26.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 189/9


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1049 RENDELETE

(2018. július 25.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

Azok az állati és növényi eredetű termékek, amelyekre a 396/2005/EK rendeletben meghatározott megengedett növényvédőszer-maradékok határértékei („MRL-ek”) – az említett rendelet rendelkezéseiben foglaltak szerint – vonatkoznak, a rendelet I. mellékletében vannak felsorolva.

(2)

A 396/2005/EK rendelet I. mellékletét felváltotta az (EU) 2018/62 rendelet (2).

(3)

Az (EU) 2018/62 rendelet az I. melléklet B. részébe bevezette többek között a „reteklevél” árut, amelyet az ugyanazon melléklet A. részében szereplő „kel” áruhoz kapcsolt. Következésképpen a kel tekintetében megállapított MRL-ek a reteklevélre is vonatkoznak.

(4)

A legfrissebb információk szerint előfordulhat, hogy a kelre vonatkozó MRL-ek nem minden esetben megfelelőek a reteklevél tekintetében, ami arra utal, hogy a reteklevél esetében szermaradék-vizsgálatokat kell végezni a megfelelő MRL-ek megállapítása érdekében.

(5)

Ezért a szükséges adatok összegyűjtése érdekében helyénvaló helyénvaló átmeneti időszakot bevezetni az előtt, hogy a kelre vonatkozó MRL-ek alkalmazandóvá válnának a reteklevélre. E célból a 396/2005/EK rendelet I. mellékletének B. részét ki kell egészíteni egy új, a „reteklevél” áruhoz kapcsolódó (3) lábjegyzettel.

(6)

A 396/2005/EK rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Annak érdekében, hogy az (EU) 2018/62 rendelettel bevezetett, reteklevelet érintő módosítások ne idézzenek elő szükségtelen kereskedelmi zavarokat, valamint lehetővé váljon az olyan termékek forgalmazása, amelyek esetében a betakarítási idény 2018 tavaszán kezdődik, indokolt előírni, hogy e rendelet 2018. április 1-jétől legyen alkalmazandó.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/2005/EK rendelet I. melléklete kiegészül az alábbi (3) lábjegyzettel, amely a „reteklevél” bejegyzéshez kapcsolódik.

„(3)

Az MRL-ek 2022. január 1-jétől alkalmazandók a reteklevélre.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

A rendelet 2018. április 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2018/62 rendelete (2018. január 17.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének felváltásáról (HL L 18., 2018.1.23., 1. o.).