9.8.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 202/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1105 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. augusztus 8.)

az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az illetékes hatóságok részéről az ESMA részére történő információnyújtás eljárásai és formanyomtatványai tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 47. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/1011 rendelet 47. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az illetékes hatóságok bocsássák az ESMA rendelkezésére a feladatai ellátásához szükséges valamennyi információt. A hatékony és eredményes kommunikáció biztosítása érdekében az illetékes hatóságoknak és az ESMA-nak az információkéréshez, az információkérések átvételének igazolásához és az információkérések megválaszolásához meghatározott kommunikációs csatornákat, többek között kijelölt kapcsolattartó személyeket és egységesített formanyomtatványokat kell igénybe venniük.

(2)

Az illetékes hatóságok által az (EU) 2016/1011 rendelet 47. cikke (2) bekezdésének megfelelően rendelkezésre bocsátandó információ magában foglalja többek között az említett rendelet 36. cikkének (1) bekezdése szerinti nyilvános nyilvántartás ESMA általi létrehozásához és vezetéséhez szükséges információt, továbbá mindenekelőtt az említett cikk a), c) és d) pontjában felsorolt információkat, és ezen információk bármely későbbi változását. Az illetékes hatóságoknak és az ESMA-nak meg kell állapodniuk az említett információknak az ESMA weboldalára történő továbbítására vonatkozó műszaki specifikációról annak biztosítása céljából, hogy az információtovábbítás pontos és biztonságos legyen.

(3)

Az illetékes hatóságok által az (EU) 2016/1011 rendeletnek megfelelően az ESMA számára rendelkezésre bocsátandó információ személyes adatokat és egyéb olyan érzékeny adatokat tartalmazhat, amelyek nem nyilvánosak. Következésképpen elengedhetetlen, hogy az információnyújtásra megfelelő védintézkedések és titoktartási szabályok legyenek alkalmazandók.

(4)

Az illetékes hatóságok és az ESMA számára elegendő időt kell biztosítani az e rendeletben meghatározott információnyújtás eljárásainak bevezetéséhez. Ezért ezt a rendeletet két hónappal a hatálybalépését követően kell elkezdeni alkalmazni,

(5)

E rendelet alapját az ESMA által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezetek képezik.

(6)

Az ESMA nem tartott nyilvános konzultációt az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetekről, és nem elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, mivel megállapította, hogy ez a szóban forgó standardok hatókörét és hatását tekintve aránytalan lett volna, figyelemmel arra a tényre, hogy azok közvetlenül csak a tagállami illetékes hatóságokat érintik, a piaci szereplőket nem.

(7)

Az ESMA kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az ESMA nyilvántartásához benyújtandó értesítések

(1)   Az (EU) 2016/1011 rendelet 36. cikkének (1) bekezdésében említett nyilvános nyilvántartás ESMA általi létrehozásának és vezetésének biztosításához a releváns határozat időpontjától számított öt munkanapon belül az illetékes hatóságok értesítik az ESMA-t az említett cikk a), c) és d) pontjában felsorolt információkról, valamint az azokat érintő változásokról.

(2)   Releváns határozat az alábbiakban felsorolt, illetékes hatóság által hozott határozatok bármelyike, amely esetében az (EU) 2016/1011 rendeletben előírtaknak megfelelően értesíteni kell az ESMA-t a szóban forgó információról vagy változásról:

a)

az (EU) 2016/1011 rendelet 34. cikke (6) bekezdése a) vagy b) pontjának megfelelően egy adott referenciamutató-kezelő engedélyezésére vagy nyilvántartásba vételére vonatkozó határozat;

b)

az említett rendelet 35. cikke (1) bekezdésének megfelelően egy adott referenciamutató-kezelő engedélyének vagy nyilvántartásba vételének visszavonására vagy felfüggesztésére vonatkozó határozat;

c)

az említett rendelet 32. cikke (5) bekezdésének megfelelően egy harmadik országban található referenciamutató-kezelő elismerésére vonatkozó határozat;

d)

az említett rendelet 32. cikke (8) bekezdésének megfelelően az említett elismerés visszavonására vagy felfüggesztésére vonatkozó határozat;

e)

az említett rendelet 33. cikke (3) bekezdésének megfelelően egy referenciamutató vagy referenciamutató-család jóváhagyásának engedélyezésére vonatkozó határozat;

f)

az említett rendelet 33. cikke (6) bekezdésének megfelelően egy referenciamutató vagy referenciamutató-család jóváhagyásának megszüntetésére kötelező határozat;

Az (1) bekezdésben említett információkról vagy az azokat érintő változásokról az ESMA-t az ESMA olyan kommunikációs csatornáján keresztül kell értesíteni, amely biztosítja, hogy az információtovábbítás során fennmaradjon az információk teljessége, sértetlensége és bizalmas jellege.

(3)   Az illetékes hatóságok és az ESMA megállapodnak az információknak az ESMA kommunikációs csatornáján keresztül az ESMA weboldalára történő továbbításához alkalmazandó információs technológiáról.

2. cikk

Az ESMA értesítése az elismert referenciamutató-kezelők referenciamutatóiról

Az ESMA (EU) 2016/1011 rendelet 32. cikkének (6) bekezdése szerinti értesítéséhez olyan elektronikus eszközt kell használni, amely révén a teljes továbbítási folyamat során biztosítható az információk teljessége, sértetlensége és bizalmas jellege.

3. cikk

Információkérés

(1)   Az ESMA által az illetékes hatóságoknak küldött, az (EU) 2016/1011 rendelet 47. cikkének (2) bekezdése szerinti, az e rendelet 1. és 2. cikkében meghatározottól eltérő információkéréshez az e rendelet I. mellékletében előírt formanyomtatványt kell használni.

(2)   Az az illetékes hatóság, amelyre az (EU) 2016/1011 rendelet 47. cikkének (2) bekezdése szerinti információkérés irányult (a továbbiakban: a megkeresett hatóság), a megkeresés kézhezvételétől számított hét napon belül – az e rendelet II. mellékletében előírt formanyomtatvány használatával – visszaigazolja a megkeresés kézhezvételét.

4. cikk

Az információkérésre adott válasz

(1)   A megkeresett hatóság – az e rendelet III. mellékletében előírt formanyomtatvány használatával – megadja az ESMA-nak a kért információt. A megkeresett hatóság a hatáskörén belül megtesz minden észszerű lépést a kért információ megszerzése és továbbítása érdekében. Amennyiben a megkeresett hatóság az információkérés átvételi elismervényében megadott várható válaszadási határidőn belül nem tudja biztosítani az információt, haladéktalanul értesíti az ESMA-t és – a határidő-hosszabbítás szükségességének indokolásával együtt – új várható válaszadási határidőt ad meg.

(2)   A megkeresett hatóság szükség esetén konzultál az ESMA-val a kért információ típusának pontosításáról, továbbá a szükséges frissítések gyakoriságáról.

5. cikk

Az információtovábbítás módja

A 3. és a 4. cikkben említett információkérésekre, átvételi elismervényekre és az információkérésre adott válaszokra a következő szabályok alkalmazandók:

a)

azokat írásba kell foglalni;

b)

azokat postai úton, faxon vagy elektronikus úton kell továbbítani olyan módon, hogy a továbbítási folyamat során biztosított legyen az információk teljessége, sértetlensége és bizalmas jellege;

c)

azokat a következőknek kell címezni:

i.

az illetékes hatóságnak küldött megkeresés esetén az illetékes hatóság által a 7. cikknek megfelelően kijelölt kapcsolattartó személy;

ii.

az ESMA-nak küldött átvételi elismervény vagy válasz esetén az ESMA által az információkérésben meghatározott kapcsolattartó pont.

6. cikk

Titoktartás

(1)   Az illetékes hatóságok bizalmasan kezelik az (EU) 2016/1011 rendelet 47. cikkének (2) bekezdése szerinti információkérés tényét, a megkeresés tartalmát, valamint az információkérés teljesítése során felmerült bármely kérdést, különösen az ESMA és az illetékes hatóság között a megkereséssel kapcsolatban folytatott konzultációt.

(2)   Az illetékes hatóság azonban közölheti az említett tényeket vagy kérdéseket, amennyiben ahhoz az ESMA hozzájárul, vagy ha az információk közlését jogi eljárás teszi szükségessé.

7. cikk

Kapcsolattartók

Az illetékes hatóságok e rendelet alkalmazásához kapcsolattartó személyt jelölnek ki, és e rendelet hatálybalépését követően 30 napon belül megadják az ESMA számára e kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét. Az ESMA-t haladéktalanul értesíteni kell a kapcsolattartó személy kijelölését vagy elérhetőségét érintő változásokról.

8. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. október 29-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. augusztus 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 171., 2016.6.29., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).


I. MELLÉKLET

Formanyomtatvány az információkéréshez

INFORMÁCIÓKÉRÉS

Hivatkozási szám: …

Dátum: …

Általános információk

FELADÓ:

Tagállam (adott esetben):

Megkereső hatóság:

Hivatalos cím:

(Az (EU) 2018/1105 bizottsági végrehajtási rendelet 7. cikke alapján kijelölt kapcsolattartó személy elérhetősége)

Név:

Telefonszám:

E-mail-cím:

CÍMZETT:

Tagállam (adott esetben):

Megkeresett hatóság:

Hivatalos cím:

(Az (EU) 2018/1105 végrehajtási rendelet 7. cikke alapján kijelölt kapcsolattartó személy elérhetősége)

Név:

Telefonszám:

E-mail-cím:

Tisztelt [a megfelelő személy neve]!

Az [információnyújtás céljára alkalmazandó eljárásokról és formanyomtatványokról szóló] végrehajtás-technikai standardokat meghatározó (EU) 2018/1105 végrehajtási rendelet 3. cikkével összhangban az alább részletezett témá(k)hoz kapcsolódóan kérjük az Önök segítségét.

Kérem, hogy a kért információt szíveskedjenek [adja meg a válasz valószínűsíthető időpontját]-ig biztosítani, vagy ha ez nem lehetséges, akkor jelezzék, hogy várhatóan mikor tudják biztosítani a kért információt.

Az információkérés indokai

[Adja meg az (EU) 2016/1011 rendelet azon rendelkezését/rendelkezéseit, amely/amelyek alapján a megkereső hatóság az ügyben eljárni illetékes.]

A megkeresés a következő információkra vonatkozik:…

[Ismertesse a megkeresés tárgyát, a referenciamutató-felügyelet érintett területét, továbbá azt, hogy milyen célból van szükség az információra.]

Hivatkozással …

[Ha a megkeresésnek volt előzménye, az azonosítás érdekében adja meg a korábbi megkeresés adatait.]

Az (EU) 2018/1105 végrehajtási rendelet 5. cikkének megfelelően meg kell őrizni az ebben a megkeresésben foglalt információk bizalmas jellegét.

Tisztelettel:

[aláírás]


II. MELLÉKLET

Formanyomtatvány az információkérés átvételi elismervényéhez

INFORMÁCIÓKÉRÉS ÁTVÉTELI ELISMERVÉNYE

Hivatkozási szám: …

Dátum: …

FELADÓ:

Tagállam (adott esetben):

Megkeresett hatóság:

Hivatalos cím:

(Az (EU) 2018/1105 bizottsági végrehajtási rendelet 7. cikke alapján kijelölt kapcsolattartó személy elérhetősége)

Név:

Telefonszám:

E-mail-cím:

CÍMZETT:

Tagállam (adott esetben):

Megkereső hatóság:

Hivatalos cím:

(Az (EU) 2018/1105 végrehajtási rendelet 7. cikke alapján kijelölt kapcsolattartó személy elérhetősége)

Név:

Telefonszám:

E-mail-cím:

Tisztelt [a megfelelő személy neve]!

Az [információnyújtás céljára alkalmazandó eljárásokról és formanyomtatványokról szóló] végrehajtás-technikai standardokat meghatározó (EU) 2018/1105 végrehajtási rendelet 4. cikkével összhangban ezúton értesítjük, hogy megkaptuk [hivatkozási szám beillesztendő] hivatkozási számú információkérésüket.

A válaszadás várható időpontja (amennyiben az adott szakaszban megbecsülhető): …

Tisztelettel:

[aláírás]


III. MELLÉKLET

Formanyomtatvány az információkérésre adott válaszhoz

VÁLASZ AZ INFORMÁCIÓKÉRÉSRE

Hivatkozási szám: …

Dátum: …

Általános információk

FELADÓ:

Tagállam (adott esetben):

Megkeresett hatóság:

Hivatalos cím:

(Az (EU) 2018/1105 bizottsági végrehajtási rendelet 7. cikke alapján kijelölt kapcsolattartó személy elérhetősége)

Név:

Telefonszám:

E-mail-cím:

CÍMZETT:

Tagállam (adott esetben):

Megkereső hatóság:

Hivatalos cím:

(Az (EU) 2018/1105 végrehajtási rendelet 7. cikke alapján kijelölt kapcsolattartó személy elérhetősége)

Név:

Telefonszám:

E-mail-cím:

Tisztelt [a megfelelő személy neve]!

Az [információnyújtás céljára alkalmazandó eljárásokról és formanyomtatványokról szóló] végrehajtás-technikai standardokat meghatározó (EU) 2018/1105 végrehajtási rendelet 4. cikkével összhangban az Önök [éééé.hh.nn]-i [hivatkozási szám beillesztendő] hivatkozási számú információkérését feldolgoztuk.

A kért információk

A rendelkezésre bocsátott információ bizalmas jellegű, és a(z) [a megkereső hatóság neve] részére való közzétételére a(z) [az alkalmazandó ágazati szabályozás vonatkozó rendelkezése] szerint és annak alapján kerül sor, hogy az (EU) 2018/1105 bizottsági végrehajtási rendelet 5. cikke értelmében meg kell őrizni az információ bizalmas jellegét. A [megkereső hatóság neve]-nak/-nek be kell tartania az (EU) 2018/1105 végrehajtási rendelet 5. cikkének a titoktartási korlátozásokra és az információ megengedhető felhasználására vonatkozó követelményeit.

Tisztelettel:

[aláírás]