázati mutatók ellenőrzése, és amennyiben az egyezés megerősítést nyer vagy továbbra is kétséges, akkor a kérelem 26. cikk szerinti manuális feldolgozásának az elindítása;

b)

annak biztosítása, hogy a kérelemfájlokba bevitt adatok az 55. és a 64. cikk vonatkozó rendelkezéseivel összhangban naprakészek legyenek;

c)

a 33. cikkben említett specifikus kockázati mutatók meghatározása, létrehozása, előzetes vizsgálata, bevezetése, utólagos értékelése, felülvizsgálata és törlése az ETIAS vizsgálatokért felelős tanácsadó testületével folytatott konzultációt követően;

d)

annak biztosítása, hogy a 22. cikkel összhangban végrehajtott ellenőrzéseket és a kapott eredményeket rögzítsék a kérelemfájlban;

e)

a kérelmek feldolgozásának és a 33. cikk végrehajtásának rendszeres auditálása, többek között az alapvető jogokra gyakorolt hatásaik rendszeres felmérése révén, különös tekintettel a magánélet és a személyes adatok védelmére;

f)

adott esetben a kérelmek manuális feldolgozásáért felelős, a 25. cikk (2) bekezdésében említett tagállam feltüntetése;

g)

adott esetben, technikai probléma vagy előre nem látható körülmények felmerülése esetén a 28. cikkben említett, tagállamok közötti konzultáció és a 29. cikkben említett, a felelős tagállam és az Europol közötti konzultáció elősegítése;

h)

a fuvarozók értesítése az ETIAS információs rendszernek a 46. cikk (1) bekezdésében említett meghibásodása esetén;

i)

a tagállamok ETIAS nemzeti egységeinek értesítése az ETIAS információs rendszernek a 48. cikk (1) bekezdésében említett meghibásodása esetén;

j)

az ETIAS központi rendszerében tárolt adatok lekérdezésére irányuló, az 53. cikkben említett Europol-kérelmek feldolgozása;

k)

a nyilvánosság tájékoztatása az utazási engedély iránti kérelemmel kapcsolatos összes lényeges információról a 71. cikkben említetteknek megfelelően;

l)

együttműködés a Bizottsággal a 72. cikkben említett tájékoztató kampánnyal kapcsolatban;

m)

segítségnyújtás írásban azon utazóknak, akik valamilyen problémába ütköztek az igénylőlap kitöltése során, és akik a szabványos kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül segítséget kértek; a gyakori kérdések online elérhető listájának és a válaszoknak a naprakészen tartása;

n)

reagálás a közvetítői tevékenységet folytató vállalkozások általi, a 15. cikk (5) bekezdésében említett, bejelentett visszaélésekre, és rendszeres jelentéstétel ezekről a Bizottságnak.

(3)   Az ETIAS központi egységének éves tevékenységi jelentést kell közzétennie. A jelentésnek a következőket kell tartalmaznia:

a)

statisztika a következőkről:

i.

az ETIAS központi rendszere által automatikusan kiadott utazási engedélyek száma;

ii.

az ETIAS központi egysége által ellenőrzött kérelmek száma;

iii.

a manuálisan feldolgozott kérelmek száma tagállamok szerinti bontásban;

iv.

az elutasított kérelmek száma harmadik országok és az elutasítás oka szerinti bontásban;

v.

a 22. cikk (6) bekezdésében, valamint a 27., a 30. és a 32. cikkben említett határidők betartásának mértéke;

b)

általános tájékoztatás az ETIAS központi egységének működéséről és e cikkben meghatározott tevékenységeiről, valamint tájékoztatás a feladatainak végzését befolyásoló aktuális tendenciákról és kihívásokról.

Az éves tevékenységi jelentést a következő év március 31-ig be kell nyújtani az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz és a Bizottsághoz.

8. cikk

Az ETIAS nemzeti egységek létrehozása

(1)   Minden tagállam kijelöli az ETIAS nemzeti egységeként működő illetékes hatóságot.

(2)   Az ETIAS nemzeti egységek az alábbiakért felelősek:

a)

az utazási engedély iránti kérelmek vizsgálata és az ezzel kapcsolatos határozathozatal, amennyiben az automatizált kérelmezési eljárás találatot eredményezett, és az ETIAS központi egysége elindította a kérelem manuális feldolgozását;

b)

annak biztosítása, hogy az a) ponttal összhangban elvégzett feladatokat és a kapott eredményeket rögzítsék a kérelemfájlban;

c)

annak biztosítása, hogy a kérelemfájlokba bevitt adatok az 55. és a 64. cikk vonatkozó rendelkezéseivel összhangban naprakészek legyenek;

d)

döntés a 44. cikkben említett korlátozott területi érvényességű utazási engedély kiadásáról;

e)

a más ETIAS nemzeti egységekkel és az Europollal való koordináció biztosítása a 28. és 29. cikkben említett, konzultációra irányuló felkérések tekintetében;

f)

a kérelmezőknek a követendő eljárással kapcsolatos tájékoztatása a 37. cikk (3) bekezdése szerinti jogorvoslati eljárás esetén;

g)

az utazási engedély 40. cikk szerinti megsemmisítése, illetve 41. cikk szerinti visszavonása.

(3)   A tagállamok az ETIAS nemzeti egységek számára megfelelő erőforrásokat biztosítanak ahhoz, hogy azok feladataikat az e rendeletben előírt határidőkön belül elláthassák.

9. cikk

Az ETIAS vizsgálatokért felelős tanácsadó testülete

(1)   Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség keretein belül létrejön az ETIAS tanácsadó funkcióval felruházott, vizsgálatokért felelős tanácsadó testülete. E testület az egyes ETIAS nemzeti egységek, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség és az Europol egy-egy képviselőjéből áll.

(2)   Az ETIAS vizsgálatokért felelős tanácsadó testületével egyeztetnie kell:

a)

az ETIAS központi egységének a 33. cikkben említett specifikus kockázati mutatók meghatározása, létrehozása, előzetes vizsgálata, bevezetése, utólagos értékelése, felülvizsgálata és törlése kapcsán;

b)

a tagállamoknak a 34. cikkben említett ETIAS figyelőlista alkalmazása kapcsán;

c)

az Europolnak a 34. cikkben említett ETIAS figyelőlista alkalmazása kapcsán.

(3)   Az ETIAS vizsgálatokért felelős tanácsadó testületénekvéleményeket, iránymutatásokat és ajánlásokat kell kibocsátania, illetve legjobb gyakorlatokat kell összeállítania a (2) bekezdésben említett célokból. Az ajánlások kibocsátásakor az ETIAS vizsgálatokért felelős tanácsadó testületének figyelembe kell vennie az ETIAS alapjogi tanácsadó testületének ajánlásait.

(4)   Az ETIAS vizsgálatokért felelős tanácsadó testülete szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. Ezen ülések költségei és a lebonyolításukkal járó feladatok az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget terhelik.

(5)   Az ETIAS vizsgálatokért felelős tanácsadó testülete konzultálhat az ETIAS alapjogi tanácsadó testületével egyes alapjogi kérdésekről, különösen a magánélet és a személyes adatok védelmével, valamint a megkülönböztetésmentességgel kapcsolatban.

(6)   Az ETIAS vizsgálatokért felelős tanácsadó testülete az első ülése során, tagjainak egyszerű többségével fogadja el az eljárási szabályzatát.

10. cikk

Az ETIAS alapjogi tanácsadó testülete

(1)   Létrejön az ETIAS tanácsadó és értékelő funkcióval bíró, független alapjogi tanácsadó testülete. E testület az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség alapjogi tisztviselőjéből, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség alapjogi konzultatív fórumának képviselőjéből, az európai adatvédelmi biztos képviselőjéből, az (EU) 2016/679 rendelet által létrehozott Európai Adatvédelmi Testület képviselőjéből és az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének képviselőjéből áll, hatáskörük és függetlenségük sérelme nélkül.

(2)   Az ETIAS alapjogi tanácsadó testületének rendszeres értékeléseket kell végeznie és ajánlásokat kell kiadnia az ETIAS vizsgálatokért felelős tanácsadó testülete számára a kérelmek feldolgozása és a 33. cikk végrehajtása által az alapvető jogokra gyakorolt hatásokról, különös tekintettel a magánélet és a személyes adatok védelmére, valamint a megkülönböztetésmentességre.

Az ETIAS alapjogi tanácsadó testületének ezenfelül támogatnia kell az ETIAS vizsgálatokért felelős tanácsadó testületét feladatai végrehajtásában, amikor utóbbi az alapjogokkal és különösen a magánélet és a személyes adatok védelmével, valamint a megkülönböztetésmentességgel kapcsolatos konkrét kérdésekben kéri ki véleményét.

Az ETIAS alapjogi tanácsadó testülete számára hozzáférést kell biztosítani a 7. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett auditokhoz.

(3)   Az ETIAS alapjogi tanácsadó testülete szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. Ezen ülések költségei és a lebonyolításukkal járó feladatok az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget terhelik. Az üléseket az Európai Határ- és Parti Őrség helyiségeiben kell megtartani. Az ülésekhez a titkárságot az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség biztosítja. Az ETIAS alapjogi tanácsadó testülete az első ülése során, tagjainak egyszerű többségével fogadja el az eljárási szabályzatát.

(4)   Az ETIAS alapjogi tanácsadó testületének egy képviselőjét tanácsadói minőségben meg kell hívni az ETIAS vizsgálatokért felelős tanácsadó testületének üléseire. Az ETIAS alapjogi tanácsadó testületének tagjai számára hozzáférést kell biztosítani az ETIAS vizsgálatokért felelős tanácsadó testületének információihoz és fájljaihoz.

(5)   Az ETIAS alapjogi tanácsadó testületének éves jelentést kell készítenie. A jelentést közzé kell tenni.

11. cikk

Interoperabilitás más uniós információs rendszerekkel

(1)   A 20. cikkben említett ellenőrzés lehetővé tétele érdekében biztosítani kell az ETIAS információs rendszer, az egyéb uniós információs rendszerek és az Europol adatai közötti interoperabilitást.

(2)   Az uniós információs rendszereket létrehozó jogi aktusok azon módosításai, amelyek az ETIAS rendszerrel való interoperabilitásuk biztosítása érdekében szükségesek, valamint az ennek megfelelő rendelkezések e rendeletbe történő beillesztése külön jogi eszköz tárgyát képezik.

12. cikk

Az Interpol adatbázisainak lekérdezése

Az ETIAS központi rendszere lekérdezi az Interpol ellopott és elveszett úti okmányokat tartalmazó adatbázisát (SLTD) és az Interpol-körözésben megjelölt úti okmányok adatbázisát (TDAWN). A lekérdezést és az ellenőrzést oly módon kell elvégezni, hogy az információk ne jussanak az Interpol-riasztás rögzítőjének tudomására.

13. cikk

Hozzáférés az ETIAS rendszerben tárolt adatokhoz

(1)   Az ETIAS információs rendszerhez kizárólag az ETIAS központi egysége és az ETIAS nemzeti egységek megfelelően felhatalmazott személyzete férhet hozzá.

(2)   A határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok a 47. cikkel összhangban csak abból a célból férhetnek hozzá az ETIAS központi rendszeréhez, hogy azt a külső határátkelőhelyeknél beléptetésre váró utazók utazási engedélyének státusza és a 47. cikk (2) bekezdésének a), c) és d) pontjában említett adatok tekintetében lekérdezzék. Ezenkívül a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságoknak automatikus tájékoztatást kell kapniuk a 36. cikk (2) és (3) bekezdésében említett megjelölésekről, valamint azok okairól.

Kivételes esetben, amikor a megjelölés szerint ajánlatos a határon elkülönített helyen történő ellenőrzést végezni, vagy amennyiben további ellenőrzésekre van szükség az elkülönített helyen történő ellenőrzés céljából, a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságoknak le kell kérdezniük az ETIAS központi rendszerét a 39. cikk (1) bekezdésének e) pontjában, illetve a 44. cikk (6) bekezdésének f) pontjában említett további információk beszerzése érdekében.

(3)   A fuvarozók a 45. cikkel összhangban csak abból a célból férhetnek hozzá az ETIAS információs rendszerhez, hogy azt valamely utazó utazási engedélyének státusza tekintetében lekérdezzék.

(4)   A bevándorlási hatóságok a 49. cikkel összhangban csak abból a célból férhetnek hozzá az ETIAS központi rendszeréhez, hogy a tagállamok területén jelen lévő utazók utazási engedélyének státuszát lekérdezzék, valamint hogy lekérdezzenek bizonyos, a 49. cikkben említett adatokat.

A bevándorlási hatóságok a 65. cikk (3) bekezdésével összhangban csak az említett cikkben említett adatok lekérdezése céljából férhetnek hozzá az ETIAS központi rendszeréhez.

(5)   Minden tagállam kijelöli az e cikk (1), (2) és (4) bekezdésében említett illetékes nemzeti hatóságokat, és a 87. cikk (2) bekezdésével összhangban haladéktalanul közli az említett hatóságok jegyzékét az eu-LISA-val. E jegyzékben fel kell tüntetni, hogy az egyes hatóságok erre megfelelően felhatalmazott személyzete milyen célból férhet hozzá az ETIAS információs rendszer adataihoz az e cikk (1), (2) és (4) bekezdésével összhangban.

14. cikk

Megkülönböztetésmentesség és alapvető jogok

A személyes adatoknak az ETIAS információs rendszerben történő, valamely felhasználó által végzett kezelése nem eredményezheti harmadik országok állampolgárainak nemen, fajon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai jellemzőkön, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más véleményen, nemzeti kisebbséghez való tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetését. A személyes adatok kezelése során teljes mértékben tiszteletben kell tartani az emberi méltóságot és sérthetetlenséget, valamint az alapvető jogokat, többek között a magánélet tiszteletben tartására és a személyes adatok védelmére vonatkozó jogot. Különös figyelmet kell fordítani a gyermekekre, az idősekre és a fogyatékkal élő személyekre. A gyermek mindenek felett álló érdekeire elsődleges figyelmet kell fordítani.

II. FEJEZET

A KÉRELEM

15. cikk

A kérelmek benyújtására vonatkozó gyakorlati szabályok

(1)   A kérelmezőknek kérelmüket a kifejezetten e célt szolgáló, nyilvánosan elérhető honlapon vagy mobil eszközökre telepíthető alkalmazáson keresztül, az elektronikus igénylőlap kitöltésével kell benyújtaniuk, kellő időben a tervezett utazást megelőzően, vagy amennyiben már a tagállamok területén tartózkodnak, a már meglévő utazási engedélyük érvényességének lejártát megelőzően.

(2)   Utazási engedéllyel rendelkező személyek új utazási engedély iránti kérelmet legkorábban az utazási engedély lejárta előtt 120 nappal nyújthatnak be.

Az ETIAS központi rendszerének 120 nappal az utazási engedély lejártát megelőzően az e-mail szolgáltatáson keresztül automatikusan értesítenie kell az utazási engedély birtokosát az alábbiakról:

a)

az utazási engedély lejáratának dátumáról;

b)

az új utazási engedély iránti kérelem benyújtásának lehetőségéről;

c)

az utazó azon kötelezettségéről, hogy a tagállamok területén való rövid távú tartózkodás teljes időtartama alatt érvényes utazási engedély birtokában kell lennie.

(3)   A kérelmezőnek az utazási engedély iránti kérelemre vonatkozóan küldött értesítéseket a kérelmező által az igénylőlapon megadott, a 17. cikk (2) bekezdésének g) pontjában említett e-mail címre kell elküldeni.

(4)   A kérelmet benyújthatja maga a kérelmező vagy egy olyan személy vagy közvetítői tevékenységet folytató vállalkozás, aki, illetve amely a kérelmezőtől felhatalmazással bír a kérelemnek a kérelmező nevében történő benyújtására.

(5)   A Bizottság végrehajtási jogi aktust révén létrehozza azt az űrlapot, amelyen bejelenthetők az e cikk (4) bekezdésében említett közvetítői tevékenységet folytató vállalkozások általi visszaélések. Az űrlapot elérhetővé kell tenni az e cikk (1) bekezdésében említett, kifejezetten e célt szolgáló, nyilvánosan elérhető honlapon vagy mobil eszközökre telepíthető alkalmazáson keresztül. A kitöltött űrlapot az ETIAS központi egysége részére kell elküldeni, amelynek meg kell hoznia a megfelelő intézkedéseket, így többek között rendszeresen jelentést kell tennie a Bizottságnak. Ezt a végrehajtási jogi aktust a 90. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

16. cikk

A nyilvánosan elérhető honlap és a mobil eszközökre telepíthető alkalmazás

(1)   A nyilvánosan elérhető honlapnak és a mobil eszközökre telepíthető alkalmazásnak lehetővé kell tennie az utazási engedély megszerzésére kötelezett harmadik országbeli állampolgárok számára az utazási engedély iránti kérelem benyújtását, az igénylőlapon a 17. cikkel összhangban megadandó adatok közlését, valamint az utazási engedély díjának megfizetését.

(2)   A nyilvánosan elérhető honlap és a mobil eszközökre telepíthető alkalmazás révén az igénylőlapnak széles körben elérhetőnek és a kérelmezők számára ingyenesen, könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. A fogyatékossággal élő személyek tekintetében külön figyelmet kell fordítani a nyilvánosan elérhető honlap és a mobil eszközökre telepíthető alkalmazás akadálymentesítésére.

(3)   A nyilvánosan elérhető honlapnak és a mobil eszközökre telepíthető alkalmazásnak a tagállamok valamennyi hivatalos nyelvén elérhetőnek kell lennie.

(4)   Amennyiben az 539/2001/EK rendelet II. mellékletében felsorolt országok egy vagy több hivatalos nyelve nem felel meg a (3) bekezdésben említett nyelveknek, az eu-LISA-nak a nyilvánosan elérhető honlapon és a mobil eszközökre telepíthető alkalmazás keretében magyarázó tájékoztatókat kell közzétennie az említett országok legalább egy hivatalos nyelvén az ETIAS-ról, a kérelmezési eljárásról, a nyilvánosan elérhető honlap és a mobil eszközökre telepíthető alkalmazás használatáról, valamint közzé kell tennie egy, az alkalmazás használatát lépésről lépésre bemutató útmutatót. Amennyiben az említett országoknak több hivatalos nyelve is van, ilyen tájékoztatókra csak akkor van szükség, ha egyik hivatalos nyelv sem felel meg a (3) bekezdésben említett nyelveknek.

(5)   A nyilvánosan elérhető honlapon és a mobil eszközökre telepíthető alkalmazás keretében tájékoztatni kell a kérelmezőket azokról a nyelvekről, amelyeken kitölthetik az igénylőlapot.

(6)   A nyilvánosan elérhető honlapnak és a mobil eszközökre telepíthető alkalmazásnak felhasználóifiók-szolgáltatást is kell biztosítania a kérelmezők számára, amely lehetővé teszi a további információk vagy dokumentumok benyújtását, amennyiben ez szükséges.

(7)   A nyilvánosan elérhető honlapon és a mobil eszközökre telepíthető alkalmazás keretében tájékoztatni kell a kérelmezőket az e rendelet szerinti jogorvoslathoz való jogukról, amennyiben az utazási engedély iránti kérelmet elutasították, illetve az engedélyt visszavonták vagy megsemmisítették. E célból ezek keretében tájékoztatást kell adni az alkalmazandó nemzeti jogról, az illetékes hatóságról, a jogorvoslat benyújtásának módjáról, határidejéről és arról, hogy a nemzeti adatvédelmi hatóság tud-e segítséget nyújtani az ügyben.

(8)   A nyilvánosan elérhető honlapnak és a mobil eszközökre telepíthető alkalmazásnak lehetővé kell tennie, hogy a kérelmező feltüntethesse, ha a tervezett tartózkodás humanitárius okokkal vagy nemzetközi kötelezettségekkel függ össze.

(9)   A nyilvánosan elérhető honlapon fel kell tüntetni a 71. cikkben említett információkat.

(10)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján részletes szabályokat fogad el a nyilvánosan elérhető honlap és a mobil eszközökre telepíthető alkalmazás üzemeltetéséről, valamint a nyilvánosan elérhető honlapra és a mobil eszközökre telepíthető alkalmazásra vonatkozó részletes adatvédelmi és biztonsági előírásokról, amelyeknek a beépített és alapértelmezett információbiztonsági kockázatkezelésen és adatvédelmi elveken kell alapulniuk. E végrehajtási jogi aktusokat a 90. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

17. cikk

Az igénylőlap és a kérelmező személyes adatai

(1)   Minden kérelmező köteles benyújtani egy kitöltött igénylőlapot, amely magában foglalja a megadott adatok hitelességére, teljességére, pontosságára és megbízhatóságára vonatkozó nyilatkozatot és az igénylőlapon tett nyilatkozatok helytállóságára és megbízhatóságára vonatkozó nyilatkozatot is. Ezenfelül minden kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy megértette az (EU) 2016/399 rendelet 6. cikkében említett beutazási feltételeket és azt, hogy minden egyes beutazáskor kérhetik tőle a releváns igazoló dokumentumokat. A kiskorúaknak az állandó vagy ideiglenes szülői felügyeletet gyakorló vagy a gyámságot ellátó személy által elektronikusan aláírt igénylőlapot kell benyújtaniuk.

(2)   A kérelmező az igénylőlapon a következő személyes adatokat köteles megadni:

a)

vezetéknév (családnév), utónév (vagy utónevek), születéskori vezetéknév; születési idő, születési hely, születés helye szerinti ország, nem, jelenlegi állampolgárság, a kérelmező szüleinek utóneve (vagy utónevei);

b)

egyéb nevek (álnév vagy álnevek, művésznév vagy -nevek, szokásos név vagy nevek), ha van;

c)

egyéb állampolgárság, ha van;

d)

az úti okmány típusa, száma és az okmányt kibocsátó ország;

e)

az úti okmány kibocsátásának dátuma és érvényességének lejárati dátuma;

f)

a kérelmező lakóhelye vagy ha ez nem ismert, akkor a tartózkodási helye szerinti város és ország;

g)

e-mail cím és ha rendelkezésre áll, telefonszám;

h)

iskolai végzettség (alapfokú, középfokú, felsőfokú vagy egyik sem);

i)

jelenlegi foglalkozás (foglalkozási csoport megnevezése); amennyiben a kérelmet a 26. cikkben előírt eljárással összhangban manuálisan dolgozzák fel, a felelős tagállam a 27. cikkel összhangban felszólíthatja a kérelmezőt, hogy nyújtson be további információkat a pontos munkakörével, a munkaadójával vagy diákok esetében az oktatási intézmény nevével kapcsolatban;

j)

az első tervezett tartózkodás helye szerinti tagállam és opcionálisan az első tervezett tartózkodás alatti cím;

k)

kiskorúak esetén a szülői felügyeletet gyakorló személynek vagy a kérelmező törvényes gyámjának vezetékneve és utóneve(i), lakcíme, e-mail címe és ha rendelkezésre áll, telefonszáma;

l)

amennyiben az adott személy úgy nyilatkozik, hogy a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett családtag jogállásával rendelkezik:

i.

a családtagként fennálló jogállásának megnevezése;

ii.

annak a családtagnak a vezetékneve és utóneve(i), születési ideje, születési helye, a születési helye szerinti ország, jelenlegi állampolgársága, lakóhelye, e-mail címe és ha rendelkezésre áll, telefonszáma, akihez a kérelmezőt családi kötelék fűzi;

iii.

az adott családtaggal fennálló, a 2004/38/EK rendelet 2. cikkének 2. pontja szerinti családi kötelék;

m)

abban az esetben, ha a kérelmet nem maga a kérelmező tölti ki, a kitöltő személy vezetékneve és utóneve(i), a cég, adott esetben szervezet neve, e-mail címe, levelezési címe és ha rendelkezésre áll, telefonszáma; a kérelmezőhöz fűződő viszony és egy aláírt képviselői nyilatkozat.

(3)   A kérelmezőnek egy előre meghatározott listából kell kiválasztania jelenlegi foglalkozását (a foglalkozási csoport megnevezését). A Bizottság a 89. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el ezen előre meghatározott lista megállapításáról.

(4)   Ezen túlmenően a kérelmezőnek meg kell válaszolnia az alábbi kérdéseket:

a)

elítélték-e az elmúlt tíz évben a mellékletben felsorolt bűncselekmények valamelyikéért, terrorista bűncselekmények esetében pedig az elmúlt húsz évben, és ha igen, mikor és melyik országban;

b)

tartózkodott-e valamely meghatározott háborús övezetben vagy konfliktuszónában az elmúlt tíz évben, és e tartózkodás okai;

c)

született-e őt valamelyik tagállam vagy az 539/2001/EK rendelet II. mellékletében felsorolt valamely harmadik ország területének elhagyására utasító határozat, illetve született-e ellene kiutasítási határozat az elmúlt tíz évben.

(5)   A Bizottság a 89. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az e cikk (4) bekezdésében említett kérdések tartalmának és formájának meghatározására vonatkozóan, lehetővé téve, hogy a kérelmező egyértelmű és pontos válaszokat adjon.

(6)   Amennyiben a kérelmező a (4) bekezdésben említett kérdések bármelyikére igenlő választ ad, köteles az igénylőlapon erre az esetre vonatkozóan feltett, előre meghatározott további kérdéseket is megválaszolni a válaszok egy előre meghatározott listából való kiválasztásával. A Bizottság a 89. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el ezen további kérdések tartalmának és formájának, valamint az e kérdésekre adható válaszok előre meghatározott listájának meghatározására vonatkozóan.

(7)   A (2) és (4) bekezdésben említett adatokat a kérelmezőnek a latin ábécé karaktereinek használatával kell megadnia.

(8)   Az igénylőlap benyújtásakor az ETIAS információs rendszernek rögzítenie kell az IP-címet, amelyről a kérelmet elküldték.

(9)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza egyrészt azokat a követelményeket, amelyek az e cikk (2) és (4) bekezdésében említett, az igénylőlapon feltüntetendő személyes adatok formátumára vonatkoznak, másrészt az igénylőlap hiánytalan kitöltésének, illetve az említett adatok koherenciájának garantálását szolgáló paramétereket és elvégzendő ellenőrzéseket. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 90. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

18. cikk

Az utazási engedély díja

(1)   Az utazási engedély díja 7 EUR, amelyet a kérelmező minden egyes kérelem után köteles megfizetni.

(2)   Az utazási engedély kiadása díjmentes a kérelem benyújtásakor tizennyolc évesnél fiatalabb vagy hetven évnél idősebb kérelmezők esetében.

(3)   Az utazási engedély díja euróban kerül felszámításra.

(4)   A Bizottság a 89. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az utazási engedély díjának megfizetésére alkalmazandó fizetési módokra és eljárásra, valamint e díj összegének a megváltoztatására vonatkozóan. A díj összegének a megváltoztatása a 85. cikkben említett költségek növekedésének figyelembevételével történik.

III. FEJEZET

A KÉRELEMFÁJL LÉTREHOZÁSA ÉS A KÉRELEM VIZSGÁLATA AZ ETIAS KÖZPONTI RENDSZERE ÁLTAL

19. cikk

A kérelemfájl elfogadhatósága és létrehozása

(1)   Az ETIAS információs rendszernek a kérelem benyújtását követően automatikusan ellenőriznie kell az alábbiakat:

a)

az igénylőlap minden mezőjét kitöltötték-e, és a bevitt információk tartalmazzák-e a 17. cikk (2) és (4) bekezdésében említett összes elemet;

b)

beszedésre került-e az utazási engedély díja.

(2)   Ha az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, a kérelem elfogadhatónak minősül. Ebben az esetben az ETIAS központi rendszerének automatikusan, azonnal létre kell hoznia egy kérelemfájlt és hozzá kell rendelnie a kérelemhez egy azonosító számot.

(3)   A kérelemfájl létrehozásakor az ETIAS központi rendszerének az alábbi adatokat kell rögzítenie és tárolnia:

a)

a kérelem azonosító számát;

b)

a státuszinformációt, amelyből kitűnik, hogy utazási engedély iránti kérelmet nyújtottak be;

c)

a 17. cikk (2) bekezdésében és adott esetben (4) és (6) bekezdésében említett személyes adatokat, beleértve az úti okmányt kiállító ország hárombetűs országkódját is;

d)

a 17. cikk (8) bekezdésében említett adatokat;

e)

az igénylőlap benyújtásának dátumát és időpontját, valamint az utazási engedély díjának sikeres megfizetésére vonatkozó bejegyzést és a fizetési tranzakció egyedi hivatkozási számát.

(4)   A kérelemfájl létrehozásakor az ETIAS központi rendszerének a 17. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett adatok és az ETIAS központi rendszerében tárolt kérelemfájlokban rögzített személyes adatok összehasonlítása révén meg kell állapítania, hogy a kérelmezőnek létezik-e másik kérelemfájlja az ETIAS központi rendszerében. Ebben az esetben az ETIAS központi rendszerének össze kell kapcsolnia az új kérelemfájlt az ugyanazon kérelmező számára létrehozott korábbi kérelemfájlokkal.

(5)   A kérelemfájl létrehozásakor a kérelmező azonnali értesítést kap az e-mail szolgáltatáson keresztül arról, hogy a kérelem feldolgozása során felszólíthatják további információk vagy dokumentumok benyújtására, illetve rendkívüli körülmények esetén arra, hogy vegyen részt személyes meghallgatáson. Az értesítésnek a következőket kell tartalmaznia:

a)

az utazási engedély iránti kérelem benyújtását nyugtázó státuszinformáció; valamint

b)

a kérelem száma.

Az értesítésnek lehetővé kell tennie, hogy a kérelmező igénybe vegye a 6. cikk (2) bekezdésének h) pontja szerinti státuszlekérdező eszközt.

20. cikk

Automatizált feldolgozás

(1)   Az ETIAS központi rendszere automatikusan feldolgozza a kérelemfájlokat az esetleges találatok azonosítása érdekében. Az ETIAS központi rendszerének külön-külön meg kell vizsgálnia minden egyes kérelemfájlt.

(2)   Az ETIAS központi rendszerének össze kell hasonlítania a 17. cikk (2) bekezdésének a), b), c), d), f), g), j), k) és m) pontjában, valamint a 17. cikk (8) bekezdésében említett releváns adatokat az ETIAS központi rendszerében, a SIS-ben, az EES-ben, a VIS-ben, az Eurodacban, az Europol adataiban, valamint az Interpol SLTD és TDAWN adatbázisaiban rögzített adatrekordokban, fájlokban vagy figyelmeztető jelzésekben szereplő adatokkal.

Az ETIAS központi rendszerének különösen azt kell ellenőriznie, hogy:

a)

a kérelem benyújtásához használt úti okmány egyezik-e bármely olyan úti okmánnyal, amelyet a SIS-ben elveszett, ellopott, jogellenesen használt vagy érvénytelenített úti okmányként tartanak nyilván;

b)

a kérelem benyújtásához használt úti okmány egyezik-e bármely olyan úti okmánnyal, amelyet az SLTD-ben elveszett, ellopott vagy érvénytelenített úti okmányként tartanak nyilván;

c)

a kérelmező vonatkozásában bevittek-e beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést a SIS-be;

d)

a kérelmező tekintetében kibocsátásra került-e európai elfogatóparancs alapján átadási letartóztatás céljából körözött személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzés, illetve kiadatási letartóztatás céljából körözött személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzés a SIS-ben;

e)

a kérelmező, illetve úti okmánya szerepel-e valamely, az ETIAS központi rendszerében tárolt elutasított, illetve visszavont vagy megsemmisített utazási engedélyben;

f)

a kérelemben az úti okmányra vonatkozóan megadott adatok megegyeznek-e egy másik olyan utazási engedély iránti kérelem adataival, amelyhez az ETIAS központi rendszerében a 17. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett, eltérő személyazonosító adatok társulnak;

g)

a kérelmező a határregisztrációs rendszerben jelenleg túltartózkodó személyként szerepel-e, vagy a múltban túltartózkodó személyként szerepelt-e;

h)

a határregisztrációs rendszerben a kérelmező beléptetését megtagadták-e;

i)

született-e valaha a kérelmező vonatkozásában a VIS-ben rögzített, rövid távú tartózkodásra jogosító vízum megtagadásáról, megsemmisítéséről vagy visszavonásáról szóló határozat;

j)

a kérelemben megadott adatok megegyeznek-e az Europol adataiban rögzített információkkal;

k)

a kérelmezőt nyilvántartják-e az Eurodac-ban;

l)

a kérelem benyújtásához használt úti okmány megegyezik-e bármely olyan úti okmánnyal, amely a TDAWN adatbázis valamely fájljában szerepel;

m)

ha a kérelmező kiskorú, azt, hogy a kérelmező felett szülői felügyeletet gyakorló vagy a gyámságot ellátó személy tekintetében:

i.

kibocsátásra került-e európai elfogatóparancs alapján átadási letartóztatás céljából körözött személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzés, illetve kiadatási letartóztatás céljából körözött személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzés a SIS-ben;

ii.

bevittek-e beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést a SIS-be.

(3)   Az ETIAS központi rendszerének ellenőriznie kell, hogy a kérelmező igenlő választ adott-e a 17. cikk (4) bekezdésében felsoroltak közül bármelyik kérdésre, és hogy a kérelmező megadta-e a lakóhelyét vagy csak a tartózkodási helye szerinti várost és országot, a 17. cikk (2) bekezdésének f) pontjában említettek szerint.

(4)   Az ETIAS központi rendszerének össze kell vetnie a 17. cikk (2) bekezdésének a), b), c), d), f), g), j), k) és m) pontjában, valamint a 17. cikk (8) bekezdésében említett releváns adatokat a 34. cikkben említett ETIAS figyelőlistában szereplő adatokkal.

(5)   Az ETIAS központi rendszerének össze kell vetnie a 17. cikk (2) bekezdésének a), c), f), h) és i) pontjában említett releváns adatokat a 33. cikkben említett specifikus kockázati mutatókkal.

(6)   A (2)–(5) bekezdés alapján előforduló találat esetén az ETIAS központi rendszerének a találatra való hivatkozást kell hozzáadnia a kérelemfájlhoz.

(7)   Amennyiben a kérelemfájlban tárolt adatok megfelelnek a (2), illetve (4) bekezdés szerinti találatot eredményező adatoknak, az ETIAS központi rendszerének adott esetben azonosítania kell, hogy mely tagállam(ok) vitték be vagy szolgáltatták a találatot eredményező adatokat, és ezt rögzítenie kell a kérelemfájlban.

(8)   A (2) bekezdés j) pontja, illetve a (4) bekezdés szerinti találatot követően, amennyiben nem valamely tagállam szolgáltatta a találatot eredményező adatokat, az ETIAS központi rendszerének meg kell vizsgálnia, hogy az Europol vitte-e be az adatokat, és ezt a kérelemfájlban rögzítenie kell.

21. cikk

Az automatizált feldolgozás eredményei

(1)   Amennyiben a 20. cikk (2)–(5) bekezdésében meghatározott automatizált feldolgozás nem eredményez találatot, az ETIAS központi rendszerének a 36. cikkel összhangban automatikusan ki kell bocsátania az utazási engedélyt, és a 38. cikkel összhangban értesítenie kell a kérelmezőt.

(2)   Amennyiben a 20. cikk (2)–(5) bekezdésében meghatározott automatizált feldolgozás egy vagy több találatot eredményez, a kérelmet a 22. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell feldolgozni.

(3)   Amennyiben a 22. cikk szerinti ellenőrzési folyamat megerősti, hogy a kérelemfájlban rögzített adat megfelel a 20. cikk (2)–(5) bekezdése szerinti automatizált feldolgozás során találatot eredményező adatnak, vagy amennyiben a kérelmező személyazonossága az említett ellenőrzési folyamatot követően továbbra is kétséges, a kérelmet a 26. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell feldolgozni.

(4)   Ha a 20. cikk (3) bekezdése szerinti automatizált feldolgozás során kiderül, hogy a kérelmező igenlő választ adott a 17. cikk (4) bekezdésében felsorolt kérdések valamelyikére, és amennyiben nincs más találat, a kérelmet a 26. cikkben előírt manuális feldolgozás céljából el kell küldeni a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének.

22. cikk

Az ETIAS központi egysége által végzett ellenőrzés

(1)   Amennyiben a 20. cikk (2)–(5) bekezdése szerinti automatizált feldolgozás során a rendszer egy vagy több találatot jelez, az ETIAS központi rendszerének automatikusan egyeztetést kell kezdeményeznie az ETIAS központi egységével.

(2)   Ilyen megkeresés esetén az ETIAS központi egységének hozzáféréssel kell rendelkeznie a kérelemfájlhoz és az ahhoz kapcsolt kérelemfájlokhoz, valamint a 20. cikk (2)–(5) bekezdése szerinti automatizált feldolgozás során előforduló összes találathoz, továbbá az ETIAS központi rendszere által a 20. cikk (7) és (8) bekezdése szerint azonosított információkhoz.

(3)   Az ETIAS központi egységének ellenőriznie kell, hogy a kérelemfájlban rögzített adatok megegyeznek-e a következők közül legalább eggyel:

a)

a 33. cikkben említett specifikus kockázati mutatókkal;

b)

az ETIAS központi rendszerében – beleértve a 34. cikkben említett ETIAS figyelőlistát – szereplő adatokkal;

c)

a lekérdezett uniós információs rendszerek valamelyikében szereplő adatokkal;

d)

az Europol adataival;

e)

az Interpol SLTD vagy TDAWN adatbázisaiban szereplő adatokkal.

(4)   Ha az adatok nem egyeznek, és a 20. cikk (2)–(5) bekezdése szerinti automatizált feldolgozás során nem fordult elő más találat, az ETIAS központi egységének törölnie kell a kérelemfájlból a téves találatot, majd az ETIAS központi rendszerének a 36. cikknek megfelelően automatikusan ki kell bocsátania az utazási engedélyt.

(5)   Amennyiben az adatok megegyeznek a kérelmező adataival, illetve továbbra is kétséges a kérelmező személyazonossága, a kérelmet a 26. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően manuálisan kell feldolgozni.

(6)   Az ETIAS központi egysége a kérelemfájl kézhezvételétől számított legfeljebb 12 órán belül köteles elvégezni a manuális feldolgozást.

23. cikk

A SIS céljainak támogatása

(1)   A 4. cikk e) pontjának alkalmazása céljából az ETIAS központi rendszerének össze kell hasonlítania a 17. cikk (2) bekezdésének a), b) és d) pontjában említett releváns adatokat a SIS-ben szereplő adatokkal, annak megállapítása érdekében, hogy a kérelmező nem áll-e az alábbi figyelmeztető jelzések valamelyikének a hatálya alatt:

a)

eltűnt személyekre kiadott figyelmeztető jelzés;

b)

bírósági eljárásban való részvételük céljából keresett személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzés;

c)

személyekre vonatkozóan rejtett vagy célzott ellenőrzés céljából kiadott figyelmeztető jelzés.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben említett összehasonlítás egy vagy több találatot eredményez, az ETIAS központi rendszerének automatikus értesítést kell küldenie az ETIAS központi egységének. Az ETIAS központi egységének ellenőriznie kell, hogy a kérelmező személyes adatai megegyeznek-e a találatot eredményező figyelmeztető jelzésben szereplő személyes adatokkal, és amennyiben az egyezés megerősítést nyer, az ETIAS központi egységének automatikus értesítést kell küldenie a figyelmeztető jelzést rögzítő tagállam SIRENE-irodájának. Az érintett SIRENE-irodának ezt követően ellenőriznie kell, hogy a kérelmező személyes adatai egyeznek-e a találatot eredményező figyelmeztető jelzésben szereplő személyes adatokkal, és meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket.

Abban az esetben, ha a 22. cikkben említett, az ETIAS központi egysége általi ellenőrzést követően a figyelmeztető jelzés a 26. cikkel összhangban a kérelem manuális feldolgozását eredményezte, az ETIAS központi rendszerének automatikus értesítést kell küldenie azon tagállam SIRENE-irodájának, amely a 20. cikkben említett automatizált feldolgozás során a SIS-ben találatot eredményező figyelmeztető jelzést rögzítette.

(3)   A figyelmeztető jelzést rögzítő tagállam SIRENE-irodájának küldött értesítésben az alábbi adatokat kell feltüntetni:

a)

vezetéknév (vagy vezetéknevek), utónév (vagy utónevek) és adott esetben álnév vagy álnevek;

b)

születési hely és idő;

c)

nem;

d)

állampolgárság és adott esetben egyéb állampolgárságok;

e)

az első tervezett tartózkodás helye szerinti tagállam, és ha rendelkezésre áll, az első tervezett tartózkodás alatti cím;

f)

a kérelmező lakóhelye, vagy ha ez nem ismert, akkor a tartózkodási helye szerinti város és ország;

g)

az utazási engedély státuszára vonatkozó információ, annak feltüntetésével, hogy az utazási engedélyt kiadták, illetve annak kiadását megtagadták-e, vagy hogy a kérelmet a 26. cikk szerint manuálisan dolgozzák-e fel;

h)

az (1), illetve (2) bekezdéssel összhangban kapott bármely találatra való hivatkozás, a találat dátumát és időpontját is feltüntetve.

(4)   Az (1) bekezdés szerinti találat esetén az ETIAS központi rendszerének a találatra való hivatkozást kell hozzáadnia a kérelemfájlhoz.

24. cikk

Az uniós polgárok, illetve a szabad mozgás uniós jogával rendelkező harmadik országbeli állampolgárok családtagjaira vonatkozó különös szabályok

(1)   A 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett harmadik országbeli állampolgárok esetében a 3. cikk (1) bekezdésének 5. pontjában meghatározott utazási engedély egy olyan, e rendelettel összhangban kibocsátott határozatként értendő, mely azt jelzi, hogy nincsenek olyan tényszerű bizonyítékok, illetve tényszerű bizonyítékokon alapuló észszerű indokok, amelyek alapján arra lehetne következtetni, hogy az adott személy jelenléte a tagállamok területén a 2004/38/EK irányelv szerinti biztonsági vagy magas szintű járványügyi kockázatot jelent.

(2)   Ha egy, a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett harmadik országbeli állampolgár utazási engedély iránti kérelmet nyújt be, az alábbi különös szabályok alkalmazandók:

a)

a kérelmezőnek nem kell válaszolnia a 17. cikk (4) bekezdésének c) pontjában említett kérdésre;

b)

a 18. cikkben említett díj felszámításától el kell tekinteni.

(3)   Az olyan utazási engedély iránti kérelmek feldolgozása során, amelyet a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett harmadik országbeli állampolgár nyújtott be, az ETIAS központi rendszerének nem kell ellenőriznie, hogy:

a)

a kérelmező az EES-ben a 20. cikk (2) bekezdésének g) pontjában említettek szerint elvégzett lekérdezés alapján az adott időpontban túltartózkodó személyként szerepel-e, vagy a múltban túltartózkodó személyként szerepelt-e;

b)

a kérelmező azonos-e olyan személlyel, akinek az adatai a 20. cikk (2) bekezdésének k) pontjában említettek szerint rögzítésre kerültek az Eurodac-ban.

A 33. cikk szerint meghatározott, illegális bevándorlással kapcsolatos kockázaton alapuló specifikus kockázati mutatók nem alkalmazandók.

(4)   Az utazási engedély iránti kérelem nem utasítható el a 37. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett, illegális bevándorlással kapcsolatos kockázat okán.

(5)   Ha a 20. cikk szerinti automatikus feldolgozás az 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (39) 24. cikkében említett, beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzésnek megfelelő találatot eredményezett, az ETIAS nemzeti egységnek ellenőriznie kell annak a határozatnak az alapját, amelynek meghozatalát követően a figyelmeztető jelzést rögzítették a SIS-ben. Ha ez az alap illegális bevándorlással kapcsolatos kockázatra vonatkozik, akkor a figyelmeztető jelzés nem vehető figyelembe a kérelem elbírálása során. Az ETIAS nemzeti egységének az 1987/2006/EK rendelet 25. cikkének (2) bekezdése szerint kell eljárnia.

(6)   A következő szabályok szintén alkalmazandók:

a)

a 38. cikk (1) bekezdésében meghatározott értesítésben a kérelmezőt tájékoztatni kell arról, hogy a külső határ átlépésekor képesnek kell lennie bizonyítani azt, hogy a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett családtag jogállásával bír; a tájékoztatásnak egy emlékeztetőt is tartalmaznia kell arról, hogy a szabad mozgás uniós jogával rendelkező állampolgárok utazási engedéllyel rendelkező családtagjainak kizárólag akkor van joguk beutazni, ha a szabad mozgás uniós jogával rendelkező állampolgár vagy egyéb, harmadik országbeli állampolgár kíséretében utaznak, illetve hozzá csatlakoznak;

b)

a 37. cikk (3) bekezdésének d) pontjában említett jogorvoslati kérelmet a 2004/38/EK irányelvvel összhangban kell benyújtani;

c)

a kérelemfájlnak az 54. cikk (1) bekezdésében említett megőrzési időszaka:

i.

az utazási engedély érvényességi ideje;

ii.

az utazási engedély 37., 40. és 41. cikkel összhangban történő megtagadásáról, megsemmisítéséről vagy visszavonásáról szóló utolsó határozattól számított öt év. Az érintett határozat alapjául szolgáló, valamelyik uniós információs rendszerben, az Europol adataiban, az Interpol SLTD vagy TDAWN adatbázisaiban vagy az ETIAS figyelőlistában rögzített adatrekordban, fájlban vagy figyelmeztető jelzésben, illetve az ETIAS vizsgálati szabályokban szereplő adatoknak az említett öt éves időszak lejárta előtt történő törlése esetén a kérelemfájlt az adatrekordból, fájlból vagy figyelmeztető jelzésből történt törlésétől számított hét napon belül törölni kell. Az ETIAS központi rendszerének ennek érdekében rendszeresen és automatikusan ellenőriznie kell, hogy az e pontban említett kérelemfájlok megőrzésének feltételei továbbra is teljesülnek-e. Amennyiben nem teljesülnek, automatikusan törölnie kell az adott kérelemfájlt.

Az ETIAS utazási engedély érvényességi idejének lejárta utáni új kérelem benyújtásának megkönnyítése céljából a kérelemfájl csak akkor tárolható az ETIAS központi rendszerében az utazási engedély érvényességének lejártát követően legfeljebb három évig, ha a kérelmező – a hozzájárulásának kérését követően – elektronikusan aláírt nyilatkozat formájában szabadon és kifejezetten hozzájárulását adta ehhez. A hozzájárulás iránti kérelmeket az (EU) 2016/679 rendelet 7. cikkének megfelelően az egyéb kérdésektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell megfogalmazni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel.

A hozzájárulást a 15. cikk (2) bekezdésében előírt automatikusan nyújtott tájékoztatást követően kell kérni. Az automatikusan nyújtott tájékoztatásban a 71. cikk o) pontjában említett információk alapján emlékeztetni kell a kérelmezőt az adatmegőrzés céljára.

IV. FEJEZET

A KÉRELEM ETIAS NEMZETI EGYSÉGEK ÁLTALI VIZSGÁLATA

25. cikk

Felelős tagállam

(1)   A kérelmeknek a 26. cikk szerinti manuális feldolgozásáért felelős tagállamot (a továbbiakban: a felelős tagállam) az ETIAS központi rendszerének kell meghatároznia az alábbiak szerint:

a)

amennyiben azt állapítják meg, hogy csak egy olyan tagállam van, amely a 20. cikknek megfelelően találatot eredményező adatot vitt be vagy bocsátott rendelkezésre, ez a tagállam a felelős tagállam;

b)

amennyiben azt állapítják meg, hogy több olyan tagállam van, amely a 20. cikknek megfelelően találatot eredményező adatot vitt be vagy bocsátott rendelkezésre, a felelős tagállam a következő:

i)

az a tagállam, amely a 20. cikk (2) bekezdése d) pontjában említett figyelmeztető jelzéstre vonatkozó legfrissebb adatokat bevitte vagy rendelkezésre bocsátotta; vagy

ii.

ha az említett adatok közül egyik sem felel meg a 20. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett figyelmeztető jelzésnek, az a tagállam, amely a 20. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett figyelmeztető jelzésre vonatkozó legfrissebb adatokat bevitte vagy rendelkezésre bocsátotta; vagy

iii.

ha az említett adatok közül egyik sem felel meg a 20. cikk (2) bekezdésének d) vagy c) pontjában említett figyelmeztető jelzések egyikének sem, az a tagállam, amely a 20. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett figyelmeztető jelzésről a megfelelő legfrissebb adatokat bevitte vagy rendelkezésre bocsátotta.

c)

amennyiben azt állapítják meg, hogy több olyan tagállam is van, amely a 20. cikknek megfelelően találatokat eredményező adatokat vitt be vagy bocsátott rendelkezésre, de az említett adatok közül egyik sem a 20. cikk (2) bekezdése a), c) vagy d) pontjában említett figyelmeztető jelzésnek megfelelő adat, az a tagállam a felelős tagállam, amelyik a legfrissebb adatokat bevitte vagy rendelkezésre bocsátotta.

Az első albekezdés a) és c) pontjának alkalmazásában a nem tagállamok által bevitt vagy rendelkezésre bocsátott adatok által eredményezett találatokat nem kell figyelembe venni a felelős tagállam azonosításához. Amennyiben a kérelem manuális feldolgozását nem tagállam által bevitt vagy rendelkezésre bocsátott adat eredményezi, a felelős tagállam az első tervezett tartózkodás helye szerinti tagállam.

(2)   Az ETIAS központi rendszerének fel kell tüntetnie a kérelemfájlban a felelős tagállamot. Ha az ETIAS központi rendszere nem tudja meghatározni az (1) bekezdésben említett felelős tagállamot, akkor az ETIAS központi egységének feladata annak meghatározása.

26. cikk

A kérelmek ETIAS nemzeti egységek által elvégzett manuális feldolgozása

(1)   Amennyiben a 20. cikk (2)–(5) bekezdésében meghatározott automatizált feldolgozás egy vagy több találatot eredményezett, a kérelmet a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének kell manuálisan feldolgoznia. Ennek az ETIAS nemzeti egységnek hozzáféréssel kell rendelkeznie a kérelemfájlhoz és az ahhoz kapcsolódó kérelemfájlokhoz,valamint a 20. cikk (2)–(5) bekezdésében meghatározott automatizált feldolgozás során kapott összes találathoz. Az ETIAS központi egységének tájékoztatnia kell a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységét arról, hogy egy vagy több másik tagállam vagy az Europol vitte-e be vagy bocsátotta-e rendelkezésre a 20. cikk (2) vagy (4) bekezdése értelmében találatot eredményező adatokat. Amennyiben azt állapítják meg, hogy egy vagy több tagállam vitte be vagy bocsátotta rendelkezésre az ilyen találatot eredményező adatokat, az ETIAS központi egységének meg is kell jelölnie az érintett tagállamokat.

(2)   A kérelem manuális feldolgozását követően a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének:

a)

ki kell adnia az utazási engedélyt; vagy

b)

meg kell tagadnia az utazási engedély kiadását.

(3)   Amennyiben a 20. cikk (2) bekezdésében meghatározott automatizált feldolgozás találatot eredményezett, a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének:

a)

meg kell tagadnia az utazási engedély kiadását, amennyiben a találat megfelel a 20. cikk (2) bekezdésének a) és c) pontjában említett ellenőrzött elemek közül egynek vagy többnek;

b)

értékelnie kell a biztonsági, illetve az illegális bevándorlással kapcsolatos kockázatot, és határozatot kell hoznia az utazási engedély kiadásáról vagy annak megtagadásáról, amennyiben a találat megfelel a 20. cikk (2) bekezdésének b) és d)–m) pontjában meghatározott ellenőrzött elemek bármelyikének.

(4)   Amennyiben a 20. cikk (3) bekezdése szerinti automatizált feldolgozás azt jelezte, hogy a kérelmező igenlő választ adott a 17. cikk (4) bekezdésében említett kérdések egyikére, a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének értékelnie kell a biztonsági, illetve az illegális bevándorlással kapcsolatos kockázatot, és határozatot kell hoznia az utazási engedély kiadásáról vagy annak megtagadásáról.

(5)   Amennyiben a 20. cikk (4) bekezdése szerinti automatizált feldolgozás találatot eredményezett, a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének értékelnie kell a biztonsági kockázatot, és határozatot kell hoznia az utazási engedély kiadásáról vagy annak megtagadásáról.

(6)   Amennyiben a 20. cikk (5) bekezdése szerinti automatizált feldolgozás találatot eredményezett, a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének értékelnie kell a biztonsági, az illegális bevándorlással kapcsolatos, illetve a magas szintű járványügyi kockázatot, és határozatot kell hoznia az utazási engedély kiadásáról vagy annak megtagadásáról. A felelős tagállam ETIAS nemzeti egysége semmiképpen sem hozhat automatikusan határozatot a specifikus kockázati mutatókon alapuló találat alapján. A felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének minden esetben egyedileg értékelnie kell a biztonsági, az illegális bevándorlással kapcsolatos és a magas szintű járványügyi kockázatokat.

(7)   Az ETIAS információs rendszernek nyilván kell tartania valamennyi olyan adatkezelési műveletet, amelyet a felelős tagállam ETIAS nemzeti egysége vagy a 28. cikkel összhangban a konzultációba bevont tagállamok ETIAS nemzeti egységei az e cikk szerinti értékelés céljából végeznek. Az ezzel kapcsolatos adatrekordok létrehozása és a kérelemfájlban való rögzítése automatikusan történik. Az adatrekordoknak tartalmazniuk kell az egyes műveletek végrehajtásának dátumát és időpontját, a más uniós információs rendszerek lekérdezéséhez felhasznált adatokat, a kapott találathoz kapcsolódó adatokat, valamint azt, hogy a személyzet mely tagja végezte el a kockázatelemzést.

A biztonsági, az illegális bevándorlással kapcsolatos, illetve a magas szintű járványügyi kockázat értékelésének eredményét, valamint az utazási engedély kiadására vagy annak megtagadására vonatkozó határozatot alátámasztó indokolást a személyzet azon tagjának kell rögzítenie a kérelemfájlban, aki a kockázatelemzést elvégezte.

27. cikk

A kérelmező felszólítása további információk vagy dokumentumok benyújtására

(1)   Amennyiben a felelős tagállam ETIAS nemzeti egysége úgy ítéli meg, hogy a kérelmező által az igénylőlapon szolgáltatott információk nem elegendők ahhoz, hogy határozatot hozzon az utazási engedély kiadása vagy a kérelem elutasítása tárgyában, további információk vagy dokumentumok benyújtására szólíthatja fel a kérelmezőt. A felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének további információk vagy dokumentumok benyújtására kell felszólítania a kérelmezőt, amennyiben ezt a 28. cikknek megfelelően a konzultációba bevont tagállam kéri.

(2)   A további információk vagy dokumentumok benyújtására irányuló felszólításról a 6. cikk (2) bekezdésének f) pontjában említett e-mail szolgáltatáson keresztül kell értesítést küldeni a kérelemfájlban rögzített kapcsolattartási e-mail címre. A további információk vagy dokumentumok benyújtására irányuló felszólításban egyértelműen fel kell tüntetni azt, hogy a kérelmezőnek milyen információkat vagy dokumentumokat kell rendelkezésre bocsátania, valamint azt is, hogy milyen nyelveken nyújthatja be ezeket az információkat vagy dokumentumokat. E nyelvek között szerepelnie kell legalább az angol, a francia vagy a német nyelvnek, kivéve, ha az értesítésben egy olyan nyelvet is megadnak, amely annak a harmadik országnak az egyik hivatalos nyelve, amelynek a kérelmező az állítása szerint az állampolgára. Abban az esetben, ha a kérelmezőt további dokumentumok benyújtására szólítják fel, az eredeti dokumentumok elektronikus példányának benyújtását is elő kell írni. A kérelmezőnek a kért további információkat vagy dokumentumokat közvetlenül a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének kell benyújtania a 6. cikk (2) bekezdésének g) pontjában említett biztonságos felhasználóifiók-szolgáltatáson keresztül, a felszólítás kézhezvételétől számított 10 napon belül. A kérelmezőnek a felszólításban megjelölt nyelvek egyikén kell rendelkezésre bocsátania a szóban forgó információkat vagy dokumentumokat. A kérelmezőtől nem követelhető meg hivatalos fordítás benyújtása. Kizárólag az ETIAS-kérelem értékeléséhez szükséges további információk vagy dokumentumok kérhetők be.

(3)   A további információk vagy dokumentumok (1) bekezdés szerinti bekérésekor a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének a bekérhető információk, illetve dokumentumok előre meghatározott listájáról kell választania. A Bizottság a 89. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza ennek az előre meghatározott listának a tartalmát és formátumát.

(4)   Kivételes körülmények esetén és végső megoldásként, ha a további dokumentumok feldolgozását követően is jelentős kétségek maradnak fenn a kérelmező által benyújtott információkat vagy dokumentumokat illetően, a felelős tagállam ETIAS nemzeti egysége személyes meghallgatásra hívhatja be a kérelmezőt az adott tagállamnak a kérelmező tartózkodási helye szerinti országban található, a tartózkodási helyéhez legközelebb lévő konzulátusára. Kivételes esetben és a kérelmező érdekében a meghallgatást a kérelmező tartózkodási helye szerinti országtól eltérő országban található konzulátuson is meg lehet tartani.

Ha a kérelmező tartózkodási helyéhez legközelebb lévő konzulátus 500 km-nél messzebb található, a kérelmező számára fel kell ajánlani annak lehetőségét, hogy a meghallgatást audio- és videokommunikációs eszközökön keresztül bonyolítsák le. Ha a távolság 500 km-nél kisebb, a kérelmező és a felelős tagállam ETIAS nemzeti egysége megállapodhat egymással abban, hogy audio- és videokommunikációs eszközöket használnak. Ha ilyen audio- és videokommunikációs eszközöket használnak, a meghallgatásokat a felelős ország ETIAS nemzeti egységének, vagy kivételes esetben e tagállam valamelyik konzulátusának kell lebonyolítania. Az audio- és videokommunikációs eszközökön keresztül lebonyolított meghallgatásnak megfelelő biztonsági és titoktartási szintet kell biztosítania.

A meghallgatásra való behívás indokolását rögzíteni kell a kérelemfájlban.

(5)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza a (4) bekezdésben említett audio- és videokommunikációs eszközökre vonatkozó – többek között az adatvédelmi, biztonsági és titoktartási szabályokat érintő – követelményeket és elfogadja a megfelelő eszközök tesztelésére és kiválasztására, valamint a működésükre vonatkozó szabályokat.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 90. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(6)   A személyes meghallgatásra való behívásról a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének a 6. cikk (2) bekezdésének f) pontjában említett e-mail szolgáltatáson keresztül kell értesítenie a kérelmezőt a kérelemfájlban rögzített kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A személyes meghallgatásra való behívást a további információk vagy dokumentumok kérelmező általi, e cikk (2) bekezdésének megfelelő benyújtásának időpontjától számított 72 órán belül el kell küldeni. A személyes meghallgatásra való behívásban fel kell tüntetni a behívó tagállamot, az e cikk (4) bekezdésében említett lehetőségeket és a vonatkozó elérhetőségeket. A kérelmezőnek mihamarabb, de legkésőbb öt nappal a személyes meghallgatásra való behívás kiadását követően fel kell vennie a kapcsolatot a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységével vagy a konzulátussal, hogy megállapodjanak a személyes meghallgatás mindkét fél számára megfelelő időpontjáról és napjáról, valamint arról, hogy meghallgatást távközlési eszközök segítségével bonyolítják-e le. A meghallgatást a személyes meghallgatásra való behívás időpontjától számított 10 napon belül kell megtartani.

A személyes meghallgatásra való behívást az ETIAS központi rendszerének rögzítenie kell a kérelemfájlban.

(7)   Amennyiben a kérelmező a személyes meghallgatásra való, az e cikk (6) bekezdésének megfelelő behívást követően nem jelenik meg a személyes meghallgatáson, a kérelmet a 37. cikk (1) bekezdésének g) pontjával összhangban el kell utasítani. A felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének erről haladéktalanul tájékoztatnia kell a kérelmezőt.

(8)   A (4) bekezdésben említett személyes meghallgatás céljából a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének meg kell adnia, hogy a meghallgatást lebonyolító személynek milyen elemekre kell rákérdeznie. Az említett elemeknek azokhoz az indokokhoz kell kapcsolódniuk, amelyek miatt a kérelmezőt meghallgatásra hívták be.

Az audio- és videokommunikációs eszközök révén lebonyolított meghallgatást a meghallgatást kezdeményező felelős tagállam ETIAS nemzeti egysége nyelvén vagy azon a nyelven kell lebonyolítani, amelyet a nemzeti egység a kiegészítő információk vagy dokumentumok benyújtásához választott.

A konzulátuson sorra kerülő személyes meghallgatást annak a harmadik országnak valamelyik hivatalos nyelvén kell lebonyolítani, amelyben a konzulátus található, vagy pedig bármely olyan nyelven, amelyben a kérelmező és a konzulátus megállapodik egymással.

A meghallgatást követően a meghallgatást végző személynek véleményt kell megfogalmaznia, amelyben megindokolja az ajánlást.

A vonatkozó elemeket és a véleményt rögzíteni kell egy, a személyes meghallgatás napján a kérelemfájlban elhelyezendő űrlapon.

(9)   A további információknak vagy dokumentumoknak a kérelmező általi, a (2) bekezdéssel összhangban történő benyújtásakor az ETIAS központi rendszerének a kérelemfájlban rögzítenie és tárolnia kell ezeket az információkat vagy dokumentumokat. A (6) bekezdés szerinti személyes meghallgatás során rendelkezésre bocsátott további információkat vagy dokumentumokat a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének hozzá kell adnia a kérelemfájlhoz.

A személyes meghallgatáshoz használt űrlapon és a kérelemfájlban rögzített további információkba vagy dokumentumokba kizárólag a kérelem vizsgálata és elbírálása céljából, jogorvoslati eljárás lefolytatása érdekében, valamint ugyanazon kérelmező újabb kérelmének feldolgozása céljából lehet betekinteni.

(10)   A felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének folytatnia kell a kérelem vizsgálatát azt követően, hogy a kérelmező benyújtotta a további információkat vagy dokumentumokat, vagy adott esetben, amikor sor került a személyes meghallgatásra.

28. cikk

Más tagállamokkal folytatott konzultáció

(1)   Amennyiben a 20. cikk (7) bekezdésével összhangban azt állapítják meg, hogy egy vagy több tagállam vitte be vagy bocsátotta rendelkezésre a találatot eredményező adatokat, a 22. cikk szerinti ellenőrzést követően az ETIAS központi egységének értesítenie kell az érintett tagállam(ok) ETIAS nemzeti egységét, elindítva ezzel az érintett tagállam(ok) ETIAS nemzeti egysége és a felelős tagállam ETIAS nemzeti egysége közötti konzultációs folyamatot.

(2)   A konzultációba bevont tagállamok ETIAS nemzeti egységeinek a konzultáció céljára hozzáféréssel kell rendelkezniük a kérelemfájlhoz.

(3)   A konzultációba bevont tagállamok ETIAS nemzeti egységének:

a)

indokolással ellátott támogató véleményt kell kibocsátania a kérelemre vonatkozóan; vagy

b)

indokolással ellátott elutasító véleményt kell kibocsátania a kérelemre vonatkozóan.

A támogató vagy elutasító véleményt a konzultációba bevont tagállam ETIAS nemzeti egységének rögzítenie kell a kérelemfájlban.

(4)   A felelős tagállam ETIAS nemzeti egysége azt követően is konzultálhat egy vagy több tagállam ETIAS nemzeti egységével, hogy a kérelmező válaszolt a további információk benyújtására vonatkozó felszólításra. Amennyiben a 27. cikk (1) bekezdésének megfelelően a konzultációba bevont tagállam nevében szólították fel a kérelmezőt ilyen további információk benyújtására, a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének konzultálnia kell az említett, konzultációba bevont tagállam ETIAS nemzeti egységével azt követően, hogy a kérelmező válaszolt a további információk benyújtására vonatkozó felszólításra. Ilyen esetekben a konzultációba bevont tagállamok ETIAS nemzeti egységei számára hozzáférést kell biztosítani azokhoz a releváns további információkhoz, illetve dokumentumokhoz is, amelyeket a kérelmező a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének felszólítása nyomán rendelkezésre bocsátott a konzultációba való bevonásuk tárgyával kapcsolatban. Amennyiben több tagállamot is felkérnek konzultációra, a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének kell gondoskodnia a koordinációról.

(5)   A konzultációba bevont tagállam ETIAS nemzeti egységének a konzultációra való felkérésről szóló értesítés időpontjától számított 60 órán belül válaszolnia kell. A kérelem vonatkozásában támogató véleménynek kell tekinteni, ha a határidőn belül nem adnak választ.

(6)   E konzultációs folyamat során a konzultációra való felkérést és az arra adott válaszokat a 6. cikk (2) bekezdésének m) pontjában említett szoftveren keresztül kell továbbítani, valamint azokat elérhetővé kell tenni a felelős tagállam ETIAS nemzeti egysége számára.

(7)   Amennyiben a konzultációba bevont legalább egy tagállam ETIAS nemzeti egysége elutasító véleményt bocsát ki a kérelem vonatkozásában, a felelős tagállam ETIAS nemzeti egysége a 37. cikknek megfelelően megtagadja az utazási engedély kiadását. E bekezdés nem érinti a 44. cikk rendelkezéseit.

(8)   Ha arra technikai probléma vagy előre nem látott körülmények miatt szükség van, az ETIAS központi egységének kell meghatároznia a felelős tagállamot és a konzultációba bevonandó tagállamokat, és elő kell segítenie az ebben a cikkben említett konzultációt a tagállamok között.

29. cikk

Konzultáció az Europollal

(1)   Amennyiben e rendelet 20. cikkének (8) bekezdésével összhangban azt állapítják meg, hogy az Europol bocsátotta rendelkezésre a találatot eredményező adatokat, az ETIAS központi egységének erről értesítenie kell az Europolt, elindítva ezzel az Europol és a felelős tagállam ETIAS nemzeti egysége közötti konzultációs folyamatot. E konzultációt az (EU) 2016/794 rendelettel és különösen annak IV. fejezetével összhangban kell lefolytatni.

(2)   Amennyiben az Europolt bevonják a konzultációba, az ETIAS központi egységének továbbítania kell az Europol számára a kérelemfájl releváns adatait, valamint a konzultációhoz szükséges találatot.

(3)   Az Europol semmilyen esetben sem férhet hozzá a kérelmező iskolai végzettségre vonatkozó, a 17. cikk (2) bekezdésének h) pontja szerinti személyes adataihoz.

(4)   Amennyiben az (1) bekezdésnek megfelelően bevonják a konzultációba, az Europolnak indokolással ellátott véleményt kell kibocsátania a kérelemről. Az Europol véleményét hozzáférhetővé kell tenni a felelős tagállam ETIAS nemzeti egysége számára, amely rögzíti azt a kérelemfájlban.

(5)   A felelős tagállam ETIAS nemzeti egysége konzultálhat az Europollal azt követően, hogy a kérelmező válaszolt a további információk benyújtására vonatkozó felszólításra. Ilyen esetben az ETIAS nemzeti egységnek továbbítania kell az Europol részére a kérelmező által azon utazási engedély iránti kérelem összefüggésében rendelkezésre bocsátott, további releváns információkat vagy dokumentumokat is, amely vonatkozásában az Europollal konzultációra került sor.

(6)   Az Europolnak a konzultációs célú megkereséstől számított 60 órán belül válaszolnia kell. A kérelem vonatkozásában támogató véleménynek kell tekinteni, ha az Europol a határidőn belül nem ad választ.

(7)   A konzultációs folyamat során a konzultációra való felkérést és az arra adott válaszokat a 6. cikk (2) bekezdésének m) pontjában említett szoftveren keresztül kell továbbítani, valamint azokat elérhetővé kell tenni a felelős tagállam ETIAS nemzeti egysége számára.

(8)   Amennyiben az Europol elutasító véleményt ad ki a kérelem vonatkozásában és a felelős tagállam ETIAS nemzeti egysége úgy dönt, hogy kiadja az utazási engedélyt, meg kell indokolnia a döntését, és az indokolását rögzítenie kell a kérelemfájlban.

(9)   Ha arra technikai probléma vagy előre nem látható körülmények miatt szükség van, az ETIAS központi egységének kell meghatároznia a felelős tagállamot, és elő kell segítenie az ebben a cikkben említett konzultációkat a felelős tagállam és az Europol között.

30. cikk

A kérelmező értesítésére vonatkozó határidők

A 19. cikkel összhangban elfogadhatónak minősülő kérelem benyújtásának időpontjától számított 96 órán belül a kérelmezőnek értesítést kell kapnia, amelyben jelzik számára:

a)

hogy kiadták-e az utazási engedélyét vagy megtagadták annak kiadását; vagy

b)

hogy további információkat vagy dokumentumokat kell benyújtania és személyes meghallgatásra hívhatják be, feltüntetve a kérelem feldolgozásának a 32. cikk (2) bekezdése szerint alkalmazandó maximális időtartamát.

31. cikk

Státuszlekérdező eszköz

A Bizottság státuszlekérdező eszközt hoz létre annak érdekében, hogy a kérelmezők ellenőrizhessék kérelmük feldolgozásának állását, illetve ellenőrizhessék utazási engedélyük érvényességi idejét és státuszát (érvényes, elutasított, megsemmisített vagy visszavont). Ezt az eszközt a 16. cikkben említett, kifejezetten e célt szolgáló, nyilvánosan elérhető honlapon vagy mobil eszközökre telepíthető alkalmazáson keresztül kell elérhetővé tenni.

A Bizottság a 89. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el ennek a státuszlekérdező eszköznek a további meghatározása céljából.

32. cikk

A kérelem tárgyában való határozathozatal

(1)   A 19. cikkel összhangban elfogadhatónak minősülő kérelem benyújtásának időpontjától számított legfeljebb 96 órán belül határozatot kell hozni a kérelem tárgyában.

(2)   Kivételes esetben, amikor a kérelmezőt arról értesítették, hogy további információkat vagy dokumentumokat kell benyújtania, és amikor a kérelmezőt személyes meghallgatásra hívták be, az e cikk (1) bekezdésében meghatározott időtartamot meg kell hosszabbítani. Az ilyen kérelemről legkésőbb a további információknak vagy dokumentumoknak a kérelmező általi benyújtásától számított 96 órán belül kell határozatot hozni. Ha a kérelmezőt a 27. cikk (4) bekezdésében említett személyes meghallgatásra hívják be, a kérelemről a személyes meghallgatást követő 48 órán belül kell határozatot hozni.

(3)   Az e cikk (1) és a (2) bekezdésében említett határidők lejárta előtt határozatot kell hozni:

a)

az utazási engedélynek a 36. cikkel összhangban történő kiadásáról; vagy

b)

az utazási engedély kiadásának a 37. cikkel összhangban történő megtagadásáról.

V. FEJEZET

AZ ETIAS VIZSGÁLATI SZABÁLYOK ÉS AZ ETIAS FIGYELŐLISTA

33. cikk

Az ETIAS vizsgálati szabályok

(1)   Az ETIAS vizsgálati szabályok egy olyan algoritmust alkotnak, amely lehetővé teszi az (EU) 2016/679 rendelet 4. cikkének 4. pontjában meghatározott profilalkotást az ETIAS központi rendszerében található kérelemfájlban rögzített adatoknak és a biztonsági, az illegális bevándorlással kapcsolatos, illetve a magas szintű járványügyi kockázatra utaló, az ETIAS központi egysége által az e cikk (4) bekezdése szerint létrehozott specifikus kockázati mutatóknak az e rendelet 20. cikkével összhangban történő összehasonlítása révén. Az ETIAS központi egységének rögzítenie kell az ETIAS vizsgálati szabályokat az ETIAS központi rendszerében.

(2)   A Bizottságot a 89. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el a biztonsággal és az illegális bevándorlással kapcsolatos, illetve a magas szintű járványügyi kockázatok részletesebb meghatározása érdekében az alábbiak alapján:

a)

a határregisztrációs rendszer által előállított statisztikák, amelyek az utazók egy meghatározott csoportja esetében a túltartózkodás és a megtagadott beléptetések szokatlanul magas arányát jelzik;

b)

az ETIAS által a 84. cikkel összhangban előállított statisztikák, amelyek az utazási engedélyek kiadása megtagadásának szokatlanul magas arányát jelzik az utazók egy meghatározott csoportjával összefüggő biztonsági, illegális bevándorlással kapcsolatos, illetve magas szintű járványügyi kockázat miatt;

c)

az ETIAS által a 84. cikkel összhangban előállított statisztikák és a határregisztrációs rendszer által előállított statisztikák, amelyek szerint összefüggés van az igénylőlapon keresztül gyűjtött információk, valamint az utazók túltartózkodása, illetve a beléptetések megtagadása között;

d)

a tagállamok által szolgáltatott, ténybeli és bizonyítékokon alapuló elemekkel alátámasztott információk egyes specifikus biztonsági kockázati mutatókkal vagy az adott tagállam által azonosított fenyegetésekkel kapcsolatban;

e)

a tagállamok által szolgáltatott, ténybeli és bizonyítékokon alapuló elemekkel alátámasztott információk az utazók egy meghatározott csoportja esetében a túltartózkodásnak és a beléptetések megtagadásának az adott tagállamban tapasztalt szokatlanul magas arányára vonatkozóan;

f)

konkrét, magas szintű járványügyi kockázatokra vonatkozóan a tagállamok által szolgáltatott információk, valamint az ECDC által szolgáltatott járványügyi felügyeleti információk és kockázatértékelések, továbbá a WHO járványkitörésekre vonatkozó jelentései.

(3)   A Bizottság végrehajtási jogi aktus révén pontosítja azokat az e rendeletben és az e cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott kockázatokat, amelyeken az e cikk (4) bekezdésében említett specifikus kockázati mutatóknak alapulniuk kell. Az említett végrehajtási jogi aktust a 90. cikk (2) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

A specifikus kockázatokat legalább hathavonta felül kell vizsgálni, és amennyiben szükséges, a Bizottságnak a 90. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban új végrehajtási jogi aktust kell elfogadnia.

(4)   A (3) bekezdés szerint létrehozott specifikus kockázatok alapján az ETIAS központi egységének meg kell határoznia a specifikus kockázati mutatókat, amelyek különböző adatok kombinációjából állnak és az alábbi adatok közül legalább egyet tartalmaznak:

a)

korosztály, nem, állampolgárság;

b)

tartózkodási hely szerinti ország és város;

c)

iskolai végzettség (alapfokú, középfokú, felsőfokú vagy egyik sem);

d)

jelenlegi foglalkozás (foglalkozási csoport megnevezése).

(5)   A specifikus kockázati mutatóknak célzottaknak és arányosaknak kell lenniük. A mutatók alapját semmilyen esetben sem képezheti kizárólag a személy neme vagy életkora. Semmilyen körülmények között nem alapulhatnak az adott személy bőrszínére, fajára, etnikai vagy társadalmi származására, genetikai tulajdonságaira, nyelvére, politikai vagy egyéb véleményére, vallási vagy világnézeti meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, nemzeti kisebbséghez való tartozására, vagyoni helyzetére, születésére, fogyatékosságára vagy szexuális irányultságára utaló információkon.

(6)   A specifikus kockázati mutatókat az ETIAS központi egységének kell meghatároznia, létrehoznia, előzetesen megvizsgálnia, bevezetnie, utólagosan értékelnie, felülvizsgálnia és törölnie az ETIAS vizsgálatokért felelős tanácsadó testületével folytatott egyeztetést követően.

34. cikk

Az ETIAS figyelőlista

(1)   Az ETIAS figyelőlistának az olyan személyekkel kapcsolatos adatokat kell tartalmaznia, akiket terrorista bűncselekmény vagy egyéb súlyos bűncselekmény elkövetésével vagy abban való részvétellel gyanúsítanak, illetve akikről az adott személy átfogó értékelésén alapuló tényszerű bizonyítékok vagy megalapozott indokok alapján feltételezhető, hogy terrorista bűncselekményt vagy egyéb súlyos bűncselekményt fognak elkövetni. Az ETIAS figyelőlista az ETIAS központi rendszerének részét képezi.

(2)   Az ETIAS figyelőlistát terrorista bűncselekményekkel vagy egyéb súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos információk alapján kell létrehozni.

(3)   A (2) bekezdésben említett információkat az (EU) 2016/794 rendelet rendelkezéseinek sérelme nélkül az Europolnak, vagy a tagállamoknak kell bevinniük az ETIAS figyelőlista adatai közé. Az Europol, illetve a tagállamok maguk felelnek az általuk bevitt minden adatért. Az ETIAS figyelőlistának minden egyes információs elem vonatkozásában fel kell tüntetnie azt a dátumot és időpontot, amikor az Europol vagy az adatelemet bevivő tagállam az adatot bevitte.

(4)   A (2) bekezdésben említett információk alapján az ETIAS figyelőlistának olyan adatokból kell felépülnie, amelyek a következő elemek közül legalább egyet tartalmaz:

a)

vezetéknév;

b)

születéskori vezetéknév;

c)

születési idő;

d)

egyéb nevek (álnév vagy álnevek, művésznév vagy -nevek, szokásos név vagy nevek);

e)

úti okmány vagy okmányok (típus, szám és az úti okmányt vagy okmányokat kibocsátó ország);

f)

lakcím;

g)

e-mail cím;

h)

telefonszám;

i)

egy cég vagy szervezet neve, e-mail címe, levelezési címe, telefonszáma;

j)

IP-cím.

Ha rendelkezésre állnak, a következő adatelemekkel kell kiegészíteni a fent felsorolt adatelemek legalább egyikét tartalmazó vonatkozó elemeket: keresztnév vagy -nevek, születési hely, születési ország, nem, valamint állampolgárság.

35. cikk

Az ETIAS figyelőlistával kapcsolatos kötelezettségek és feladatok

(1)   Mielőtt az Europol vagy egy tagállam adatokat visz be az ETIAS figyelőlistába:

a)

meg kell állapítania, hogy az információk megfelelők, pontosak és kellő jelentőségűek-e ahhoz, hogy felkerüljenek az ETIAS figyelőlistára;

b)

értékelnie kell az adatok potenciális hatását a manuálisan feldolgozandó kérelmek arányára;

c)

ellenőriznie kell, hogy az adatok megfelelnek-e a SIS-be bevitt valamely figyelmeztető jelzésnek.

(2)   Az eu-LISA-nak létre kell hoznia egy külön eszközt az (1) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez.

(3)   Ha az (1) bekezdés c) pontja szerinti ellenőrzés megállapítja, hogy az adatok megfelelnek a SIS-be bevitt valamely figyelmeztető jelzésnek, azokat nem kell bevinni az ETIAS figyelőlistára.

(4)   A tagállamok és az Europol felelősek a 34. cikk (2) bekezdésében említett, az ETIAS figyelőlistába általuk bevitt adatok pontosságáért és azok naprakészen tartásáért.

(5)   Az Europolnak rendszeresen, legalább évente felül kell vizsgálnia és ellenőriznie kell az általa az ETIAS figyelőlistába bevitt adatok folyamatos pontosságát. A tagállamoknak hasonlóképpen, rendszeresen és legalább évente felül kell vizsgálniuk és ellenőrizniük kell az általuk az ETIAS figyelőlistába bevitt adatelemek folyamatos pontosságát. Az Europol és a tagállamok közös eljárást dolgoznak ki és hajtanak végre e cikk szerinti kötelezettségeik teljesítése céljából.

(6)   A felülvizsgálatot követően a tagállamoknak és az Europolnak törölniük kell az adatokat az ETIAS figyelőlistáról, ha bizonyítást nyer, hogy bevitelük okai már nem állnak fenn, vagy hogy az adatok elavultak vagy nem naprakészek.

(7)   Az ETIAS figyelőlista, valamint az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett értékelési eszköz műszaki kifejlesztését és elhelyezését az eu-LISA-nak kell biztosítania. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén műszaki előírásokat határoz meg az ETIAS figyelőlistára és a vizsgálati eszközre vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 90. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

VI. FEJEZET

AZ UTAZÁSI ENGEDÉLY KIADÁSA, KIADÁSÁNAK MEGTAGADÁSA, AZ ENGEDÉLY MEGSEMMISÍTÉSE VAGY VISSZAVONÁSA

36. cikk

Az utazási engedély kiadása

(1)   Amennyiben egy kérelemnek a III., IV. és V. fejezetben megállapított eljárások szerinti vizsgálata alapján az állapítható meg, hogy nincsenek olyan tényszerű bizonyítékok vagy tényszerű bizonyítékokon alapuló észszerű indokok, amelyek arra engednek következtetni, hogy egy adott személynek a tagállamok területén való jelenléte biztonsági, illegális bevándorlással kapcsolatos, illetve magas szintű járványügyi kockázatot jelent, az ETIAS központi rendszerének vagy a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének ki kell adnia az utazási engedélyt.

(2)   Abban az esetben, ha kétséges, hogy van-e elegendő indok az utazási engedély kiállításának megtagadására, a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének lehetőséget kell biztosítani arra – többek között személyes meghallgatást követően is –, hogy olyan megjelöléssel ellátott utazási engedélyt adjon ki, amelyben ajánlja a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságoknak, hogy végezzenek elkülönített helyen történő ellenőrzést.

A felelős tagállam ETIAS nemzeti egysége a konzultációba bevont tagállam kérésére is csatolhat az utazási engedélyhez ilyen megjelölést. Az ilyen megjelölés kizárólag a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok számára látható.

A megjelölést automatikusan el kell távolítani, amint a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok elvégezték az ellenőrzést és bevitték a megfelelő beutazási adatrekordot a határregisztrációs rendszerbe.

(3)   A felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének lehetőséget kell biztosítani arra, hogy olyan megjelölést alkalmazzon, amely jelzi az ETIAS központi rendszerének adataihoz hozzáféréssel rendelkező határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok és egyéb hatóságok számára, hogy megvizsgálták a kérelem feldolgozása során jelzett találatot, és meggyőződtek arról, hogy téves találatról van szó, vagy pedig a manuális feldolgozás során megállapították, hogy nem indokolt az utazási engedély kiadásának megtagadása.

(4)   A Bizottság a 89. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, hogy szabályok és eljárások előírása révén megfelelő biztosítékokat vezessen be az egyéb információs rendszerekben szereplő figyelmeztető jelzésekkel való ütközés elkerülése érdekében, valamint hogy meghatározza a megjelölés feltételeit, kritériumait és időtartamát, e rendelet szerint.

(5)   Az utazási engedély három évig vagy a kérelem során regisztrált úti okmány érvényességi idejének lejártáig (amelyik előbb következik be), és a tagállamok területére érvényes.

(6)   Az utazási engedély nem biztosít automatikusan beutazási vagy tartózkodási jogot.

37. cikk

Az utazási engedély kiadásának megtagadása

(1)   Az utazási engedély kiadását meg kell tagadni, ha a kérelmező:

a)

olyan úti okmányt használt, amelyet a SIS-ben elveszettként, ellopottként, jogellenesen használtként vagy érvénytelenítettként jelentettek;

b)

biztonsági kockázatot jelent;

c)

illegális bevándorlással kapcsolatos kockázatot jelent;

d)

magas szintű járványügyi kockázatot jelent;

e)

olyan személy, akire vonatkozóan a SIS-ben beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést rögzítettek;

f)

a 27. cikkben említett határidőkön belül nem válaszol a további információk vagy dokumentumok benyújtására irányuló felszólításra;

g)

nem jelenik meg a 27. cikk (4) bekezdésében említett meghallgatáson.

(2)   Az utazási engedély kiadását akkor is meg kell tagadni, ha a kérelem időpontjában megalapozott és komoly kétség merül fel az adatok hitelessége, a kérelmező nyilatkozatainak megbízhatósága, a kérelmező által benyújtott igazoló dokumentumok vagy a tartalmuk helytállósága tekintetében.

(3)   Azon kérelmezőket, akiknek elutasították az utazási engedély iránti kérelmét, megilleti a jogorvoslati eljáráshoz való jog. A jogorvoslati eljárást a kérelemről szóló határozatot meghozó tagállamban, e tagállam nemzeti jogának megfelelően kell lefolytatni. A felelős tagállam ETIAS nemzeti egysége a jogorvoslati eljárásról köteles tájékoztatni a kérelmezőket. A tájékoztatást az 539/2001/EK rendelet II. mellékletében felsorolt országok közül annak valamelyik hivatalos nyelvén kell közölni, amelynek az adott kérelmező az állampolgára.

(4)   Az utazási engedély iránti korábbi kérelem elutasítása nem vezet az új kérelem automatikus elutasításához. Az új kérelmet az összes rendelkezésre álló információ alapján kell megvizsgálni.

38. cikk

Értesítés az utazási engedély kiadásáról vagy a kérelem elutasításáról

(1)   Az utazási engedély kiadását követően kérelmezőnek az e-mail szolgáltatás révén erről azonnal értesítést kell kapnia, amely magában foglalja az alábbiakat:

a)

annak egyértelmű jelzése, hogy az utazási engedélyt kiadták, valamint az utazási engedély iránti kérelem számát;

b)

az utazási engedély kezdeti és lejárati dátuma;

c)

annak egyértelmű jelzése, hogy beutazáskor a kérelmezőnek ugyanazt az úti okmányt kell bemutatnia, amelyet az igénylőlapon megadott, és hogy az úti okmányban bekövetkező minden változás az utazási engedély iránti új kérelem benyújtását teszi szükségessé;

d)

emlékeztető az (EU) 2016/399 rendelet 6. cikkében meghatározott beutazási feltételekre, valamint arra, hogy a rövidtávú tartózkodás bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napot meg nem haladó időtartamú lehet;

e)

arra vonatkozó emlékeztető, hogy az utazási engedély birtoklása önmagában nem biztosít automatikus beutazási jogot;

f)

arra vonatkozó emlékeztető, hogy a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok a külső határoknál kérhetik az igazoló dokumentumok bemutatását annak ellenőrzése céljából, hogy teljesülnek-e a beutazási és tartózkodási feltételek;

g)

arra vonatkozó emlékeztető, hogy az érvényes utazási engedély megléte a tartózkodás olyan feltétele, amelynek a tagállamok területén való rövid távú tartózkodás teljes időtartama alatt teljesülnie kell;

h)

link az (EU) 2017/2226 rendelet 13. cikkében említett webes szolgáltatáshoz, hogy a harmadik országbeli állampolgárok bármikor ellenőrizhessék az engedélyezett tartózkodásukból fennmaradó időtartamot;

i)

adott esetben azok a tagállamok, amelyekbe a kérelmező utazni jogosult;

j)

link az ETIAS nyilvános weboldalához, amely információkat tartalmaz arról, hogy a kérelmezőnek lehetősége van kérni az utazási engedély visszavonását, arról, hogy az utazási engedély visszavonható abban az esetben, ha a kiadásának feltételei már nem teljesülnek, illetve arról, hogy megsemmisíthető abban az esetben, ha nyilvánvalóvá válik, hogy a kiadásának feltételei a kiadásának időpontjában nem teljesültek;

k)

tájékoztatás a 45/2001/EK rendelet 13–16. cikke, valamint az (EU) 2016/679 rendelet 15–18. cikke szerinti jogok gyakorlására vonatkozó eljárásokról; az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség adatvédelmi tisztviselőjének, az európai adatvédelmi biztosnak és – ha az utazási engedélyt az ETIAS központi rendszere adta ki – az első tervezett tartózkodás helye szerinti tagállam nemzeti felügyeleti hatóságának elérhetőségeiről, illetve – ha az utazási engedélyt ETIAS nemzeti egység adta ki –, a felelős tagállam nemzeti felügyeleti hatóságának elérhetőségeiről.

(2)   Amennyiben az utazási engedély kiadását megtagadták, a kérelmezőnek az e-mail szolgáltatás révén erről azonnal értesítést kell kapnia, amely magában foglalja az alábbiakat:

a)

annak egyértelmű jelzése, hogy az utazási engedély kiadását megtagadták, valamint az utazási engedély iránti kérelem száma;

b)

hivatkozás azon felelős tagállam ETIAS nemzeti egységére, amelyik megtagadta az utazási engedély kiadását, és annak címére;

c)

az utazási engedély kiadásának megtagadását alátámasztó indokról vagy indokokról szóló nyilatkozat, a 37. cikk (1) és (2) bekezdésében felsorolt indokok közül megjelölve az alkalmazandó indokot, lehetővé téve ezáltal, hogy a kérelmező jogorvoslati kérelmet nyújtson be;

d)

tájékoztatás a jogorvoslati kérelem benyújtásához való jogról, ennek határidejéről; a 16. cikk (7) bekezdésében említett információkat tartalmazó honlap ra mutató link.

e)

tájékoztatás a 45/2001/EK rendelet 13–16. cikke, valamint az (EU) 2016/679 rendelet 15–18. cikke szerinti jogok gyakorlására vonatkozó eljárásokról; az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség adatvédelmi tisztviselőjének, az európai adatvédelmi biztosnak és a felelős tagállam nemzeti felügyeleti hatóságának elérhetőségeiről.

(3)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja az utazási engedély kiadásának megtagadására, valamint az engedély megsemmisítésére vagy visszavonására szolgáló űrlapot. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 90. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

39. cikk

A kérelemfájl adatokkal való kiegészítése az utazási engedély kiadásáról vagy a kiadás megtagadásáról szóló határozatot követően

(1)   Amennyiben határozat született az utazási engedély kiadásáról, az ETIAS központi rendszerének, vagy amennyiben a határozat a IV. fejezet szerinti manuális feldolgozást követően született, a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének haladéktalanul ki kell egészítenie a kérelemfájlt a következő adatokkal:

a)

státuszinformáció, amely jelzi, hogy az utazási engedélyt kiadták;

b)

hivatkozás arra, hogy az utazási engedélyt az ETIAS központi rendszere adta-e ki vagy azt manuális feldolgozást követően adták ki; az utóbbi esetben a felelős tagállam határozatot meghozó ETIAS nemzeti egységét és annak címét tartalmazó hivatkozás;

c)

az utazási engedély kiadásáról szóló határozat időpontja;

d)

az utazási engedély kezdeti és lejárati dátuma;

e)

az utazási engedélyhez csatolt bármely megjelölés a 36. cikk (2), illetve (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a megjelölés(ek) indokainak, valamint a 36. cikk (2) bekezdésének esetében az elkülönített helyen történő ellenőrzés szempontjából releváns további információknak, a 36. cikk (3) bekezdésének esetében pedig a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok szempontjából releváns további információknak a feltüntetésével.

(2)   A Bizottság a 89. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a hozzáadható további információk típusának formátumának és nyelvének, valamint a megjelölések indokainak részletesebb meghatározására vonatkozóan..

(3)   Amennyiben határozat született az utazási engedély kiadásának megtagadásáról, a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének ki kell egészítenie a kérelemfájlt a következő adatokkal:

a)

státuszinformáció, amely jelzi, hogy az utazási engedély kiadását megtagadták;

b)

hivatkozás a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységére, amelyik megtagadta az utazási engedély kiadását, és annak címére;

c)

az utazási engedély kiadásának megtagadásáról szóló határozat időpontja;

d)

az utazási engedély kiadása megtagadásának indokai, az indokot a 37. cikk (1) és (2) bekezdésében felsoroltak közül megjelölve.

(4)   Az (1) és a (3) bekezdésben említett adatokon túlmenően, amennyiben határozat született az utazási engedély kiadásáról vagy kiadásának megtagadásáról, a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének a jogerős határozat indokolásával is ki kell egészítenie a kérelemfájlt, kivéve, ha a szóban forgó határozat az engedély kiadásának megtagadásáról szól és annak alapja egy, a konzultációba bevont tagállam elutasító véleménye.

40. cikk

Az utazási engedély megsemmisítése

(1)   Az utazási engedélyt meg kell semmisíteni, amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a kiadásának feltételei nem teljesültek a kiadás időpontjában. Az utazási engedélyt a 37. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott egy vagy több megtagadási indok fennállása esetén kell megsemmisíteni.

(2)   Amennyiben egy tagállamnak bizonyítéka van arra nézve, hogy az utazási engedély kiadásának feltételei nem teljesültek a kiadás időpontjában, az adott tagállam ETIAS nemzeti egységének meg kell semmisítenie az utazási engedélyt.

(3)   Azon személyeket, akiknek az utazási engedélyét megsemmisítették, megilleti a jogorvoslati eljáráshoz való jog. A jogorvoslati eljárást a megsemmisítésről szóló határozatot meghozó tagállamban, e tagállam nemzeti jogának megfelelően kell lefolytatni. A felelős tagállam ETIAS nemzeti egysége a jogorvoslati eljárásról köteles tájékoztatni a kérelmezőket. A tájékoztatást az 539/2001/EK rendelet II. mellékletében felsorolt országok közül annak valamelyik hivatalos nyelvén közölni, amelynek az adott kérelmező az állampolgára.

(4)   Az utazási engedély megsemmisítéséről szóló határozatot alátámasztó indokolást a személyzet azon tagjának kell rögzítenie a kérelemfájlban, aki a kockázatelemzést végezte.

41. cikk

Az utazási engedély visszavonása

(1)   Az utazási engedélyt vissza kell vonni, amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a kiadásának feltételei már nem teljesülnek. Az utazási engedélyt a 37. cikk (1) bekezdésében meghatározott egy vagy több megtagadási indok fennállása esetén kell visszavonni.

(2)   Amennyiben egy tagállamnak bizonyítéka van arra nézve, hogy az utazási engedély kiadásának feltételei többé már nem teljesülnek, az adott tagállam ETIAS nemzeti egységének vissza kell vonnia az utazási engedélyt.

(3)   A (2) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben a SIS-ben új, beutazási és tartózkodási tilalomra vonatkozó, vagy elveszett, ellopott, jogellenesen használt vagy érvénytelenített úti okmányra vonatkozó figyelmeztető jelzést adtak ki egy, a SIS-nek tájékoztatnia kell erről az ETIAS központi rendszerét. Az ETIAS központi rendszerének ellenőriznie kell, hogy ez az új figyelmeztető jelzés összefüggésbe hozható-e valamely érvényes utazási engedéllyel. Amennyiben ez az eset áll fenn, az ETIAS központi rendszerének továbbítania kell a kérelemfájlt a figyelmeztető jelzést bevitelét elvégző tagállam ETIAS nemzeti egységének. Beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő új figyelmeztető jelzés kiadása esetén az ETIAS nemzeti egységnek vissza kell vonnia az utazási engedélyt. Amennyiben az utazási engedély olyan úti okmányhoz kapcsolódik, amelyet a SIS-ben vagy az SLTD-ben elveszett, ellopott, jogellenesen használt vagy érvénytelenített úti okmányként jelentettek, az ETIAS nemzeti egységnek manuálisan kell feldolgoznia a kérelemfájlt.

(4)   Az ETIAS figyelőlistára bevitt új adatokat össze kell hasonlítani az ETIAS központi rendszerében tárolt kérelemfájlokban szereplő adatokkal. Az ETIAS központi rendszerének ellenőriznie kell, hogy az említett új adat összefüggésbe hozható-e valamely érvényes utazási engedéllyel. Amennyiben ez az eset áll fenn, az ETIAS központi rendszerének továbbítania kell a kérelemfájlt az új adatot bevivő tagállam ETIAS nemzeti egységének, vagy amennyiben az új adatot az Europol vitte be, azon tagállam ETIAS nemzeti egységének, amely a kérelmező által a 17. cikk (2) bekezdésének j) pontjával összhangban bejelentett adatok alapján az első tervezett tartózkodás helye szerinti tagállam. Ennek az ETIAS nemzeti egységnek értékelnie kell a biztonsági kockázatot, és amennyiben arra a következtetésre jut, hogy az engedély megadásának feltételei már nem teljesülnek, vissza kell vonnia az utazási engedélyt.

(5)   Amennyiben egy érvényes utazási engedély birtokosának vonatkozásában az (EU) 2016/399 rendelet V. mellékletének B. részében felsorolt B. vagy I. indokkal alátámasztott, a beléptetés megtagadására vonatkozó adatrekordot rögzítenek az EES-ben, az ETIAS központi rendszerének továbbítania kell a kérelemfájlt azon tagállam ETIAS nemzeti egységének, amelyik megtagadta a beléptetést. Ennek az ETIAS nemzeti egységnek meg kell vizsgálnia, hogy az utazási engedély kiadásának feltételei még mindig teljesülnek-e, és amennyiben nem, vissza kell vonnia az utazási engedélyt.

(6)   Az utazási engedély visszavonásáról szóló határozatot alátámasztó indokolást a személyzet azon tagjának kell rögzítenie a kérelemfájlban, aki a kockázatelemzést végezte.

(7)   Azon kérelmezőket, akiknek az utazási engedélyét visszavonták, megilleti a jogorvoslati eljáráshoz való jog. A jogorvoslati eljárást a visszavonásról szóló határozatot meghozó tagállamban, e tagállam nemzeti jogának megfelelően kell lefolytatni. A felelős tagállam ETIAS nemzeti egysége a jogorvoslati eljárásról köteles tájékoztatni a kérelmezőket. A tájékoztatást az 539/2001/EK rendelet II. mellékletében felsorolt országok közül annak valamelyik hivatalos nyelvén kell közölni, amelynek az adott kérelmező az állampolgára.

(8)   Az utazási engedély a kérelmező kérésére visszavonható. Az ilyen alapon történő visszanovás ellen jogorvoslatnak helye nincs. Ha a kérelmező a kérésének benyújtásakor egy tagállam területén tartózkodik, a visszavonás akkor válik hatályossá, amikor a kérelmező elhagyja a területet, és az EES-ben létrehozzák az ennek megfelelő belépési/kilépési adatrekordot az (EU) 2017/2226 rendelet 16. cikkének (3) bekezdésével és 17. cikkének (2) bekezdésével összhangban.

42. cikk

Az utazási engedély megsemmisítéséről vagy visszavonásáról szóló értesítés

Amennyiben az utazási engedélyt megsemmisítették vagy visszavonták, erről a kérelmezőnek az e-mail szolgáltatáson keresztül haladéktalanul értesítést kell kapnia, amely magában foglalja:

a)

annak egyértelmű jelzését, hogy az utazási engedélyt megsemmisítették vagy visszavonták, valamint az utazási engedély iránti kérelem számát;

b)

az azon felelős tagállam ETIAS nemzeti egységére és annak címére való hivatkozást, amelyik megsemmisítette vagy visszavonta az utazási engedélyt;

c)

az utazási engedély megsemmisítésének vagy visszavonásának indokaira vonatkozó nyilatkozatot, a 37. cikk (1) és (2) bekezdésében felsorolt indokok közül megjelölve az alkalmazott indokokat, lehetővé téve ezáltal a kérelmezőnek, hogy jogorvoslati kérelmet nyújtson be;

d)

a jogorvoslati kérelem benyújtásához való jogról, és ennek határidejéről szóló tájékoztatást, valamint a 16. cikk (7) bekezdésében említett információkat tartalmazó honlapra mutató linket.

e)

annak egyértelmű jelzését, hogy az érvényes utazási engedély megléte a tartózkodás olyan feltétele, amelynek a tagállamok területén való rövid távú tartózkodás teljes időtartama alatt teljesülnie kell;

f)

a 45/2001/EK rendelet 13–16. cikke, valamint az (EU) 2016/679 rendelet 15–18. cikke szerinti jogok gyakorlására vonatkozó eljárásokról szóló tájékoztatást;az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség adatvédelmi tisztviselőjének, az európai adatvédelmi biztosnak és a felelős tagállam nemzeti felügyeleti hatóságának elérhetőségeit.

43. cikk

A kérelemfájl adatokkal való kiegészítése az utazási engedély megsemmisítésére vagy visszavonására vonatkozó határozatot követően

(1)   Amennyiben az utazási engedély megsemmisítéséről vagy visszavonásáról szóló határozat született, a felelős tagállam az utazási engedélyt megsemmisítő vagy visszavonó ETIAS nemzeti egységének haladéktalanul ki kell egészítenie a kérelemfájlt a következő adatokkal:

a)

státuszinformáció, amely jelzi, hogy az utazási engedélyt megsemmisítették vagy visszavonták;

b)

hivatkozás azon felelős tagállam ETIAS nemzeti egységére, amelyik visszavonta vagy megsemmisítette az utazási engedélyt, és annak címére; valamint

c)

az utazási engedély megsemmisítéséről vagy visszavonásáról szóló határozat időpontja;

(2)   A felelős tagállam az utazási engedélyt megsemmisítő vagy visszavonó ETIAS nemzeti egységének fel kell tüntetnie a kérelemfájlban a megsemmisítésnek vagy visszavonásnak a 37. cikk (1) és (2) bekezdése szerint alkalmazandó indokát vagy indokait, vagy azt, hogy az utazási engedélyt a 41. cikk (8) bekezdése szerint a kérelmező kérésére vonták vissza.

44. cikk

Korlátozott területi érvényességű utazási engedély kiadása humanitárius okokból, nemzeti érdekből vagy nemzetközi kötelezettségek miatt

(1)   Amennyiben a kérelmet a 19. cikknek megfelelően elfogadhatónak minősítették, az a tagállam, amelybe az érintett harmadik országbeli állampolgár utazni szándékozik, kivételes jelleggel kiadhat korlátozott területi érvényességű utazási engedélyt, amennyiben a szóban forgó tagállam úgy ítéli meg, hogy arra humanitárius okokból – a nemzeti jogának megfelelően –, nemzeti érdekből vagy nemzetközi kötelezettségek miatt szükség van, tekintet nélkül arra a tényre, hogy:

a)

a 26. cikk szerinti manuális feldolgozás még nem zárult le, vagy

b)

az utazási engedély kiadását megtagadták, illetve megsemmisítették vagy visszavonták az utazási engedélyt.

Ezen engedélyek általában véve csak a kiadó tagállam területén lesznek érvényesek. Kivételes esetben azonban több tagállamra kiterjedő területi érvényességgel is ki lehet adni őket, ha ehhez minden egyes érintett tagállam hozzájárul az ETIAS nemzeti egységén keresztül. Amennyiben egy ETIAS nemzeti egység több tagállamra vonatkozó, korlátozott területi érvényességű utazási engedély kiadásának lehetőségét vizsgálja, a felelős tagállam ezen ETIAS nemzeti egysége konzultál az érintett tagállamokkal.

Amennyiben az e bekezdés első albekezdésének a) pontjában említett körülmények között korlátozott területi érvényességű utazási engedély kérelmezésére vagy kiadására került sor, ez nem szakíthatja meg a kérelemnek a nem korlátozott területi érvényességű utazási engedély kiadását lehetővé tévő manuális feldolgozását.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában a kérelmező a nyilvánosan elérhető honlapon és a mobil eszközökre telepíthető alkalmazásban megadottak szerint felveheti a kapcsolatot az ETIAS központi egységével, feltüntetve kérelmének számát, azt a tagállamot, amelybe utazni szándékozik, valamint azt, hogy utazására humanitárius okokból kerül sor, illetve hogy az nemzetközi kötelezettségekkel áll összefüggésben. Az ilyen kapcsolatfelvétel esetén az ETIAS központi egységének tájékoztatnia kell annak a tagállamnak az ETIAS nemzeti egységét, amelybe a harmadik országbeli állampolgár utazni szándékozik, valamint rögzítenie kell az információkat a kérelemfájlban.

(3)   Azon tagállam ETIAS nemzeti egysége, amelybe a harmadik országbeli állampolgár utazni szándékozik, felszólíthatja a kérelmezőt további információk vagy dokumentumok benyújtására, és meghatározhatja, hogy a szóban forgó további információkat vagy dokumentumokat milyen határidőn belül kell a kérelmezőnek benyújtania. Erről a felszólításról a 6. cikk (2) bekezdésének f) pontjában említett e-mail szolgáltatáson keresztül kell értesítést küldeni a kérelemfájlban rögzített kapcsolattartási e-mail címre, és abban fel kell tüntetni azt, hogy a szóban forgó információkat vagy dokumentumokat milyen nyelveken lehet benyújtani. E nyelvek között szerepelnie kell legalább az angol, a francia vagy a német nyelvnek, kivéve, ha az értesítésben egy olyan nyelvet is megadnak, amely annak a harmadik országnak az egyik hivatalos nyelve, amelynek a kérelmező az állítása szerint az állampolgára. A kérelmezőtől nem követelhető meg az e nyelveken készült hivatalos fordítás benyújtása. A kérelmezőnek a kért további információkat vagy dokumentumokat közvetlenül az ETIAS nemzeti egységnek kell benyújtania a 6. cikk (2) bekezdésének g) pontjában említett biztonságos felhasználóifiók-szolgáltatáson keresztül. A további információk vagy dokumentumok benyújtásakor az ETIAS központi rendszerének rögzítenie és tárolnia kell ezeket az információkat vagy dokumentumokat a kérelemfájlban. A kérelemfájlban rögzített további információkba vagy dokumentumokba kizárólag a kérelem vizsgálata és elbírálása céljából, jogorvoslati eljárással összefüggésben, vagy ugyanazon kérelmező új kérelmének feldolgozása céljából lehet betekinteni.

(4)   A korlátozott területi érvényességű utazási engedély a szóban forgó engedély alapján történő első beutazás időpontjától számítva legfeljebb 90 napig érvényes.ra.

(5)   Az e cikk szerint kiállított utazási engedélyek megjelölés tárgyát képezhetik a 36. cikk (2) vagy (3) bekezdése szerint.

(6)   Amennyiben korlátozott területi érvényességű utazási engedély kerül kiadásra, a szóban forgó engedélyt kiadó ETIAS nemzeti egységnek a következő adatokkal kell kiegészítenie a kérelemfájlt:

a)

státuszinformáció, amely jelzi, hogy a korlátozott területi érvényességű utazási engedélyt kiadták;

b)

azon tagállam(ok), amely(ek)be az utazási engedély birtokosa jogosult utazni, valamint az utazási engedély érvényességének időtartama;

c)

azon tagállam ETIAS nemzeti egysége, amelyik kiadta a korlátozott területi érvényességű utazási engedélyt, és annak címe;

d)

a korlátozott területi érvényességű utazási engedély kiadásáról szóló határozat időpontja;

e)

hivatkozás a vonatkozó humanitárius okokra, nemzeti érdekre vagy nemzetközi kötelezettségekre;

f)

az utazási engedélyhez csatolt esetleges megjelölés a 36. cikk (2), illetve (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a megjelölés(ek) indokainak, valamint a 36. cikk (2) bekezdésének esetében az elkülönített helyen történő ellenőrzés szempontjából releváns további információknak, a 36. cikk (3) bekezdésének esetében pedig a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok szempontjából releváns további információknak a feltüntetésével.

Amennyiben az ETIAS nemzeti egység úgy ad ki korlátozott területi érvényességű utazási engedélyt, hogy a kérelmező nem nyújtott be semmilyen információt vagy dokumentumot, akkor ennek az ETIAS nemzeti egységnek a kérelemfájlban rögzítenie és tárolnia kell a határozatot alátámasztó megfelelő információkat és dokumentumokat.

(7)   Amennyiben a korlátozott területi érvényességű utazási engedélyt kiadták, erről a kérelmezőnek az e-mail szolgáltatáson keresztül értesítést kell kapnia, amely magában foglalja:

a)

annak egyértelmű jelzését, hogy a korlátozott területi érvényességű utazási engedélyt kiadták, valamint az utazási engedély iránti kérelem számát;

b)

a korlátozott területi érvényességű utazási engedély kezdeti és lejárati dátumát;

c)

annak egyértelmű jelzését, hogy az engedély birtokosa mely tagállamokba jogosult utazni, és hogy csak az említett tagállamok területén belül jogosult utazni;

d)

az arra vonatkozó emlékeztetőt, hogy az érvényes utazási engedély megléte a tartózkodás olyan feltétele, amelynek teljesülnie kell az azon tagállam területén való rövid távú tartózkodás teljes időtartama alatt, amelyre vonatkozóan a korlátozott területi érvényességű utazási engedélyt kiadták;

e)

az (EU) 2017/2226 rendelet 13. cikkében említett webes szolgáltatáshoz tartozó linket, hogy a harmadik országbeli állampolgárok bármikor ellenőrizhessék az engedélyezett tartózkodásukból fennmaradó időtartamot.

VII. FEJEZET

AZ ETIAS FUVAROZÓK ÁLTALI HASZNÁLATA

45. cikk

A fuvarozók ellenőrzési célú hozzáférése az adatokhoz

(1)   A légi fuvarozóknak, a tengeri fuvarozóknak és a szárazföldön távolsági busszal csoportokat szállító nemzetközi fuvarozást végző fuvarozóknak adatokat kell lekérdezniük az ETIAS információs rendszerből annak ellenőrzése céljából, hogy az utazási engedély megszerzésére kötelezett harmadik országbeli állampolgárok rendelkeznek-e érvényes utazási engedéllyel.

(2)   A 6. cikk (2) bekezdésének k) pontjában említett – mobil műszaki megoldások használatát is lehetővé tevő – fuvarozói portálhoz való biztonságos hozzáféréssel biztosítani kell, hogy a fuvarozók az utasok beszállása előtt el tudják végezni az e cikk (1) bekezdésében említett adatlekérdezést. A fuvarozóknak meg kell adniuk az úti okmány géppel olvasható vizsgálati zónájában található adatokat és meg kell jelölniük a beutazás helye szerinti tagállamot. A repülőtéri tranzit esetében ettől eltérve a fuvarozók nem kötelesek ellenőrizni, hogy a harmadik országbeli állampolgárok rendelkeznek-e érvényes utazási engedéllyel.

Az ETIAS információs rendszer a fuvarozói portálon keresztül OK/NOT OK válaszüzenetet küld a fuvarozóknak, amelyben jelzi, hogy az adott személy rendelkezik-e érvényes utazási engedéllyel. Abban az esetben, ha a 44. cikknek megfelelően korlátozott területi érvényességű utazási engedély került kiadásra, az ETIAS központi rendszere által küldött válasznak egyrészt figyelemmel kell lennie arra, hogy az engedély mely tagállam(ok)ra érvényes, másrészt a fuvarozó által megjelölt, a beutazás helye szerinti tagállamra. A fuvarozók az elküldött információt és a kapott választ az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően tárolhatják. Az OK/NOT OK válaszüzenet nem tekinthető a belépés (EU) 2016/399 rendelet szerinti engedélyezésére vagy megtagadására vonatkozó döntésnek.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén részletes szabályokat fogad el a fuvarozói portál üzemeltetési feltételeire vonatkozó részletes szabályokra, valamint az alkalmazandó adatvédelmi és biztonsági szabályokra vonatkozóan.

(3)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén létrehoz egy kizárólag a fuvarozók számára fenntartott hitelesítési rendszert annak érdekében, hogy az e cikk (2) bekezdése szerinti célból a fuvarozók erre felhatalmazott alkalmazottai hozzáférhessenek a fuvarozói portálhoz. A hitelesítési rendszer kialakításakor figyelemmel kell lenni az információbiztonsági kockázatkezelésre, valamint a beépített és az alapértelmezett adatvédelem elveire. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 90. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(4)   A fuvarozói portál egy olyan különálló, csak olvasható adatbázist használ, amelyet az ETIAS-ban tárolt adatok minimálisan szükséges részhalmazának egyirányú lehívása útján naponta frissítenek. Az eu-LISA felel a fuvarozói portál biztonságáért, az abban található személyes adatok biztonságáért, továbbá azért a folyamatért, amelynek során a személyes adatokat a különálló, csak olvasható adatbázisba lekérik.

(5)   Az e cikk (1) bekezdésében említett fuvarozókra alkalmazni kell a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i schengeni megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény (a továbbiakban: a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény) 26. cikkének (2) bekezdésével és a 2001/51/EK tanácsi irányelv (40) 4. cikkével összhangban megállapított szankciókat abban az esetben, amikor olyan harmadik országbeli állampolgárokat fuvaroznak, akik annak ellenére, hogy kötelesek utazási engedélyt beszerezni, nem rendelkeznek érvényes utazási engedéllyel.

(6)   E cikk (5) bekezdésétől eltérve, amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett fuvarozókra az adott harmadik országbeli állampolgárt illetően már alkalmazandók a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 26. cikkének (2) bekezdésével és a 2001/51/EK irányelv 4. cikkével összhangban megállapított szankciók, az e cikk (5) bekezdésében említett szankciók nem alkalmazandók.

(7)   Az (5) bekezdés végrehajtásának céljából, vagy az annak alkalmazásával összefüggésben felmerülő esetleges viták rendezésének céljából, az eu-LISA a fuvarozók által a fuvarozói portálon keresztül végzett minden adatkezelési műveletről naplót vezet. Ezekben a naplókban fel kell tüntetni minden egyes művelet dátumát és időpontját, a lekérdezésre felhasznált adatokat, a fuvarozói portál által továbbított adatokat és a kérdéses fuvarozó nevét.

A naplókat két évig meg kell őrizni. A naplókat megfelelő intézkedésekkel kell védeni a jogosulatlan hozzáféréstől.

(8)   Abban az esetben, ha harmadik országbeli állampolgárok beléptetését megtagadják, az őket légi, tengeri vagy szárazföldi úton a külső határokhoz szállító fuvarozók haladéktalanul kötelesek ismét felelősséget vállalni értük. A határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok felszólítására a fuvarozók kötelesek visszaszállítani a harmadik országbeli állampolgárokat vagy abba a harmadik országba, amelyből odaszállították őket, vagy abba a harmadik országba, amely kiállította az utazáshoz használt úti okmányukat vagy bármely más olyan harmadik országba, amelybe biztosan beengedikőket.

(9)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a szárazföldön, távolsági autóbuszokkal csoportokat szállító fuvarozók számára az ETIAS rendszer működésbe lépésétől számított első három évben az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés opcionális, az (5) bekezdésben említett rendelkezések pedig ebben az időszakban nem alkalmazandók rájuk.

46. cikk

Tartalékeljárások arra az esetre, ha a fuvarozók nem férnek hozzá az adatokhoz a hozzáférés technikai kivitelezhetetlensége miatt

(1)   Amennyiben a 45. cikk (1) bekezdésében említett adatlekérdezés technikailag kivitelezhetetlen az ETIAS információs rendszer valamely részének meghibásodása miatt, a fuvarozók mentesülnek az érvényes utazási engedély rendelkezésre állásának ellenőrzésére vonatkozó kötelezettség alól. Amennyiben az eu-LISA észleli az ilyen meghibásodást, az ETIAS központi egységének tájékoztatnia kell a fuvarozókat. Továbbá arról is tájékoztatnia kell a fuvarozókat, ha a meghibásodást megszüntették. Amennyiben a meghibásodást a fuvarozók észlelik, erről tájékoztathatják az ETIAS központi egységét.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében említett esetekben a 45. cikk (5) bekezdésében említett szankciók nem szabhatók ki a fuvarozókra.

(3)   Amennyiben a 45. cikk (1) bekezdésében említett adatlekérdezés – az ETIAS információs rendszer valamely részének meghibásodásától eltérő okokból – a fuvarozó számára hosszabb ideig technikailag kivitelezhetetlen, a fuvarozónak tájékoztatnia kell az ETIAS központi egységét.

(4)   A Bizottság végrehajtási jogi aktus révén meghatározza az e cikkben említett tartalékeljárások részleteit. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 90. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

VIII. FEJEZET

AZ ETIAS HATÁRFORGALOM-ELLENŐRZÉST VÉGZŐ HATÓSÁGOK ÁLTALI HASZNÁLATA A KÜLSŐ HATÁROKON

47. cikk

Hozzáférés az adatokhoz a külső határokon végzett ellenőrzés céljából

(1)   Az (EU) 2016/399 rendelet értelmében a külső határokon működő határátkelőhelyeken határforgalom-ellenőrzést végző illetékes hatóságoknak az úti okmány géppel olvasható vizsgálati zónájában szereplő adatok felhasználásával lekérdezést kell végrehajtaniuk az ETIAS központi rendszerében.

(2)   Az ETIAS központi rendszere által küldött válasznak az alábbiakat kell jeleznie:

a)

a szóban forgó személy rendelkezik-e érvényes utazási engedéllyel, valamint a 44. cikk szerint kiállított korlátozott területi érvényességű utazási engedélyek esetében azon tagállam vagy tagállamok, amelyre vagy amelyekre az engedély érvényes;

b)

a 36. cikk (2), illetve (3) bekezdése szerinti, az utazási engedélyhez csatolt esetleges megjelölés;

c)

az utazási engedély le fog-e járni a következő 90 napon belül és az érvényesség fennmaradó időtartama;

d)

a 17. cikk (2) bekezdésének k) és l) pontjában említett adatok.

(3)   Ha az utazási engedély a következő 90 napon belül le fog járni, a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságoknak tájékoztatniuk kell az utazási engedély birtokosát az érvényesség fennmaradó időtartamáról, arról a lehetőségről, hogy új utazási engedély iránti kérelmet a tagállamok területén való tartózkodás során is benyújthat, továbbá arról a kötelezettségről, hogy a rövid távú tartózkodás teljes időtartama alatt érvényes utazási engedéllyel kell rendelkeznie. Ezt a tájékoztatást vagy a határőr adja meg a határforgalom-ellenőrzések során, vagy pedig a határátkelőhelyen elhelyezett olyan berendezés révén kell megadni, amely lehetővé teszi a harmadik országbeli állampolgár számára a 31. cikkben említett státuszlekérdező eszköz igénybevételét. E tájékoztatást a 16. cikkben említett nyilvánosan elérhető honlapon is meg kell adni. Az ETIAS központi rendszerének az e-mail szolgáltatáson keresztül ugyanezeket az információkat automatikusan meg kell küldenie az utazási engedély birtokosának.

(4)   Ha az ETIAS központi rendszerétől kapott válasz a 36. cikk (2) bekezdése szerint az utazási engedélyhez csatolt megjelölést mutat, a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságoknak elkülönített helyen történő ellenőrzést kell végezniük.Az elkülönített helyen történő ellenőrzés céljából engedélyezni kell számukra a kérelemfájlt a 39. cikk (1) bekezdése e) pontjának, illetve a 44. cikk (6) bekezdése f) pontjának megfelelően kiegészítő további információk lekérdezését.

Ha az ETIAS központi rendszerétől kapott válasz a 36. cikk (3) bekezdésében említett megjelölést mutat, és további ellenőrzésekre van szükség, a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok a 39. cikk (1) bekezdésének e) pontjában, illetve a 44. cikk (6) bekezdésének f) pontjában említett további információk beszerzése érdekében hozzáférhetnek az ETIAS központi rendszeréhez.

48. cikk

Tartalékeljárások arra az esetre, ha az adatokhoz a külső határokon technikai okokból nem lehet hozzáférni

(1)   Amennyiben a 47. cikk (1) bekezdésében említett lekérdezés technikailag kivitelezhetetlen az ETIAS információs rendszer bármely részének meghibásodása miatt, az ETIAS központi egységének értesítenie kell a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságokat és a tagállamok ETIAS nemzeti egységeit.

(2)   Amennyiben a 47. cikk (1) bekezdésében említett keresés technikailag kivitelezhetetlen valamely tagállam nemzeti határinfrastruktúrájának meghibásodása miatt, a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságoknak értesíteniük kell az ETIAS központi egységét és az érintett tagállam ETIAS nemzeti egységét. Az ETIAS központi egységének ezt követően haladéktalanul tájékoztatnia kell az eu-LISA-t és a Bizottságot.

(3)   Az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett mindkét esetben a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok a nemzeti vészhelyzeti terveik szerint kötelesek eljárni. Az (EU) 2016/399 rendelettel összhangban a nemzeti vészhelyzeti tervben a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok számára engedélyezni lehet, hogy az ETIAS központi rendszere lekérdezésére vonatkozó, az e rendelet 47. cikkének (1) bekezdésében említett kötelezettségtől ideiglenesen eltérjenek.

(4)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett esetekre vonatkozó – a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok által követendő eljárásokat is tartalmazó – vészhelyzetiterv-mintákat fogad el. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 90. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. A tagállamok a vészhelyzetiterv-minták alapján saját nemzeti vészhelyzeti terveket fogadnak el, az adott mintát nemzeti szinten szükség szerint kiigazítva.

IX. FEJEZET

Az ETIAS bevándorlási hatóságok általi használata

49. cikk

A bevándorlási hatóságok hozzáférése az adatokhoz

(1)   A tagállamok területére történő beutazás vagy ott-tartózkodás feltételei teljesülésének vizsgálata vagy ellenőrzése, valamint az ehhez kapcsolódó megfelelő intézkedések meghozatala céljából a tagállamok bevándorlási hatóságai számára hozzáférést kell biztosítani az ETIAS központi rendszeréhez, hogy a 17. cikk (2) bekezdésének a)–e) pontjában említett adatok tekintetében keresést végezhessenek.

(2)   Az ETIAS központi rendszeréhez való, e cikk (1) bekezdése szerinti hozzáférés csak a következő feltételek teljesülése esetén engedélyezhető:

a)

az (EU) 2017/2226 rendelet 26. cikke szerint az EES-ben előzetes keresést végeztek, és

b)

a keresés eredménye azt mutatja, hogy az EES nem tartalmaz arra vonatkozó belépési adatrekordot, hogy a harmadik országbeli állampolgár a tagállamok területén tartózkodik.

Az e bekezdés első albekezdésének a) és b) pontjában említett feltételek teljesülését szükség szerint ellenőrizni kell az EES-ben az (EU) 2017/2226 rendelet 46. cikkében előírt azon naplóbejegyzésekhez való hozzáférés révén, amelyek az e bekezdés első albekezdésének a) pontja szerinti kereséshez, valamint az említett albekezdés b) pontjában említett válaszhoz tartoznak.

(3)   Az ETIAS központi rendszere által küldött válasznak jeleznie kell, hogy a szóban forgó személy rendelkezik-e érvényes utazási engedéllyel, a 44. cikk szerint kiállított korlátozott területi érvényességű utazási engedélyek esetében pedig abban azt a tagállamot vagy tagállamokat is fel kell tüntetni, amelyre vagy amelyekre az adott utazási engedély érvényes. Az ETIAS központi rendszerének továbbá egyrészt jeleznie kell, hogy az utazási engedély le fog-e járni a következő 90 napon belül, másrészt az érvényesség fennmaradó időtartamát.

Kiskorúak esetében a bevándorlási hatóságok számára hozzáférést kell biztosítani az utazó szülői felügyeletét gyakorló személyre vagy törvényes gyámjára vonatkozó, a 17. cikk (2) bekezdésének k) pontjában említett adatokhoz is.

X. FEJEZET

AZ ETIAS KÖZPONTI RENDSZERÉHEZ VALÓ BŰNÜLDÖZÉSI CÉLÚ HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS ÉS FELTÉTELEK

50. cikk

A tagállamok kijelölt hatóságai

(1)   A tagállamok kijelölik azokat a hatóságokat, amelyek a terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és nyomozása céljából jogosultak kérelmezni az ETIAS központi rendszerében rögzített adatok lekérdezését.

(2)   Minden tagállam kijelöl egy központi hozzáférési pontot, amely hozzáféréssel rendelkezik az ETIAS központi rendszeréhez. A központi hozzáférési pontnak ellenőriznie kell, hogy az ETIAS központi rendszeréhez való hozzáférés kérelmezésére vonatkozó, az 52. cikkben foglalt feltételek teljesülnek-e.

A kijelölt hatóság és a központi hozzáférési pont tartozhat ugyanazon szervezethez – amennyiben ezt a nemzeti jog megengedi –, azonban a központi hozzáférési pontnak az e rendelet szerinti feladatai elvégzése során a kijelölt hatóságoktól teljesen függetlenül kell eljárnia. A központi hozzáférési pontnak a kijelölt hatóságoktól el kell különülnie, és az általa függetlenül elvégzendő ellenőrzés kimenetelét illetően nem fogadhat el tőlük utasításokat.

A tagállamok egynél több központi hozzáférési pontot is kijelölhetnek, hogy alkotmányos vagy egyéb törvényi követelményeikkel összhangban megfeleljenek szervezeti és közigazgatási struktúrájuknak.

A tagállamok értesítik az eu-LISA-t és a Bizottságot a kijelölt hatóságaikról és a központi hozzáférési pontjaikról, és ezt az értesítést bármikor módosíthatják vagy felválthatják.

(3)   Nemzeti szinten minden tagállam listát vezet a kijelölt hatóságok azon operatív egységeiről, amelyek számára engedélyezték, hogy a központi hozzáférési pontokon keresztül kérelmezhessék az ETIAS központi rendszerében tárolt adatok lekérdezését.

(4)   Az ETIAS központi rendszeréhez kizárólag a központi hozzáférési pontok megfelelő felhatalmazással rendelkező személyzete férhet hozzá az 51. és az 52. cikkel összhangban.

51. cikk

Az ETIAS központi rendszeréhez való bűnüldözési célú hozzáférésre vonatkozó eljárás

(1)   Az 50. cikk (3) bekezdésében említett operatív egységeknek az 50. cikk (2) bekezdésében említett központi hozzáférési pontokhoz az ETIAS központi rendszerében tárolt valamely konkrét adathalmaz lekérdezése iránt indokolással ellátott elektronikus vagy írásbeli kérelmet kell benyújtaniuk. A 17. cikk (2) bekezdésének i) pontjában, valamint a 17. cikk (4) bekezdésének a)–c) pontjában említett adatok lekérdezése esetén az indokolással ellátott elektronikus vagy írásbeli kérelemben megfelelően alá kell támasztani e konkrét adatok lekérdezésének szükségességét.

(2)   A hozzáférés iránti kérelem kézhezvételét követően a központi hozzáférési pontnak ellenőriznie kell, hogy az 52. cikkben említett hozzáférési feltételek teljesülnek-e, beleértve annak ellenőrzését is, hogy a 17. cikk (2) bekezdésének i) pontjában, valamint a 17. cikk (4) bekezdésének a)–c) pontjában említett adatok lekérdezése iránti kérelem indokolt-e.

(3)   Amennyiben az 52. cikkben említett hozzáférési feltételek teljesülnek, a központi hozzáférési pontnak fel kell dolgoznia a kérelmet. A központi hozzáférési pont által az ETIAS központi rendszeréből lekérdezett adatokat az adatbiztonságot nem veszélyeztető módon kell továbbítani a kérelmet benyújtó operatív egység részére.

(4)   Sürgős esetben, amikor terrorista bűncselekményből vagy egyéb súlyos bűncselekményből eredő, egy személy életét fenyegető közvetlen veszélyt kell elhárítani, a központi hozzáférési pontnak azonnal fel kell dolgoznia a kérelmet, és csak utólagosan kell ellenőriznie, hogy teljesült-e az 52. cikkben foglalt valamennyi feltétel, és hogy az eset valóban sürgős volt-e. Az utólagos ellenőrzést a kérelem feldolgozását követően indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben legkésőbb hét munkanapon belül el kell végezni.

Amennyiben az utólagos ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az ETIAS központi rendszerében rögzített adatok lekérdezése vagy az azokhoz való hozzáférés indokolatlan volt, minden olyan hatóságnak, amely hozzáfért az említett adatokhoz, törölnie kell az ETIAS központi rendszeréből származó adatokat. A hatóságoknak a törlés tényéről tájékoztatniuk kell azt a tagállami központi hozzáférési pontot, ahol a törlés iránti kérelmet benyújtották.

52. cikk

A tagállamok kijelölt hatóságainak az ETIAS központi rendszerében rögzített adatokhoz való hozzáférésére vonatkozó feltételek

(1)   A kijelölt hatóságok akkor kérelmezhetik az ETIAS központi rendszerében tárolt adatok lekérdezését, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a)

a lekérdezés céljából történő hozzáférés terrorista bűncselekmény vagy egyéb súlyos bűncselekmény megelőzése, felderítése vagy nyomozása céljából szükséges;

b)

a lekérdezés céljából történő hozzáférés egyedi esetben szükséges és arányos; és

c)

bizonyíték áll rendelkezésre, vagy alapos okkal feltételezhető, hogy az ETIAS központi rendszerében tárolt adatok lekérdezése hozzá fog járulni a szóban forgó bűncselekmények valamelyikének megelőzéséhez, felderítéséhez vagy nyomozásához, különösen, ha fennáll annak a megalapozott gyanúja, hogy a terrorista bűncselekmény, illetve egyéb súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személy, az ilyen bűncselekmény elkövetője vagy áldozata az e rendelet hatálya alá tartozó utazók valamely kategóriájába tartozik.

(2)   Az ETIAS központi rendszerében végrehajtott lekérdezéseket a kérelemfájlban rögzített, alábbi egy vagy több adatelem alapján végzett keresésre kell korlátozni:

a)

vezetéknév (családi név), és ha rendelkezésre áll, utónév vagy utónevek (keresztnevek);

b)

egyéb nevek (álnév vagy álnevek, művésznév vagy -nevek, szokásos név vagy nevek);

c)

úti okmány száma;

d)

lakcím;

e)

e-mail cím;

f)

telefonszámok;

g)

IP-cím.

(3)   A keresés leszűkítése érdekében az ETIAS központi rendszerének a (2) bekezdésben felsorolt adatok segítségével történő lekérdezése kombinálható a kérelemfájlban szereplő következő adatokkal:

a)

állampolgárság vagy állampolgárságok;

b)

nem;

c)

születési idő vagy korosztály.

(4)   Abban az esetben, ha a kérelemfájlban rögzített adatok találatot eredményeznek, az ETIAS központi rendszere lekérdezésének hozzáférést kell biztosítania a 17. cikk (2) bekezdésének a)–g) és j)–m) pontjában említett, a kérelemfájlban rögzített adatokhoz, valamint az érintett kérelemfájlba az utazási engedély kiadása, kiadásának megtagadása, az engedély megsemmisítése vagy visszavonása vonatkozásában a 39. és a 43. cikkel összhangban bevitt adatokhoz. A 17. cikk (2) bekezdésének i) pontjában, valamint a 17. cikk (4) bekezdésének a)–c) pontjában említett, a kérelemfájlban rögzített adatokhoz való hozzáférés csak akkor biztosítható, ha az operatív egységek kifejezetten kérelmezték a szóban forgó adatok lekérdezését az 51. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, indokolással ellátott elektronikus vagy írásbeli kérelemben, és az említett kérelmet a központi hozzáférési pont független módon ellenőrizte és jóváhagyta. Az ETIAS központi rendszerében végzett lekérdezés nem biztosíthat hozzáférést a 17. cikk (2) bekezdésének h) pontjában említett iskolai végzettségre vonatkozó adatokhoz.

53. cikk

Az Europolnak az ETIAS központi rendszerében rögzített adatokhoz való hozzáférésére vonatkozó eljárás és feltételek

(1)   Az 1. cikk (2) bekezdése szerinti célból az Europol kérelmezheti az ETIAS központi rendszerében tárolt adatok lekérdezését, az ETIAS központi rendszerében tárolt valamely konkrét adathalmaz lekérdezése iránt pedig indokolással ellátott elektronikus kérelmet nyújthat be az ETIAS központi egységének. A 17. cikk (2) bekezdésének i) pontjában, valamint a 17. cikk (4) bekezdésének a)–c) pontjában említett adatok lekérdezése esetén az indokolással ellátott elektronikus kérelemben megfelelően alá kell támasztani e konkrét adatok lekérdezésének szükségességét.

(2)   Az indokolással ellátott kérelemnek bizonyítékot kell tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy az összes következő feltétel teljesül:

a)

a lekérdezésre az Europol hatáskörébe tartozó terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzésére, felderítésére vagy nyomozására irányuló tagállami fellépések támogatása és megerősítése érdekében van szükség;

b)

a lekérdezés az adott esetben szükséges és arányos;

c)

a lekérdezés az 52. cikk (2) bekezdésében említett adatok alapján végzett keresésre korlátozódik, szükség esetén az 52. cikk (3) bekezdésében felsorolt adatokkal kombinálva és

d)

bizonyíték áll rendelkezésre, vagy alapos okkal feltételezhető, hogy a lekérdezés hozzá fog járulni a szóban forgó bűncselekmények valamelyikének megelőzéséhez, felderítéséhez vagy nyomozásához, különösen, ha fennáll annak a megalapozott gyanúja, hogy a terrorista bűncselekmény, illetve egyéb súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személy, az ilyen bűncselekmények elkövetője vagy áldozata az e rendelet hatálya alá tartozó utazók valamely kategóriájába tartozik.

(3)   Az Europolnak az ETIAS központi rendszerében tárolt adatok lekérdezése iránti kérelmeit egy megfelelő felhatalmazással rendelkező Europol-tisztviselőkből álló speciális egységnek előzetesen ellenőriznie kell, és ennek során hatékonyan és kellő időben meg kell vizsgálnia, hogy a kérelem teljesíti-e a (2) bekezdésben meghatározott összes feltételt.

(4)   Abban az esetben, ha a kérelemfájlban tárolt adatok találatot eredményeznek, az ETIAS központi rendszere lekérdezésének hozzáférést kell biztosítania a 17. cikk (2) bekezdésének a)–g) és j)–m) pontjában említett adatokhoz, valamint az érintett kérelemfájlt az utazási engedély kiadása, kiadásának megtagadása, megsemmisítése vagy visszavonása vonatkozásában a 39. és a 43. cikkel összhangban kiegészítő adatokhoz. A 17. cikk (2) bekezdésének i) pontjában, valamint a 17. cikk (4) bekezdésének a)–c) pontjában említett, a kérelemfájlt kiegészítő adatokhoz való hozzáférés csak akkor biztosítható, ha az Europol kifejezetten kérelmezte a szóban forgó adatok lekérdezését. Az ETIAS központi rendszerében végzett lekérdezés nem biztosíthat hozzáférést a 17. cikk (2) bekezdésének h) pontjában említett iskolai végzettségre vonatkozó adatokhoz.

(5)   Miután a megfelelő felhatalmazással rendelkező Europol-tisztviselőkből álló speciális egység jóváhagyta a kérelmet, az ETIAS központi egységének fel kell dolgoznia az ETIAS központi rendszerében tárolt adatok lekérdezése iránti kérelmet. A kérelmezett adatokat az adatbiztonságot nem veszélyeztető módon kell továbbítania az Europolnak.

XI. FEJEZET

AZ ADATOK MEGŐRZÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA

54. cikk

Az adatok megőrzése

(1)   Minden egyes kérelemfájlt a következő ideig kell tárolni az ETIAS központi rendszerében:

a)

az utazási engedély érvényességi ideje;

b)

az utazási engedély 37., 40. és 41. cikkel összhangban történő megtagadásáról, megsemmisítéséről vagy visszavonásáról szóló utolsó határozattól számított öt év. Amennyiben a 20. cikk (5) bekezdése szerinti automatizált feldolgozás találatot eredményezett, a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének értékelnie kell a biztonsági, az illegális bevándorlással kapcsolatos, illetve a magas szintű járványügyi kockázatot, és határozatot kell hoznia az utazási engedély kiadásáról vagy annak megtagadásáról. A felelős tagállam ETIAS nemzeti egysége semmiképpen sem hozhat automatikusan határozatot a specifikus kockázati mutatókon alapuló találat alapján. A felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének minden esetben egyedileg értékelnie kell a biztonsági, az illegális bevándorlással kapcsolatos és a magas szintű járványügyi kockázatokat.

(2)   Az ETIAS utazási engedély érvényességi idejének lejárta utáni új kérelem megkönnyítése céljából a kérelemfájl csak akkor tárolható az ETIAS központi rendszerében az utazási engedély érvényességének lejártát követően legfeljebb három évig, ha a kérelmező – a hozzájárulásának kérését követően – elektronikusan aláírt nyilatkozat formájában szabadon és kifejezetten hozzájárulását adta ehhez. A hozzájárulás iránti kérelmeket az (EU) 2016/679 rendelet 7. cikkének megfelelően az egyéb kérdésektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, valamint világos és egyszerű nyelvezettel.

A hozzájárulást a 15. cikk (2) bekezdésében előírt automatikus tájékoztatás nyújtását követően kell kérni. Az automatikus tájékoztatásban a 71. cikk o) pontjában említett információkkal összhangban emlékeztetni kell a kérelmezőt az adatmegőrzés céljára, valamint arra, hogy a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az (EU) 2016/679 rendelet 7. cikkének (3) bekezdésével összhangban a kérelmező a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ha a kérelmező visszavonja hozzájárulását, a kérelemfájlt automatikusan törölni kell az ETIAS központi rendszeréből.

Az eu-LISA-nak létre kell hoznia egy olyan eszközt, amelynek segítségével a kérelmező hozzájárulását adhatja és visszavonhatja. Ezt az eszközt a kifejezetten e célt szolgáló, nyilvánosan elérhető honlapon vagy mobil eszközökre telepíthető alkalmazáson keresztül kell elérhetővé tenni.

A Bizottság a 89. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el abból a célból, hogy részletesen meghatározza a kérelmezők által hozzájárulásuk megadásához és visszavonásához használandó eszközt.

(3)   A vonatkozó megőrzési időszak lejáratakor a kérelemfájlt automatikusan törölni kell az ETIAS központi rendszeréből.

55. cikk

Az adatok módosítása és az adatok előrehozott törlése

(1)   Az ETIAS központi egysége és az ETIAS nemzeti egységek kötelesek frissíteni az ETIAS központi rendszerében tárolt adatokat, és biztosítani, hogy az adatok pontosak legyenek. Az ETIAS központi egysége és az ETIAS nemzeti egységek nem jogosultak módosítani a 17. cikk (2), (3) vagy (4) bekezdésének megfelelően az igénylőlapnak a közvetlenül a kérelmező által kiegészített adatait.

(2)   Ha az ETIAS központi egysége arra utaló bizonyítékkal rendelkezik, hogy az ETIAS központi rendszerében az ETIAS központi egysége által rögzített adatok ténybelileg pontatlanok vagy azoknak az ETIAS központi rendszerén belüli kezelésére e rendeletet sértő módon került sor, ellenőriznie kell az érintett adatokat, és szükség esetén haladéktalanul módosítania vagy törölnie kell azokat az ETIAS központi rendszeréből.

(3)   Ha a felelős tagállam arra utaló bizonyítékkal rendelkezik, hogy az ETIAS központi rendszerében rögzített adatok ténybelileg pontatlanok vagy azoknak az ETIAS központi rendszerén belüli kezelésére e rendeletet sértő módon került sor, e tagállam ETIAS nemzeti egységének ellenőriznie kell az érintett adatokat, és szükség esetén haladéktalanul módosítania vagy törölnie kell azokat az ETIAS központi rendszeréből.

(4)   Ha az ETIAS központi egysége arra utaló bizonyítékkal rendelkezik, hogy az ETIAS központi rendszerében tárolt adatok ténybelileg pontatlanok vagy azoknak az ETIAS központi rendszerén belüli kezelésére e rendeletet sértő módon került sor, az ETIAS központi egységének tizennégy napon belül fel kell vennie a kapcsolatot a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységével. Amennyiben a felelős tagállamtól eltérő valamely tagállam rendelkezik ilyen bizonyítékkal, annak szintén tizennégy napon belül kell fel vennie a kapcsolatot az ETIAS központi egységével vagy a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységével. Az ETIAS központi egységének vagy a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének egy hónapon belül ellenőriznie kell az adatok pontosságát és kezelésük jogszerűségét, és ha szükséges, haladéktalanul módosítania vagy törölnie kell az adatokat az ETIAS központi rendszeréből.

(5)   Amennyiben egy harmadik országbeli állampolgár megszerezte egy tagállam állampolgárságát vagy alkalmazandóvá vált rá a 2. cikk (2) bekezdésének a)–c) pontja, az adott tagállam hatóságainak ellenőrizniük kell, hogy az adott személy rendelkezik-e érvényes utazási engedéllyel, és adott esetben haladéktalanul törölniük kell a kérelemfájlt az ETIAS központi rendszeréből. A kérelemfájl törléséért felelős hatóság:

a)

a 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett úti okmányt kiállító tagállam ETIAS nemzeti egysége;

b)

azon tagállam ETIAS nemzeti egysége, amelynek állampolgárságát az érintett személy megszerezte;

c)

azon tagállam ETIAS nemzeti egysége, amely a tartózkodási kártyát vagy tartózkodási engedélyt kiállította.

(6)   Amennyiben egy harmadik országbeli állampolgárra alkalmazandóvá vált a 2. cikk (2) bekezdésének d), e), f) vagy l) pontja, tájékoztathatja az említett cikkben szereplő tartózkodási engedélyt, egységes vízumot vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító nemzeti vízumot kiadó tagállam illetékes hatóságait arról, hogy érvényes utazási engedéllyel rendelkezik és kérelmezheti a megfelelő kérelemfájlnak az ETIAS központi rendszeréből való törlését. E tagállam hatóságainak ellenőrizniük kell, hogy a szóban forgó személy rendelkezik-e érvényes utazási engedéllyel. Amennyiben megerősítésre kerül, hogy az említett személy rendelkezik ilyen engedéllyel, az egységes vízumot vagy a hosszú távú tartózkodásra jogosító nemzeti vízumot kiadó tagállam ETIAS nemzeti egységének haladéktalanul törölnie kell a kérelemfájlt az ETIAS központi rendszeréből.

(7)   Amennyiben egy harmadik országbeli állampolgárra alkalmazandóvá vált a 2. cikk (2) bekezdésének g) pontja, erről a változásról értesítheti azon tagállam illetékes hatóságait, amelybe legközelebb beutazik. Ez a tagállam tizennégy napon belül felveszi a kapcsolatot az ETIAS központi egységével. Az ETIAS központi egységének egy hónapon belül ellenőriznie kell az adatok pontosságát, és ha szükséges, haladéktalanul törölnie kell a kérelemfájlt és az abban foglalt adatokat az ETIAS központi rendszeréből.

(8)   Az igénybe vehető közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül, az érintett számára biztosítani kell, hogy hatékony bírósági jogorvoslattal élhessen az ETIAS-ban tárolt adatok módosítása vagy törlése érdekében.

XII. FEJEZET

ADATVÉDELEM

56. cikk

Adatvédelem

(1)   A 45/2001/EK rendeletet kell alkalmazni a személyes adatoknak az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség és az eu-LISA általi kezelésére.

(2)   Az (EU) 2016/679 rendeletet kell alkalmazni a személyes adatoknak a kérelmeket vizsgáló ETIAS nemzeti egységek, a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok és a bevándorlási hatóságok általi kezelésére.

Amennyiben a személyes adatoknak az ETIAS nemzeti egységek általi kezelését a kérelmeket terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy nyomozása céljából vizsgáló illetékes hatóságok végzik, az (EU) 2016/680 irányelv alkalmazandó.

Amikor az ETIAS nemzeti egység az utazási engedély kiadásáról, kiadásának megtagadásáról, visszavonásáról vagy megsemmisítéséről határoz, az (EU) 2016/679 rendelet alkalmazandó.

(3)   Az (EU) 2016/680 irányelvet kell alkalmazni a személyes adatoknak a tagállamok kijelölt hatóságai általi, az e rendelet 1. cikke (2) bekezdésének alkalmazása céljából történő kezelésére.

(4)   Az (EU) 2016/794 rendeletet kell alkalmazni a személyes adatoknak az Europol általi, az e rendelet 29. és az 53. cikkének megfelelő kezelésére.

57. cikk

Adatkezelő

(1)   A személyes adatoknak az ETIAS központi rendszerében történő kezelése tekintetében az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség a 45/2001/EK rendelet 2. cikkének d) pontjával összhangban adatkezelőnek tekintendő. Az ETIAS központi rendszerének információbiztonsági irányítása tekintetében az eu-LISA adatkezelőnek tekintendő.

(2)   A személyes adatoknak az ETIAS központi rendszerében történő, valamely tagállam általi kezelése tekintetében az ETIAS nemzeti egység az (EU) 2016/679 rendelet 4. cikkének 7. pontjával összhangban adatkezelőnek tekintendő. Az ETIAS nemzeti egység az ETIAS központi rendszerében az említett tagállam által végzett személyesadat-kezelésért központilag felelős.

58. cikk

Adatfeldolgozó

(1)   A személyes adatoknak az ETIAS információs rendszerben történő kezelése tekintetében az eu-LISA a 45/2001/EK rendelet 2. cikkének e) pontja szerinti feldolgozónak tekintendő.

(2)   Az eu-LISA-nak gondoskodnia kell arról, hogy az ETIAS információs rendszer működtetésére e rendelettel összhangban kerüljön sor.

59. cikk

Az adatkezelés biztonsága

(1)   Az eu-LISA-nak, az ETIAS központi egységének és az ETIAS nemzeti egységeknek gondoskodniuk kell arról, hogy az e rendelet szerinti személyesadat-kezelés biztonságos módon történjen. Az eu-LISA-nak, az ETIAS központi egységének és az ETIAS nemzeti egységeknek együtt kell működniük az adatbiztonsággal kapcsolatos feladatok terén.

(2)   A 45/2001/EK rendelet 22. cikkének sérelme nélkül, az eu-LISA-nak meg kell tennie az ETIAS információs rendszer biztonságának szavatolásához szükséges intézkedéseket.

(3)   A 45/2001/EK rendelet 22. cikkének és az (EU) 2016/679 rendelet 32. és 34. cikkének sérelme nélkül, az eu-LISA-nak, az ETIAS központi egységének és az ETIAS nemzeti egységeknek el kell fogadniuk a szükséges intézkedéseket, beleértve egy biztonsági terv, valamint egy üzletmenet-folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási terv elfogadását is, annak érdekében, hogy:

a)

fizikai adatvédelmet valósítsanak meg, többek között a kritikus infrastruktúra védelmére irányuló vészhelyzeti tervek kidolgozása által;

b)

megtagadják a jogosulatlan személyek hozzáférését a biztonságos webes szolgáltatáshoz, az e-mail-szolgáltatáshoz, a biztonságos felhasználóifiók-szolgáltatáshoz, a fuvarozói portálhoz, a kérelmezők rendelkezésére álló státuszlekérdező eszközhöz, valamint a kérelmezők hozzájáruló nyilatkozatának megtételéhez használt eszközhöz;

c)

megtagadják a jogosulatlan személyek hozzáférését az ETIAS céljaira szolgáló adatkezelő berendezésekhez, illetve bejutását az ilyen nemzeti létesítményekbe;

d)

megakadályozzák az adathordozók jogosulatlan olvasását, másolását, módosítását és eltávolítását;

e)

megakadályozzák az adatok jogosulatlan bevitelét és a rögzített személyes adatok jogosulatlan ellenőrzését, módosítását vagy törlését;

f)

megakadályozzák az automatizált adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatát;

g)

megakadályozzák a jogellenes adatkezelést az ETIAS központi rendszerében, illetve az ETIAS központi rendszerében kezelt adatok jogellenes módosítását vagy törlését;

h)

biztosítsák, hogy az ETIAS információs rendszerhez való hozzáférésre jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott adatokhoz férjenek hozzá, mégpedig kizárólag egyéni és egyedi felhasználói azonosítókkal és titkos hozzáférési módszerekkel;

i)

biztosítsák, hogy az ETIAS információs rendszerhez hozzáférési joggal rendelkező valamennyi hatóság létrehozza az adatokhoz való hozzáférésre jogosult személyek feladat- és hatáskörét rögzítő profilokat és bocsássa azokat a felügyeleti hatóságok rendelkezésére;

j)

biztosítsák, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy az adatátviteli berendezések használatával mely szervekhez lehet személyes adatokat továbbítani;

k)

biztosítsák, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy ki, mikor, mely adatokat és milyen célból kezelt az ETIAS információs rendszerben;

l)

megakadályozzák a személyes adatoknak az ETIAS központi rendszerébe vagy az ETIAS központi rendszeréből történő továbbítása vagy adathordozón történő szállítása során a személyes adatok jogellenes olvasását, másolását, módosítását vagy törlését, különösen megfelelő titkosítási technikák révén;

m)

biztosítsák, hogy üzemzavar esetén helyreállítható legyen a telepített rendszerek normál működése;

n)

garantálják a megbízhatóságot azzal, hogy biztosítják, hogy az ETIAS működése során fellépő hibákat minden esetben megfelelően bejelentsék, és életbe léptessék az annak biztosításához szükséges technikai intézkedéseket, hogy az ETIAS meghibásodása miatti adatsérülés esetén a személyes adatokat helyre lehessen állítani;

o)

figyelemmel kísérjék az e bekezdésben említett biztonsági intézkedések eredményességét, és megtegyék a belső ellenőrzéssel kapcsolatban szükséges szervezeti intézkedéseket az e rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében.

(4)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján mintát fogad el a biztonsági tervre, valamint az üzletmenet-folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási tervre vonatkozóan. Ezekete a végrehajtási jogi aktusokat a 90. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. Az eu-LISA igazgatótanácsa, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség igazgatótanácsa, valamint a tagállamok elfogadják az eu-LISA, az ETIAS központi egysége és az ETIAS nemzeti egységek vonatkozásában a biztonsági, üzletmenet-folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási tervüket. Ehhez a Bizottság által elfogadott és szükség szerint kiigazítható biztonságiterv-mintákat veszik alapul.

(5)   Az eu-LISA-nak tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot, valamint az európai adatvédelmi biztost az e cikk alapján hozott intézkedéseiről.

60. cikk

Biztonsági incidensek

(1)   Biztonsági incidensnek kell tekinteni bármely olyan eseményt, amely veszélyezteti vagy veszélyeztetheti az ETIAS biztonságát, és kárt vagy veszteséget okozhat az ETIAS-ban tárolt adatokban, különösen akkor, ha az adatokhoz jogellenes hozzáférés történhetett, vagy az adatok rendelkezésre állása, sértetlensége és bizalmas jellege kárt szenvedett vagy szenvedhetett.

(2)   A biztonsági incidenseket gyors, hatékony és megfelelő reagálással kell kezelni.

(3)   A személyes adatok megsértésének az (EU) 2016/679 rendelet 33. cikke, az (EU) 2016/680 irányelv 30. cikke, vagy mindkettő szerinti bejelentésének és közlésének sérelme nélkül a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, az eu-LISA-t és az európai adatvédelmi biztost a biztonsági incidensekről. Az ETIAS információs rendszerrel kapcsolatos biztonsági incidens esetén az eu-LISA tájékoztatja a Bizottságot és az európai adatvédelmi biztost. Az ETIAS-t érintő biztonsági incidens esetén az Europol tájékoztatja a Bizottságot és az európai adatvédelmi biztost.

(4)   A Bizottság, valamint érintettsége esetén az ETIAS központi egysége, az ETIAS nemzeti egységek és az Europol számára tájékoztatást kell nyújtani azokról a biztonsági incidensekről, amelyek hatással vannak vagy hatással lehetnek az ETIAS működésére, vagy az adatok rendelkezésre állására, sértetlenségére és bizalmas jellegére. Ezekről az incidensekről az eu-LISA által rendelkezésre bocsátandó incidens-kezelési tervnek megfelelően is be kell számolni.

(5)   Biztonsági incidens esetén a tagállamok, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, az eu-LISA és az Europol együttműködnek egymással.

61. cikk

Önellenőrzés

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek, az Europolnak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az ETIAS információs rendszerhez való hozzáférésre jogosult valamennyi hatóság megtegye az e rendeletnek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket, és szükség szerint együttműködjön a felügyeleti hatósággal.

62. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést ezek végrehajtására. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

63. cikk

Felelősség

(1)   A kártérítéshez való jog, valamint az adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak az (EU) 2016/679 rendelet, az (EU) 2016/680 irányelv és a 45/2001/EK rendelet értelmében fennálló felelősségének sérelme nélkül:

a)

minden olyan személy vagy tagállam, aki, illetve amely jogellenes személyesadat-kezelési műveletből vagy bármilyen egyéb, e rendelettel összeegyeztethetetlen tagállami intézkedésből adódóan vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adott tagállamtól kártérítésre jogosult;

b)

minden olyan személy vagy tagállam, aki, illetve amely az eu-LISA bármely, e rendelettel összeegyeztethetetlen intézkedéséből adódóan vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az eu-LISA-tól kártérítésre jogosult. Az eu-LISA-t felelősség terheli az általa adatfeldolgozói vagy adott esetben adatkezelői minőségben végrehajtott jogellenes személyesadat-kezelési műveletekért.

Az adott tagállam vagy az eu-LISA részben vagy egészben mentesül az első albekezdés szerinti felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért nem terheli felelősség.

(2)   Ha egy tagállam az e rendelet szerinti kötelezettségeinek elmulasztásával kárt okoz az ETIAS központi rendszerében, az okozott kárért e tagállamot terheli a felelősség, kivéve és amennyiben az eu-LISA vagy az ETIAS központi rendszerében részt vevő másik tagállam elmulasztotta meghozni a kár megelőzéséhez vagy hatásának minimalizálásához szükséges észszerű intézkedéseket.

(3)   A tagállammal szembeni, az (1) és (2) bekezdésben említett kártérítési igényre e tagállam nemzeti joga az irányadó. Az adatkezelővel vagy az eu-LISA-val szembeni, az (1) és (2) bekezdésben említett kártérítési igényre a Szerződésekben előírt feltételek vonatkoznak.

64. cikk

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga, valamint az ilyen adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez, törléséhez, és a kezelésük korlátozásához való jog

(1)   A tájékoztatáshoz való, a 45/2001/EK rendelet 11. és 12. cikke szerinti jog sérelme nélkül, azokat a kérelmezőket, akiknek az adatait az ETIAS központi rendszerében tárolják, az adataik felvételekor tájékoztatni kell a 45/2001/EK rendelet 13–16. cikke, valamint az (EU) 2016/679 rendelet 15–18. cikke szerinti jogaik gyakorlására vonatkozó eljárásokról. E kérelmezőkkel közölni kell az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség adatvédelmi tisztviselője és az európai adatvédelmi biztos elérhetőségét is.

(2)   A 45/2001/EK rendelet 13–16. cikke, valamint az (EU) 2016/679 rendelet 15–18. cikke szerinti jogainak gyakorlása érdekében bármely kérelmező jogosult az ETIAS központi egységéhez vagy a kérelméért felelős ETIAS nemzeti egységhez fordulni. Annak az egységnek, amelyhez a kérelem beérkezik, a lehető leghamarabb – de legkésőbb 30 napon belül – ki kell vizsgálnia és meg kell válaszolnia a megkeresést.

Amennyiben egy kérelem nyomán megállapításra kerül, hogy az ETIAS központi rendszerében tárolt adatok ténybelileg pontatlanok, vagy azokat jogellenesen rögzítették, az ETIAS központi egységének vagy a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének haladéktalanul helyesbítenie kell ezeket az adatokat vagy törölnie kell azokat az ETIAS központi rendszeréből.

Amennyiben az e bekezdés szerinti kérelem nyomán az ETIAS központi egysége vagy egy ETIAS nemzeti egység egy utazási engedélyt annak érvényességi ideje alatt módosít, az ETIAS központi rendszerének el kell végeznie a 20. cikkben meghatározott automatizált feldolgozást annak megállapítására, hogy a módosított kérelemfájl eredményez-e a 20. cikk (2)–(5) bekezdése szerinti találatot. Amennyiben az automatizált feldolgozás nem jelez találatot, az ETIAS központi rendszerének ki kell adnia egy, az eredetivel megegyező érvényességi idejű, módosított utazási engedélyt, és erről értesítenie kell a kérelmezőt. Amennyiben az automatizált feldolgozás egy vagy több találatot jelez, a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének a 26. cikkel összhangban értékelnie kell, hogy fennáll-e biztonsági, illegális bevándorlással kapcsolatos, illetve magas szintű járványügyi kockázat. Ezen egységnek határoznia kell arról, hogy kiadjon-e módosított utazási engedélyt, illetve, ha arra a következtetésre jut, hogy az utazási engedély kiadásának feltételei már nem teljesülnek, visszavonja-e az utazási engedélyt.

(3)   Amennyiben az ETIAS központi egysége vagy a kérelemért felelős tagállam ETIAS nemzeti egysége nem ért egyet azzal a megállapítással, hogy az ETIAS központi rendszerében tárolt adatok ténybelileg pontatlanok, vagy azokat jogellenesen rögzítették, az ETIAS központi egységének vagy a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének haladéktalanul közigazgatási határozatot kell elfogadnia, amelyben írásos magyarázatot nyújt az érintett személynek arról, hogy miért nem kívánja helyesbíteni vagy törölni a rá vonatkozó adatokat.

(4)   E határozatban tájékoztatni kell az érintett személyt arról is, hogy a (2) bekezdésben említett kérelem tárgyában hozott határozattal szemben lehetősége van kifogással élni, valamint adott esetben arról, hogyan nyújthat be keresetet vagy panaszt az illetékes hatóságokhoz vagy bíróságokhoz, és hogy ehhez – többek között az illetékes nemzeti felügyeleti hatóságoktól – az adott személy hogyan vehet igénybe segítséget.

(5)   A (2) bekezdés szerint benyújtott kérelmeknek tartalmazniuk kell az érintett személy személyazonosságának megállapításához szükséges információkat. Ezek az információk kizárólag a (2) bekezdésben említett jogok gyakorlásának lehetővé tétele érdekében használhatók fel, és azokat ezt követően haladéktalanul törölni kell.

(6)   Az ETIAS központi egységének vagy a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének írásos dokumentum formájában nyilvántartásba kell vennie a (2) bekezdés szerinti kérelem benyújtásának tényét és az arra adott választ. Az adott egységnek haladéktalanul, de legkésőbb a (2) bekezdés második albekezdésében említett, az adatok helyesbítésére vagy törlésére vonatkozó határozat, illetve a (3) bekezdésben említett határozat időpontjától számított hét napon belül az nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságok rendelkezésére kell bocsátania ezt a dokumentumot.

65. cikk

Személyes adatok közlése harmadik országokkal, nemzetközi szervezetekkel és magánfelekkel

(1)   Az ETIAS központi rendszerében tárolt személyes adatokat nem lehet továbbítani vagy hozzáférhetővé tenni harmadik országok, nemzetközi szervezetek vagy magánfelek számára; ez alól csak az e rendelet 20. cikke (2) bekezdésének b) és l) pontjában említett automatizált feldolgozás céljából az Interpolnak történő adattovábbítás képez kivételt. A személyes adatok Interpolnak történő továbbítása a 45/2001/EK rendelet 9. cikkében szereplő rendelkezések hatálya alá tartozik.

(2)   Az ETIAS központi rendszeréből valamely tagállam vagy az Europol által az 1. cikk (2) bekezdésében említett célokból lekérdezett személyes adatokat nem lehet továbbítani vagy hozzáférhetővé tenni harmadik országok, nemzetközi szervezetek vagy magánfelek számára. A tilalmat akkor is alkalmazni kell, ha az adatok nemzeti szinten vagy a tagállamok között további adatkezelés tárgyát képezik.

(3)   A e rendelet 49. cikktől eltérve, abban az esetben, ha visszaküldés céljából szükséges, a bevándorlási hatóságok hozzáférhetnek az ETIAS központi rendszeréhez, hogy adatokat kérdezzenek le és továbbítsák őket harmadik országoknak egyedi esetekben, kizárólag akkor, ha az összes alábbi feltétel teljesül:

a)

az (EU) 2017/2226 rendelet 26. cikkével összhangban az EES-ben előzetes keresést végeztek; és

b)

a keresés azt mutatja, hogy az EES nem tartalmaz adatot a visszaküldendő harmadik országbeli állampolgárról.

E feltételek teljesülését szükség szerint ellenőrizni kell azokban az (EU) 2017/2226 rendelet 46. cikkében említett naplóbejegyzésekben, amelyek az e cikk első albekezdésének a) pontja szerinti kereséshez, valamint említett albekezdés b) pontja szerinti válaszhoz tartoznak.

Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, a bevándorlási hatóságok számára hozzáférést kell biztosítani az ETIAS központi rendszeréhez, hogy abban az e rendelet 17. cikke (2) bekezdésének a–e) pontjában említett adatok mindegyikével vagy egy részével lekérdezést végezzenek. Ha valamely ETIAS-kérelemfájl egyezést mutat ezekkel az adatokkal, a bevándorlási hatóságok hozzáféréssel fognak rendelkezni az e rendelet 17. cikke (2) bekezdésének a)–g) és – kiskorúak esetében – k) pontjában említett adatokhoz.

E cikk (1) bekezdésétől eltérve, az ETIAS központi rendszeréből a bevándorlási hatóságok által lekérdezett adatok egyedi esetekben továbbíthatók harmadik országoknak, ha erre a harmadik országbeli állampolgárok személyazonosságának bizonyításához van szükség, kizárólag e személyek visszaküldése céljából, és csak akkor, ha teljesül az alábbi feltételek valamelyike:

a)

a Bizottság az (EU) 2016/679 rendelet 45. cikkének (3) bekezdésével összhangban határozatot fogadott el arról, hogy az adott harmadik országban a személyes adatok védelme megfelelő;

b)

az (EU) 2016/679 rendelet 49. cikke szerinti megfelelő garanciákról rendelkeztek például az Unió vagy egy tagállam és az adott harmadik ország közötti, hatályos visszafogadási megállapodás útján;

c)

az (EU) 2016/679 rendelet 49. cikke (1) bekezdésének d) pontja alkalmazandó.

Az e rendelet 17. cikke (2) bekezdésének a), b), d), e) és f) pontjában említett adatok csak akkor továbbíthatók, ha a következő feltételek közül valamennyi teljesül:

a)

az adatok továbbítása az uniós jog vonatkozó rendelkezéseinek, különösen az adatvédelmi rendelkezéseknek – az (EU) 2016/679 rendelet V. fejezetét is ideértve –, a visszafogadási megállapodásokban foglaltaknak, és az adatok továbbítását végző tagállam nemzeti jogának megfelelően történik;

b)

a harmadik ország vállalta, hogy az adatokat kizárólag olyan célokból kezeli, amelyekre azokat a rendelkezésére bocsátották; és

c)

az érintett harmadik országbeli állampolgárra vonatkozóan a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (41) alapján kiutasítási határozatot adtak ki, feltéve, hogy annak végrehajtását nem függesztették fel és ellene nem nyújtottak be olyan fellebbezést, amely a kiutasítási határozat végrehajtásának felfüggesztését eredményezheti.

(4)   A személyes adatok harmadik országoknak történő, (3) bekezdés szerinti továbbítása nem sértheti a nemzetközi védelmet kérelmező vagy nemzetközi védelemben részesülő személyek jogait, különösen ami a visszaküldés tilalmát illeti.

(5)   E cikk (2) bekezdésétől eltérve, az ETIAS központi rendszeréből a kijelölt hatóságok által az 1. cikk (2) bekezdésében említett célokból lekérdezett, az 52. cikk (4) bekezdésében említett adatokat a kijelölt hatóság csak egyedi esetekben továbbíthatja valamely harmadik ország számára, vagy bocsáthatja annak rendelkezésére, és kizárólag ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a)

az eset kivételesen sürgős, mivel:

i.

terrorista bűncselekménnyel összefüggésbe hozható közvetlen veszély áll fenn; vagy

ii.

természetes személy életét fenyegető közvetlen veszély áll fenn, és e veszély súlyos bűncselekménnyel hozható összefüggésbe;

b)

az adatok továbbítása ilyen terrorista bűncselekménynek vagy súlyos bűncselekménynek a tagállamok vagy az érintett harmadik ország területén való megelőzéséhez, felderítéséhez vagy nyomozásához szükséges;

c)

a kijelölt hatóság az 51. és 52. cikkben foglalt eljárással és feltételekkel összhangban hozzáférhet az ilyen adatokhoz;

d)

az adatok továbbítására az (EU) 2016/680 irányelv szerinti alkalmazandó feltételekkel – különösen annak V. fejezetével – összhangban kerül sor;

e)

a harmadik ország megfelelő indokolással ellátott megkeresést nyújt be írásban vagy elektronikus úton;

f)

biztosított a megkereső harmadik ország utazásiengedély-rendszerében található információknak az ETIAS-t működtető tagállamok részére történő kölcsönös átadása.

Ha az adatok továbbítására e bekezdés első albekezdése alapján kerül sor, akkor az adatok továbbítását dokumentálni kell, és kérésre a dokumentációt az (EU) 2016/680 irányelv 41. cikkének (1) bekezdésével összhangban létrehozott felügyeleti hatóság rendelkezésére kell bocsátani, feltüntetve a továbbítás napját és időpontját, az átvevő illetékes hatóságra vonatkozó információkat, a továbbítás indokát és a továbbított személyes adatokat.

66. cikk

A felügyeleti hatóság által gyakorolt felügyelet

(1)   Minden tagállam biztosítja, hogy az (EU) 2016/679 rendelet 51. cikkének (1) bekezdésével összhangban létrehozott felügyeleti hatóság független módon figyelemmel kísérje a személyes adatok e rendelet szerinti, adott tagállam általi kezelésének jogszerűségét, beleértve az adatok ETIAS-ba való továbbítását és az onnan történő fogadását is.

(2)   Minden tagállam biztosítja, hogy az (EU) 2016/680 irányelv alapján elfogadott nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések alkalmazása kiterjedjen a nemzeti hatóságainak az ETIAS-hoz való, e rendelet X. fejezete szerinti hozzáférésére is, az olyan személyek jogaival összefüggésben is, akiknek az adataihoz ilyen módon fértek hozzá.

(3)   Az (EU) 2016/680 irányelv 41. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott felügyeleti hatóság nyomon követi a személyes adatokhoz való, e rendelet X. fejezetével összhangban történő, az adott tagállam általi hozzáférés jogszerűségét, ideértve az adatoknak az ETIAS-ba való továbbítását és az onnan történő fogadását is. E rendelet 66. cikkének (5) és (6) bekezdését ennek megfelelően alkalmazni kell.

(4)   Az (EU) 2016/679 rendelet 51. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott felügyeleti hatóság vagy hatóságok biztosítja/biztosítják, hogy az ETIAS működésének megkezdésétől kezdve legalább háromévente elvégezzék az ETIAS nemzeti egységek által végzett adatkezelési műveletekre irányuló, a vonatkozó nemzetközi auditálási standardok szerinti auditálást. Az audit eredményét figyelembe lehet venni az 1053/2013/EU tanácsi rendelettel (42) létrehozott mechanizmus keretében végzett értékelések során. Az (EU) 2016/679 rendelet 51. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott felügyeleti hatóság évente közzéteszi az adatok helyesbítésére, kiegészítésére vagy törlésére vagy az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmek számát, a kérelmek nyomán hozott intézkedéseket, valamint az érintettek kérelme nyomán végzett helyesbítések, kiegészítések, törlések és az adatkezelés korlátozásainak számát.

(5)   A tagállamok biztosítják, hogy az (EU) 2016/679 rendelet 51. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott felügyeleti hatóságuk rendelkezzen az e rendelet alapján ráruházott feladatok ellátásához szükséges erőforrásokkal és szakértelemmel.

(6)   A tagállamok az (EU) 2016/679 rendelet 51. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott felügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátják a kért információkat. A tagállamok e felügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátják különösen az e rendeletben meghatározott felelősségi körüknek megfelelően folytatott tevékenységekre vonatkozó információkat. A tagállamok biztosítják az (EU) 2016/679 rendelet 51. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott felügyeleti hatóság számára a naplókhoz való hozzáférést, valamint mindenkor lehetővé teszik számára az ETIAS céljaira használt létesítményeikbe történő bejutást.

67. cikk

Az európai adatvédelmi biztos által gyakorolt felügyelet

(1)   Az európai adatvédelmi biztos felelős az eu-LISA, az Europol és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által az ETIAS-szal kapcsolatban végzett személyesadat-kezelési tevékenységek felügyeletéért és annak biztosításáért, hogy az ilyen tevékenységeket a 45/2001/EK rendelettel és e rendelettel összhangban végezzék.

(2)   Az európai adatvédelmi biztos gondoskodik arról, hogy az eu-LISA és az ETIAS központi egysége által végzett személyesadat-kezelési tevékenységek auditálását a vonatkozó nemzetközi auditálási standardok alapján legalább háromévente elvégezzék. Az auditálásról készült jelentést meg kell küldeni az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az eu-LISA-nak és a felügyeleti hatóságoknak. A jelentés elfogadása előtt az eu-LISA és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy észrevételeket tegyenek.

(3)   Az eu-LISA és az ETIAS központi egysége az európai adatvédelmi biztos rendelkezésére bocsátják a kért információkat, hozzáférést biztosítanak számára minden dokumentumhoz és naplóhoz, valamint mindenkor lehetővé teszik számára az összes helyiségükbe történő bejutást.

68. cikk

Együttműködés a felügyeleti hatóságok és az európai adatvédelmi biztos között

(1)   A felügyeleti hatóságok és az európai adatvédelmi biztos – saját hatáskörükben eljárva – felelősségi köreik keretein belül egymással aktívan együttműködnek. A felügyeleti hatóságok és az európai adatvédelmi biztos biztosítják az ETIAS és a nemzeti határinfrastruktúrák összehangolt felügyeletét.

(2)   A felügyeleti hatóságok és az európai adatvédelmi biztos megosztják egymással a releváns információkat, segítik egymást az auditok és vizsgálatok lefolytatása során, megvizsgálják az e rendelet értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos nehézségeket, felmérik a független felügyelet gyakorlása vagy az érintett jogainak gyakorlása kapcsán felmerülő problémákat, összehangolt javaslatokat dolgoznak ki a problémák közös megoldására, és szükség szerint terjesztik az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos ismereteket.

(3)   A (2) bekezdés alkalmazása céljából a felügyeleti hatóságok és az európai adatvédelmi biztos évente legalább kétszer üléseznek az (EU) 2016/679 rendelettel létrehozott Európai Adatvédelmi Testület keretében. E találkozók költségei és azok megszervezése e Testületet terheli. Az első találkozó alkalmával el kell fogadni az eljárási szabályzatot. A további munkamódszereket szükség szerint közösen kell kidolgozni.

(4)   A tevékenységekről készített együttes jelentést az Európai Adatvédelmi Testületnek kétévente meg kell küldenie az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség és az eu-LISA számára. A jelentésben valamennyi tagállamra vonatkozóan szerepelnie kell egy, az adott tagállam felügyeleti hatósága által összeállított fejezetnek.

69. cikk

Naplózási kötelezettség

(1)   Az eu-LISA-nak az ETIAS információs rendszerben végzett valamennyi adatkezelési műveletről naplót kell vezetnie. A naplóbejegyzéseknek tartalmazniuk kell:

a)

a hozzáférés célját;

b)

az egyes műveletek dátumát és időpontját;

c)

az automatizált kérelemfeldolgozás céljára felhasznált adatokat;

d)

a 20. cikkben meghatározott automatizált feldolgozás során előfordult találatokat;

e)

az ETIAS központi rendszerében vagy más információs rendszerekben és adatbázisokban tárolt, személyazonosság-ellenőrzésre felhasznált adatokat;

f)

a 22. cikkben említett ellenőrzési folyamat eredményeit; valamint

g)

hogy a személyzet mely tagja végezte el azt.

(2)   Az ETIAS központi egységének nyilvántartást kell vezetnie a személyazonosság-ellenőrzésekre megfelelően felhatalmazott személyzetről.

A felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének nyilvántartást kell vezetnie a személyzet adatbevitelre vagy adatlekérdezésre megfelelően felhatalmazott tagjairól.

(3)   Az eu-LISA-nak naplót kell vezetnie a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok általi, 47. cikk szerinti hozzáférést, illetve a bevándorlási hatóságok általi, 49. cikk szerinti hozzáférést magában foglaló, az ETIAS információs rendszerben végzett valamennyi adatkezelési műveletről. E naplókban rögzíteni kell az egyes műveletek dátumát és időpontját, a keresés elindításához felhasznált adatokat, az ETIAS központi rendszere által továbbított adatokat, valamint azon határforgalom-ellenőrzést végző hatóságoknak, illetve bevándorlási hatóságoknak a megnevezését, amelyek az adatokat bevitték, illetve lekérdezték.

Emellett az illetékes hatóságoknak nyilvántartást kell vezetniük az adatbevitelre és adatlekérdezésre megfelelően felhatalmazott személyzetről.

(4)   A naplók csak az adatkezelés elfogadhatóságára vonatkozó ellenőrzésnek, valamint az adatbiztonság és az adatintegritás biztosításának a céljára használhatók fel. A naplókat megfelelő intézkedésekkel kell védeni a jogosulatlan hozzáféréstől. A naplókat az 54. cikkben említett adatmegőrzési időszak lejárta után egy évvel törölni kell, feltéve, hogy nincs rájuk szükség már megkezdett ellenőrzési eljárásokhoz.

A naplókat az eu-LISA-nak és az ETIAS nemzeti egységeknek kérésre az európai adatvédelmi biztos és az illetékes felügyeleti hatóságok rendelkezésére kell bocsátaniuk.

70. cikk

Napló vezetése a terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és nyomozása céljából történő adatlekérdezés iránti kérelmekről

(1)   Az eu-LISA-nak naplót kell vezetnie a központi hozzáférési pontok által az 1. cikk (2) bekezdésében foglalt célokból történő, az 50. cikk (2) bekezdésében említett hozzáféréssel összefüggésben az ETIAS központi rendszerében végzett minden adatkezelési műveletről. E naplókban rögzítenie kell az egyes műveletek dátumát és időpontját, a keresés elindításához felhasznált adatokat, az ETIAS központi rendszere által továbbított adatokat, valamint a központi hozzáférési pontok felhatalmazott személyi állománya azon tagjának a nevét, aki bevitte, illetve lekérdezte az adatokat.

(2)   Emellett minden tagállamnak és az Europolnak naplót kell vezetnie az ETIAS központi rendszerében végrehajtott minden olyan adatkezelési műveletről, amelyre az ETIAS központi rendszerében tárolt adatoknak az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott célokból történő lekérdezésére vagy az adatokhoz e célokból való hozzáférésre irányuló kérelem nyomán került sor.

(3)   A (2) bekezdésben említett naplóknak a következőket kell tartalmazniuk:

a)

az ETIAS központi rendszerében tárolt adatok lekérdezése vagy az azokhoz való hozzáférés iránti kérelem pontos célja, beleértve a szóban forgó terrorista bűncselekmény vagy egyéb súlyos bűncselekmény megnevezését is, továbbá az Europol esetében a lekérdezés iránti kérelem pontos célja;

b)

a kérelem elfogadhatósága tárgyában hozott határozat;

c)

a nemzeti ügyszám;

d)

a központi hozzáférési pont által az ETIAS központi rendszerébe továbbított hozzáférési kérelem dátuma és pontos időpontja;

e)

adott esetben az 51. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárás igénybevétele, valamint az utólagos ellenőrzés eredménye;

f)

azok az adatok vagy adathalmazok, amelyeket az 52. cikk (2) és (3) bekezdésében említettek közül a lekérdezéshez felhasználtak; és

g)

a nemzeti szabályoknak vagy az (EU) 2016/794 rendeletnek megfelelően a keresést végrehajtó tisztviselő, valamint a keresést vagy az adat továbbítását elrendelő tisztviselő azonosító jele.

(4)   Az e cikk (1) és (2) bekezdésben említett naplók csak a kérelem elfogadhatóságának ellenőrzésére, az adatkezelés jogszerűségének nyomon követésére, valamint az adatok integritásának és biztonságának biztosítására használhatók fel. A naplókat megfelelő intézkedésekkel kell védeni a jogosulatlan hozzáféréstől, és az 54. cikkben említett adatmegőrzési időszak lejárta után egy évvel törölni kell őket, feltéve, hogy nincs rájuk szükség már megkezdett ellenőrzési eljárásokhoz. Az európai adatvédelmi biztos, valamint az adatkezelés jogszerűségének és az adatok integritásának és biztonságának nyomon követéséért felelős, illetékes felügyeleti hatóságok számára feladataik ellátása céljából, kérésre hozzáférést kell biztosítani enaplókhoz. A kérelem elfogadhatóságának ellenőrzéséért felelős hatóság számára szintén e célból hozzáférést kell biztosítani e naplókhoz. Az ettől eltérő célok esetében a személyes adatokat egy hónap elteltével valamennyi nemzeti és Europol-aktából törölni kell, kivéve akkor, ha az adatokra azon konkrét, folyamatban lévő bűnügyi nyomozáshoz van szükség, amelynek céljából a tagállam vagy az Europol a hozzáférést kérelmezte. A 92. cikkben említett nyomon követés és értékelés céljából kizárólag olyan naplók használhatók fel, amelyek személyes adatokat nem tartalmaznak.

XIII. FEJEZET

A NYILVÁNOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA

71. cikk

A nyilvánosság tájékoztatása

Az ETIAS központi egységének a Bizottsággal és az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően tájékoztatnia kell a nyilvánosságot az utazási engedélyek kérelmezésével kapcsolatos összes lényeges tudnivalóról. Ezen tájékoztatásnak hozzáférhetőnek kell lennie a nyilvánosan elérhető honlapon, és tartalmaznia kell az alábbi információkat:

a)

az utazási engedély kérelmezésére vonatkozó kritériumok, feltételek és eljárások;

b)

az azon honlappal és mobil eszközökre telepíthető alkalmazással kapcsolatos információk, amelyek segítségével a kérelem benyújtható;

c)

tájékoztatás arról, hogy a kérelmet más személy vagy közvetítő tevékenységet folytató vállalkozás is benyújthatja;

d)

tájékoztatás arról, hogy a 15. cikk (5) bekezdésében említett űrlap kitöltésével bejelenthetők a közvetítői tevékenységet folytató vállalkozások általi visszaélések;

e)

a kérelmek elbírálására vonatkozó, a 32. cikkben meghatározott határidők;

f)

azon tény, hogy az utazási engedély az igénylőlapon feltüntetett úti okmányhoz kapcsolódik, és hogy következésképpen az úti okmány érvényességének lejárta, illetve az úti okmányt érintő mindennemű változás az utazási engedély érvénytelenségét, illetve határátlépéskor az utazási engedély elismerésének a megtagadását vonja maga után;

g)

azon tény, hogy az általuk benyújtott adatok hitelességéért, teljességéért, pontosságáért és megbízhatóságáért, továbbá az általuk tett nyilatkozatok helytállóságáért és megbízhatóságáért a kérelmezők felelősek;

h)

azon tény, hogy a kérelmekkel kapcsolatos határozatokról értesíteni kell a kérelmezőt; hogy utazási engedély kiadásának megtagadása esetén az ilyen határozatokban fel kell tüntetni a megtagadás indokait, továbbá hogy azon kérelmezők, akiknek a kérelmét elutasították, jogorvoslattal élhetnek, és tájékoztatást kell nyújtani a jogorvoslat esetén követendő eljárásról, ideértve az illetékes hatóság adatait, valamint a jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejét is;

i)

azon tény, hogy a kérelmezőknek lehetőségük van felvenni a kapcsolatot az ETIAS központi egységével és tudatni, hogy utazásukra humanitárius okokból vagy nemzetközi kötelezettségekkel kapcsolatosan kerül sor, valamint tájékoztatás az erre vonatkozó feltételekről és eljárásokról;

j)

az (EU) 2016/399 rendelet 6. cikkében meghatározott beutazási feltételek, valamint azon tény, hogy a rövid távú tartózkodás bármely 180 napos időszakban 90 napot meg nem haladó időtartamú lehet, kivéve azon harmadik országbeli állampolgárok esetében, akikre a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezményt megelőzően létrejött kétoldalú megállapodás értelmében kedvezőbb feltételeket biztosító rendelkezések vonatkoznak;

k)

azon tény, hogy az utazási engedély birtoklása önmagában nem biztosít automatikus beutazási jogot;

l)

azon tény, hogy a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok a külső határoknál kérhetik az igazoló dokumentumok bemutatását annak ellenőrzése céljából, hogy teljesülnek-e a beutazási feltételek;

m)

azon tény, hogy az érvényes utazási engedély megléte a tartózkodás olyan feltétele, amelynek a tagállamok területén való rövid távú tartózkodás teljes időtartama alatt teljesülnie kell;

n)

link az (EU) 2017/2226 rendelet 13. cikkében említett webes szolgáltatáshoz, hogy a harmadik országbeli állampolgárok bármikor ellenőrizhessék az engedélyezett tartózkodásukból fennmaradó időtartamot;

o)

azon tény, hogy az ETIAS információs rendszerbe bevitt adatokat határigazgatási célokra – például adatbázis-lekérdezésre – használják fel, valamint hogy az adatokhoz a tagállamok és az Europol a terrorista bűncselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és nyomozása céljából, a X. fejezetben foglalt eljárások és feltételek betartásával hozzáféréssel rendelkeznek;

p)

az adatok tárolásának időtartama;

q)

az érintettek jogai a 45/2001/EK, az (EU) 2016/679 és az (EU) 2016/794 rendelet, valamint az (EU) 2016/680 irányelv alapján;

r)

annak lehetősége, hogy az utasok a 7. cikk (2) bekezdésének m) pontjával összhangban segítséget kérjenek.

72. cikk

Tájékoztató kampány

A Bizottság – az Európai Külügyi Szolgálattal, az ETIAS központi egységével és a tagállamokkal, valamint azoknak az érintett harmadik országokban található konzulátusaival együttműködésben – tájékoztató kampánnyal kíséri az ETIAS rendszer működésének megkezdését, annak érdekében, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárokat tájékoztassa arról a rájuk vonatkozó követelményről, amelynek értelmében mind a külső határok átlépéséhez, mind a tagállamok területén való rövid távú tartózkodásuk teljes időtartamára érvényes utazási engedéllyel kell rendelkezniük.

A tájékoztató kampányt rendszeres időközönként és azon országok legalább egyik hivatalos nyelvén kell folytatni, amelyek állampolgárai e rendelet hatálya alá tartoznak.

XIV. FEJEZET

FELELŐSSÉGI KÖRÖK

73. cikk

Az eu-LISA felelősségi köre a megtervezési és kifejlesztési szakaszban

(1)   Az ETIAS központi rendszerének elhelyezését az eu-LISA-nak kell biztosítania a műszaki telephelyein, a központi rendszernek pedig a biztonságra, a rendelkezésre állásra, a minőségre és a sebességre vonatkozóan az e cikk (3) bekezdésében és a 74. cikk (1) bekezdésében megállapított feltételekkel összhangban biztosítania kell az e rendeletben meghatározott funkciókat.

(2)   A nyilvánosan elérhető honlapot, a mobil eszközökre telepíthető alkalmazást, az e-mail-szolgáltatást, a biztonságos felhasználóifiók-szolgáltatást, a kérelmezők rendelkezésére álló státuszlekérdező eszközt, a kérelmezők hozzájáruló nyilatkozatának megtételéhez használt eszközt, az ETIAS figyelőlistához kapcsolódó vizsgálati eszközt, a fuvarozói portált, a webes szolgáltatást, a kérelmek feldolgozásához használt szoftvert, a központi adattárat, valamint a 92. cikk (8) bekezdésében említett műszaki megoldásokat támogató infrastruktúrákat az eu-LISA telephelyein vagy a Bizottság telephelyein kell elhelyezni. Ezen infrastruktúrák esetében olyan földrajzi eloszlást kell biztosítani, amely lehetővé teszi az e rendeletben meghatározott funkcióknak a biztonságra, az adatvédelemre és adatbiztonságra, a rendelkezésre állásra, a minőségre és a sebességre vonatkozóan az e cikk (3) bekezdésében és a 74. cikk (1) bekezdésében megállapított feltételekkel összhangban történő ellátását. Az ETIAS figyelőlista számára az eu-LISA valamely telephelyén kell elhelyezést biztosítani.

(3)   Az eu-LISA felel az ETIAS információs rendszer műszaki kifejlesztéséért, az ETIAS központi rendszere és a 11. cikkben említett uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kialakításához szükséges minden műszaki fejlesztésért, valamint az Interpol adatbázisok 12. cikk szerinti lekérdezésének lehetővé tételéért.

Az eu-LISA-nak kell meghatároznia az ETIAS központi rendszerének és az egységes nemzeti interfészeknek a fizikai architektúráját, beleértve a kommunikációs infrastruktúrát is, valamint az említettekre vonatkozó műszaki előírásokat és azok továbbfejlesztését. Az említett műszaki előírásokat az eu-LISA igazgatótanácsának kell elfogadnia, amennyiben a Bizottság kedvező véleményt fogadott el róluk. Az eu-LISA-nak továbbá minden olyan kiigazítást végre kell hajtania az EES-ben, a SIS-ben, az Eurodacban és a VIS-ben, amelyre az ETIAS rendszerrel való interoperabilitásból adódóan szükség van.

Az eu-LISA-nak e rendelet hatálybalépését és az alábbi intézkedések Bizottság általi elfogadását követően mihamarabb ki kell fejlesztenie és üzembe kell helyeznie az ETIAS központi rendszerét – ideértve az ETIAS figyelőlistát is –, valamint az egységes nemzeti interfészeket és a kommunikációs infrastruktúrát:

a)

a 6. cikk (4) bekezdésében, a 16. cikk (10) bekezdésében, a 17. cikk (9) bekezdésében, a 31. cikkben, a 35. cikk (7) bekezdésében, a 45. cikk (2) bekezdésében, az 54. cikk (2) bekezdésében, a 74. cikk (5) bekezdésében, a 84. cikk (2) bekezdésében és a 92. cikk (8) bekezdésében foglalt intézkedések; valamint

b)

az ETIAS központi rendszere, az egységes nemzeti interfészek, a kommunikációs infrastruktúra és a fuvarozói portál kifejlesztéséhez és műszaki kivitelezéséhez szükséges, a 90. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően elfogadott intézkedések, különösen az alábbiakra vonatkozó végrehajtási jogi aktusok:

i.

az adatokhoz való, a 22–29. és a 33–53. cikk szerinti hozzáférés;

ii.

az adatok 55. cikk szerinti módosítása, törlése és előrehozott törlése;

iii.

a naplók 45. és 69. cikk szerinti vezetése és az azokhoz való hozzáférés;

iv.

a teljesítménnyel kapcsolatos követelmények;

v)

a központi hozzáférési pontok összekapcsolásához szükséges műszaki megoldások leírása, az 51–53. cikkel összhangban.

A fejlesztésnek a műszaki előírások kidolgozását és végrehajtását, a tesztelést és az átfogó projektkoordinációt kell magában foglalnia. Ezzel összefüggésben az eu-LISA feladata továbbá:

a)

elvégezni a biztonsági kockázatértékelést;

b)

követni az ETIAS-fejlesztés teljes életciklusa alatt a beépített adatvédelem („privacy by design”) és az alapértelmezett adatvédelem („privacy by default”) elveit; és

c)

elvégezni az ETIAS rendszernek az uniós információs rendszerekkel és az Europol-adatokkal való, a 11. cikk szerinti interoperabilitására vonatkozó biztonsági kockázatértékelést.

(4)   A megtervezés és kifejlesztés szakaszában létre kell hozni egy legfeljebb tíz tagból álló programirányítási tanácsot. A programirányítási tanácsnak az eu-LISA igazgatótanácsa által a saját tagjai vagy póttagjai közül kinevezett hat tagból, a 91. cikkben említett, az EES-szel/ETIAS-szal foglalkozó tanácsadó csoport elnökéből, az eu-LISA-t képviselő, annak ügyvezető igazgatója által kinevezett egy tagból, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget képviselő, annak ügyvezető igazgatója által kinevezett egy tagból, valamint a Bizottság által kinevezett egy tagból kell állnia. Az eu-LISA igazgatótanácsa kizárólag azon tagállamokból nevezhet ki tagokat, amelyekre nézve az uniós jog értelmében teljes mértékben kötelezők az eu-LISA által üzemeltetett valamennyi nagyméretű informatikai rendszer fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó jogalkotási eszközök, és amelyek részt vesznek az ETIAS rendszerben. A programirányítási tanács rendszeresen és negyedévente legalább három alkalommal ülésezik. A programirányítási tanács biztosítja az ETIAS rendszer megtervezési és kifejlesztési szakaszának megfelelő irányítását. A programirányítási tanácsnak havonta írásbeli jelentést kell készítenie a projekt haladásáról az eu-LISA igazgatótanácsa számára. Döntéshozatali hatáskörrel nem rendelkezik, és nem járhat el az eu-LISA igazgatótanácsa tagjainak képviseletében.

(5)   Az eu-LISA igazgatótanácsának meg kell határoznia a programirányítási tanács eljárási szabályzatát, amelynek különösen a következőkről kell rendelkeznie:

a)

az elnökség;

b)

az ülések helyszíne;

c)

az ülések előkészítése;

d)

szakértők részvétele az üléseken;

e)

kommunikációs tervek az igazgatótanács részt nem vevő tagjai teljeskörű tájékoztatásának biztosítása céljából.

Az elnökséget egy olyan tagállamnak kell betöltenie, amelyre nézve az uniós jog értelmében teljes mértékben kötelezők az eu-LISA által üzemeltetett összes nagyméretű informatikai rendszer fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó jogalkotási eszközök.

A programirányítási tanács tagjainak valamennyi utazási és ellátási költségét az eu-LISA-nak kell fedeznie. Az eu-LISA eljárási szabályzatának 10. cikke értelemszerűen alkalmazandó. A programirányítási tanács titkárságát az eu-LISA-nak kell biztosítania.

Az EES-ETIAS tanácsadó csoportnak az ETIAS működésének megkezdéséig rendszeresen üléseznie kell. A tanácsadó csoportnak minden ülés után be kell számolnia a programirányítási tanácsnak. Biztosítania kell a programirányítási tanács tevékenységét segítő szakértelmet, valamint nyomon kell követnie a tagállami előkészületek alakulását.

74. cikk

Az eu-LISA felelősségi körei azt követően, hogy az ETIAS rendszer működésbe lépett

(1)   Az ETIAS rendszer üzemeltetésének megkezdését követően az eu-LISA felelős az ETIAS központi rendszere és az egységes nemzeti interfészek technikai irányításáért. Felelős továbbá az ETIAS vizsgálati szabályok kialakításához és aktualizálásához szükséges műszaki tesztelésért. Az eu-LISA-nak – költség-haszon elemzés alapján – a tagállamokkal együttműködve mindenkor gondoskodnia kell a legjobb rendelkezésre álló technológia alkalmazásáról. Az eu-LISA felelős továbbá a 6. cikkben említett következő komponensek technikai irányításáért: az ETIAS központi rendszere és az egységes nemzeti interfészek közötti kommunikációs infrastruktúra, valamint a nyilvánosan elérhető honlap, a mobil eszközökre telepíthető alkalmazás, az e-mail-szolgáltatás, a biztonságos felhasználóifiók-szolgáltatás, a kérelmezők rendelkezésére álló státuszlekérdező eszköz, a kérelmezők hozzájáruló nyilatkozatának megtételéhez használt eszköz, az ETIAS figyelőlistához kapcsolódó vizsgálati eszköz, a fuvarozói portál, a webes szolgáltatás, a kérelmek feldolgozásához használt szoftver, valamint a 6. cikkben említett központi adattár.

Az ETIAS rendszer műszaki irányítása magában foglalja az ETIAS információs rendszernek a hét minden napján, napi 24 órában történő, e rendeletnek megfelelő működtetéséhez szükséges valamennyi feladatot, különösen azokat a karbantartási munkákat és technikai fejlesztéseket, amelyek a rendszer kielégítő műszaki minőségű működéséhez szükségesek, mindenekelőtt az ETIAS központi rendszerében történő lekérdezések műszaki előírásoknak megfelelő válaszideje tekintetében.

2.   Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatát, valamint az Európai Unió egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeit megállapító 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (43) 17. cikkének sérelme nélkül, az eu-LISA-nak megfelelő szakmai titoktartási szabályokat vagy egyéb, egyenértékű titoktartási eljárásokat kell alkalmaznia a személyi állománya minden olyan tagja számára, aki munkája során az ETIAS központi rendszerében tárolt adatokat kezel. Az említett kötelezettséget a személyzet szóban forgó tagjai hivatali vagy munkaviszonyának megszűnését, vagy tevékenységük befejeződését követően is alkalmazni kell.

(3)   Amennyiben az eu-LISA az ETIAS-feladatokat külső vállalkozókkal együttműködésben látja el, azok tevékenységeit szorosan figyelemmel kell kísérnie, hogy biztosítsa az e rendelet valamennyi rendelkezésének való megfelelést, különösen biztonsági, titoktartási és adatvédelmi területen.

(4)   Az eu-LISA-nak el kell látnia továbbá az ETIAS információs rendszer technikai használatára vonatkozó képzés biztosításával kapcsolatos feladatokat is.

(5)   Az eu-LISA-nak ki kell fejlesztenie és fenn kell tartania az ETIAS központi rendszerében tárolt adatok minőségének ellenőrzését lehetővé tevő mechanizmust és eljárásokat, továbbá rendszeresen jelentést kell tennie a tagállamoknak és az ETIAS központi egységének. Az eu-LISA-nak rendszeresen jelentést kell küldenie az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak, amelyben beszámol a felmerült problémákról. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza e mechanizmus és eljárásokat, valamint az adatminőségi előírások megfelelő követelményeit. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 90. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

75. cikk

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség felelősségi köre

(1)   Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség felel az alábbiakért:

a)

az ETIAS központi egységének létrehozása és működtetése, valamint az ETIAS-ban tárolt adatok biztonságos kezeléséhez szükséges feltételek biztosítása;

b)

a kérelmek automatizált feldolgozása; és

c)

az ETIAS vizsgálati szabályok meghatározása.

(2)   Mielőtt az ETIAS központi egységének az ETIAS központi rendszeréhez való hozzáférési jogosultsággal rendelkező személyzete számára engedélyezik az ETIAS központi rendszerében rögzített adatok kezelését, megfelelő képzésben kell részesíteni őket az adatbiztonságról és az alapvető jogokról és különösen az adatvédelemről. Részt kell továbbá venniük az ETIAS információs rendszer technikai használatára, valamint az adatminőségre vonatkozóan az eu-LISA által kínált képzéseken.

76. cikk

A tagállamok felelősségi köre

(1)   Az egyes tagállamok felelnek:

a)

az egységes nemzeti interfészhez való csatlakozásért;

b)

az ETIAS nemzeti egységeknek az utazási engedély iránti kérelmek kézi feldolgozásával kapcsolatos, azokban az esetekben ellátandó, a 26. cikk szerinti funkciói megszervezéséért, irányításáért, üzemeltetéséért és karbantartásáért, amikor az automatizált feldolgozás találatot eredményez;

c)

a központi hozzáférési pontoknak és azok egységes nemzeti interfészhez való kapcsolódásának a megszervezéséért a terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzésének, felderítésének vagy nyomozásának céljából;

d)

az illetékes nemzeti hatóságok megfelelően felhatalmazott személyi állományának az ETIAS információs rendszerhez való, e rendelet szerinti hozzáférése kezeléséért és szervezéséért, valamint az ilyen alkalmazottak jegyzékének és profiljának összeállításáért és rendszeres frissítéséért;

e)

az ETIAS nemzeti egységek létrehozásáért és működtetéséért;

f)

a 34. cikk (2) és (3) bekezdésével összhangban a terrorista bűncselekményekre vagy egyéb súlyos bűncselekményekre vonatkozó adatoknak az ETIAS figyelőlistába történő beviteléért; és

g)

annak biztosításáért, hogy az ETIAS információs rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférésre jogosult valamennyi hatóságuk megtegye az e rendeletnek való megfeleléshez, így az alapvető jogok tiszteletben tartásának és az adatbiztonságnak a biztosításához szükséges intézkedéseket.

(2)   Minden tagállam automatizált folyamatokat használ az ETIAS központi rendszerének külső határokon történő lekérdezésére.

(3)   Mielőtt az ETIAS nemzeti egységeknek az ETIAS információs rendszerhez való hozzáférési jogosultsággal rendelkező személyzete számára engedélyezik az ETIAS központi rendszerében rögzített adatok kezelését, megfelelő képzésben kell részesíteni őket az adatbiztonságról és az alapvető jogokról, különösen az adatvédelemről.

Részt kell továbbá venniük az ETIAS információs rendszer technikai használatára, valamint az adatminőségre vonatkozóan az eu-LISA által kínált képzéseken.

77. cikk

Az Europol felelősségi köre

(1)   Az Europolnak biztosítania kell a 20. cikk (2) bekezdésének j) pontjában és a 20. cikk (4) bekezdésében említett lekérdezések feldolgozását, Az Europolnak információs rendszerét ennek megfelelően ki kell igazítania.

(2)   Az Europolra az ETIAS figyelőlistával kapcsolatban a 35. cikk (1) és (3)–(6) bekezdésében rögzített felelősségi körök és feladatok hárulnak.

(3)   Az Europolnak a 29. cikknek megfelelően hozzá intézett konzultációs felkérésekre indokolással ellátott vélemények kiadása útján válaszolnia kell.

(4)   A 34. cikk (2) bekezdésének megfelelően az Europol terrorista bűncselekményekkel vagy egyéb súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos, általa megszerzett adatokat visz be az ETIAS figyelőlistába.

(5)   Mielőtt az Europol személyzete számára engedélyezik a 34. és 35. cikkekben említett bármely feladat ellátását, megfelelő képzésben kell részesíteni őket az adatbiztonságról és az alapvető jogokról, különösen az adatvédelemről. Részt kell továbbá venniük az ETIAS információs rendszer technikai használatára, valamint az adatminőségre vonatkozóan az eu-LISA által kínált képzéseken.

XV. FEJEZET

EGYÉB UNIÓS JOGI AKTUSOK MÓDOSÍTÁSA

78. cikk

Az 1077/2011/EU rendelet módosítása

Az 1077/2011/EU rendelet szövege a következő cikkel egészül ki:

„5b. cikk

Az ETIAS-szal kapcsolatos feladatok

Az Ügynökség az ETIAS rendszerrel összefüggésben ellátja az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet (*1) 73. cikke által rá ruházott feladatokat.

79. cikk

Az 515/2014/EU rendelet módosítása

Az 515/2014/EU rendelet 6. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3a)   Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) fejlesztési szakaszában a tagállamok az alapjuttatásukon túlmenően 96,5 millió EUR összegű kiegészítő juttatásban részesülnek, és e támogatást teljes mértékben az ETIAS rendszerre fordítják, hogy biztosítsák annak gyors és hatékony, az ETIAS központi rendszerének megvalósításával összhangban történő fejlesztését, az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (*2) előírtaknak megfelelően.

80. cikk

Az (EU) 2016/399 rendelet módosítása

Az (EU) 2016/399 rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 6. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

érvényes vízummal rendelkeznek, amennyiben az szükséges az 539/2001/EK tanácsi rendelet (*3) értelmében, illetve érvényes utazási engedéllyel rendelkeznek, amennyiben az szükséges az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet (*4) értelmében, kivéve, ha érvényes tartózkodási engedéllyel vagy huzamos tartózkodásra jogosító vízummal rendelkeznek;

(*3)  A Tanács 539/2001/EK rendelete (2001. március 15.) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról (HL L 81., 2001.3.21., 1. o.)."

(*4)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1240 rendelete (2018. szeptember 12.) az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról (HL L 236., 2018.9.19., 1. o.).”;"

b)

a szöveg a következő albekezdésekkel egészül ki:

„Az (EU) 2018/1240 rendelet 83. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott átmeneti időszakban az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) használata nem kötelező, és az az első albekezdés b) pontja szerinti, érvényes utazási engedély meglétére vonatkozó kötelezettséget nem kell alkalmazni e bekezdés első albekezdése b) pontjának megfelelően. A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a külső határokat átlépő azon harmadik országbeli állampolgárokat, akik az utazási engedély meglétére vonatkozó kötelezettség hatálya alá esnek, hogy az átmeneti időszak lejártát követően rendelkezniük kell érvényes utazási engedéllyel. E célból a tagállamoknak az e kategóriába tartozó utasok rendelkezésére kell bocsátaniuk az (EU) 2018/1240 rendelet 83. cikkének (2) bekezdésében említett közös tájékoztató füzetet.

Az (EU) 2018/1240 rendelet 83. cikkének (3) bekezdése szerint meghatározott türelmi időszak alatt a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságoknak kivételesen lehetővé kell tenniük a harmadik országok azon állampolgárainak, akik az utazási engedély meglétére vonatkozó kötelezettség hatálya alá tartoznak, de nem rendelkeznek utazási engedéllyel, hogy átlépjék a külső határokat, amennyiben teljesítik az e cikk által előírt összes többi feltételt, feltéve, hogy az (EU) 2018/1240 rendelet 83. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett átmeneti időszak vége óta ez az első alkalom, hogy átlépik a tagállamok külső határait. A határforgalom-ellenőrzést végző hatóságoknak tájékoztatniuk kell e harmadik országbeli állampolgárokat azon kötelezettségről, hogy e cikkel összhangban rendelkezniük kell érvényes utazási engedéllyel. A határforgalom-ellenőrzést végző hatóságoknak e célból ezen utasok rendelkezésére kell bocsátaniuk az (EU) 2018/1240 rendelet 83. cikkének (3) bekezdése szerinti közös tájékoztató füzetet, amelyben egyrészt tájékoztatni kell őket, hogy kivételesen jogosultak a külső határok átlépésére annak ellenére, hogy nem teljesítik az érvényes utazási engedély meglétére vonatkozó kötelezettséget, másrészt pedig ismertetni kell az említett kötelezettséget.”

2.

A 8. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) pont i. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„i.

annak vizsgálata, hogy a harmadik ország állampolgára rendelkezik-e a határátlépéshez szükséges érvényes, még le nem járt okmánnyal és adott esetben a szükséges vízummal, utazási engedéllyel vagy tartózkodási engedéllyel.”;

b)

a szöveg a következő ponttal egészül ki:

„ba)

amennyiben a harmadik ország állampolgára rendelkezik az e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett utazási engedéllyel, a beléptetéskor lefolytatott alapos ellenőrzésnek ki kell terjednie az utazási engedély hitelességének, érvényességének, státuszának, és adott esetben az utazási engedély birtokosa személyazonosságának ellenőrzésére is, amit az ETIAS rendszernek az (EU) 2018/1240 rendelet 47. cikke szerinti lekérdezésével kell megtenni. Amennyiben az (EU) 2018/1240 rendelet 47. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett lekérdezés, illetve keresés elvégzése technikailag kivitelezhetetlen, az említett rendelet 48. cikkének (3) bekezdése alkalmazandó.”

3.

Az V. melléklet B. részében, a határon a beléptetés megtagadásához használt formanyomtatvány C) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„C)

nem rendelkezik érvényes vízummal, utazási engedéllyel vagy tartózkodási engedéllyel.”

81. cikk

Az (EU) 2016/1624 rendelet módosítása

Az (EU) 2016/1624 rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 8. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„qa)

az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségre bízott, az (EU) 2018/1240 rendeletben (*5) említett feladatok és kötelezettségek teljesítése, és az ETIAS központi egységének az említett rendelet 7. cikkével összhangban történő létrehozásának és működtetésének biztosítása.

(*5)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1240. rendelete (2018. szeptember 12.) az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról (HL L 236., 2018.9.19., 1. o.).”"

2.

A II. fejezet a következőszakasszal egészül ki:

5. szakasz

Az ETIAS rendszer

33a. cikk

Az ETIAS központi egységének létrehozása

(1)   Létrejön az ETIAS központi egysége.

(2)   Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség gondoskodik az ETIAS központi egységének az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet (*6) 7. cikkével összhangban történő létrehozásáról és működtetéséről.

(*6)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1240. rendelete (2018. szeptember 12.) az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról (HL L 236., 2018.9.19., 1. o).”"

82. cikk

Az (EU) 2017/2226 rendelet módosítása

Az (EU) 2017/2226 rendelet 64. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5)   Az 515/2014/EU rendelet 5. cikke (5) bekezdésének b) pontjában említett keretösszegből nyújtandó, az e cikk (1)-(4) bekezdésében említett költségek fedezését célzó finanszírozást az eu-LISA-nál felmerült költségek esetében közvetett irányítás, a tagállamoknál felmerült költségek esetében pedig megosztott irányítás mellett kell megvalósítani.”

XVI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

83. cikk

Átmeneti időszak és átmeneti intézkedések

(1)   Az ETIAS rendszer működésének megkezdését követő hat hónapban az ETIAS rendszer használata nem lesz kötelező, és az érvényes utazási engedély meglétére vonatkozó előírást nem kell alkalmazni. A Bizottság a 89. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadhat el ezen időszak legfeljebb további hat hónappal való meghosszabbításáról, amely meghosszabbítás egyszer megújítható.

(2)   Az (1) bekezdésben említett időszak alatt a tagállamok tájékoztatják az utazási engedély megszerzésére kötelezett, a külső határokat átlépő harmadik országbeli állampolgárokat, hogy a hat hónapos időszak lejártát követően rendelkezniük kell érvényes utazási engedéllyel. Ebből a célból a tagállamok közös tájékoztató füzetet bocsátanak az e kategóriába tartozó utasok rendelkezésére. A füzetet azon országok konzulátusain is rendelkezésre kell bocsátani, amelyek állampolgárai e rendelet hatálya alá tartoznak.

(3)   Az e cikk (1) bekezdésében említett időszak lejártától hat hónapos türelmi időszak veszi kezdetét. A türelmi időszak alatt az érvényes utazási engedély meglétére vonatkozó kötelezettséget alkalmazni kell. A türelmi időszak alatt a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságoknak kivételesen lehetővé kell tenniük, hogy azon utazási engedély megszerzésére kötelezett harmadik országbeli állampolgárok, akik nem rendelkeznek utazási engedéllyel, átlépjék a határokat, amennyiben teljesítik az (EU) 2016/399 rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében előírt összes többi feltételt, feltéve, hogy az e cikk (1) bekezdésében említett időszak vége óta ez az első alkalom, hogy átlépik a tagállamok külső határait. A határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok kötelesek tájékoztatni ezen harmadik országbeli állampolgárokat azon előírásról, hogy az (EU) 2016/399 rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban rendelkezniük kell érvényes utazási engedéllyel. A határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok e célból ezen utasok rendelkezésére bocsátanak egy közös tájékoztató füzetet, amelyben egyrészt tájékoztatják őket, hogy kivételesen jogosultak a külső határok átlépésére annak ellenére, hogy nem teljesítik az érvényes utazási engedély meglétére vonatkozó kötelezettséget, másrészt ismertetik ezen kötelezettséget. A Bizottság e rendelet 89. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadhat el ezen időszak legfeljebb további hat hónappal való meghosszabbításáról.

A türelmi időszak alatt a határregisztrációs rendszert nem működtető tagállamok területére való belépések nem veendők figyelembe.

(4)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján megállapítja az e cikk (2) és (3) bekezdésében említett két közös tájékoztató füzetek szövegét, amelyeknek tartalmazniuk kell legalább a 71. cikkben említett információkat. A tájékoztató füzeteknek egyértelműnek és egyszerűnek kell lenniük, és mindazon országok legalább egyik hivatalos nyelvén rendelkezésre kell állniuk, amelyek állampolgárai e rendelet hatálya alá tartoznak. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 90. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(5)   Az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett átmeneti időszakban az ETIAS információs rendszernek „OK” válaszüzenetet kell adnia a fuvarozók 45. cikk (2) szerinti lekérdezéseire. Az e cikk (3) bekezdésében említett türelmi időszakban az ETIAS információs rendszernek a fuvarozók lekérdezésére annak figyelembevételével kell válaszüzenet adnia, hogy a harmadik országbeli állampolgár az e cikk (1) bekezdésében említett időszak lejárta óta az első alkalommal lépi-e át a tagállamok külső határát.

84. cikk

Az adatok felhasználása jelentésekhez és statisztikákhoz

(1)   A tagállamok illetékes hatóságai, a Bizottság, az eu-LISA és az ETIAS központi egységének megfelelő felhatalmazással rendelkező személyzete számára kizárólag jelentések és statisztikák összeállítása céljából, az egyéni személyazonosítás lehetősége nélkül és a 14. cikkben említett megkülönböztetés-mentességhez kapcsolódó garanciáknak megfelelően lekérdezés céljából hozzáférést kell biztosítani az alábbi adatokhoz:

a)

a kérelemben szereplő státuszinformációk;

b)

a kérelmező állampolgárságai, neme és születési éve;

c)

a tartózkodási hely szerinti ország;

d)

iskolai végzettség (alapfokú, középfokú, felsőfokú vagy egyik sem);

e)

jelenlegi foglalkozás (foglalkozási csoport megnevezése);

f)

az úti okmány típusa és a kibocsátó ország három betűből álló kódja;

g)

az utazási engedély típusa, valamint a 44. cikkben említett, korlátozott területi érvényességű utazási engedélyek esetében hivatkozás a korlátozott területi érvényességű utazási engedélyt kiadó tagállam(ok)ra;

h)

az utazási engedély érvényességi ideje; és

i)

az utazási engedély kiadása megtagadásának, visszavonásának vagy megsemmisítésének indoklása.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazása céljából az eu-LISA köteles létrehozni, bevezetni és műszaki telephelyein elhelyezni egy, az (1) bekezdésben említett olyan adatokat tartalmazó központi adattárat, amely a személyazonosítást nem teszi lehetővé, ugyanakkor lehetővé teszi az (1) bekezdésben említett hatóságok számára testre szabható jelentések és statisztikák kinyerését, amelyek segítségével javítani lehet a biztonsági, az illegális bevándorlással kapcsolatos és a magas szintű járványügyi kockázatok értékelését, fokozni lehet a határforgalom-ellenőrzések hatékonyságát, meg lehet könnyíteni az ETIAS központi egysége, valamint az ETIAS nemzeti egységek számára az utazási engedély iránti kérelmek feldolgozását, továbbá hozzá lehet járulni a tényeken alapuló uniós migrációs szakpolitikai döntéshozatalhoz. Az adattárnak napi statisztikákat is kell tartalmaznia a (4) bekezdésben említett adatokról. A központi adattárhoz való hozzáférés a TESTA-hálózatra való biztonságos belépéssel történik; ez a hozzáférés ellenőrzött, és kizárólag a jelentések és statisztikák készítése céljára létrehozott speciális felhasználói profilok használatával lehetséges.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján részletes szabályokat fogad el a központi adattár üzemeltetésére, valamint az adattárra alkalmazandó adatvédelmi és biztonsági szabályokra vonatkozóa. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 90. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(3)   Az eu-LISA által az ETIAS információs rendszer fejlődésének és működésének nyomon követése érdekében bevezetett, a 92. cikk (1) bekezdésében említett eljárások magukban foglalják az e nyomon követést biztosító rendszeres időközönkénti statisztikák előállításának lehetőségét is.

(4)   Az eu-LISA-nak negyedévente statisztikákat kell közzétennie az ETIAS információs rendszerre vonatkozóan, amelyekben szerepel különösen azon kérelmezőknek a száma és állampolgársága, akiknek az esetében kiadták az utazási engedélyt, illetve megtagadták annak kiadását, az elutasítás indokaival együtt, valamint a harmadik országok olyan állampolgárainak a száma és állampolgársága, akik utazási engedélyét megsemmisítették vagy visszavonták.

(5)   A statisztikai adatokból minden év végén az adott évre vonatkozó éves jelentést kell összeállítani. A jelentést közzé kell tenni és továbbítani kell az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az európai adatvédelmi biztosnak, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek, valamint a nemzeti felügyeleti hatóságoknak.

(6)   Az eu-LISA köteles a Bizottság kérésére annak rendelkezésére bocsátani az egyes, e rendelet végrehajtásához kapcsolódó konkrét szempontok alapján készített statisztikákat, valamint a (3) bekezdés szerinti statisztikákat.

85. cikk

Költségek

(1)   Az ETIAS információs rendszer kifejlesztésével, a meglévő nemzeti határinfrastruktúra integrálásával és az egységes nemzeti interfésszel való összekapcsolással, az egységes nemzeti interfész működtetésével, valamint az ETIAS központi egysége és az ETIAS nemzeti egységek létrehozásával kapcsolatban felmerült költségeket az Unió általános költségvetéséből kell fedezni.

Az eu-LISA-nak különös figyelmet kell fordítania a költségek emelkedésének kockázatára, és biztosítania kell a szerződő felek megfelelő nyomon követését.

(2)   Az ETIAS működési költségeit az Unió általános költségvetéséből kell fedezni. E költségek körébe tartoznak az ETIAS információs rendszer – ideértve az egységes nemzeti interfészeket is – üzemeltetésének és karbantartásának költségei; az ETIAS központi egységének működési költségei, valamint az ETIAS nemzeti egységek feladatainak ellátásához szükséges személyzet és műszaki berendezés (hardver és szoftver) költségei; továbbá a 27. cikk (2) és (8) bekezdése alapján felmerülő fordítási költségek.

Ez alól kivételt képeznek az alábbi költségek:

a)

a tagállamok projektirányítási irodáinak költségei (megbeszélések, kiküldetések, irodák);

b)

a nemzeti informatikai rendszerek elhelyezése (helyszín, kiépítés, villamos energia, hűtés);

c)

a nemzeti informatikai rendszerek üzemeltetése (üzemeltetők és támogatási szerződések);

d)

a nemzeti kommunikációs hálózatok kialakítása, fejlesztése, üzembe helyezése, üzemeltetése és karbantartása.

(3)   Az ETIAS működési költségei közé tartozik az a pénzügyi támogatás is, amelyet a tagállamok kapnak az ETIAS alkalmazásával összefüggésben a határforgalom-ellenőrzések testre szabása és automatizálása céljából felmerülő költségekre. E pénzügyi támogatás teljes mértéke a működés első évében nem haladhatja meg a 15 millió EUR összeget, a működés második évében a 25 millió EUR összeget, és a működés későbbi éveiben az évenkénti 50 millió EUR összeget. A Bizottság a 89. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el e pénzügyi támogatás részletesebb meghatározására.

(4)   Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, az eu-LISA és az Europol részére biztosítani kell az e rendelet szerint rájuk ruházott feladatok elvégzéséhez szükséges megfelelő kiegészítő támogatást és személyzetet.

(5)   Az e cikk (1)–(4) bekezdésében említett, e rendelet végrehajtásával kapcsolatos költségek fedezését célzó, a 2014/515/EU rendelet 5. cikke (5) bekezdésnek b) pontjában említett keretösszegből nyújtandó finanszírozást az eu-LISA-nál és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnél felmerült költségek esetében közvetett irányítás, a tagállamoknál felmerült költségek esetében pedig megosztott irányítás mellett kell megvalósítani.

86. cikk

Bevételek

Az ETIAS rendszerből származó bevételek a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (44) 21. cikke (4) bekezdésével összhangban belső címzett bevételeknek minősülnek. Ezeket a bevételeket az ETIAS rendszer üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére kell elkülöníteni. A költségek fedezése után megmaradó minden bevételt be kell vezetni az Unió költségvetésébe.

87. cikk

Értesítések

(1)   A tagállamok értesítik a Bizottságot az 57. cikkben említett adatkezelőnek tekintendő hatóságról.

(2)   Az ETIAS központi egysége és a tagállamok értesítik a Bizottságot és az eu-LISA-t azokról a 13. cikkben említett illetékes hatóságokról, amelyek hozzáféréssel rendelkeznek az ETIAS információs rendszerhez.

Az ETIAS működésének 88. cikk szerinti megkezdését követően három hónapon belül az eu-LISA közzéteszi e hatóságok összesített listáját az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A tagállamok haladéktalanul tájékoztatást küldenek a Bizottságnak és az eu-LISA-nak az említett hatóságokat érintő bármely változásról is. Amennyiben ilyen módosítások történtek, az eu-LISA évente egy alkalommal közzéteszi az összesített információk frissített változatát. Az eu-LISA ezeket az információkat egy általa fenntartott, nyilvánosan hozzáférhető weboldalon közzéteszi és folyamatosan frissíti.

(3)   A tagállamok értesítik a Bizottságot és az eu-LISA-t az 50. cikkben említett kijelölt hatóságaikról és központi hozzáférési pontjaikról, és haladéktalanul értesítést küldenek ezen adatok bármilyen változásáról.

(4)   Az eu-LISA-nak értesítenie kell a Bizottságot a 88. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett teszt sikeres befejezéséről.

A Bizottság az (1) és (3) bekezdésben említett információkat közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Amennyiben ezen információkban változás következik be, a Bizottság évente közzéteszi az összesített információk frissített változatát. A Bizottság ezeket az információkat egy általa fenntartott, nyilvánosan hozzáférhető weboldalon közzéteszi és folyamatosan frissíti.

88. cikk

A működés megkezdése

(1)   A Bizottság meghatározza azt az időpontot, amikor az ETIAS rendszer megkezdi a működését, miután teljesültek az alábbi feltételek:

a)

hatályba léptek az uniós információs rendszereket létrehozó jogi aktusok 11. cikk (2) bekezdésében említett szükséges módosításai, amelyek révén létrejön az interoperabilitás az ETIAS információs rendszerrel;

b)

hatályba lépett az a rendelet, amely az ETIAS üzemeltetési igazgatását az eu-LISA ügynökségre ruházza;

c)

hatályba léptek az uniós információs rendszereket létrehozó jogi aktusok 20. cikk (2) bekezdésében említett, azon szükséges módosításai, amelyek az ETIAS központi egységének ezen adatbázisokhoz való hozzáféréséről rendelkeznek;

d)

elfogadásra kerültek a 15. cikk (5) bekezdésében, a 17. cikk (3), (5) és (6) bekezdésében, a 18. cikk (4) bekezdésében, a 27. cikk (3) és (5) bekezdésében, a 33. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 36. cikk (3) bekezdésében, a 38. cikk (3) bekezdésében, a 39. cikk (2) bekezdésében, a 45. cikk (3) bekezdésében, a 46. cikk (4) bekezdésében, a 48. cikk (4) bekezdésében, az 59. cikk (4) bekezdésében, a 73. cikk (3) bekezdésének b) pontjában, a 83. cikk (1), (3) és (4) bekezdésében, valamint a 85. cikk (3) bekezdésében említett intézkedések;

e)

az eu-LISA bejelentette az ETIAS rendszer átfogó tesztelésének sikeres befejezését;

f)

az eu-LISA és az ETIAS központi egysége érvényesítették a 17. cikkben említett adatok összegyűjtésére és az ETIAS központi rendszerébe történő továbbítására vonatkozó műszaki és jogi előírásokat, és értesítették azokról a Bizottságot;

g)

a tagállamok és az ETIAS központi egysége értesítették a Bizottságot a 87. cikk (1) és (3) bekezdésében említett különböző hatóságokra vonatkozó adatokról.

(2)   Az ETIAS rendszerének az (1) bekezdés e) pontjában említett tesztelését az eu-LISA a tagállamokkal és az ETIAS központi egységével együttműködésben kell, hogy lefolytassa.

(3)   A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az (1) bekezdés e) pontjának megfelelően végzett teszt eredményéről.

(4)   Az (1) bekezdésben említett bizottsági határozatot ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(5)   A tagállamok és az ETIAS központi egysége a Bizottság által az (1) bekezdésnek megfelelően meghatározott időponttól használni kezdik az ETIAS rendszert.

89. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)   A Bizottságnak a 6. cikk (4) bekezdésében, a 17. cikk (3), (5) és (6) bekezdésében, a 18. cikk (4) bekezdésében, a 27. cikk (3) bekezdésében, a 31. cikkben, a 33. cikk (2) bekezdésében, a 36. cikk (4) bekezdésében, a 39. cikk (2) bekezdésében, az 54. cikk (2) bekezdésében, a 83. cikk (1) és (3) bekezdésében és a 85. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2018. október 9-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (4) bekezdésében, a 17. cikk (3), (5) és (6) bekezdésében, a 18. cikk (4) bekezdésében, a 27. cikk (3) bekezdésében, a 31. cikkben, a 33. cikk (2) bekezdésében, a 36. cikk (4) bekezdésében, a 39. cikk (2) bekezdésében, az 54. cikk (2) bekezdésében, a 83. cikk (1) és (3) bekezdésében és a 85. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)   A 6. cikk (4) bekezdése, a 17. cikk (3), (5) és (6) bekezdése, a 18. cikk (4) bekezdése, a 27. cikk (3) bekezdése, a 31. cikk, a 33. cikk (2) bekezdése, a 36. cikk (4) bekezdése, a 39. cikk (2) bekezdése, az 54. cikk (2) bekezdése, a 83. cikk (1) és (3) bekezdése, illetve a 85. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

90. cikk

Bizottsági eljárás

(1)   A Bizottságot munkájában egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti bizottságnak minősül.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni. Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazandó.

91. cikk

Tanácsadó csoport

Az eu-LISA EES tanácsadó csoportja felelősségi körét ki kell terjeszteni az ETIAS rendszerre is. Ez az EES-ETIAS tanácsadó csoport biztosítja a szakismereteket az eu-LISA számára az ETIAS rendszerrel kapcsolatban, különösen az eu-LISA éves munkaprogramjának és éves tevékenységi jelentésének összeállításával összefüggésben.

92. cikk

Nyomon követés és értékelés

(1)   Az eu-LISA köteles biztosítani azon eljárások meglétét, amelyek az ETIAS információs rendszer fejlesztésének nyomon követését szolgálják a tervezéssel és a költségekkel kapcsolatos célok tekintetében, illetve amelyek az ETIAS működésének nyomon követését szolgálják a technikai eredményekkel, a költséghatékonysággal, a biztonsággal és a szolgáltatás minőségével kapcsolatos célok tekintetében.

(2)   Az eu-LISA-nak 2019. április 10-ig, majd azt követően az ETIAS információs rendszer kifejlesztési szakasza alatt hathavonta jelentést kell készítenie az Európai Parlament és a Tanács részére a központi rendszer, az egységes nemzeti interfészek, valamint az ETIAS központi rendszere és az egységes nemzeti interfészek közötti kommunikációs infrastruktúra kifejlesztésének helyzetéről. Ebben a jelentésben részletes információkat kell közölni a felmerült költségekről, valamint azokról az esetleges kockázatokról, amelyek hatással lehetnek a rendszer összköltségére, amelyet a 85. cikkel összhangban az Unió általános költségvetéséből kell fedezni.

Az Europolnak és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek 2019. április 10-ig, majd azt követően az ETIAS információs rendszer kifejlesztési szakasza alatt hathavonta jelentést kell készítenie az Európai Parlament és a Tanács részére az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos előkészületek állásáról, és ezen belül részletes információkat kell közölniük a felmerült költségekről, valamint azokról az esetleges kockázatokról, amelyek hatással lehetnek a rendszer összköltségére, amelyet a 85. cikkel összhangban az Unió általános költségvetéséből kell fedezni.

A fejlesztés befejeztével az eu-Lisa jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely részletesen bemutatja a célok – különösen a tervezéssel és a költségekkel kapcsolatos célok – megvalósítását és az esetleges eltérések indokait.

(3)   A műszaki karbantartás céljából az eu-LISA-nak hozzáféréssel kell rendelkeznie az ETIAS információs rendszerben végzett adatkezelési műveletekkel kapcsolatos szükséges információkhoz.

(4)   Az eu-LISA-nak két évvel az ETIAS rendszer működésének megkezdését követően, majd ezt követően kétévente jelentést kell benyújtania az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság részére az ETIAS információs rendszer technikai működéséről, kitérve annak biztonsági szempontjaira is, valamint az ETIAS figyelőlistára vonatkozó statisztikai adatokról a 35. cikk (5) és (6) bekezdésében említett felülvizsgálati eljárással összhangban.

(5)   Három évvel azután, hogy az ETIAS rendszer megkezdte működését, majd ezt követően négyévente a Bizottság értékeli az ETIAS rendszert, és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg az Európai Parlament és a Tanács számára. Az értékelésnek ki kell térnie a következőkre:

a)

az Interpol SLTD és TDAWN adatbázisainak lekérdezése az ETIAS rendszeren keresztül, ideértve az említett Interpol adatbázisok lekérdezéséből eredő találatokra és az ilyen találatok alapján megtagadott utazási engedélyek számára, valamint az esetlegesen felmerült problémákra vonatkozó információkat, továbbá adott esetben annak elemzését, hogy szükség van-e az e rendeletet módosító jogalkotási javaslatra;

b)

az ETIAS rendszer által célkitűzései, megbízatása és feladatai tekintetében elért eredmények;

c)

az ETIAS rendszer teljesítményének és munkamódszereinek hatása, eredményessége és hatékonysága a célkitűzései, megbízatása és feladatai fényében;

d)

az ETIAS biztonsági szempontú értékelése;

e)

a kockázatelemzéshez használt ETIAS vizsgálati szabályok;

f)

az ETIAS figyelőlista hatása, többek között az utazási engedély iránti, az ETIAS figyelőlistával való összevetéskor kapott találat figyelembevétele alapján elutasított kérelmek száma;

g)

az ETIAS központi egysége megbízatása esetleges módosításának szükségessége és pénzügyi vonzatai;

h)

az alapvető jogokra gyakorolt hatás;

i)

az Unió és az érintett harmadik országok közötti diplomáciai kapcsolatokra gyakorolt hatás;

j)

az utazási engedély díjából befolyó bevétel, az ETIAS kifejlesztésével kapcsolatban felmerült költségek, az ETIAS működtetéséhez kapcsolódó költségek, az eu-LISA-nál, az Europolnál és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnél az e rendelet szerinti feladataikból adódóan felmerült költségek, valamint a 86. cikkel összhangban allokált valamennyi bevétel;

k)

az ETIAS bűnüldözési célú alkalmazása az e cikk (8) bekezdésében említett információk alapján;

l)

a személyes meghallgatásra behívott kérelmezők száma, ezek százalékos aránya a kérelmezők teljes számához képest, a személyes meghallgatás kérésének okai, a távmeghallgatások, azon döntések száma, amelyek esetében megadták, megjelölés alkalmazása mellett adták meg, illetve megtagadták az utazási engedélyt, a személyes meghallgatásra behívott, de meg nem jelent kérelmezők száma, valamint adott esetben annak vizsgálata, hogy szükség van-e az e rendeletet módosító jogalkotási javaslatra.

A Bizottság az értékelésről szóló jelentést megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének.

(6)   A tagállamok és az Europol az eu-LISA, az ETIAS központi egysége és a Bizottság rendelkezésére bocsátják a (4) és (5) bekezdésben említett jelentések elkészítéséhez szükséges információkat. Ez a tájékoztatás nem veszélyeztetheti a munkamódszereket, és nem tartalmazhat a kijelölt hatóságok információforrásait, személyi állományának tagjait, illetve nyomozásait felfedő információkat.

(7)   Az eu-LISA és az ETIAS központi egysége köteles a Bizottság rendelkezésére bocsátani az (5) bekezdésben említett értékelések elkészítéséhez szükséges információkat.

(8)   A tagállamok és az Europol a bizalmas információk közzétételére irányadó nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett éves jelentést készítenek az ETIAS központi rendszerében tárolt adatokhoz való bűnüldözési célú hozzáférés eredményességéről, amelyben megadják az alábbiakra vonatkozó információkat és statisztikákat:

a)

a lekérdezés pontos célja, beleértve a terrorista bűncselekmény vagy egyéb súlyos bűncselekmény típusát is;

b)

azon észszerű indokok megnevezése, amelyek alapján megalapozottan gyanítható, hogy a gyanúsított, az elkövető vagy az áldozat e rendelet hatálya alá tartozik;

c)

az ETIAS központi rendszeréhez való bűnüldözési célú hozzáférésre irányuló kérelmek száma;

d)

a találatot eredményező esetek száma és típusa;

e)

azoknak az eseteknek a száma és típusa, amelyekben az 51. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárás alkalmazására került sor, beleértve azokat az eseteket is, amikor a központi hozzáférési pont az utólagos ellenőrzés során nem találta indokoltnak a sürgős eljárást.

A tagállamok rendelkezésére kell bocsátani egy olyan műszaki megoldást, amely megkönnyíti az említett adatoknak a X. fejezet szerinti, e bekezdésben említett statisztikák összeállításához szükséges összegyűjtését. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a műszaki megoldásra vonatkozó előírásokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 90. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

93. cikk

Gyakorlati kézikönyv

A Bizottság a tagállamokkal és a megfelelő uniós ügynökségekkel szoros együttműködésben kiad egy gyakorlati kézikönyvet, amely tartalmazza az e rendelet végrehajtására vonatkozó iránymutatásokat, ajánlásokat és helyes gyakorlatot. A gyakorlati kézikönyv figyelembe veszi a már meglévő, kapcsolódó gyakorlati kézikönyvek tartalmát is. A Bizottság a kézikönyvet ajánlás formájában fogadja el.

94. cikk

Ceuta és Melilla

Ez a rendelet nem érinti a Ceuta és Melilla városára vonatkozó különleges szabályokat, a Spanyol Királyságnak az 1985. június 14-én, Schengenben kötött megállapodás végrehajtásáról szóló egyezményhez történő csatlakozási megállapodásának záróokmányában foglalt, a Spanyol Királyságnak a Ceuta és Melilla városáról szóló nyilatkozatában meghatározottak szerint.

95. cikk

A schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országok pénzügyi hozzájárulása

A társulási megállapodásaik vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően intézkedéseket kell megállapítani a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országok pénzügyi hozzájárulásaira vonatkozóan.

96. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a Bizottság által a 88. cikkel összhangban meghatározott időponttól kell alkalmazni, a 6., a 11., a 12., a 33., a 34., a 35., az 59., a 71., a 72., a 73., a 75–79., a 82., a 85., a 87., a 89., a 90. és a 91. cikk, a 92. cikk (1) és (2) bekezdése, a 93. és a 95. cikk kivételével, valamint a 88. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett intézkedésekre vonatkozó rendelkezések kivételével, amelyeket 2018. október 9-től kell alkalmazni.

Az Eurodac lekérdezésére vonatkozó rendelkezéseket a 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (45) átdolgozott változata alkalmazásának kezdőnapjától kell alkalmazni.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Strasbourgban, 2018. szeptember 12-én.

az Európai Parlament részéről a

az elnök

A. TAJANI

Tanács részéről

az elnök

K. EDTSTADLER


(1)  HL C 246., 2017.7.28., 28. o.

(2)  Az Európai Parlament 2018. július 5-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2018. szeptember 5-i határozata.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK, és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről. (HL L 158., 2004.4.30., 77. o.)

(4)  A Tanács 1030/2002/EK rendelete (2002. június 13.) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról (HL L 157., 2002.6.15., 1. o.).

(5)  A Bíróságnak a C-503/03. sz., Bizottság kontra Spanyolország ügyben 2006. január 31-én hozott ítélete ECLI:EU:C:2006:74.

(6)  A Tanács 2007/533/IB határozata (2007. június 12.) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról (HL L 205., 2007.8.7., 63. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

(8)  HL L 239., 2000.9.22., 19. o.

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399 rendelete (2016. március 9.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) (HL L 77., 2016.3.23., 1. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

(11)  A Tanács 2002/584/IB kerethatározata (2002. június 13.) az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról (HL L 190., 2002.7.18., 1. o.).

(12)  A Bíróságnak (nagytanács) a C-293/12. és C-594/12. sz., Digital Rights Ireland Ltd egyesített ügyekben 2014. április 8-án hozott ítélete, ECLI:EU:C:2014:238.

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(14)  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(15)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).

(16)  HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

(17)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(18)  A Tanács 2000/365/EK határozata (2000. május 29.) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 131., 2000.6.1., 43. o.).

(19)  A Tanács 2002/192/EK határozata (2002. február 28.) Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 64., 2000.3.7., 20. o.).

(20)  HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(21)  A Tanács 1999/437/EK határozata (1999. május 17.) az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.).

(22)  HL L 53., 2008.2.27., 52. o.

(23)  A Tanács 2008/146/EK határozata (2008. január 28.) az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 53., 2008.2.27., 1. o.).

(24)  A Tanács 2008/149/IB határozata (2008. január 28.) az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 53., 2008.2.27., 50. o.).

(25)  HL L 160., 2011.6.18., 21. o.

(26)  A Tanács 2011/350/EU határozata (2011. március 7.) az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a belső határokon történő ellenőrzés megszüntetéséhez és a személyek mozgásához kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 160., 2011.6.18., 19. o.).

(27)  A Tanács 2011/349/EU határozata (2011. március 7.) az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a bűnügyi igazságügyi és rendőrségi együttműködéshez kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 160., 2011.6.18., 1. o.).

(28)  Az Európai Parlament és a Tanács 1077/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról (HL L 286., 2011.11.1., 1. o.).

(29)  Az Európai Parlament és a Tanács 515/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2014.5.20., 1. o.).

(30)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.)

(31)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2226 rendelete (2017. november 30.) a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 327., 2017.12.9., 20. o.)

(32)  HL C 162., 2017.5.23., 9. o.

(33)  A Tanács 539/2001/EK rendelete (2001. március 15.) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról (HL L 81., 2001.3.21., 1. o.).

(34)  Az Európai Parlament és a Tanács 1931/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról (HL L 405., 2006.12.30., 1. o.).

(35)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/66/EU irányelve (2014. május 15.) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről (HL L 157., 2014.5.27., 1. o.).

(36)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/801 irányelve (2016. május 11.) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről (HL L 132., 2016.5.21., 21. o.).

(37)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/32/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról (HL L 180., 2013.6.29., 60. o.).

(38)  A Tanács 377/2004/EK rendelete (2004. február 19.) a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról (HL L 64., 2004.3.2., 1. o.).

(39)  Az Európai Parlament és a Tanács 1987/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról (HL L 381., 2006.12.28., 4. o.).

(40)  A Tanács 2001/51/EK irányelve (2001. június 28.) az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 26. cikkében foglalt rendelkezések kiegészítéséről (HL L 187., 2001.7.10., 45. o.).

(41)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.24., 98. o.).

(42)  A Tanács 1053/2013/EU rendelete (2013. október 7.) a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról és a végrehajtó bizottságnak a Schengent Értékelő és Végrehajtását Felügyelő Állandó Bizottság létrehozásáról szóló 1998. szeptember 16-i határozatának hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2013.11.6., 27. o.).

(43)  HL L 56., 1968.3.4., 1. o.

(44)  Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(45)  Az Európai Parlament és a Tanács 603/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 180., 2013.6.29., 1. o.).


MELLÉKLET

A 17. cikk (4) bekezdésének a) pontjában említett bűncselekmények jegyzéke

1.

terrorista bűncselekmények;

2.

bűnszervezetben való részvétel;

3.

emberkereskedelem;

4.

gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia;

5.

kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme;

6.

fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme;

7.

korrupció;

8.

csalás, ideértve az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalást is;

9.

bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása és pénzhamisítás, beleértve az eurohamisítást is;

10.

számítógépes bűncselekmény/kiberbűnözés;

11.

környezettel kapcsolatos bűncselekmények, beleértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett növényfajok és -fajták tiltott kereskedelmét;

12.

jogellenes beutazás és tartózkodás elősegítése;

13.

szándékos emberölés, súlyos testi sértés;

14.

emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme;

15.

emberrablás, személyi szabadságtól való jogellenes megfosztás és túszejtés;

16.

szervezett és fegyveres rablás;

17.

kulturális javak – ezen belül régiségek és műtárgyak – tiltott kereskedelme;

18.

termékhamisítás és szerzői jog megsértése;

19.

okmányhamisítás és hamisított okmányokkal való kereskedelem;

20.

hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme;

21.

nukleáris vagy radioaktív anyagok tiltott kereskedelme;

22.

erőszakos közösülés;

23.

a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények;

24.

légi jármű vagy hajó jogellenes hatalomba kerítése;

25.

szabotázs;

26.

lopott gépjárművek kereskedelme;

27.

ipari kémkedés;

28.

gyújtogatás;

29.

rasszizmus és idegengyűlölet.