9.8.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 202/9


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1106 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. augusztus 8.)

a jelentős és nem jelentős referenciamutatók referenciamutató-kezelői által az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében közzéteendő és frissítendő megfelelőségi nyilatkozathoz kapcsolódó mintadokumentumokra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 25. cikke (8) bekezdésének harmadik albekezdésére, valamint 26. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/1011 rendelet 25. cikkének (7) bekezdése előírja, hogy a jelentős referenciamutatók azon kezelőinek, amelyek nem tartják be a szóban forgó rendelet egy vagy több konkrét előírását, megfelelőségi nyilatkozatot kell közzétenniük és frissíteniük, amelyben megindokolják, hogy esetükben miért helyénvaló az említett előírások be nem tartása. Az említett rendelet 26. cikkének (3) bekezdése hasonló kötelezettséget ír elő a nem jelentős referenciamutató-kezelők tekintetében is, de ez a kötelezettség előírások szélesebb körére vonatkozik.

(2)

A megfelelőségi nyilatkozatnak lehetővé kell tennie, hogy mindenki egyértelműen azonosítani tudja az (EU) 2016/1011 rendelet azon rendelkezéseit, amelyek esetében a referenciamutató-kezelő úgy döntött, hogy nem alkalmazza azokat, továbbá hogy meg lehessen állapítani, hogy a referenciamutató-kezelő mely indokok alapján tartja helyénvalónak az adott rendelkezések be nem tartását.

(3)

Az (EU) 2016/1011 rendelet 25. cikkének (7) bekezdése és 26. cikkének (3) bekezdése szerint a megfelelőségi nyilatkozatnak egyértelműen indokolnia kell, hogy a referenciamutató-kezelő miért ítéli úgy, hogy helyénvaló a szóban forgó rendelkezés be nem tartása. Következésképpen elő kell írni, hogy a mintadokumentum tartalmazzon külön magyarázatot a referenciamutató-kezelő által nem alkalmazott minden egyes rendelkezésre vonatkozóan.

(4)

A jelentős referenciamutatók tekintetében az (EU) 2016/1011 rendelet 25. cikkének (1) bekezdésében felsorolt opcionális mentességek az említett rendelet 26. cikkének (1) bekezdésében a nem jelentős referenciamutatók vonatkozásában felsorolt potenciális mentességek egy csoportját jelentik. Abból a célból, hogy a 25. cikk (8) bekezdésében és a 26. cikk (5) bekezdésében előírt végrehajtás-technikai standardok az említett mentességek szempontjából összhangban legyenek, valamint a referenciamutató-kezelők esetleges indokolatlan adminisztratív terheinek elkerülése érdekében kívánatos ezeket a végrehajtás-technikai standardokat egyetlen rendeletbe foglalni.

(5)

A referenciamutató-kezelők dönthetnek úgy, hogy valamely referenciamutató-családra egyetlen megfelelőségi nyilatkozatot használnak, amennyiben a nyilatkozat az érintett egyes referenciamutatók tekintetében biztosítja azon rendelkezések egyértelmű azonosítását, amelyek esetében a referenciamutató-kezelő úgy döntött, hogy nem alkalmazza azokat. Ugyanazon megfelelőségi nyilatkozat nem vonatkozhat jelentős és nem jelentős referenciamutatókra is. Amennyiben egy referenciamutató-család jelentős és nem jelentős referenciamutatókat egyaránt tartalmaz, legalább két megfelelőségi nyilatkozatot kell készíteni.

(6)

A referenciamutató-kezelők számára elegendő időt kell biztosítani az e rendelet követelményeinek való megfelelés biztosítására. Ezért ezt a rendeletet két hónappal a hatálybalépését követően kell elkezdeni alkalmazni.

(7)

Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeteken alapul.

(8)

Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A megfelelőségi nyilatkozathoz kapcsolódó mintadokumentumok

(1)   Az (EU) 2016/1011 rendelet 25. cikkének (7) bekezdésében említett megfelelőségi nyilatkozat mintadokumentumát e rendelet I. melléklete határozza meg.

(2)   Az (EU) 2016/1011 rendelet 26. cikkének (3) bekezdésében említett megfelelőségi nyilatkozat mintadokumentumát e rendelet II. melléklete határozza meg.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. október 29-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. augusztus 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 171., 2016.6.29., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.)


I. MELLÉKLET

Mintadokumentum az (EU) 2016/1011 rendelet 25. cikkének (7) bekezdésében említett megfelelőségi nyilatkozathoz

Pont

Szövegmező

A.   Általános információk

1.

A nyilatkozat elkészültének és adott esetben legutóbbi frissítésének dátuma

1.

Készült: [éé.hh.nn.]

Utolsó frissítés: [éé.hh.nn.]

2.

A referenciamutató-kezelő megnevezése

2.

[Az ESMA által közzétett „Register of administrators and benchmarks” (Referenciamutató-kezelők és referenciamutatók nyilvántartása) alapján]

3.

Az érintett illetékes nemzeti hatóság

3.

[Az az illetékes hatóság, amely az (EU) 2016/1011 rendelet 34. cikkének (1) bekezdése szerint engedélyezte vagy nyilvántartásba vette a referenciamutató-kezelőt]

Ebben a szakaszban a következőket kell megadni:

azon jelentős referenciamutató vagy referenciamutatók, amelyek tekintetében a rendelkezéseket nem alkalmazzák,

azok a rendelkezések, amelyek esetében a referenciamutató-kezelő úgy döntött, hogy azokat nem alkalmazza, továbbá

azon indokok, amelyek alapján a referenciamutató-kezelő helyénvalónak tartja az adott rendelkezés be nem tartását.

Amennyiben ez a nyilatkozat a referenciamutató-kezelő által előállított több jelentős referenciamutatóra vonatkozik, külön szakaszt kell kitölteni azokra az egyes referenciamutató-csoportokra vonatkozóan, amelyek esetében

a referenciamutató-kezelő döntése alapján nem alkalmazott rendelkezések valamennyi érintett referenciamutatónál azonosak, és

minden egyes olyan rendelkezés tekintetében, amely esetében az arra vonatkozó magyarázat, hogy a referenciamutató-kezelő miért nem alkalmazza a rendelkezéseket, valamennyi érintett referenciamutatóra azonos.

B.   A(z) [beillesztendő az A. szakasz 2. pontjában meghatározott referenciamutató-kezelő megnevezése] úgy döntött, hogy az (EU) 2016/1011 rendelet következő rendelkezéseit az alábbi jelentős referenciamutató(k) tekintetében nem alkalmazza

1.

Azon referenciamutató vagy referenciamutatók, amelyek tekintetében a rendelkezés(eke)t nem alkalmazzák

1.

[Beillesztendő a referenciamutató vagy az egyes referenciamutatók neve, valamint nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN), vagy egyéb azonosítója, amennyiben nem áll rendelkezésre ISIN]

2.

Annak megjelölése, hogy hol tették közzé az érintett referenciamutatóra vagy az egyes érintett referenciamutatókra vonatkozó referenciamutató-nyilatkozatot

2.

[például weboldalra mutató link]

3.

i.

Az (EU) 2016/1011 rendelet azon rendelkezései, amelyek nem alkalmazandók

ii.

Az egyes rendelkezések tekintetében azon indokok, amelyek alapján a referenciamutató-kezelő helyénvalónak tartja az adott rendelkezés be nem tartását

3.i.

[Itt kell megadni az egyes rendelkezésekre vonatkozóan az (EU) 2016/1011 rendelet megfelelő cikkének, bekezdésének, valamint adott esetben konkrét pontjának számát, továbbá a rendelkezés teljes szövegét]

3.ii.

[Itt kell megadni az egyes rendelkezésekhez az arra vonatkozó konkrét, részletes és egyértelmű magyarázatot, hogy a referenciamutató-kezelő miért tartja helyénvalónak az adott rendelkezés be nem tartását, figyelemmel a referenciamutató vagy referenciamutatók jellegére és hatására, valamint a referenciamutató-kezelő méretére]

II. MELLÉKLET

Mintadokumentum az (EU) 2016/1011 rendelet 26. cikkének (3) bekezdésében említett megfelelőségi nyilatkozathoz

Pont

Szövegmező

A.   Általános információk

1.

A nyilatkozat elkészültének és adott esetben legutóbbi frissítésének dátuma

1.

Készült: [éé.hh.nn.]

Utolsó frissítés: [éé.hh.nn.]

2.

A referenciamutató-kezelő megnevezése

2.

[Az ESMA által közzétett „Register of administrators and benchmarks” (Referenciamutató-kezelők és referenciamutatók nyilvántartása) alapján]

Ebben a szakaszban a következőket kell megadni:

azon nem jelentős referenciamutató vagy referenciamutatók, amelyek tekintetében a rendelkezéseket nem alkalmazzák,

azok a rendelkezések, amelyek esetében a referenciamutató-kezelő úgy döntött, hogy azokat nem alkalmazza, továbbá

azon indokok, amelyek alapján a referenciamutató-kezelő helyénvalónak tartja az adott rendelkezés be nem tartását.

Amennyiben ez a nyilatkozat a referenciamutató-kezelő által előállított nem jelentős referenciamutatókat tartalmazó referenciamutató-családra vonatkozik, külön szakaszt kell kitölteni azokra az egyes referenciamutató-csoportokra vonatkozóan, amelyek esetében

a referenciamutató-kezelő döntése alapján nem alkalmazott rendelkezések valamennyi érintett referenciamutatónál azonosak, és

minden egyes olyan rendelkezés tekintetében, amely esetében az arra vonatkozó magyarázat, hogy a referenciamutató-kezelő miért nem alkalmazza a rendelkezéseket, valamennyi érintett referenciamutatóra azonos.

B.   A(z) [beillesztendő az A. szakasz 2. pontjában meghatározott referenciamutató-kezelő megnevezése] úgy döntött, hogy az (EU) 2016/1011 rendelet következő rendelkezéseit az alábbi nem jelentős referenciamutató(k) tekintetében nem alkalmazza

1.

Azon referenciamutató vagy referenciamutatók, amelyek tekintetében a rendelkezés(eke)t nem alkalmazzák

1.

[Beillesztendő a referenciamutató vagy az egyes referenciamutatók neve, valamint nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN), vagy egyéb azonosítója, amennyiben nem áll rendelkezésre ISIN]

2.

i.

Az (EU) 2016/1011 rendelet azon rendelkezései, amelyek nem alkalmazandók

ii.

Az egyes rendelkezések tekintetében azon indokok, amelyek alapján a referenciamutató-kezelő helyénvalónak tartja az adott rendelkezés be nem tartását

2.i.

[Itt kell megadni az egyes rendelkezésekre vonatkozóan az (EU) 2016/1011 rendelet megfelelő cikkének, bekezdésének, valamint adott esetben konkrét pontjának számát, továbbá a rendelkezés teljes szövegét]

2.ii.

[Itt kell megadni az egyes rendelkezésekhez az arra vonatkozó konkrét, részletes és egyértelmű magyarázatot, hogy a referenciamutató-kezelő miért tartja helyénvalónak az adott rendelkezés be nem tartását.]